Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KT_HK1

95 812 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:41

Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun Ngµy so¹n: 25.8.08 Ngµy d¹y: 27.8.08 TiÕt 1: bµi ThĨ dơc - Ch¹y tiÕp søc 4x100m Líp d¹y: ………… I.Mơc tiªu: - Giới thiệu nhằm giúp HS biết được ý nghóa nội dung chương trình. - Học bài Thể dục + nhòp điệu ( nữ ) Động t ác 1-2 + Phát triển chung ( nam ) Động tác 1 – 9 - Cha tiếp sức : + Kh¸i niƯm ch¹y tiÕp søc + Mét sè bµi tËp bỉ trỵ, ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¹p sau, t¨ng tèc. II.§Þa ®iĨm , ph ¬ng tiƯn : - Đòa điểm : S©n trêng, vệ sinh nơi tập. - Phương tiện : Chuẩn bò còi, 4 tín gậy III.tiÕn tr×nh lªn líp: (néi dung vµ ph ¬ng ph¸p lªn líp: Néi dung §Þnh l- ỵng Ph¬ng ph¸p tỉ chøc 1.PhÇn më ®Çu: a .NhËn líp: - HS: C¸n sù tËp hỵp vµ b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vỊ t×nh h×nh søc kháe, phỉ biÕn mơc tiªu, néi dung vµ giao nhiƯm vơ. b.Khëi ®éng: - Khëi ®éng ch¹y 01 vßng s©n trêng. - Thùc hiƯn ®éng t¸c: tay, vỈn m×nh, l- ng, bơng,ch©n vµ toµn th©n - Khëi ®éng c¸c khíp. 2. PhÇn c¬ b¶n: a.Thể dục nhòp điệu ( nữ ) * §éng t¸c 1 : §¸nh h«ng Nhòp 1-2 Đẩy hông sang trái 2 nhòp, đồng thời đưa hai tay chếch dưới – trái, mắt nhìn sang trái (thân hướng trước) 6-8’ 200m 2x8 nhÞp 30 – 35ph §.h×nh tËp trung GV     §éi h×nh khëi ®éng: x x x x x x x x x x x x 1 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun Nhòp 3 – 4 như nhòp 1- 2 nhưng đổi bên Nhòp 5 – 6 như nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 như nhòp 3 – 4 * Động tác 2 : Phối hợp Tập phần chân Giậm chân đều luân phiên từng chân từ nhòp 1 đến nhòp 8 (chân trái trước) Tập phần tay N1 đưa tay trái ra trước N2 đưa tay phải ra trước // tay trái N3 Tay trái đưa lên cao, bàn tay hướng vào trong. N4 Tay phải đưa lên cao N5 Tay trái hạ về ngang vai, bàn tay sấp N6 Tay phải hạ về ngang vai N7 Tay trái hạ xuống ép sát thân N8 : Tay phải hạ Tập kết hợp tay và chân Bài Thể dục phát triển chung (nam ) ĐT 1: Kiễng chân, hai tay lăng thẳng từ dưới – sang ngang – lên cao, bàn tay vỗ vào nhau 1 lần, thân người căng,mắt nhìn thẳng ĐT 2: Hai tay đưa thẳng từ trên cao – sang ngang – xuống dưới,hạ gót chân về tư thế đứng nghiêm. ĐT 3: Như động tác 1, nhưng vỗ tay 2 lần thật nhanh. ĐT 4: Như động tác 2. ĐT 5,6: Hai tay đan chéo trước thân (tay phải ngoài, tay trái trong) Lăng thẳng từ dưới – lên cao. Thực hiện hai động tác 1lÇn 2lÇn 5 lÇn 4 lÇn 5 lÇn 3 lÇn Theo đội hình 4 hàng ngang cự ly dãn cách GV     *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu nhanh, chậm,từng hai nhòp. *GV đứng cùng chiều,vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu toàn bộ động tác. *Làm mẫu cử động phần chân *GV hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn.(Có thể vỗ tay) *Làm mẫu cử động phần tay GV đứng cùng chiều, vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo . *Sau đó GV cử ra cán sự ( em khá)đứng cùng chiều với lớp hô nhòp nhanh hơn, GV quan sát sửa sai. *GV hô nhòp để HS làm theo kết hợp tay và chân, nhòp điệu chậm 2 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun liên tục. Kết thúc động tác ở tư thế đứng khép chân, hai tay chếch cao, mắt nhìn thẳng. ĐT 7: Hạ hai tay thành dang ngang, bàn tay ngửa, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao. ĐT 8: Hai tay giơ chếch cao, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. ĐT 9: Như động tác 7. b.Ch¹y tiÕp søc:. - Kh¸i niƯm ch¹y tiÕp søc: Lµ sù ph«Ý hỵp cđa c¸c V§Vtrong cïng mét ®éi, mçi V§V ph¶i ch¹y mét ®o¹n cđa cù ly theo quy ®Þnh, ®Ĩ mang tÝn gËy tõ v¹ch xt ph¸t vỊ ®Ých. Thµnh tÝch cđa ®éi lµ thêi gian tõ khi cã lƯnh xt ph¸t cho V§V ch¹y ®o¹n ®Çu ®Õn khi V§V ch¹y ®o¹n ci vỊ ®Ých . - Mét sè bµi tËp bỉ trỵ ch¹y: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau + Ch¹y t¨ng tèc 2 lÇn 3lÇn x30m 3lÇn x30m 3lÇn x30m *GV hô nhòp để HS làm theo kết hợp tay và chân, nhòp điệu nhanh hơn GV phân các em nữ thành 4 nhóm tự tập.Cán sự lớp hỗ trợ giữ trật tự nhóm nữ. Theo đội hình 4 hàng ngang cự ly dãn cách GV     * GV cho các em xem tranh ảnh * GV làm mẫu động tác 1- 6 nhanh – chậm * GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp, mức độ chậm, các em làn theo * Cán sự lớp đếm nhòp lớp thực hiện, GV quan sát sửa sai. * GV làm mẫu động tác7 -9 nhanh – chậm * GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp, mức độ chậm, các em làn theo * Cán sự lớp đếm nhòp lớp thực hiện * ¤n lại động tác 1- 9 * GV cho các em xem tranh ảnh, giới thiệu ngắn gọn về môn chạy tiếp sức, làm mẫu và giảng giải cách Trao – nhận tín gậy  3 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun 3.PhÇn kÕt thóc: - Hồi tónh,thả lỏng. - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét đánh giá buổi học. 5 – 7’ GV  * Theo đội hình 4 hàng ngang - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo. - Theo đội hình 4 hàng ngang cho HS dồn hàng lại. Ngµy so¹n: 27.8.08 4 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun Ngµy d¹y: 28.8.08 TiÕt 2: bµi ThĨ dơc - Ch¹y tiÕp søc 4x100m Líp d¹y: I – Mục tiêu - Học sinh nắm được cách trao và nhận tín gậy ( tại chỗ ) Bài tập 1 và 2. - Học bài Thể dục + Nhòp điệu ( nữ )¤ân động tác 1-2; Học động tác 3-4 + Phát triển chung ( nam ) ¤ân động tác 1 – 9; Học 10 – 20 - Học sinh nắm được 2 cách trao và nhận tín gậy II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : s©n trêng THPT Lª Q §«n ,vệ sinh nơi tập - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy . III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải Đònh lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) I.Phần mở đầu a. Nhận lớp : - HS: C¸n sù tËp hỵp vµ b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vỊ t×nh h×nh søc kháe, phỉ biÕn mơc tiªu, néi dung vµ giao nhiƯm vơ. b.Khëi ®éng: - Khëi ®éng ch¹y 01 vßng s©n trêng. - Thùc hiƯn ®éng t¸c: tay, vỈn m×nh, lng, bơng,ch©n vµ toµn th©n - Khëi ®éng c¸c khíp. - Ðp däc, Ðp ngang. 5-7’ Mỗi động tác 2 lần x 8 nhòp 10m - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, theo §.h×nh tËp trung GV     - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay.Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. 2.Phần cơ bản a . ThĨ dơc: Nam: «n ®éng t¸c 1-9 häc ®éng t¸c 10-20 30-35’ 5-7l * GV làm mẫu nhanh, chậm * GV hô nhòp để HS tập, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. * Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. 5 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun ĐT 10: Chân trái bước sang trái một bước rộng hơn vai, gập thân về trước, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, đầu ngẩng, căng thân, mắt nhìn thẳng. ĐT 11: Quay người sang trái, tay phải lăng thẳng xuống dưới, bàn tay phải chạm mu bàn chân. Tay trái lăng thẳng lên trên, bàn tay duỗi thẳng. ĐT 12: Quay người sang phải, tay trái lăng thẳng xuống dưới, bàn tay trái chạm mu bàn chân phải. Tay phải lăng thẳng lên trên, bàn tay duỗi thẳng. ĐT 13: Như động tác 11 ĐT 14: Như động tác 12 ĐT 15: Thu chân trái về với chân phải thành tư thế ngồi xổm trên nửa trước bàn chân, hai tay chống đất. Đông tác 16 : Tung hai chân ra sau thành tư thế nằm sấp chốnh thẳng tay, mũi bàn chân chống đất, thân người thẳng. Động tác 17 : Co tay (gập hết khớp khuỷu tay) hạ thân và giữ thân người thẳng. Động tác 18 : Duỗi tay, thân thẳng thành tư thế nằm sấp chống thẳng tay, mũi bàn chân chống đất,thân người thẳng.(như động tác 16) Động tác 19 : như động tác 17. Động tác 20 : Thu 2 chân thành tư thế ngồi xổm, tì trên nửa trước bàn chân,. Hai tay chống đất. Nữ : ¤n ®éng t¸c 1-2 häc ®éng t¸c 3-4 • Động tác 3 Di chuyển tiến lùi 2l 3l 3l 3l 3l 3l 3l 3l 5-7l Có thể em tập giỏi đứng ở trên Cự ly giãn cách GV     * GV làm mẫu nhanh, chậm * GV hô nhòp để HS tập, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. * Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên Cự ly giãn cách   GV   * Hướng dẫn nam ôn , cán sự lớp hô nhòp cả nhóm nam ôn từ 1-20 * Cán sự đứng cùng chiều vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp nhóm nam tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên 6 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun N1: Bước chân trái lên một bước, trọng tâm dồn vào chân trái,hai cẳng tay lồng vào nhau và quay tròn quanh trục cánh tay (từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ. N2 : Bước chân phải lên một bước,trọng tâm dồn vào chân phải, đồng thời quay tròn hai cẳng tay (từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ N3 : Như nhòp 1. N4 :Khuyụ gối trái, chân phải đưa thẳng trước, tì bằng gót chân, hai cẳng tay dừng trước ngực, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. N5,6,7,8 : Như nhòp 1,2,3,4, nhưng hai tay quay theo chiều ngược lại bước chân lùi và tì gót chân trái. §éng t¸c 4: Nh¶y TTCB Như tư thế kết thúc của động tác 3 Nhòp 1: Bật nhảy,đồng thời gập cẳng chân trái ra sau,tay trái đưa ra trước-lên cao lòng bàn tay hướng ra ngoài,tay phải đánh ra sau với về phía mũi bàn chân trái,căng thân,mắt nhìn sang phải ra sau. Nhòp 2 : Bật nhảy và hạ tay về TTCB Nhòp 3 : Như nòp 1 nhưng đổi sang bên phải. Nhòp 4 : Như nhòp 2 Nhòp 5,6,7,8 : Co gối trái,tay trái tì vào gối 5-7l Cự ly giãn cách   GV   * Trong khi cán sự lớp quản nhóm nam,GV sang hướng dẫn nhóm nữ * GV làm mẫu nhanh, chậm động tác 3-4 (nữ )Nhóm nữ ngồi 3 hàng ngang * Triển khai tập Cự ly giãn cách   GV    * GV đứng cùng chiều,Vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. * Cán sự lớp hô nhòp nhóm nữ tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên GV sửa sai và chỉnh lại để đảm bảo nét đẹp và nhòp điệu. * Hai hàng đầu ngồi,hai hàng sau đứng. GV     7 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun trái,tay phải thả lỏng; đồng thời bật nhảy theo nhòp hô và quay thân 360 o về bên trái,cho HS co gối cao,mũi chân duỗi ra. b. Chạy tiếp sức : - Mét sè bµi tËp bỉ trỵ ch¹y: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau + Ch¹y t¨ng tèc Cách trao và nhận tín gậy Cách1: Trao – nhận tín gậy từ dưới lên. Tín gậy được đưa từ dưới lên vaò giữa ngón cái và ngón trỏ cuả bàn tay người nhận. Người nhận tín gậy khi đưa tay về sau, cánh tay duỗi thẳng cố đònh. Bàn tay xoè ra như đo gang, các ngón con hướng chếch ra ngoài – xuống díi, ngón cái hướng chếch vào trong, lòng bàn tay hướng về sau – xuống dưới. Cách 2: Trao – nhận tín gậy từ trên xuống.Tín gậy đưa từ trên xuống.Người nhận tín gậy phải để lòng bàn tay ngửa,ngược với cách 1 3l x 30m 3l 3l GV gọi 1 – 3 lên thực hiện Nam động tác 1 – 20 Nữ động tác 1 – 4 * GV cho các em xem tranh ảnh, giới thiệu ngắn gọn về môn chạy tiếp sức, làm mẫu và giảng giải cách 1 Trao – nhận tín gậy từ dưới lên.Hai hàng đầu ngồi * Làm mẫu và giảng giải cách 2 Trao – nhận tín gậy từ trên xuống.Hai hàng đầu ngồi. * Lớp 4 hàng ngang cự ly giãn cách,hàng chẵn bước sang trái 1 bước, nghe hiệu lònh còi hàng 1,3 thực hiện nhận tín gậy, hàng 2,4 thực hiện trao tín gậy cho hàng 1,3. Mỗi lần tập 8 em hµng A   hàng B Hàng A t chỗ thực hiện trao gậy cho hàng B Cách1 – cách 2 * Hàng A lùi về sau 1 bước dài – thực hiện 1 bước trao tín gậy cho hàng B cách1 - cách2 hµng A   8 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun hàng B * GV cho nhóm tập đằng sau quay, lúc này hàng B trao tín gậy, hàng A nhận tín gậy.Thực hiện tâp như trên. * Nhóm 8 em vừa tập song về chỗ, tới nhóm 8 em kế tiếp ,cứ thế cho đến hết 3.Phần kết thúc - Hồi tónh,thả lỏng. - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét đánh giá buổi học 5 -7’ - Theo đội hình 4 hàng ngang - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo. - Theo đội hình 4 hàng ngang cho HS dồn hàng lại. Ngµy so¹n:29.8.08 Ngµy d¹y: 01.9.08 TiÕt 3: bµi ThĨ dơc - Ch¹y tiÕp søc 4x100m Líp d¹y: I – Mục tiêu - Học bài Thể dục + Nhòp điệu ( nữ )¤ân động tác 1-4 9 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun + Phát triển chung ( nam ) ¤ân động tác 1 –20 - Lun tËp mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ ch¹y nhanh - Lun tËp c¸ch trao – nhËn tÝn gËy II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : s©n trêng THPT Lª Q §«n,vệ sinh nơi tập - Phương tiện : Chuẩn bò còi, 4 tín gậy. III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải Đònh lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) 1.Phần mở đầu a. Nhận lớp : - HS: C¸n sù tËp hỵp vµ b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vỊ t×nh h×nh søc kháe, phỉ biÕn mơc tiªu, néi dung vµ giao nhiƯm vơ. b.Khëi ®éng: - Khëi ®éng ch¹y 01 vßng s©n tr- êng. - Thùc hiƯn ®éng t¸c: tay, vỈn m×nh, lng, bơng,ch©n vµ toµn th©n - Khëi ®éng c¸c khíp. - Ðp däc, Ðp ngang. 5-7’ Mỗi động tác 2 lần x 8 nhòp 10m - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, theo §.h×nh tËp trung GV     - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay.Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. 2.Phần cơ bản a . ThĨ dơc: N ÷ «n ®éng t¸c 1-4 bµi thĨ dơc nhÞp ®iƯu Nam: ¤n ®éng t¸c 1-20 bµi thĨ dơc 30-35’ 5-7l 5-7l * Chia líp thµnh 2 nhãm nam n÷ riªng * Lớp phân thành 4 nhóm nữ tự ôn từ 1-4 động tác * Hướng dẫn nam ôn , cán sự lớp hô nhòp cả nhóm nam ôn từ 1-20 * Cán sự đứng cùng chiều vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. * Cán sự lớp hô nhòp nhóm nam tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên Cự ly giãn cách GV  10 [...]... hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng ở trên Cán sự lớp quản lí nhóm nữ tập cho thuộc hai động tác vứa học.( nếu lớp tiếp thu tốt có thể tâp lại toàn bộ 6 ĐT ) Động tác 6 : Động tác lưng Nhòp 1-2 : Bước chân trái sang trái rộng bằng vai,đồng thời đánh hông sang trái,tay trái đưa ngang bàn tay sấp,cẳng tay phải gập trước ngực,căng ngực,mặt hướng sang trái Nhòp 3-4 Đánh hông sang... nhanh hơn Cán sự lớp hô nhòp nhóm nữ tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng ở trên Sau khi các em nắm vững 4 nhòp đầu,GV hướng dẫn tập tiếp N 5,6,7,8 * GV làm mẫu nhanh, chậm * GV đứng cùng chiều,vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun thời vỗ tay Nhòp 5,6,7,8 như nhòp 1,2,3,4 nhưng di chuyển sang phải đó hô nhòp nhanh hơn * Cán sự lớp hô... em nữ làm theo GV     5-7l 2l 28 - Cán sự điều khiển nhóm nữ ôn,GV giám sát - Cán sự điều khiểm và nhóm tự quản - GV Đứng cùng chiều,vừa đếm nhòp vừa làm mẫu các em nữ làm theo - Cán sự lớp hô nhòp nhóm nam tập GV     Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun - Lớp tập trung lại- GV gọi môt vài em kiểm tra mức độ tiếp thu bài cho...   b.Ch¹y tiÕp søc: ¤n Phối hợp của người trao và người nhận tín gậy 4 ngêi 3l GV Lớp tập họp ngồi 4 hàng ngang có thể 31 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun a Luật Trang 52,53 sách GV TD lớp 11 b Tập như điều kiện thi đấu ( nếu có đủ sân băi) Do điều kiện trường không có sân có thể tương tự bằng cách thu hẹp độ dài,còn điều kiện kém hơn chỉ tập trên đường thẳng 6-8’ c.Ch¹y bỊn:... tục nhận lớp - GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, theo Mỗi động tác 2 lần x 8 nhòp 10m §.h×nh tËp trung GV     - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay.Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV 30-35’ * Chia líp thµnh 2 nhãm nam n÷ riªng * Lớp phân thành 4 nhóm nữ tự ôn từ 5-7l 1-6động tác * Hướng dẫn nam ôn , cán sự lớp hô nhòp cả nhóm nam ôn từ 1-26 * Cán sự đứng... ch¹y tiÕp søc 20 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun - Häc t thÕ chn bÞ xt ph¸t cđa ngêi ch¹y ®o¹n 2, 3, 4 - Ch¹y bỊn trªn ®Þa bµn tù nhiªn II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : s©n trêng THPT Lª Q §«n ,vệ sinh nơi tập - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải 1.Phần mở đầu a Nhận lớp : - HS: C¸n sù tËp hỵp vµ b¸o... ®Þa bµn tù nhiªn II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : s©n trêng THPT Lª Q §«n ,vệ sinh nơi tập 24 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải 1.Phần mở đầu a Nhận lớp : - HS: C¸n sù tËp hỵp vµ b¸o c¸o - GV: NhËn líp, hái vỊ t×nh h×nh søc kháe, phỉ biÕn mơc tiªu, néi dung vµ giao... nhận lớp - GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, theo Mỗi động tác 2 lần x 8 nhòp 10m §.h×nh tËp trung GV     - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay.Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV 30-35’ 2l * Chia líp thµnh 2 nhãm nam n÷ riªng * Lớp phân thành 4 nhóm nữ tự ôn từ 5l 1-8động tác * Hướng dẫn nam ôn , cán sự lớp hô 2l nhòp cả nhóm nam ôn từ 1-38 * Cán sự... trao – nhËn tÝn gËy II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : s©n trêng THPT Lª Q §«n ,vệ sinh nơi tập - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy 27 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải 1.Phần mở đầu a Nhận lớp : - HS: C¸n sù tËp hỵp vµ b¸o c¸o - GV: NhËn líp, hái vỊ t×nh h×nh søc kháe, phỉ biÕn mơc tiªu, néi dung vµ giao... làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn * Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng ở trên GV giảng giải lại những yêu cầu yếu lónh kỹ thuật cho động tác chính xác cả vế biên độ, phương hướng * GV gọi bất kỳ một em nam thực hiện bài tập từ 1-26 * GV gọi bất kỳ một em nữ thực hiện bài tập từ 1-6 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun sang phải,mắt nhìn theo . nhanh hơn. * Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên Cán sự lớp quản lí nhóm nữ tập cho thuộc hai động tác vứa học.( nếu lớp tiếp thu tốt có thể tâp lại. theo * Cán sự lớp đếm nhòp lớp thực hiện, GV quan sát sửa sai. * GV làm mẫu động tác7 -9 nhanh – chậm * GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp, mức độ chậm, các em làn theo * Cán sự lớp đếm. hô nhòp để HS tập, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. * Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. 5 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun ĐT 10: Chân trái bước sang trái một

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan