0

Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 3

38 879 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:57

Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 Ngy son: 12/08/2013 Tun 1 - Tit: 1 BI 1: SNG GIN D I/MC TIấU BI HC: 1. Kin thc: -Hiu c th no l sng gin d - K c mt s biu hin ca li sng gin d. - Phõn bit c gin d vi xa hoa cu kỡ, phụ trng hỡnh thc vi lum thum, cu th. -Hiu c ý ngha ca sng gin d. 2. K nng: - Bit thc hin gin d trong cuc sng 3. Thỏi : -Quý trng s gin d, chõn tht, xa lỏnh li sng xa hoa, hỡnh thc. II/CC K NNG SNG C BN C GIO DC: -KN xỏc ng giỏ tr v biu hin v ý ngha ca giỏ tr -KN t duy phờ phỏn -KN t nhn thc -KN so sỏnh nhng biu hin gin d v trỏi vi gin d III/CC PHNG PHP/ K THUT DY HC TCH CC: - Nghiờn cu trng hp in hỡnh - ng nóo - X lớ tỡnh hung - Liờn h v t liờn h IV/PHNG TIN DY HC: -SGK, sỏch GV GDCD 7- Tranh nh, cõu chuyn, th hin li sng gin d. -Th, ca dao, tc ng núi v tớnh gin d. -Giy kh to, bỳt d, V/TIN TRèNH DY HC: 1/n nh t chc: 7A: 7B: 2/Kim tra bi c: 3/Bi mi: Hot ng 1: TèM HIU NI DUNG TRUYN C Bỏc H trong ngy Tuyờn ngụn c lp Hot ng ca thy v trũ Ni dung kin thc Hng dn HS tỡm hiu truyn: Bỏc H trong ngy Tuyờn ngụn c lp HS: c din cm truyn GV: Hng dn HS tho lun lp theo cõu hi SGK HS: Tho lun GV: Ghi nhanh ý kin ca HS lờn bng HS: Nhn xt, b sung. GV: Cht ý ỳng. 1. Tỡm chi tit biu hin cỏch n mc, tỏc phong v li núi ca Bỏc? - Bỏc mc b qun ỏo Ka - Ki, i m vi ó ng mu v i mt ụi dộp cao su. - Bỏc ci ụn hu v vy tay cho mi ngi. I. Truyn c: Bỏc H trong ngy Tuyờn ngụn c lp Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 - Thỏi ca Bỏc: Thõn mt nh ngi cha i vi cỏc con. - Cõu hi n gin: Tụi núi ng bo nghe rừ khụng? 2. Em cú nhn xột gỡ v cỏch n mc, tỏc phong v li núi ca Bỏc H trong truyn c? - Bỏc n mc n s, khụng cu kỡ, phự hp vi hon cnh t nc. - Thỏi chõn tỡnh, c m, khụng hỡnh thc, l nghi nờn ó xua tan tt c nhng gỡ cũn cỏch xa gia v Ch tch nc v nhõn dõn. Li núi ca Bỏc d hiu, gn gi thõn thng vi mi ngi. - Gin d c biu hin nhiu khớa cnh. Gin d l cỏi p. ú l s kt hp gia v p bờn ngoi v v p bờn trong. Vychỳng ta cn hc tp nhng tm gng y tr thnh ngi cú li sng gin d. 3. Hóy tỡm thờm vớ d khỏc núi v s gin d ca Bỏc. 4. hóy nờu tm gng sng gin d lp, trng v ngoi xó hi m em bit. *GV: t chc cho HS tho lun theo ni dung: Tỡm hiu biu hin ca li sng gin d v trỏi vi gin d. GV: Chia nhúm HS v nờu yờu cu tho lun: mi nhúm tỡm 5 biu hin ca li sng gin d v 5 biu hin trỏi vi gin d? Vỡ sao em li la chn nh võy? HS: V v trớ tho lun, c i din ghi kt qu ra giy to. GV: Gi i din mt s nhúm trỡnh by. HS: Cỏc nhúm khỏc b sung. GV: Cht vỏn . GV: Nhn mnh bi hc. * Biu hin ca li sng gin d: - Khụng xa hoa lóng phớ - Khụng cu kỡ kiu cỏch. - Khụng chy theo nhng nhu cu vt cht v hỡnh thc b ngoi. - Thng thn, chõn tht, gn gi, ho hp vi mi ngi trong cuc sng hng ngy. *Trỏi vi gin d: - Sng xa hoa, lóng phớ, phụ trng v hỡnh thc, hc ũi trong n mc, cu kỡ trong c ch sinh hot, giao tip. - Gin d khụng cú ngha l qua loa, i khỏi, cu th, tu tin trong np sng, np ngh, núi nng ct ngn, trng khụng, tõm hn nghốo nn, trng rng. Li sng gin d phi phự hp vi la tui, iu kin gia ỡnh, bn thõn v mụi trng xó hi xung quanh. Hot ng 2: HNG DN HC SINH TèM HIU NI DUNG BI HC HS: c ni dung bi hc(SGK - Tr 4) II. Ni dung bi hc Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 GV: t cõu hi: 1. Em hiu th no l sng gin d? Biu hin ca sng gin d l gỡ? 2. ý ngha ca phm cht ny trong cuc sng? HS: Trao i. GV: Cht vn bng ni dung bi hc SGK. 1. Sng gin d l sng phự hp vi iu kin, hon cnh ca bn thõn, ca gia ỡnh v xó hi. Sng gin d biu hin ch: Khụng xa hoa lóng phớ, khụng cu kỡ, kiu cỏch khụng chy theo nhng nhu cu vt cht v hỡnh thc bờ ngoi. 2. Gin d l phm cht o c cn cú mi ngi. Ngi sng gin d s c mi ngi xung quanh yờu mn, cm thụng v giỳp Hot ng 3: HNG DN HC SINH LUYN TP Gv: Nờu yờu cu ca bi tp Hs: lm vic cỏ nhõn Gv: gi hs nhn xột tranh Gv: cht ý ỳng III.Bi tp: 1.Bc tranh no th hin tớnh gin d ca hs khi n trng? ( sgk5) -Bc tranh 3: th hin c tớnh gin d: Cỏc bn hs n mc phự hp vi la tui, tỏc phong nhanh nhn, vui ti thõn mt. 2.ỏp ỏn: - Li núi ngn gn d hiu - i x vi mi ngi luụn chõn thnh ci m. 3. Hóy nờu ý kin ca em v vic lm sau: Sinh nht ln th 12 ca Hoa c t chc rt linh ỡnh. A: Vic lm ca Hoa l xa hoa lóng phớ khụng phự hp vi iu kin ca bn thõn. Hot ng 4:Cng c:Thc hnh gii quyt tỡnh hung GVT ch cho HS chi trũ chi sm vai. HS: Phõn vai thc hin. GV: Chn HS nhp vai gii quyt tỡnh hung: TH1: Anh trai ca Nam thi vo trng chuyờn THPT ca tnh, cú giy nhp hc, anh ũi b m mua xe mỏy. B m Nam rt au lũng vỡ nh nghốo ch tin n hc cho cỏc con, ly õu tin mua xe mỏy! TH2: Lan hay i hc mun, kt qu hc tp cha cao nhng Lan khụng c gng rốn luyn m sut ngy ũi m mua sm qun ỏo, giy dộp, thm chớ c m phm trang im. GV: Nhn xột cỏc vai th hin v kt lun - Thụng cm hon cnh gia ỡnh Nam. - Thỏi ca Nam v chỳng ta vi anh trai nam. - Lan ch chỳ ý n hỡnh thc bờn ngoi. - Khụng phự hp vi tui hc trũ - Xa hoa, lóng phớ, khụng gin d. L HS chỳng ta phi c gng rốn luyn cú li sng phự hp vi iu kin ca gia ỡnh cng l th hin tỡnh yờu thng, vang li b m, cú ý thc rốn luyn tt. 4/Hng dn v nh: -Lm bi tp. -V nh lm bi d, , e (SGK - Tr 6) Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 -Chun b bi Trung thc -Hc k phn ni dung bi hc. Ngy son: 19/8/2013 Tun 2 - Tit: 2 BI 2: TRUNG THC I/MC TIấU BI HC: 1. V kin thc: -Th no l trung thc, biu hin ca lũng trung thc v vỡ sao cn phi trung thc? - í ngha ca trung thc 2. Thỏi -Hỡnh thnh HS thỏi quý trng v ng h nhng vic lm trung thc, phn i, u tranh vi nhng hnh vi thiu trung thc. 3. K nng -Giỳp HS bit phõn bit cỏc hnh vi th hin tớnh trung thc v khụng trung thc trong cuc sng hng ngy. -Bit t kim tra hnh vi ca minh v bin phỏp rốn luyn tớnh trung thc. II/CC K NNG SNG C BN C GIO DC: -K nng phõn tớch so sỏnh -K nng t duy phờ phỏn -KN gii quyt vn -KN t nhn thc III/CC PHNG PHP/ K THUT DY HC TCH CC: - ng nóo - Tranh lun -Tho lun nhúm v x lớ tỡnh hung IV/PHNG TIN DY HC: -Chuyn k, tc ng,, ca dao núi v trung thc. -Bi tp tỡnh hung. -Giy kh ln, bỳt d. V/TIN TRèNH DY HC: 1/n nh t chc: 7A: 7B: 2/Kim tra bi c: Cõu 1: Nờu mt s vớ d v li sng gin d ca nhng ngi sng xung quanh em. Cõu2: ỏnh du x vo t sau cỏc biu hin sau õy m em ó lm c rốn luyn c tớnh gin d. - Chõn tht, thng thn trong giao tip - Tỏc phong gn gng - Trang phc, dựng khụng t tin - Sng ho ng vi bn bố 3/Bi mi: a)/Khỏm phỏ: b)/Kt ni: Hot ng 1: PHN TCH TRUYN C Hot ng 2: RT RA NI DUNG BI HC Hot ng ca thy v trũ GV: Cho HS c lp cựng tho lun sau ú mi 3 em lờn bng trỡnh by. S HS cũn li theo dừi v nhn xột. HS tr li cõu hi sau: Ni dung kin thc II. Ni dung bi hc + Hc tp:Ngay thng, khụng gian di vi thy cụ, khụng quay cúp, nhỡn bi cu bn, khụng ly Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 Cõu 1: Tỡm nhng biu hin tớnh trung thc trong hc tp? Cõu 2: Tỡm nhng biu hin tớnh trung thc trong quan h vi mi ngi. Cõu3: Biu hin tớnh trung thc trong hnh ng. GV: Yờu cu HS lờn bng trỡnh by theo 3 phn (GV cho im HS tr li xut sc) HS: Tr li vo phiu, nhn xột phn tr li ca 3 bn. GV: Chia nhúm tho lun. (Cú th chia theo v t: 3 nhúm) HS: Tho lun nhúm theo cỏc cõu hi sau: Cõu1: Biu hin ca hnh vi trỏi vi trung thc? Cõu 2: Ngi trung thc th hin hnh ng t nh khụn khộo nh th no? Cõu 3: Khụng núi ỳng s tht m vn l hnh vi trung thc? Cho VD c th HS: Cỏc nhúm tho lun, ghi ý kin vo giy kh ln. C i din lờn trỡnh by. HS c lp nhn xột, t do trỡnh by ý kin. GV: Nhn xột, b sung v ỏnh giỏ. Tng kt 2 phn tho lun, hng dn HS rỳt ra khỏi nim, biu hin v ý ngha ca trung thc. HS tr li cỏc cõu hi sau: 1, Th no l trung thc? 2, Biu hin ca trung thc? 3, ý ngha ca trung thc? GV: Cho HS c cõu tc ng Cõy ngay khụng s cht ng v yờu cu gii thớch cõu tc ng trờn GV: Nhn xột ý kin ca HS v kt lun rỳt ra bi hc. dựng hc tp ca bn + Trong quan h vi mi ngi: Khụng núi xu, la di, khụng i li cho ngi khỏc, dng cm nhn khuyt im. + Hnh ng: bờnh vc, bo v cỏi ỳng , phờ phỏn vic lm sai. + Nhúm1: Trỏi vi trung thc l di trỏ, xuyờn tc, búp mộo s tht, ngc li chõn lý. + Nhúm 2: Khụng phi iu gỡ cng núi ra, ch no cng núi, khụng phi ngh gỡ l núi, khụng núi to, n o, tranh lun gay gt + Nhúm 3: Che giu s tht cú li cho xó hi nh bỏc s khụng núi tht bnh tt ca bnh nhõn, núi di k ch, k xu õy l s trung thc vi tm lũng, vi lng tõm. - Trung thc l tụn trng s tht, tụn trng l phi, tụn trng chõn lý. - Biu hin:Ngay thng, tht th, dng cm nhn li. - í ngha: + c tớnh cn thit quý bỏu + Nõng cao phm giỏ + c m ngi tin yờu kớnh trng + Xó hi lnh mnh - Sng ngay thng, tht th, trung thc khụng s k xu, khụng s tht bi. c)/Thc hnh, luyn tp: LUYN TP V HNG DN LM BI TP Lu ý: GV: Cn gii thớch rừ ỏp ỏn v gii thớch vỡ sao cỏc hnh vi cũn li khụng biu hin tớnh trung thc. * Trũ chi sm vai: GV: Yờu cu HS sm vai th hin ni dung sau: Trờn ng i v nh, hai bn An v H nht c mt chic vớ, trong vớ cú rt nhiu tin. Hai bn tranh lun vi nhau mói III. bi tp 1. Bi tp cỏ nhõn GV: Phỏt phiu hc tp. HS: Tr li bi tp a, SGK, Tr 8. Nhng hnh vi sau õy, hnh vi no th hin tớnh trung thc? Gii thớch vỡ sao HS: Tr li, cho bit ý kin ỳng 1.ỏp ỏn: 4, ,5, 6 Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 v chic vớ nht c. Cui cựng hai bn cựng nhau mang chic vớ ra n cụng an gn nh nh cỏc chỳ cụng an tr li cho ngi b mt. HS sm vai 2 bn HS v 1chỳ cụng an. GV: Nhn xột v rỳt ra bi hc qua trũ chi trờn. - Thc hin hnh vi trung thc giỳp con ngi thanh thn tõm hn. d/Vn dng: GV tng kt ton bi rỳt ra bi hc v ý ngha ca trung thc: Trungthc l mt c tớnh quý bỏu, nõng cao giỏ tr o c ca mi con ngi. Xó hi s tt p lnh mnh hn nu ai cng cú li sng, c tớnh trung thc. 4/Hng dn v nh: -HS: Su tm cỏc cõu tc ng, ca dao v trung thc Su tm t liu, cõu chuyn núi v trung thc -Gi ý: -Tc ng: An ngay núi thng Thuc ng dó tt s tht mt lũng. ng i hay ti núi di hay cựng. Tht th l cha qu quỏi -Ca dao: -Nh nghốo yờu k tht th -Nh quan yờu k vo ra nnh thn -Truyn ng ngụn: chỳ bộ chn cu. Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 Ngy son:26/8/2013 Tun 3 - Tit: 3 BI 3: T TRNG I/MC TIấU BI HC: 1. V kin thc: -Th no l t trng v khụng t trng? - Biu hin v ý ngha ca lũng t trng. 2. Thỏi : HS cú nhu cu v ý thc rốn luyn tớnh t trng. 3. K nng: -HS bit t ỏnh giỏ hnh vi ca bn thõn v ca ngi khỏc. -Hc tp nhng tm gng v lũng t trng. II/ CC PHNG PHP/ K THUT DY HC TCH CC: - Tho lun nhúm - ng nóo, úng vai III/ PHNG TIN DY HC: -Cõu chuyn v tớnh t trng. -Tc ng, ca dao, danh ngụn núi v t trng. -Giy kh ln, bỳt da, IV/ TIN TRèNH DY HC: 1/n nh t chc: 7A:29 7B:32 2/Kim tra bi c: Cõu 1: Em cho bit ý kin ỳng v biu hin ca ngi thiu trung thc? -Cú thỏi ng hong, t tin. -Dng cm nhn khuyt im -Ph ho, a dua vi vic lm sai trỏi. -ỳng hn, gi li ha. -X lớ t nh, khụn khộo. Cõu 2: Trung thc l biu hin cao ca c tớnh gỡ? 3/Bi mi: a)/Khỏm phỏ: b)/Kt ni: Hot ng 1: PHN TCH TRUYN C Hot ng ca thy v trũ GV: Hng dn HS c truyn bng cỏch phõn vai. HS: c phõn vai truyn theo hng dn: GV: t cõu hi -HS: Tr li 1, Hnh ng ca Rụ - be qua cõu truyn trờn. 2, Vỡ sao Rụ - be li nh em mỡnh tr li tin cho ngi mua diờm? 3, Cỏc em cú nhn xột gỡ v hnh ng c Rụ -be 4, Vic lm ú th hin c tớnh gỡ? Ni dung kin thc I. Truyn c: MT TM HN CAO THNG Nhúm 1:(cõu1) Hng ng ca Rụ - be - L em bộ m cụi nghốo kh i bỏn diờm. - Cm ng tin vng i ly tin l tr li cho ngi mua diờm. - Khi xe cht v b thng nng, Rụ - be ó nh em mỡnh tr li tin cho khỏch. Nhúm 2: (cõu 2) Vỡ sao Rụ - be li lm nh vy? Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 5, hnh ng ca Rụ - be tỏc ng n tỏc gi nh th no? GV: Chia lp thnh 4 nhúm tho lun. HS: Trỡnh by ý kin vo kh giy ln. Sau ú c i din trỡnh by trờn lp. GV: Nhn xột b sung ý kin. HS: T do trỡnh by ý kin ca mỡnh khi ỏnh giỏ hnh ng ca Rụ - be. GV: Kt lun Qua cõu truyn cm ng trờn ta thy c hnh ng, c ch p cao c. Tõm hn cao thng ca mt em bộ nghốo kh. ú l bi hc quý giỏ v lũng t trng cho mi chỳng ta. - Mun gi ỳng li ha. - Khụng mun ngi khỏc ngh mỡnh nghốo m núi di n cp tin. - khụng mun b coi thng, danh d b xỳc phm, mt lũng tin mỡnh. Nhúm 3:(cõu 3) Nhn xột ca Rụ - be - Cú ý thc trỏch nhim cao - Gi ỳng li ha. - Tụn trng ngi khỏc v tụn trng chớnh mỡnh - Tõm hn cao thng tuy cuc sng rt nghốo. Nhúm 4:(cõu 4 + 5) - Hnh ng ca Rụ - be th hin c tớnh t trng - hnh ng ca Rụ - be ó lm thay i tỡnh cm ca tỏc gi. T ch nghi ng, khụng tin n sng s, tim se li vỡ hi hn v cui cựng ụng nhn nuụi em Sac - lõy Hot ng 2: TèM HIU NI DUNG BI HC GV: HS hiu c ni dung nh ngha ca bi hc, GV gii thớch: Chun mc xó hi l gỡ? cú c lũng t trng mi cỏ nhõn phi cú ý thc, tỡnh cm, bit tụn trong, bo v phm cht ca chớnh mỡnh GV: Hng dn HS tho lun lp. HS: Tr li cõu hi sau: 1. tớnh t trng trong thc t. Cõu 2: Tỡm nhng hnh vi khụng biu hin lũng t trng trong thc t. GV: Mi 2 HS xung phong lờn bng, em no vt c nhiu v chớnh xc thỡ c im cao ( phn ny t chc trũ chi Nhanh tay nhanh mt Cho gi hc sụi ng.) HS: Nhn xột ỏnh giỏ ý kin ca 2 bn trờn bng. GV: t cõu hi (phỏt phiu hc tp): Lũng t trng cú ý ngha nh th no i vi: a, Cỏ nhõn b, Gia ỡnh c, Xó hi. HS: Lờn bng ghi ý kin ca mỡnh. HS: C lp nhn xột. GV: Nhn xột b sung. 1, Th no l t trng? 2, Biu hin ca t trng? 3, ý ngha ca t trng? 4,L HS em rốn luyn tớnh t trong ntn? HS: Tr li cỏ nhõn GV: Nhn xột, b sung. Xó hi ra cỏc chun mc xó hi mi ngi t giỏc thc hin. C th l: - Ngha v Danh d - Lng tõm- Lũng t trng - Nhõn phm Cõu 1 - Khụng quay cúp - Kớnh trng thy cụ. - Gi ỳng li ha. - Lm trũn ch hiu. - Dng cm nhn li. - Gi ch tớn - C x ng hong. - Núi nng lch s. - Núi nng lch s. - Bo v danh d. Cõu 2 - Sai hn - Khụng trung thc, di trỏ. - Sng buụng th. - Sng lum thum - Sung só. - Tham gia t nn xó hi - Khụng bit n nn - Bt n ngi khỏc. - Khụng bit xu h - Nnh b lun cỳi. - Cỏ nhõn:nghiờm khc vi bn thõn, cú ý chớ t hon thin. - Gia ỡnh: Hnh phỳc, bỡnh yờn, khụng nh hng n thanh danh - Xó hi: Cuc sng tt p cú vn hoỏ, vn minh - T trng l bit coi trng v gi gỡn phm cỏch, bit iu chnh hnh vi cỏ nhõn ca mỡnh cho phự hp chun mc xó hi. - Biu hin: C x ng hong ỳgn mc, bit gi li ha v luụn luụn lm trũn nhim v. - í ngha: L phm cht o c cao quý, giỳp Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 con ngi cú ngh lc nõng cao phm giỏ, uy tớn cỏ nhõn v c mi ngi tụn trng quý mn. c)/Thc hnh, luyn tp: GV: Hng dn HS lm bi tp ti lp. GV: Phỏt phiu hc tp cho HS Cõu hi: Bi tp a, tr 11, SGK. HS: Tr li vo phiu bi tp. GV: Gi HS c phiu tr li. GV: Nhn xột v yờu cu HS gii thớch vố sao hnh vi 3 v 4 khụng th hin lũng t trng? III. bi tp Bi tp a, tr 11, SGK. ỏp ỏn: 1, 2, 5 d/ Cng c : GV: Nu cỏc tỡnh hung v yờu cu HS by t thỏi ca mỡnh vi cỏc nhõn vt trong mi tỡnh hung: 1, Bn Nam xu h vi bn bố vỡ c bn ang i chi thỡ gp b ang p xớch lụ. 2, Bn Hng r bn bố n nh mỡnh chi nhng li a bn sang nh cụ chỳ vỡ nh cụ chỳ sang trng hn. 3, Minh khụng bao gi i sinh nht vỡ khụng cú tin mua qu. 4/Hng dn v nh: -Lm bi tp v nh -Chun b bi tip theo Ngày tháng năm 2013 Kí duyệt Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 Ngy son:2/9/2013 Tun 4 - Tit: 4 BI 4: O C V K LUT I. Mc tiờu: 1. Kin thc: - HS hiu th no l o c v k lut. - Mi quan h gia o cs v k lut. - í ngha ca rốn luyn o c v k lut i vi mi ngi. 2. K nng: Bit t ỏnh giỏ xem hnh vi ca bn thõn, ca mt cỏ nhõn hoc mt tp th theo chun mc o c, k lut. 3. Thỏi : Sng cú o c, tụn trng k lut, phờ phỏn thúi t do vụ k lut. II. Chun b: - Giỏo viờn: SGK, SGV, giỏo ỏn. - Hc sinh: SGK, tp ghi, lm bi tp . III/TIN TRèNH DY HC: 1/n nh t chc: 7A:29 7B:32 2/Kim tra bi c 3/Bi mi: Hot ng 1: Tỡnh hung Hot ng ca thy v trũ GV: a tỡnh hung sau Vo lp ó c 15 phỳt. C lp 7A ang lng nghe cụ giỏo ging bi. Bng bn Nam hong ht chy vo lp v sng li nhỡn cụ giỏo. Cụ ngng ging bi, c lp git mỡnh ng ngỏc. Bỡnh tõm tr li, cụ giỏo yờu cu Nam lựi li phớa ca lp cụ quay li núi vi c lp: Cỏc em cú suy ngh gỡ v hnh vi ca bn Nam? HS: Suy ngh v tr li cõu hi. GV: Nhn xột v chuyn tip vo bi hụm nay Ni dung kin thc Cỏch ng x ca nam - o c + Khụng cho cụ giỏo + Khụng xin phộp - K lut: i hc mun Hot ng 2: TèM HIU TRUYN C GV: Mi mt em cú ging c din cm c truyn HS: Theo dừi v t c SGK tỡm hiu ni dung. GV: Giỳp HS khai thỏc truyn c. GV: Cú th t chc trũ chi Nhanh mt, nhanh tay HS c lp cựng tham gia. I.Tỡm hiu truyn c Mt tm gng tn ty vỡ vic chung 1 - Hun luyn k thut. - An ton 2 - Dõy in, dõy in thoi, qung cỏo chng 3 - Khụng i mun v sm. - Vui v Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp [...]... khụng? Ngày Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp tháng Kí duyệt năm 20 13 Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son: 22/09/20 13 Tun 7- Tit: 7 Bi 6: TễN S TRNG O I/MC TIấU BI HC: 1 V kin thc: - Th no l tụn s trng o - Vỡ sao phi tụn s trng o - ý ngha ca tụn s trng o 2 Thỏi : - Hc sinh cú thỏi bit n, kớnh trng vi thy cụ giỏo - Phờ phỏn nhng ai cú thỏi v hnh vi vụ n vi thy cụ giỏo 3 K nng: Giỳp... số: 7A: 29 vắng: 7B: 32 vắng: 2/.Kim tra s chun b ca HS Nội dung chủ đề Nhận biết A Tôn s trọng đạo B.Trung thực, Đoàn kết tơng trợ, Yêu thơng con ngời B Đạo đức và kỉ luật Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Các cấp độ của t duy Thông hiểu Vận dụng Câu 1 TN (1 Đ ) Câu 2 TN (2Đ) Câu 3TL (3 Đ) Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 C.Tôn s trọng đạo Tổng số câu 1 Câu 4TL (1 Đ) 2 Câu 4TL (3 Đ)... động 3: GV cho HS quan sát một số hình ảnh,thông tin về MT trên Tg và VN - GV dùng máy chiếu các hình ảnh, số Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Hoạt động của gv-hs Nội dung liệu choHS quan sát 4 Củng cố: ? Em hãy cho biết MT là gì ? ? Tình hình MT tại địa phơng (xã, huyện, tỉnh ta) 5 Dn dũ Ngày tháng năm 20 13 Kí duyệt Ngy son: 1/12/20 13 Tun 17- Tit: 17 ôn... sung Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 VI/ RT KINH NGHIM TIT DY: Ngy son: 14/10/20 13 Tun 10- Tit: 10 Bi 8: KHOAN DUNG I MC TIấU BI HC 1 Kin thc: - HS hiu th no l khoan dung? Thy ú l mt phm cht o c tt p - í ngha ca khoan dung trong cuc sng? Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Tr ờng Giáo án GDCD 7. .. thuc phn ni dung bi hc - Lm bi tp e Ngày Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp tháng Kí duyệt năm 20 13 Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son: 14/10/20 13 Tun 8- Tit: 8 BI 7: ON KT TNG TR I/MC TIấU BI HC: 1 Kin thc: -Th no l on kt tng tr? -í ngha ca on kt tng tr trong quan h ngi vi ngi 2 Thỏi : Giỳp HS cú ý thc on kt, giỳp nhau trong cuc sng hng ngy 3 K nng -Rốn luyn mỡnh tr thnh ngi bit... núi v o c, k lut Ngày tháng năm 20 13 Kí duyệt Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son: 2/09/20 13 Tun 4 - Tit: 4 Bi 5: YấU THNG CON NGI I Mc tiờu cn t: 1 Kin thc: HS hiu th no l yờu thng con ngi? Biu hin? í ngha? 2 K nng: Rốn luyn tr thnh ngi cú lũng yờu thng con ngi, sng cú tỡnh ngi, yờu thng t trong gia ỡnh n nhng ngi xung quanh 3 Thỏi : Quan tõm n nhng... thng con ngi ỏp ỏn:a, b, d Kt lun ni dung phn ny d Cng c 4/Hng dn v nh: + Bi tp v nh b, c, d ( SGK trang 17) + Chun b bi sau: c trc truyn c Bn mi nm ngha nng tỡnh sõu Ngày Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp tháng Kí duyệt năm 20 13 Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son: 18/09/20 13 Tun 6- Tit: 6 Bi 6: TễN S TRNG O I/MC TIấU BI HC: 1 V kin thc: - Th no l tụn s trng o - Vỡ sao phi tụn s... dao Ngày tháng Kí duyệt năm 20 13 Ngy son: 19/11/20 13 Tun 15, 16- Tit: 15+16 THC HNH, NGOI KHểA: CC VN CA A PHNG V CC NI DUNG HC CC CHT MA TY V CC CHT GY NGHIN I Mục tiêu bài học: 1, Kiến thức: - HS nắm đợc thực trạng, nội dung của BVMT 2, Kỹ năng: - Giúp HS nhận biết đợc hiện tợng, tác hại của phá hoại MT Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 3, Thái độ:... Đây là truyền thống quý báu của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Chúng ta cần rèn luyện mình, biết sống đoàn kết, t ơng trợ, phê phán sự chia rẽ 5 Hớng dẫn học ở nhà: - Học kĩ bài, làm bài tập d (22) - Đọc trớc truyện: Hãy tha lỗi cho em Ngày tháng năm 20 13 Kí duyệt Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son:02/11/2011 Tit: 09 KIM... c: Câu 1: Nêu các tiêu chuẩn của gia đình văn hoá? Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp 7B: 32 vắng: Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Câu 2: Để có một gia đình văn hoá, theo em tình cảm của các thành viên trong gia đình, sinh hoạt văn hoá tinh thần nh thế nào ? - HS trả lời, GV nhận xét, ghi điểm 3 Bài mới : Giới thiệu bài: Chúng ta đã tìm hiểu và biết đợc các tiêu chuẩn của gia đình văn . dy, trng o lý lm ngi. Ngày tháng năm 20 13 Kí duyệt Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son: 22/09/20 13 Tun 7- Tit: 7 Bi 6: TễN S TRNG O I/MC TIấU. ra nnh thn -Truyn ng ngụn: chỳ bộ chn cu. Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son:26/8/20 13 Tun 3 - Tit: 3 BI 3: T TRNG I/MC TIấU BI HC: 1. V. t trng dõn ph giỳp mi ngi Ngày tháng năm 20 13 Kí duyệt Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son: 9/09/20 13 Tun 5- Tit: 5 Bi 5: YấU THNG CON
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 3, , I. Môc tiªu bµi häc:

Từ khóa liên quan