0

Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 18

128 490 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:38

Ngày dạy: /8/2013 Tiết 2 PHẦN I: VẼ KĨ THUẬT CHUƠNG I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC BÀI 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống. - Biết được khái niệm về bản vẽ kĩ thuật. 2. Kĩ năng - Phân biệt được bản vẽ dùng trong đời sống và bản vẽ kĩ thuật. 3. Thái độ - Có nhận thức đúng với việc học tập bộ môn vẽ kĩ thuật. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: SGK, SGV, một số bản vẽ kĩ thuật và các đồ dùng dạy học. 2. Học sinh: SGK, đọc và chuẩn bị bài. III . Tiến trình trên lớp 1. Ổn định tổ chức: Tổng số: vắng: 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) GV kiểm tra việc chuẩn bị SGK, dụng cụ học tập của học sinh. 3. Bài mới: (1’) * Đặt vấn đề: Trong giao tiếp hàng ngày, con người thường dùng các phương tiện khác nhau để diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt thông tin, vậy các em thấy qua H1.1 con người thường dùng các phương tiện gì ? Hoạt động của GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về bản vẽ kĩ thuật (5’) - HS đọc, tìm hiểu SGK. ? Các em hãy cho biết vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống? - GV phân tích, giới thiệu khái niệm bản vẽ kĩ thhuật. ? Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật quan trọng ? Hoạt động 2: Tìm hiểu bản vẽ KT đối với sản xuất. (15’) • - GV cho HS quan sát H1.1/SGK I. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật. - Bản vẽ KT trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các qui tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ. - Có 2 loại bản vẽ thuộc 2 lĩnh vực quan trọng là. + Bản vẽ cơ khí: thuộc lĩnh vực chế tạo máy và thiết bị. + Bản vẽ xây dựng: thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. II. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất 3 • ? Hãy cho biết các hình a, b, c, d có ý nghĩa gì ? • - Cho học sinh quan sát H1.2/SGK • ? Hãy cho biết các hình có liên quan với nhau như thế nào ? • HS trả lời: các phương tiện thông tin đại chúng. • Xung quanh ta có rất nhiều sản phẩm. • ? Để có một sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì sản phẩm đó được làm ra như thế nào ? • • - GV: Người công nhân khi chế tạo các sản phẩm hoặc xây dựng các công trình thì phải căn cứ vào cái gì? • Căn cứ vào bản vẽ ⇒ GV nhấn mạnh tầm quan trọng của bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống. Hoạt động 3: Tìm hiểu bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống (5’) - GV cho HS quan sát H1.3/SGK ? Hãy cho biết ý nghĩa của các hình ? ? Muốn sử dụng an toàn các đồ dùng và các thiết bị thì ta cần phải làm gì ? - GV nhận xét, nhấn mạnh tầm quan trọng của bản vẽ kĩ thuật. Hoạt động 4: Tìm hiểu về bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật (10’) - GV cho học sinh quan sát H1.4/SGK ? Hãy cho biết bản vẽ được sử dụng trong các lĩnh vực kĩ thuật nào? - HS phát biểu: - GV nhận xét, nhắc lại. - Hiện nay bản vẽ đựơc vẽ chủ yếu bằng dụng cụ gì? - Người thiết kế phải diễn tả chính xác hình dạng và kết cấu của sản phẩm, và đầy đủ các thông tin về thiết kế: Kích thước, vật liệu, yêu cầu kĩ thuật… - Các thông tin này được trình bày theo các quy tắc thống nhất bằng bản vẽ kĩ thuật - ⇒ KL: Bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ chung dùng trong kĩ thuật. III. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống - Bản vẽ KT là tài liệu cần thiết cho mỗi sản phẩm hoặc thiết bị. - Để sử dụng một cách hiệu quả và an toàn thì mỗi thiết bị phải kèm theo bản vẽ hoặc chỉ dẫn. IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật - Mỗi lĩnh vực kĩ thuật đều có loại bản vẽ của nghành mình. - Bản vẽ được vẽ bằng tay, bằng dụng cụ vẽ hoặc bằng máy tính điện tử. 4. Củng cố (3’) - Cho học sinh đọc phần ghi nhớ trong SGK. - GV hệ thống phần trọng tâm của bài. 5. Hướng dẫn về nhà (2’) - Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Đọc trước nội dung bài 2/SGK. 4 Ngày dạy: /9/2013 Tiết 3 BÀI 2: HÌNH CHIẾU I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Hiểu được thế nào là hình chiếu. - Biết được vị trí các hình chiếu của vật thể. 2. Kĩ năng - Nhận biết được các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật. 3. Thái độ - Rèn tính tư duy logíc. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: SGK, SGV, chuẩn bị các vật mẫu như: Bao diêm, khối hình hộp chữ nhật, bìa cứng gấp thành ba mặt phẳng chiếu. 2. Học sinh: SGK, chuẩn bị các vật mẫu khối hình hộp chữ nhật, kiến thức liên quan. III. Các bước trên lớp 1. Ổn định tổ chức: Tổng số: vắng: 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) 1/ Nêu ghi nhớ SGK trang 7 và trả lời câu hỏi 1 (Sgk) 2/ Nêu ghi nhớ SGK trang 7 và trả lời câu hỏi 2 (Sgk). 3. Bài mới: * Đặt vấn đề : Trong cuộc sống, khi ánh sáng chiếu vào một vật thì nó tạo ra bóng trên mặt đất, mặt tường … Người ta gọi đó là hình chiếu . Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về hình chiếu (5’) - HS quan sát Hình 2.1. ? Khi một vật được ánh sáng chiếu vào trên một mặt phẳng có hiện tượng gì? ⇒ GV nhấn mạnh: Hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể. - GV minh họa : Dùng đèn pin chiếu lên vật mẫu để HS thấy được mối liên hệ giữa tia sáng và bóng của vật đó. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm các phép chiếu (15’) - GV Cho HS quan sát Hình 2.2. ? Các em cho biết về đặc điểm các tia chiếu trong các hình a, b và c ? I. Khái niệm về hình chiếu - Khái niệm: Hình chiếu là “bóng” (hình) của vật thể nhận được trên mặt phẳng chiếu. II. Các phép chiếu * Đặc điểm các tia chiếu: - Phép chiếu xuyên tâm. 5 => Phép chiếu xuyên tâm: các tia chiếu đồng quy. => Phép chiếu song song: các tia chiếu song song - GV nhấn mạnh: Đặc điểm các tia chiếu khác nhau cho ta các phép chiếu khác nhau. Lấy VD minh họa. ? Hãy cho biết trong những trường hợp nào thì chúng ta sử dụng phép chiếu nào? * Công dụng của các phép chiếu: - Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc. - Phép chiếu xuyên tâm và phép chiếu song song dùng để vẽ hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kỹ thuật. - GV nhấn mạnh cách dùng các phép chiếu. Hoạt động 3: Tìm hiểu các hình chiếu vuông góc và các vị trí trên bản vẽ (15’) Để diễn tả chính xác hình dạng của vật thể, ta chiếu vuông góc vật thể theo 3 hướng khác nhau: Nhấn mạnh: Hình chiếu nằm trên mặt phẳng nào thì lấy tên hình chiếu của mặt phẳng đó. Dựa vào các hướng chiếu tương ứng người ta sẽ gọi tên các hình chiếu khác nhau. Gv hướng dẫn hs đọc tên các hình chiếu. - Phép chiếu song song. - Phép chiếu vuông góc. Đặc điểm các tia chiếu khác nhau cho ta các phép chiếu khác nhau. III. Các hình chiếu vuông góc: 1. Các mặt phẳng chiếu: - Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng. - Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng. - Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh. 2. Các hình chiếu: Hình chiếu đứng - Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới. - Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống. 6 Hình chiếu cạnh Hình chiếu bằng Hs lấy ví dụ trong thực tế và nêu tên các hình chiếu và rút ra nhận xét. Gv kết luận - HS đọc SGK-10. ? Quan sát H2.5 - Cho biết vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ kĩ thuật được sắp xếp như thế nào ? - GV giới thiệu cách biểu diễn các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật H2.5). - GV nhấn mạnh mục chú ý. - HS đọc SGK-10. - Trên bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu của một vật thể được vẽ trên cùng một mặt phẳng của bản vẽ. - Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. IV. Vị trí các hình chiếu. Mặt phẳng chiếu đứng mở xuống dưới trùng với mặt phẳng chiếu bằng. Mặt phẳng chiếu đứng mở sang phải trùng với mặt phẳng chiếu cạnh. * Chú ý: SGK-10. 4. Củng cố: (3’) - HS đọc nội dung phần ghi nhớ trong SGK-10. - GV hệ thống lại phần trọng tâm của bài. 5. Hướng dẫn về nhà: (2’) - Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Làm bài tập SGK/10 và 11. Đọc phần “ Có thể em chưa biết”. - Đọc và chuẩn bị nội dung bài thực hành theo từng học sinh. Ngày dạy: /9/2013 Tiết 4 BÀI 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. 2. Kĩ năng: - Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều và hình chóp đều. 3. Thái độ: - Rèn tính tưởng tượng không gian, tư duy logic. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: SGK, SGV, các khối hình: Hình hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. Tranh H4.3 – H4.5 – H4.7. 2. Học sinh: SGK, đọc và chuẩn bị bài. III. Tiến trình bài giảng 1. Ổn định: Tổng số: vắng: 7 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) 1/ Có mấy loại mặt phẳng chíêu? Đó là những loại nào? Nêu tên các loại hình chiếu? 2/ Nêu vị trí các hình chiếu? Làm bài tập sgk trang 10? 3. Bài mới: Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1:Tìm hiểu khối đa diện (5’) - HS quan sát hình 4.1. ? Các khối hình học trên được bao bởi các hình gì ? - HS trả lời : - GV nhận xét ⇒ KL ? Hãy kể thêm một số vật thể có dạng các khối đa diện mà em biết? Hoạt động 2: Tìm hiểu về hình hộp chữ nhật (10’) - HS quan sát H4.2/SGK. ? Hãy cho biết khối đa diện đó được bao bởi hình gì? - GV nhận xét ⇒ KL và giới thiệu các kích thước trên hình 4.2. - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bản vẽ (H4.3). HS nghe hướng dẫn, thảo luận và trả lời các câu hỏi : ? Nêu tên các hình chiếu ? ? Chúng có hình dạng như thế nào ? ? Thể hiện kích thước nào của HCN ? - GV nhận xét, cho HS điền bảng 4.1. Hoạt động 3: Tìm hiểu về hình lăng trụ đều (10’) - HS quan sát H4.4/SGK. ? Hãy cho biết khối đa diện đó được bao bởi các hình gì? - HS phát biểu: - GV nhận xét ⇒ KL và giới thiệu các kích thước trên hình 4.4. I. Khối đa diện Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng. II. Hình hộp chữ nhật 1. Thế nào là hình hộp chữ nhật ? Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật. c b a 2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước 1 Đứng Chữ nhật H, a 2 Bằng Chữ nhật b 3 Cạnh Chữ nhật A, h III. Hình lăng trụ đều 1. Thế nào là hình lăng trụ đều ? 8 - HS quan sát hình 4.5 và trả lời các câu hỏi trong SGK.17. - GV nhận xét, cho HS điền kết quả vào Bảng 4.2. Hoạt động 4: Tìm hiểu về hình chóp đều(10’) - HS quan sát H4.5/SGK. ? Hãy cho biết khối đa diện đó được bao bởi các hình gì? - GV nhận xét ⇒ KL và giới thiệu các kích thước trên hình 4.6. - HS quan sát hình 4.7, trả lời các câu hỏi trong SGK. - GV nhận xét, cho HS điền kết quả vào Bảng 4.3. Hình lăng trụ đều được bao bởi hai mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau. 2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều: Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước 1 Đứng Chữ nhật h 2 Bằng Tam giác đều b, a 3 Cạnh Chữ nhật b, h IV. Hình chóp đều: 1. Thế nào là hình chóp đều ? Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là một đa giác đều và các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh 2. Hình chiếu của hình chóp đều. Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước 1 Đứng Tam giác cân h, a 2 Bằng Vuông a 3 Cạnh Tam giác cân h, a 4. Củng cố: (3’) - Cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. - GV hệ thống nội dung bài học. 5. Hướng dẫn về nhà: (2’) - Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK.18 và làm bài tập SGK.19. - Đọc và chuẩn bị trước bài “ Bản vẽ các khối tròn ”. - Chuẩn bị giấy A4, bút chì, tẩy, thước cho tiết học sau. 9 Ngày dạy: /9/2013 Tiết 5 BÀI 3: THỰC HÀNH - HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Biết được bản vẽ hình chiếu của một số khối đa diện. 2. Kĩ năng: - Đọc được bản vẽ hình chiếu của một số khối đa diện. 3. Thái độ: - Phát huy trí tưởng tượng không gian. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: SGK, SGV, chuẩn bị mô hình các vật thể, vật mẫu. 2. Học sinh: SGK, chuẩn bị đồ dùng học tập, giấy A4, các dụng cụ vẽ. III. Tiến trình bài giảng 1. Ổn định tổ chức: Tổng số: vắng: 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) 1/ Hãy vẽ hình hộp chữ nhật và vẽ hình chiếu của nó? 2/ Hãy vẽ hình lăng trụ đều và vẽ hình chiếu của nó? 3. Bài mới: Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài (3’) - GV nêu rõ mục tiêu của bài. - Giới thiệu các dụng cụ, vật liệu cần cho tiết học. Hoạt động 2: Hướng dẫn cách trình bày (7’) - GV hướng dẫn học sinh cách trình bày bài thực hành trên giấy A4: + Kẻ bảng 3.1 ( khoảng 1/3 tờ giấy) + Vẽ lại ba hình chiếu đúng vị trí trên bản vẽ ( khoảng 2/3 tờ giấy ) + Ghi họ và tên, lớp vào góc dưới bên phải của bản vẽ. Hoạt động 3: Tổ chức thực hành (20’) - GV cho HS tiến hành làm bài. ( Lưu ý: vẽ theo 2 bước: Bước vẽ mờ → Bước vẽ đậm ) I. Chuẩn bị - Dụng cụ: Thước kẻ, ê ke, …. - Vật liệu: giấy A4, bút chì, … II. Nội dung Cho vật thể. Yêu cầu: - Chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu và hướng chiếu. - Vẽ hình chiếu cho đúng vị trí. - Thực hiện theo 4 bước trong SGK Bảng 3.1 Hướng chiếu Hình chiếu A B C 10 - HS làm bài thực hành trên khổ giấy A4. - GV quan sát, hướng dẫn HS trong quá trình thực hành. + đọc nội dung bài thực hành, kẻ bảng 3.1, đánh dấu vào ô thích hợp của bảng. + Vẽ các hình chiếu đứng, bằng cạnh của 1 trong các vật thể. - GV quan sát, hướng dẫn HS trong quá trình thực hành. - GV nhắc nhở HS trường hợp dùng nét liền, nét đứt. - Yêu cầu HS vẽ đúng vị trí của hình chiếu: + Hình chiếu bằng ở duới hình chiếu đứng. + Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng. Hoạt động 4: Tổng kết, đánh giá bài thực hành (5’) - GV nhận xét giờ làm bài tập thực hành của học sinh: chuẩn bị, ý thức, thái độ. - GV hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả bài làm của mình. - GV thu bài thực hành của học sinh. 1 × 2 × 3 × Các hình chiếu 4. Củng cố: (3’) - Gv nhận xét bài làm của HS. - Đánh giá tiết học để rút kinh nghiệm cho tiết học thực hành tiếp theo. 5. Hướng dẫn về nhà(2’) - Vẽ lại các hình chiếu và đúng vị trí hình 3.1 - Chuẩn bị bài thực hành: đọc bản vẽ các khối đa diện. *************************************** Ngày dạy: /9/2013 Tiết 6 BÀI 5: BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu tương ứng. - Biểu diễn được hình chiếu của các khối đa diện trên bản vẽ. 1. Kĩ năng: - Nhận dạng và đọc được bản vẽ các khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. 11 3. Thái độ: - Phát huy trí tưởng tượng không gian. - Có ý thức sử dụng bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: SGK, SGV, chuẩn bị mô hình các vật thể, vật mẫu. 2. Học sinh: SGK, chuẩn bị đồ dùng học tập, giấy A4, các dụng cụ vẽ. III. Tiến trình bài giảng 1. Ổn định tổ chức: Tổng số: vắng: 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ 3. Bài mới: Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2’) - GV nêu rõ mục tiêu của bài. - Giới thiệu các dụng cụ, vật liệu cần cho tiết học. Hoạt động 2: Hướng dẫn cách trình bày (8’) - GV hướng dẫn hs kẻ bảng 5.1 và làm bài. - GV hướng dẫn học sinh cách trình bày bài thực hành trên giấy A4: + Kẻ bảng 3.1 ( khoảng 1/3 tờ giấy) + Vẽ lại ba hình chiếu đúng vị trí trên bản vẽ ( khoảng 2/3 tờ giấy ) + Ghi họ và tên, lớp vào góc dưới bên phải của bản vẽ. Hoạt động 3: Tổ chức thực hành (25’) - GV cho HS tiến hành làm bài. ( Lưu ý: vẽ theo 2 bước: Bước vẽ mờ → Bước vẽ đậm ) - HS làm bài thực hành trên khổ giấy A4. - GV quan sát, hướng dẫn HS trong quá trình thực hành. + đọc nội dung bài thực hành, kẻ bảng 3.1, đánh dấu vào ô thích hợp của bảng. + Vẽ các hình chiếu đứng, bằng cạnh của 1 trong các vật thể. - GV quan sát, hướng dẫn HS trong quá trình thực hành. - GV nhắc nhở HS trường hợp dùng nét I. Chuẩn bị - Dụng cụ: Thước kẻ, ê ke, …. - Vật liệu: giấy A4, bút chì, … II. Nội dung Cho vật thể. Yêu cầu: - Chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu và hướng chiếu. - Vẽ hình chiếu cho đúng vị trí. b. Bảng 5.1 Vật thể Bản vẽ A B C D 1 x 2 x 3 x 4 X b. Hình chiếu vật thể Vật thể D Vật thể C 12 [...]... hỡnh tr vi cỏc chi tit khỏc 0.5 0.5 0.5 Thống kê chất lợng bài kiểm tra 45 phút Lớp 8A 8B 8C Tổng Sĩ số Sl Giỏi % Sl Khá Trung bình Sl % % Sl Yừu % Sl 4 Củng cố: - Nhận xét giờ kiểm tra - Thu bài kiểm tra KIM TRA CA T CHUYấN MễN 5 Hớng dẫn về nhà: - Đọc và chuẩn bị trớc bài 18 Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống 38 Kém % ... gi hỡnh chiu din - V trớ hỡnh ct Bn v cụn cú ren - Cụn cú ren - Thộp - 1:2 - Hỡnh chiu cnh - Hỡnh ct hỡnh chiu ng - Kớch thc chng ca chi - 141, 10, 18 3 Kớch thc tit - Chiu cao 10 - Kớch thc cỏc phn ca ng kớnh trong 14 chi tit ng kớnh ngoi 18 Kớch thc M8*1 4 Yờu cu k - Gia cụng - Tụi cng thut - X lớ b mt - M km - Mụ t hỡnh dng v cu to - Cú dng hỡnh nún ct, cú l ren 5 Tng hp ca chi tit gia - Cụng dng... cỏch c bn c v ren bn v chi tit 18. Nhn dng c ren trờn 25.Rốn luyn trớ tng tng chi tit n gin cú ren khụng gian, liờn h thc t 28 c c bn v 20.Nm c mt s ký hiu bng hỡnh v ca mt s b lp n gin.;c c phn dựng trờn bn v nh bn v nh n gin 21.Bit c ni dung v cụng dng ca bn v nh 22.Bit cỏch c bn v nh n gin S cõu hi S im TS cõu hi TS 1 1 2đ 3đ 1 1 2 25% 25% 50% 35 Gớao ỏn Cụng Ngh 8 2013 Nm hc 2012 - im V Ni dung... (SGK. 48) 29 GV t cõu hi ct 2 HS tr li: GV kt lun ct 3 Trỡnh t c bn v nh Trỡnh t c 1 Khung tờn Bn v nh mt tng (H15.1) Ni dung cn hiu - Tờn gi ngụi nh - T l bn v - Tờn gi hỡnh chiu - Tờn gi mt ct - Nh 1 tng - 1 : 100 - Mt ng - Mt ct A- A, mt bng 3 Kớch thc - Kớch thc chung - Kớch thc tng b phn 4 Cỏc b phn - S phũng - S ca i v s ca s - Cỏc b phn khỏc - 6300, 480 0, 480 0 - Phũng sinh hot chung: ( 480 0 *... BVKT trong SX v S B Bi tp 31 HS ln lt tr li cỏc bi tp 1, 2, 1 Bng 1 3, 4 - GV nhn xột, gii thớch Mt Hỡnh chiu 1 2 3 4 5 2 Bng 2 A C D x x x x x Vt th A A B C 3 4 8 Hỡnh chiu ng Bng Cnh 3 Bng 3a Hỡnh dng khi Hỡnh tr Hỡnh hp Hỡnh chúp ct B 1 6 8 2 5 7 B C x x x Bng 4 - GV yờu cu HS v nh thc hin bi 4 (SGK.55) Hỡnh dng khi Hỡnh tr Hỡnh nún ct Hỡnh chm cu A B C x x x 4 V hỡnh ct, hỡnh chiu Hỡnh 5 (SGK.55)... Chng II Bn v k thut Tng Lớ thuyt 7 4 2 .8 4.2 17.5 26.3 9 5 3.5 5.5 21.9 34.3 16 Ni dung Tng s tit 9 6.3 9.7 39.4 60.6 IV TNH S CU HI CHO CC CH Cp Ni dung (ch ) Trng s S lng cõu (chun cn kim tra) T.s Chng I Bn v cỏc khi hỡnh hc Chng II Bn v (Lớ thuyt) k thut Chng I Bn v 3,4 cỏc khi hỡnh hc Chng II Bn v (Vn dng) k thut Tng 1,2 TL (im s) 17.5 0.7 1 1 6 2 21.9 0 .87 6 1 1 10 3 26.3 1.052 1 1 14 2 34.3... Chng II Bn v (Vn dng) k thut Tng 1,2 TL (im s) 17.5 0.7 1 1 6 2 21.9 0 .87 6 1 1 10 3 26.3 1.052 1 1 14 2 34.3 1.372 1 1 15 3 100 4 45 10 34 Gớao ỏn Cụng Ngh 8 2013 Nm hc 2012 Khung ma trn kim tra (Dựng cho loi kim tra TL) Mụn: Cụng Ngh 8 ( Thi gian kim tra 45 phỳt) Tờn ch Nhn bit Chn g 1 Bn v cỏc khi hỡnh hc 7 tit 1 Bit c vai trũ ca bn v k thut trong sn xut v i sng 2 Nhn bit c cỏc hỡnh chiu ca... mun rừ cu to bờn trong ca hoa qu, - Hỡnh ct l hỡnh biu din phn vt th cỏc b phn bờn trong c th ngi ta sau mt phng ct lm nh th no? Vớ d: - GV gii thiu khỏi nim hỡnh ct, ly vớ d minh ha ( H8.1) - HS quan sỏt hỡnh 8. 2, tr li cõu hi : ? Hỡnh ct ca ng lút c v nh th no, c dựng lm gỡ ? Gv hng dn HS tng bc ct ng lút - Hỡnh ct dựng biu din rừ hn hỡnh nh sgk dng bờn trong ca vt th Phn vt th b - HS ly mt s... X X 0.5 0.5 0.5 0.5 X X 37 Gớao ỏn Cụng Ngh 8 2013 Nm hc 2012 - Trỡnh t c Ni dung cn hiu Bn v lp ca vũng ai 1 Khung - Tờn gi sn phm tờn - T l bn v 2.Bng kờ Tờn gi chi tit v s lng chi tit 3.Hỡnh biu Tờn gi hỡnh chiu ,hỡnh ct din (1) 4 4 Kớch thc -B vũng ai -1:2 -Vũng ai(2) -ai c (2) -Vũng m (2) -Bulụng (2) -Hỡnh chiu bng -Hỡnh chiu ng cú ct cc b - 140,50, 78 - M10 - 50,110 0.5 0.5 0.5 -Kớch thc chung... l gỡ, gm nhng ni - Gm ng kớnh ngoi, ng kớnh dung gỡ? trong, chiu di - Cho HS quan sỏt hỡnh 9.1/SGK c Yờu cu k thut: - GV hng dn HS c bn v chi tit trong - Gm ch dn gia cụng, x lớ b mt H9.1 d Khung tờn: 18 + Yờu cu HS cho bit phn gch gch th hin hỡnh gỡ? + Hai hỡnh chiu ng v hỡnh chiu cnh biu din hỡnh gỡ? Trong bn v ng lút v kớch thc ngi ta th hin iu gỡ? Phn khung tờn gm nhng ni dung gỡ? - GV nờu kt lun . tạo bên trong của hoa quả, các bộ phận bên trong cơ thể người ta làm như thế nào? - GV giới thiệu khái niệm hình cắt, lấy ví dụ minh họa ( H8.1). - HS quan sát hình 8. 2, trả lời câu hỏi : ? Hình. kính ngoài, đường kính trong, chiều dài. c. Yêu cầu kỹ thuật: - Gồm chỉ dẫn gia công, xử lí bề mặt… d. Khung tên: 18 + Yêu cầu HS cho biết phần gạch gạch thể hiện hình gì? + Hai hình chiếu đứng. nhớ SGK trang 7 và trả lời câu hỏi 2 (Sgk). 3. Bài mới: * Đặt vấn đề : Trong cuộc sống, khi ánh sáng chiếu vào một vật thì nó tạo ra bóng trên mặt đất, mặt tường … Người ta gọi đó là hình chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 18, Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 18,