0

Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 16

153 612 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:33

Giáo án Công nghệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Tuần 1 Ngày soạn: 13/08/2014 Tiết 1 Ngày dạy: 15/08/2014 PHẦN MỘT: VẼ KỸ THUẬT Chương I : BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Bài 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I. Mục tiêu: - Kiến thức: Biết được vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống. - Kó năng : nhận biết đúng vai trò của vẽ kỹ thuật trong đời sống. - Thái độ : vận dụng được ở những ngành nghề nào cần bản vẽ kỹ thuật. II. Đồ dùng dạy học : - HV sơ đồ mạch điện, sơ đồ thực tế. III. Tiến Hành : 1. Ổn đònh : 2. Giới thiệu bài : Với những phương tiện thông tin cần thiết như hiện nay chúng ta dùng các cử chỉ. Đối với trong kỹ thuật ta dùng lời nói không thể hiện được 3. Bài mới : TG Nội Dung Hoạt động trợ giúp GV Hoạt động học sinh I Bản Vẽ Kỹ Thuật Đối Với Sản Xuất - Bản vẽ kỹ thuật là ngôn ngữ chung dùng trong kỹ thuật. HĐ1: Trong giao tiếp con người dùng những phương tiện thông tin gì? nghóa của H 1.1 I Bản Vẽ Kỹ Thuật Đối Với Sản Xuất a.Qua tranh ảnh người công nhân khi chế tạo ra các sản phẩm và xây dựng công trình thì căn cứ vào cái gì? b. không có bản vẽ người CN có thể xây dựng được Người công nhân khi chế tạo ra các sản phẩm và xây dựng công trình thì căn cứ vào bản vẽ. Không có bản vẽ người CN không thể XD được. Rất quan trọng trong sản xuất Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 1 1 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 II. Bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống. III. Bản vẽ dùng trong các lónh vực kỹ thuật. - Mỗi lónh vực kỹ thuật đều có bản vẽ riêng cho ngành mình. - Bản vẽ kỹ thuật là phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống Học vẽ kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuật và đời sống. không? c. nó có tầm quan trong như thế nào trong sản xuất HĐ 2 : II. Bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống Cho hs quan sát H1.3a Các thiết bò ta muốn sử dụng thì cần phải làm gì? Muốn biết cách sử dụng ta cần phải làm gì? III. Bản vẽ dùng trong các lónh vực kỹ thuật. Cho hs quan sát h1.4 - Lónh vực nào dùng bản vẽ ? - Các lónh này dùng bản vẽ giống hây khác nhau? - Bản vẽ kỹ thuật là gì? - Gì sau cần học vẽ kỹ thuật? HĐ4: Tổng kết Hs đọc ghi nhớ - Quan sát HV - Cần phải biết cách sử dụng các thiết bò đó. - - Ta phải tìm hiểu tài liệu hướng dẫn đồ dùng. (bản chỉ dẫn sử dụng đồ dùng). - Cơ khí nông nghiệp, xây dựng, điện lực, giao thông, kiến trúc, quân sự. - mỗi lónh vực các bản vẽ đều khác nhau. - Bản vẽ kỹ thuật là phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống Học vẽ kỹ thuật để ừng dụng vào sản xuật và đời sống. 4/ Củng cố: Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3. 5/ Dăn dò: Học bài, xem trước bài mới Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 2 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Tuần 1 Ngày Soạn Tiết 2 Ngày dạy Bài 2: HÌNH CHIẾU I Mục tiêu : - kiến thức: Biết được thề nào là hình chiếu. - kó năng : Biết được một số hình chiếu . - thái độ : Đọc được môt số hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật. II Đồ dùng dạy học : - HV phóng to Hình: 2.1; 2.2 a, b, c; 2.3; 2.4. III Tiến Hành : 1. Ổn đònh : 2. Kiểm tra bài cũ 7ph. 1/ vì sao nói bản vẽ kỹ thuật là ngôn ngữ dùng chung trong kỹ thuật 2/ bản vẽ kỹ thuật có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống. 3. Bài mới : TG Hoạt động học sinh Hoạt động trợ giúp GV Nội Dung Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 3 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 HĐ1: Đọc khái niệm. Vẽ hình chiếu. HĐ2: Xem hình 2.2a,b,c có nhận xét gì về đặc điểm các tia chiếu - Ha tia chiếu xuất phát tại 1điểm. - Hb các tia chiếu song song. - Hc có các tia chiếu vuông góc. Khi vẽ các hình chiếu vuông góc Khi vẽ các hình 3 chiều bổ xung cho các chiếu vuông góc trên bản vẽ kỹ thuật. HĐ3: Ta lần lượt chiếu vuông góc vật thể theo 3 hướng khác nhau lên MP chiếu - Mặt chính diện. - Mặt ngang. - Mặt cạnh phải. Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới Hình chiều bằng có hướng chiếu từ trên xuống. Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. HĐ4: Cho hs xem H2.1. đọc khái niệm Lấy thêm ví dụ. Hướng dẫn cách vẽ hình chiếu. Cho hs xem H2.2 a,b,c có nhận xét gì về đặc điểm các tia chiếu ở các hình a,b,c? H 2.2a H2.2b H2.2c Khi nào sử dụng các phép chiếu vuông góc? Khi nào sử dụng các phép chiếu song song và phép chiếu xuyên tâm? Xem H2.3 Để diễn tả hình dạng vật thể ta làm thế nào? Các hướng đó bao gồm hướng nào? Xem H2.4 Cho biết tên gọi các hình chiếu tương ứng với các hướng chiếu? I/ khái niệm về hình chiếu: Diễn tả hình dạng các mặt của vật thể theo các hường chiếu khác nhau. II/ Các phép chiếu. Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc. Phép chiếu xuyên tâm và song song dùng đẻ vẽ các hình biểu diễn 3 chiều bổ xung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kỷ thuật. III/ Các hình chiếu vuông góc. 1/ Các mặt phẳng hình chiếu. Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng. Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng. Mặt cạng bên gọi là mặt phẳng chiếu cạnh. 2 /Các hình chiếu Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới. Hình chiều bằng có hướng chiếu từ trên xuống. Hình chiếu cạnh Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 4 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 - Vò trí hình chiếu bằng được mở xuống dưới. - Vò trí hình chiếu cạnh được mở sang bên phải. - Các ïđườngng nét được thể hiện trên bản vẽ. Vò trí các hình chiếu có đặc điểm gì? B=0ản vẽ có quy đònh gì? có hướng chiếu từ trái sang. IV Vò trí các hình chiếu. Trên bảng vẽ có quy đònh - Hình chiếu bằng được mở xuống dưới. - Hình chiếu cạnh được mở sang bên phải. 4/ Củng cố Có mấy phép chiếu cơ bản? Và đặc điểm của từng phép chiếu. Tên gọi và vò trí của các hình chiếu trên bản vẽ 5/ Dặn dò Học bài Ghi phần ghi nhớ. Đọc có thể em chưa biết. Làm bài tập trong tập bài tập Tuần 2 Ngày Soạn: Tiết 3 Ngày dạy : Bài 3: BÀI TẬP THỰC HÀNH HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ I Mục tiêu : 1. Kiến thức: Biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu. 2. Kó năng : Biết cách bố trí các hình chiếu trên bản vẽ. 3. Thái độ : Đọc được môt số hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật. Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 5 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 II Đồ dùng dạy học : - Thước, êke, compa, giấy A 4 . III Tiến Hành : 1. Ổn đònh : 2. Kiểm tra bài cũ 7ph. 1/ Có mấy phép chiếu? Đặc đểm mỗi phép chiếu. 2/ Tên gọi và vò trí các hìn chiếu trên bản vẽ. 4. Bài mới : TG Hoạt động học sinh Trợ giúp GV Nội Dung HĐ1: - Trình bày đồ dùng thực hành - Đọc nội dung bài HĐ2: Bước1: Đọc kỹ nội dung bài tập thực hành. Bước2: Bài làm trên giấy khổ A 4, cần bố trí các phấn chữ & phần hình cân đối trên bản vẽ. Bước3: kẻ bàng 3.1 vào bài làmvà đánh dấu X vào ô đã chọn trong bảng đó. Bước4: Vẽ lại 3 hình chiếu 1,2,3 đúng vò trí của chúng trên bản vẽ Đọc các bước chú ý sgk Kiểm tra sự chuẩn bò của hs Thước, êke, compa, giấy A 4 Cho học sinh đọc nội dung bài. Từng hs xem qua bài thực hành Yêu cầu bài thực hành có mấy bước ta phải làm gì? Nôi dung từng bước.như thế nào? Phân tích nội dung Vẽ hình & làm bài Khi vẽ Chú ý gì? I Chuẩn bò: II Nội Dung: Chỉ rỏ sự tương quan giữa hướng chiếu và hình chiếu. Vẽ lại các hình chiếu III/ Các Bước Tiến Hành Bước1: Đọc kỹ nội dung bài tập thực hành. Bước2: Bài làm trên giấy khổ A 4, cần bố trí các phấn chữ & phần hình cân đối trên bản vẽ. Bước3: kẻ bàng 3.1 vào bài làmvà đánh dấu X vào ô đã chọn trong bảng đó. Bước4: Vẽ lại 3 hình chiếu 1,2,3 đúng vò trí của chúng trên bản vẽ 4/ Củng cố: Xem lại chú ý 5/ Dặn dò : Xem trước bài 4 IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 6 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Tuần 2 Ngày Soạn Tiết 4 Ngày dạy : Bài 4 BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC ĐA DIỆN I Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết được các khối hình học đa diện thường gặp: hình họp chử nhật, lăng trụ điều, hình chóp điều. 2. Kó năng : Đọc được bản vẽ các khồi đa diện . 3. Thái độ : nhận dạng các khối đa diện thường gặp và đặc điểm hình chiếu các khối đa diện. II Đồ dùng dạy học : - Vật mẫu các khối đa diện. III Tiến Hành : 1. Ổn đònh : 2. Kiểm tra bài cũ 7ph. Sữa bài thực hành. 3. Bài mới : TG Hoạt động học sinh Trợ giúp GV Nội Dung HĐ1: Các khối đa diện Bao bọc bởi các HCN Bao bọc bởi các hình chữ nhật và hình tam giác. Bao bọc bởi các hình tam giác. Bao diêm, họp thuốc lá, viên gạch. Bút chì đai óc( hình lăng trụ), kim tự tháp chuông nhà thờ ( hình chóp đều). HĐ2 : Quan sát mô hình. Cho hs quan sát khối đa diện. Là các khối gì ? Khối đa diện HHCN có đặc điểm gì? Khối đa diện lăng trụ có đặc điểm gì? Khối đa diện lăng trụ có đặc điểm gì? Cho biết một số vật thể có kkhối đa diện mà em biết. I Khối đa diện Các khối đa diện được bao bọc bởi các hình đa giác phảng. II Hình hộp chử nhật 1. thế nào là hình hộp chữ nhật. Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 7 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Được bao bởi các HCN.(6 HCN) Là một hình chữ nhật. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh là các hình chữ nhật. Đọc và trả lời câu hỏi Thảo luận trả lời câu hỏi HìnhHình chiếu Hình dạngKích thước 1C-ĐứngHCN a*h 2C-BằngHCN a*b 3C-CạnhHCN h*b HĐ3: Được bao bởi hai mặt đáy là hai hình tam giác đều bằng nhau và các mặt bên là các HCN bằng nhau. Hình chiếu: đứng, bằng, cạnh. Hai HCN và moat Hình tam giác. Các kích thước là: Dài, rộng và cao. Thảo luận nhóm. HìnhHình chiếu Hình dạngKích thước 1C-Đứng2 HCN a*h Cho học sinh quan sát mô hình H4.2 HHCN được bao bởi các hình nào? Nhìn theo các hướng khác nhau HHCN là một hình gì? Khi chiếu HHCN lên các hướng chiếu thì nó là hình gì? Cho học sinh đọc bản vẽ Thảo luận nhóm trả lới câu hỏi H4.3 Cho học sinh xem mô hình. Cho biết khối đa diện được bao bởi các hình gì? Hs đọc bản vẽ HC của hình lăng trụ đều. Các hình 1,2,3 là các hình chiếu gì? Chúng có hình dạng như thế nào? Chúng thể hiện kích thước nào của hình lăng trụ đều? Làm bảng 4.2 Cho hs xem mô hình của hình chóp. Khối đa diện được bao bởi Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu HCN 2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật III Hình lằng trụ đều: 1. Thế nào là hình lăng trụ đều. Hình lăng trụ đều được bao bởi hai mặt đáy là 2 hình tam giác điều bằng nhau và các mặt bên là các HCN bằng nhau 2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều . IV Hình chóp đều: 1. Thế nào là hình chóp đều: Hình chóp đều được Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 8 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 2C-BằngT-giác a*b 3C-CạnhHCN h*b HĐ4: Hình chóp được bao bởi mặt đáy là moat hình đa giác đều & các mặt bên là tam giác cân bằng nhau, có chung đỉnh. HS đọc bản vẽ H4.6 Là các hình chiếu đứng, bằng & cạnh Gồm hình tam giác, hình vuông & HCN Hs đọc chú ý các hình gì? Cho hs đọc bản vẽ H4.6 Làm vào bản 4.6 Hình chóp đều có những hình chiếu nào? Chúng được bao bọc bởi hình gì? bao bởi mặt đáy là moat hìh đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh. 2. Hình chiếu của hình chóp đều. Chú ý: Thường chỉ dùng 2 hình chiếu để biểu diễn hình lăng trụ hoặc hình chóp. Moat hình chiếu thể hiện mặt bên và chiếu cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước đáy. 4/ Củng cố: Thế nào là hình lăng trụ đều Thế nào là hình chóp đều 5/ Dặn dò : Ghi bài làm bài tập, học bài IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tuần Ngày Soạn Tiết Ngày dạy : Bài 5 THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC ĐA DIỆN I Mục tiêu: 1. Kiến thức: Đọc bản vẽ hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện. 2. Kó năng : Phát huy trí tưởng tượng không gian. Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 9 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 3. Thái độ : Cách vẽ khối đa diện. II Đồ dùng dạy học : Vật mẫu các khối đa diện. III Tiến Hành : 1.Ổn đònh : 2.Kiểm tra bài cũ kiểm tra dụng cụ học sinh 7ph. 3.Bài mới : TG Hoạt động học sinh Trợ giúp GV Nội Dung HS đọc phần nội dung HS kẻ bản 5.1 vào tập bài tập. Họat động nhóm Bản vẽ A B C D Vật thể 1 * 2 * 3 * 4 * HS làm bước 2. Cho hs đọc phần nội dung Kẻ bảng 5.1 Nhóm hoạt động. Làmbảng 5.1 Cho hs đọc các bước tiến hành. Cho hs làm bước 2 Cho hs đọc có thể em chưa biết. I. Chuẩn bò: Dụng cụ: Thước, compa Vật liệu: Giấy A 4 , bút chì, tẩy, giấy nháp SGK, vở bài tập. II. Nội dung: Kẻ bản g 5.1 sgk Bản vẽA B C D Vật thể 1 * 2 * 3 * 4 * III. Các bước tiến hành : B1: Đọc kó phần nội dung bài thực hành đánh dấu chéo vào bảng. B2: Vẽ hình chiếu đứng, bằng và cạnh của vật thể A Chú ý: Vẽ mờ rối tô đậm. Kích thước theo hình đã cho hoặc theo tỉ lệ, cần bố trí cân đối các hình trên bản vẽ. 4/ Củng cố: Nhận biết cách vẽ các hình chiếu.Biết vẽ hình ba chiều Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 10 [...]... Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 13 Giáo án Công nhệ 8 Xem bài thực hành Xem trước bài 8 Cắn Văn Thắm Năm học : 2014 - 2015 THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 14 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Tuần Ngày Soạn Tiết Ngày dạy : CHƯƠNG II BẢN VẼ KỶ THUẬT Bài 8: KHÁI NIỆM VỀ BẢN VẼ HÌNH CẮT I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Biết một số khái niệm về bản vẽ kỹ thuật 2 Kó năng : Công dụng hình cắt 3 Thái độ :... Mỹ – Hà Nội 16 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Tuần Ngày Soạn Tiết Bài 9: Ngày dạy : BẢN VẼ CHI TIẾT I Mục tiêu: 1 Kiến thức : Biết nội dung của bản vẽ chi tiết 2 Kó năng : Công dụng của bản vẽ chi tiết 3 Thái độ : Cách đọc bản vẽ chi tiết II Đồ dùng dạy học : Hình 9.1 phóng to Sơ đồ nội dung bản vẽ chi tiết Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 17 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014... Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 26 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Chuẩn bò thực hành bài 13 Học thuộc bài 11, xem lại bài 12 IV Rút kinh nghiệm sau tiết dạy Tuần Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 27 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Ngày Soạn: Tiết Ngày dạy : Bài 13: BẢN VẼ LẮP T G 15 p I Mục tiêu: 1 Kiến thức : Nội dung và công dụng bản vẽ lắp 2 Kó năng : Đọc bản... – Chương Mỹ – Hà Nội 29 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Tuần Ngày Soạn Tiết Ngày dạy : Bài 12: Bài Tập Thực Hành ĐỌC BẢN VẼ LẮP ĐƠN GIẢN I Mục tiêu: 4 Kiến thức : Đọc được bản vẽ lắp đơn giản 2 Kó năng : Ham thích tìm hiểu bản vẽ cơ khí 3 Thái độ : Có tác phong làm việc khoa học II Đồ dùng dạy học : Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 30 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015... tiết hình 5p trụ với chi tiết khác HĐ4: IV Nhận xét và đánh gía: Đánh gía: - Bài tập hòan thành tại lớp - Sạch đẹp 4 Củng cố: 3p Cho hs đọc lại bản vẽ chi tiết ? 5 Dặn dò: 2p Nhận xét tiết thực hành: Chuẩn bò bài 11 học thuộc bài 9, xem lại bài 10 IV Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 21 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Tuần Ngày Soạn Tiết Ngày dạy :... VẼ NHÀ ĐƠN GIẢN I Mục tiêu: Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 34 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 1 Kiến thức : Đọc được bản vẽ nhà 2 Kó năng : Hiểu đựoc nội dung trên bản vẽ nhà 3 Thái độ : Ham thích đọc bản vẽ xây dựng II Đồ dùng dạy học : Bản vẽ nhà H16.1 III Tiến Hành : 1 Ổn đònh Kiểm tra bài cũ 8p Bản vẽ nhà bao gồm những hình biểu diễn nào? chúng thường đặt ở những vò trí... tự đọc bản vẽ chi tiết như thế nào? 2 Bài mới : T G 8p HĐ HS HĐ1: Đọc chuẩn bò Trợ giúp GV I Chuẩn bò: Cho hs đọc chuẩn bò ở sgk Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh Trình tự đọc bản vẽ chi Gọi hs nhắc lại trình tự đọc tiết: bản vẽ chi tiết - Khung tên - Hình biễu diễn Cắn Văn Thắm Nội Dung sgk THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 20 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 - Kích thước - Yêu cầu kó thuật... hợp nào? * Bản vẽ lắp được dùng trong trường Bản vẽ lắp bao gồm nội hợp thiết kế lắp ráp dung nào? và sử dụng sản phẩm * Nội dung bản vẽ chi tiết bao gồm: THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 28 Giáo án Công nhệ 8 + Bảng kê + Khung tên Hình biễu diễn gồm hình chiếu và hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu và vò trí các chi tiết máy của bộ vòng đai Kích thước và khung tên được thể hiện giống như bản vẽ... ý gì? tiết: tự Trình tự đọc bản vẽ như Đầu tiên đọc từ khung thế nào? Về nhà kẻ bảng tên, hình biễu diễn, kích Khi đọc bản vẽ chi tiết ta 9.1 Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 18 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 thước, yêu cầu kó thuật, cần phải đọc theo trình tự tổng hợp hàng ngang HS đọc Đọc bản vẽ chi tiết của bản vẽ ống lót 4 Củng cố: 3p Thế nào là bản vẽ chi tiết? Bản vẽ... Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 22 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 3 Thái độ : Biết nguyên tắc sử dụng ren II Đồ dùng dạy học : Dụng cụ như hình 11.1 Phóng to Hình 11.4, 11.5 III Tiến Hành : 1 Ổn đònh : Kiểm tra bài cũ 7p Thế nào là bản vẽ chi tiết, bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Trình tự đọc bản vẽ chi tiết như thế nào? Bài mới : TG HĐ HS Trợ giúp GV Nội Dung 8p HĐ1: Ren là gì? ren cò gọi là . Chương Mỹ – Hà Nội 13 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Xem bài thực hành Xem trước bài 8. Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 14 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Tuần. Giáo án Công nghệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Tuần 1 Ngày soạn: 13/ 08/ 2014 Tiết 1 Ngày dạy: 15/ 08/ 2014 PHẦN MỘT: VẼ KỸ THUẬT Chương I : BẢN VẼ CÁC. Hà Nội 16 Giáo án Công nhệ 8 Năm học : 2014 - 2015 Tuần Ngày Soạn Tiết Ngày dạy : Bài 9: BẢN VẼ CHI TIẾT I Mục tiêu: 1. Kiến thức : Biết nội dung của bản vẽ chi tiết . 2. Kó năng : Công dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 16, Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 16,