Giáo án Tập làm văn lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

72 1.4K 10
Giáo án Tập làm văn lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tr  Tun 19 TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Dựng đoạn mở bài) I / Mục đích yêu cầu:  !"#$!%#!$&' ()*+ ,- !."#/0 !#1 II / Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết kiến thức đã học (từ lớp 4) về 2 kiểu mở bài. 02 từ giấy khổ to để HS làm bài tập 2. III / Hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 / Ổn đònh : 2/ Kiểm tra bài cũ : Nhận xét tình hình học tập HK I và nêu yêu cầu học tập HK II 3 / Bài mới : a / Giới thiệu bài : Cuối HK I các em đã được làm quen với kiểu bài văn tả người .Trong tiết TLV đầu tiên của HK II , chúng ta tiếp tục luyện tập : Dựng đoạn mở bài trong bài văn mở bài theo 2 kiểu trực tiếp và gián tiếp. GV treo bảng phụ viết sẵn hai kiểu mở bài. b / Hướng dẫn HS luyện tập: Hoạt động 1 : - GV cho HS đọc yêu cầu của bài tập 1. - Giáo viên giao việc : -Cho HS đọc thầm lại 2 đoạn văn và chỉ ra sự khác nhau của 2 cách mở bài của đoạn a và mở bài của đoạn b. -Cho HS làm bài và trình bày kết quả. GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng. * Đoạn mở bài a: Mở bài theo kiểu trực tiếp. Hát vui -HS lắng nghe. -HS 1 đọc lớp đọc thầm theo. -Lớp theo dõi SGK. -HS làm việc cá nhân. -Một số HS phát biểu ý kiến. -Lớp nhận xét. 1 lớp 5 Tr  Giới thiệu trực tiếp người đònh tả. Đó là người bà trong gia đình. * Đoạn mở bài b: Mở bài theo kiểu gián tiếp: Giới thiệu hoàn cảnh sau đó mới giới thiệu người đònh tả. Đó là bác nông dân đang cày ruộng. Hoạt động 2 : - GV cho HS đọc yêu cầu của bài và làm bài theo các bước sau : +Chọn đề văn để viết đoạn mở bài ( trong 4 đề đã cho , chú ý chọn đề để nói về đối tượng mà em yêu thích, em có tình cảm , hiểu biết về người đó ) +Viết 2 đoạn mở bài cho đề văn đã chọn (trực tiếp và gián tiếp ) -Cho 1 số HS nói nói tên đề bài đã chọn. -Cho HS viết các đoạn mở bài .GV phát giấy cho 2 HS làm bài. -Cho HS trình bày ( yêu cầu HS nói chọn đề nào , viết mở bài kiểu nào ) -GV nhận xét, chấm điểm . -Cho 2 HS trình bày bài làm trên giấy . -GV nhận xét bổ sung hoàn thiện cách mở bài 4 / Củng cố : -HS nhắc lại 2 kiểu mở bài trong bài tả người. - Hôm nay chúng ta học bài gì? 5 / Dặn dò : -Nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS viết đoạn mở bài chưa đạt về viết lại. -Về nhà hoàn chỉnh đoạn văn mở bài, xem lại kiến thức về dựng đoạn kết bài để thực hiện trong tiết tới . -1HS đọc. cả lớp đọc thầm SGK -HS làm việc cá nhân HS làm bài trên giấy. -HS lần lượt đọc đoạn mở bài. -Lớp nhận xét. -02 HS dán bài làm lên bảng. -Lớp nhận xét, bổ sung . -HS nhắc lại. -HS lắng nghe . Tu*2 2 lớp 5 Tr  TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Dựng đoạn kết bài) I / Mục đích yêu cầu : - !(m 3$!4 3+5- !678()*+ - Viết được hai đoạn văn kết bài .9:!# HS k% gi;<!)=>"?9@0!>$-$&! II - Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết kiến thức đã học (từ lớp 4) về 2 kiểu kết bài . 02 từ giấy khổ to để HS làm bài tập 2, 3 . III - Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 / Ổn đònh : 2 / Kiểm tra bài cũ : - Cho HS đọc lại đoạn mở bài đã học tiết trước. - Giáo viên nhận xét cho điểm. 3 / Bài mới : a- Giới thiệu bài : Ở lớp 4, các em đã học về hai kiểu kết bài: kết bài mở rộng và không mở rộng.Trong tiết học hôm nay, các em sẽ luyện tập viết đoạn kết bài này qua những bài tập cụ thể. b / Hướng dẫn HS làm bài tập 1: - GV cho HS đọc nội dung của bài tập 1. - GV giao việc: + Đọc 2 đoạn văn a và b. + Chỉ rõ sự khác nhau giữa hai cách kết bài. - Cho HS làm bài cá nhân. - Cho HS làm bài và trình bày kết quả. - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng * Đoạn kết bài a: là kết bài không mở %$ HS lần lượt đọc . - HS lắng nghe. -HS 1 đọc , lớp đọc thầm . -HS làm việc cá nhân , HS trình bày kết quả. -Lớp nhận xét. 3 lớp 5 Tr  rộng vì tiếp nối lời tả về bà, đoạn văn đã nhấn mạnh tình cảm với người được tả. * Đoạn kết bài b: là kết bài theo kiểu mở rộng. Cụ thể: Sau khi tả bác nông dân; người tả còn nói lên tình cảm của mình với bác và bình luận về vai trò của người nông dân đối với xã hội. c / Hướng dẫn HS làm bài tập 2: - Cho HS đọc yêu cầu của BT. - GV giao việc: + Chọn 1 trong 4 đề tập làm văn đã cho ở tập làm văn trước. + Viết kết bài cho đề bài đã chọn theo hai kiểu: mở rộng và không mở rộng. - Cho HS làm bài. GV phát bút chì và giấy cho HS làm bài. -Cho HS trình bày bài kết quả. -GV nhận xét, chấm điểm. -Cho 2 HS trình bày bài làm trên giấy. -GV nhận xét, bổ sung hoàn thiện cách kết bài . 4 / Củng cố : -HS nhắc lại 2 kiểu kết bài trong bài văn tả người . - Hôm nay chúng ta học bài gì ? 5 Dặn dò -Nhận xét tiết học . -Về nhà hoàn chỉnh đoạn văn kết bài , chuẩn bò viết bài văn tả người tuần 20. -1HS đọc. cả lớp đọc thầm SGK . 02 HS làm bài trên giấy. -HS làm việc cá nhân . -HS lần lượt đọc đoạn kết bài . -Lớp nhận xét . -02 HS dán bài làm lên bảng . -Lớp nhận xét , bổ sung . -HS nhắc lại . HS trả lời -HS lắng nghe . TuA TẬP LÀM VĂN 4 lớp 5 Tr  TẢ NGƯỜI (Kiểm tra 1 tiết ) I / Mục đích yêu cầu : ,!$&'BC!>DE#F !>G!> !HEI>JKL>MGN1 6%>;$DO'>'PN>Q5?%: 69$!$&DBC!>JR->C II / Đồ dùng dạy học: GV: Một số tranh minh hoạ cho đề bài văn. HS: Giấy kiểm tra . III / Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 / Ổn đònh : 2 / Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bò của HS 3 / Bài mới : a / Giới thiệu bài : Các em đã học văn tả người. Trong tiết TLV hôm nay , các em sẽ vận dụng kiến thức đã học để làm một bài văn về văn tả người hoàn chỉnh . b / Hướng dẫn HS làm bài : -GV treo bảng phụ có ghi sẵn 3 đề bài trong SGK. -Cho HS hiểu yêu cầu của các đề bài . -GV cho HS đọc kó một số đề và chọn đề nào các em thấy mình có thể viết tốt. Khi đã chọn, phải tập trung làm không được thay đổi . - GV rợi ý: + Nếu chọn tả 1 ca só thì chú ý tả ca só đó khi biểu diễn . +Nếu chọn tả 1nghệ só hài thì chú ý tả tài gây cười của nghệ só đó. +Nếu chọn tả 1 nhân vật trong truyện đã Hát vui -HS lắng nghe. -HS đọc kỹ các đề trong bảng phụ và chọn đề . -HS chọn lựa đề bài để viết . -HS lắng nghe chú ý của GV. 5 lớp 5 Tr  đọc thì phải hình dung tưởng tượng rất cụ thể về nhân vật ( hình dáng ,khuôn mặt …) khi miêu tả . + Khi chọn đề bài , cần suy nghó tìm ý , sắp xếp các ý thành 1 dàn ý , dựa vào dàn ý đã xây dựng viết hoàn chỉnh 1 bài văn tả người . -Cho HS nói đề bài mình chọn . c / Học sinh làm bài : -GV nhắc cách trình bày 1 bài TLV . -GV cho HS làm bài . -GV thu bài làm HS . 4 / Củng cố: -HS nhắc lại 2 kiểu mở bài trong bài tả người. - Hôm nay chúng ta học bài gì ? 5 dặn dò : -GV nhận xét tiết kiểm tra . -Về nhà xem trước nội dung tiết TLV lập chương trình hoạt động . -HS nêu đề bài chọn . -HS làm bài kiểm tra . -HS nộp bài cho GV . HS trả lời -HS lắng nghe. TuA TẬP LÀM VĂN 6 lớp 5 Tr  LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG I / Mục đích yêu cầu : )S%<#TO!3U?-#1 VG9J"TO<:$&QE<S#!L!9 AW**(.D+ II / Đồ dùng dạy học : 03 tấm bìa viết mẫu cấu tạo 3 phần của 1 CTHĐ 05 từ giấy khổ to để HS lập CTHĐ. III / Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 / Ổn đònh : 2/ Kiểm tra bài cũ : Nhận xét tình hình qua bài kiểm tra 3 / Bài mới : a / Giới thiệu bài : Trong cuộc sống chúng ta hôm nay luôn có những sinh hoạt tập thể .Để những buổi sinh hoạt ấy có hiệu quả thì việc lên kế hoạchlà rất cần thiết .Tiết TLV hôm nay sẽ giúp các em biết lập CTHĐ cho một sinh hoạt tập thể . Lập CTHĐ là một kỷ năng cần thiết , rèn luyện con người có khả năng tổ chức công việc . b / Hướng dẫn HS luyện tập: * Bài tập 1 -GV cho HS đọc yêu cầu của bài tập 1 ( Mẫu chuyện : Một buổi sinh hoạt tập thể , các yêu cầu ). -GV giải nghóa : việc bếp núc . -GV nhắc lại yêu cầu : +Nêu được mục đích của buổi liên hoan văn nghệ . + Nêu được những việc cần làm và sự phân công của lớp trưởng . Hát vui -HS lắng nghe. -02 HS nối tiếp nhau đọc , cả lớp đọc thầm . -HS lắng nghe. 7 lớp 5 Tr  + Thuật lại diễn biến của buổi liên hoan. -Cho HS làm bài và trình bày kết quả . -Qua mỗi câu HS trả lời xong GV gắn lần lượt các tấm bìa lên bảng . * Bài tập 2 : -GV cho HS đọc yêu cầu của bài tập và gợi ý. -GV : Em đóng vai lớp trưởng , lập 1 chương trình hoạt động của lớp để chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (Với đầy đủ 3 phần : mục đích – phân công chuẩn bò – chương trình cụ thể ) . -GV chia lớp thành 5 nhóm , phát giấy cho các nhóm trình bày . -Cho đại diện các nhóm trình bày . -GV nhận xét bổ sung . 4 / Củng cố : -HS nhắc lại ích lợi của việc CTHĐ và cấu tạo 3 phần CTHĐ . Hỏi : Theo em lập chương trình hoạt động có ích gì ? 5 / Dặn dò : -Nhận xét tiết học . -Chuẩn bò cho tiết TLV lập chương trình hoạt động . -HS làm việc cá nhân . -HS lần lượt trả lời 3 yêu cầu của bài tập . -Lớp nhận xét . -02 HS nối tiếp nhau đọc , cả lớp đọc thầm . -HS lắng nghe . HS làm việc theo nhóm , nhóm nào làm xong dán bài lên bảng . -đại diện nhóm trình bày . -Lớp nhận xét , bổ sung . -HS nhắc lại . HS trả lời -HS lắng nghe . Tu* TẬP LÀM VĂN 8 lớp 5 Tr  LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG I / Mục đích yêu cầu :  X#3TO-3#.Y-3I 6781M-3NE>#K#$S" Z#T1 II / Đồ dùng dạy học : +Bảng phụ : -Viết mẫu cấu tạo 3 phần của 1 chưng trình hoạt động ( CTHĐ ) - Tiêu chuẩn đánh giá CTHĐ . + tờ giấy khổ to để học sinh lập CTHĐ . III / Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 / Ổn đònh : 2/ Kiểm tra bài cũ : HS nêu tác dụng của việc lập CTHĐ và cấu tạo của CTHĐ. GV nhận xét ghi điểm. 3 / Bài mới : a / Giới thiệu bài : Trong tiết học trước , dựa theo mẫu chuyện : Một buổi sinh hoạt tập thể , các em đã luyện tập lập CTHĐ của buổi sinh hoạt trong câu chuyện đó. Trong tiết học này , các em sẽ tự lập chưong trình cho 1 hoạt động khác mà trong cuộc sống các em thường rặp. b / Hướng dẫn HS lập chương trình hoạt động: Tìm hiểu yêu cầu của đề bài : -GV cho HS đọc đề bài . -GV nhắc yêu cầu: + Các em đọc lại 5 đề bài đã cho. + Chọn 1 đề bài trong 5 đề bài đó và lập chương trình hoạt động cho đề bài em đã chọn. Hát vui -02 HS nêu . -HS lắng nghe. -HS lắng nghe. -Cả lớp đọc thầm đề bài , chọn đề hoặc tự tìm đề . -HS nêu . -HS theo dõi bảng phụ . 9 lớp 5 Tr  + Nếu không chọn 1 trong 5 đề bài, em có thể lập 1 chương trình cho hoạt động của trường hoặc của lớp em. - Cho HS đọc lại đề bài, - Cho HS nêu đề mình chọn. - GV đưa bảng phụ đã viết cấu tạo ba phần của một chương trình hoạt động. HS lập chương trình hoạt động : -GV cho HS làm bài vào vở .GV phát giấy cho 4 HS lập CTHĐ khác nhau . -GV lưu ý HS nên viết vắn tắt ý chính khi trình bày miệng mới nói thành câu . -GV mở bảng phụ có ghi sẵn tiêu chuẩn đánh giá . -Cho HS trình bày kết quả . -GV nhận xét . -GV nhận xét và giữ lại trên bảng CTHĐ viết tốt cho cả lớp bổ sung hoàn chỉnh. -Cho HS tự sửa chữa lại CTHĐ của mình . -Mời 1HS đọc lại CTHĐ sau khi sửa chữa . Chú ý: Bài làm tốt phải có mục đích rõ ràng, công việc cần làm, phân công công việc cho các thành viên có rõ ràng, cụ thể không? Chương trình cụ thể có hợp lí, có hiệu quả không? 4 / Củng cố : Hôm nay chúng ta học bài gì? -Theo em lập chương trình hoạt động có ích gì ? 5 / Dặn dò : -Nhận xét tiết học , khen những HS lập CTHĐ hay. -Về nhà hoàn thiện CTHĐ của mình viết vào vở HS đọc thầm lại yêu cầu HS lần lược nêu đề bài -HS làm việc cá nhân . -04 HS được chọn làm vào giấy khổ to. -HS lắng nghe. -HS theo dõi bảng phụ . -HS lần lượt đọc bài làm của mình . -Lớp nhận xét. -HS nhận xét , bổ sung . -HS tự sửa chữa bài của mình . -01 HS đọc lại . -HS lắng nghe . HS trả lời. -HS lắng nghe . Tu* 10 lớp 5 [...]... viết đoạn văn chưa đạt về nhà viết lại -Quan sát, chuẩn bò lập dàn ý miêu tả một đồ vật trong tiết tập làm văn tới -01 HS đọc – lớp đọc thầm SGK -HS lần lượt nêu -HS làm bài -Một số HS đọc đoạn văn của mình -Lớp nhận xét HS trả lời -HS chú ý lắng nghe Tuần 24 TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT 22 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong I / Mục đích yêu cầu : - Lập được dàng ý bài văn miêu... HS học tập đoạn văn , bài văn hay : -GV đọc 1 số đoạn văn hay , bài văn hay -Cho HS thảo luận , để tìm ra cái hay , cái đáng học của đoạn văn , bài văn hay Cho HS viết lại 1 đoạn văn hay trong bài làm -Cho HS trình bày đoạn văn đã viết lại 4/ Củng cố : - Hôm nay chúng ta học bài gì? 5 / Dặn dò : -GV nhận xét tiết học -Về nhà viết lại những đoạn văn chưa đạt -Chuẩn bò cho tiết ôn luyện về văn tả... dẫn HS học tập đoạn văn , bài văn hay: -GV đọc 1 số đoạn văn hay , bài văn hay -Cho HS thảo luận , để tìm ra cái hay , cái đáng học của đoạn văn , bài văn hay * Cho HS viết lại 1 đoạn văn hay trong bài làm -Cho HS trình bày đoạn văn đã viết lại - GV chấm một số đoạn văn HS vừa viết lại 4/ Củng cố : - Hôm nay chúng ta học bài gì? 5 Dặn dò : -GV nhận xét tiết học -Về nhà viết lại những đoạn văn chưa... ý, GV phát giấy cho 5 HS ( chọn 5 em lập dàn ý cho 5 đề khác vào nháp - 05 HS làm trên giấy nhau ) -GV cho HS trình bày kết quả -HS lần lượt đọc dàn ý của mình 05 HS dán 5 tờ giấy bài làm lên bảng -GV nhận xét và bổ sung cho dàn ý trên -Lớp nhận xét HS tự sửa dàn ý bài bảng 23 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong viết của mình *Bài tập 2: -Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 2 và gợi ý 2 ... -HS lắng nghe Cho HS viết lại 1 đoạn văn hay trong bài làm -Cho HS trình bày đoạn văn đã viết lại HS trả lời 4/ Củng cố : - Hôm nay chúng ta học bài gì ? 5 / Dặn dò : HS lắng nghe -GV nhận xét tiết học -Về nhà viết lại những đoạn văn chưa đạt -Chuẩn bò cho tiết ôn luyện về văn tả cây cối Tuần 27 TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI I / Mục đích yêu cầu : 32 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường... thêm về nội dung bài văn + GV nhắc : -Mỗi HS đọc thầm lại bài văn -Tìm phần mở bài , thân bài , kết bài của bài -HS làm việc cá nhân và phát văn -Tìm các hình ảnh so sánh và nhân hoá trong biểu ý kiến -Lớp nhận xét bài văn -Cho HS làm bài và trình bày kết quả (GV nhắc HS chú ý nói rõ bài văn mở bài theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp , kết bài mở -02 HS đọc rộng hay không mở rộng ) -Lớp theo dõi , ghi... gợi ý SGK , cả lớp đọc thầm -Cả lớp đọc thầm đề bài , chọn đề -HS lắng nghe -HS nêu -HS theo dõi bảng phụ -HS làm việc cá nhân -3 HS được chọn làm vào giấy khổ to -HS nhận xét -HS theo dõi bảng phụ -HS lần lượt đọc bài làm của mình -HS tự sửa chữa bài của mình -1 HS đọc lại HS trả lời -HS lắng nghe lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 23 TẬP LÀM VĂN TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN... thiệu bài : -HS lắng nghe Trong tiết TLV hôm nay , các em sẽ tiếp tục ôn tập về văn tả đồ vật ; củng cố kỷ năng lập dàn ý chobài văn tả đồ vật ; trình bày miệng dàn ý bài văn Hướng dẫn làm bài tập : * Bài tập 1: -02 HS đọc , lớp đọc thầm SGK -Cho HS đọc nội dung bài tập 1 -Nghe + GV nhắc : -HS đọc kỹ 5 đề bài -Chọn 1 trong 5 đề trên -Để vở đầu bàn , nói rõ đề bài -Lập dàn ý cho đề đã chọn chọn ... : 2 / Kiểm tra bài cũ : 3 / Bài mới : a/ Giới thiệu bài : Các em sẽ ôn tập về văn kể chuyện -HS lắng nghe ở tiết tập làm văn trước Thầy cũng đã dặn các em về nhà đọc trước ba đề bài trong SGK để chọn cho mình một đề Trong tiết tập làm văn hôm nay các em sẽ làm bài văn hoàn chỉnh chọn một trong ba đề các em đã chọn b / Hướng dẫn làm bài : -HS lắng nghe +GV đọc 3 đề trong SGK -GV treo bảng phụ có ghi... Hướng dẫn HS học tập đoạn văn , bài văn hay -GV đọc 1 số đoạn văn hay , bài văn hay -Cho HS thảo luận , để tìm ra cái hay , cái đáng học của đoạn văn , bài văn hay -HS đọc lời nhận xét , tự sửa lỗi -HS đổi bài cho bạn soát lỗi -HS lắng nghe -HS trao đổi thảo luận để tìm ra được cái hay để học tập -Mỗi HS tự chọn ra 1 đoạn văn viết chưa đạt để viết lại cho hay hơn và trình bày đoạn văn vừa viết -HS . sẽ ôn tập về văn kể chuyện ở tiết tập làm văn trước. Thầy cbng đã dặn các em về nhà đọc trước ba đề bài trong SGK để chọn cho mình một đề. Trong tiết tập làm văn hôm nay các em sẽ làm bài văn hoàn. HS học tập đoạn văn , bài văn hay: -GV đọc 1 số đoạn văn hay , bài văn hay . -Cho HS thảo luận , để tìm ra cái hay , cái đáng học của đoạn văn , bài văn hay. * Cho HS viết lại 1 đoạn văn hay. nhận xét. -02 HS dán bài làm lên bảng. -Lớp nhận xét, bổ sung . -HS nhắc lại. -HS lắng nghe . Tu*2 2 lớp 5 Tr  TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Dựng

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:38

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Hoạt động của GV

 • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của GV

 • ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của GV

   • Hoạt động của GV

  • TẬP LÀM VĂN

 • ÔN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI

  • Tuần 28

  • TẬP LÀM VĂN

   • Hoạt động của giáo viên

   • Hoạt động của giáo viên

 • ÔN TẬP VỀ TẢ CON VẬT

  • Tuần 31

  • TẬP LÀM VĂN

 • ÔN TẬP VỀ TẢ CẢNH

  • Hoạt động của GV

   • TRẢ BÀI VĂN TẢ CON VẬT

 • ÔN TẬP VỀ TẢ NGƯỜI

  • Hoạt động của GV

   • TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH

  • Tập làm văn :

  • ÔN TẬP (tiết 4)

  • Tập làm văn :

  • ÔN TẬP (tiết 5)

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan