0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 HK2_Tích hợp KNS

219 1,223 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:23

Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (2 tiết) Tên bài : HAI BÀ TRƯNG . Ngày dạy : I- Mục tiêu : TĐ: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giãư các cụm từ; bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến của truyện. - Hiểu ND: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta (Trả lời được các CH trong SGK) KC: Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ. II.Các kĩ năng sống cơ bản : Đặt mục tiêu -Đảm nhận trách nhiệm -Kiên định III.Các PP kĩ thuật dạy học : Thảo luận nhóm -Đặt câu hỏi -Trình bày 1 phút IV- Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong SGK . Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc . V- Các hoạt động dạy - học : A – Mở đầu : ( 5 phút ). Gv giới thiệu tên 7 chủ điểm trong sách TV3 tập 2 . Hs quan sát tranh minh hoạ chủ điểm . B- Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 15 phút  TẬP ĐỌC : 1. Giới thiệu bài : Hai Bà Trưng. 2. Hoạt động 1 : Luyện đọc . Mục tiêu : HS luyện đọc các từ ngữ khó, các câu, các đoạn trong bài, hiểu nghóa các từ. . Cách tiến hành : a- GV đọc mẫu toàn bài. b- GV h dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ . - Đọc từng câu : đọc nối câu, rút từ khó, luyện đọc các từ khó : Thû xưa, thẳng tay, - Hs nối tiếp nhau đọc từng câu. - Luyện đọc từ khó. 1 19 phút 10 phút 25 phút 5 phút xuống biển, ngút trời, võ nghệ … - Đọc từng đoạn trước lớp : Đọc từng đoạn, chú ý cách ngắt nghỉ hơi và giọng đọc cho phù hợp. Giải nghóa từ : Giặc ngoại xâm, đô hộ, Luy Lâu, giáp phục, phấn khích … - Đọc từng đoạn trong nhóm . - Làm việc chung cả lớp . 3. Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : . Mục tiêu : HS trả lời được các câu hỏi, nắm được nội dung câu chuyện . . Cách tiến hành : - GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn , nêu câu hỏi, tổ chức HS thảo luận trong nhóm để trả lời . - Thảo luận lớp để nêu nội dung, ý nghóa truyện. 4. Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS luyện đọc lại : . Mục tiêu : HS luyện đọc phân vai đoạn 2, 3. . Cách tiến hành : - Gv đọc mẫu đoạn 1, hs theo dõi. - Tổ chức các nhóm thi đọc phân biệt các câu kể với lời nhân vật . Cả lớp theo dõi để bình chọn nhóm đọc hay nhất. - GV nhận xét.  KỂ CHUYỆN : 5. Hoạt động 4 : Hướng dẫn HS kể chuyện : . Mục tiêu : HS kể lại từng đoạn của câu chuyện dựa vào gợi ý của sgk theo lời của Lan . . Cách tiến hành : a- GV phổ biến nhiệm vụ . b- Hd hs quan sát từng tranh . - Hs nối tiếp nhau đọc các đoạn trong bài. Hs giải nghóa các từ. - HS tập đọc trong nhóm. - HS lần lượt đọc các đoạn, đọc lại cả bài. Lớp đọc thầm theo. - HS đọc thầm từng đoạn , trao đổi trong nhóm, trả lời câu hỏi . - HS* nhắc lại . - Hs nối tiếp nhau đọc lại. - Chia HS thành các nhóm, các nhóm tự tập luyện, rồi thi đọc. -HS*chỉ yc phát âm và nghỉ hơi đúng . - Hs nhắc lại yêu cầu . - Tập kể nhẩm . 2 hs nối tiếp nhau thi kể lại từng đoạn của câu chuyện . - 2 Hs kể toàn câu chuyện . - Hs thi kể đoạn mình thích . 2 c- Gv yêu cầu các em dựa vào các tranh minh hoạ để kể. -GV giúp đỡ HS* kể . Cả lớp nhận xét , bình chọn bạn kể tốt nhất , gv kết luận. 6. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò. - Gv nêu câu hỏi để rút nội dung, ý nghóa chuyện . - Nhận xét tiết học . - Về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe . - Bài sau : Báo cáo kết quả tháng thi đua “ Noi gương chú bộ đội”. Rút kinh nghiệm Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : CHÍNH TẢ (1 tiết) Tên bài : NGHE – VIẾT : HAI BÀ TRƯNG Ngày dạy : I - Mục tiêu : - Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xi. - Làm đúng BT(2) a / b hoặc BT(3) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. II- Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ viết sẵn 2 lần BT2b . - Bảng lớp chia cột để hs thi làm BT3b . III- Các hoạt động dạy - học : A – Mở đầu : 5 phút Gv nêu gương một số hs trong lớp viết chữ đẹp , có tư thế ngồi viết đúng ở HKI . Động viên cả lớp cố gắng học tốt trong HKII . B- Dạy bài mới : 3 Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 15 phút 14 phút 4 phút 1. Giới thiệu bài : Phổ biến nhiệm vụ giờ học . 2. Hoạt động 1 : Hd Hs nghe viết : . Mục tiêu : HS nghe viết chính xác , trình bày đúng đoạn viết . . Cách tiến hành :  Bước 1 : Hd hs chuẩn bò : - Gv đọc 1 lần bài viết . - Hd hs nắm nội dung bài và nhận xét chính tả . - Hd hs viết bảng con các từ : Lần lượt, sụp đổ, khởi nghóa, lòch sử …  Bước 2 : Đọc cho Hs viết bài .  Bước 3 : Chấm chữa bài: Gv chấm 5-7 bài . Nhận xét bài viết của Hs. 3. Hoạt động 3 : Hd Hs làm bài tập chính tả : . Mục tiêu : Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt thanh hỏi, thanh ngã . . Cách tiến hành : + Bài 2 b : - Gọi hs đọc yêu cầu bài . - Gv treo bảng phụ , cho hai hs lên bảng thi điền nhanh vào chỗ trống - Gv nhận xét, chốt ý đúng . + Bài 3 b : - Gọi hs đọc yêu cầu bài . Rồi làm vở nháp. 4. Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Nhắc nhở Hs khắc phục những thiếu sót . - Bài sau : Nghe -viết : Trần Bình Trọng - 3 Hs đọc bài viết. - Hs nhận xét . - Hs viết bảng con . - Hs viết bài. -HS* có thể viết chậm GV giúp đỡ . - Hs tự chữa lỗi . - Hs tự làm nháp . 2 hs lên bảng. Cả lớp nhận xét , sửa sai . - Hs làm bài vào vở . - Hs tự làm nháp . - Cả lớp chơi trò chơi tiếp sức ( theo sgv trang 9 ) 4 Rút kinh nghiệm Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP ĐỌC (1 tiết) Tên bài: BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA “ NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI “. Ngày dạy : I- Mục tiêu : - Bước đầu biết đọc đúng giọng đọc một bản báo cáo. - Hiểu ND một báo cáo hoạt động của tổ, lớp (Trả lời được các CH trong SGK) II C ác KNS cơ bản: Thu thập xử lí thơng tin -Thể hiện sự tự tin -Lắng nghe tích cực III. Các PP kĩ thuật dạy học Đóng vai -Trình bày 1 phút Làm việc nhóm IV Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi sẳn đoạn văn cần hd hs luyện đọc . - 4 băng giấy ghi chi tiết nội dung các mục : Học tập-Lao động-Công tác khác-Đề nghò khen thưởng của báo cáo . V- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : 4’ 3-4 hs đọc thuộc lòng bài thơ Bộ đội vè làng , trả lời câu hỏi về nội dung khổ thơ đã đọc . Nhận xét phần bài cũ . 5 B - Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 10 phút 10 phút 10 phút 5 phút 1. Giới thiệu bài : Báo cáo kết quả tháng thi đua “ Noi gương chú bộ đội ” . 2. Hoạt động 1 : Luyện đọc . . Mục tiêu : HS luyện đọc các từ ngữ khó, các câu, các đoạn, hiểu nghóa các từ trong bài. . Cách tiến hành : a- GV đọc diễn cảm toàn bài. b- GV hướng dẫn HS luyện đọc, và giải nghóa từ . - Đọc từng câu : đọc từng câu, rút từ khó, luyện đọc các từ khó : noi gương, kết quả, đoạt giải, liên hoan - Đọc từng đoạn trước lớp : Đọc từng đoạn, chú ý cách ngắt nghỉ hơi và giọng đọc cho phù hợp. Giải nghó : Ngày TLQĐNDVN là ngày 22-12- 1944 - Đọc từng đoạn trong nhóm : - Làm việc chung cả lớp : 3. Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : . Mục tiêu : HS trả lời được các câu hỏi , nắm được nội dung bài . . Cách tiến hành : - GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn, nêu câu hỏi trong sgk, gọi HS trả lời . - Thảo luận lớp nêu nội dung, ý nghóa bài thơ . 4. Hoạt động 3 : Luyện đọc lại . Mục tiêu : HS luyện đọc lại . . Cách tiến hành : Gv tổ chức cho hs thi đọc bằng các hình thức : Trò chơi Gắn đúng nội dung vào báo cáo - Hs nối tiếp nhau đọc mỗi em một câu cho đến hết bài. - Hs nối tiếp nhau đọc các đoạn. Giải nghóa từ. - HS từng cặp trong nhóm tập đọc với nhau . - Vài hs đọc cả bài . Cả lớp đọc thầm cả bài. - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm, trao đổi trong nhóm, trả lời câu hỏi . - HS* nhắc lại . - Hs thực hiện. - HS* chọn 1 đoạn để đọc . 6 ( theo sgv trang 20 ) Một vài hs thi đọc cả bài . Cả lớp nhận xét , bình chọn bạn đọc hay nhất. 5. Hoạt động 4 : Củng cố – dặn dò. - Gv nêu câu hỏi để rút nội dung bài . - Nhận xét tiết học . - Bài sau : Ở lại với chiến khu. Rút kinh nghiệm Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU (1 tiết) Tên bài : NHÂN HOÁ . ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ? Ngày dạy : I – Mục tiêu : Nhận biết được hiện tượng nhân hóa, các cách nhân hóa (BT1, BT2) - Ơn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào? trả lời được câu hỏi Khi nào? (BT3, BT4) II- Đồ dùng dạy học : - 3 phiếu khổ to kẻ bảng trả lời BT1, BT2 . - Bảng phụ ghi bài thơ Anh Đom Đóm ( sách TV3/ tập 1 ) - Bảng lớp viết các câu văn trong BT3 . III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : B - Dạy bài mới : 7 Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 15 phút 15 phút 1. Giới thiệu bài : Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? 2. Hoạt động 1 : Làm quen với biện pháp nhân hoá: . Mục tiêu : Hs biết thêm biện pháp nhân hoá, các cách nhân hoá. . Cách tiến hành : Tổ chức cho hs làm bài tập 1 và 2  Bài tập 1 : Hoạt động nhóm đôi . - Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung bài tập 1 . - Yêu cầu hs trao đổi nhanh và viết ra giấy nháp . 3 hs làm bài trên phiếu . - Gv kiểm tra tại chỗ một số bài làm của hs . - Gv chốt lại ý đúng . Kết luận : ( theo sgv trang 14 )  Bài tập 2 : Làm bài cá nhân . - Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung bài tập 2. - Gv treo bảng phụ , gọi hs đọc bài Anh Đom Đóm . Yêu cầu hs suy nghó, trao đổi, làm bài vào nháp. Rồi phát biểu ý kiến. Cả lớp nhận xét , bổ sung . - Gv chốt lại ý đúng . 3. Hoạt động 2 : Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? . Mục tiêu : Hs tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào ?. Trả lời được các câu hỏi . Cách tiến hành :  Bài tập 3 : - Gọi hs đọc yêu cầu bài tập 3 . - Cho làm bài cá nhân , viết ra giấy nháp bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào ? - Gv nhận xét chữa bài.  Bài tập 4 : - Gọi hs đọc yêu cầu bài tập 4 . - 2 HS đọc yêu cầu của bài . Cả lớp theo dõi . - Hs làm việc theo nhóm đôi . - HS khá giúp đỡ HS* 3 hs dán bài làm lên bảng, trình bày bài làm. - Cả lớp nhận xét. - 1 HS đọc yêu cầu và nội dung BT2. Cả lớp đọc thầm . Hs suy nghó, trao đổi, phát biểu ý kiến - Lớp nhận xét , bổ sung bài làm của bạn . - Hs phát biểu ý kiến . - 3 hs lên bảng thực hiện , gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào ?. - 2 HS đọc yêu cầu của bài . Cả lớp theo dõi. - Hs phát biểu . - HS* nhắc lại . - Hs chữa bài trong vở bài tập . 8 5 phút - Hs nhẩm câu trả lời , phát biểu ý kiến . - Gv nhận xét chữa bài. 4. Hoạt động 3 : Củng cố – dặn dò. - Củng cố kiến thức vừa học . - Nhận xét tiết học . Về nhà xem lại bài tập. - Bài sau : Mở rộng vốn từ Tổ quốc. Dấu phẩy. Rút kinh nghiệm Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP VIẾT (1 tiết) Tên bài : ÔN CHỮ HOA : N ( TIẾP THEO ) Ngày dạy : I – Mục tiêu : Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa N (1 dòng chữ Nh) R, L (1 dòng) viết đúng tên riêng (1 dòng) và câu ứng dụng: Nhớ sơng lơ Nhớ sang Nhị Hà (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ II- Đồ dùng dạy học : - Mẫu chữ viết hoa N - Tên riêng : Nhà Rồng , và câu tục ngữ trên dòng kẻ ô li . - Vở Tập viết 3 , bảng con, phấn . III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : B - Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 9 1 phút 15phút 15 phút 1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ bài học. 2. Hoạt động 1 : Hd tập viết trên bảng con : . Mục tiêu : Củng cố cách viết chữ viết hoa N. Viết đúng tên riêng và câu ứng dụng. . Cách tiến hành : a/ Luyện viết chữ hoa : - Các em hãy tìm các chữ viết hoa có trong bài ? - Gv viết mẫu, nhắc lại cách viết từng chữ. ……… ……………………………………………………………………………………… - Tổ chức cho hs viết bảng con Nh, R. Theo dõi nhắc nhở cho những hs còn chậm . b/ Luyện viết từ ứng dụng : - Giới thiệu : Nhà Rồng ( theo sgv /17 ) - Gv viết mẫu : Nhà Rồng ………………………………………………………………………………………… - Hd hs viết bảng con . Theo dõi sửa sai . c/ Hd viết câu ứng dụng : - Giới thiệu nội dung câu ứng dụng : Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhò Hà - Viết mẫu . - Hd hs viết bảng con . Theo dõi sửa sai . 3. Hoạt động 2 : Hd hs viết vào vở TV : . Mục tiêu : Rèn kó năng viết chữ đúng mẫu , lia nét, liền nét, nối chữ đúng qui đònh . . Cách tiến hành : - Nêu yêu cầu : + Viết chữ Nh : 1 dòng cỡ chữ nhỏ. + Viết chữ Q , Đ : 1 dòng cỡ nhỏ . + Viết tên Nhà Rồng : 2 dòng cỡ chữ nhỏ. + Viết câu ứng dụng 2 lần. - Hs nêu các chữ viết hoa . - Hs theo dõi, quan sát, nhắc lại cách viết . - Hs viết bảng con . - Hs đọc từ ứng dụng. - Hs viết bảng con . - Hs đọc câu ứng dụng . - Hs quan sát , nhận xét . - Hs viết bảng con : - HS theo dõi chặt chẽ để thực hiện . - Hs viết vào vở . 10 [...]... thích hợp trong đoạn văn Cách tiến hành :  Bài tập 3 : - Gọi hs đọc yêu cầu bài tập 3 - Gv giảng thêm về Lê Lai ( theo sgv/ 37 ) - Cho làm bài cá nhân , viết ra giấy các câu in nghiêng rồi đặt dấu phẩy vào - Gv mở bảng phụ - Cho 3 hs lên bảng thi làm bài, rồi đọc kết quả - Gv nhận xét chữa bài 4 Hoạt động 3 : Củng cố – dặn dò - Củng cố kiến thức vừa học 23 - 2 HS đọc yêu cầu của bài Cả lớp theo... để xếp đúng các nhóm (BT1) - Bước đầu biết kể về một vị anh hùng (BT2) - Đặt thêm được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT 3) II- Đồ dùng dạy học : - Bảng lớp kẻ 2 lần bảng phân loại để hs làm bài tập 1 - 3 phiếu khổ A4 viết 3 câu in nghiêng trong đoạn văn ở BT3 - Tóm tắt tiểu sử 13 vò anh hùng dân tộc được nêu tên trong BT2 III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : 5 phút 2 hs... dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ - Đọc từng câu : đọc nối câu, rút từ khó, luyện đọc các từ khó : trìu mến, hoàn cảnh, gian khổ, trở về … - Đọc từng đoạn trước lớp : Đọc từng đoạn, chú ý cách ngắt nghỉ hơi và giọng đọc cho phù hợp Giải nghóa từ : trung đoàn trưởng , lán, Tây, Việt gian, thống thiết, Vệ quốc quân, bảo tồn - Đọc từng đoạn trong nhóm - Làm việc chung cả lớp 3 Hoạt động 2 : Hướng... Cả lớp và Gv nhận xét 4 Hoạt động 3 : Củng cố – dặn dò - Củng cố kiến thức vừa học - Nhận xét tiết học Về nhà xem lại bài tập - Bài sau : Báo cáo hoạt động Rút kinh nghiệm 14 - Một hs đọc yêu cầu đề bài Cả lớp theo dõi Quan sát tranh minh hoạ và đọc lại 3 câu hỏi gợi ý - 1 Hs giỏi kể Từng cặp hs tập kể Hs thi kể lại câu chuyện - Cả lớp theo dõi nhận xét - 1HS đọc lại yêu cầu đề bài - Cả lớp theo... cầu của bài Cả lớp theo dõi - Hs làm việc theo nhóm đôi 3 hs lên bảng trình bày bài làm - HS khá giỏi kèm HS* - Hs dưới lớp nêu nhận xét - 1 HS đọc yêu cầu và nội  Bài tập 2 : Làm bài cá nhân dung BT2 Cả lớp đọc thầm - Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung bài tập 2 Hs thi kể - Gv gọi hs kể về những vò anh hùng mà các - Lớp nhận xét , bổ sung bài em đã biết kể của bạn 15 phút 4 phút 3 Hoạt động 2... các chỗ trống 4 Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở Hs khắc phục những thiếu sót - Bài sau : Nghe-viết : Ở lại với chiến khu 10 phút 4 phút 12 Hoạt động của học sinh - 3 Hs đọc bài viết - Hs nhận xét - Hs viết bảng con - Hs viết bài - Hs tự chữa lỗi - Cả lớp làm nháp 3 nhóm hs làm trên phiếu, nêu miệng bài làm Cả lớp nhận xét , sửa sai - Cả lớp làm bài vào vở Rút kinh... BT(2) a / b (chọn 3 trong 4 từ) hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn II- Đồ dùng dạy học : - Bảng lớp viết 2 lần BT2b - Bút dạ và 4 từ giấy khổ to cho hs làm thi làm bài BT3 III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ: 5 phút 2 Hs lên bảng , cả lớp viết bảng con : thuốc men, ruột thòt, ruốc cá, trắng muốt … Nhận xét đánh giá phần bài cũ B- Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên 1 phút... đọc với nhau - Vài hs đọc cả bài Cả lớp đọc thầm cả bài - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm, trao đổi trong nhóm, trả lời câu hỏi - HS* nhắc lại - Hs học thuộc lòng bài thơ 4 Hoạt động 3 : Học thuộc lòng bài thơ Mục tiêu : Hs học thuộc lòng bài thơ tại - Thi HTL cá nhân, nhóm lớp - HS* chỉ yc thuộc 1 khổ Cách tiến hành : thơ - Gv hd hs học thuộc tại lớp từng khổ thơ rồi cả bài theo cách đọc... – Mục tiêu : - Nắm được 3 cách nhân hóa (BT2) - Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu? (BT3) - Trả lời được câu hỏi về thời gian, địa điểm trong bài tập đọc đã học (BT4a / b hoặc a / c) HS khá, giỏi Làm được tồn bộ BT4 II- Đồ dùng dạy học : 35 - 3 phiếu khổ to kẻ bảng và trả lời câu hỏi BT2 ( theo mẫu sgv trang 57 ) - Bảng phụ viết ba câu văn BT3 - Bảng phụ viết 2, 3 câu thiếu dấu phẩy sau... Gv dán lên bảng lớp 3 tờ phiếu khổ to đã chuẩn bò, mời 3 nhóm Hs lên bảng thi tiếp sức Mỗi nhóm 6 hs nối tiếp nhau điền vào bảng câu trả lời cho các câu hỏi a, b, c Em sau cùng của mỗi nhóm trình bày toàn bộ bảng kết quả - Gv nhận xét chữa bài - Kết luận : theo sgv trang 57-58 3 Hoạt động 2 : Luyện tập về cách đặt câu và trả lời câu hỏi Ở đâu ? Mục tiêu : Hs tìm được bộ phận câu trả lời 36 Hoạt . Khi nào? (BT3, BT4) II- Đồ dùng dạy học : - 3 phiếu khổ to kẻ bảng trả lời BT1, BT2 . - Bảng phụ ghi bài thơ Anh Đom Đóm ( sách TV3/ tập 1 ) - Bảng lớp viết các câu văn trong BT3 . III- Các. bài . Cả lớp theo dõi . - Hs làm việc theo nhóm đôi . - HS khá giúp đỡ HS* 3 hs dán bài làm lên bảng, trình bày bài làm. - Cả lớp nhận xét. - 1 HS đọc yêu cầu và nội dung BT2. Cả lớp đọc. giọng đọc cho phù hợp. Giải nghóa từ : trung đoàn trưởng , lán, Tây, Việt gian, thống thiết, Vệ quốc quân, bảo tồn - Đọc từng đoạn trong nhóm . - Làm việc chung cả lớp . 3. Hoạt động 2 :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 HK2_Tích hợp KNS, Giáo án Tiếng Việt lớp 3 HK2_Tích hợp KNS,