0

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN SINH THÁI HỌC LỚP 12C4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC

39 471 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2015, 16:33

Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 DANH MỤC VIẾT TẮT Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ 1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trang 1 2. GIỚI THIỆU 2 2.1. Hiện trạng 3 2.2. Giải pháp thay thế 3 * Vấn đề nghiên cứu 3 * Giả thuyết nghiên cứu 3 3. PHƯƠNG PHÁP 4 3.1. Khách thể nghiên cứu 4 3.2. Thiết kế nghiên cứu 4 3.3. Qui trình nghiên cứu 5 3.4. Đo lường và thu thập dữ liệu 7 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 8 4.1. Phân tích 8 4.2. Bàn luận 9 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 10 5.1. Kết luận 10 5.2. Khuyến nghị 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 PHỤ LỤC 13 Phụ lục 1: BẢNG ĐIỂM 13 Phụ lục 2: THIẾT KẾ PHIẾU HỌC TẬP 16 Phụ lục 3: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM SAU TÁC ĐỘNG 29 Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 GV HS NXB THPT ĐTB SGK NTST GHST MT QT Giáo viên Học sinh Nhà xuất bản Trung học phổ thông Điểm trung bình Sách giáo khoa Nhân tố sinnh thái Giới hạn sinh thái Môi trường Quần thể SV Sinh vật DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 Trang Bảng 1 Kiểm chứng T-test sự tương đương trước tác động 4 Bảng 2 Thiết kế nghiên cứu 5 Bảng 3 So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động 9 Bảng 4 Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể 24 Bảng 5 Mối quan giữa các cá thể trong quần thể và ý nghĩa 24 Biểu đồ So sánh kết quả trước và sau tác động 8 Sơ đồ 1 Các loại môi trường sống 21 Sơ đồ 2 Các nhân tố sinh thái 22 Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Vì thế, giáo dục có nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Dạy học sinh học cũng không đứng ngoài nhiệm vụ đó. Sinh học là khoa học về sự sống có mối liên hệ chặt chẽ với môi trường, học sinh học không chỉ để biết mà còn để hành động, đặc biệt trong tình hình môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay. Học sinh phổ thông nói chung, học sinh cấp trung học phổ thông nói riêng, là lớp thế hệ ngay tiếp sau này, các em là người “thừa hưởng” chính yếu nhất những tác động của môi trường. Vì vậy, trách nhiệm giữ gìn môi trường chính thuộc về các em. Chúng ta đã giáo dục cho các em biết yêu quý thiên nhiên, các sinh vật khác, biết tôn trọng và bảo vệ chúng. Phần bảy chương trình sinh học phổ thông, phần Sinh thái học được viết, như là kiến thức sinh học phổ thông cuối cùng trước lúc các em bước vào đời. Nhưng vấn đề lại được đặt ra, làm sao học Sinh thái học thật “dễ”, thật “sâu”, nhớ lâu, dễ áp dụng? Phương pháp sơ đồ hóa ra đời nhằm giải quyết tận gốc các vấn đề trên. Phần Sinh thái học (chương trình Sinh học 12) cung cấp cho HS hệ thống tri thức khoa học vững chắc về môi trường, các yếu tố môi trường, sự tương tác, vận động phát triển và kết quả của chúng. Vì vậy các tri thức sinh thái rất thuận lợi được diễn đạt bằng sơ đồ, trong đó sơ đồ tĩnh giới thiệu các sự kiện, liệt kê các yếu tố, sơ đồ diễn đạt nội dung các kiến thức một cách ngắn gọn, có logic về mặt không gian, thể hiện mối quan hệ toàn thể bộ phận, giữa “giống – loài”, giữa cái chung – cái riêng, Sơ đồ động mô tả diễn biến các cơ chế, các quá trình theo quy luật nhất định. Như vậy các ngôn ngữ nội dung trong sinh thái học đều diễn đạt bằng ngôn ngữ sơ đồ một cách ngắn gọn, logic và dễ hiểu. Vì vậy chúng ta cần tăng cường phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học sinh học nói chung và dạy phần sinh thái học nói riêng để nâng cao chất lượng dạy học. Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 Đề tài sử dụng phương sơ đồ hóa để giảng dạy hai bài trong phần Sinh thái học (bài 35 và bài 36). Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: lớp 12C1 (lớp đối chứng) và lớp 12C4 (lớp thực nghiệm) trường THPT Nguyễn Trung Trực, Hòa Thành, Tây Ninh. Hai nhóm sẽ được kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức và vận dụng thực tiễn qua bài kiểm tra trắc nghiệm 30 câu (thời gian làm bài là 45 phút). Kết quả kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm là 6,88, cao hơn so với lớp đối chứng là 6,11. Qua kiểm chứng T-Test cho thấy p= 0.00009 < 0,05, có nghĩa là có sự khác biệt giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh việc sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức đã nâng cao kết quả học tập của HS. 2. GIỚI THIỆU Sơ đồ là một dạng kênh thông tin rất thú vị, ngôn ngữ sơ đồ vừa cụ thể, trực quan, chi tiết lại vừa có tính khái quát, trừu tượng và hệ thống cao. Nhìn vào sơ đồ, người xem sẽ thấy được từng chi tiết cụ thể trong hệ thống toàn diện. Phương pháp dạy học bằng sơ đồ luôn bám sát quá trình học tập từ việc hình thành kiến thức mới, củng cố hoàn thiện kiến thức, kiểm tra đánh giá thức sau mỗi bài, mỗi chương hay mỗi phần một cách sáng tạo, buộc học sinh luôn đặt tư duy trong hoạt động. Vì vậy, dạy bằng sơ đồ cũng gián tiếp rèn luyện tư duy logic cho học sinh. Áp dụng sơ đồ hóa kiến thức phần Sinh thái học sẽ giúp HS hệ thống kiến thức từng phần, từng bài, thậm chí cả chương. Trong quá trình giảng dạy bằng phương pháp sơ đồ hóa, GV rèn luyện HS khả năng tư duy, khái quát hóa kiến thức khi làm việc độc lập; đồng thời, phát triển khả năng lập luận thông qua làm việc nhóm. Để đạt hiệu quả cao cho việc dạy học bằng phương pháp này, GV giao nhiệm vụ cụ thể cho HS chuẩn bị bài ở nhà; bên cạnh đó, sơ đồ GV chuẩn bị phải tinh giản, dễ hiểu và mang tính thẩm mĩ cao. Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 2.1. Hiện trạng Cấu trúc chương trình Sinh học cấp THPT được sắp xếp lôgic và hệ thống, kiến thức cấp dưới là nền tảng để lĩnh hội kiến thức cấp trên. Chương trình Sinh học 12 gồm 3 phần: Di truyền học, Tiến hóa và Sinh thái học. Phần Sinh thái học là phần tương đối khó, mang tính giáo dục và ứng dụng cao. Tuy nhiên, khi học phần này, HS ít xem trọng, không hệ thống được kiến thức và liên hệ thực tiễn. Dạy học bằng phương pháp sơ đồ hóa giúp chúng ta có thể sử dụng được tất cả các khâu: hình thành kiến thức mới, cũng cố và hoàn thiện kiến thức, kiểm tra đánh giá; GV có thể truyền đạt hay giải thích minh họa kiến thức, tổ chức hoạt động tự học cho HS và yêu cầu HS sử dụng sơ đồ để diễn đạt nội dung học được. Trong tiến trình dạy học bằng phương pháp này, GV cũng có thể cho HS thảo luận nhóm để thiết kế được sơ đồ hoàn chỉnh về kiến thức bài học, qua đó HS sẽ giải quyết sâu sát những vấn đề thực tiễn hơn. 2.2. Giải pháp thay thế GV định hướng các ý tưởng để thiết kế sơ đồ kiến thức cho HS qua phần hướng dẫn tự học ở nhà. Tùy theo độ khó của kiến thức, HS có thể tự sơ đồ hóa hoặc thảo luận nhóm để tìm ra một sơ đồ tinh giản nhưng đầy đủ thông tin. Cuối cùng, GV tổng kết bằng sơ đồ đã chuẩn bị để HS chỉnh sửa và bổ sung sơ đồ của mình đã hình thành. * Vấn đề nghiên cứu: Việc hướng dẫn thực hiện sơ đồ hóa kiến thức phần Sinh thái học có nâng cao được kết quả học tập của lớp 12C4 trường THPT Nguyễn Trung Trực không? * Giả thuyết nghiên cứu: Việc hướng dẫn thực hiện sơ đồ hóa kiến thức phần Sinh thái học sẽ nâng cao được kết quả học tập của lớp 12C4 trường THPT Nguyễn Trung Trực. Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 3. PHƯƠNG PHÁP 3.1. Khách thể nghiên cứu - GV đứng lớp: Tạ Thị Diễm Thu. - HS lớp 12C1 và 12C4 có sự tương đồng về sỉ số, tỉ lệ giới tính và khả năng nhận thức. 3.2. Thiết kế nghiên cứu Hai lớp được chọn để thực hiện cho nghiên cứu: + Lớp 12C1: Lớp đối chứng + Lớp 12C4: Lớp thực nghiệm * Kiểm tra sự tương đương của hai nhóm trước tác động: Sử dụng kết quả bài kiểm tra học kì I (phụ lục 1) để kiểm tra sự tương đương trước tác động. Sử dụng phép kiểm chứng T-test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của hai nhóm đối tượng trên. . Bảng 1. Kiểm chứng T-test sự tương đương trước tác động Đối chứng (12C1) Thực nghiệm (12C4) Giá trị TB 5,96 5,94 p 0.48 Qua bảng kiểm chứng tương đương trước tác động, điểm trung bình của lớp đối chứng là 5,96 và lớp thực nghiệm là 5.94; p= 0.48 > 0.05: Chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa. Vậy hai nhóm đã chọn được xem là tương đương. Thiết kế 2: Kiểm tra trước và sau tác động của 2 nhóm tương đương. Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu [...]... các khối lớp trong chương trình THPT - Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng kiến thức từ nhiều kênh thông tin (sách, báo, internet, đồng nghiệp,…) - Nghiên cứu sơ đồ tư duy để hỗ trợ cho việc thực hiện sơ đồ hóa kiến thức Đề tài nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng Nâng cao kết quả học tập phần sinh thái học lớp 12C4 bằng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức mà tôi trình bày dựa trên cơ sở kinh nghiệm của... Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 * Đối với GV: - Áp dụng phương pháp hướng dẫn sơ đồ hóa cho các bài học có nội dung phù hợp trong chương trình sinh học 12, cũng như sinh học 10, 11 - Mạnh dạn áp dụng các phương pháp dạy học tích cực mới, có thể kết hợp nhiều phương pháp với nhau - Đầu tư soạn các dạng sơ đồ cho các kiến thức sinh học ở các khối lớp trong chương... lệch kết quả ĐTB nhóm thực nghiệm cao hơn ĐTB nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) = 6.88 − 6.11 = 0.83 Điều đó cho thấy việc 0.93 sử dụng phương pháp hướng dẫn sơ đồ hóa kiến thức cho HS có ảnh hưởng tích cực đến kết quả học tập của nhóm thực nghiệm Như vậy, giả thuyết “Hướng dẫn thực hiện sơ đồ hóa kiến thức phần Sinh thái học sẽ nâng. .. hạn sinh thái của một Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 sinh thái khác với nơi ở như nhân tố sinh thái là ổ sinh thái nhân tố sinh thái là ổ sinh thế nào? Cho ví dụ chứng của loài về NTST đó Ổ sinh thái của loài về NTST đó minh? thái của một loài là một - Ổ sinh thái của một loài “không gian sinh thái mà ở là một “không gian sinh đó tất cả các nhân tố sinh thái thái”... hoạch bài học + Chuẩn bị bài kiểm tra trắc nghiệm - Đối với lớp thực nghiệm (12C4) : + Thiết kế kế hoạch bài học theo hướng sơ đồ hóa kiến thức + Thiết kế các sơ đồ cho từng mục hoặc cả bài, vẽ ra bảng phụ hoặc in trên giấy rô-ki + Chuẩn bị bài kiểm tra trắc nghiệm * Cách thức tiến hành: ● Đối với các lớp thực nghiệm (12C4) , để tiến hành một bài lên lớp bằng phương pháp hướng dẫn sơ đồ hóa kiến thức đạt... học (đề chung của Sở) Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 Hai bài được chọn thiết kế dạy theo phương pháp sơ đồ hóa kiến thức là bài 35 và bài 36 ở lớp thực nghiệm Môn Tiết PPCT Tên bài Sinh học 12 35 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái Sinh học 12 36 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể Bài kiểm tra sau... kiến thức đạt hiệu quả tốt, GV thực hiện các bước cơ bản sau: Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 Bước 1: Xác định rõ mục tiêu của bài học Bước 2: Thiết kế kế hoạch bài giảng theo hướng sử dụng phương pháp sơ đồ hóa (phụ lục 2) Bước 3: Hướng dẫn HS sơ đồ hóa kiến thức theo trình tự như sau: 1 GV nêu vấn đề cần sơ đồ hóa 2 Yêu cầu HS... nâng cao được kết quả học tập của lớp 12C4 trường THPT Nguyễn Trung Trực” đã được kiểm chứng Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 4.2 Bàn luận ĐTB kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm (12C4) là 6.88, cao hơn so với lớp đối chứng (12C1) là 6.11  giải pháp thay thế có hiệu quả Độ lệch chuẩn sau tác động của lớp thực nghiệm (12C4) ... hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật - Có hai nhóm NTST cơ bản: Vô sinh và hữu sinh Câu 2: Giới hạn sinh thái là gì? Ổ sinh thái? (9 đ) Đáp án: 1/ Giới hạn sinh thái: (5 đ) - Các nhân tố sinh thái tác động lên cơ thể sinh vật theo các quy luật: + Quy luật giới hạn sinh thái: Mỗi loài có một giới hạn chịu đựng đối với một nhân tố sinh thái nhất định Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại... SINH THÁI NT HỮU SINH MQH CÁC SV CÙNG QUẦN THỂ NT VÔ SINH MQH CÁC SV KHÁC QUẦN THỂ CON NGƯỜI NT VẬT LÝ NT HÓA HỌC KHÍ HẬU ĐỊA HÌNH Sơ đồ 2 Các nhân tố sinh thái Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu THỔ NHƯỠNG NƯỚC Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014-2015 BÀI 36 QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ I Mục tiêu Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1 Kiến . Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014 -2015 Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014 -2015 Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên. Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014 -2015 Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014 -2015 1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trong giai đoạn đẩy mạnh. ĐỒ Người thực hiện: Tạ Thị Diễm Thu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng môn Sinh học, năm học: 2014 -2015 Trang Bảng 1 Kiểm chứng T-test sự tương đương trước tác động 4 Bảng 2 Thiết kế nghiên cứu 5 Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN SINH THÁI HỌC LỚP 12C4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC, NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN SINH THÁI HỌC LỚP 12C4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC,

Từ khóa liên quan