SKKN Tích hợp giáo dục phòng chống ma tuý ở Sinh học 6

17 1.7K 7
SKKN Tích hợp giáo dục phòng chống ma tuý ở Sinh học 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Trêng THCS Lao B¶o. MỤC LỤC Mục lục trang 1. Phần 1: Lí do chọn đề tài trang 2. Phần 2: Thời gian, phạm vi, phương pháp, đối tượng nghiên cứu trang 3. I. Thời gian nghiên cứu trang 3. II. Phạm vi nghiên cứu trang 3. III. Phương pháp nghiên cứu trang 3. IV. Đối tượng nghiên cứu trang 4. Phần 3: Nội dung trang 4. A. Cơ sở lí luận trang 4. I. Khái niệm, đặc điểm và phân loại ma tuý trang 4. II. Phương thức sử dụng và tác hại của việc lạm dụng ma tuý. trang 6. III. Nhận biết người nghiện và cách cai nghiện ma tuý trang 8. IV. Các biện pháp phòng chống ma tuý trang 8. B. Cơ sở thực tiễn trang 9. I. Thuận lợi trang 9. II. Khó khăn trang 9. C. Các giải pháp thực hiện trang 10. I. Khảo sát các đối tượng học sinh trước khi áp dụng trang 10. II. Nguyên nhân dẫn đến thực tiễn trên. trang 11. III. Các biện pháp tổ chức thực hiện trang 11. D. Kết quả đạt được trang 16. Phần 4: Kết luận trang 16. I. Kết quả nghiên cứu trang 16. II. Ý kiến đề xuất trang 17. Tài liệu tham khảo trang 18. Phần 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Phan ThÞ Thanh Nhµn 1 Sáng kiến kinh nghiệm - Trờng THCS Lao Bảo. Loi ngi ang bc vo th k 21 vi nhng thnh tu v i trong khoa hc, cụng ngh, trong s nghip phỏt trin kinh t xó hi, trong cng c nờn ho bỡnh v hp tỏc gia cỏc quc gia, cỏc dõn tc khụng phõn bit mu da, ch chớnh tr v tụn giỏo, trong tin b ca nn dõn ch. Tuy nhiờn bờn cnh nhng gỡ cú th rt ỏng phn khi ú, Cng ng quc t ang phi i mt vi nhng th thỏch v c nhng thm ho. Mt trong nhng thm ho ang c c nhõn loi quan tõm ú l t nghin hỳt v buụn lu ma tuý. Ma tuý ang gừ ca tng gia ỡnh, tng mỏi trng trờn hnh tinh bộ bng v rt d v ca chỳng ta. Ma tuý ang hu hoi sc kho, truyn thng o c, trớ tu ca nhng thanh, thiu niờn mt phng hng ang lao vo con ng nghin ngp, n chi phố phn, li bing v trn hc. Khụng mt quc gia no li cú th t t mỡnh ra ngoi nhng hu qu nghiờm trng m ma tuý mang li. Hng chc triu con nghin ang sng cuc sng vt vng, nghốo kh, ti tm, bn thu trờn mi no ng, gúc ph, xú ch thm chớ trong nhng khu bit th sang trng. ú thc s l mt gỏnh nng cho ton xó hi, l nguyờn nhõn ca nhng ni bt hnh khụn cựng v nhng ti phm ngy mt gia tng trờn khp mi ni ca trỏi t. Nn kinh t buụn lu ma tuý vi tng s tin trụi ni hng trm t ụla ang bng hoi cỏc c cu kinh t, tip tay cho nhng bng nhúm, phe phỏi T nn ma tuý hin nay ó v ang l mi lo ngi mang tớnh cht ton cu, cú nguy c hu dit s sng loi ngi. Nhng ngi nghin v buụn bỏn ma tuý ó gõy nhiu thm ho cho con ngi v xó hi. Hng chc triu gia ỡnh ri vo cnh nghốo nn, úi kh. Chớnh vỡ vy vic u tranh phũng chng t nn ma tuý thc s ó tr thnh mi quan tõm chung ca ton th gii. Liờn hp quc ó t chc u ban quc t phũng chng ma tuý (Interpor) v ó cú cụng c quc t v kim soỏt ma tuý. Gn 20 nm nay cng ng quc t ó cú nhng n lc ỏng k trong u tranh phúng, chng ma tuý. Khụng th khoanh tay lm ng hoc ln trỏnh trc thm ho ny cỏc quc gia ó xit cht tay, quyt tõm tng cng hp tỏc, tp trung phng tin, nhõn lc, ti lc cho cuc u tranh gay go v phc tp ny. Vic buụn bỏn v nghin hỳt l vn ht sc lo ngi Vit Nam. Xut phỏt t nhn thc cũn hn ch ca nhiu ngi dõn cng nh nhng phong tc c h ca mt s a phng. Tỡnh trng buụn bỏn v hỳt hớt ma tuý ngy cng ph bin khụng ch min nỳi m c nhng vựng ng bng, nht l vựng trung tõm th xó thnh ph ln. Mc dự ng v Nh nc ó kp thi a ra nhng bin phỏp ngn cm cú tớnh phỏp lnh: Ngy 30.8.1987 ban bớ th trung ng ng ra ch th 13/CP TW yờu cu T chc vn ng nhõn dõn khụng trng cõy thuc phin tip ú hin phỏp nc CHXHCN Vit Nam ti iu 61 ó ghi: nghiờm cm sn xut, vn chuyn, buụn bỏn, tng tr, s dng trỏi phộp thuc phin v cỏc cht ma tuý khỏc. Tuy nhiờn vic buụn bỏn v nghin hỳt ma tuý vn liờn tc din ra, nhiu ngi ang b phỏp lut x t, tự chung thõn, ỏn 10 nm, 20 nm tự giam Cũn cú k vỡ buụn bỏn hỏm li, chộm git ln nhau. ú l s tht ỏng au lũng. Mt thc trng rt thng tõm ó din ra liờn tip trong nhng nm gn õy, tỡnh trng nghin hỳt ma tuý hc sinh, sinh viờn khỏ ph bin. Theo bỏo cỏo s liu 1485/C11 ngy 13.9.1997 ca B ni v cho thy: ó phỏt hin 2617hc sinh, sinh Phan Thị Thanh Nhàn 2 Sáng kiến kinh nghiệm - Trờng THCS Lao Bảo. viờn s dng v nghin ma tuý, trong ú cú 832 sinh viờn. iu ỏng tic l cú c giỏo viờn mc nghin ma tuý nh Lai Chõu cú 24 giỏo viờn, Sn La 6 giỏo viờn, Tuyờn Quang cú 4 giỏo viờn Ngoi ra nhõn dõn mc nghin ma tuý khụng k xit. Nhm chn ng, y lựi tin ti xoỏ b t nn ma tuý cỏc trng hc. B giỏo dc v o to ó hng dn cỏc a phng, trng hc y mnh hot ng ni khoỏ v ngoi khoỏ nhm to s kt hp cht ch gia nh trng, gia ỡnh v xó hi. Tin ti Mỏi trng khụng cú ma tuý, mt xó hi trong sch, vng mnh v vn minh. ng trc thc trng ht sc au lũng do t nn ma tuý gõy ra, nht l nhng hc sinh cũn quỏ ngõy th, trong trng. Hu ht cỏc em cha hiu c ma tuý l gỡ? Ma tuý c tn ti nhng trng thỏi no? Mu sc, mựi v ra sao? Bn cht cht ca ma tuý nh th no? Chớnh vỡ vy m cỏc em rt th vi tỏc hi ca ma tuý i vi bn thõn, gia ỡnh v xó hi. L mt giỏo viờn trung hc c s c trc tip ging dy mụn Sinh hc cỏc khi 6,7 v ch nhim lp 6A; mt trong nhng b mụn cú th tớch hp giỏo dc phũng chng ma tuý vo bi ging. Do vy tụi xỏc nh rừ mỡnh cn phi cú trỏch nhim giỏo dc cỏc em hc sinh cú ngh lc, nhn thc trỏnh xa nhng cỏm d do ma tuý gõy ra giỳp cỏc em cú mt cuc sng lnh mnh, trong sỏng, gia ỡnh hnh phỳc. lm c iu ú ũi hi cỏc em hc sinh phi hiu bit nht nh v ma tuý ngay t khi bc vo lp u cp trng trung hc c s. Chớnh vỡ vy tụi mnh dn chn ti: Tớch hp giỏo dc phũng chng ma tuý Sinh hc 6. Phn 2: THI GIAN - PHM VI - PHNG PHP - I TNG NGHIấN CU. I. Thi gian nghiờn cu: - T ngy 01/10/2009 - 17/05/2010. II. Phm vi nghiờn cu: - Sinh hc 6. - Thc nghim lp 6A, 6B. III. Phng phỏp nghiờn cu: - Tụi thc hin ti ny vi cỏc phng phỏp ch yu sau: 1. Phng phỏp nghiờn cu lý thuyt. Trờn c s sỏch giỏo khoa v cỏc ti liu tham kho tụi nghiờn cu nhng kin thc v ma tuý v liờn quan n ma tuý v kh nng tớch hp giỏo dc phũng chng ma tuý vo b mụn Sinh hc trung hc c s, trong khuụn kh sỏng kin kinh nghim ny l tp trung khai thỏc kh nng v cỏch thc tớch hp giỏo dc phũng chng ma tuý Sinh hc 6. 2. Phng phỏp thc nghim. Dựng phng phỏp iu tra thc t ca hc sinh v giỏo viờn trng v nhng hiu bit v ma tuý v nhng thun li khú khn khi giỏo viờn thc hin tớch hp ni dung giỏo dc phũng chng ma tuý vo ni khoỏ v ging dy thụng qua cỏc tit d gi v rỳt kinh nghim ca cỏc ng nghip. Tụi nghiờn cu nhng kh nng v cỏch thc tớch hp giỏo dc phũng chng ma tuý v nhng thun li khú khn khi Phan Thị Thanh Nhàn 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Trêng THCS Lao B¶o. thực hiện tích hợp và đã đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn bằng việc trực tiếp giảng dạy và thực nghiệm trên lớp. 3. Phương pháp thống kê phân tích, tổng hợp số liệu: IV. Đối tượng nghiên cứu: - Giáo viên trường THCS Lao Bảo. - Học sinh lớp 6A, 6B trường THCS Lao Bảo. Phần 3: NỘI DUNG: A. CƠ SỞ LÍ LUẬN: I. Khái niệm, đặc điểm và phân loại ma tuý: 1. Khái niệm: a. Ma tuý là gì? Ma tuý là các chất hoá học có nguồn gốc tự nhiên và nhân tạo khi xâm nhập cơ thể con người sẽ có tác dụng làm thay đổi tâm trạng, ý thức và trí tuệ, làm con người bị lệ thuộc vào chúng, gây nên những tổn thương cho từng cá nhân và cộng đồng, do vậy việc vận chuyển, mua bán, sử dụng chúng phải được quy định chặt chẽ trong các văn bản pháp luật và chịu sự kiểm soát của các cơ quan bảo vệ pháp luật. b. Nghiện ma tuý là gì? Hiểu theo nghĩa rộng, nghiện ma tuý là tình trạng một số người có thói quen dùng các chất ma tuý, bất chấp sự ngăn cấm của pháp luặt phê phán của người thân và xã hội, và cố bằng các thủ đoạn kể cả gây tội ác để có được các chất ma tuý sử dụng. Hiểu theo nghĩa hẹp, nghiện ma tuý là sự thuộc của con người cụ thể đối với các chất ma tuý, làm cho người ta không thể quên và từ bỏ được ma tuý. 2. Đặc điểm của ma tuý: Ma tuý dù dưới dạng tự nhiên hay tổng hợp, khi vào cơ thể người đều có chung đặc điểm sau: - Làm cho người sử dụng dễ quen thuốc, có ham muốn dùng tiếp (không kiềm chế được) - Luôn có xu hướng tăng dần liều lượng dùng: liều dùng sau phải cao hơn liều trước, do đó sẽ dẫn đến nghiện do tăng liều, tăng thời gian sử dụng. - Có sự lệ thuộc về tinh thần và vật chất. Nếu đã nghiện mà ngừng sử dụng sẽ bị hội chứng cai thuốc làm cơ thể có những phản ứng bất lợi, thậm chí có thể đe doạ đến tính mạng. Tuỳ vào nồng độ cao hay thấp của ma tuý mà có một hoặc hai hay cả ba đặc điểm trên. 3. Phân loại ma tuý: Ma tuý có mấy trăm loại khác nhau. Thường người ta phân loại theo các nguồn gốc, tác dụng hoặc độc tính của chúng. a. Dựa theo nguồn gốc: ma tuý được phân làm 2 loại. * Ma tuý có nguồn gốc tự nhiên: - Cây thuốc phiện (cây anh túc): dùng để chiết xuất ra moócphin làm giảm đau khi bị chấn thương, gây đau đớn hoặc sau khi phấu thuật. Thuốc phiện có 3 dạng: Phan ThÞ Thanh Nhµn 4 Sáng kiến kinh nghiệm - Trờng THCS Lao Bảo. + Thuc phin sng: l nha thuc phin mi thu hoch t qu v lỏ thuc phin, phi khụ v úng gúi, c do, cú mu nõu en sm, cú mựi thm quyn, ớt tan trong nc. + Thuc phin chớn: c bo ch t thuc phin sng bng cỏch dựng nc núng ho tan nhiu ln thuc phin núng, lc qua vi nhiu ln v sy khụ dch lc ri úng thnh bỏnh. Nú cú mựi thm hn thuc phin sng v cú mu en sm. + Xỏi thuc phin: lỏ phn cũn li trong tu sau khi thc phin c hỳt xong. Thng trong xỏi thuc phin vn cũn li mt s lng nht nh moúcphin. - Cõy cn sa (cõy gai du, lanh mốo hay i mó, b ): hot cht ca nú thng l hashish, cú hot tớnh sinh hc mnh v gõy nghin. Sn phm bt hp phỏp t cõy cn sa thng ch bin thnh 3 dng: + Ht, lỏ, hoa nộn li thnh tng bỏnh t 2 n 10 kg. Nhng ngi tiờu th nghin nỏt, thỏi nh, phi khụ ri mang bỏn l cho cỏc con nghin hỳt (nh thuc lỏ iu) hoc pha nh nc chố ung. + Ngoi ra ngi ta cũn chng ct t ht, lỏ, hoa sau khi ó phi khụ ly nha (hashish). Mu nha ca nú ging mu nha thuc phin, cú hm lng gp 8 n 10 ln so vi khi ti. Nú thng c úng bỏnh nng t 0.5 - 1 kg hoc dng viờn cú ng kớnh t 1 - 8 cm. + Hn na, ngi ta cũn tinh ch cn sa thnh dng tinh du lng. - Cõy cụca m hot cht chớnh ca nú l cụcain. Cụcain l hp cht thiờn nhiờn, cú tỏc dng gõy tờ ti ch, cú tỏc dng kớch thớch thn kinh trung ng v gõy nghin. Dựng cụcain lỳc u thy sng khoỏi, do thn kinh c kớch thớch, cú nhng phn x hng phn, sau o b mờ man. Dựng liu cao, nú s li di chng ri loi chc nng c quan thn kinh, s gõy ng c cho ngi, lm chõn tay co qup, lit hụ hp v tun hon, c th gõy ra t vong. - Cõy khỏt (cõy catha) ngi ta nhai lỏ cõy ny lc u thy hng phn sng khoỏi cao , dn n vic núi nng ba bói, núi nhiu, núi lung tung. Nhiu trng hp khụng lm ch c bn thõn, hnh ng quỏ kớch, thm chớ ging ngi iờn khựng, cú khi b ri loi thn kinh. T lỏ cõy ny ngi ta ch to ra mt s cht, trong cú cú cht cathinon cú cu trỳc hoỏ hc v dc lớ rt ging cht amphetamine - mt cht kớch thớch thn kinh cc mnh m cỏc vn ng viờn thng s dng tng kh nng v hiu qu thi u. ú chớnh l nhõn t gõy nghin ca amphetamine * Ma tuý cú ngun gc nhõn to: loi ma tuý ny cú hi hn ma tuý t nhiờn rt nhiu bi nú cú nng cao, kh nng gõy nghin nhanh v tỏc ng mnh lờn h thn kinh lm cho ngi s dng loi ny d b kớch ng gay ti ỏc ngay. - Cỏc cht lm gim au: + Dolargan: l cht lm gim au. Ging moúcphin, nú gõy hng phn cho ngi s dng, nhng ớt gõy suy gim hụ hp v ớt gõy nghin hn moúcphin nhng giỏ thnh li cao hn 5 n 10 ln. + Hờroin tng hp l loi ma tuý c dựng ph bin Chõu u v mt s nc trờn th gii. Hờroin c tinh ch t thuc phin nhng li mnh gp 10 ln thuc phin v gõy nghin rt nhanh. - Cỏc cht kớch thớch h thn kinh: Phan Thị Thanh Nhàn 5 Sáng kiến kinh nghiệm - Trờng THCS Lao Bảo. + Amphetamine: loi ny c sn xut dng bt viờn nộn, viờn con nhng, ng tiờm Khi dựng liu cao s lm cho c th b choỏng, suy sp, khụng mun n ung, au u + Methamphetamine (METH) mnh gp 500 ln so vi thuc phin. - Cỏc cht c ch thn kinh: + Barbiturat: l nhúm cht an thn chng co git. Dựng lõu hoc quỏ nhiu thỡ s dn ti mt trớ nh, núi ngng v tn thng cho h tun hon. + Methaqualon, mecloqualon, benzodiazepin lm gim au, an thn, chng co git, th gin c bp + Thuc an thn Seduxen, mepropamate dựng cha bnh chng lo õu, hi hp, khú ng v au u nhng dựng nhiu s gõy nghin. b. Theo mc gõy nghin: - Loi mnh: bao gm nhng ma tuý luụn gõy ra hin tng nghin. Khi cai nghin, thng gy ra nhng ri lon nghiờm trng v sinh lý- hi chng cai nghin nh: Thuc phin, Heroin, Cocain, Methamphetamine. - Loi trung gian: Nu b lm dng, thng gõy nghin do phn ng dc lý, gy tỏc hi n c th ngi dựng bh thuc gim dau: Moúcphin, Dolargan hay thuc an thn gõy ng nh seduxen, mepropamate. - Loi nh: thng l nhng cht gõy nghin do phn ng ca tõm lớ, khụng phi chu s kim soỏt v nghiờm cm nh: nicụtin t lỏ ca cõy thuc lỏ, caphờin chit xut t ht c phờ. c. Theo ngun gc ca ma tuý v c ch tỏc ng dc lớ cỏc chuyờn gia, cỏc nh nghiờn cu u n trong lnh vc ny ca Liờn hp quc ó thng nhỏt phõn chia ma tuý thỏnh 5 nhúm nh sau: - Nhúm ma tuý l cỏc cht t cõy thuc phin (Opiates) - Nhúm ma tuý l cỏc cht t cõy cn sa (Canabis) - Nhúm ma tuý l cỏc cht kớch thớch (Stimulants) - Nhúm ma tuý l cỏc cht c ch (Depssants) - Nhúm ma tuý l cỏc cht gõy o giỏc (Hallucinogens) II. Phng thc s dng v tỏc hi ca vic lm dng ma tuý: 1. Phng thc s dng ma tuý: Ma tuý c a vo trong c th theo cỏc con ng khỏc nhau: a. a vo qua h hụ hp: - Hỳt: thuc phin, cn sa. - Ngi, hớt: hờroin, cụcain. b. a vo qua h tun hon: Ma tuý th lng thng c a vo c th bng tiờm chớch di da, vo bp tht hoc tnh mch nh: hờroin, cụcain, moúcphin, dolargan , nhng cng cú ngi dựng c xỏi thuc phin tiờm. c. a vo qua ng tiờu hoỏ: - Ung, nut: thuc phin, meth, thuc kớch thớch thn kinh, thuc an thn hoc pha cụcain vo nc v ung trc tip. - Nhai: lỏ cụca, lỏ khỏt. Phan Thị Thanh Nhàn 6 Sáng kiến kinh nghiệm - Trờng THCS Lao Bảo. 2. Tỏc hi ca vic lm dng ma tuý: a. Lm dng ma tuý: - Lm dng ma tuý l hin tng s dng ma tuý ma tuý khụng phi vo mc ớch cha bnh vi liu lng v thi gian s dng ó c thy thuc hng m t ý s dng v s dng kộo di vi liu cao vỡ mc ớch khỏc. - Mi trng hp lm dng ma tuý u cú th dn n nhim c ma tuý. b. Tỏc hi: * i vi cỏ nhõn ngi nghin: - Lỳc u cm thy trong ngi lõng lõng, d chu, mt i cm giỏc au n. - Khi ó nghin thỡ ma tuý tỏc ng n tuyn yờn lm cho nú khụng tit Endorphine mt loi hoocmon cú tỏc dng gim au khi c th b au n. Sau o gõy ri loi sinh lớ nh: mt ng, suy nhc c th, nụn, chỏn an, au bng, ri lon nhp tim, tng gim huyt ỏp t ngt, st, co git, au u chúng mt, trớ nh kộm, d b kớch ng, gim hot nng sinh dc Gõy ri lon tõm lớ gim sỳt nhõn cỏch v suy thoỏi v o c, gõy tai bin khi tiờm chớch nh nhim cỏc bnh lõy lan qua ng mỏu v gõy nhim khun. * i vi gia ỡnh ca ngi nghin: Gia ỡnh cú ngi nghin ma tuý thỡ luụn luụn trong tỡnh trng bt hnh nh: khỏnh kit v kinh t, ngi thõn bt ho, v v mt tỡnh cm v khú cú th hn gn. * i vi trt t an ton xó hi: luụn b e do. - Phn nhiu ngi nghin ma tuý tr thnh nhng ti phm hỡnh s. - Thng xuyờn xóy ra bo lc trong xó hi. - Thỳc y s phỏt sinh cỏc t nn xó hi khỏc nh buụn lu, trm cp, cp git v y nhanh tin lõy lan ca HIV/AIDS. - Tn kinh phớ ln thc hin cai nghin nờn lm gim s phỏt trin kinh t. 3. Nguyờn nhõn ca nn nghin hỳt ma tuý: a. Nguyờn nhõn ch quan: - Bn thõn ngi nghin ma tuý cú trỡnh dõn trớ thp, thiu kin thc, khụng hiu c nhng tỏc hi to ln ca t nghin hỳt ma tuý. - Li bing, thớch n chi, sng buụng th. - Cuc sng gia ỡnh gp b tc (li hụn, khụng cú cụng n vic lm, tht tỡnh, gp bt hnh ri ro trong cuc sng) - Thiu bn lnh, d b ngi xu kớch ng, lụi kộo. b. Nguyờn nhõn khỏch quan: - Do thúi quen v tp quỏn, phong tc ca a phng. - iu kin sng khú khn. - Gia ỡnh khụng thc s quan tõm n s phỏt trin v thay i ca con em; nhng ngi ln trong gia ỡnh thiu gng mu. - Cụng tỏc phũng chúng ma tuý cha c thnh xuyờn coi trng. III. Nhn bit ngi nghin v cỏch cai nghin ma tuý: 1. Nhn bit ngui nghin ma tuý: * Quỏ trỡnh nghin ma tuý thng bao gm 5 giai on sau: Phan Thị Thanh Nhàn 7 Sáng kiến kinh nghiệm - Trờng THCS Lao Bảo. - Giai on 1: dựng ma tuý thy ngi lõng lõng, d chu, khoỏi cm; khụng cú thỡ thy nht nho, thốm mun - Giai on 2: dựng ma tuý tr thnh nhu cu, thiu nú thỡ thốm mun khụng chu ni, phi tỡm ma tuý bng mi cỏch. - Giai on 3: dựng ma tuý vi liu lng ngy cng tng. - Giai on 4: cai ma tuý khụng cai c, li cai quỏ trỡnh ny din ra phc tp, lm cho ngi nghin khn kh v tinh thn, au n v th xỏc, kit qu v ti chớnh. - Giai on 5: giai on 4 m khụng cai c thỡ chuyn sang thi kỡ nguy him thi kỡ khng hong tinh thn trm trng, d d n nhng hnh vi thiu lớ trớ, nguy him. * Nhng biu hin u tiờn i vi thanh, thiu niờn va b mc nghin: - Li hc, hc kộm ri b hc tht thng. - Thng xin tin chi tiờu mt cỏch bớ mt. - n cp tin trong gia dỡnh v ngoi xó hi; th chp xe. - i chi khuya, ng ngy nhiu hay ngỏp vt. - Hỳt thuc lỏ nhiu, bng bnh thng xa lỏnh ngi thõn. - Li tm, sng lum thum, thớch ci vi b xu 2. Cỏch cai nghin ma tuý: Mt khi ngi dựng ó nghin ma tuý thỡ vic cai nghin ma tuý l rt khú khn, nht l i vi cỏc quc gia nghốo v kộm phỏt trin, nhng cú th lm c. Ngi ta cai nghin cho nhng ngi nghin ma tuý theo cỏc cỏch khỏc nhau: - Khụng dựng thuc: cú th chõm cu, th dc hoc thụi miờn - Dựng thuc. - Kt hp gia dựng thuc v khụng dựng thuc. a im cai nghin cú th gia ỡnh hoc cỏc trung tõm cai nghin. Quỏ trỡnh cai nghin ma tuý gm 3 giai on khụng th tỏch ri: - Giai on 1: iu tr hi chng sau cai. - Giai on 2: Phc hi cỏc chc nng ca c th. - Giai on 3: phũng dựng ma tuý tr li. IV. Cỏc bin phỏp phũng chng ma tuý: 1. Ngh quyt 06 ngy 29.01.1993 ca Chớnh ph v Tng cng cụng tỏc phũng, chng v kim soỏt ma tuý trong tỡnh hỡnh mi ó c th hoỏ 6 ch trng v bin phỏp phũng, chng ma tuý: - Tng cng cụng tỏc tuyờn truyn giỏo dc phũng, chng ma tuý. - Vn ng xoỏ b vic trng cõy cú cht ma tuý. - T chc cụng tỏc cai nghin ma tuý. - Kim soỏt vic lu thụng, vn chuyn s dng cỏc cht ma tuý tin cht, u tranh chng ti phm v ma tuý. - Hon thin h thng phỏp lut v cụng tỏc phũng, chnh ma tuý. - Tng cng hp tỏc quc t v phũng, chng ma tuý. Phan Thị Thanh Nhàn 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Trêng THCS Lao B¶o. 2. Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001 – 2005 được thủ tướng chính phủ ban hành ngày 28.12.2000 đã nêu ra 8 biện pháp phòng chống ma tuý chính: - Thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý. - Xoá bỏ và thay thế việc trồng cây có chất ma tuý. - Đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma tuý và kiểm soát tiền chất ma tuý. - Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và quan lí sau cai nghiện ma tuý. - Tổ chức phòng chống ma tuý trong trường học. - Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuóc y học dân tộc và các biện pháp y học khác trong điều trị, cai nghiện ma tuý và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý. - Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý. - Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý. B. CƠ SỞ THỰC TIỄN: I. Thuận lợi: - CBGV trường đông nên việc trao đổi kiến thức và kinh nghiệm được thực hiện rất thuận tiện và nhận được nhiều ý kiến. - Trường nằm trên địa bàn thuộc thị trấn có khu thương mại và cửa khẩu quốc tế nên dễ tiếp cận với các thông tin đại chúng. - Có 10 giáo viên ở trường đã được đi tập huấn trong thời khá dài về vấn đề tích hợp giáo dục phòng chống ma tuý nội và ngoại khoá tại Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. - Nhà trường và phòng giáo dục và đào tạo đã tạo mọi điều kiện về thời gia kinh phí và cơ sở vật chất để tổ chức tập huấn đại trà cho cho giáo viên các môn học có khả năng dạy tích hợp. - Hàng năm nhà trường có tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho các khối lớp tạo điều kiện để thực hiện tích hợp. - Trường có trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo để thực hiện tốt các tiết dạy tích hợp giáo dục phòng chống ma tuý. II. Khó khăn: - Số tiết (bài học) có khả năng dạy tích hợp nội dung giáo dục phòng chống ma tuý ở chương trình Sinh học 6 rất ít nên nội dung tích hợp bị hạn chế. - Nhận thức của học sinh về ma tuý còn rất mơ hồ. - Các thông tin số liệu liên quan đến vấn đề ma tuý trong những năm gần đây khó được cập nhật. - Các hình ảnh, đoạn phim về giáo dục phòng chống ma tuý mang tính giáo dục cao rất hiếm và khó tìm kiếm. - Các tài liệu có tính pháp lí liên quan đến vấn đề ma tuý ở trong nhà trường và tại địa phương còn ít. Phan ThÞ Thanh Nhµn 9 Sáng kiến kinh nghiệm - Trờng THCS Lao Bảo. - Trng nm trờn a bn cú nhiu vn phc tp v nhy cm liờn quan n ma tuý. C. CC GII PHP THC HIN: I. Kho sỏt i tng hc sinh trc khi ỏp dng ti: Trc khi tin hnh ỏp dng ti ny, ngay t u nm hc ny tụi ó tin hnh kho sỏt tỡnh hỡnh hc sinh trong 2 lp 6A v 6B bng phiu sau: Hóy khoanh trũn vo ch cỏi u cõu m em chn: PHIU KHO ST HC SINH V VN MA TUí 1. Nhng loi no sau õy cú kh nng s dng sn xut ra ma tuý ? A Cõy anh tỳc (cõy thuc phin) B Cõy cn sa (cõy gai du hay cõy i ma) C Cõy cụca. D Cõy c phờ. E Cõy c c dc F Cõy thuc lỏ. G Cõy khỏt (cõy catha) H Nm amanita nusscaria. I Cõy chố. 2. Ma tuý c ngi ta a vo trong c th theo con ng no? A ng hụ hp nh hỳt, ngi, hớt. B ng tỡnh dc. C ng tiờu hoỏ nh ung, nut, nhai. D ng tun hon (ng mỏu) nh tiờm. E ng t m sang con. 3. Nhng cht no sau õy khi a vo c th vi mt lng va phi s gõy nghin? A Moocphin. B Amphetamin. C Cathinon. D Cỏc dn xut ca Amphetamin E Cỏc dn xut ca Cathinon. F Cocain. G Thuc Lc. H Cỏc thuc an thn, thuc ng. I Dolargan J Seduxen. K Heroin. L Thuc gim au. M Thuc b . N Methaphetamin. Phan Thị Thanh Nhàn 10 [...]... Gv nhận xét giờ học: D KT QU T UC: Sau khi ỏp dng ging dy tớch hp ni dung giỏo dc phũng chng ma tuý vo 2 tit Sinh hc 6 trờn tụi nhn thy nhng nhn thc v vn ma tuý ca hc sinh 2 lp 6A v 6B c nng lờn rừ rt, c th kt qu ỏnh phiu ca Hs nh sau: Lp Tng s Hs 6A 6B TC 39 40 79 Hs tr li ỳng t 80 n 100% s cõu hi S lng % 16 41.0 10 25.0 26 32.9 Hs tr li ỳng t 50 n 79% s cõu hi S lng % 21 53.9 24 60 .0 45 57.0 Hs... t nn ma tuý III Cỏc bin phỏp t chc thc hin: Cn c vo tỡnh hỡnh kho sỏt nhn thc ca hc sinh v ma tuý v nguyờn nhõn n thc tin kt qu kho sỏt ú; theo iu kin ca trng THCS Lao Bo v kh nng tớch hp giỏo dc phũng chng ma tuý vo chng trỡnh Sinh hc 6 tụi ó tin hnh tớch hp giỏo dc phũng chng ma tuý vo hai tit hai bi ca Sinh hc 6 c th c minh ho qua giỏo ỏn ca 2 tit nh sau: Ngày soạn: 03.04.2010 Ngày dạy: 05.04.2010... S lng % 2 5.1 6 15.0 8 10.1 Qua kt qu trờn ta thy sau khi ỏp dng thỡ: t l hc sinh tr li ỳng t 80 n 100% s cõu hi tng 26. 6%; t l hc sinh tr li ỳng t 50 n 79% s cõu hi tng 32.9%; t l hc sinh tr li ỳng t 0 n 49% s cõu hi gim 59.5% Phn 4: KT LUN: I Kt qu nghiờn cu: - Qua quỏ trỡnh nghiờn cu, vi vic ging dy cú tớch hp ni dung giỏo dc phũng chng ma tuý vo cỏc bi dy trong chng trỡnh Sinh hc 6, tụi nhn thy... Hng - Nh xut bn i hc quc gia H Ni 2 Sinh hc 6 SGK - Nguyn Quang Vinh - Nh xut bn giỏo dc 3 Sinh hc 6 SGV - Nguyn Quang Vinh - Nh xut bn giỏo dc 4 Thit k bi ging Sinh hc 6 - Nguyn Khỏnh Phng - Nh xut bn i hc quc gia H Ni 5 Dy hc Sinh hc trng THCS - Tp 1 - Nguyn Quang Vinh - Nh xut bn giỏo dc 6 Ti liu bi dng thng xuyờn cho giỏo viờn THCS chu kỡ III (2004 - 2007) mụn Sinh hc - Quyn 1 - B giỏo dc o to -... vài ví dụ làm dẫn chững để chứng minh điều đó Nội dung II Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm: 1 Đặc điểm sinh học: a Điều kiện phát triển của nấm: * Nấm phát triển trong điều kiện: - Sử dụng chất hữu cơ có sẳn - Nhiệt độ thích hợp b Cách dinh dỡng: - Nấm là cơ thể dị dỡng dinh dỡng bằng 3 hình thức: + Hoại sinh + Kí sinh + Cộng sinh 2 Tầm quan trọng của nấm: a Nấm có ích: * Nấm có tầm quan trọng... có ích và có hại 13 Phan Thị Thanh Nhàn Sáng kiến kinh nghiệm - Trờng THCS Lao Bảo 2.Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, hoạt động nhóm 3.Thái độ: - Giáo dục ý thức biết cách ngăn chặn sự phát triển của nấm có hại, phòng ngừa 1 số bệnh ngoài da, phòng chống ma tuý B.Phơng pháp chủ yếu: - Quan sát, họat động nhóm 1.Thầy: - Tranh hình 51.5-7 SGK 2.Trò: - Tìm hiểu trớc bài và mẫu vật D.Tiến... trong xó hi trong ú cú ma tuý - Vic t chc ging dy tớch hp núi chung v tớch hp ni dung giỏo dc phũng chng ma tuý Sinh hc cng nh cỏc mụn hc khỏc cú kh nng tớch hp l ht sc cn thit v phi c thc hin thng xuyờn T ú nhm giỳp cỏc em cú nhng hiu bit y , nhn thc thc ỳng n v nhng vic gỡ nờn lm v nhng vic gỡ cn phi trỏnh - thc hin tt nhng tit dy cú tớch hp ni dung giỏo dc phũng chng ma tuý ũi hi giỏo viờn phi... B giỏo dc o to - V giỏo dc trung hc - Nh xut bn giỏo dc 7 Mt s vn i mi phng phỏp dy hc mụn Sinh hc THCS - Trn Quý Thng - Nh xut bn giỏo dc 8 S tay phũng chng ma tuý - Nguyn V Trung - Nh xut bn giỏo dc 9 Phũng chng ma tuý trong nh trng - V Ngc Bng - Nh xut bn giỏo dc, Nh xut bn cụng an nhõn dõn 10 Him ho ma tuý v cuc chin mi - PGS TS Nguyn Xuõn Yờm, TS Trn Vn Luyn - Nh xut bn cụng an nhõn dõn 17 Phan... Cho Hs trả lời 3 câu hỏi và bài tập 4 cuối bài V.Dặn dò: (2) - Học bài và làm bài tập - Hs yếu kém thực hiện câu 1, 2 - Đọc mục: Em có biết - Tìm hiểu và soạn bài 49 - Su tầm tin, tranh ảnh về phá rừng và trồng rừng * Gv nhận xét giờ học: Ngày soạn: 17.04.2010 Ngày dạy: 19.04.2010 Tiết 63 : Nấm (tiếp theo) A.Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt đợc: 1.Kiến thức:- Nắm đợc một vài điều kiện thích... hi núi chung v ma tuý núi riờng Hc sinh ca trng phn ln l con em a phng, hng ngy a s cỏc em c t do thoi mỏi vi phn ln thi gian nh m khụng cú s qun lớ ca ngi ln iu ú ó to c hi cho cỏc em say mờ vo cỏc trũ chi hot ng vụ b nh chi game, tm sụng m quờn i nhim v hc tp cng nh cỏc vn núng bng trờn ton cu Chớnh vỡ vy hu ht cỏc em cha nhn thc mt cỏch ỳng n v y v ma tuý v tỏc hi ca t nn ma tuý III Cỏc bin phỏp . giáo dục phòng chống ma tuý ở chương trình Sinh học 6 rất ít nên nội dung tích hợp bị hạn chế. - Nhận thức của học sinh về ma tuý còn rất mơ hồ. - Các thông tin số liệu liên quan đến vấn đề ma. biện pháp phòng chống ma tuý chính: - Thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý. - Xoá bỏ và thay thế việc trồng cây có chất ma tuý. - Đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma tuý và. hiện tích hợp. - Trường có trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo để thực hiện tốt các tiết dạy tích hợp giáo dục phòng chống ma tuý. II. Khó khăn: - Số tiết (bài học) có khả năng dạy tích hợp

Ngày đăng: 29/04/2015, 09:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan