0

SKKN Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học

14 1,862 5
  • SKKN Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2015, 15:41

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Năm học 2010 – 2011 *** Kính gửi: Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp Họ và tên : Trần Thế Hoàng Chức vụ : Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Tiểu học số I Quài Tở I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong những năm qua, nền kinh tế xã hội của đất nước đã có chuyển biến không ngừng, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác văn hoá giáo dục nói chung và giáo dục bậc Tiểu học nói riêng đã từng bước được củng cố và phát triển. Giáo dục và đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng dân tộc, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, phát huy tiềm năng, có ý thức cộng đồng, làm chủ tri thức khoa học, có tư duy sáng tạo, có kĩ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỉ luật, có sức khoẻ, là những ngưòi thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “Hồng” vừa “Chuyên”. Đây là mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục hết sức lớn lao. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi phải có sự đầu tư về chiến lược con người. Những con người đó phải có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm vững vàng. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc quyết định chất lượng giáo dục, đồng thời để thực hiện phương châm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học, làm nền tảng cho lớp kế cận cũng như sự phát triển, đổi mới ở ngành. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu khoa học: “Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở Trường Tiểu học”. II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 1. Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn nhằm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục - đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trước yêu cầu đổi mới của bậc học hiện nay. 2. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: a. Đối tượng: Nghiên cứu nội dung và phương pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường Tiểu học Số 1 Quài Tở. Cụ thể là nâng cao chất lượng về trình độ nghiệp vụ, phục vụ thiết thực cho việc dạy và học theo chương trình sách giáo khoa mới, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. b. Khách thể: Là biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở cấp học mà một trong những nội dung chủ yếu đó là biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ để nâng cao chất lượng giáo dục trong trường Tiểu học. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài này có hai nhiệm vụ cơ bản: a) Nhiệm vụ thứ nhất: Tìm hiểu thực trạng nội dung, kế hoạch, biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ và chất lượng thực tế về đội ngũ giáo viên ở Trường Tiểu học Số 1 Quài Tở. b) Nhiệm vụ thứ hai: Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ để đáp ứng nội dung đổi mới của giáo dục hiện nay - phù hợp với tình hình phát triển của đất nước. 4. Phương pháp nghiên cứu: * Nghiên cứu tài liệu: - Chuyên san, tạp chí giáo dục Tiểu học của Bộ Giáo dục và đào tạo. - Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên hè. - Đổi mới phương pháp dạy học của ngành. - Thông tin giáo dục Tiểu học của Vụ Giáo dục Phổ thông. - Một số thông tin trên mạng Internet về Giáo dục Tiểu học. * Phương pháp điều tra: a) Điều tra giáo viên: kiểm tra, dự giờ thăm lớp. b) Điều tra học sinh: khảo sát chất lưọng đầu năm học, các lần kiểm tra định kì. c) Phương pháp quan sát sư phạm: * Phương pháp thực nghiệm. * Phương pháp nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm. 5. Biện pháp thực hiện: - Bố trí sắp xếp đội ngũ - Chỉ đạo nội dung hoạt động của các tổ chuyên môn - Tổ chức giờ dạy mẫu và mở chuyên đề tiết dạy hay. - Tiến hành dự giờ. - Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin. - Bồi dưỡng qua phong trào thi đua. III. KẾT QUẢ: 1. Phạm vi nghiên cứu: Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Số 1 Quài Tở. 2. So sánh thực tế với việc áp dụng đề tài. IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: V. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Lí do chọn đề tài: Trong những năm qua, nền kinh tế xã hội của đất nước đã có chuyển biến không ngừng, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác văn hoá giáo dục nói chung và giáo dục bậc Tiểu học nói riêng đã từng bước được củng cố và phát triển. Giáo dục và đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng dân tộc, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, phát huy tiềm năng, có ý thức cộng đồng, làm chủ tri thức khoa học, có tư duy sáng tạo, có kĩ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỉ luật, có sức khoẻ, là những ngưòi thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “Hồng” vừa “Chuyên”. Đây là mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục hết sức lớn lao. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi phải có sự đầu tư về chiến lược con người. Những con người đó phải có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm vững vàng. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc quyết định chất lượng giáo dục, đồng thời để thực hiện phương châm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học, làm nền tảng cho lớp kế cận cũng như sự phát triển, đổi mới ở ngành. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu khoa học: “Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở Trường Tiểu học”. 2. Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra biện pháp chỉ đạo hoạt động chuyên môn nhằm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục - đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trước yêu cầu đổi mới của bậc học hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: a. Đối tượng: Nghiên cứu nội dung và phương pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường Tiểu học Số 1 Quài Tở. Cụ thể là nâng cao chất lượng về trình độ nghiệp vụ, phục vụ thiết thực cho việc dạy và học theo chương trình sách giáo khoa mới, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. b. Phạm vị nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Số 1 Quài Tở. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài này có hai nhiệm vụ cơ bản: a) Nhiệm vụ thứ nhất: Tìm hiểu thực trạng nội dung, kế hoạch, biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ và chất lượng thực tế về đội ngũ giáo viên ở Trường Tiểu học Số 1 Quài Tở. b) Nhiệm vụ thứ hai: Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ để đáp ứng nội dung đổi mới của giáo dục hiện nay - phù hợp với tình hình phát triển của đất nước. 5. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tài liệu: Khi nghiên cứu đề tài này, tôi đã sử dụng một số tài liệu: - Chuyên san, tạp chí giáo dục Tiểu học của Bộ Giáo dục và đào tạo. - Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên hè (Các năm học chương trình sách giáo khoa mới.) - Đổi mới phương pháp dạy học của ngành. - Thông tin giáo dục Tiểu học của Vụ Giáo dục Phổ thông. - Một số thông tin trên mạng Internet về Giáo dục Tiểu học. Qua nghiên cứu các tài liệu trên, tôi thấy chất lượng giáo dục của nhà trường có đạt kết quả cao hay không chính là nhờ vào phương pháp giảng dạy của các thầy giáo, cô giáo. Việc đổi mới phương pháp dạy học có vị trí đặc biệt quan trọng vì hoạt động dạy và học là hoạt động trung tâm của nhà trường. Điều tra giáo viên: Thông qua việc thanh kiểm tra, dự giờ thăm lớp và một số các hoạt động khác để nắm bắt trình độ kiến thức, cập nhật thông tin, năng lực sư phạm. Việc thực hện quy chế chuyên môn, công tác chủ nhiệm và ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trong nhà trường đối với từng đồng chí giáo viên. Điều tra học sinh: Thông qua khảo sát chất lượng đầu năm học và kết quả qua các lần kiểm tra định kì, khảo sát chất lượng sau mỗi giờ dự. Từ đó có thể đánh giá được chất lượng giảng dạy của giáo viên. Phương pháp quan sát sư phạm: Tôi tiến hành phối hợp với các tổ chuyên môn trong trường để quan sát việc ra vào lớp của giáo viên, việc thực hiện quy chế chuyên môn, các hoạt động của lớp, của trường - quan hệ với mọi người trong đơn vị để làm cơ sở trong việc nghiên cứu đề tài. Phương pháp nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm: Qua mỗi hoạt động bồi dưỡng phải có tổng kết, rút kinh nghiệm - đánh giá ưu nhược, kịp thời phát huy mặt mạnh và điều chỉnh những hạn chế. Về phía giáo viên phải tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân và có hướng phấn đấu vươn lên. Tóm lại, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng chuyên môn, giúp cho người cán bộ quản lí xác định cho mình một hướng đi đúng đắn, biết xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thiết thực, biết lựa chọn nội dung bồi dưõng cho thích hợp để xây dựng được tập thể đội ngũ giáo viên vững vàng tay nghề, gắn bó với sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay. II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu: 1.1. Cơ sở pháp lý: Quyết định số 14 đánh giá giáo viên tiểu học. Thông tư 32 đánh giá xếp loại học sinh tiểu học. 1.2. Cơ sở lý luận: Xuất phát từ quan điểm giáo dục phải thích ứng với thực tiễn sự phát triển kinh tế xã hội và xu thế thời đại. Xã hội càng tiến bộ, đòi hỏi người giáo viên cần phải có những hiểu biết và cập nhật thông tin để tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia vào các hoạt động một cách tích cực. Giáo viên cần phải có khả năng thích ứng với thực tiễn để tiếp cận với sự phát triển của xã hội, cần phải có sự hiểu biết về mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội để có thể dự kiến được những việc cần làm, những tình huống sẽ xảy ra để lựa chọn cách ứng xử cho thích hợp. Vì thế để giảng dạy có chất lượng tốt hơn thì người giáo viên phải học tập, rèn luyện, bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để nâng cao năng lực chuyên môn. 1.3. Cơ sở thực tiễn: Xuất phát từ đặc thù lao động của người giáo viên Tiểu học. Hoạt động lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học đòi hỏi phải linh hoạt, nhạy bén, kịp thời và sáng tạo nhằm đổi mới phương pháp dạy học sao cho phù hợp với trình độ và đối tượng học sinh, tránh dập khuôn máy móc dẫn đến gò ép, căng cứng trong việc vận dụng phương pháp. Lao động của người giáo viên không chỉ khép kín trong nhà trường mà phải biết kết hợp chặt chẽ với việc chăm sóc giáo dục trong gia đình, hòa nhập với chương trình văn hóa địa phương. Thực hiện phối hợp tốt với các lực lượng giáo dục trong xã hội . Để làm tốt những yêu cầu trên, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức, năng lực sư phạm, có trình độ chuyên môn, có sức khoẻ và uy tín, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. * Chất lượng giáo dục trong nhà trường Chất lượng giáo dục trong nhà trường là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó chất lượng đội ngũ giáo viên giữ vai trò quyết định để nâng cao chất lượng đào tạo. Để thực hiện được mục tiêu giáo dục Tiểu học là dạy cho trẻ cách học và cách sống - phát triển hài hoà toàn diện, tự trang bị cho mình những kiến thức kĩ năng cần thiết để học tiếp hoặc bước vào cuộc sống. Dạy cho trẻ những phương pháp tư duy khoa học, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, dạy các kĩ năng về đọc, nói viết, tính toán và lao động để đáp ứng công cuộc đổi mới của đất nước. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là biện pháp duy trì và phát triển giáo dục ở bậc học. 2. Thực trạng của đề tài nghiên cứu 2.1. Phạm vi địa bàn nghiên cứu: Trường Tiểu học Số I Quài Tở. Tay nghề đội ngũ chưa đều, giáo viên mới ra trường tay nghề còn non, nhân tố giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh còn mỏng. Nhân sự còn thiếu so với yêu cầu công tác. Số lượng cán bộ, giáo viên, luôn biến động theo các năm học. Xuất phát từ đặc điểm địa bàn dân cư một bộ phận không nhỏ phụ huynh học sinh không quan tâm đến học tập của con em, gần như khoán trắng cho nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đa số các gia đình học sinh đều có hoàn cảnh điều kiện kinh tế khó khăn. Còn một vài đ/c giáo viên tuổi cao, 3 đ/c giáo viên mới ra trường đang trong thời gian tập sự, một số GV chưa có chứng chỉ A tin học. Việc dạy học giáo án trình chiếu còn hạn chế. 2.2. Thực trạng của đề tài nghiên cứu: Cùng với sự phát triển của đất nước, ngành giáo dục và đào tạo cũng đang từng bước đi lên. tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn và hạn chế nhiều mặt về tình hình và chất lượng đội ngũ. a) Tình hình đội ngũ: Năm học 2010 - 2011 trường có tổng số giáo viên là 19 đ/c. Trên cơ sở điều tra, khảo sát cho thấy: + Ưu điểm: Phần lớn đội ngũ giáo viên đã công tác nhiều năm, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp và có tinh thần học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ tay nghề. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. + Hạn chế: Một số giáo viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, hạn chế về kĩ năng sư phạm b) Chất lượng đội ngũ: Chất lượng đội ngũ không đồng đều. Về nghiệp vụ sư phạm - giáo viên còn một số hạn chế về việc lựa chọn hình thức tổ chức lớp học. Vận dụng phương pháp chưa linh hoạt, cách trình bày bảng và sử dụng thiết bị dạy học còn có những tồn tại nhất định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng còn nhiều khó khăn và hạn chế. 2.3. Nguyên nhân của thực trạng: Mục tiêu giáo dục và yêu cầu của bậc học ngày càng cao. Dạy và học theo chương trình sách giáo khoa mới với đội ngũ giáo viên là một sự thay đổi hoàn toàn mới. Nội dung chương trình được nâng cao hơn nhiều so với chương trình cũ. Việc đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 32 cũng hoàn toàn mới. Phương pháp dạy học không còn đơn thuần như trước, quy trình giờ dạy có nhiều đổi mới. Mức độ yêu cầu của mỗi tiết học cao hơn. Đây cũng chính là vấn đề cơ bản khó khăn mà đội ngũ giáo viên phải tiếp cận. Việc tự học và bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ chưa cao. Từ đó dẫn đến việc điều chỉnh, bổ sung để nâng cao trình độ nghiệp vụ chưa kịp thời. Đây là nguyên nhân cơ bản của vấn đề. 3. Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài 3.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp: Nâng cao trình độ tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cho mỗi giáo viên là hết sức cần thiết. Cán bộ quản lí trong nhà trường cần giúp cho giao viên nắm bắt kịp thời những chủ trương đường lối của Đảng - pháp luật nhà nước. Giúp giáo viên tin tưởng vào mục tiêu, kế hoạch của giáo dục Tiểu học, có nhận thức đúng vị trí, vai trò của mình, có trách nhiệm với học sinh, phụ huynh và nhân dân. Luôn luôn tu dưỡng và kịp thời nắm bắt thông tin, thời sự về tình hình trong nước và ngành giáo dục. Có thói quen đọc sách báo, tài liệu để cập nhật thông tin, góp phần nâng cao và mở rộng tầm nhìn, sự hiểu biết về đổi mới xã hội. Nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm (Đây là nội dung trọng tâm): Giáo viên Tiểu học phải hiểu được việc giáo dục trẻ là hết sức quan trọng, hình thành cho trẻ về nhân cách con người để chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho các em trong học tâp và cuộc sống cộng đồng. Do mục tiêu của từng môn học khác nhau, vì vậy giáo viên phải nắm được phương pháp đặc trưng của từng môn để vận dụng trong quá trình giảng dạy cho phù hợp và hiệu quả. Biết kết hợp phương pháp dạy học cổ truyền với phương pháp dạy học hiện đại. Nắm được đặc điểm tâm sinh lí của trẻ, trình độ đối tượng học sinh để từ đó giáo viên lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp dạy học cho hợp lí. Xác định đúng mục tiêu của bài để sử dụng đồ dùng dạy học- tránh lạm dụng và thiếu tính khoa học. Ngoài ra, ngôn ngữ, phong thái, xử lí tình huống sư phạm, cách trình bày bảng, là những nội dung rất cần phải quan tâm bồi dưỡng. 3.2. Các giải pháp chủ yếu: Thông qua thanh kiểm tra hoạt động sư phạm của đội ngũ giáo viên. Thông qua nội dung sinh hoạt của tổ chuyên môn. Thông qua việc bố trí, sắp xếp đội ngũ. Thông qua việc bố trí giáo viên đi học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn. Thông qua một số hoạt động khác trong trường. Thông báo cho đội ngũ nắm được và thực hiện kế hoạch học bồi dưỡng trong hè cho hợp lí. Việc phân công giáo viên phải căn cứ theo năng lực, ngoài ra cũng phải lưu ý đến điều kiện hoàn cảnh. Phân công nhiệm vụ cho giáo viên với phương châm: “Thấu tình - đạt lí”. Vì vậy, đã tạo đựoc không khí phấn khởi, ý chí phấn đấu vươn lên đối với mỗi đồng chí giáo viên trong trường. Chỉ đạo nội dung hoạt động của các tổ chuyên môn Bổ nhiệm chức danh tổ trưởng chuyên môn. Chọn những đồng chí có khả năng sư phạm tốt, có năng lực quản lí điều hành phạm vi hoạt động của tổ, được tập thể tín nhiệm. Định hướng nội dung hoạt động của tổ chuyên môn. tiên hành họp Ban Giám hiệu với các đồng chí tổ trưởng ngay trong thời gian tháng 9 để định hướng nội dung trọng tâm về các hoạt động của tổ trong cả năm học. 3.3. Tổ chức, triển khai thực hiện: Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ chung của ngành. Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ riêng của trường. Kết hợp điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Cụ thể: Tập trung thực hiện soạn giảng các môn học theo chương trình sách giáo khoa và chuẩn kiến thức kĩ năng. Vận dụng linh hoạt việc đổi mới phương pháp dạy học- phát huy tính tích cực của học sinh. Tổ chức các hoạt động tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tổ - nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo chất lượng giáo dục. Để đảm bảo yêu cầu trên, các tổ cần tổ chức các hoạt động: + Tham gia xây dựng kế hoạch của tổ. + Thống nhất phương pháp soạn, giảng và cách ghi chép hồ sơ, giáo án. + Học tập Thông tư 32 về đánh giá xếp loại học sinh. + Tổ chức thăm lớp dự giờ, trao đổi kinh nghiệm (dự giờ đánh giá xếp loại trình độ nghiệp vụ; tổ chức dạy mẫu, mở chuyên đề, dự giờ thao giảng, ) + Giải đáp vướng mắc, trao đổi bài khó, chương khó và hướng thực hiện giải quyết. + Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu để đảm bảo chất lượng. + Bàn và thống nhất cách sử dụng thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng dạy học. + Giúp đỡ đồng nghiệp, trao đổi, hoc tập để vận dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng. + Kiểm tra chéo hồ sơ, giáo án, thực hiện tiến độ chương trình và nội dung giảm tải. + Quan tâm tới việc giúp đỡ đồng nghiệp để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn cho các thành viên trong tổ. Đối với việc dự giờ, các thành viên trong tổ phải thẳng thắn góp ý trên tinh thần xây dựng, giúp đỡ đồng nghiệp, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và giải quyết tồn tại. Có như vậy, hoạt động dự giờ mới thực sự có tác dụng thiết thực đối với đội ngũ giáo viên trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Để tránh sự gò bó, đơn điệu, vai trò tổ chức, điều hành của tổ trưởng vô cùng quan trọng. Phải tạo được không khí thoải mái, đoàn kết, thống nhất trên tinh thần tình đồng nghiệp, thu hút mọi thành viên vào hoạt động của tổ, phát huy và thúc đẩy sức mạnh của mỗi cá nhân với tập thể. Tổ chức giờ dạy mẫu và mở chuyên đề. Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của ngành và tình hình thực tiễn của nhà trường, Ban Giám hiệu lên kế hoạch sắp xếp các chuyên đề cần thực hiện theo nội dung cụ thể, mỗi chuyên đề được thể hiện theo các bước sau: Bước 1: Thông qua kế hoạch tổ chức các chuyên đề trong năm học tới toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường. Bước 2: Phân công tổ và giáo viên thực hiện chủ động xây dựng kế hoạch giờ dạy sau đó tổ trưởng và Ban Giám hiệu duyệt. Bước 3: Tổ chức dự giờ để bổ sung nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức tiết dạy cho hoàn chỉnh và hiệu quả. Bước 4: Tổ chức mở chuyên đề. Chuyên đề được phân cấp cụ thể đó là: chuyên đề tổ, chuyên đề trường, chuyền đề cụm. Tiến hành dự giờ. Đánh giá, rút kinh nghiệm và thống nhất một số vấn đề cơ bản về nội dung và phương pháp giảng dạy các phân môn. Bước 5: Tổ chức giáo viên thực hành chuyên đề (Giáo viên vận dụng dạy học theo nội dung đã thống nhất sau khi dự chuyên đề). Bước 6: Kiểm tra việc thực nghiệm chuyên đề để điều chỉnh và bổ sung. đây là vấn đề rất quan trọng và hết sức cần thiết sau khi mở chuyên đề. Hiệu quả của chuyên đề được thể hiện ở kết quả vận dụng trực tiếp trong hoạt động dạy học của đội ngũ. Bồi dưỡng đội ngũ thông qua dự giờ, kiểm tra đánh giá. Trước hết, phải xây dựng kế hoạch dự giờ, kiểm tra cụ thể. thực hiện kiểm tra từng mặt hoặc kiểm tra toàn diện dưới nhiều hình thức như: báo trước, đột xuất, thường xuyên hoặc định kì Trong khi kiểm tra, người làm công tác quản lí phải chân tình, cởi mở, tránh gây không khí căng thẳng, không mạn đàm trao đổi khi giáo viên đang giảng dạy. Khi nhận xét, rút kinh nghiệm, chủ yếu đánh giá theo chiều hướng cố gắng vươn lên của giáo viên. Tập trung vào những nội dung, những vấn đề trọng tâm cần thiết cho việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ giáo viên. Nhận xét trên tinh thần giúp đỡ, bồi dưỡng đồng nghiệp, tránh kì thị gây tâm lí không lành mạnh trong đơn vị. Hồ sơ kiểm tra phải được trình bày khoa học để ghi lại và lưu trữ làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại trong công tác bồi dưỡng giáo viên. Bồi dưỡng đội ngũ kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin. Đây là một nội dung rất quan trọng và hết sức cần thiết trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với đội ngũ giáo viên trong đổi mới giáo dục. Bồi dưỡng giáo viên qua phong trào thi đua là động lực thúc đẩy để nâng cao chất lượng dạy và học. Tổ chức tốt phong trào thi đua trong nhà trường là một hình thức bồi dưỡng đội ngũ không kém phần quan trọng. Chính vì vậy, nhà trường phát động thi đua cụ thể theo bốn đợt trong năm học.Cuối mỗi đợt thi đua, trường tiến hành sơ tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt kết quả tốt trong đợt thi đua, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế. Ngoài các biện pháp, hình thức bồi dưỡng đội ngũ nâng cao chất lượng giảng dạy đã nêu, nhà trường còn tạo điều kiện, động viên khích lệ để đội ngũ tham gia học tập nâng cao trình độ thông qua các lớp học tại chức: Hiện tại nhà trường Có 3 đồng chí học lớp Đại học Tiểu học. 1 đồng chí học lớp Đại học GD thể chất. [...]... triển khai và vận dụng các biện pháp, nội dung hình thức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường đã thu được một số kết quả bước đầu: 100% các đồng chí giáo viên trong đơn vị đều hiểu rõ sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa ở bậc học Từ đó, chị em có ý thức tự bồi dưỡng rèn luyện về nghiệp vụ sư phạm để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học Tạo được không khí làm... kiện phục vụ giảng dạy( Thiết bị, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, sách giáo viên ) + Động viên các đồng chí giáo viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ, tăng cường công tác bồi dưỡng tại chỗ (tổ chức các giờ dạy mẫu, mở chuyên đề, dự giờ, thanh kiểm tra Đánh giá rút kinh nghiệm, học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên, tham gia các lớp bồi dưỡng hè ) + Xây dựng đội ngũ tổ trưởng có trình... trong quá trình bồi dưỡng đội ngũ vững vàng về chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành, góp phần xây dựng đất nước trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hoá - Về đội ngũ giáo viên phải có ý thức phấn đấu, tự giác và nhiệt tình, ham học hỏi, tự mình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho chính mình 2 Đề xuất và kiến nghị: - Đề nghị chuyên môn phòng Giáo dục và... thành chương trình bậc Tiểu học: III KẾT LUẬN 1 Bài học kinh nghiệm: - Để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, Ban Giám hiệu: + Phải có kế hoạch và phương pháp bồi dưỡng cụ thể, tạo điều kiện để giáo viên có khả năng thực hiện tốt việc giảng dạy và giáo dục học sinh + Nắm được năng lực sư phạm, điều kiện hoàn cảnh của từng giáo viên để phân công nhiệm vụ hợp lí, giúp đội ngũ hoàn thành tốt công việc... đồng chí Chất lượng của đội ngũ giáo viên là nhân tố thúc đẩy chất lượng giáo dục trong nhà trường Kết quả cụ thể: +) Khảo sát chất lượng đầu năm: Toán Xếp loại SL Tỷ lệ % G 42 21 K 56 28 TB 74 37 Y 28 14 +) Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I: Xếp loại Toán Tiếng Việt SL Tỷ lệ % 13 6,5 75 37,5 91 45,5 21 10,5 Tiếng Việt SL Tỷ lệ % G 66 26 K 121 48 TB 54 21,4 Y 11 4,6 +) Kiểm tra chất lượng cuối học kỳ... nhiệt tình, học tập kinh nghiệm, trao đổi, giúp đỡ để cùng tiến bộ Hoạt động chuyên môn được coi là hoạt động trọng tâm ở các tổ Hoạt động dạy và học được nhà trường xác định luôn là hoạt động chính của trường Các đồng chí giáo viên đều thực hiện tốt quy chế chuyên môn Năm học 2010-2011: Tổng số là 19 giáo viên Giáo viên giỏi cấp tỉnh 1/19 đ/c (bảo lưu kết quả); giỏi cấp huyện 6/19 đ/c; giỏi cấp trường. .. đạo hoạt động của tổ chuyên môn + Trong công tác chỉ đạo, Ban Giám hiệu phải linh hoạt vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị, phải động viên kịp thời những cố gắng của đội ngũ Ngoài ra Ban Giám hiệu phải gương mẫu trong mọi hoạt động, học tập kinh nghiệm chỉ đạo, tự bồi dưỡng và nghiên cứu, nắm vững nội dung chương trình và phương pháp dạy học mới để có biện pháp thiết thực và hiệu... quả xếp loại chuyên môn thẩm định trường chuẩn quốc gia mức độ 1, có 10 đ/c được thẩm định: Tốt 9/10đ/ ; Khá 1/10 đ/c Có 1 đ/c đạt giải khuyến khích trong hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cấp huyện Kết quả xếp loại chuyên môn học kỳ I: Tốt 15/19 đ/c ; Khá 4/19 đ/c Kết quả xếp loại chuyên môn cả năm: Tốt 16/19 đ/c ; Khá 3/19 đ/c Xếp loại về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học: Xếp loại... trợ kinh phí và tổ chức những đợt thăm quan, học hỏi về công tác xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh ở các trường điểm trong huyện, tỉnh khác - Đề nghị ban giám hiệu nhà trường kết hợp với ban giám hiệu trường bạn trong xã tổ chức các chuyên đề về công tác xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh Trên đây là một số suy nghĩ của tôi nhằm xây dựng tập thể khối chuyên môn vững mạnh Kính mong các cấp, các ngành... +) Trường có 3 em học sinh lớp 5 tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện, kết quả như sau: 1 em đạt giải ba, 1 em đạt giải khuyến khích +) Thi viết chữ đẹp cấp huyện: 15/19 em đạt giải Có 5 em được chọn tham gia thi cấp tỉnh Thi viết chữ đẹp cấp Tỉnh: em đạt giải nhất +) Học sinh Giỏi: Học sinh tiên tiến: Học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của người học sinh: Lên lớp: Hoàn thành chương trình bậc Tiểu . hoạch, biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ và chất lượng thực tế về đội ngũ giáo viên ở Trường Tiểu học Số 1 Quài Tở. b) Nhiệm vụ thứ hai: Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn đội. mới giáo dục phổ thông. b. Khách thể: Là biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở cấp học mà một trong những nội dung chủ yếu đó là biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ để nâng cao chất lượng. dưỡng chuyên môn đội ngũ và chất lượng thực tế về đội ngũ giáo viên ở Trường Tiểu học Số 1 Quài Tở. b) Nhiệm vụ thứ hai: Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ để đáp ứng nội
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học, SKKN Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học, SKKN Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học

Từ khóa liên quan