0

Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học nga vịnh

24 102 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 14:10

MỤC LỤC TRANG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu: NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng 2.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn trường tiểu học Nga Thái - Nga Sơn 2.3.1 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tổ trưởng 2.3.2 Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên 2.3.3 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thông qua hoạt động chuyên môn cần thiết 2.3.4 Ban giám hiệu tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn đánh giá chuyên môn tổ hàng tháng, kỳ, năm học 2.3.5 Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng giáo viên 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị 2 2 6 16 16 18 20 20 21 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Như biết giáo dục Tiểu học cấp học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, giáo viên tiểu học có vị trí, vai trò quan trọng Giáo viên tiểu học người góp phần định việc thực hoạt động dạy học có chất lượng, thực phổ cập giáo dục, hoạt động giáo dục lên lớp, nhằm đào tạo hệ trẻ thành người phát triển toàn diện Trong năm gần nghiệp giáo dục - đào tạo Việt Nam Đảng, Nhà nước xã hội quan tâm Hiện tiến hành đổi giáo dục phổ thơng, có giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế giới, hồ vào xu tồn cầu hố, vấn đề nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ giáo viên trở nên cấp bách Một nhà trường mà giáo viên thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chất lượng giáo dục nâng cao theo kịp xu hướng giáo dục thời đại Q trình đòi hỏi đội ngũ phải thể lĩnh lực Vì vậy, cơng tác bồi dưỡng giáo viên cần thiết Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tức nâng cao tư tưởng, trị, đạo đức chun mơn nghiệp vụ Tạo đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất định chất lượng giáo dục dạy học nhà trường, lẽ lao động sư phạm lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu tồn diện, ln bổ sung nhằm hồn thiện nghệ thuật sư phạm Tính đa dạng, phức tạp hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ cho giáo viên Là cán quản lý nhà trường, xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mắt xích chủ yếu quan trọng hệ thống công tác quản lý Công tác cải tiến đẩy mạnh có tác dụng định tạo nên chuyển biến cao chất lượng dạy học giáo dục nhà trường Vấn đề đặt làm để giữ vững phát huy thành tích dạy học đạt thời gian qua, làm để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên, để giáo viên thấy vị trí xã hội, thân họ non yếu vấn để Từ tích cực bồi dưỡng tự bồi dưỡng để có chun mơn nghiệp vụ vững vàng phấn đấu thực tốt phong trào tốt bước đáp ứng yêu cầu đổi nghiệp giáo dục tồn xã hội Với suy nghĩ đó, tơi chọn đề tài "Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Trường Tiểu học Nga Thái” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Xác định thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nga Thái - Xây dựng tổ chức thực nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nga Thái nhằm nâng cao chất lượng dạy học 1.3 Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên học sinh Trường Tiểu học Nga Thái - Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Trong q trình nghiên cứu đề tài này, tơi sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: *Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung chuyên đề: Một số văn kiện Đảng GD - ĐT Một số văn đạo công tác bồi dưỡng giáo viên Bộ GD& ĐT Các tài liệu khác có liên quan *Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát điều tra (qua chuyên môn, giáo viên, học sinh) Thực nghiệm (kiểm chứng kết qua tiết dạy, - kiểm tra GV) NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận Trong thời đại công nghệ thông tin sinh học phát triển vũ bão, với xu tồn cầu hố cơng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục đào tạo động lực thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố, điều kiện phát huy nguồn lực người - yếu tố để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam).Yêu cầu đổi giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải bồi dưỡng thường xuyên mặt để đáp ứng thực tiễn Mục tiêu công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng vững chất lượng để có khả thực nội dung giáo dục toàn diện quy định rõ kế hoạch giảng dạy nhà trường Vai trò vị trí đội ngũ giáo viên trường tiểu học: Giáo viên lực lượng quan trọng nhà trường, cầu nối học sinh với lực lượng xã hội Giáo viên lực lượng chủ chốt giữ vị trí quan trọng định chất lượng hoạt động giáo dục nhà trường Chất lượng đội ngũ giáo viên định trình dạy học: Thầy giỏi Có trò giỏi, để đáp ứng yêu cầu giảng dạy thay sách giáo khoa tiểu học đòi hỏi người giáo viên phải khơng ngừng nâng cao trình độ chuẩn mặt, đặc biệt tiếp cận nhanh phương pháp giảng dạy Người giáo viên phải người biết tổ chức dạy, kiểm soát tất đối tượng học sinh, xếp loại học sinh cho đạt hiệu cao Do công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cần quan tâm thích đáng, thực thường xuyên, có kế hoạch Đặc biệt Quyết định số 14/2007/BGD&ĐT ngày tháng năm 2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học” Theo điều 63 định: “Mục đích ban hành Chuẩn”: - Làm sở để xây dựng, đổi nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học khoa, trường cao đẳng, đại học sư phạm Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá lực nghề nghiệp, từ xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ - Làm sở để đánh giá giáo viên tiểu học năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học - Làm sở để đề xuất chế độ, sách giáo viên tiểu học đánh giá tốt lực nghề nghiệp chưa đáp ứng điều kiện văn ngạch mức cao hơn.Đây xem thước đo giúp người giáo viên Tiểu học hoàn thiện phấn đấu đời làm giáo dục Do việc quản lý, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đòi hỏi người quản lý phải chủ động xây dựng kế hoạch năm, bồi dưỡng định kì, bồi dưỡng thường xuyên… làm để tự người giáo viên tiểu học thấy nhu cầu cần thiết phải tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 2.2 Thực trạng chất lượng chuyên môn giáo viên Trường Tiểu học Nga Thái Nga Sơn 2.2.1 Vài nét tình hình Trường Tiểu học Nga Thái Trường Tiểu học Nga Thái tách từ Trường THCS Nga Thái từ tháng năm 1996, đến vừa tròn 23 năm Từ ngày thành lập đến nay, nhà trường quan tâm đạo UBND huyện Phòng giáo dục đào tạo huyện Nga Sơn cấp uỷ Đảng, quyền địa phương Cùng với đồn kết khắc phục khó khăn để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ đội ngũ giáo viên nhà trường nên đạt thành tích đáng kể Từ 1996 đến liên tục đạt trường tiên tiến cấp huyện 2.2.2 Thực trạng chất lượng chuyên môn trường Tiểu học Nga Thái Nga Sơn- Thanh Hóa Năm học 2018-2019 nhà trường có 18 lớp với số học sinh 541 em Đội ngũ giáo viên, cán nhân viên gồm 26 người Trong đó, Ban giám hiệu: 02 đồng chí ; giáo viên: 22 đồng chí (Giáo viên dạy mơn chun biệt: 06 ) tuổi đời bình quân 40 tuổi, kế toán: 01, Văn thư –Thư viện - Thiết bị: 01 Trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ CB-GV sau: Trình độ Số lượng -Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học 0 11,5 3,8 22 84,7 Trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy sau: Trình độ Số lượng -Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học 0 13,6 4,5 18 81,9 Qua bảng thống kê thực trạng đội ngũ CB-GV nhà trường, năm học 20182019 đủ biên chế cán quản lý, giáo viên Số giáo viên đạt chuẩn chuẩn chiếm tỷ lệ 100% Về độ tuổi: 50 - 54: người 33 - 45: 12 người 46 - 49: người 30- 35: người 2.2.2.1 Những thuận lợi: - Phần lớn đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Nga Thái tâm huyết với nghề, tận tâm với học sinh, nhiệt tình, hăng hái, sáng tạo lao động sư phạm Nhiều giáo viên có trình độ chun mơn vững vàng, sẵn sàng khắc phục khó khăn để dạy tốt, nêu gương sáng cho học sinh noi theo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Đời sống vật chất, tinh thần cải thiện đáng kể; đa số giáo viên có mức sống từ trung bình trở lên, khơng có giáo viên mức nghèo (theo tiêu chuẩn mới) Chất lượng tổ khối trưởng chuyên môn phần đáp ứng yêu cầu thực tế nhà trường đòi hỏi đổi quản lý chun mơn theo chương trình giáo dục - Trang thiết bị dạy học đầu tư, mua sắm đảm bảo đủ phục vụ cho HS có đồ dùng học tập; khối có đồ dùng dùng chung cho giáo viên Trong năm qua, nhà trường đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị máy tính, đèn chiếu, máy tính xách tay phục vụ cho hoạt động quản lí, dạy học nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, tỷ lệ giáo viên có dạy giỏi cấp năm sau cao năm trước - Học sinh ngoan, tích cực hồn thành nội dung chương trình học tập Các em bước đầu theo kịp đổi giáo dục, đổi phương pháp học tập theo hướng chủ động chiếm lĩnh tri thức sở hướng dẫn giáo viên 2.2.2.2 Những khó khăn: Trong năm gần phận giáo viên chưa thực say sưa với nghề, tiếp cận phương pháp giảng dạy hạn chế, nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ vị trí, vai trò nhiệm vụ công tác bồi dưỡng chuyên môn chưa thực phấn khích tham gia hoạt động chuyên mơn, trình độ đào tạo khơng đồng đều, chất lượng giảng dạy số giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, lực sáng tạo, kỹ thực hành số giáo viên mức độ cầm chừng chưa gương mẫu vấn đề tự học tự rèn, tự nghiên cứu để nâng cao tay nghề Nhất việc tham gia học tập sử dụng công nghệ thông tin để ứng dụng vào giảng dạy Bên cạnh đó, số giáo viên chậm đổi phương pháp dạy học, dạy theo kiểu đọc, chép, cung cấp kiến thức áp đặt cho học sinh chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực học sinh, khơng để em suy nghĩ, tự tìm kiến thức , giáo viên lúng túng việc lựa chọn, phối hợp phương pháp dạy học Lựa chọn hình thức tổ chức chưa phù hợp với môn học, dạng bài, có mang tính hình thức hiệu chưa cao Các tổ chuyên môn thực hoạt động sinh hoạt thường xuyên nội dung họp mang tính hành chính, giáo viên trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng cho nội dung họp, người né tránh việc nhận xét, phê bình việc làm chưa Có giáo viên dự cho đủ số tiết quy định chưa thực tích cực học tập; có giáo viên dự không tham gia nhận xét, góp ý, xếp loại cho đồng nghiệp Kết tiết dạy xếp loại giỏi năm gần chưa cao, tỷ lệ học sinh giỏi cấp hoạt động phong trào TDTT, ATGT, Năng khiếu mùa hoa phượng … gần chưa cao tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc qua kỳ kiểm tra so với yêu cầu thực tế hạn chế 2.2.3 Nguyên nhân thực trạng : Mọi giáo viên chưa ý thức hết tầm quan trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn hoạt động chung trường Ban giám hiệu thiếu kinh nghiệm công tác bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ Có thể cơng tác bồi dưỡng chun mơn đạo thường xuyên, song hiệu chưa cao Ban giám hiệu chưa phân công rõ nhiệm vụ cho cá nhân công việc cụ thể Tinh thần cộng đồng trách nhiệm tổ chuyên môn trường chưa cao Công tác đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp đạo cụ thể Vì thế, tơi xác định chất lượng đội ngũ vấn đề quan trọng vận dụng phát huy nguồn lực người, khơng có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng mang tính chiến lược lâu dài trình độ đội ngũ khó mà nâng lên ngang tầm với việc đổi công tác giáo dục 2.3 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn Trường Tiểu học Nga Thái - Nga Sơn 2.3.1 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tổ trưởng: Hoạt động chuyên môn trường tiểu học chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, tổ chuyên môn tổ chức đảm nhận chức thực thi nhiệm vụ chun mơn Thế nên vai trò tổ trưởng chuyên môn người trực tiếp quản lí nhiều mặt hoạt động giáo viên khối lớp, người chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng chất lượng giảng dạy giáo viên kết học tập học sinh tổ Chính mà từ đầu năm học, sau cân nhắc kĩ, họp với chi ủy chi bàn bạc để chọn khối trưởng thật đáp ứng yêu cầu công tác Đầu năm học tơi đạo phó hiệu trưởng họp hai tổ trưởng chuyên môn để định hướng cho tổ trưởng chun mơn dựa đặc điểm tình hình giáo viên, tình hình học sinh tổ phối hợp với kế hoạch năm học nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học (Ghi cụ thể tiêu, biện pháp phù hợp, khả thi…) từ đó, tổ trưởng chủ động xây dựng kế hoạch riêng cho khối Phó hiệu trưởng họp hai tổ trưởng chuyên môn Kế hoạch tổ cần tập trung vào biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên thông qua buổi chuyên đề, thao giảng giáo viên tự chọn vào tình hình thực tế tổ thực đầy đủ loại sổ sách nhà trường quy định Thực kiểm tra chuyên đề (1 tháng/2 giáo viên) soạn bài, việc giữ chữ đẹp học sinh, chấm chữa giáo viên, xây dựng nề nếp lớp (Vệ sinh, trật tự kỉ luật, thái độ học tập, hành vi đạo đức học sinh) Xây dựng nề nếp dạy học giáo viên, học sinh tổ Tổ chức tốt nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tuần (vào chiều thứ tư) Phân tích, đánh giá chất lượng, hiệu giảng dạy giáo dục giáo viên tổ, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho giáo viên tổ. Qua kiểm tra hàng tháng việc soạn, chấm chữa giáo viên, người tổ trưởng phải nắm tiến độ thực chương trình từ động viên, nhắc nhở thường xun anh em giáo viên: soạn, giảng, kí duyệt kịp thời, chấm đầy đủ, chất lượng học tập học tăng dần Người tổ trưởng phải nắm nề nếp lớp theo dõi, kiểm tra, uốn nắn kịp thời Trong buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, người tổ trưởng phải chuẩn bị nội dung họp cụ thể: Những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung cần trao đổi, kế hoạch chung nhà trường Vì thế, dạy khó, tiết khó đem bàn bạc để thống cách dạy tổ Khi họp, thành viên nhờ có nghiên cứu, chuẩn bị trước nên sơi đóng góp cho nội dung chuyên môn, giúp buổi sinh hoạt đạt kết cao 2.3.2 Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên: Giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán giáo viên Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tiếp xúc với phương tiện thơng tin báo chí; mặt khác nhà trường thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghe thời sự, kịp thời phổ biến chủ trương, sách Đảng Nhà nước, sách ngành, địa phương đến toàn thể giáo viên Tổ chức học tập quán triệt văn bản, đạo đổi giáo dục phổ thơng nhà nước, ngành ngồi việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm tốt công tác tuyên truyền vận động lực lượng tham gia thực đổi giáo dục phổ thông thành công Phẩm chất người tổ trưởng gần gũi, tạo niềm tin tin tưởng thành viên tổ thực nhiệm vụ, phải làm cho tổ ln đồn kết, có tinh thần tương thân tương trợ lẫn công tác sống dạy thay đồng nghiệp bệnh, học bồi dưỡng, … Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, qun góp để giúp đỡ gia đình gặp cảnh khơng may…Phát huy vai trò nhóm chun nghiên cứu trước phân môn để kịp thời phát khó, hay dạy Ln chuẩn bị nội dung hợp tổ chu đáo Chủ động tạo nên tình dự kiến tình giáo viên để tổ viên phải nêu quan điểm vấn đề cần thảo luận, chuẩn bị trước nội dung dự kiến họp tổ chuyên môn thông qua Ban Giám Hiệu để có bổ sung nhiệm vụ trọng tâm, công việc cụ thể buổi sinh hoạt chun mơn Vì trước tổ chức họp tổ chuyên môn hiệu trưởng nhà trường họp ban giám hiệu thống nội dung sinh hoạt tổ đạo phó hiệu trưởng trực tiếp họp tổ trưởng, tổ phó hai tổ chun mơn nắm bắt cách thức tổ chức họp tổ … Phó hiệu trưởng góp ý cách tổ chức sinh hoạt tổ chun mơn Ngồi phải thường xuyên tham khảo nhiều tài liệu cung cấp, để áp dụng giảng dạy đạo chun mơn đạt hiệu cao Ngồi tiết dự theo qui định, tăng cường dự thêm giáo viên có tay nghề yếu Luôn thực chuẩn bị tốt loại sổ sách kế hoạch tổ chuyên môn phải đề tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp, khả thi Quan tâm việc thực thường xuyên nề nếp theo qui định, chấp hành sát qui chế chuyên môn Trong nội dung sinh hoạt tổ, trọng tâm phải nội dung sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ, kiểm điểm cá nhân, đôi bạn tay nghề cần phải rút kinh nghiệm hàng tháng Khi hội họp cần ghi chép đầy đủ, thảo luận nghiêm túc, trao đổi chân tình vấn đề chun mơn sâu sát, lớp phải có đồ dùng dạy học để tạo hứng thú học tập học sinh Ngoài ỵêu cầu phẩm chất đạo đức, người tổ trưởng chuyên mơn phải có khả quản lý lực chun mơn Để có lực tổ chức quản lý tổ, người tổ trưởng phải thường xuyên nghiên cứu văn hướng dẫn, tài liệu chuyên san có liên quan đến chun mơn Đồng thời học tập giáo viên giảng dạy lâu năm có kinh nghiệm tranh thủ hỗ trợ Ban Giám hiệu Ngồi ra, người tổ trưởng phải xây dựng tổ thành khối đoàn kết thống lúc nơi công tác sinh hoạt việc khó vượt qua 2.3.3 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên thông qua hoạt động chuyên môn cần thiết 2.3.3.1 Bồi dưỡng cho giáo viên văn hoá, tin học: Đây công việc thiếu suốt q trình giảng dạy họ Giáo viên phải có kiến thức sâu rộng, hiểu biết nhiều Muốn vậy, giáo viên phải bồi dưỡng kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức kỹ để có đủ lực dạy tốt lớp học mà phân cơng Để đạt hiệu BGH tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ phương pháp, cách tổ chức hình thức dạy học thơng qua tiết dạy minh hoa Ngồi chúng tơi tổ chức bồi dưỡng kiến thức khoa học bản: kiến thức khoa học sư phạm; kiến thức chung trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; kiến thức tin học kỹ nghề nghiệp: kỹ dạy học; kỹ giáo dục; kỹ xử lý tình huống; kỹ giao tiếp; kỹ tự học, tự bồi dưỡng; kỹ khác Mọi cán giáo viên cần nắm vững trình độ hiểu biết văn hố, xã hội, khoa học kỹ thuật làm tốt cơng tác giảng dạy giáo dục có hiệu BGH cần khuyến khích giáo viên, tích cực trau dồi học tập, nâng cao trình độ tin học, ƯDCNTT giảng dạy… Nhà trường đầu tư xây dựng thư viện trường học có đủ loại sách, tư liệu tham khảo, loại tạp chí, báo chí để giáo viên cán xem nhằm cập nhật thông tin mở rộng hiểu biết Trong năm học BGH tạo điều kiện để 100% giáo viên tham gia học tập, tham dự lớp tập huấn, buổi chuyên đề trường, Ngành tổ chức Ngày từ đần năm học BGH xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin tháng, kỳ yêu cầu 100% giáo viên phải sử dụng máy vi tính, ứng dụng tốt cơng nghệ thông tin giảng dạy Chuyên đề bồi dưỡng tin học cho toàn thể giáo viên 2.3.3.2 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thông qua tổ chức kiến tập, thực tập, đợt hội giảng, thi giáo viên giỏi cấp Ngay từ đầu năm học BGH trường đạo cho giáo viên dự tiết tuần, giáo viên trẻ dự tiết/ tuần Dự qua đợt thao giảng chào mừng ngày lễ lớn năm 20/10; 20/11; 26/3 Hội thi giáo viên giỏi cấp Sau tiết dự phải có trao đổi, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm dạy theo chuẩn đánh giá dạy Các vấn đề cần trao đổi là: Tính xác, khoa học, qua tiết học học sinh đạt mục đích gì? Về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ, phương pháp giảng dạy giáo viên có giúp cho học sinh đạt mục tiêu đề hay không? Việc sử dụng đồ dùng giảng dạy nào? Cách tổ chức lớp giáo viên có phát huy tính tích cực học sinh khơng? Có quan tâm đến đối tượng học sinh khơng từ rút ưu khuyết điểm nguyên nhân thân giáo viên dự giáo viên khác tiếp thu Ngoài ra, qua tiết dự giờ, không trọng vào việc xếp loại tiết tốt hay mà ý nhiều vào được, chưa được, để góp ý cho giáo viên Có tiết dạy tơi bấm thời gian xem giáo viên nói bao lâu, học sinh nói, thời gian yên lặng từ rút kinh nghiệm với giáo viên nên dành nhiều thời gian cho việc tự học học sinh Để tạo điều kiện cho giáo viên dự đầy đủ, chủ động, kế hoạch dự ln báo trước Ngồi tiết dự theo kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên dự thường xuyên giáo viên có kinh nghiệm để nâng cao trình độ chun mơn Ban giám hiệu dự thường xuyên, đột xuất tiết khác thấy cần thiết Số tiết dự năm học 2018-2019 - Số tiết thao giảng kiến tập là: 173 tiết - Số tiết thao giảng thực tập là: 76 tiết Giỏi: 54 ; khá: 16 ; TB: - Số tiết thao giảng chuyên đề trường là: 16 tiết Giỏi: 13; khá: - Số tiết thao giảng chuyên đề cụm là: 10 tiết Giỏi: 10; khá: - Số tiết thao giảng thi GVG cấp là: 59 tiết Giỏi: 59 ; khá: Đây phương pháp bồi dưỡng trực tiếp, kịp thời, nâng cao tay nghề, tốn kém, điều chỉnh nội dung phương pháp giảng dạy kịp thời, dễ dàng phổ biến Qua tiết dạy giáo viên dự rút ưu- khuyết điểm cần thiết để áp dụng cho tiết dạy thân, khắc phục khiếm khuyết để loại bỏ; phương pháp gần gũi tiết kiệm đem lại hiệu Khi lên lớp giảng dạy giáo viên thể hết mà họ chuẩn bị cho tiết dạy từ nội dung, phương pháp, tinh thần trách nhiệm học sinh thông qua công tác dự đánh giá lực giáo viên, biện pháp bồi dưỡng giáo viên có tính khả thi Những tiết dự theo kế hoạch định trước giáo viên chuẩn bị tốt tạo điều kiện cho đồng nghiệp học hỏi nhiều kinh nghiệm Thường xuyên dự giáo viên trẻ để bồi dưỡng hai mặt, giáo viên có kinh nghiệm dự giáo viên trẻ nhằm giúp họ nâng cao thêm lực ngược lại học hỏi từ lớp trẻ điều 10 Việc dự giao lưu học hỏi trường bạn giúp cho giáo viên mở rộng tầm nhìn hơn, định hướng tốt cho vấn đề đổi phương pháp dạy học Ba môn Âm nhạc Mỹ thuật Thể dục tháng dự giáo viên trường ngồi 1-2 tiết Thơng qua việc dự phát giáo viên có lực để bồi dưỡng thành giáo viên giỏi, cốt cán chuyên môn nhà trường, đồng thời kịp thời giúp đỡ đồng chí giáo viên hạn chế chuyên môn GV thực hành tiết dạy thi GVG cấp trường 2.3.3.3 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thông qua lập kế hoạch dạy : Căn vào định hướng giáo viên lập kế hoạch dạy cách hợp lý Qúa trình thực tiếp sức thành viên hội đồng bồi dưỡng năm qua việc soạn giáo viên bảo đảm yêu cầu đề Muốn tiết dạy thành công trước hết phải có cơng tác chuẩn bị, chuẩn bị giáo viên lập kế hoạch dạy Lập kế hoạch dạy sở định hướng đạo Công văn 896 Bộ giáo dục Đào tạo theo tinh thần, giáo án cần ngắn gọn có nhiều thơng tin thể rõ phần nêu mục tiêu học, gắn với yêu cầu cần đạt kiến thức, kĩ thái độ quy định chương trình Tiểu học Bộ Giáo dục ban hành Nêu yêu cầu cần chuẩn bị thiết bị, đồ dùng dạy học giáo viên học sinh; dự kiến hình thức tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo phù hợp với nhóm đối tượng học sinh, cụ thể : Nghiên cứu nội dung học SGK Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn học nhằm xác định nội dung kiến thức để xác định rõ đâu kiến thức trọng tâm học buộc HS phải chiếm lĩnh sau kết thúc học Đồng thời phân phối thành hoạt động tương ứng nhóm kiến thức mới, nhóm kiến thức thực hành, nhóm kiến thức vận dụng.Từ có phương án hợp lí việc lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức học tập, cách dẫn dắt, gợi ý, bố trí thời gian, tổ chức đánh giá 11 Khi phân chia nhóm đối tượng kiến thức, xác định phương án tổ chức cho nội dung tức giáo viên có “ý tưởng” cho kế hoạch học, định hướng trình tự bước đầu kế hoạch học Trên sở định hướng đó, GV tiến hành đọc lại kế hoạch học năm trước để xác định điểm cần bổ sung, làm rõ theo ý tưởng có kế hoạch học cho phù hợp với mức độ cần đạt.(Lưu ý: GV không nên lệ thuộc vào kế hoạch năm trước, Sách GV sách tham khảo, tài liệu mang tính chất tham khảo) Kế hoạch học thực đạt hiệu tổ chức thực đối tượng học sinh Để lập kế hoạch học đảm bảo yêu cầu đặt ra, lập cần xem xét đặc điểm HS hay nhóm HS để có cách xây dựng hoạt động phù hợp, định việc khác nhau, phương pháp tổ chức khác Sau phân chia nội dung kiến thức, hoạt động nhóm đối tượng hợp lí, tiến hành lập kế hoạch theo trình tự Nếu bước chuẩn bị kĩ lưỡng tiến hành lập kế hoạch học trở nên nhẹ nhàng Tuy nhiên cấu trúc chung là: Tên môn học/ phân môn tên/ nội dung Mục tiêu học ĐDDH hay điều kiện, phương tiện thực kế hoạch học Tiến trình học 4.1 Củng cố kiến thức 4.2 Bài 4.2.1 Phần mở đầu (giới thiệu) 4.2.2 Phần nội dung học 4.2.3 Phần kết thúc *Về tên môn học/ phân môn tên/ nội dung bài: Nếu môn học có phân mơn tên mơn học tên phân môn Và ôn buổi học thứ hai phải ghi rõ nội dung ơn luyện thay tên học.VD: Mơn Tốn lớp 2, tuần 11 có học: 12 trừ số, 12-8, 32-8; 52-28 Tên học tiết ơn luyện tuần là: Luyện bảng 12 trừ số, Đặt tính giải toán dạng 32- 8, 52 – 28 *Về mục tiêu học bao gồm: Kiến thức, kĩ thái độ *Về ĐDDH hay điều kiện, phương tiện thực kế hoạch học: ĐDDH áp dụng cho học thực lớp.Điều kiện phương tiện dạy học áp dụng học trường, trời * Về phần mở đầu (giới thiệu): Mục tiêu phần hướng ý HS vào nội dung học Vì vậy, GV cần lựa chọn kĩ thuật, phương pháp, nội dung hợp lí Có thể lời, tranh ảnh, mơ hình, câu hỏi thơng qua hệ thống nội dung học trước, … tùy thuộc vào học cụ thể, phải ngắn gọn, đủ ý * Về nội dung học: Mỗi môn học có cấu trúc nội dung học khác Tuy nhiên cách lập kế hoạch học chia thành hai nhóm: - Nhóm xây dựng thành hoạt động gồm môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, Kĩ thuật, TNXH (lớp 1.2.3), Khoa hoc, Lịch sử Địa lí lớp 4-5, Đạo đức - Nhóm xây dựng theo mục nội dung, gồm mơn: Tốn, Tiếng Việt, Thể dục Khi lập kế hoạch học cho môn này, GV cần chuyển thành 12 hoạt động nhóm hoạt động có nội dung tương đối độc lập có khoảng thời gian tương ứng hoạt động Tùy thuộc kiểu lí thuyết, thực hành, ơn tập mà có số lượng hoạt động khác khơng nên có q nhiều hoạt động học (khoảng 4-5 hoạt động vừa) Trong trình thực cần ưu tiên phương án tự đánh giá HS GV tham gia đánh giá sau Hs tự đánh giá ý kiến bổ sung nhằm giúp em rèn thói quen tự đánh giá * Về phần kết thúc học: Có nhiều cách để kết thúc học Tùy nội dung cụ thể bài, tùy chủ đề, chủ điểm nội dung học chủ điểm mà lựa chọn cách kết thúc hợp lí Để khâu kết thúc bài học thực có ý nghĩa có hiệu quả, cần lựa chọn hình thức xây dựng nội dung hợp lí Về hình thức kết thúc thơng qua trò chơi, trắc nghiệm ngắn câu hỏi hiểu biết HS sau học… Về nội dung, nội dung trọng tâm (được nêu mục tiêu), liên hệ thực tế điều học hướng tới đòi hỏi em tiếp tục khám phá tiết học qua sống thực thân 3.3.4 Bồi dưỡng giáo viên thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn, chuyên đề: Khi xây dựng kế hoạch năm học đạo tăng cường sinh hoạt tổ khối chuyên môn Sinh hoạt chuyên môn khối lần/ tháng, sinh hoạt tổ chuyên môn 1tuần/1 lần Nội dung sinh hoạt chuyên môn khối, tổ triển khai kế hoạch tháng, bàn bạc thống vấn đề liên quan khối, tổ việc dạy học, biện pháp nâng cao chất lượng, trao đổi hướng tìm cách dạy khó tuần, dự giờ, làm đồ dùng dạy học, kiểm tra hồ sơ chéo, kiểm tra sổ đánh giá học sinh, thống nội dung chương trình theo chuẩn kiến thức hướng dẫn điều chỉnh dạy học, công tác chủ nhiệm lớp, xếp loại thi đua, chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo chất lượng, sĩ số hàng tháng, trao đổi kiến thức ƯDCNTT, Tổ khối 1-2-3 sinh hoạt chuyên môn tháng 13 Người tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý tổ viên đôn đốc, nhắc nhở tổ viên thực tốt nhiệm vụ tổ Ban giám hiệu thường xuyên dự họp tổ, từ đánh giá chất lượng sinh hoạt tổ điều chỉnh bổ sung, thống nội dung họp Tôi cho rằng, muốn nâng cao chất lượng dạy học tốt phải trọng đến công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ, công việc phần trách nhiệm người quản lý, khơng phải riêng nhân Bởi vì, người vạch kế hoạch, định hướng cơng việc đội ngũ tham gia, kế hoạch đề phải tiến hành thường xuyên nhiều phương thức bồi dưỡng khác để nâng cao lực đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ Trong năm học nhà trường thường tổ chức nhiều đợt bồi dưỡng chuyên môn như: Đầu năm học, tháng năm học Ở đợt bồi dưỡng BGH lập kế hoạch cụ thể phân công trách nhiệm cho thành viên để họ có thời gian nghiên cứu kỹ vấn đề phân cơng triển khai Kế hoạch bồi dưỡng dựa thực trạng đội ngũ giáo viên trường, dựa vướng mắc, khó khăn mà giáo viên phải giảng dạy, giáo dục Trong buổi sinh hoạt chuyên môn tập trung bồi dưỡng về: chương trình sách giáo khoa Chuẩn kiến thức kỹ năng, hướng dẫn nội dung giảm tải 896/BGD giúp cho đội ngũ hiểu biết thêm mặt lĩnh vực kiến thức lĩnh vực kỹ sư phạm tiêu chí đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng cách soạn giáo án theo hướng đổi mới, tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng, phương pháp dạy học, cách sử dụng phương pháp, cách thức tổ chức dạy học, đặc biệt xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ƯDCNTT giảng dạy, Qua giáo viên thấy rõ khơng có phương pháp vạn mà phải biết lựa chọn, phối hợp phù hợp với nội dung kiến thức cần truyền đạt Một nội dung quan trọng mang tính đột phá nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Đối với Trường Tiểu học Nga Thái năm học sở vật chất phục vụ hoạt động dạy- học tương đối hoàn chỉnh, hầu hết phòng làm việc có máy vi tính, phòng tin đầu tư hồn thiện theo hướng chuẩn đại song thiếu giáo viên tin học Chúng đưa vào kế hoạch tháng có buổi sinh hoạt chun mơn dành cho giáo viên bồi dưỡng kiến thức tin học phòng máy, đặt thêm máy vi tính phòng chun mơn để giáo viên có điều kiện tìm kiếm liệu đến 100% GV đứng lớp biết sử dụng giáo án điện tử 14 Giáo viên họp tổ chun mơn Tổ chức chun đề hình thức bồi dưỡng có tính tập trung, qua tổ chức chun đề thống định hướng đạo phương pháp dạy học môn, phân môn khối lớp Việc tổ chức chun đề có hai hình thức Sinh hoạt chun mơn hội thảo, tập huấn Phòng Giáo dục Sở Giáo dục tổ chức Đây dịp tốt để tồn thể cán bộ, giáo viên có điều kiện nắm bắt định hướng đạo đổi phương pháp dạy học Phòng Giáo dục thống đạo Tổ chức chuyên đề trường thông qua sinh hoạt chuyên đề tháng, năm, thao giảng: Hình thức giúp cho giáo viên học tập kinh nghiệm đồng thời dịp để thể chuyên đề triển khai Phòng phát dạy tốt Từ có hướng động viên kịp thời, tạo điều kiện, móng làm nòng cốt vững lĩnh vực chuyên môn Trong buổi bồi dưỡng tập trung tổ chức cho giáo viên xem tiết dạy minh họa băng đĩa, tiết dạy giỏi giáo viên trường, qua rút kinh nghiệm thấy điều hay, hạn chế tiết dạy thấy vấn đề áp dụng đơn vị, lựa chọn phương pháp khác cho phù hợp đem lại hiệu cao 2.3.3.5 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm: Sáng kiến kinh nghiệm tri thức kỹ kỹ sảo mà người viết tích lũy thực tiễn cơng tác giảng dạy giáo dục, hoạt động cụ thể khắc phục khó khăn mà với biện pháp thơng thường khơng thể giải được, góp phần nâng cao hiệu rõ rệt công tác người giáo viên 15 Hội thảo viết SKKN nhà trường Trong dạy học bồi dưỡng đội ngũ giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm tham gia nghiên cứu khoa học có tác dụng thúc đẩy việc thực nhiệm vụ dạy học tốt hơn, trình độ hiểu biết chuyên môn nâng lên cách cách Ban giám hiệu có hình thức đặc biệt để khuyến khích, động viên giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học Ban giám hiệu hướng dẫn cho giáo viên kiến thức kỹ viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học giáo dục Có gợi ý đề tài mà giáo viên làm nhằm giải vấn đề mà thực tế nhà trường hạn chế Một SKKN phải đảm bảo yêu cầu mặt nội dung hình thức Nội dung phản ánh, giá trị thực trạng vấn đề đề cập chưa áp dụng SKKN mới, trình bày rõ ràng biện pháp, phương pháp, quan điểm mặt lí luận, thực tiễn SKKN mới, dẫn chứng cụ thể cho việc áp dụng SKKN hiệu ,những đề xuất sau áp dụng SKKN ấy.Hình thức trình bày rõ ràng theo bố cục phần, mục, tiểu mục đánh số, kí hiệu phân chia rõ ràng 2.3.4 Ban giám hiệu tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn đánh giá chuyên môn tổ hàng tháng, kỳ, năm học Ban giám hiệu đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình bồi dưởng Kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên cần đánh giá cập nhật thường xuyên, cho dù thành công hay thất bạ Khi đánh giá cần đưa số tiêu chí yêu cầu thành viên phát biểu ý kiến đánh giá sau tham gia hội thảo.Yêu cầu giáo viên viết báo cáo thu hoạch kế hoạch hành động, hội thảo, tập huấn, thực tế Viết sáng kiến kinh nghiệm từ điều tiếp thu qua khoá tập huấn, hội thảo…Ban giám hiệu dự dạy với phương 16 châm đánh giá thúc đẩy phát triển nhằm tìm giải pháp để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy giáo dục giáo viên BGH dự đạo sinh hoạt chuyên môn tổ 2.3.5 Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng giáo viên Đối với đội ngũ giáo viên trường Tiểu học công tác tự học, tự bồi dưỡng lại gặp khó khăn, phức tạp riêng trường đa số dạy buổi ngày việc bố trí, xếp quỹ thời gian cho giáo viên tự học, tự bồi dưỡng không nhiều Bản thân đội ngũ giáo viên dạy văn hóa phải dạy nhiều mơn học nên khả hiểu biết chuyên sâu kiến thức hạn chế Bên cạnh việc bồi dưỡng nhà trường tổ chức BGH yêu cầu người giáo viên xây dựng cho thân kế hoạch tự học- tự bồi dưỡng Có thể thấy tự học, tự bồi dưỡng đường phát triển người, tự học- tự bồi dưỡng giúp giáo viên nhanh chóng thích nghi với phát triển giáo dục đồng thời nâng cao khả tiếp thu ứng dụng thành tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công việc sống Công tác tự học-tự bồi dưỡng giáo viên vừa điều kiện cần đủ cho việc thực yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên đồng thời giúp họ sử dụng có hiệu kiến thức, kỹ nghề nghiệp vào việc giảng dạy, giáo dục học sinh, khơi dậy hứng thú học tập, phát huy tinh thần tự lực, tự giác học tập học sinh Song kế hoạch BGH tổ chức, đạo, định hướng, quản lý, kiểm tra đánh giá kết thông qua tuần, tháng Ngay từ đầu năm học, hướng dẫn giáo viên cần xây dựng cho kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng khoa học Trong kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian tự học, tự bồi dưỡng Khi xây dựng kế hoạch giáo viên phải thể rõ nét phẩm chất, nhân cách, đạo đức nghề nghiệp cần hoàn thiện Những kiến thức, kĩ sư phạm, phương pháp dạy học, …cần bổ sung Để xây dựng kế hoạch khoa học, giáo viên cần dựa kế hoạch trường Ngồi cần tham khảo thêm Thơng tư 26/2012/TT/BGDĐT ban hành ngày 10/7/2012 Quy chế bồi dưỡng thường 17 xuyên giáo viên Mầm non, Phổ thông Giáo dục thường xuyên Thông tư 32/2011/TT/BGDĐT ban hành ngày 8/8/2011 Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học Từ giáo viên lựa chọn, thống kê phần công việc cần làm, yêu cầu cụ thể cần đạt được, mốc thời gian mức độ hoàn thành phù hợp với điều kiện lực thân Khi lập kế hoạch giáo viên phải có tâm, có ý thức trách nhiệm, có tinh thần chủ động, kiên trì vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu đặt Người giáo viên cần xếp thời gian tự học, tự bồi dưỡng cho phù hợp với đặc trưng cơng việc Thời gian tự học, tự bồi dưỡng giáo viên Tiểu học hạn chế giáo viên cần xếp thời gian tự học qua sinh hoạt chuyên mơn tổ, nhóm, qua dự thăm lớp, qua tham dự buổi chuyên đề, tập huấn, hội thảo trường, Phòng giáo dục - đào tạo, tổ chức trị, xã hội tổ chức…vào hè năm học Ngoài người giáo viên cần tham gia tự học, tự bồi dưỡng vào ngày nghỉ, nghỉ Tự học, tự bồi dưỡng không bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ mà bồi dưỡng đạo đức, tác phong, kĩ sư phạm Trong trình bồi dưỡng đạo đức, tác phong, kĩ sư phạm người giáo viên cần học tập nơi, lúc sống công việc Học tập, bồi dưỡng thông qua mối quan hệ với đồng nghiệp, với phụ huynh, với học sinh, với xã hội Lựa chọn tài liệu, nghiên cứu thu thập thơng tin cách có chọn lọc phù hợp với yêu cầu thực tiễn Giáo viên tìm tài liệu bồi dưỡng qua sách báo, qua phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng internet, qua sinh hoạt chuyên môn…Giáo viên cần bổ sung kịp thời kiến thức tin học, ngoại ngữ, đổi phương pháp, trang bị cho kiến thức văn hóa, xã hội, hiểu biết pháp luật Qua giáo viên say sưa với nội dung học tập, tạo trạng thái phấn khởi, hứng thú; tự học, tự nghiên cứu; hình thành thái độ động phấn đấu đắn, để hoàn thiện phẩm chất nhân cách, nâng cao lực, phương pháp, tác phong cơng tác uy tín nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục GV tự học, tự bồi dưỡng 18 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nga Thái tiến hành thực nghiệm khoa học năm học 2018 - 2019 cách nghiêm túc cho nhà trường kết khả quan, khẳng định tính đắn, khoa học thực thi mang lại chuyển biến rõ rệt công tác bồi dưỡng đội ngũ kết học tập nhà trường Giáo viên phấn khởi tâm huyết, say sưa với nghề Trong công việc, người có ý thức tự giác thực nghiêm túc chủ trương sách Đảng, pháp luật nhà nước, quy định ngành, trường Tích cực tham gia hoạt động cơng việc đạt hiệu cao Chuyên môn tổ chức đạo tốt hoạt động tổ chuyên môn nên đợt khảo sát chất lượng đầu năm, GKI, CKI, GKII sử dụng đề thống chung cho toàn khối Các tiết dạy sử dụng thiết bị dạy học trực quan đẩy mạnh ƯDCNTT vào giảng dạy Đảm bảo đủ tiết thực hành chuyên đề phân môn Cụ thể: Tổ chức 10 chuyên đề tháng đó: chuyên đề khối 1; chuyên đề khối 2; 2chuyên đề khối 3; chuyên đề khối 4; chuyên đề khối Các chuyên đề giáo viên từ tổ đề xuất Bên cạnh thực tốt chuyên đề năm “Đổi công tác kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh” Tổ chức tốt hội giảng cấp trường đợt năm học với 22 giáo viên số tiết thao giảng 76 tiết xếp loại Giỏi 77,6 % , Khá 22,3 % Qua kiểm tra, dự thăm lớp, qua đợt khảo sát chất lượng, đánh giá xếp loại học sinh qua năm học, cho thấy chất lượng chuyên môn, chất lượng giáo dục bước nâng lên , thể sau: Biểu 1: Biểu chất lượng đội ngũ năm gần đây: Năm SL Số học GV lớp Xếp loại phẩm chất trị Tốt SL % Khá Xếp loại Năng lực chuyên môn TB Giỏi SL % SL % SL % 87 Khá SL % TB Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp GVTH Yếu SL % SL % XS SL Khá % SL % TB SL ĐYC % SL % 16-17 23 19 23 100 0 0 20 0 0 19 82,7 13,3 0 0 17-18 22 18 22 100 0 0 18 81,9 18,1 0 0 18 81,9 18,1 0 0 18-19 22 18 22 100 0 0 18 81,9 18,1 0 0 18 81,9 18,1 0 0 13 Biểu 2: Kết xếp loại giáo viên dạy giỏi năm gần đây: Giáo viên dạy giỏi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Giáo viên dạy giỏi cấp huyện Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2016 - 2017 23 2017 - 2018 22 2018- 2019 22 Không thi Không thi 19 Biểu 3: Biểu chất lượng học tập học sinh: Xếp loại hạnh kiểm ( Năm Số Số lực, phẩm chất) học lớp HS THĐĐ CĐĐ G ( HTT) ( HT) (HTT) SL % SL SL % 16-17 19 567 567 100 0 257 44 K (HT) SL % 320 56 17-18 18 545 545 100 0 229 313 18-19 18 541 541 100 0 230 42,5 310 57,3 42 Xếp loại học lực 58 HS lên lớp TB (HT) SL % 0 Y(chưa HT) SL % SL % 0 567 100 HT CTTH SL % 145 100 0 0 545 100 137 100 0 0 541 100 90 Qua biểu thống kê cho thấy chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục có chuyển biến rõ nét Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ người học sinh, Học lực xếp lọai HTXS, HTT, số học sinh lên lớp học sinh Hồn thành chương trình bậc tiểu học tăng đáng kể Đặc biệt tỷ lệ học sinh yếu( chưa HT) giảm mạnh Đây thắng lợi bước đầu mà thân thiết nghĩ cần phải có biện pháp, kinh nghiệm có giá trị để đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường ngày nâng cao KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài này, thấy công tác chuyên môn bồi dưỡng chun mơn nhiệm vụ quan trọng, có tính chất định tới thành cơng nhà trường Muốn vậy, cần phải hiểu rõ chất vấn để lựa chọn phương pháp nghiên cứu, cách thức nghiên cứu tiếp cận vấn đề cách khoa học Nhận diện vấn đề cách toàn diện có hướng giải hiệu Chính vậy, đòi hỏi người nghiên cứu phải có kiến thức vững có khả phân tích, tổng hợp, kết hợp với sở lý luận vững vàng Để hoạt động bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu cao trước hết thân nhà quản lý phải nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng cơng tác bồi dưỡng giáo viên, từ nâng cao nhận thức đội ngũ giáo viên bồi dưỡng tự bồi dưỡng Lựa chọn đối tượng cần bồi dưỡng phù hợp với phương pháp bồi dưỡng Có cơng tác bồi dưỡng đạt hiệu tốt Ban giám hiệu cần phối hợp với lực lượng nhà trường xây dựng chương trình bồi dưỡng ngồi phương pháp nêu áp dụng phương pháp khác như: Tham quan học tập, động viên giáo viên tham gia học lớp chuẩn, lớp lý luận trị, tin học Để thực công tác bồi dưỡng giáo viên qua sinh hoạt tổ chuyên môn đạt hiệu cao, từ đầu năm Ban giám hiệu phải kết hợp với tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch chi tiết, triển khai cụ thể cho 20 100 thành viên nắm để thực Có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phải đưa vào kế hoạch nhà trường thông qua họp hội đồng sư phạm đầu năm đưa vào nghị hội nghị cán bộ, viên chức Phân cơng người có trình độ chuyên môn vững vàng kèm cặp giáo viên có lực giảng dạy hạn chế Đặc biệt cần quan tâm, nâng cao trình độ chuẩn đào tạo cho giáo viên trẻ, có lực chun mơn, hình thức cử học đại học, cao đẳng , phải đổi cách quản lý, vận dụng linh hoạt, sáng tạo với điều kiện thực tế địa phương, tận tâm với công tác chuyên môn, tăng cường cập nhật thông tin, tự học tập, tự rèn luyện thân để nâng cao trình độ chun mơn cơng tác quản lý Xây dựng mối đồn kết trí cao từ Ban giám hiệu đến giáo viên, nhân viên nhà trường, cải tiến hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức dự thăm lớp, góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng dạy học 3.2 Kiến nghị Phòng giáo dục thường xuyên tổ chức chuyên đề để đơn vị giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn Cấp cần tạo điều kiện nhiều để đội ngũ ổn định lâu dài, năm xét cho giáo viên học nâng cao trình độ Trên số suy nghĩ, giải pháp thực kết đạt công tác bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông, chắn tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý đồng nghiệp nhà quản lý để công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ trường tiểu học Nga Thái nói riêng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Nga Sơn nói chung đạt kết cao góp phần hồn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ PHĨ HIỆU TRƯỞNG Thanh Hóa, ngày 10 tháng năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Nguyễn Văn Đại Lê Thị Hương TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 Luật Giáo dục Điều lệ trường Tiểu học Giáo trình bồi dưỡng thường xuyên trường Tiểu học, Nhà xuất Hà Nội năm 2006 Chỉ thị số 40/CT/TW Ban bí thư Trung ương ngày 15/6/2004 việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý Chỉ thị số 06/CT/TW vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Quyết định số 06/2006/QĐ/BNV ngày 21/3/2006 Bộ Nội vụ quy chế đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông Quyết định số 14/QĐ/BGD-ĐT ngày 4/5/2007 Bộ Giáo dục đào tạo việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Thông tư 22/2016 /TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng năm 2016 22 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Lê Thị Hương Chức vụ đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nga Thái Nga Sơn TT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá xếp Kết đánh Năm học đánh loại (Phòng, Sở, giá xếp loại (A, giá xếp loại Tỉnh ) B, C) Một số biện pháp đạo Phòng GD&ĐT nâng cao chất lượng đội Sở GD&ĐT ngũ Một số biện pháp đạo Phòng GD&ĐT ứng dụng công nghệ thông Sở GD&ĐT tin trình dạy học Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh Phòng GD&ĐT hoạt chuyên môn tổ Sở GD&ĐT khối A B 2008 - 2009 A 2012 - 2013 C A C 2015 - 2016 23 ... trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nga Thái - Xây dựng tổ chức thực nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học. .. đổi nghiệp giáo dục tồn xã hội Với suy nghĩ đó, chọn đề tài "Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Trường Tiểu học Nga Thái”... học Nga Thái nhằm nâng cao chất lượng dạy học 1.3 Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên học sinh Trường Tiểu học Nga Thái - Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học nga vịnh ,

Từ khóa liên quan