0

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học đông thái

34 688 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2015, 11:04

Sáng kiến kinh nghiệm 2012 Mở đầu Lý chọn đề tài: 1.1 Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng chiến lợc xây dựng ngời, chiến dịch phát triển kinh tế - xã hội đất nớc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng xác định "Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài" Trong thời đại ngày nay, nhân loại vợt qua văn minh công nghiệp để chuyển sang văn minh tin học, điện tử vi sinh Khoa học trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, hàm lợng khoa học kết tinh sản phẩm hàng hoá thị trờng, gắn liền với phân công lao động hợp tác quốc tế, gắn liền với sáng tạo trao đổi công nghệ Tài trí tuệ, lực lĩnh lao động sáng tạo ngời xuất cách ngẫu nhiên, tự phát mà phải trải qua trình rèn luyện công phu, có hệ thống Vì vậy, giáo dục nhìn nhận nh yếu tố phi sản xuất, tách rời sản xuất, mà yếu tố bên trong, yếu tố cấu thành sản xuất xã hội Không thể phát triển đợc lực lợng sản xuất nh không đầu t thoả đáng cho nhân tố ngời, nhân tố hàng đầu lực lợng sản xuất Không thể xây dựng đợc quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa nh không nâng cao trình độ học vấn Thực tế cho thấy: Không có quốc gia muốn phát triển mà lại đầu t cho giáo dục Cuộc chạy đua phát triển kinh tế giới chạy đua khoa học công nghệ, chạy đua giáo dục đào tạo Nghị hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII nhấn mạnh: "Thực coi giáo dục - đào tạo quốc sách hàng đầu Nhận thức sâu sắc giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ nhân tố định tăng trởng kinh tế phát triển xã hội, đầu t cho giáo dục - đào tạo đầu t phát triển" Giáo dục ý nghĩa lớn lao lĩnh vực sản xuất vật chất mà sở để hình thành văn hoá tinh thần chủ nghĩa xã hội Giáo dục có tác dụng vô to lớn việc truyền bá hệ t tởng trị xã hội chủ nghĩa, xây dựng ý Vũ Thị Loan Sáng kiến kinh nghiệm 2012 thức pháp quyền ý thức đạo đức, xây dựng văn hoá, văn học nghệ thuật Góp phần vào việc hình thành lối sống mới, nhân cách toàn xã hội Nh vậy, giáo dục có tác dụng to lớn tới toàn đời sống vật chất đời sống tinh thần xã hội Phát triển giáo dục sở để thực chiến lợc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chiến lợc ngời Đảng Nhà nớc ta Chính vậy, cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên CNXH Đảng ta khẳng định, quan điểm để xây dựng phát triển nghiệp giáo dục là: Giáo dục đào tạo gắn liền với phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng văn hoá ngời xã hội chủ nghĩa Nhà nớc có sách toàn diện thực giáo dục phổ cập phù hợp với yêu cầu khả kinh tế, phát triển khiếu bồi dỡng nhân tài Đặc biệt thời kỳ nay, thời kỳ tiến hành công nghiệp hoá đại hoá đất nớc, giáo dục đào tạo trở thành nhân tố có ý nghĩa định tốc độ quy mô phát triển Sự nghiệp giáo dục đào tạo dân, dân dân đặt dới lãnh đạo Đảng, chịu quản lý Nhà nớc, Nhà nớc ban hành chủ trơng, sách cụ thể để tác động cách có hiệu vào hoạt động giáo dục đào tạo Nhà nớc tạo điều kiện thuận lợi để động viên tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội, tổ chức nhân đạo nớc quốc tế tham gia xây dựng nghiệp giáo dục đào tạo Hệ thống giáo dục công cụ nhà n ớc XHCN Sự nghiệp giáo dục không đứng trị mà gắn với nhiệm vụ trị giai đoạn lịch sử Hiện đại hoá nghiệp giáo dục đào tạo sở để nâng cao trình độ t khoa học, tăng cờng nguồn lực trí tuệ hệ công dân phục vụ trình công nghiệp hoá - đại hoá đất nớc Trong giáo dục đào tạo, khoa học giáo dục giữ vai trò quan trọng nghiệp giáo dục: Nâng cao chất lợng giáo dục trình độ quản lý giáo dục mục tiêu phát triển giáo dục đất nớc Vị trí, vai trò, mục tiêu giáo dục đào tạo đợc khẳng định rõ nét: "Giáo dục đào tạo đóng góp vai trò then chốt toàn nghiệp xây Vũ Thị Loan Sáng kiến kinh nghiệm 2012 dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc, động lực đa đất nớc thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu vơn lên trình độ tiên tiến giới" 1.2 Trờng học tổ chức s phạm - xã hội đợc hình thành để thực mục đích định; tổ chức sở hệ thống giáo dục, nơi tập hợp ngời thực nhiệm vụ chung dạy học, giáo dục đào tạo nhân cách theo mục tiêu đề Công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lợc, có tính chất định chất lợng giáo dục dạy học nhà trờng, lẽ lao động s phạm lao động sáng tạo, đòi hỏi ngời giáo viên phải có kiến thức sâu toàn diện, bổ sung nhằm hoàn thiện nghệ thuật s phạm Tính đa dạng, phức tạp hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi ngời lãnh đạo nhà trờng phải thờng xuyên ý đến việc bồi dỡng nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ giáo viên Hiện tiến hành đổi giáo dục phổ thông, có giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế giới, hoà vào xu toàn cầu hoá, vấn đề nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ giáo viên trở nên cấp bách Một nhà trờng mà giáo viên đợc thờng xuyên bồi dỡng chuyên môn, nghiệp vụ chất lợng giáo dục đợc nâng cao theo kịp xu hớng giáo dục thời đại 1.3 Bộ Giáo dục đào tạo hớng dẫn thực năm học 2010-2011 cấp Tiểu học với nhiệm vụ cụ thể sau: Triển khai Chỉ thị số 06-CT/TƯ ngày 7/11/2006 Bộ Chính trị vận động học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh, thị số 33/2006/CTTTg ngày 8/9/2006 Thủ tớng Chính phủ chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục thông qua vận động Hai không ngành, thực vận động Mỗi thầy cô giáo gơng đạo đức , tự học sáng tạo - Tiếp tục thực Chơng trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/05/2006 Bộ trởng Bộ giáo dục đào tạo; Vũ Thị Loan Sáng kiến kinh nghiệm 2012 củng cố thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổ, quan tâm công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật, tàn tật; tiếp tục đổi nội dungvà phơng pháp dạy học, cách đánh gía kết học tập rèn luyện đạo đức học sinh nhằm nâng cao chất lợng việc triển khai đổi chơng trình sách giáo khoa; nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Hởng ứng tốt vận động ngành Tập trung thực tốt công tác kiểm định chất lợng giáo dục trờng Tiểu học đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học - Tiếp tục thực Chỉ thị 40/2008/CT _ BGD-ĐT ngày 22/7/2008và kế hoạch số 307/KH-BGD-ĐT ngày 22/7/2008 Bộ trởng Bộ Giáo dục Đào tạo phát động triển khai phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện học sinh tích cực - Tăng cờng kỷ luật kỷ cơng hoạt động dạy học, đặc biệt trau dồi phẩm chất đạo đức nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời với việc nâng cao lực nghiệp vụ s phạm việc giáo dục học sinh 1.4 Trong thực tế, nhận thức giáo viên tiểu học công tác bồi dỡng chuyên môn hạn chế, cha đúng, cha đủ vị trí, vai trò công tác nhà trờng, tổ chức triển khai công tác thiếu tuân thủ nguyên tắc định, nội dung công tác bồi dỡng chuyên môn nhiều đợc thực cha đầy đủ, thiếu kế hoạch, biện pháp đạo triển khai công tác cha khoa học, không thờng xuyên Đó nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết công tác bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên trờng tiểu học hạn chế Thực tiễn thòi gian qua, trờng tiểu học địa bàn Hà Nội nói chung trờng Tiểu học Đông Thái nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực việc dạy học Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất nớc yêu cầu xây dựng Thủ đô Hà Nội ngang tầm với nớc phát triển khu vực chất lợng đội ngũ giáo viên trờng cha đáp ứng đợc Vũ Thị Loan Sáng kiến kinh nghiệm 2012 Là cán quản lý nhà trờng, băn khoăn với công tác quản lý Tôi xác định rằng: công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mắt xích chủ yếu quan trọng hệ thống công tác quản lý Công tác đợc cải tiến đẩy mạnh có tác dụng định tạo nên chuyển biến cao chất lợng dạy học giáo dục nhà trờng Vấn đề đặt làm để giữ vững phát huy thành tích dạy học đạt đợc thời gian qua, phấn đấu đạt danh hiệu trờng chuẩn Quốc gia thời gian tới Với suy nghĩ đó, chọn đề tài Một số biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy trờng Tiểu học Đông Thái Mục đích nghiên cứu: Đề tài có mục đích: - Xác định thực trạng công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái - Xây dựng tổ chức thực nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dỡng giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái nhằm nâng cao chất lợng dạy học Khách thể đối tợng nghiên cứu: 3.1 Khách thể nghiên cứu: - Là đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái - Hoạt động quản lý trình dạy học trờng tiểu học 3.2 Đối tợng nghiên cứu: - Biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái Giới hạn phạm vi nghiên cứu: 4.1 Địa bàn nghiên cứu: - Trờng Tiểu học Đông Thái 4.2 Phạm vi nghiên cứu: - Trong đề tài này, xin đợc giới hạn phạm vi nghiên cứu khuôn khổ số biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo Vũ Thị Loan Sáng kiến kinh nghiệm 2012 viên trờng Tiểu học Đông Thái nhằm nâng cao chất lợng hiệu dạy học giáo dục Giả thuyết khoa học: Nếu việc cải tiến xây dựng biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái đắn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nhà trờng hoạt động dạy học có chuyển biến kết đợc nâng cao Nhiệm vụ nghiên cứu: 6.1 Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn: biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái 6.2 Nghiên cứu thực trạng: công tác đạo bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái 6.3 Đề xuất tổ chức thực nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lợng dạy học giáo dục trờng Tiểu học Đông Thái Phơng pháp nghiên cứu: 7.1 Phơng pháp nghiên cứu lý luận: Đọc sách, văn để thu thập t liệu, thông tin cần thiết cho chơng đề tài 7.2 Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: - Điều tra (bằng phiếu điều tra) kết hợp với quan sát, đàm thoại, vấn, trò chuyện để nghiên cứu thực trạng biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái - Thực nghiệm s phạm để thử nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao kết hoạt động dạy học nhà trờng Phơng pháp đợc sử dụng chơng ba - Nghiên cứu sản phẩm hoạt động giáo viên học sinh (giáo án, sổ sách) để xác định kết công tác dạy học giáo viên học sinh 7.3 Phơng pháp nghiên cứu hỗ trợ: Vũ Thị Loan Sáng kiến kinh nghiệm 2012 - Thống kê toán học để phân tích số liệu điều tra thực nghiệm nh tính phần trăm, tính trung bình -Trò chuyện cô giáo học sinh Chơng Vũ Thị Loan Sáng kiến kinh nghiệm 2012 Cơ sở lý luận thực tiễn biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trờng tiểu học đông thái 1.1 Sơ lợc lịch sử vấn đề nghiên cứu: Công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên vấn đề sớm đợc nhà quản lý lãnh đạo trờng học ý quan tâm Họ sử dụng nhiều hình thức khác để bồi dỡng trình độ lực mặt cho giáo viên, đặc biệt công tác chuyên môn nghiệp vụ dạy học Kết thi dạy giỏi giáo viên kết thi học sinh giỏi học sinh khẳng định việc làm Đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái có ý thức ham học hỏi, có trách nhiệm với công tác chuyên môn Ban giám hiệu nhà trờng nhận thức rõ vấn đề nên có nhiều biện pháp đạo công tác nhằm nâng cao chất lợng dạy học nhà trờng Song công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trờng cha thực khoa học; ban giám hiệun nhà trờng khuyến khích việc tìm hiểu nghiên cứu để đa giải pháp hữu hiệu, góp phần đẩy mạnh chất lợng hiệu dạy học nhà trờng 1.2 Cơ sở lý luận đề tài: 1.2.1 Nghiên cứu khoa học: * Yêu cầu đổi chơng trình sách giáo khoa Tiểu học: Trong thời đại công nghệ thông tin sinh học phát triển nh vũ bão, với xu toàn cầu hoá công công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, Đảng ta khẳng định Phát triển giáo dục đào tạo động lực thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá, điều kiện phát huy nguồn lực ngời yếu tố để phát triển xã hội, tăng cờng kinh tế nhanh, bền vững (Văn kiện Đại hội X Đảng Cộng Sản Việt Nam): Yêu cầu đổi giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải đợc bồi dỡng thờng xuyên mặt để đáp ứng thực tiễn Vũ Thị Loan Sáng kiến kinh nghiệm 2012 Theo đờng lối đắn Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai đổi chơng trình giáo dục bậc học, cấp học, có cấp tiểu học để tiến kịp xu phát triển nớc khu vực giới Năm học 2010-2011 năm học tập trung đạo việc quản lý, tổ chức dạy học đánh giá kết học tập học sinhtheo chuẩn kiến thức,kỹ năng, tiếp tục đổi phơng pháp dạy học, thực tích hợp môn học; trọng giáo dục đạo đức, kỹ nắng sống cho học sinh .Xét cấp tiểu học thấy: Nội dung sách giáo khoa bậc tiểu học đợc tinh giảm, tập trung vào kiến thức, kĩ bản, mang tính thiết thực tích hợp đợc nhiều mặt giáo dục, nhiều môn học Phơng pháp dạy học hớng vào ngời học, lấy ngời học làm trung tâm; nghĩa dạy học phải xuất phát từ ngời học, ngời học, nhằm giúp họ có đủ điều kiến thức đáp ứng đợc đòi hỏi xã hội sở phát huy tính đa tích cực, chủ động sáng tạo ngời học Vì vậy, đổi phơng pháp dạy học lựa chọn kết hợp phơng pháp dạy học cổ truyền với phơng pháp dạy học đại, phù hợp với đối tợng, nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Hình thức tổ chức phơng tiện dạy học cần đổi cho phù hợp với phơng pháp nội dung học (dạy theo lớp, theo nhóm cho cá nhân học sinh) Đổi cách đánh giá kết học tập môn học nh Toán, Tiếng Việt,môn khoa,lịch sử địa lý(đối với lớp lớp 5) theo định lợng thang điểm 10; môn học lại đợc đánh giá nhận xét giáo viên theo mức: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A) cha hoàn thành (B) Trớc yêu cầu đổi chơng trình sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chuyên môn nghiệp vụ s phạm vững vàng Vì vậy, cải tiến việc đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trờng Vũ Thị Loan Sáng kiến kinh nghiệm 2012 công tác thiết thực, cấp bách Điều góp phần nâng cao chất lợng, hiệu công tác giáo dục nhà trờng 1.2.2 Một số vấn đề lý luận đề tài: * Khái niệm đội ngũ giáo viên nhà trờng tiểu học: Đội ngũ nhà trờng tiểu học bao gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh: đội ngũ giáo viên lực lợng trực tiếp thực công tác chăm sóc giáo dục học sinh, chất lợng đội ngũ giáo viên ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng công việc nhà trờng * Mục tiêu công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trờng: Xây dựng đội ngũ giáo viên số lợng vững chất lợng để có khả thực nội dung giáo dục toàn diện đợc quy định rõ kế hoạch giảng dạy nhà trờng Vai trò vị trí đội ngũ giáo viên trờng tiểu học: Giáo viên lực lợng quan trọng nhà trờng phụ thuộc vào trình độ khả đội ngũ giáo viên chủ yếu Do công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cần đợc quan tâm thích đáng, thực thờng xuyên, có kế hoạch * Đặc điểm đội ngũ giáo viên trờng học: Giáo viên trờng tiểu học đại đa số nữ, thành phần giữ nhiều chức nhiệm vụ nhà trờng nh gia đình xã hội Ngời giáo viên sống giàu tình cảm, dễ thông cảm với nhau, hay trao đổi trò chuyện với nhau; công tác giảng dạy phù hợp với đặc điểm tâm lý nhân cách họ Ngời giáo viên không ngời thầy mà ngời mẹ thứ hai học sinh 1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài: Vũ Thị Loan 10 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 tốt môn học mà đợc phân công Đối với giáo viên cha đạt trình độ chuẩn phải đợc bồi dỡng để đạt chuẩn theo quy định Trên sở giáo viên rèn cho khả thể kỹ s phạm nhuần nhuyễn - Bồi dỡng lực công tác Năng lực kỹ tổ chức hoạt động giảng dạy- giáo dục, kỹ nhận thức giải tình dạy học- giáo dục Năng lực công tác giáo viên có đợc sở trình rèn luyện, học tập rút kinh nghiệm không ngừng thân đồng nghiệp Mặt khác, hiệu trởng cần tạo điều kiện cách tin tởng giao việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện, trình hiệu trởng theo dõi, động viên giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm đóng góp ý kiến cho họ - Bồi dỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học giáo dục đội ngũ giáo viên Viết sáng kiến kinh nghiệm tham gia nghiên cứu khoa học có tác dụng thúc đẩy việc thực nhiệm vụ dạy học đợc tốt hơn, trình độ hiểu biết chuyên môn đợc nâng lên cách Hiệu trởng cần có hình thức đặc biệt (kết hợp tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học Có thể hiệu trởng mời chuyên gia hớng dạy cho giáo viên kiến thức kỹ viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học giáo dục Cần gợi ý đề mà giáo viên làm đợc nhằm giải vấn đề mà thực tế nhà trờng hạn chế - Hiệu trởng cần thực nghiêm túc chu đáo chế độ, sách giáo viên Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên 3.3 Cách tiến hành thực nghiệm * Bồi dỡng giáo viên Chất lợng giáo dục đào tạo phụ thuộc phần lớn vào trình độ giáo viên công tác bồi dỡng phải gắn với sử dụng phục vụ.Công tác bồi dỡng giáo Vũ Thị Loan 20 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 viên quan trọng trình độ đội ngũ giáo viên non trẻ, bất cập với yêu cầu nhiệm vụ ngành - Để hoàn thiện non yếu nội dung phơng pháp để giúp giáo viên có đủ lực tham gia tích cực vào đổi đất nớc - Giúp giáo viên cập nhật đợc kiến thức khoa học hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị TW đề ra: "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài" - Nội dung bồi dỡng cần bám sát tình hình thực tế Ngành, trờng theo giai đoạn cụ thể giai đoạn đổi đội ngũ giáo viên cần quan tâm bồi dỡng mặt nh sau: - Bồi dỡng t tởng trị nhằm nâng cao nhận thức giới quan, nhân sinh quan ngời giáo viên Bồi dỡng lòng nhân s phạm, với ngời thầy giáo yêu ngời cốt lõi, cội nguồn sâu xa ý tởng nhân văn đặc trng giáo dục - Bồi dỡng thờng xuyên ý tởng nghề nghiệp để đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề Mỗi giáo viên có nhân cách cao đẹp ngời thầy mẫu mực, không bị tha hoá biến chất lợi ích riêng t mà quên trách nhiệm nặng nề, giáo dục hệ trẻ biết nối tiếp truyền thống anh hùng dân tộc cha ông từ ngàn đời nay, yêu ngời, yêu nghề, say sa với nghề, tự hào với nghề biểu cao đẹp ngời giáo viên - Năng lực s phạm bao gồm lực tổ chức dạy lực tổ chức trình giáo dục Năng lực s phạm giáo viên đợc đánh giá qua kết giáo dục học sinh Trí thức khoa học sâu rộng tảng lực s phạm giáo viên không ngừng nâng cao kiến thức khoa học tự nhiên xã hội để đáp ứng nhu cầu ngày cao học sinh - Thực tế có nhiều biện pháp để bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ: Tự học, tự bồi dỡng, nhằm mục đích đào tạo kỹ nâng cao trình độ chuyên môn Vũ Thị Loan 21 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 - Thiết kế nội dung chơng trình thời gian tự bồi dỡng cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ điều kiện công tác giáo viên - Su tầm tài liệu chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung chơng trình học, nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm - Dự đồng nghiệp có lực chuyên môn cao, phơng thức s phạm tốt Sau tiết dự phải có tự nhận xét rút kinh nghiệm, đối chiếu so sánh với dạy để rút phơng pháp tối u áp dụng cho dạy lần sau - Tiếp thu ý kiến hay phơng pháp truyền thụ kiến thức chuyên môn đồng nghiệp tổ, nhóm - Bồi dỡng chung: Nhà trờng có kế hoạch điều kiện cho giáo viên đợc chuẩn hoá, tham dự chơng trình bồi dỡng theo quy định ngành, nhà trờng tổ chức cho giáo viên học tập tự bồi dỡng trờng * Những biện pháp chủ yếu - Trong hai biện pháp nêu biện pháp thứ chủ yếu thiết thực, tiến hành đợc thờng xuyên tốn Để thực biện pháp có hiệu quả, Hiệu trởng phải phân biệt đợc mặt yếu giáo viên sau giao cho tổ nhóm có trách nhiệm giúp đỡ, kèm cặp để có chất lợng chuyên môn phơng pháp s phạm đồng - Để làm tốt công tác tự học, tự bồi dỡng ngời Hiệu trởng cần tiến hành số công việc sau: + Phân loại trình độ lực đội ngũ giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dỡng, vào kết tìm hiểu tình hình đội ngũ + Hiệu trởng yêu cầu tổ nhóm chuyên môn xác định nội dung bồi dỡng, phân công cụ thể ngời chịu trách nghiệp giúp đỡ bồi dỡng - Xây dựng đội ngũ cốt cán tổ, khối - Giao nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên tự bồi dỡng Vũ Thị Loan 22 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 - Nhà trờng xếp, tạo thời gian cho số giáo viên cần đợc bồi dỡng có điều kiện thăm lớp đồng nghiệp giỏi chuyên môn - Xây dựng kế hoạch bồi dỡng cho đội ngũ cán giáo viên: Chúng ta làm phiếu xin ý kiến giáo viên nhu cầu cá nhân, xác định mức độ quan tâm họ số chủ điểm Sau thu thập phân tích, sở lên kế hoạch tổng thể cho năm, xác định nội dung hoạt động u tiên, xác định kết đạt đợc sau thực hoạt động bồi dỡng, xác định danh sách thành viên cho nội dung hoạt động đợc bồi dỡng - Biện pháp tổ chức đạo thực bồi dỡng cho cán giáo viên Chúng ta tiến hành theo hình thức nh: + Bồi dỡng chỗ: Kinh nghiệm thực tế cho thấy việc bồi dỡng cho thành công , hình thức khích lệ cho ngời đợc tham gia Cần triệt để khai thác nguồn lực có sẵn Công tác bồi dỡng chỗ cần đợc tiến hành thờng xuyên, liên tục có hiệu + Phát động thi giáo viên dạy giỏi cấp sở vào đầu tháng 10 hàng năm + Tổ chức thi học sinh giỏi tất khối lớp nhằm khích lệ lòng tự trọng nghề nghiệp giáo viên + Cử cán bộ, giáo viên tham gia hoạt động bồi dỡng chuyên môn Phòng giáo dục tổ chức, Trờng bồi dỡng cán giáo dục Hà Nội + Giao nhiệm vụ tự bồi dỡng cho giáo viên Có thể tiến hành biện pháp hình thức cụ thể nh: - Xây dựng nhà trờng thành số tổ chức học tập - Xây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn - Xây dựng sở vật chất, tạo điều kiện làm việc học tập tốt cho cán giáo viên: tủ sách, xếp thời khoá biểu hợp lý, cải tiến lịch họp chất lợng buổi họp *Một số hình thức tiến hành cụ thể: - Tham gia khoá học, bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn - Tham gia hội thảo Vũ Thị Loan 23 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 - Đi thực tế - Tham dự hội nghị - Trao đổi, giao lu chuyên môn qua mạng - Tổ chức cho cá nhân tự bồi dỡng *Ban giám hiệu đánh giá, rút kinh nghiệm chơng trình bồi dỡng Kế hoạch bồi dỡng cho giáo viên cần đợc đánh giá cập nhật thờng xuyên, cho dù thành công hay thất bại Khi đánh giá cần đa số tiêu chí sau: - Yêu cầu thành viên phát biểu ý kiến đánh giá sau tham gia hội thảo - Yêu cầu giáo viên viết báo cáo hội thảo, tập huấn, thực tế - Yêu cầu giáo viên thu hoạch kế hoạch hành động, viết sáng kiến kinh nghiệm từ điều đợc tiếp thu qua khoá tập huấn, hội thảo - Ban giám hiệu dự dạy với phơng châm đánh giá thúc đẩy phát triển nhằm tìm giải pháp để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy giáo dục giáo viên 3.4 Kết thực nghiệm: * Kết học tập (văn hoá) học sinh là: Xếp loại văn hoá năm học 2009 - 2010 Giỏi SL 514/856 Khá % 60 SL 243 % 23,4 Trung bình SL % 94 16 Yếu SL % 0,6 Xếp loại văn hoá năm học 2010-2011 Giỏi SL 582/912 Khá Trung bình Yếu % SL % SL % SL % 63,8 254 27,9 72 7,9 0,4 (Số học sinh yếu học sinh thiểu học hoà nhập) * Kết tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi Năm học 2009-2010 Vũ Thị Loan 24 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 - Số giáo viên có kết tiết thi dạy đạt loại giỏi: 20/31 đồng chí, chiếm tỷ lệ: 64,5% - Số giáo viên có kết tiết thi dạy đạt loại khá: 11/31 đồng chí, chiếm tỷ lệ: 35,5% Trong số giáo viên đợc dự thi cấp quận: 7/31, chiếm tỷ lệ: 22,5% Năm học 2010-2011 - Số giáo viên có kết tiết thi dạy đạt loại giỏi: 25/31 đồng chí, chiếm tỷ lệ: 80,6% - Số giáo viên có kết tiết thi dạy đạt loại khá: 6/31, chiếm tỷ lệ: 19,4% Thi giáo viên giỏi đat: Cấp Quận : giải nhì; giải ba Cấp Thành phố: giải khuyến kích Kết luận chơng: - Biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái đợc tiến hành thực nghiệm khoa học năm học 2010-2011 cách nghiêm túc cho kết khả quan - Kết thực nghiệm khẳng định tính đắn, khoa học thực thi mang lại biến chuyển rõ rệt công tác bồi dỡng đội ngũ kết học tập nhà trờng Vũ Thị Loan 25 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 Kết luận chung khuyến nghị Kết luận chung: - Kết nghiên cứu sở lý luận thực tiễn đề tài đắn Qua nhận thức ngời công tác bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên đợc nâng cao - Kết điều tra trờng Tiểu học Đông Thái khách quan, xác định rõ thực trạng công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nói chung biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trờng nói riêng - Kết thực nghiệm s phạm khẳng định tính đắn khoa học biện pháp đạo mà xây dựng đề tài Khuyến nghị: - Để làm tốt công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, ngời hiệu trởng phải ngời trình độ lực mặt - Hiệu trởng Bí th Chi Đảng phải quan tâm tạo điều kiện cho công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trờng - Cấp cần tổ chức khoá tập huấn mở lớp bồi dỡng kiến thức, hiểu biết kỹ công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên nhà trờng Đông Thái, ngày 20 tháng năm 2012 Ngời viết Vũ Thị Loan Tài liệu tham khảo Vũ Thị Loan 26 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 Tài liệu hớng dẫn nhiệm vụ năm học 2010- 2011 Nhà xuất giáo dục Việt Nam Luật giáo dục 2006 Điều lệ trờng Tiểu học Điều lệ Công đoàn Vũ Thị Loan 27 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 Phụ lục Phụ lục 1: Phiếu điều tra Để tìm hiểu công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau cách đánh dấu vào ô phù hợp : Câu1: Đồng chí cho biết mức độ việc bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên - Không cần thiết - Cần thiết - Rất cần thiết Câu 2: Theo đồng chí việc bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên nhằm mục đích gì? - Nâng cao chất lợng giáo dục học sinh nhà trờng - Giúp giáo viên nắm vững phơng pháp môn - Nâng cao nghệ thuật lên lớp giáo viên - Giúp giáo viên sử dụng đồ dùng linh hoạt Vũ Thị Loan 28 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 Phụ lục Phiếu đánh giá tiết dạy giáo viên Họ tên giáo viên Đơn vị Chức vụ: Đánh giá tiết dạy Nêu nhận xét u, khuyết điểm, tồn mặt sau ( Xem diễn biến tiết dạy họat động trang sau): - Chuẩn bị cho tiết dạy: - Về nội dung tiết dạy - Về phơng pháp thực hiện: - Sử dụng đồ dùng: - Kết quả: - Xếp loại chung : Ngày ý kiến chữ ký giáo viên Vũ Thị Loan tháng năm Ngời đánh giá 29 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 Diễn biến tiết dạy hoạt động Hớng dẫn giáo viên Vũ Thị Loan Hoạt động học sinh Nhận xét 30 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 CU TRC MT BO CO SNG KIN KINH NGHIM: Xin gii thiu hai cu trỳc hin ang c s dng nhiu nht cỏn b, giỏo viờn tham kho: Cu trỳc th nht: a t (hoc m u, tng quan, mt s chung) - Trong phn ny cn nờu rừ lý chn ti nghiờn cu Lý v mt lý lun, v thc tin, v tớnh cp thit, v nng lc nghiờn cu ca tỏc gi - Xỏc nh mc ớch nghiờn cu ca SKKN Bn cht cn c lm rừ ca s vt l gỡ? - i tng nghiờn cu l gỡ? - i tng kho sỏt, thc nghim - Chn phng phỏp nghiờn cu no? - Phm vi v k hoch nghiờn cu ( thi gian nghiờn cu bao lõu? Khi no bt u v kt thỳc?) b Ni dung SKKN - Nhng ni dung lý lun cú liờn quan trc tip n nghiờn cu tng kt kinh nghim - Thc trng nghiờn cu - Mụ t, phõn tớch cỏc gii phỏp (hoc cỏc bin phỏp, cỏc cỏch ng dng, cỏch lm mi ) m tỏc gi ó thc hin, ó s dng nhm lm cho cụng vic cú cht lng, hiu qu cao hn- õy l phn trng tõm ca SKKN (Phn thc trng v mụ t gii phỏp cú th trỡnh by kt hp; trỡnh by gii phỏp mi cú th liờn h vi gii phỏp c ó thc hin hoc nhng th nghim nhng cha thnh cụng nhm nờu bt c sỏng to ca gii phỏp mi) - Kt qu thc hin (Th hin bng bng tng hp kt qu, s liu minh ho, i chiu, so sỏnh) Vũ Thị Loan 31 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 c Kt lun v khuyn ngh - Nhng kt lun ỏnh giỏ c bn nht v SKKN (ni dung, ý ngha, hiu qu) - Cỏc xut v khuyn ngh d Ti liu tham kho (nu cú) Cu trỳc th hai: Cỏn b, giỏo viờn cỏc trng hc cng cú th tham kho bng chi tit v vic trỡnh by mt bn SKKN nh sau: B CC DN í V N Hi tỡm hiu v i tng ci tin I T VN : Vỡ phi i mi ? N G I ấ RA C SNG KIN gii C s lnh vc ny, cn t nhng gỡ mi coi l tt (chun)? Cp qun lý no ch o nh th ? Thc Thc trng cha trng i mi din nh th ban u no ? So vi chun thỡ thua kộm bao nhiờu ? So vi mc trung bỡnh thỡ th no? Nu khụng i mi s tỏc hi th no ? Gii phỏp ó s dng H N HI II GII QUYT VN : U Vũ Thị Loan Khi cha ci tin ó ỏp dng nhng gii phỏp no ? Nhng nguyờn nhõn no gõy nờn s kộm ci ? Nguyờn nhõn no l ch yu ? 1.C s Da vo c s lý lý lun lun no nh hng trc gii quyt ? Gi Cho rng cú th lm thuyt gỡ v lm cỏch no ci thin thc trng, nõng hiu qu ? P Nờu nhng iu cn t lnh vc ny, xut x cỏc bn ch o Miờu t (cú ớt nht ln so sỏnh) v thc trng cha i mi YấU CU Tỏc gi bit chn i tng mi, cú mõu thun v ỏng nghiờn cu D bỏo nguy c nu khụng i mi thc trng Nờu hn ch ca cỏc gii phỏp ó dng cha ci tin Nờu cỏc nguyờn nhõn phõn tớch nguyờn nhõn ch yu Trớch dn, phõn tớch Nờu gi thuyt bng cõu xỏc nh ("nu" "thỡ")hoc cõu nghi ("ti khụng ?") Bit chn phng phỏp hp lý 32 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 quyt mõu thun cho bn thõn tỏc gi nghiờn cu lý lun v tin hnh cỏc hot ng thc nghim khoa hc i vi SK ú thc hin vic i mi nh th no ? ( c s, n v) Vũ Thị Loan Quỏ trỡnh th nghim SK Hot ng gii quyt ú ln lt din th no ? 10 ó ỏp dng lỳc no ? My ln ? Trong bao lõu ? cỏc mu thc nghim ? Mu i chng ? 11 Nhng n v v cp trờn ó quan sỏt, kim tra ? Hiu qu mi 12 ó to li ớch thit thc gỡ ? 13 So vi cha cú SK thỡ hiu qa tng lờn th no ? 14 So sỏnh vi mu i chng (khụng dựng SK) thỡ kt qu hn bao nhiờu, gp my ? 15 So vi yờu cu (chun) ca trờn thỡ kt qu sau i mi (gn t, t hay vt) ? 16 Nhng ó kho Tng thut nhng vic ó lm th nghim SK (cụng khai) - biu din vic ỏp dng SK cho cp t kim tra Gii thiu v nhng ngi quan sỏt vic ỏp dng SK - giỳp ngi c thờm tin cy v ccỏc nhõn chng ó chng kin hot ng ỏp dng SK, kim chng gi thuyt Chng minh s hiu qu ca SK (tỏc gi cú th phi so sỏnh n ln - vi vt chng c th) Kt qu cao hn, ỏng tin; SK ó ỏp dng 33 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 RA SKKN (lý lun) gii quyt mõu thun cho cng ng, cho ng nghip ni khỏc III BI HC KN : KN c th Nờn s dng SKKN ? Vũ Thị Loan p dng SKKN Kt lun chung v kin ngh sỏt hiu qu thc nghim cui cựng ca SK ? 17 í kin ỏnh giỏ ca h ? 18 Vy, c th, SKKN ny thuc loi no ? (L gii phỏp ci tin hay hp lý hoỏ hot ng? - Ci tin: ci tin (kt cu , thit k; s dng, to sn phm thay th; th nghm, bo qun, ) - Hp lý hoỏ hot ng: t chc hot ng nghip v ; cụng tỏc qun lý, 19 Mun ỏp dng Dng hỡnh v, nh SKKN, h s ln lt chp hoc s giỳp lm nhng vic g ? ngi c d hỡnh dung, dng 20 í ngha ca SKKN Nờu ý ngha SKKN (i vi thc tin, vi i vi ngnh, i vi lý lun ?) thc tin 21 nõng hiu qu xut cỏc ý tng cao hn, cú th lm mi- SK; ngh vi nhng gỡ khỏc? ng nghip v vic 22 Cn tip tc nghiờn nghiờn cu ý tng cu i tng no mi lnh vc ny ? ngh vi cỏc cp 23 Cỏc cp qun lý cn QL v ỏp dng v h thc hin nhng tỏc tr SKKN ng gỡ nõng hiu qu cho phớa ỏp dng SKKN (tỏc gi, ng nghip)? Nờu rừ bn cht, loi hỡnh ca gii phỏp mi D ỏp dng Khng nh giỏ tr ca SKKN Cú th a hng nghiờn cu tip theo 34 [...]... lý và bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên là rất cần thiết Hiệu quả của công tác bồi dỡng và phát triển đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trờng tiểu học Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trờng Tiểu học Đông Thái cho thấy: Đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái rất tích cực, nhiệt... môn đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái, tôi đã có biện pháp mới nhằm phát huy các u điểm và khắc phục những nhợc điểm của công tác này Vũ Thị Loan 17 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 Chơng 3 Thực nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho độ ngũ giáo viên ở trờng tiểu học đông thái và kết quả thực nghiệm 3.1 Mục đích và yêu cầu của thực nghiệm 3.1.1 Mục đích: Công tác bồi dỡng và nâng. .. tổ chuyên môn trong trờng cha cao Công tác chỉ đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp chỉ đạo cụ thể - Kết quả khảo sát công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của trờng: Do nhận thức cha rõ ràng về vai trò, nhiệm vụ cảu công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trờng nên cha phát huy đợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giáo viên đối với công tác chuyên môn. .. công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trờng tiểu học và đề xuất biện pháp chỉ đạo bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trờng tiểu học đông thái 2.1 Đặc điểm của trờng Tiểu học Đông Thái: 2.1.1 Thuận lợi: Trờng Tiểu học Đông Thái thành lập thuộc Phòng giáo dục đào tạo Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Trờng đóng trên địa bàn phờng Bởi Trong những năm gần đây tình hình đô thị hoá ở địa... Kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài là đúng đắn Qua đó nhận thức của mọi ngời về công tác bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên đợc nâng cao - Kết quả điều tra cơ bản ở trờng Tiểu học Đông Thái là khách quan, đã xác định rõ thực trạng công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nói chung và biện pháp chỉ đạo về công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của nhà trờng nói... dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cho thấy: - Một số giáo viên: nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cha đầy đủ, cha thực sự phấn khích tham Vũ Thị Loan 15 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 gia hoạt động chuyên môn, cha thấy rõ vai trò của bồi dỡng chuyên môn đối với công tác của mình - Ban giám hiệu: có nhận thức đúng về vấn đề bồi dỡng chuyên môn. .. chuyên môn Vũ Thị Loan 18 Sáng kiến kinh nghiệm 2012 Mỗi hoạt động bồi dỡng đều có mục đích riêng, nộidung và phơng pháp, phơng tiện thực hiện riêng và cuối cùng phải đợc Hiệu trởng đánh giá 3 2 Nội dung thực nghiệm bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Nội dung bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ trong các trờng tiểu học là: - Bồi dỡng, nâng cao t tởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ. . .Sáng kiến kinh nghiệm 2012 Thực tiễn giáo dục của các trờng tiểu học trong thành phố Hà Nội đã khẳng định nhận thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ là một phần kế hoạch tổng thể của nhà trờng Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trờng Do vậy, công tác quản lý và bồi dỡng chuyên. .. khoa học kĩ thuật và khoa học giáo dục Công tác này làm cơ sở cho việc cải tiến nền giáo dục quốc dân theo hớng vừa hiện đại vừa sát thực tế Việt Nam Đây chính là mục tiêu chính của công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 3.1.2 Một số yêu cầu cơ bản cần thiết: Để công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả tốt thì: - Hiệu trởng phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công. .. công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Ban giám hiệu nhà trờng cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả Kế hoạch bồi dỡng chuyên môn là một phần trong kế hoạch chung, để thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trờng, của các tổ, khối chuyên ... biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái - Thực nghiệm s phạm để thử nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm. .. tiễn: biện pháp đạo công tác bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông Thái 6.2 Nghiên cứu thực trạng: công tác đạo bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Đông. .. thực nghiệm bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Nội dung bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán trờng tiểu học là: - Bồi dỡng, nâng cao t tởng, nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên;
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học đông thái , Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học đông thái ,

Từ khóa liên quan