0

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

16 158 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2019, 21:18

UBND THỊ SÃ SẦM SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIẾN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY” ***** Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Chức vụ đơn vị công tác: Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Tiến Sầm Sơn - Thanh Hóa Tháng năm 2011 A ĐẶT VẤN ĐỀ I LỜI MỞ ĐẦU: Giáo dục trẻ em nhiệm vụ vô quan trọng mà xã hội quan tâm, “Trẻ em hơm nay, giới ngày mai” Để ngày mai có người chủ xứng đáng, xã hội có người cơng dân tốt ngày hơm trẻ em mầm non nhú, hệ trước phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn trẻ hướng Đây nguồn nhân lực người để xây dựng phát triển đất nước Việt Nam thời kỳ hội nhập Để có nguồn nhân lực vừa hồng, vừa chun cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước – Đảng ta khẳng định “Giáo dục Quốc sách” đặt lên hàng đầu Chính lẽ đó, người làm cơng tác quản lý giáo dục, hàng ngày, hàng không khỏi tránh khỏi băn khoăn trăn trở, câu hỏi, thách thức lớn đặt cho thân Phải làm gì? Làm nào? Để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu: Xây dựng phát triển đất nước cho hôm cho mai sau, theo quan điểm, đường lối chủ trương mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI lựa chọn Nói đến chất lượng giáo dục nhà trường điều trước tiên ta phải nói đến vài trò người thầy Khi bàn đến vai trò người thầy nghiệp giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo nhân vật trọng tâm nhà trường, người định đào tạo nên người xã hội chủ nghĩa Vậy thầy giáo phải không ngừng vươn lên, rèn luyện tu dưỡng mặt để thực xứng đáng người thầy giáo xã hội chủ nghĩa” Đồng thời Thủ tướng rằng: “Vấn đề lớn giáo dục ta tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên trở thành đội quân đủ lực, đủ tư cách để làm tròn sứ mạng mình” Ngày đời sống cơng nghệ khoa học phát triển, người làm công tác quản lý trường học phải hiểu cách sâu sắc hết tầm quan trọng giáo viên nghiệp giáo dục nói chúng tồn phát triển trường nói riêng Vì việc bồi dưỡng giáo viên nhiệm vụ quan trọng cán quản lý trường học Việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vấn đề quan trọng, có vị trí chiến lược lâu dài Người thầy trung tâm, người định chất lượng tồn diện trò nhà trường Để có chất lượng trò đáp ứng với kinh tế trí thức năm kỷ 21 người làm công tác quản lý, chọn nghiên cứu vài biện pháp “chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trường tiểu học Quảng Tiến 2” Là vấn đề quan trọng để đưa chất lượng học tập học sinh ngày nâng cao bồi dưỡng phẩm chất đạo đức người xã hội chủ nghĩa, hai nhiệm vụ song song khơng thể thiếu được, Bác Hồ nói “ Người có đức mà khơng có tài làm việc khó Người có tài mà khơng có đức người vô dụng” II NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẦY, TRỊ VÀ CƠNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUN MƠN CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG: 1/ Đặc điểm tình hình nhà trường: Trường Tiểu học Quảng Tiến thành lập sở tách từ trường Tiểu học Quảng Tiến từ năm 1998.Trường Tiểu học Quảng Tiến thành lập thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Sầm Sơn Trường đóng địa bàn phường Quảng Tiến + Thuận lợi: - Nhà trường có đội ngũ cán quản lí trẻ, động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm - Đội ngũ cán giáo viên nhà trường khoẻ, trẻ, u nghề, đồn kết, có tinh thần trách nhiệm cao + Khó khăn: Về sở vật chất, khn viên nhà trường chưa đủ chuẩn mức độ Kinh tế địa phương gặp khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên ảnh hưởng khơng đến cơng tác giảng dạy học tập nhà trường Đánh giá chất lượng giảng dạy học tập giáo viên học sinh nhà trường: Tập thể cán giáo viên ln xác định đúng, rõ vai trò, vị trí trách nhiệm mình, thơng suốt chủ trương, nghị cấp uỷ Đảng nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục nay, đem hết khả kinh nghiệm vốn có thân đầu tư vào công tác giáo dục để đạt chất lượng cao Xếp loại chuyên môn cán giáo viên: Trong năm học xếp loại giỏi 94,3% khơng có loại yếu kém, số cán giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học 100% - Kết xếp loại chuyên môn cán giáo viên: Năm học 2006-2007 2007-2008 61,0% 75,4% 65.0% 84.0% 32% 38% XL Chuyên môn TL% GV Xuất sắc TL% GV giỏi cấp trường TL% GV giỏi cấp thị, cấp tỉnh -Chất lượng học sinh: Năm học XL HK - HL TL% Đạt THĐĐ 2006-2007 2007-2008 98,8% 100% TL% Chưa đạt 0,2% 0% TL% HS Khá-Giỏi 60.0% 72,1% TL%HS Lên lớp thẳng 99.8% 100% TL%HS thi lại hè 0.2% 0% Số lượng học sinh giỏi cấp: Năm học 2006-2007 2007-2008 48 61 28 22 SL HS Giỏi cấp thị SL HS Giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia Nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ cán giáo viên: - Khảo sát nhận thức giáo viên công tác bồi dưỡng chuyên môn thân - Gặp gỡ trao đổi trực tiếp với tổ trưởng chuyên môn, giáo viên trường - Nghiên cứu kỹ sổ sách ghi chép sinh hoạt hoạt động chuyên môn nhà trường tổ chuyên môn - Nghiên cứu văn bản, tài liệu đạo hướng dẫn hoạt động chuyên môn nhà trường Tiểu học mà cấp ban hành - Xác định rõ thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường năm trước - Phân tích kết nghiên cứu thực trạng để tìm hiểu nguyên nhân thực trạng, làm sở cần để thực nghiên cứu * Sau nghiên cứu thực trạng thấy: - Một số it giáo viên: Nhận thức vị trí, vai trò nhiệm vụ công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực phấn khích tham gia hoạt động chun mơn, chưa thấy rõ vai trò bồi dưỡng chun mơn cơng tác - Ban giám hiệu: Chưa bồi dưỡng kiến thức kỹ nghiệp vụ quản lý cao cấp Mọi người có nhận thức vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, song chưa thực đủ chức nhiệm vụ mình; việc hướng dẫn tổ chức hoạt động để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mang tính tự phát, kế hoạch chưa chặt chẽ - Việc xây dựng kế hoạch cho chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Nhà trường thiếu kế hoạch bồi dưỡng dài hơi, chưa phân công cụ thể người thực hiện, chưa rõ tiến độ thời gian, việc xây dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, quý, tháng, tuần; kế hoạch tổ chun mơn chung chung - Sau phân tích thực trạng, thấy ưu điểm, khuyết điểm công tác bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quảng Tiến 2, nghiên cứu biện pháp nhằm phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm công tác B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Mục đích u cầu : Cơng tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên công việc không kết thúc Mục đích cơng tác nhằm đẩy mạnh phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho tất giáo viên, cán nhân viên nhà trường, giúp giáo viên có đủ lực tham gia vào công đổi giáo dục, nâng cao hiểu biết vấn đề giáo dục nói chung, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi xã hội, theo kịp phát triển khoa học kỹ thuật khoa học giáo dục Công tác làm sở cho việc cải tiến giáo dục quốc dân theo hướng vừa đại vừa sát với thực tế Việt Nam Đây mục tiêu cơng tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên * Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết tốt thì: - Hiệu trưởng phải nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Ban giám hiệu nhà trường cần xác định nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Tổ chức đạo triển khai thực kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải phần kế hoạch chung, để thể rõ hoạt động giáo dục nhà trường, tổ, khối chun mơn Mỗi hoạt động bồi dưỡng có mục đích riêng, nội dung phương pháp, phương tiện thực riêng Nội dung thực nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Là người cán quản lý, đạo hoạt động, hoạt động chun mơn nhà trường, tơi thấy phải có trách nhiệm cao việc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục giáo viên, đảm bảo trình độ giảng dạy ngày cao, phấn đấu trở thành người “Mỗi thầy cô giáo gương sáng cho học sinh noi theo” - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán giáo viên đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tiếp xúc với phương tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà trường cần thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến chủ trương, sách Đảng nhà nước sách địa phương - Bồi dưỡng cho cán giáo viên văn hoá ngoại ngữ Mọi cán giáo viên cần nắm vững trình độ hiểu biết văn hố, xã hội, khoa học kỹ thuật làm tốt công tác giảng dạy giáo dục có hiệu Cán giáo viên cần tăng cường sử dụng ngoại ngữ học thêm ngoại ngữ để đọc tài liệu nước ngồi, làm phong phú thêm vốn kiến thức chun mơn, nghiệp vụ văn hoá giới Hiệu trưởng cần tạo điều kiện cho cán giáo viên thời gian kinh phí để khuyến khích họ tích cực trau dồi học tập, nâng cao trình độ… Nhà trường cần đầu tư xây dựng thư viện trường học có đủ loại sách, tư liệu tham khảo, loại tạp chí, báo chí, thư viện điện tử để cán giáo viên cập nhật thông tin mở rộng hiểu biết người thầy phải “Biết mười dạy một” phải dạy cho học trò “Học biết mười” - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên công việc hàng đầu; công việc thiếu suốt trình giảng dạy họ Giáo viên phải có chun mơn vững vàng sâu rộng Muốn vậy, giáo viên phải bồi dưỡng kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức kỹ để có đủ lực dạy tốt mơn học mà phân cơng Đối với giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn phải bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định Trên sở giáo viên rèn cho khả thể kỹ sư phạm nhuần nhuyễn - Bồi dưỡng lực công tác Năng lực kỹ tổ chức hoạt động giảng dạy - giáo dục, kỹ nhận thức giải tình dạy học - giáo dục Năng lực công tác giáo viên có sở q trình rèn luyện, học tập rút kinh nghiệm không ngừng thân đồng nghiệp Mặt khác, Hiệu trưởng cần tạo điều kiện cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện, q trình hiệu trưởng theo dõi, động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm đóng góp ý kiến cho họ - Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học giáo dục độ ngũ giáo viên Viết sáng kiến kinh nghiệm tham gia nghiên cứu khoa học có tác dụng thúc đẩy việc thực nhiệm vụ dạy học tốt hơn, trình độ hiểu biết chuyên môn nâng lên cách Hiệu trưởng cần có hình thức đặc biệt (kết hợp tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học Có thể hiệu trưởng mời chuyên gia hướng dạy cho giáo viên kiến thức kỹ viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học giáo dục Cần gợi ý đề tài mà giáo viên làm nhằm giải vấn đề mà thực tế nhà trường hạn chế - Bồi dưỡng sức khoẻ cho đội ngũ giáo viên Hiệu trưởng cần thực nghiêm túc chu đáo chế độ, sách lao động, nghỉ hè, nghỉ phép, chế độ khám sức khoẻ, khám bệnh, hưu trí, chế độ nữ công chức… Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với cơng đồn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên II CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Các giải pháp: - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán giáo viên: Chúng ta làm phiếu xin ý kiến giáo viên nhu cầu cá nhân, xác định mức độ quan tâm họ số chủ điểm Sau thu nhập, phân tích, sở lên kế hoạch tổng thể cho năm, xác định nội dung hoạt động ưu tiên, xác định kết đạt sau thực hoạt động bồi dưỡng, xác định danh sách thành viên cho nội dung hoạt động bồi dưỡng * Biện pháp tổ chức đạo việc thực bồi dưỡng cho cán giáo viên Chúng ta tiến hành theo hình thức như: + Bồi dưỡng chỗ: Kinh nghiệm thực cho thấy việc bồi dưỡng chỗ thành công gửi cán học ngồi đơn vị, hình thức khích lệ cho người tham gia Cần triệt để khai thác nguồn lực có sẵn Cơng tác bồi dưỡng chỗ cần tiến hành thường xuyên, liên tục có hiệu + Mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ số môn học cho cán giáo viên, bồi dưỡng phương pháp dạy số tiết học số mơn khó, bồi dưỡng luyện giải tốn khó + Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học thay vào buổi sinh hoạt chuyên môn ngày nghỉ + Phát động thi giáo viên dạy giỏi cấp sở vào đầu tháng 10 hàng năm + Tổ chức thi học sinh giỏi cấp sở tất khối lớp nhằm khích lệ lòng tự trọng nghề nghiệp giáo viên + Cử cán bộ, giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng bên Phòng giáo dục, Sở giáo dục tổ chức, trường bồi dưỡng cán tổ chức + Giao nhiệm vụ tự bồi dưỡng cho, giáo viên Có thể tiến hành biện pháp hình thức cụ thể như: - Xây dựng nhà trường thành nhóm học tập theo khối - Xây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn - Xây dựng sở vật chất, tạo điều kiện làm việc học tập tốt cho cán giáo viên: tủ sách, tài liệu, thư viện điện tử, phòng học chất lượng cao, xếp thời khố biểu hợp lý, cải tiến lịch họp, phổ biến kế hoạch thông báo qua hộp thư điện tử - Tham gia khố học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn - Tổ chức hội thảo công tác chuyên môn - Trao đổi, giao lưu chuyên môn qua mạng với trường chất lượng cao - Ban Giám hiệu thường xuyên dự khảo sát chất lượng học sinh, đánh giá góp ý cho cán giáo viên môn học, đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình bồi dưỡng, kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên cần đánh giá cập nhật thường xuyên, cho dù thành công hay thất bại Khi đánh giá cần 10 khen chê người, việc, kết hợp đánh giá cán giáo viên đánh giá chất lượng học sinh - Yêu cầu thành viên phát biểu ý kiến đánh giá sau tham gia hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, sau lớp nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ - Giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm từ điều tiếp thu công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Ban giám hiệu dự dạy với phương châm đánh giá thúc đẩy phát triển nhằm tìm giải pháp để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy giáo dục giáo viên Kết đạt sau áp dụng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Công tác đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên công việc phức tạp, yêu cầu người cán quản lý phải có biện pháp quản lý tổ chức phù hợp Để nhà trường ngày có nhiều giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi trình đạo phấn đấu đồng chí Ban Giám hiệu nhà trường, cố gắng liên tục tập thể giáo viên trường Qua số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Quảng Tiến nêu trên, trường tiểu học Quảng Tiến bước đưa chất lượng giảng dạy giáo viên kết học tập học sinh ngày nâng cao * KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ ĐẠO ĐỨC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NĂM HỌC 2008-2009; 2009 – 2010: - Kết xếp loại chuyên môn cán giáo viên: Năm học XL Chuyên môn TL% GV Xuất sắc TL% GV giỏi cấp 2008-2009 2009-2010 69,0% 89,1% 73,0% 97,0% 11 trường TL% GV giỏi cấp thị, cấp tỉnh 41% 51% -Chất lượng học sinh: Năm học XL HK - HL TL% Đạt THĐĐ 2008-2009 2009-2010 100% 100% 0% 0% TL% HS Khá-Giỏi 79,0% 85,7% TL%HS Lên lớp thẳng 100% 100% TL%HS thi lại hè 0% 0% TL% Chưa đạt Số lượng học sinh giỏi cấp: Năm học 2008-2009 2009-2010 71 94 37 44 SL HS Giỏi cấp thị SL HS Giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia * Các danh hiệu trường đạt năm 2009, 2010: - Ngày 01 tháng 12 năm 2009 nhà trường Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng theo Quyết định số 1926/QĐ -CTN - Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn tuyên dương điển hình tiên tiến xuất sắc năm Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III số 331/QĐ-UBND, ngày 07 tháng năm 2010 - Giám đốc Sở GD &ĐT tuyên dương đơn vị đạt tiên tiến điển hình phong trào thi đua yêu nước từ năm 2005-2010 - Năm 2010 Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc 12 * Kết luận: - Biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quảng Tiến tiến hành thực nghiệm khoa học cách nghiêm túc cho kết khả quan - Kết thực nghiệm khẳng định tính đắn, khoa học thực thi Các biện pháp áp dụng mang lại chuyển biến rõ rệt công tác bồi dưỡng đội ngũ kết học tập nhà trường C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ RÚT RA ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG Kết luận chung: Qua nhiều năm làm công tác quản lý, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên rút kinh nghiệm sau: Trường Tiểu học Quảng Tiến có thành tích ngày hơm nội dung cơng tác đạo có hệ thống biện pháp hoàn chỉnh tổ chức thực chặt chẽ, có biện pháp quản lý kế hoạch phù hợp, người quản lý có lực chuyên môn vững vàng Công tác đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên công việc phức tạp, yêu cầu người cán quản lý phải có biện pháp quản lý kế hoạch phù hợp Ban giám hiệu phải người vừa có đức, vừa có tài Ngoài lực quản lý nhà trường, thành viên Ban giám hiệu phải có lực chuyên mơn thật vững vàng Có đẩy mạnh cơng tác trí dục – Nhiệm vụ trung tâm nhà trường Ban giám hiệu cần có quan niệm đắn xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi nhiệm vụ hàng đầu nhà trường “ Không thầy đố mày làm nên” Ban giám hiệu phải thường xun kiểm tra, đơn đốc, có khen thưởng, động viên kịp thời để ngày có nhiều giáo viên dạy giỏi môn 13 Lấy việc sinh hoạt nhóm, tổ chun mơn tăng cường việc thăm lớp, dự phương tiện hữu hiệu để nâng cao lực chuyên môn thầy cô giáo Đây phương pháp tốt để bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên Nhà trường giáo viên có vai trò quan trọng việc tổ chức chặt chẽ để hợp yếu tố chủ quan, khách quan ( học sinh, nhà trường, gia đình ), tạo mơi trường sư phạm với điều kiện thuận lợi cho học sinh để phát huy hết nội lực thân đạt hiệu cao việc học tập Việc bồi dưỡng giáo viên phải có kế hoạch cụ thể năm học, giai đoạn muốn có học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi bồi dưỡng giáo viên trực tiếp dạy quan trọng Ngồi nhà trường mời thêm thầy giáo có kinh nghiệm trường bạn đến , vừa trực tiếp giảng dạy cho học sinh, vừa trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp với giáo viên, vừa tạo khơng khí mẻ, gây hứng thú học tập cho em Trong công tác giảng dạy, nhà trường giữ vai trò chủ đạo định thông qua việc tổ chức thực kế hoạch; nhân tố quy tụ yếu tố hợp thành thể thống nhất, phát huy tổng hợp sức mạnh thành tố hướng vào mục tiêu chung; kích thích tính tích cực cao độ nhân tố chủ quan học sinh để đạt hiệu quả, chất lượng học tập tốt Những Kiến nghị: - Để làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, người hiệu trưởng phải người có trình độ lực mặt Ban giám hiệu ngồi việc ln ln học hỏi để nâng cao trình độ thân cần đào tạo bồi dưỡng thường xuyên Để nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ cán giáo viên ngành giáo dục cần đảm bảo kinh phí cho công tác bồi dưỡng đội ngũ cán giáo viên - Tăng cường mua sắm trang thiết bị đại cho dạy học 14 - Cấp cần tổ chức khoá tập huấn mở lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ công tác bồi dưỡng đội ngũ cán lãnh đạo nhà trường Quảng Tiến, ngày 28 tháng năm 2011 Người viết Nguyễn Thị Kim TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo dục Đào tạo xây dựng phát triển nguồn nhân lực cho Cơng nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước Những vấn đề chung quản lý Giáo dục – Nguyễn Tấn Chuyên đề quản lý trường học – Giáo sư Nguyễn Văn Lê – Nhà giáo ưu tú Đỗ Hữu Tài Quản lý chuyên môn Hiệu trưởng trường Tiểu học – Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường Tiểu học Luật Giáo dục Điều lệ trường Tiểu học 15 MỤC LỤC Nội dung Trang A ĐẶT VẤN ĐỀ LỜI MỞ ĐẦU I II NGHIÊNCỨU THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẦY, TRỊ VÀ CƠNG Đặc điểm tình hình nhà trường Đánh giá chất lượng giảng dạy học tập giáo viên học sinh nhà trường Nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ cán giáo viên B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG I CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Mục đích yêu cầu Nội dung thực nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên II CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các giải pháp Kết đạt sau áp dụng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán giáo viên 11 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ RÚT RA TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO BỒI 14 Kết luận chung 14 Những kiến nghị 15 DƯỠNG Tài liệu tham khảo 16 Mục lục 17 16 ... chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy giáo dục giáo viên Kết đạt sau áp dụng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Công tác đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên công việc phức tạp,... cơng tác bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên * Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết tốt thì: - Hiệu trưởng phải nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn. .. CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Mục đích yêu cầu : Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên công
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy,

Từ khóa liên quan