0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG

28 470 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015, 10:08

Sáng kiến kinh nghiệm Trờng TH Quyết Thắng Phòng GIO DC V O TO Đông Triều TRNG Tiểu học Quyết Thắng ***************************** MT S BIN PHP CH O CễNG TC BI DNG CHUYấN MễN CHO I NG GIO VIấN NHM NNG CAO CHT LNG GING DY TRNG TIU HC QUYT THNG Họ và tên: Bùi Thị Hải Thu Phó HT Trờng Tiểu học Quyết Thắng Mạo Khê Phần M U 1. Lý do chn ti: 1.1. V mt lý lun: 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng Trường học là một tổ chức sư phạm - xã hội được hình thành để thực hiện mục đích nhất định; là tổ chức cơ sở của hệ thống giáo dục, nơi tập hợp những người thực hiện nhiệm vụ chung là dạy và học, giáo dục đào tạo những nhân cách theo mục tiêu đề ra. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên. Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó có giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế thế giới, hoà mình vào xu thế toàn cầu hoá, do đó vấn đề nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên càng trở nên cấp bách. Một nhà trường mà các giáo viên được thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao và theo kịp xu hướng giáo dục của thời đại. 1.2. Về mặt thực tiễn: Trong thực tế, nhận thức của giáo viên tiểu học về công tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của công tác này trong nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên… Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong các trường tiểu học còn hạn chế. Thực tiễn trong thời gian qua, các trường tiểu học ở địa bàn Quảng Ninh nói chung và trường trường Tiểu học Quyết Thắng nói riêng đã có 2 Sáng kiến kinh nghiệm Trờng TH Quyết Thắng nhiu chuyn bin tớch cc trong vic dy - hc.Nht l vic a ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy. Tuy nhiờn so vi yờu cu o to ngun nhõn lc cho s nghip cụng nghip hoỏ - hin o hoỏ t nc v yờu cu xõy dng Tỉnh Quảng Ninh ngang tm vi cỏc nc phỏt trin trong khu vc, thỡ cht lng i ng giỏo viờn ca trng cha ỏp ng c. L cỏn b qun lý ca nh trng, chỳng tụi rt bn khon vi cụng tỏc qun lý. Chỳng tụi xỏc nh rng: cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn s l mt xớch ch yu v quan trng nht trong h thng cụng tỏc qun lý. Cụng tỏc ny c ci tin v y mnh s cú tỏc dng quyt nh to nờn s chuyn bin cao v cht lng dy hc v giỏo dc ca nh trng. Vn t ra l lm th no gi vng v phỏt huy nhng thnh tớch dy hc ó t c trong thi gian qua, tip tc duy trỡ danh hiu trng chun Quc gia. Vi suy ngh ú, tụi chn ti "Mt s bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy trng Tiu hc Quyt Thng - Th trn Mo Khờ. 2. Mc ớch nghiờn cu: ti ny cú mc ớch: - Xỏc nh thc trng cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyết Thắng. - Xõy dng v t chc thc nghim bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng nhm nõng cao cht lng dy v hc. 3. Thi gian - a im nghiờn cu. Năm học 2008 2009 là năm học tiếp tc trin khai cuc vn ng, Hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh lng ghép với cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục l năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý và dạy học . 3 Sáng kiến kinh nghiệm Trờng TH Quyết Thắng Cùng việc bồi dỡng chuyờn mụn, nghip v, nâng cao chất lợng dạy và học cho i ng giáo viên ca nh trng. Ngay từ đầu năm học nhà trờng đã có kế hoạch bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên, nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu đổi mới chơng trình sỏch giỏo khoa. Bằng các hoạt động dạy và học cụ thể, thông qua các bài dạy giúp giáo viên thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học ở các môn học. Trong sáng kiến kinh nghiệm này. Nhà trờng chúng tôi xin đợc đề cập, cùng trao đi v Bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng - Mo Khờ - ụng Triu . Thi gian t thỏng 9/2008 n thỏng 4/2009. a im ti trng Tiu hc Quyt Thng Mo Khờ. 4. Gi thuyt khoa hc: Nu vic ci tin xõy dng bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng ỳng n v phự hp vi iu kin, hon cnh ca nh trng thỡ hot ng dy hc s cú chuyn bin v kt qu s c nõng cao. 5. Nhim v nghiờn cu: 5.1 Nghiờn cu c s lý lun v thc tin v bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng ụng Triu - Qung Ninh. 5.2. Nghiờn cu thc trng v cụng tỏc ch o bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng. 5.3. xut t chc thc nghim bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng dy hc v giỏo dc ti trng Tiu hc Quyt Thng. 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng 6. Phương pháp nghiên cứu: 6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc sách, văn bản để thu nhập tư liệu, thông tin cần thiết cho chương một của đề tài. 6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Điều tra cơ bản (bằng phiếu điều tra) kết hợp với quan sát, đàm thoại, phỏng vấn, trò chuyện để nghiên cứu thực trạng biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Quyết Thắng. - Thực nghiệm sư phạm để thử nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao kết quả của hoạt động dạy và học trong nhà trường. Phương pháp này được sử dụng ở chương ba. - Nghiên cứu sản phẩm hoạt động của giáo viên và học sinh (giáo án, sổ sách…) để xác định kết quả công tác dạy - học của giáo viên và học sinh. 7. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu: Trong đề tài này, chúng tôi xin được giới hạn phạm vi nghiên cứu trong khuôn khổ một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Quyết Thắng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học và giáo dục. NỘI DUNG 1 . Ch ¬ng 1: Tæng quan Trong phần nội dung này chúng ta cần phải nêu được: 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng Thứ nhất: Cơ sở lý luận và thực tiễn của biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Trường tiểu học Quyết Thắng. Thứ 2: Nghiên cứu thực trạng biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường tiểu học và đề xuất biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Quyết Thắng Thứ 3: Thực nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Quyết Thắng và kết quả thực nghiệm. Trong phần này chúng ta cần hiểu: . Mục đích và yêu cầu thực nghiệm . Nội dung thực nghiệm . Cách tiến hành thực nghiệm . Kết quả thực nghiệm §ã chÝnh lµ phÇn tæng quan cña phÇn néi dung vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu cña việc chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Quyết Thắng Mạo Khê. 2.CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG. 2.1. Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu: 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là một vấn đề sớm được các nhà quản lý và lãnh đạo các trường học chú ý quan tâm. Họ đã sử dụng nhiều hình thức khác nhau để bồi dưỡng trình độ và năng lực mọi mặt cho giáo viên, đặc biệt về công tác chuyên môn và nghiệp vụ dạy học. Kết quả thi dạy giỏi của giáo viên và kết quả thi học sinh giỏi của học sinh đã khẳng định những việc đã làm là đúng. Đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học Quyết Thắng có ý thức ham học hỏi, có trách nhiệm với công tác chuyên môn. Ban giám hiệu nhà trường nhận thức rõ vấn đề này nên đã có nhiều biện pháp chỉ đạo công tác này nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Song công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường còn chưa thực sự khoa học; bởi vậy lãnh đạo nhà trường khuyến khích việc tìm hiểu nghiên cứu để đưa ra những giải pháp hữu hiệu, góp phần đẩy mạnh chất lượng và hiệu quả dạy học của nhà trường. 2.2. Cơ sở lý luận của đề tài: 2.2.1. Căn cứ khoa học: * Yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học: Trong thời đại công nghệ thông tin và sinh học phát triển như vũ bão, cùng với xu thế toàn cầu hoá và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam): Yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn. Theo đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học, các cấp học, trong đó có cấp tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Ở các năm học trước, chúng ta đã thực hiện thay đổi chương trình và sách giáo khoa lớp 5 cả về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cũng như cách đánh giá. Xét ở cấp tiểu học, chúng ta thấy: Nội dung sách giáo khoa mới của bậc tiểu học đã được tinh giản, tập trung vào các kiến thức, kĩ năng cơ bản, mang tính thiết thực tích hợp được nhiều mặt giáo dục, nhiều môn học. Phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm; nghĩa là dạy học phải xuất phát từ người học, vì người học, nhằm giúp họ có đủ kiến thức đáp ứng được các đòi hỏi của xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tính tích cực và sáng tạo của người học. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học là lựa chọn và kết hợp các phương pháp dạy học cổ truyền với phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với từng đối tượng, nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Hình thức tổ chức và phương tiện dạy học cũng cần đổi mới cho phù hợp với phương pháp và nội dung dạy học (dạy theo lớp, theo nhóm và cho từng cá nhân học sinh…). Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập ở các môn học như Toán, Tiếng Việt theo định lượng thang điểm 10, các môn học còn lai được đánh giá bằng phiếu nhận xét của giáo viên theo các mức: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A) và chưa hoàn thành (B). 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng Trước yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Vì vậy, cải tiến việc chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường là công tác thiết thực, cấp bách. Điều này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường. * Nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lồng ghép với cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, là năm học triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học”. 2.2.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản của đề tài: *Khái niệm về đội ngũ giáo viên trong nhà trường tiểu học: Đội ngũ trong nhà trường tiểu học bao gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên, và học sinh: trong đó đội ngũ giáo viên là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục học sinh, vì vậy chất lượng của đội ngũ giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc của nhà trường. * Mục tiêu của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường: Xây dựng một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và vững về chất lượng để có khả năng thực hiện nội dung giáo dục toàn diện được quy định rõ trong kế hoạch giảng dạy của nhà trường. * Cơ cầu và đặc điểm của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học: 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng Chủ yếu gồm cán bộ quản lý, giáo viên. Ngoài ra còn có:nhân viên phục vụ giảng dạy và giáo dục như: văn thư, thư viện, phụ tá phòng thí nghiệm, giáo vụ…, lực lượng này tuy không tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy và giáo dục nhưng những đóng góp của họ là không thể thiếu được để làm nên chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường. * Vai trò và vị trí của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học: Giáo viên là lực lượng quan trọng nhất trong nhà trường, là cầu nối học sinh với các lực lượng xã hội. Giáo viên là lực lượng chủ chốt giữ vị trí quan trọng và quyết định chất lượng của các hoạt động giáo dục ở nhà trường. Chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường phụ thuộc vào trình độ và khả năng của đội ngũ giáo viên là chủ yếu. Do vậy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cần được quan tâm thích đáng, thực hiện thường xuyên, có kế hoạch. * Đặc điểm của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học: Giáo viên trong các trường tiểu học đại đa số là nữ, là thành phần giữ nhiều chức năng và nhiệm vụ trong nhà trường cũng như gia đình và xã hội. Họ sống rất giàu tình cảm, dễ cảm thông với nhau, hay trao đổi trò chuyện với nhau; công tác giảng dạy rất phù hợp với đặc điểm tâm lý và nhân cách của họ. Người giáo viên không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ thứ hai của trẻ. 1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài: Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định nhận thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho giáo viên. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ là một phần kế hoạch tổng thể của nhà trường. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trường. 10 [...]... thit nh hng, ch o cho quỏ trỡnh nghiờn cu ti 11 Sáng kiến kinh nghiệm Trờng TH Quyết Thắng 3 CHNG 3 NGHIấN CU THC TRNG BIN PHP CH O CễNG TC BI DNG CHUYấN MễN CHO I NG GIO VIấN TRNG TIU HC V XUT BIN PHP CH O BI DNG CHUYấN MễN CHO I NG GIO VIấN TRNG TIU HC QUYT THNG 3.1 c im v tỡnh hỡnh ca trng Tiu hc Quyt Thng : Trng Tiu hc Quyt Thng Th trn Mo Khờ đợc tách ra từ trờng PTCS Quyết Thắng từ năm 1992... t chc hot ng bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn cũn mang tớnh i phú v t phỏt, thiu k hoch - Nghiờn cu vic xõy dng k hoch cho chng trỡnh bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn: Nh trng thiu k hoch bi dng di hi cho giỏo viờn K hoch cụng tỏc nm hc ca nh trng th hin khỏ 14 Sáng kiến kinh nghiệm Trờng TH Quyết Thắng y ni dung cỏc hot ng giỏo dc, song vn bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn cha c cp mt cỏch ỳng... nghim bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn: Ni dung bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn, cỏn b trong cỏc trng tiu hc l: - Bi dng, nõng cao t tng, nhn thc chớnh tr cho i ng giỏo viờn; giỏo dc lý tng sng gn lin vi bi dng phm cht ngh nghip cho cỏn b v giỏo viờn To mi iu kin thun li cho cỏn b, giỏo viờn c tip xỳc vi cỏc phng tin thụng tin bỏo chớ; mt khỏc nh trng cn thng xuyờn t chc cho cỏn b, giỏo viờn... mụn cho giỏo viờn c nõng cao - Kt qu iu tra c bn trng Tiu hc Quyết Thắng l khỏch quan, ó xỏc nh rừ thc trang cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn núi chung v bin phỏp ch o v cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn ca nh trng núi riờng - Kt qu thc thực nghiệm s phm ó khng nh tớnh ỳng n v khoa hc ca nhng bin phỏp ch o m chỳng tụi ó xõy dng trong ti 23 Sáng kiến kinh nghiệm Trờng TH Quyết. .. kinh nghiệm Trờng TH Quyết Thắng Do vy cụng tỏc qun lý v bi dng chuyờn mụn nghip v cho ng giỏo viờn l rt cn thit Hiu qu ca cụng tỏc bi dng v phỏt trin i ng giỏo viờn cú tỏc ng quyt nh kt qu dy hc v giỏo dc ca nh trng tiu hc Thc t hot ng ca cụng tỏc qun lý v bi dng chuyờn mụn nghip v cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng cho thy: i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng mặc dù tuổi cao chiếm 65% nhng... ny 16 Sáng kiến kinh nghiệm Trờng TH Quyết Thắng 4.CHNG 4 THC NGHIM BIN PHP CH O CễNG TC BI DNG CHUYấN MễN CHO I NG GIO VIấN TRNG TIU HC QUYT THNG V KT QU THC NGHIM 4.1 Mc ớch v yờu cu ca thc nghim 4.1.1 Mc ớch: Cụng tỏc bi dng v nõng cao cht lng i ng giỏo viờn l cụng vic khụng bao gi kt thỳc Mc ớch ca cụng tỏc ny l nhm y mnh s phỏt trin v chuyờn mụn, nghip v cho tt c giỏo viờn, cỏn b v nhõn viờn... qu tt thỡ: - Ban giỏm hiu phi nhn thc ỳng v tm quan trng ca cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn 17 Sáng kiến kinh nghiệm Trờng TH Quyết Thắng - Ban giỏm hiu nh trng cn xỏc nh ỳng nhu cu, mc tiờu, ni dung cn bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn - T chc v ch o trin khai thc hin k hoch bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn t hiu qu K hoch bi dng chuyờn mụn phi l mt phn trong k hoch chung, th hin... cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn cho thy: - Mt s giỏo viờn: nhn thc v v trớ, vai trũ v nhim v ca cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn cha y , cha thc s phn khớch tham gia hot ng chuyờn mụn, cha thy rừ vai trũ ca bi dng chuyờn mụn i vi cụng tỏc ca mỡnh - Ban giỏm hiu: cha c bi dng kin thc v k nng nghip v qun lý cao cp H cú nhn thc ỳng v vn bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn, song... hot ng c bi dng - Bin phỏp t chc v ch o vic thc hin bi dng cho cỏn b v giỏo viờn Chỳng ta cú th tin hnh theo cỏc hỡnh thc nh: + Bi dng ti ch: Kinh nghim thc th cho thy vic bi dng ti ch s thnh cụng hn l gi cỏn b i hc ngoi n v, vỡ hỡnh thc ny khớch l cho mi ngi u c tham gia Cn trit khai thỏc ngun lc 20 Sáng kiến kinh nghiệm Trờng TH Quyết Thắng cú sn Cụng tỏc bi dng ti ch cn c tin hnh thng xuyờn, liờn... nghiệm Trờng TH Quyết Thắng Ban giỏm hiu cha phõn cụng rừ nim v cho mi cỏ nhõn trong tng cụng vic c th Cụng vic ụi khi cũn chng chộo, k lut lao ng cha nghiờm Ban giỏm hiu sp xp v phõn cụng cụng vic cha khoa hc Tinh thn cng ng trỏch nhim gia cỏc t chuyờn mụn trong trng cha cao Cụng tỏc ch o t chc hot ng chuyờn mụn thiu bin phỏp ch o c th - Kt qu kho sỏt cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn . tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường tiểu học và đề xuất biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Quyết Thắng Thứ 3: Thực nghiệm biện pháp. biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Quyết Thắng. - Thực nghiệm sư phạm để thử nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ. Cơ sở lý luận và thực tiễn của biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Trường tiểu học Quyết Thắng. Thứ 2: Nghiên cứu thực trạng biện pháp chỉ đạo công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG, MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG,

Từ khóa liên quan