0

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

18 92 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2020, 09:33

Việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là vấn đề quan trọng, có vị trí chiến lược lâu dài. Người thầy là trung tâm, là người quyết định chất lượng toàn diện của trò trong nhà trường. Để có được chất lượng của trò đáp ứng với nền kinh tế trí thức trong những năm tiếp theo của thế kỷ 21 là người làm công tác quản lý. UBND THỊ SàSẦM SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIẾN 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CƠNG TÁC BỒI DƯỠNG  CHUN MƠN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY” *****                                             Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim                                                    Chức vụ và đơn vị cơng tác: Hiệu   trưởng                                                                              trường Tiểu học Quảng   Tiến 2                                                                                  Sầm Sơn ­ Thanh   Hóa Tháng 2 năm 2011 A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LỜI MỞ ĐẦU: Giáo dục trẻ em là một nhiệm vụ vơ cùng quan trọng mà xã hội đều   quan tâm, bởi “Trẻ em hơm nay, thế giới ngày mai”. Để ngày mai có những   người chủ  xứng đáng, xã hội có những người cơng dân tốt  thì ngày hơm  nay khi trẻ  em là những mầm non mới nhú, thế  hệ  đi trước phải có trách   nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn trẻ đi đúng hướng. Đây chính là nguồn nhân lực  con người để xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trong thời kỳ hội   nhập. Để  có nguồn nhân lực vừa hồng, vừa chun trong cơng cuộc cơng  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – Đảng ta đã khẳng định “Giáo dục là   Quốc sách” và được đặt lên hàng đầu. Chính vì lẽ  đó, những người làm  cơng tác quản lý giáo dục, hàng ngày, hàng giờ  chúng tơi khơng khỏi tránh  khỏi  những băn khoăn trăn trở, những câu hỏi, những thách thức lớn được  đặt ra cho bản thân mình. Phải làm gì? Làm như thế nào? Để đào tạo được  nguồn nhân lực đáp ứng với u cầu: Xây dựng và phát triển đất nước cho  hơm nay và cho mai sau, theo quan điểm, đường lối và chủ trương  mà Đại   hội Đảng tồn quốc lần thứ XI đã lựa chọn Nói đến chất lượng giáo dục trong nhà trường điều trước tiên ta phải   nói đến vài trò của người thầy. Khi bàn đến vai trò của người thầy trong   nghiệp giáo dục, Thủ  tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo là một   nhân vật trọng tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên   những con người mới xã hội chủ  nghĩa. Vậy thầy giáo phải khơng ngừng   vươn lên, rèn luyện tu dưỡng về  mọi mặt để  thực sự  xứng đáng là người   thầy giáo xã hội chủ  nghĩa”. Đồng thời Thủ  tướng còn chỉ  ra rằng: “Vấn   đề lớn nhất trong giáo dục của ta hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi nhất   để  đội ngũ giáo viên dần dần trở  thành một đội quân đủ  năng lực, đủ  tư   cách để còn làm tròn sứ mạng của mình” Ngày nay trong đời sống cơng nghệ  và khoa học phát triển, những  người làm cơng tác quản lý trong trường học chúng tơi phải hiểu  một cách   sâu sắc hơn ai hết về  tầm quan trọng của giáo viên trong sự  nghiệp giáo  dục nói chúng và trong sự tồn tại  và phát triển của trường mình nói riêng   Vì vậy việc bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ  quan trọng nhất của cán bộ  quản lý trường học. Việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là vấn đề  quan  trọng, có vị trí chiến lược lâu dài. Người thầy là trung tâm, là người quyết  định   chất lượng tồn diện của trò trong nhà trường. Để  có được chất   lượng của trò đáp  ứng với nền kinh tế trí thức trong những năm tiếp theo  của thế kỷ 21 là người làm cơng tác quản lý, tơi chọn nghiên cứu một vài  biện pháp “chỉ  đạo cơng tác bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ  cho đội   ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy  ở trường tiểu học   Quảng Tiến 2”. Là vấn đề quan trọng để đưa chất lượng học tập của học   sinh ngày một nâng cao và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức của con người   mới xã hội chủ nghĩa, đó là hai nhiệm vụ song song khơng thể thiếu được,  như Bác Hồ  đã nói “ Người có đức mà khơng có tài làm việc gì cũng khó   Người có tài mà khơng có đức là người vơ dụng” II. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỀ  CHẤT LƯỢNG THẦY, TRỊ  VÀ CƠNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUN MƠN CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO   VIÊN  NHÀ TRƯỜNG: 1/ Đặc điểm tình hình của nhà trường: Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 được thành lập trên cơ  sở  tách từ  trường Tiểu học Quảng Tiến từ năm 1998.Trường Tiểu học Quảng Tiến 2  thành lập thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sầm Sơn. Trường đóng  trên địa bàn phường Quảng Tiến + Thuận lợi:  ­ Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lí trẻ, năng động, sáng tạo, dám  nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm  ­ Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường khoẻ, trẻ, u nghề, đồn kết,   có tinh thần trách nhiệm  cao  + Khó khăn:  Về  cơ sở  vật chất, khn viên nhà trường chưa đủ  chuẩn   mức độ 2. Kinh tế địa phương còn gặp khó khăn, trình độ  dân trí chưa cao   nên ảnh hưởng khơng ít đến cơng tác giảng dạy và học tập của nhà trường 2. Đánh giá về chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học  sinh nhà trường: Tập thể  cán bộ  giáo viên ln xác định đúng, rõ vai trò, vị  trí trách  nhiệm của mình, thơng suốt các chủ  trương, nghị  quyết của các cấp uỷ  Đảng và nhiệm vụ trọng tâm trong cơng tác giáo dục hiện nay, đã đem hết   khả năng kinh nghiệm vốn có của bản thân đầu tư  vào trong cơng tác giáo  dục để đạt chất lượng cao nhất  Xếp loại chun mơn của cán bộ  giáo viên: Trong năm học xếp loại   khá giỏi bằng 94,3% khơng có loại yếu kém, số cán bộ giáo viên đạt chuẩn   nghề nghiệp giáo viên Tiểu học 100% -  Kết quả về xếp loại chun mơn cán bộ giáo viên:               Năm  học XL Chun mơn TL%  GV  Xuất sắc TL% GV giỏi  cấp  trường 2006­2007 2007­2008 61,0% 75,4% 65.0% 84.0% TL% GV giỏi  cấp thị,  cấp tỉnh 32% 38%  ­Chất lượng học sinh:                Năm học XL HK ­ HL TL% Đạt THĐĐ     2006­2007 2007­2008 98,8% 100% TL%  Chưa đạt 0,2% 0% TL% HS Khá­Giỏi 60.0% 72,1% TL%HS   Lên   lớp  thẳng TL%HS   thi   lại   trong  hè 99.8% 100% 0.2% 0%     Số lượng học sinh giỏi các cấp: Năm học 2006­2007 2007­2008 48 61 28 22 SL HS  Giỏi cấp thị SL   HS     Giỏi   cấp   tỉnh,  cấp quốc gia 3. Nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ  cán bộ giáo viên: ­  Khảo sát nhận thức của giáo viên về  công tác bồi dưỡng chuyên  môn của bản thân ­ Gặp gỡ trao đổi trực tiếp với các tổ  trưởng chuyên môn, giáo viên  trong trường ­ Nghiên cứu kỹ sổ sách ghi chép sinh hoạt và hoạt động chuyên môn  của nhà trường và các tổ chuyên môn ­ Nghiên cứu các văn bản, tài liệu chỉ  đạo và hướng dẫn hoạt động  chun mơn trong nhà trường Tiểu học mà cấp trên ban hành ­ Xác định rõ thực trạng cơng tác bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ   giáo viên của nhà trường trong những năm trước ­ Phân tích kết quả  nghiên cứu thực trạng để  tìm hiểu ngun nhân  của thực trạng, làm cơ sở cần để thực hiện nghiên cứu * Sau khi nghiên cứu thực trạng tơi thấy:  ­ Một số  it  giáo viên: Nhận thức về  vị  trí, vai trò và nhiệm vụ  của   cơng tác bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa  thực sự  phấn khích tham gia hoạt động chun mơn, chưa thấy rõ vai trò  của bồi dưỡng chun mơn đối với cơng tác của mình ­ Ban giám hiệu: Chưa được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp  vụ  quản lý cao cấp. Mọi người đều có nhận thức đúng về  vấn đề  bồi  dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên, song chưa thực hiện đủ  chức  năng và nhiệm vụ của mình; việc hướng dẫn và tổ chức hoạt động để  bồi  dưỡng chun mơn cho giáo viên còn mang tính tự  phát, kế  hoạch chưa  chặt chẽ ­ Việc xây dựng kế  hoạch cho chương trình bồi dưỡng chun mơn   cho đội ngũ giáo viên: Nhà trường thiếu kế hoạch bồi dưỡng dài hơi, chưa  phân cơng cụ thể  người thực hiện, chưa chỉ rõ tiến độ  thời gian, việc xây  dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, q, tháng, tuần; kế  hoạch của các tổ  chun mơn còn chung chung ­ Sau khi phân tích thực trạng, thấy được ưu điểm, khuyết điểm của  cơng tác bồi dưỡng chun mơn đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quảng   Tiến 2, tơi đã nghiên cứu biện pháp mới nhằm phát huy các  ưu điểm và  khắc phục những nhược điểm của cơng tác này B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CÁC GIẢI PHÁP CHỈ  ĐẠO CƠNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUN  MƠN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN  Ở  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG  TIẾN 2 VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 1. Mục đích và u cầu : Cơng tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là cơng  việc khơng bao giờ kết thúc. Mục đích của cơng tác này là nhằm đẩy mạnh   phát triển về  chun mơn, nghiệp vụ  cho tất cả  giáo viên, cán bộ  và   nhân viên trong nhà trường, giúp giáo viên có đủ năng lực tham gia vào cơng  cuộc đổi mới giáo dục, nâng cao sự hiểu biết về  các vấn đề giáo dục nói  chung, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp và đáp  ứng tốt các u cầu đòi hỏi   của xã hội, theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ  thuật và khoa học giáo  dục Cơng tác này làm cơ sở cho việc cải tiến nền giáo dục quốc dân theo   hướng vừa hiện đại vừa sát với thực tế  Việt Nam. Đây chính là mục tiêu   chính của cơng tác bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên * Để  cơng tác bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên đạt kết  quả tốt thì: ­ Hiệu trưởng phải nhận thức đúng về  tầm quan trọng của cơng tác   bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên ­ Ban giám hiệu nhà trường cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội  dung cần bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên ­   Tổ   chức       đạo   triển   khai   thực     kế   hoạch   bồi   dưỡng   chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả Kế  hoạch bồi dưỡng chun mơn phải là một phần trong kế  hoạch  chung, để  thể  hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của   các tổ, khối chun mơn. Mỗi hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng,  nội dung và phương pháp, phương tiện thực hiện riêng  2. Nội dung thực nghiệm bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên: Là người cán bộ  quản lý, chỉ  đạo mọi hoạt động, nhất là hoạt động  chun mơn trong nhà trường, tơi thấy mình phải có trách nhiệm cao trong  việc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục của giáo viên, đảm   bảo  trình  độ   giảng  dạy   ngày    cao,   phấn  đấu   trở   thành   những  con  người mới “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi   theo” ­ Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo  viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề  nghiệp cho cán bộ và giáo viên đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho   cán bộ, giáo viên được tiếp xúc với các phương tiện thơng tin báo chí; mặt   khác nhà trường cần thường xun tổ  chức cho cán bộ, giáo viên được  nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách của   Đảng và nhà nước và chính sách của địa phương ­ Bồi dưỡng cho cán bộ  và giáo viên về  văn hố và ngoại ngữ. Mọi  cán bộ và giáo viên cần nắm vững trình độ hiểu biết văn hố, xã hội, khoa  học kỹ  thuật mới có thể  làm tốt cơng tác giảng dạy và giáo dục có hiệu  quả. Cán bộ  và giáo viên cần tăng cường sử  dụng ngoại ngữ  và học thêm  ngoại ngữ để có thể đọc tài liệu nước ngồi, làm phong phú thêm vốn kiến  thức của mình về  chun mơn, nghiệp vụ  và các nền văn hố thế  giới.  Hiệu trưởng cần tạo điều kiện cho cán bộ và giáo viên cả  về  thời gian và  kinh phí để khuyến khích họ tích cực trau dồi học tập, nâng cao trình độ…   Nhà trường cần đầu tư  xây dựng một thư  viện trường học có đủ  các loại   sách, tư liệu tham khảo, các loại tạp chí, báo chí, thư  viện điện tử  để  cán   giáo viên được  cập nhật thơng tin và mở  rộng hiểu biết để  cho người   thầy phải “Biết mười dạy một” và phải dạy sao cho học trò của mình   “Học một biết mười” ­ Bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ  cho giáo viên là cơng việc hàng  đầu; là cơng việc khơng thể thiếu được trong suốt q trình giảng dạy của   họ. Giáo viên phải có chun mơn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo  viên phải bồi dưỡng những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ  năng để có đủ năng lực dạy tốt mơn học mà mình được phân cơng. Đối với  những giáo viên chưa đạt trình độ  chuẩn thì phải được bồi dưỡng để  đạt  chuẩn theo quy định. Trên cơ  sở  đó giáo viên rèn cho mình khả  năng thể  hiện kỹ năng sư phạm nhuần nhuyễn ­ Bồi dưỡng về năng lực cơng tác. Năng lực này là kỹ  năng tổ  chức   hoạt động giảng dạy ­ giáo dục, kỹ  năng nhận thức và giải quyết tình   huống trong dạy  học ­ giáo dục. Năng lực cơng tác của giáo viên chỉ có thể  có được trên cơ  sở  q trình rèn luyện, học tập và rút kinh nghiệm khơng  ngừng của bản thân và đồng nghiệp. Mặt khác, Hiệu trưởng cần tạo điều  kiện bằng cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để  họ  mạnh dạn thực   hiện, sáng tạo thể hiện, trong q trình đó hiệu trưởng theo dõi, động viên,  giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ ­ Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong  dạy học và giáo dục trong độ ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm và   tham gia nghiên cứu khoa học sẽ  có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện  nhiệm vụ  dạy học được tốt hơn, trình độ  hiểu biết về  chun mơn cũng  được nâng lên một cách cơ  bản. Hiệu trưởng cần có hình thức đặc biệt   (kết hợp cả tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán bộ  và  giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học. Có  thể hiệu trưởng mời chun gia về hướng dạy cho giáo viên kiến thức và  kỹ  năng viết sáng kiến kinh nghiệm về  dạy học và giáo dục. Cần gợi ý   những đề tài mà giáo viên có thể làm được nhằm giải quyết những vấn đề  mà trong thực tế nhà trường còn đang hạn chế ­ Bồi dưỡng sức khoẻ  cho đội ngũ giáo viên. Hiệu trưởng cần thực  hiện nghiêm túc và chu đáo các chế  độ, chính sách về  lao động, nghỉ  hè,  nghỉ phép, chế độ khám sức khoẻ, khám bệnh, hưu trí, các chế  độ  đối với  nữ cơng chức… Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với cơng đồn để chăm lo   đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên II. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Các giải pháp: ­ Xây dựng kế  hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ  và giáo viên:  Chúng ta có thể làm phiếu xin ý kiến của giáo viên về nhu cầu cá nhân, xác  định mức độ  quan tâm của họ  đối với một số  chủ  điểm nào. Sau đó thu  nhập, phân tích, trên cơ  sở đó lên kế hoạch tổng thể cho cả năm, xác định  nội dung hoạt động  ưu tiên, xác định kết quả  sẽ  đạt được sau khi thực  hiện các hoạt động bồi dưỡng, xác định danh sách các thành viên cho mỗi  nội dung hoạt động được bồi dưỡng * Biện pháp tổ chức và chỉ đạo việc thực hiện bồi dưỡng cho cán bộ  và giáo viên. Chúng ta có thể tiến hành theo các hình thức như: + Bồi dưỡng tại chỗ: Kinh nghiệm thực thế cho thấy việc bồi dưỡng   tại chỗ  sẽ  thành cơng hơn là gửi cán bộ  đi học ngồi đơn vị, vì hình thức  này khích lệ  cho mọi người đều được tham gia. Cần triệt để  khai thác  nguồn lực có sẵn. Cơng tác bồi dưỡng tại chỗ cần được tiến hành thường  xun, liên tục và có hiệu quả + Mở  các lớp bồi dưỡng về  kiến thức, kỹ  năng   một số  môn học   cho cán bộ giáo viên, bồi dưỡng phương pháp dạy một số  tiết học  ở một   số mơn khó, bồi dưỡng luyện giải tốn khó 10 + Ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong dạy học thay vào các buổi sinh   hoạt chun mơn hoặc các ngày nghỉ + Phát động thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ  sở  vào đầu tháng 10 hàng  năm + Tổ  chức thi học sinh giỏi cấp cơ  sở   ở tất cả  các khối lớp nhằm   khích lệ lòng tự trọng nghề nghiệp trong mỗi giáo viên + Cử  cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động bồi dưỡng bên ngồi  do Phòng giáo dục, Sở giáo dục tổ chức, hoặc trường bồi dưỡng cán bộ tổ  chức + Giao nhiệm vụ  tự  bồi dưỡng cho, giáo viên. Có thể  tiến hành các  biện pháp và hình thức cụ thể như: ­ Xây dựng nhà trường thành các nhóm học tập theo khối ­ Xây dựng đội ngũ cốt cán về chun mơn ­ Xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc và học tập tốt cho  cán bộ  và giáo viên: tủ  sách, tài liệu, thư  viện điện tử, phòng học chất  lượng cao,   xếp thời khố biểu hợp lý, cải tiến lịch họp, phổ  biến kế  hoạch thơng báo qua hộp thư điện tử ­ Tham gia các khố học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn ­ Tổ chức hội thảo về cơng tác chun mơn ­ Trao đổi, giao lưu về chun mơn qua mạng với những trường chất   lượng cao ­ Ban Giám hiệu thường xun dự giờ khảo sát  chất lượng học sinh,  đánh giá góp ý cho cán bộ  giáo viên   các mơn học, đánh giá, rút kinh   nghiệm  chương trình bồi dưỡng, kế  hoạch bồi dưỡng cho giáo viên cần  được đánh giá và cập nhật thường xun, cho dù thành cơng hay thất bại.  Khi đánh giá cần khen chê đúng người, đúng việc,  kết hợp đánh giá cán bộ  giáo viên là đánh giá chất lượng học sinh 11 ­ u cầu thành viên phát biểu ý kiến đánh giá của mình sau khi tham   gia hội thảo, sinh hoạt chun mơn, sau các lớp nâng cao trình độ  chun   mơn nghiệp vụ ­ Giáo viên có thể viết sáng kiến kinh nghiệm từ những điều đã được  tiếp thu được  trong cơng tác bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ ­ Ban giám hiệu dự giờ dạy với phương châm đánh giá thúc đẩy phát  triển nhằm tìm ra các giải pháp để  nâng cao chun mơn và nghiệp vụ  giảng dạy và giáo dục của giáo viên 2. Kết quả đạt được sau khi áp dụng các biện pháp chỉ  đạo cơng tác   bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên: Cơng tác chỉ  đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên  là cơng việc phức  tạp, u cầu người cán bộ  quản lý phải có biện pháp quản lý và tổ  chức   phù hợp. Để  nhà trường ngày càng có nhiều giáo viên dạy giỏi, học sinh   giỏi là cả  q trình chỉ  đạo và phấn đấu của các đồng chí trong Ban Giám  hiệu nhà trường, là sự cố gắng liên tục của tập thể giáo viên trong trường   Qua một số biện pháp chỉ đạo cơng tác bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ  giáo viên   trường tiểu học Quảng Tiến 2 đã nêu ở  trên, trường tiểu học   Quảng Tiến 2 đã từng bước đưa chất lượng giảng dạy của giáo viên và  kết quả học tập của học sinh ngày một nâng cao * KẾT QUẢ   HỌC TẬP VÀ ĐẠO ĐỨC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NĂM   HỌC 2008­2009; 2009 – 2010: -  Kết quả về xếp loại chuyên môn cán bộ giáo viên:               Năm  học XL Chuyên môn TL%  GV  Xuất sắc TL% GV giỏi  cấp  trường 2008­2009 2009­2010 69,0% 89,1% 73,0% 97,0% 12 TL% GV giỏi  cấp thị,  cấp tỉnh 41% 51%  ­Chất lượng học sinh:                Năm học XL HK ­ HL TL% Đạt THĐĐ     2008­2009 2009­2010 100% 100% 0% 0% TL% HS Khá­Giỏi 79,0% 85,7% TL%HS   Lên   lớp  thẳng TL%HS   thi   lại   trong  hè 100% 100% 0% 0% TL%  Chưa đạt     Số lượng học sinh giỏi các cấp: Năm học 2008­2009 2009­2010 71 94 37 44 SL HS  Giỏi cấp thị SL   HS     Giỏi   cấp   tỉnh,  cấp quốc gia * Các danh hiệu của trường đã đạt được trong năm 2009, 2010: ­ Ngày 01 tháng 12 năm 2009 nhà trường được Chủ  tịch nước cộng   hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Hn chương lao động hạng 3  theo Quyết định số 1926/QĐ ­CTN  ­ Chủ  tịch UBND thị  xã Sầm Sơn tun dương điển hình tiên tiến  xuất sắc 5 năm tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III số 331/QĐ­UBND,   ngày 07 tháng 4 năm 2010 13 ­ Giám đốc Sở  GD &ĐT tuyên dương đơn vị  đạt tiên tiến điển hình  trong phong trào  thi đua yêu nước từ năm 2005­2010 ­ Năm 2010 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc * Kết luận: ­ Biện pháp  chỉ đạo cơng tác bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo  viên   trường Tiểu học Quảng Tiến 2 được tiến hành thực nghiệm khoa  học một cách nghiêm túc  và đã cho kết quả khả quan ­ Kết quả  thực nghiệm đã khẳng định tính đúng đắn, khoa học và  thực thi. Các biện pháp được áp dụng đã mang lại những chuyển biến rõ  rệt trong cơng tác bồi dưỡng đội ngũ và kết quả học tập của nhà trường C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ RÚT RA ĐƯỢC TRONG CƠNG  TÁC CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG 1. Kết luận chung: Qua nhiều năm làm cơng tác quản lý, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo   viên tơi đã rút ra được những kinh nghiệm như sau: Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 có được những thành tích như  ngày  hơm nay là do trong nội dung cơng tác chỉ đạo có một hệ thống biện pháp  khá hồn chỉnh và  tổ chức thực hiện chặt chẽ, có biện pháp quản lý và kế  hoạch phù hợp, người quản lý có năng lực chun mơn vững vàng.  Cơng tác chỉ  đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên  là cơng việc phức  tạp, u cầu người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và kế hoạch   phù hợp Ban giám hiệu phải là những người vừa có đức, vừa có tài. Ngồi  năng lực quản lý nhà trường, mọi thành viên trong Ban giám hiệu phải có   năng lực chun mơn thật vững vàng. Có như vậy mới đẩy mạnh cơng tác   trí dục – Nhiệm vụ trung tâm của mỗi nhà trường 14 Ban giám hiệu cần có quan niệm đúng đắn về  xây dựng bồi dưỡng   đội ngũ giáo viên. Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi là nhiệm vụ  hàng  đầu của mỗi nhà trường vì “ Khơng thầy đố  mày làm nên”. Ban giám hiệu  phải thường xun kiểm tra, đơn đốc, có khen thưởng, động viên kịp thời   để ngày càng có nhiều giáo viên dạy giỏi các bộ mơn.  Lấy việc sinh hoạt nhóm, tổ  chun mơn và tăng cường việc thăm  lớp, dự  giờ  là phương tiện hữu hiệu nhất để  nâng cao năng lực chun   mơn của các thầy cơ giáo. Đây cũng là phương pháp tốt nhất để bồi dưỡng  và xây dựng đội ngũ giáo viên  Nhà trường và giáo viên có vai trò quan trọng trong việc tổ chức chặt   chẽ  để  hợp nhất các yếu tố  chủ  quan, khách quan ( học sinh, nhà trường,   gia đình ), tạo ra mơi trường sư phạm với điều kiện thuận lợi nhất cho học   sinh để  có thể  phát huy hết nội lực của bản thân đạt hiệu quả  cao nhất  trong việc học tập Việc bồi dưỡng giáo viên phải có kế  hoạch cụ  thể  từng năm học,   từng giai đoạn và muốn có được học sinh đạt giải   các kỳ  thi học sinh   giỏi thì sự bồi dưỡng của giáo viên trực tiếp dạy là quan trọng nhất. Ngồi  ra nhà trường còn mời thêm các thầy cơ giáo có kinh nghiệm ở trường bạn  đến , vừa trực tiếp giảng dạy cho học sinh, vừa trao đổi kinh nghiệm nghề  nghiệp với giáo viên, vừa tạo được khơng khí mới mẻ, gây hứng thú học  tập cho các em. Trong cơng tác giảng dạy, nhà trường giữ  vai trò chủ  đạo  và quyết định thơng qua việc tổ chức thực hiện kế hoạch; là nhân tố quy tụ  các yếu tố  hợp thành thể  thống nhất, phát huy tổng hợp sức mạnh từng  thành tố  cùng hướng vào mục tiêu chung; kích thích tính tích cực cao độ  nhân tố chủ quan học sinh để đạt hiệu quả, chất lượng học tập tốt 2. Những Kiến nghị: 15 ­ Để  làm tốt cơng tác bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên,   người hiệu trưởng phải là người có trình độ  và năng lực về mọi mặt. Ban   giám hiệu ngồi việc ln ln học hỏi để nâng cao trình độ bản thân  cần   được đào tạo và bồi dưỡng thường xun Để nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ cán bộ giáo viên ngành  giáo dục cần đảm bảo kinh phí cho cơng tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo  viên ­ Tăng cường mua sắm các trang thiết bị hiện đại cho dạy học ­ Cấp trên cần tổ chức các khố tập huấn và mở  các lớp bồi dưỡng  kiến thức và kỹ  năng về  cơng tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ  lãnh đạo của   các nhà trường Quảng Tiến, ngày 28 tháng 2 năm   2011 Người viết Nguyễn Thị Kim TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực  cho Cơng nghiệp hóa­Hiện đại hóa đất nước 2. Những vấn đề chung về quản lý Giáo dục – Nguyễn Tấn 3. Chun đề quản lý trường học – Giáo sư Nguyễn Văn Lê – Nhà  giáo ưu tú Đỗ Hữu Tài 4. Quản lý chun mơn của Hiệu trưởng trường Tiểu học – Tài liệu   bồi dưỡng Hiệu trưởng trường Tiểu học 5. Luật Giáo dục  16 6. Điều lệ trường Tiểu học MỤC LỤC Nội dung Trang  A ĐẶT VẤN ĐỀ I LỜI MỞ ĐẦU II.  NGHIÊNCỨU THỰC TRẠNG VỀ  CHẤT LƯỢNG THẦY, TRỊ VÀ CƠNG  1.  Đặc điểm tình hình của nhà trường 2.  Đánh giá về  chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và   học sinh nhà trường Nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn của đội  ngũ cán bộ giáo viên B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG  I CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO CƠNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUN MƠN CHO  ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN  Ở  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIẾN 2 VÀ KẾT  QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Mục đích u cầu Nội dung thực nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo  viên II CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC  HIỆN Các giải pháp Kết quả đạt được sau khi áp dụng các biện pháp chỉ đạo cơng tác  11 17 bồi dưỡng chun mơn cho cán bộ giáo viên C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  RÚT RA TRONG CƠNG TÁC CHỈ  ĐẠO BỒI  14 1.  Kết luận chung 14 Những kiến nghị 15 DƯỠNG Tài liệu tham khảo 16 Mục lục 17 18 ... 2. Kết quả đạt được sau khi áp dụng các biện pháp chỉ đạo cơng tác   bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên: Cơng tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên  là cơng việc phức  tạp, u cầu người cán bộ  quản lý phải có biện pháp quản lý và tổ... Nội dung thực nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên II CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC  HIỆN Các giải pháp Kết quả đạt được sau khi áp dụng các biện pháp chỉ đạo cơng tác 11 17 bồi dưỡng chun mơn cho cán bộ giáo viên. .. Đánh giá về chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và   học sinh nhà trường Nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ cán bộ giáo viên B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÁC BỒI DƯỠNG CHUN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG 
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy,

Từ khóa liên quan