0

Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu họ0c

31 378 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 09:24

MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: 1.1 Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng chiến lược xây dựng người, chiến dịch phát triển kinh tế - xã hội đất nước Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng xác định "Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" Trong thời đại ngày nay, nhân loại vượt qua văn minh công nghiệp để chuyển sang văn minh tin học, điện tử vi sinh Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, hàm lượng khoa học kết tinh sản phẩm hàng hoá thị trường, gắn liền với phân công lao động hợp tác quốc tế, gắn liền với sáng tạo trao đổi công nghệ Tài trí tuệ, lực lĩnh lao động sáng tạo người xuất cách ngẫu nhiên, tự phát mà phải trải qua trình rèn luyện công phu, có hệ thống Vì vậy, giáo dục nhìn nhận yếu tố phi sản xuất, tách rời sản xuất, mà yếu tố bên trong, yếu tố cấu thành sản xuất xã hội Không thể phát triển lực lượng sản xuất không đầu tư thoả đáng cho nhân tố người, nhân tố hàng đầu lực lượng sản xuất Không thể xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa không nâng cao trình độ học vấn Thực tế cho thấy: Không có quốc gia muốn phát triển mà lại đầu tư cho giáo dục Cuộc chạy đua phát triển kinh tế giới chạy đua khoa học công nghệ, chạy đua giáo dục đào tạo Nghị hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII nhấn mạnh: "Thực coi giáo dục - đào tạo quốc sách hàng đầu Nhận thức sâu sắc giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ nhân tố định tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục - đào tạo đầu tư phát triển" Giáo dục ý nghĩa lớn lao lĩnh vực sản xuất vật chất mà sở để hình thành văn hoá tinh thần chủ nghĩa xã hội Giáo dục có tác dụng vô to lớn việc truyền bá hệ tư tưởng trị xã hội chủ nghĩa, xây dựng ý thức pháp quyền ý thức đạo đức, xây dựng văn hoá, văn học nghệ thuật Góp phần vào việc hình thành lối sống mới, nhân cách toàn xã hội Như vậy, giáo dục có tác dụng to lớn tới toàn đời sống vật chất đời sống tinh thần xã hội Phát triển giáo dục sở để thực chiến lược phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chiến lược người Đảng Nhà nước ta Chính vậy, cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH Đảng ta khẳng định, quan điểm để xây dựng phát triển nghiệp giáo dục là: Giáo dục đào tạo gắn liền với phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng văn hoá người xã hội chủ nghĩa Nhà nước có sách toàn diện thực giáo dục phổ cập phù hợp với yêu cầu khả kinh tế, phát triển khiếu bồi dưỡng nhân tài Đặc biệt thời kỳ nay, thời kỳ tiến hành công nghiệp hoá đại hoá đất nước, giáo dục đào tạo trở thành nhân tố có ý nghĩa định tốc độ quy mô phát triển Sự nghiệp giáo dục đào tạo dân, dân dân đặt lãnh đạo Đảng, chịu quản lý Nhà nước, Nhà nước ban hành chủ trương, sách cụ thể để tác động cách có hiệu vào hoạt động giáo dục đào tạo Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để động viên tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội, tổ chức nhân đạo nước quốc tế tham gia xây dựng nghiệp giáo dục đào tạo Hệ thống giáo dục công cụ nhà nước XHCN Sự nghiệp giáo dục không đứng trị mà gắn với nhiệm vụ trị giai đoạn lịch sử Hiện đại hoá nghiệp giáo dục đào tạo sở để nâng cao trình độ tư khoa học, tăng cường nguồn lực trí tuệ hệ công dân phục vụ trình công nghiệp hoá - đại hoá đất nước Trong giáo dục đào tạo, khoa học giáo dục giữ vai trò quan trọng nghiệp giáo dục: Nâng cao chất lượng giáo dục trình độ quản lý giáo dục mục tiêu phát triển giáo dục đất nước Vị trí, vai trò, mục tiêu giáo dục đào tạo khẳng định rõ nét: "Giáo dục đào tạo đóng góp vai trò then chốt toàn nghiệp xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc, động lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu vươn lên trình độ tiên tiến giới" 1.2 Trường học tổ chức sư phạm - xã hội hình thành để thực mục đích định; tổ chức sở hệ thống giáo dục, nơi tập hợp người thực nhiệm vụ chung dạy học, giáo dục đào tạo nhân cách theo mục tiêu đề Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất định chất lượng giáo dục dạy học nhà trường, lẽ lao động sư phạm lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu toàn diện, bổ sung nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm Tính đa dạng, phức tạp hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ giáo viên Hiện tiến hành đổi giáo dục phổ thông, có giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế giới, hoà vào xu toàn cầu hoá, vấn đề nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ giáo viên trở nên cấp bách Một nhà trường mà giáo viên thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chất lượng giáo dục nâng cao theo kịp xu hướng giáo dục thời đại 1.3 Bộ Giáo dục đào tạo hướng dẫn thực năm học 2016-2017 cấp Tiểu học với nhiệm vụ cụ thể sau: Triển khai Chỉ thị số 06-CT/TƯ ngày 7/11/2006 Bộ Chính trị vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 Thủ tướng Chính phủ chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục thông qua vận động “Hai không ”của ngành, thực vận động “ Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức , tự học sáng tạo” - Tiếp tục thực Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/05/2006 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo; củng cố thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổ, quan tâm công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật, tàn tật; tiếp tục đổi nội dungvà phương pháp dạy học, cách đánh gía kết học tập rèn luyện đạo đức học sinh nhằm nâng cao chất lượng việc triển khai đổi chương trình sách giáo khoa; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Hưởng ứng tốt vận động ngành Tập trung thực tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường Tiểu học đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học - Tiếp tục thực Chỉ thị 40/2008/CT _ BGD-ĐT ngày 22/7/2008và kế hoạch số 307/KH-BGD-ĐT ngày 22/7/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phát động triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ” - Tăng cường kỷ luật kỷ cương hoạt động dạy học, đặc biệt trau dồi phẩm chất đạo đức nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời với việc nâng cao lực nghiệp vụ sư phạm việc giáo dục học sinh 1.4 Trong thực tế, nhận thức giáo viên tiểu học công tác bồi dưỡng chuyên môn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ vị trí, vai trò công tác nhà trường, tổ chức triển khai công tác thiếu tuân thủ nguyên tắc định, nội dung công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều thực chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch, biện pháp đạo triển khai công tác chưa khoa học, không thường xuyên Đó nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường tiểu học hạn chế Thực tiễn thưòi gian qua, trường tiểu học địa bàn Hà Nội nói chung trường Tiểu học Nơi công tác nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực việc dạy học Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất nước yêu cầu xây dựng Thủ đô Hà Nội ngang tầm với nước phát triển khu vực chất lượng đội ngũ giáo viên trường chưa đáp ứng Là cán quản lý nhà trường, băn khoăn với công tác quản lý Tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mắt xích chủ yếu quan trọng hệ thống công tác quản lý Công tác cải tiến đẩy mạnh có tác dụng định tạo nên chuyển biến cao chất lượng dạy học giáo dục nhà trường Vấn đề đặt làm để giữ vững phát huy thành tích dạy học đạt thời gian qua, phấn đấu đạt danh hiệu trường chuẩn Quốc gia thời gian tới Với suy nghĩ đó, chọn đề tài “ Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trường Tiểu học” Mục đích nghiên cứu: Đề tài có mục đích: - Xác định thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác - Xây dựng tổ chức thực nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác nhằm nâng cao chất lượng dạy học Khách thể đối tượng nghiên cứu: 3.1 Khách thể nghiên cứu: - Là đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác - Hoạt động quản lý trình dạy học trường tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu: - Biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác Giới hạn phạm vi nghiên cứu: 4.1 Địa bàn nghiên cứu: - Trường Tiểu học Nơi công tác 4.2 Phạm vi nghiên cứu: - Trong đề tài này, xin giới hạn phạm vi nghiên cứu khuôn khổ số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác nhằm nâng cao chất lượng hiệu dạy học giáo dục Giả thuyết khoa học: Nếu việc cải tiến xây dựng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác đắn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nhà trường hoạt động dạy học có chuyển biến kết nâng cao Nhiệm vụ nghiên cứu: 6.1 Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn: biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác 6.2 Nghiên cứu thực trạng: công tác đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác 6.3 Đề xuất tổ chức thực nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo dục trường Tiểu học Nơi công tác Phương pháp nghiên cứu: 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc sách, văn để thu thập tư liệu, thông tin cần thiết cho chương đề tài 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Điều tra (bằng phiếu điều tra) kết hợp với quan sát, đàm thoại, vấn, trò chuyện để nghiên cứu thực trạng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác - Thực nghiệm sư phạm để thử nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao kết hoạt động dạy học nhà trường Phương pháp sử dụng chương ba - Nghiên cứu sản phẩm hoạt động giáo viên học sinh (giáo án, sổ sách…) để xác định kết công tác dạy – học giáo viên học sinh 7.3 Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: - Thống kê toán học để phân tích số liệu điều tra thực nghiệm tính phần trăm, tính trung bình -Trò chuyện cô giáo học sinh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NƠI TÔI CÔNG TÁC 1.1 Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu: Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên vấn đề sớm nhà quản lý lãnh đạo trường học ý quan tâm Họ sử dụng nhiều hình thức khác để bồi dưỡng trình độ lực mặt cho giáo viên, đặc biệt công tác chuyên môn nghiệp vụ dạy học Kết thi dạy giỏi giáo viên kết thi học sinh giỏi học sinh khẳng định việc làm Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác có ý thức ham học hỏi, có trách nhiệm với công tác chuyên môn Ban giám hiệu nhà trường nhận thức rõ vấn đề nên có nhiều biện pháp đạo công tác nhằm nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Song công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường chưa thực khoa học; ban giám hiệun nhà trường khuyến khích việc tìm hiểu nghiên cứu để đưa giải pháp hữu hiệu, góp phần đẩy mạnh chất lượng hiệu dạy học nhà trường 1.2 Cơ sở lý luận đề tài: 1.2.1 Nghiên cứu khoa học: * Yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa Tiểu học: Trong thời đại công nghệ thông tin sinh học phát triển vũ bão, với xu toàn cầu hoá công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, Đảng ta khẳng định “Phát triển giáo dục đào tạo động lực thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá, điều kiện phát huy nguồn lực người – yếu tố để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững” (Văn kiện Đại hội X Đảng Cộng Sản Việt Nam): Yêu cầu đổi giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải bồi dưỡng thường xuyên mặt để đáp ứng thực tiễn Theo đường lối đắn Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai đổi chương trình giáo dục bậc học, cấp học, có cấp tiểu học để tiến kịp xu phát triển nước khu vực giới Năm học 2016-2017 năm học tập trung đạo việc quản lý, tổ chức dạy học đánh giá kết học tập học sinhtheo chuẩn kiến thức,kỹ năng, tiếp tục đổi phương pháp dạy học, thực tích hợp môn học; trọng giáo dục đạo đức, kỹ nắng sống cho học sinh .Xét cấp tiểu học thấy: Nội dung sách giáo khoa bậc tiểu học tinh giảm, tập trung vào kiến thức, kĩ bản, mang tính thiết thực tích hợp nhiều mặt giáo dục, nhiều môn học Phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm; nghĩa dạy học phải xuất phát từ người học, người học, nhằm giúp họ có đủ điều kiến thức đáp ứng đòi hỏi xã hội sở phát huy tính đa tích cực, chủ động sáng tạo người học Vì vậy, đổi phương pháp dạy học lựa chọn kết hợp phương pháp dạy học cổ truyền với phương pháp dạy học đại, phù hợp với đối tượng, nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Hình thức tổ chức phương tiện dạy học cần đổi cho phù hợp với phương pháp nội dung học (dạy theo lớp, theo nhóm cho cá nhân học sinh) Đổi cách đánh giá kết học tập môn học Toán, Tiếng Việt,môn khoa,lịch sử địa lý(đối với lớp lớp 5) theo định lượng thang điểm 10; môn học lại đánh giá nhận xét giáo viên theo mức: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A) chưa hoàn thành (B) Trước yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm vững vàng Vì vậy, cải tiến việc đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường công tác thiết thực, cấp bách Điều góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục nhà trường 1.2.2 Một số vấn đề lý luận đề tài: * Khái niệm đội ngũ giáo viên nhà trường tiểu học: Đội ngũ nhà trường tiểu học bao gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh: đội ngũ giáo viên lực lượng trực tiếp thực công tác chăm sóc giáo dục học sinh, chất lượng đội ngũ giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc nhà trường * Mục tiêu công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường: Xây dựng đội ngũ giáo viên số lượng vững chất lượng để có khả thực nội dung giáo dục toàn diện quy định rõ kế hoạch giảng dạy nhà trường Vai trò vị trí đội ngũ giáo viên trường tiểu học: Giáo viên lực lượng quan trọng nhà trường phụ thuộc vào trình độ khả đội ngũ giáo viên chủ yếu Do công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cần quan tâm thích đáng, thực thường xuyên, có kế hoạch * Đặc điểm đội ngũ giáo viên trường học: Giáo viên trường tiểu học đại đa số nữ, thành phần giữ nhiều chức nhiệm vụ nhà trường gia đình xã hội Người giáo viên sống giàu tình cảm, dễ thông cảm với nhau, hay trao đổi trò chuyện với nhau; công tác giảng dạy phù hợp với đặc điểm tâm lý nhân cách họ Người giáo viên không người thầy mà người mẹ thứ hai học sinh 1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài: Thực tiễn giáo dục trường tiểu học thành phố Hà Nội khẳng định nhận thức đắn công tác quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho giáo viên Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chuyên môn, nghiệp vụ phần kế hoạch tổng thể nhà trường Giáo viên phận cấu tổ chức nhà trường Do vậy, công tác quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên cần thiết Hiệu công tác bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên có tác động định kết dạy học giáo dục nhà trường tiểu học Thực tế hoạt động công tác quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác cho thấy: Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm, tham gia vào hoạt động học tập bồi dưỡng chuyên môn Mọi giáo viên ủng hộ hoạt động tổ chuyên môn nhà trường Kết hoạt động tổ chức chuyên môn nhà trường Ban giám hiệu đánh giá cao Tuy nhiên so với yêu cầu thực tiễn xã hội đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác phải cố gắng nhiều Điều đòi hỏi giáo viên 10 song thiếu kế hoạch dài Giáo viên tích cực tham gia hoạt động Ban giám hiệu chưa phân công rõ nhiệm vụ cho cá nhân công việc cụ thể Công việc chồng chéo .Ban giám hiệu xếp phân công công việc chưa khoa học Tinh thần cộng đồng trách nhiệm tổ chuyên môn trường chưa cao Công tác đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp đạo cụ thể - Kết khảo sát công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường: Do nhận thức chưa rõ ràng vai trò, nhiệm vụ cảu công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường nên chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo giáo viên công tác chuyên môn Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động học chưa thường xuyên, người né tránh việc nhận xét, phê bình việc làm chưa đúng; việc biểu dương, khen thưởng chuyên môn chưa tạo phấn khích cho người làm tốt công việc ( phần thưởng vật chất giá trị ) Do vậy, hiệu việc kiểm tra, đánh giá, khen thưởng chuyên môn chưa cao Kết luận chương: Sau phân tích thực trạng, thấy ưu điểm, khuyết điểm công tác bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác, có biện pháp nhằm phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm công tác 17 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘ NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NƠI TÔI CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 3.1 Mục đích yêu cầu thực nghiệm 3.1.1 Mục đích: Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên công việc không kết thúc Mục đích công tác nhằm đẩy mạnh phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho tất giáo viên, cán nhân viên nhà trường, giúp giáo viên có đủ lực tham gia vào công đổi giáo dục, nâng cao hiểu biết vấn đề giáo dục nói chung, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp đáp ứng tất yêu cầu đòi hỏi xã hội, theo kịp phát triển khoa học kĩ thuật khoa học giáo dục Công tác làm sở cho việc cải tiến giáo dục quốc dân theo hướng vừa đại vừa sát thực tế Việt Nam Đây mục tiêu công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 3.1.2 Một số yêu cầu cần thiết: Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết tốt thì: - Hiệu trưởng phải nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Ban giám hiệu nhà trường cần xác định nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Tổ chức đạo triển khai thực kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phần kế hoạch chung, để thể rõ hoạt động giáo dục nhà trường, tổ, khối chuyên môn Mỗi hoạt động bồi dưỡng có mục đích riêng, nộidung phương pháp, phương tiện thực riêng cuối phải Hiệu trưởng đánh giá 18 Nội dung thực nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán trường tiểu học là: - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán giáo viên Tạo điều kiện thuận lợi cho cán giáo viên tiếp xúc với phương tiện thông tin báo chí, mặt khác nhà trường cần thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến chủ trương, sách Đảng nhà nước sách địa phương - Bồi dưỡng cho cán giáo viên văn hoá ngoại ngữ Mọi cán giáo viên cần nắm vững trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật làm tốt công tác giảng dạy giáo dục có hiệu Cán giáo viên cần tăng cường sử dụng ngoại ngữ học thêm ngoại ngữ để đọc tài liệu nước ngoài, làm phong phú thêm vốn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ văn hoá giới Hiệu trưởng cần tạo điều kiện cho cán giáo viên thời gian kinh phí để khuyến khích họ tích cực trau dồi học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ… Nhà trường cần xây dựng thư viện trường học có đủ loại sách, tư liệu tham khảo , loại tạp chí, báo chí để để giáo viên cán xem nhằm cập nhật thông tin mở rộng hiểu biết Ngoài hiệu trưởng cần thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá với địa phương, tổ chức tham quan di tích lịch sử, nhà bảo tàng, công trình công nông nghiệp, tổ chức buổi thông tin khoa học vấn đề tự nhiên, xã hội - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên công việc hàng đầu; công việc thiếu suốt trình giảng dạy họ Giáo viên phải có chuyên môn vững vàng sâu rộng Muốn vậy, giáo viên phải bồi dưỡng kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức kỹ để có đủ lực dạy tốt môn học mà phân công Đối với giáo viên chưa đạt 19 trình độ chuẩn phải bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định Trên sở giáo viên rèn cho khả thể kỹ sư phạm nhuần nhuyễn - Bồi dưỡng lực công tác Năng lực kỹ tổ chức hoạt động giảng dạy- giáo dục, kỹ nhận thức giải tình dạy học- giáo dục Năng lực công tác giáo viên có sở trình rèn luyện, học tập rút kinh nghiệm không ngừng thân đồng nghiệp Mặt khác, hiệu trưởng cần tạo điều kiện cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện, trình hiệu trưởng theo dõi, động viên giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm đóng góp ý kiến cho họ - Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học giáo dục đội ngũ giáo viên Viết sáng kiến kinh nghiệm tham gia nghiên cứu khoa học có tác dụng thúc đẩy việc thực nhiệm vụ dạy học tốt hơn, trình độ hiểu biết chuyên môn nâng lên cách Hiệu trưởng cần có hình thức đặc biệt (kết hợp tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học Có thể hiệu trưởng mời chuyên gia hướng dạy cho giáo viên kiến thức kỹ viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học giáo dục Cần gợi ý đề mà giáo viên làm nhằm giải vấn đề mà thực tế nhà trường hạn chế - Hiệu trưởng cần thực nghiêm túc chu đáo chế độ, sách giáo viên Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên 3.3 Cách tiến hành thực nghiệm * Bồi dưỡng giáo viên Chất lượng giáo dục đào tạo phụ thuộc phần lớn vào trình độ giáo viên công tác bồi dưỡng phải gắn với sử dụng phục vụ.Công tác bồi dưỡng giáo viên quan trọng trình độ đội ngũ giáo viên non trẻ, bất cập với yêu cầu nhiệm vụ ngành 20 - Để hoàn thiện non yếu nội dung phương pháp để giúp giáo viên có đủ lực tham gia tích cực vào đổi đất nước - Giúp giáo viên cập nhật kiến thức khoa học hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị TW đề ra: "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" - Nội dung bồi dưỡng cần bám sát tình hình thực tế Ngành, trường theo giai đoạn cụ thể giai đoạn đổi đội ngũ giáo viên cần quan tâm bồi dưỡng mặt sau: - Bồi dưỡng tư tưởng trị nhằm nâng cao nhận thức giới quan, nhân sinh quan người giáo viên Bồi dưỡng lòng nhân sư phạm, với người thầy giáo yêu người cốt lõi, cội nguồn sâu xa ý tưởng nhân văn đặc trưng giáo dục - Bồi dưỡng thường xuyên ý tưởng nghề nghiệp để đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề Mỗi giáo viên có nhân cách cao đẹp người thầy mẫu mực, không bị tha hoá biến chất lợi ích riêng tư mà quên trách nhiệm nặng nề, giáo dục hệ trẻ biết nối tiếp truyền thống anh hùng dân tộc cha ông từ ngàn đời nay, yêu người, yêu nghề, say sưa với nghề, tự hào với nghề biểu cao đẹp người giáo viên - Năng lực sư phạm bao gồm lực tổ chức dạy lực tổ chức trình giáo dục Năng lực sư phạm giáo viên đánh giá qua kết giáo dục học sinh Trí thức khoa học sâu rộng tảng lực sư phạm giáo viên không ngừng nâng cao kiến thức khoa học tự nhiên xã hội để đáp ứng nhu cầu ngày cao học sinh - Thực tế có nhiều biện pháp để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Tự học, tự bồi dưỡng, nhằm mục đích đào tạo kỹ nâng cao trình độ chuyên môn - Thiết kế nội dung chương trình thời gian tự bồi dưỡng cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ điều kiện công tác giáo viên - Sưu tầm tài liệu chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung chương trình học, nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm 21 - Dự đồng nghiệp có lực chuyên môn cao, phương thức sư phạm tốt Sau tiết dự phải có tự nhận xét rút kinh nghiệm, đối chiếu so sánh với dạy để rút phương pháp tối ưu áp dụng cho dạy lần sau - Tiếp thu ý kiến hay phương pháp truyền thụ kiến thức chuyên môn đồng nghiệp tổ, nhóm - Bồi dưỡng chung: Nhà trường có kế hoạch điều kiện cho giáo viên chuẩn hoá, tham dự chương trình bồi dưỡng theo quy định ngành, nhà trường tổ chức cho giáo viên học tập tự bồi dưỡng trường * Những biện pháp chủ yếu - Trong hai biện pháp nêu biện pháp thứ chủ yếu thiết thực, tiến hành thường xuyên tốn Để thực biện pháp có hiệu quả, Hiệu trưởng phải phân biệt mặt yếu giáo viên sau giao cho tổ nhóm có trách nhiệm giúp đỡ, kèm cặp để có chất lượng chuyên môn phương pháp sư phạm đồng - Để làm tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng người Hiệu trưởng cần tiến hành số công việc sau: + Phân loại trình độ lực đội ngũ giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, vào kết tìm hiểu tình hình đội ngũ + Hiệu trưởng yêu cầu tổ nhóm chuyên môn xác định nội dung bồi dưỡng, phân công cụ thể người chịu trách nghiệp giúp đỡ bồi dưỡng - Xây dựng đội ngũ cốt cán tổ, khối - Giao nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên tự bồi dưỡng - Nhà trường xếp, tạo thời gian cho số giáo viên cần bồi dưỡng có điều kiện thăm lớp đồng nghiệp giỏi chuyên môn - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán giáo viên: Chúng ta làm phiếu xin ý kiến giáo viên nhu cầu cá nhân, xác định mức độ quan tâm họ số chủ điểm Sau thu thập phân tích, sở lên kế hoạch tổng thể cho năm, xác định nội dung hoạt động ưu tiên, 22 xác định kết đạt sau thực hoạt động bồi dưỡng, xác định danh sách thành viên cho nội dung hoạt động bồi dưỡng - Biện pháp tổ chức đạo thực bồi dưỡng cho cán giáo viên Chúng ta tiến hành theo hình thức như: + Bồi dưỡng chỗ: Kinh nghiệm thực tế cho thấy việc bồi dưỡng cho thành công , hình thức khích lệ cho người tham gia Cần triệt để khai thác nguồn lực có sẵn Công tác bồi dưỡng chỗ cần tiến hành thường xuyên, liên tục có hiệu + Phát động thi giáo viên dạy giỏi cấp sở vào đầu tháng 10 hàng năm + Tổ chức thi học sinh giỏi tất khối lớp nhằm khích lệ lòng tự trọng nghề nghiệp giáo viên + Cử cán bộ, giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng chuyên môn Phòng giáo dục tổ chức, Trường bồi dưỡng cán giáo dục Hà Nội + Giao nhiệm vụ tự bồi dưỡng cho giáo viên Có thể tiến hành biện pháp hình thức cụ thể như: - Xây dựng nhà trường thành số tổ chức học tập - Xây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn - Xây dựng sở vật chất, tạo điều kiện làm việc học tập tốt cho cán giáo viên: tủ sách, xếp thời khoá biểu hợp lý, cải tiến lịch họp chất lượng buổi họp *Một số hình thức tiến hành cụ thể: - Tham gia khoá học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn - Tham gia hội thảo - Đi thực tế - Tham dự hội nghị - Trao đổi, giao lưu chuyên môn qua mạng - Tổ chức cho cá nhân tự bồi dưỡng *Ban giám hiệu đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình bồi dưỡng Kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên cần đánh giá cập nhật thường xuyên, cho dù thành công hay thất bại Khi đánh giá cần đưa số tiêu chí sau: 23 - Yêu cầu thành viên phát biểu ý kiến đánh giá sau tham gia hội thảo - Yêu cầu giáo viên viết báo cáo hội thảo, tập huấn, thực tế - Yêu cầu giáo viên thu hoạch kế hoạch hành động, viết sáng kiến kinh nghiệm từ điều tiếp thu qua khoá tập huấn, hội thảo… - Ban giám hiệu dự dạy với phương châm đánh giá thúc đẩy phát triển nhằm tìm giải pháp để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy giáo dục giáo viên 3.4 Kết thực nghiệm: * Kết học tập (văn hoá) học sinh là: Xếp loại văn hoá năm học 2015 - 2016 Giỏi SL 514/856 Khá % 60 SL 243 % 23,4 Trung bình SL % 94 16 Yếu SL % 0,6 Xếp loại văn hoá năm học 2016-2017 Giỏi SL 582/912 Khá Trung bình Yếu % SL % SL % SL % 63,8 254 27,9 72 7,9 0,4 (Số học sinh yếu học sinh thiểu học hoà nhập) * Kết tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi Năm học 2015-2016 - Số giáo viên có kết tiết thi dạy đạt loại giỏi: 20/31 đồng chí, chiếm tỷ lệ: 64,5% - Số giáo viên có kết tiết thi dạy đạt loại khá: 11/31 đồng chí, chiếm tỷ lệ: 35,5% Trong số giáo viên dự thi cấp quận: 7/31, chiếm tỷ lệ: 22,5% Năm học 20160-2017 - Số giáo viên có kết tiết thi dạy đạt loại giỏi: 25/31 đồng chí, chiếm tỷ lệ: 80,6% 24 - Số giáo viên có kết tiết thi dạy đạt loại khá: 6/31, chiếm tỷ lệ: 19,4% Thi giáo viên giỏi đat: Cấp Quận : giải nhì; giải ba Cấp Thành phố: giải khuyến kích Kết luận chương: - Biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác tiến hành thực nghiệm khoa học năm học 2016-2017một cách nghiêm túc cho kết khả quan - Kết thực nghiệm khẳng định tính đắn, khoa học thực thi mang lại biến chuyển rõ rệt công tác bồi dưỡng đội ngũ kết học tập nhà trường 25 KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận chung: - Kết nghiên cứu sở lý luận thực tiễn đề tài đắn Qua nhận thức người công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nâng cao - Kết điều tra trường Tiểu học Nơi công tác khách quan, xác định rõ thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nói chung biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường nói riêng - Kết thực nghiệm sư phạm khẳng định tính đắn khoa học biện pháp đạo mà xây dựng đề tài Khuyến nghị: - Để làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, người hiệu trưởng phải người trình độ lực mặt - Hiệu trưởng Bí thư Chi Đảng phải quan tâm tạo điều kiện cho công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường - Cấp cần tổ chức khoá tập huấn mở lớp bồi dưỡng kiến thức, hiểu biết kỹ công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016- 2017 Nhà xuất giáo dục Việt Nam Luật giáo dục Điều lệ trường Tiểu học Điều lệ Công đoàn 27 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Để tìm hiểu công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau cách đánh dấu vào ô phù hợp : Câu1: Đồng chí cho biết mức độ việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên - Không cần thiết - Cần thiết - Rất cần thiết Câu 2: Theo đồng chí việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nhằm mục đích gì? - Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh nhà trường - Giúp giáo viên nắm vững phương pháp môn - Nâng cao nghệ thuật lên lớp giáo viên - Giúp giáo viên sử dụng đồ dùng linh hoạt 28 Phụ lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY CỦA GIÁO VIÊN • Họ tên giáo viên • Đơn vị • Chức vụ: • Đánh giá tiết dạy Nêu nhận xét ưu, khuyết điểm, tồn mặt sau ( Xem diễn biến tiết dạy họat động trang sau): - Chuẩn bị cho tiết dạy: - Về nội dung tiết dạy - Về phương pháp thực hiện: - Sử dụng đồ dùng: - Kết quả: - Xếp loại chung : Ý kiến chữ ký giáo viên Ngày tháng năm Người đánh giá 29 DIỄN BIẾN CỦA TIẾT DẠY HOẶC HOẠT ĐỘNG Hướng dẫn giáo viên Hoạt động học sinh Nhận xét 30 31 ... TRẠNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NƠI TÔI CÔNG... trạng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác - Thực nghiệm sư phạm để thử nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo. .. trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác - Xây dựng tổ chức thực nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng giáo viên trường Tiểu học Nơi công tác nhằm nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu họ0c, Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu họ0c,

Từ khóa liên quan