0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮN

32 343 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017, 13:42

Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng Phòng GIO DC V O TO Đông Triều TRNG Tiểu học Quyết Thắng ***************************** MT S BIN PHP CH O CễNG TC BI DNG CHUYấN MễN CHO I NG GIO VIấN NHM NNG CAO CHT LNG GING DY TRNG TIU HC QUYT THNG Họ tên: Bùi Thị Hải Thu Phó HT Tr-ờng Tiểu học Quyết Thắng Mạo Khê Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng NM HC: 2008 2009 Phần M U Lý chn ti: 1.1 V mt lý lun: Trng hc l mt t chc s phm - xó hi c hỡnh thnh thc hin mc ớch nht nh; l t chc c s ca h thng giỏo dc, ni hp nhng ngi thc hin nhim v chung l dy v hc, giỏo dc o to nhng nhõn cỏch theo mc tiờu Cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn cú tm quan trng chin lc, cú tớnh cht quyt nh cht lng giỏo dc v dy hc nh trng, bi l lao ng s phm l lao ng sỏng to, ũi hi ngi giỏo viờn phi cú kin thc sõu v ton din, luụn b sung cỏi mi nhm hon thin ngh thut s phm Tớnh a dng, phc ca hot ng ging dy - giỏo dc ũi hi ngi lónh o nh trng phi thng xuyờn chỳ ý n vic bi dng nõng cao trỡnh lý lun v nghip v ca giỏo viờn Hin chỳng ta ang tin hnh i mi giỏo dc ph thụng, ú cú giỏo dc tiu hc, ng thi tham gia hi nhp kinh t th gii, ho mỡnh vo xu th ton cu hoỏ, ú nõng cao trỡnh lý lun v nghip v ca giỏo viờn cng tr nờn cp bỏch Mt nh trng m cỏc giỏo viờn c thng xuyờn bi dng v chuyờn mụn, nghip v thỡ cht lng giỏo dc mi c nõng cao v theo kp xu hng giỏo dc ca thi i 1.2 V mt thc tin: Trong thc t, nhn thc ca giỏo viờn tiu hc v cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cũn hn ch, cha ỳng, cha v v trớ, vai trũ ca cụng tỏc ny nh trng; hoc vic t chc trin khai cụng tỏc ny thiu s tuõn th nhng nguyờn tc nht nh; ni dung ca cụng tỏc bi dng chuyờn Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng mụn nhiu thc hin cha y , thiu k hoch; bin phỏp ch o trin khai cụng tỏc ny cha khoa hc, khụng thng xuyờn ú l nguyờn nhõn thc tin dn n kt qu cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn cỏc trng tiu hc cũn hn ch Thc tin thi gian qua, cỏc trng tiu hc a bn Qung Ninh núi chung v trng trng Tiu hc Quyt Thng núi riờng ó cú nhiu chuyn bin tớch cc vic dy - hc.Nht l vic a ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy Tuy nhiờn so vi yờu cu o to ngun nhõn lc cho s nghip cụng nghip hoỏ - hin o hoỏ t nc v yờu cu xõy dng Tỉnh Quảng Ninh ngang tm vi cỏc nc phỏt trin khu vc, thỡ cht lng i ng giỏo viờn ca trng cha ỏp ng c L cỏn b qun lý ca nh trng, chỳng tụi rt bn khon vi cụng tỏc qun lý Chỳng tụi xỏc nh rng: cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn s l mt xớch ch yu v quan trng nht h thng cụng tỏc qun lý Cụng tỏc ny c ci tin v y mnh s cú tỏc dng quyt nh to nờn s chuyn bin cao v cht lng dy hc v giỏo dc ca nh trng Vn t l lm th no gi vng v phỏt huy nhng thnh tớch dy hc ó t c thi gian qua, tip tc trỡ danh hiu trng chun Quc gia Vi suy ngh ú, tụi chn ti "Mt s bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy trng Tiu hc Quyt Thng - Th trn Mo Khờ. Mc ớch nghiờn cu: ti ny cú mc ớch: - Xỏc nh thc trng cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyết Thắng Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng - Xõy dng v t chc thc nghim bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng nhm nõng cao cht lng dy v hc Thi gian - a im nghiờn cu Năm học 2008 2009 năm học tiếp tc trin khai cuc ng, Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh lng ghép với vận động nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục l năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Quản lý dạy học Cùng việc bồi d-ỡng chuyờn mụn, nghip v, nâng cao chất l-ợng dạy học cho i ng giáo viên ca nh trng Ngay từ đầu năm học nhà tr-ờng có kế hoạch bồi d-ỡng chuyên môn cho giáo viên, nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu đổi ch-ơng trình sỏch giỏo khoa Bằng hoạt động dạy học cụ thể, thông qua dạy giúp giáo viên thực đổi ph-ơng pháp dạy học môn học Trong sáng kiến kinh nghiệm Nhà tr-ờng xin đ-ợc đề cập, trao v Bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng - Mo Khờ - ụng Triu Thi gian t thỏng 9/2008 n thỏng 4/2009 a im ti trng Tiu hc Quyt Thng Mo Khờ Gi thuyt khoa hc: Nu vic ci tin xõy dng bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng ỳng n Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng v phự hp vi iu kin, hon cnh ca nh trng thỡ hot ng dy hc s cú chuyn bin v kt qu s c nõng cao Nhim v nghiờn cu: 5.1 Nghiờn cu c s lý lun v thc tin v bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng ụng Triu - Qung Ninh 5.2 Nghiờn cu thc trng v cụng tỏc ch o bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng 5.3 xut t chc thc nghim bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng dy hc v giỏo dc ti trng Tiu hc Quyt Thng Phng phỏp nghiờn cu: 6.1 Phng phỏp nghiờn cu lý lun: c sỏch, bn thu nhp t liu, thụng tin cn thit cho chng mt ca ti 6.2 Phng phỏp nghiờn cu thc tin: - iu tra c bn (bng phiu iu tra) kt hp vi quan sỏt, m thoi, phng vn, trũ chuyn nghiờn cu thc trng bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng - Thc nghim s phm th nghim bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao kt qu ca hot ng dy v hc nh trng Phng phỏp ny c s dng chng ba - Nghiờn cu sn phm hot ng ca giỏo viờn v hc sinh (giỏo ỏn, s sỏch) xỏc nh kt qu cụng tỏc dy - hc ca giỏo viờn v hc sinh Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng Phm vi, gii hn nghiờn cu: Trong ti ny, chỳng tụi xin c gii hn phm vi nghiờn cu khuụn kh mt s bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng nhm nõng cao cht lng v hiu qu dy hc v giỏo dc NI DUNG Ch-ơng 1: Tổng quan Trong phn ni dung ny chỳng ta cn phi nờu c: Th nht: C s lý lun v thc tin ca bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Trng tiu hc Quyt Thng Th 2: Nghiờn cu thc trng bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn Trng tiu hc v xut bin phỏp ch o bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng tiu hc Quyt Thng Th 3: Thc nghim bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng tiu hc Quyt Thng v kt qu thc nghim Trong phn ny chỳng ta cn hiu: Mc ớch v yờu cu thc nghim Ni dung thc nghim Cỏch tin hnh thc nghim Kt qu thc nghim Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng Đó phần tổng quan phần nội dung vấn đề cần nghiên cứu vic ch o bi dng chuyờn mụn nghip v cho i ng giỏo viờn trng tiu hc Quyt Thng Mo Khờ 2.CHNG C S Lí LUN V THC TIN CA BIN PHP CH O CễNG TC BI DNG CHUYấN MễN CHO I NG GIO VIấN TRNG TIU HC QUYT THNG 2.1 S lc lch s nghiờn cu: Cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn l mt sm c cỏc nh qun lý v lónh o cỏc trng hc chỳ ý quan tõm H ó s dng nhiu hỡnh thc khỏc bi dng trỡnh v nng lc mi mt cho giỏo viờn, c bit v cụng tỏc chuyờn mụn v nghip v dy hc Kt qu thi dy gii ca giỏo viờn v kt qu thi hc sinh gii ca hc sinh ó khng nh nhng vic ó lm l ỳng i ng giỏo viờn ca trng Tiu hc Quyt Thng cú ý thc ham hc hi, cú trỏch nhim vi cụng tỏc chuyờn mụn Ban giỏm hiu nh trng nhn thc rừ ny nờn ó cú nhiu bin phỏp ch o cụng tỏc ny nhm nõng cao cht lng dy v hc ca nh trng Song cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nh trng cũn cha thc s khoa hc; bi vy lónh o nh trng khuyn khớch vic tỡm hiu nghiờn cu a nhng gii phỏp hu hiu, gúp phn y mnh cht lng v hiu qu dy hc ca nh trng 2.2 C s lý lun ca ti: Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng 2.2.1 Cn c khoa hc: * Yờu cu i mi ca chng trỡnh v sỏch giỏo khoa Tiu hc: Trong thi i cụng ngh thụng tin v sinh hc phỏt trin nh v bóo, cựng vi xu th ton cu hoỏ v cụng cuc cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, ng ta khng nh "Phỏt trin giỏo dc v o to l mt nhng ng lc thỳc y s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, l iu kin phỏt huy ngun Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng lc ngi - yu t c bn phỏt trin xó hi, tng cng kinh t nhanh, bn vng" (Vn kin i hi X ca ng Cng sn Vit Nam): Yờu cu i mi giỏo dc ũi hi i ng giỏo viờn phi c bi dng thng xuyờn v mi mt ỏp ng thc tin Theo ng li ỳng n ca ng Cng sn Vit Nam, B giỏo dc v o to ó trin khai i mi chng trỡnh giỏo dc cỏc bc hc, cỏc cp hc, ú cú cp tiu hc tin kp xu th phỏt trin ca cỏc nc khu vc v trờn th gii cỏc nm hc trc, chỳng ta ó thc hin thay i chng trỡnh v sỏch giỏo khoa lp c v mc tiờu, ni dung, phng phỏp dy hc cng nh cỏch ỏnh giỏ Xột cp tiu hc, chỳng ta thy: Ni dung sỏch giỏo khoa mi ca bc tiu hc ó c tinh gin, trung vo cỏc kin thc, k nng c bn, mang tớnh thit thc tớch hp c nhiu mt giỏo dc, nhiu mụn hc Phng phỏp dy hc hng vo ngi hc, ly ngi hc lm trung tõm; ngha l dy hc phi xut phỏt t ngi hc, vỡ ngi hc, nhm giỳp h cú kin thc ỏp ng c cỏc ũi hi ca xó hi trờn c s phỏt huy ti a tớnh tớch cc v sỏng to ca ngi hc Vỡ vy, i mi phng phỏp dy hc l la chn v kt hp cỏc phng phỏp dy hc c truyn vi phng phỏp dy hc hin i, phự hp vi tng i tng, nhm phỏt huy ti a tớnh tớch cc, ch ng v sỏng to ca hc sinh Hỡnh thc t chc v phng tin dy hc cng cn i mi cho phự hp vi phng phỏp v ni dung dy hc (dy theo lp, theo nhúm v cho tng cỏ nhõn hc sinh) i mi cỏch ỏnh giỏ kt qu hc cỏc mụn hc nh Toỏn, Ting Vit theo nh lng thang im 10, cỏc mụn hc cũn lai c ỏnh giỏ bng phiu nhn xột ca giỏo viờn theo cỏc mc: Hon thnh tt (A+), hon thnh (A) v cha hon thnh (B) Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng Trc yờu cu i mi ca chng trỡnh v sỏch giỏo khoa, i ng giỏo viờn cn cú trỡnh chuyờn mụn v nghip v s phm vng vng Vỡ vy, ci tin vic ch o sinh hot t chuyờn mụn nh trng l cụng tỏc thit thc, cp bỏch iu ny gúp phn nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc giỏo dc ca nh trng * Nhim v nm hc 2008 - 2009 ca B giỏo dc v o to: Tip tc trin khai cuc ng Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh Lng ghộp vi cuc ng núi khụng vi tiờu cc thi c v bnh thnh tớch giỏo dc Chỳ trng rốn luyn phm cht o c nh giỏo, nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn v cỏn b qun lý giỏo dc Trin khai phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc, l nm hc trin khai ng dng cụng ngh thụng tin trng hc 2.2.2 Mt s lý lun c bn ca ti: *Khỏi nim v i ng giỏo viờn nh trng tiu hc: i ng nh trng tiu hc bao gm cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn, v hc sinh: ú i ng giỏo viờn l lc lng trc tip thc hin cụng tỏc chm súc giỏo dc hc sinh, vỡ vy cht lng ca i ng giỏo viờn nh hng trc tip n cht lng cụng vic ca nh trng * Mc tiờu ca cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nh trng: Xõy dng mt i ng giỏo viờn v s lng v vng v cht lng cú kh nng thc hin ni dung giỏo dc ton din c quy nh rừ k hoch ging dy ca nh trng * C cu v c im ca i ng giỏo viờn trng tiu hc: 10 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng Cú th cụng tỏc bi dng chuyờn mụn c ch o thng xuyờn, song thiu k hoch di hi Giỏo viờn tớch cc tham gia hot ng nhng Ban giỏm hiu cha phõn cụng rừ nim v cho mi cỏ nhõn tng cụng vic c th Cụng vic ụi cũn chng chộo, k lut lao ng cha nghiờm Ban giỏm hiu sp xp v phõn cụng cụng vic cha khoa hc Tinh thn cng ng trỏch nhim gia cỏc t chuyờn mụn trng cha cao Cụng tỏc ch o t chc hot ng chuyờn mụn thiu bin phỏp ch o c th - Kt qu kho sỏt cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn ca trng: Do nhn thc cha rừ rng v vai trũ, nhim v ca cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nh trng nờn cha phỏt huy c tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca giỏo viờn i vi cụng tỏc chuyờn mụn Vic kim tra, ỏnh giỏ hot ng dy hc cú tớnh "d ho vi quý", th tiờu u tranh; mi ngi nộ trỏnh vic nhn xột, phờ bỡnh nhng vic lm cha ỳng; vic biu dng, khen thng v chuyờn mụn cha to c s phn khớch cho ngi lm tt cụng vic Do vy, hiu qu ca vic kim tra, ỏnh giỏ, khen thng v chuyờn mụn cha cao Kt lun chng: Sau phõn tớch thc trng, thy c u im, khuyt im ca cụng tỏc bi dng chuyờn mụn i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng, tụi ó cú nhiu bin phỏp mi nhm phỏt huy cỏc u im v khc phc nhng nhc im ca cụng tỏc ny 18 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng 19 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng 4.CHNG THC NGHIM BIN PHP CH O CễNG TC BI DNG CHUYấN MễN CHO I NG GIO VIấN TRNG TIU HC QUYT THNG V KT QU THC NGHIM 4.1 Mc ớch v yờu cu ca thc nghim 4.1.1 Mc ớch: Cụng tỏc bi dng v nõng cao cht lng i ng giỏo viờn l cụng vic khụng bao gi kt thỳc Mc ớch ca cụng tỏc ny l nhm y mnh s phỏt trin v chuyờn mụn, nghip v cho tt c giỏo viờn, cỏn b v nhõn viờn nh trng, giỳp giỏo viờn cú nng lc tham gia vo cụng cuc i mi giỏo dc, nõng cao s hiu bit v ch v cỏc giỏo dc núi chung, giỳp i ng giỏo viờn theo kp v ỏp ng tt cỏc yờu cu ũi hi ca xó hi, theo kp s phỏt trin ca khoa hc k thut v khoa hc giỏo dc Cụng tỏc ny lm c s cho vic ci tin nn giỏo dc quc dõn theo hng va hin i va sỏt thc t Vit Nam õy chớnh l mc tiờu chớnh ca cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn 4.1.2 Mt s yờu cu c bn cn thit: cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn t kt qu tt thỡ: - Ban giỏm hiu phi nhn thc ỳng v tm quan trng ca cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn 20 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng - Ban giỏm hiu nh trng cn xỏc nh ỳng nhu cu, mc tiờu, ni dung cn bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn - T chc v ch o trin khai thc hin k hoch bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn t hiu qu K hoch bi dng chuyờn mụn phi l mt phn k hoch chung, th hin rừ cỏc hot ng giỏo dc ca nh trng, ca cỏc t, chuyờn mụn Mi hot ng bi dng u cú mc ớch riờng, ni dung v phng phỏp, phng tin thc hin riờng v cui cựng phi c Hiu trng ỏnh giỏ 4.2 Ni dung thc nghim bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn: Ni dung bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn, cỏn b cỏc trng tiu hc l: - Bi dng, nõng cao t tng, nhn thc chớnh tr cho i ng giỏo viờn; giỏo dc lý tng sng gn lin vi bi dng phm cht ngh nghip cho cỏn b v giỏo viờn To mi iu kin thun li cho cỏn b, giỏo viờn c tip xỳc vi cỏc phng tin thụng tin bỏo chớ; mt khỏc nh trng cn thng xuyờn t chc cho cỏn b, giỏo viờn c nghe bỏo cỏo thi s, kp thi ph bin nhng ch trng, chớnh sỏch ca ng v nh nc v chớnh sỏch ca a phng - Bi dng cho cỏn b v giỏo viờn v hoỏ v ngoi ng, tin hc Mi cỏn b v giỏo viờn nm vng trỡnh hiu bit hoỏ, xó hi, khoa hc k thut mi cú th lm tt cụng tỏc ging dy v giỏo dc cú hiu qu Cỏn b v giỏo viờn cn tng cng s dng ngoi ng v hc thờm ngoi ng cú th 21 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng c ti liu nc ngoi, lm phong phỳ thờm kin thc ca mỡnh v chuyờn mụn, nghip v v cỏc nn hoỏ th gii Ban giỏm hiu cn to iu kin cho cỏn b v giỏo viờn c v thi gian v kinh phớ khuyn khớch h tớch cc trau di hc tp, nõng cao trỡnh ngoai ng, tin hc Nh trng tip tc u t xõy dng mt th vin trng hc cú cỏc loi sỏch, t liu tham kho, cỏc loi chớ, bỏo giỏo viờn v cỏn b c xem nhm cp nht thụng tin v m rng hiu bit Ngoi hiu trng cn thng xuyờn t chc cỏc hot ng giao lu hoỏ vi a phng, t chc i tham quan di tớch lch s, nh bo tng, cụng trỡnh cụng nụng nghip, t chc cỏc bui thụng tin khoa hc v cỏc t nhiờn, xó hi - Bi dng chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn l cụng vic hng u; l cụng vic khụng th thiu c sut quỏ trỡnh ging dy ca h Giỏo viờn phi cú chuyờn mụn vng vng v sõu rng Mun vy, giỏo viờn phi bi dng nhng kin thc cp nht, nõng cao kin thc v k nng cú nng lc dy tt mụn hc m mỡnh c phõn cụng i vi nhng giỏo viờn cha t trỡnh chun thỡ phi c bi dng t chun theo quy nh Trờn c s ú giỏo viờn rốn cho mỡnh kh nng th hin k nng s phm nhun nhuyn - Bi dng v nng lc cụng tỏc Nng lc ny l k nng t chc hot ng ging dy - giỏo dc, k nng nhn thc v gii quyt tỡnh dy hc - giỏo dc Nng lc cụng tỏc ca giỏo viờn ch cú th cú c trờn c s quỏ trỡnh rốn luyn, hc v rỳt kinh nghim khụng ngng ca bn thõn v ng nghip Mt khỏc, hiu trng cn to iu kin bng cỏch tin tng giao vic cho giỏo viờn h mnh dn thc hin, sỏng to th hin, quỏ trỡnh ú hiu trng theo dừi, ng viờn, giỳp , nhn xột, rỳt kinh nghim v úng gúp ý kin cho h 22 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng - Bi dng nghiờn cu khoa hc, vit sỏng kin kinh nghim dy hc v giỏo dc ng giỏo viờn Vit sỏng kin kinh nghim v tham gia nghiờn cu khoa hc s cú tỏc dng thỳc y vic thc hin nhim v dy hc c tt hn, trỡnh hiu bit v chuyờn mụn cng c nõng lờn mt cỏch c bn Hiu trng cn cú hỡnh thc c bit (kt hp c tinh thn ln vt cht) khuyn khớch, ng viờn cỏn b v giỏo viờn tham gia vit sỏng kin kinh nghim v nghiờn cu khoa hc Cú th hiu trng mi chuyờn gia v hng dy cho giỏo viờn kin thc v k nng vit sỏng kin kinh nghim v dy hc v giỏo dc Cn gi ý nhng ti m giỏo viờn cú th lm c nhm gii quyt nhng m thc t nh trng cũn ang hn ch - Bi dng sc kho cho i ng giỏo viờn Hiu trng cn thc hin nghiờm tỳc v chu ỏo cỏc ch , chớnh sỏch v lao ng, ngh hố, ngh phộp, ch khỏm sc kho, khỏm bnh, hu trớ, cỏc ch i vi n cụng chc Ban giỏm hiu kt hp cht ch vi cụng on chm lo i sng vt cht, tinh thn cho giỏo viờn 4.3 Cỏch tin hnh thc nghim: - Xõy dng k hoch bi dng cho i ng cỏn b v giỏo viờn: Chỳng ta cú th lm phiu xin ý kin ca giỏo viờn v nhu cu cỏ nhõn, xỏc nh mc quan tõm ca h i vi mt s ch im no Sau ú thu nhp, phõn tớch, trờn c s ú lờn k hoch tng th cho c nm, xỏc nh ni dung hot ng u tiờn, xỏc nh kt qu s t c sau thc hin cỏc hot ng bi dng, xỏc nh danh sỏch cỏc thnh viờn cho mi ni dung hot ng c bi dng - Bin phỏp t chc v ch o vic thc hin bi dng cho cỏn b v giỏo viờn Chỳng ta cú th tin hnh theo cỏc hỡnh thc nh: + Bi dng ti ch: Kinh nghim thc th cho thy vic bi dng ti ch s thnh cụng hn l gi cỏn b i hc ngoi n v, vỡ hỡnh thc ny khớch l cho mi ngi u c tham gia Cn trit khai thỏc ngun lc 23 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng cú sn Cụng tỏc bi dng ti ch cn c tin hnh thng xuyờn, liờn tc v cú hiu qu + Phỏt ng thi giỏo viờn dy gii cp c s vo thỏng hng nm + T chc thỡ kho sỏt mụn hc cp c s tt c cỏc lp nhm khớch l lũng t trng ngh nghip mi giỏo viờn + C cỏn b, giỏo viờn tham gia cỏc hot ng bi dng Phũng giỏo dc t chc + Giao nhim v t bi dng cho giỏo viờn Cú th tin hnh cỏc bin phỏp v hỡnh thc c th nh: - Xõy dng nh trng thnh mt s t chc hc - Xõy dng i ng ct cỏn v chuyờn mụn - Xõy dng c s vt cht, to iu kin lm vic v hc tt cho cỏn b v giỏo viờn: t sỏch, xp thi khoỏ biu hp lý, ca tin lch hp, chuyờn cp trng cp cum * Mt s hỡnh thc tin hnh c th: - Tham gia cỏc khoỏ hc, bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn - Tham gia hi ging chuyờn cp trng, cp cm, cp huyn - Tham d cỏc hi ngh v chuyờn mụn, v ng dng cụng ngh thụng tin ging dy - Trao i, giao lu v chuyờn mụn qua mng - T chc cho cỏc cỏ nhõn t bi dng nõng cao nghip v ca bn thõn * Ban giỏm hiu ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim chng trỡnh bi dng K hoch bi dng cho giỏo viờn cn c ỏnh giỏ v cp nht thng xuyờn, cho dự thnh cụng hay tht bi Khi ỏnh giỏ cn a mt s tiờu nh: - Yờu cu thnh viờn phỏt biu ý kin ỏnh giỏ ca mỡnh sau tham gia hi tho - Yờu cu giỏo viờn vit bỏo cỏo v mt hi tho, hun, i thc t 24 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng - Yờu cu giỏo viờn thu hoch hoc k hoch hnh ng, hoc vit sỏng kin kinh nghim t nhng iu ó c tip thu qua khoỏ hun, hi tho - Ban giỏm hiu d gi dy vi phng chõm ỏnh giỏ thỳc y phỏt trin nhm tỡm cỏc gii phỏp nõng cao chuyờn mụn v nghip v ging dy v giỏo dc ca giỏo viờn 4.4 Kt qu thc nghim * Hc sinh d thi hc sinh gii cp Huyn: 21em d thi u t gii cao *Kt qu t chc hi thi giỏo viờn dy gii cp c s Nm hc 2007 - 2008 - S giỏo viờn cú kt qu tit thi dy t loi Gii: 17/17ng chớ, chim t l 100 % - S giỏo viờn cú kt qu tit dy t loi khỏ: Trong ú s giỏo viờn c d thi cp Tnh : ng Nm hc 2008 - 2009 - S giỏo viờn cú kt qu tit thi dy t loi Gii: 14 /14ng chớ, chim t l 100% - S giỏo viờn cú kt qu tit thi dy t loi Khỏ: Trong ú s giỏo viờn c d thi cp Tnh: ng Kt lun chng ba: - Bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng c tin hnh thc 25 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng nghim khoa hc nm hc 2008 - 2009 mt cỏch nghiờm tỳc ó cho chỳng ta kt qu kh quan - Kt qu thc nghim ó khng nh tớnh ỳng n, khoa hc v thc thi ó mang li nhng chuyn bin rừ rt cụng tỏc bi dng i ng v kt qu hc ca nh trng KT LUN CHUNG - Kt qu nghiờn cu c s lý lun v thc tin ca ti l ỳng n Qua ú nhn thc ca mi ngi v cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn c nõng cao - Kt qu iu tra c bn trng Tiu hc Quyết Thắng l khỏch quan, ó xỏc nh rừ thc trang cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn núi chung v bin phỏp ch o v cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn ca nh trng núi riờng - Kt qu thc thực nghiệm s phm ó khng nh tớnh ỳng n v khoa hc ca nhng bin phỏp ch o m chỳng tụi ó xõy dng ti 26 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng TI LIU THAM KHO B Giỏo dc v o to Nhim v nm hc, Nh xut bn Giỏo dc Lut Giỏo dc iu l trng Tiu hc iu l Cụng on Tham kho nhng bi SKKN trờn ITENET 27 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng 28 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng MC LC M U Lý chn ti Mc ớch nghiờn cu Thi gian - a im Gi thuyt khoa hc Nhim v nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu Phm vi, gii hn nghiờn cu NI DUNG Chng Tổng quan Chng C s lý lun v thc tin ca bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Trng tiu hc Quyt Thng 2.1 S lc lch s ca nghiờn cu 2.2 C s lý lun ca ti nghiờn cu 2.3 C s thc tin ca ti nghiờn cu Chng 3: Nghiờn cu thc trng bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn Trng tiu hc v xut bin phỏp ch o bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng tiu hc Quyt Thng 3.1 c im v tỡnh hỡnh ca Trng Tiu hc Quyt Thng 3.2 Nghiờn cu thc trng Chng 4: Thc nghim bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng tiu hc Quyt Thng v kt qu thc nghim 4.1 Mc ớch v yờu cu thc nghim 4.2 Ni dung thc nghim 4.3 Cỏch tin hnh thc nghim 4.4 Kt qu thc nghim KT LUN V KHUYN NGH 29 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng V Nhận xét hội đồng khoa học cấp tr-ờng Quyt Thng, ngy 25/05/2009 Hiu trng Nguyn Thnh Tht Nhận xét hội đồng khoa học phòng GD - ĐT 30 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng Quyết Thắng: Ngày 30/04/2009 Ng-ời thực Bùi Thị Hải Thu 31 Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng 32 ... lý dạy học Cùng việc bồi d-ỡng chuyờn mụn, nghip v, nâng cao chất l-ợng dạy học cho i ng giáo viên ca nh trng Ngay từ đầu năm học nhà tr-ờng có kế hoạch bồi d-ỡng chuyên môn cho giáo viên, nhằm. .. động dạy học cụ thể, thông qua dạy giúp giáo viên thực đổi ph-ơng pháp dạy học môn học Trong sáng kiến kinh nghiệm Nhà tr-ờng xin đ-ợc đề cập, trao v Bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho. .. Tiu hc Quyết Thắng Sáng kiến kinh nghiệm Tr-ờng TH Quyết Thắng - Xõy dng v t chc thc nghim bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn trng Tiu hc Quyt Thng nhm nõng cao cht
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮN, MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮN,

Từ khóa liên quan