SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC THCS

60 3.4K 25

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 08:58

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC THCS. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Chủ nghĩa Mác – Lê nin khẳng định: con người là nhân tố quyết định tạo ra mọi sự phát triển trong xã hội loài người. Để xã hội phát triển trước tiên phải tạo ra sự phát triển con người. Đó là tiền đề, là điều kiện để phát triển xã hội. Đồng thời, con người muốn phát triển tốt thì phải được giáo dục tốt, giáo dục là điều kiện tiên quyết để tạo sự phát triển con người. Giáo dục THCS là một bộ phận không thể thiếu được của ngành GD - ĐT và có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra sự phát triển con người. Nghị quyết Trung ương 2, Khoá VIII của Đảng đã khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI lại tiếp tục khẳng định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” và chỉ rõ: “Con người là nguồn nhân lực, là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Chiến lược phát triển giáo dục 20011 – 2015 là: Tạo bước chuyển biến cơ bản về chiến lược giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thể giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của từng vùng, từng địa phương, hướng tới một xã hội học tập. Phấn đấu đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng tụt hậu trên một số lĩnh vực so với các nước đang phát triển trong khu vực. Bên cạnh những thành tựu đạt được thì giáo dục đào tạo nước ta vẫn còn nhiều yếu kém. Một trong những yếu kém đó là chất lượng giáo dục đại trà còn thấp, thể hiện ở chỗ năng lực tư duy độc lập và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, sinh viên vào đời sống sản xuất, vào thực tiễn còn kém, nội dung chương trình giảng dạy còn mang nặng tính lý thuyết, thiếu gắn bó với đời sống xã hội, thiếu các kiến thức ứng dụng và thiếu rèn luyện phương pháp tư duy. Một trong những nguyên nhân chủ yếu tạo nên các yếu kém và chất lượng thấp của giáo dục - đào tạo nước ta là phương pháp dạy học còn quá lạc hậu, phần lớn lực lượng giáo viên vẫn chủ yếu sử dụng phương pháp dạy học truyền thống, lỗi thời: dạy học theo kiểu giáo điều, nhồi nhét, đã tạo cho học sinh thói quen thụ động, chỉ biết lắng nghe ghi chép bài giảng và học thuộc lòng, ít có cơ hội động não, từ đó kìm hãm tính tự chủ sáng tạo của học sinh. Với phương châm coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết TW2 khoá VIII đã nhấn mạnh “ Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh”. Giáo dục ngày nay đang đứng trước một thách thức lớn: Đào tạo một thế hệ năng động sáng tạo, trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển và cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hoá - người giáo viên ngày nay phải tìm cách dạy học làm sao phát huy, khơi dậy tính tích cực, đánh thức được hứng thú, tiềm năng của thế hệ trẻ. Tại Hội nghị chỉ đạo triển khai Nghị quyết 40 và 41 của Quốc Hội và trong Hội nghị giáo dục đại học toàn quốc, Thủ tướng Phan Văn Khải đã nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Ngành giáo dục Việt Nam đứng trước thời kỳ đổi mới cũng đã có những biến đổi sâu sắc, toàn diện. Đã có không ít công trình nghiên cứu và các cuộc hội thảo khoa học bàn luận về đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều nhà trường, các cấp quản lý giáo dục đào tạo, ngày càng quan tâm hơn về việc đổi mới công tác quản lý và coi đó như là nội lực quan trọng của ngành cần phải được triển khai mạnh mẽ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo. Nhận thức được tình hình quản lý hoạt động dạy và học còn đang gặp nhiều khó khăn cần có những giải pháp có hiệu quả, lựa chọn đề tài đi sâu vào việc nghiên cứu “Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường THCS”. II.PHẠM VI ĐỀ TÀI Các giải pháp cải tiến quản lý dạy và học của BGH nhằm năng cao chất lượng giáo dục của trường THCS Bế Văn Đàn, thành phố Hà Nội; trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích thực trạng, xây dựng các biện pháp cải tiến quản lý của BGH, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của các trường THCS , góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của thủ đô, đề xuất một số giải pháp về đổi mới công tác quản lý của BGH trường THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. III. CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 1,Cơ sở lý luận khoa học : 1.1 Quản lý là một hoạt động xuất hiện từ lâu trong xã hội loài người. Từ lúc có sự phân công lao động, sự xuất hiện của các tổ chức đã hình thành nên hoạt động quản lý và hoạt động này phát triển không ngừng theo sự phát triển của xã hội. Có nhiều cách diễn đạt khác nhau về khái niệm quản lý Quản lý là tác động có định hướng, có chủ định của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức. Theo Harold Koontz: “Quản lý là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định”. Theo F.W Taylor: “Quản lý là biết được chính xác điều bạn muốn người khác làm và sau đó thấy được rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất”. Quản lý là sự tác động liên tục có tổ chức, có định hướng của chủ thể quản lý lên khách thể quản lý về các mặt chính trị, văn hoá, xã hội, kinh tế bằng một hệ thống các luật lệ, các chính sách nguyên tắc, các phương pháp và biện pháp cụ thể nhằm tạo ra môi trường và điều kiện cho sự phát triển của đối tượng. Quản lý vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật. Chính vì vậy trong quá trình hoạt động, người cán bộ quản lý phải hết sức linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo để chỉ đạo hoạt động của tổ chức đi tới đích đã đề ra. Tổng quát có thể hiểu quản lý là một quá trình tác động gây ảnh hưởng của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt được mục tiêu chung. Bản chất của hoạt động quản lý là sự tác động có mục đích của người quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt mục tiêu chung. Trong các cơ sở giáo dục đào tạo, đó là tác động của nhà quản lý giáo dục đến tập thể giáo viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác trong xã hội nhằm thực hiện hệ thống các mục tiêu quản lý giáo dục. Quản lý là hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo phối hợp những nỗ lực cá nhân nhằm đạt được các mục đích của nhóm. Mục tiêu của mọi nhà quản lý là nhằm hình thành một môi trường mà trong đó con người có thể đạt được các mục đích của nhóm với thời gian, tiền bạc, vật chất và sự bất mãn cá nhân ít nhất. Chức năng quản lý là một thể thống nhất những hoạt động tất yếu của chủ thể quản lý nảy sinh từ sự phân công, chuyên môn hoá trong hoạt động quản lý nhằm thực hiện mục tiêu chung của quản lý. Về mặt khoa học, chức năng quản lý là bộ khung để tổ chức hệ thống kiến thức quản lý. Về mặt thực hành, chức năng quản lý là cơ sở để xác định những nhiệm vụ quản lý, xây dựng bộ máy quản lý, phân công phân nhiệm; là căn cứ để xác định chức năng cơ quan và chức năng cán bộ. Toàn bộ hoạt động quản lý đều được thực hiện thông qua các chức năng quản lý. Quản lý có 4 chức năng cơ bản là: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra. Các chức năng trên có mối quan hệ qua lại khăng khít với nhau, tạo thành một quá trình quản lý khép kín. + Lập kế hoạch là một chức năng của quản lý và thường là khởi điểm của quản lý nếu xét trong một chu trình quản lý nhất định, là quá trình xác định ra các mục tiêu và quyết định phương thức đạt các mục tiêu đó. Theo Harold Koontz, lập kế hoạch là ra quyết định, bao gồm việc lựa chọn một đường lối hành động cho tổ chức qua các việc xác định mục tiêu, chương trình hành động, các bước đi, điều kiện, phương tiện trong một thời gian nhất định. Đó là xác định trước xem phải làm cái gì, làm thế nào, khi nào làm, ai sẽ làm, điều kiện đảm bảo là gì. Việc lập kế hoạch bắt một nhịp cầu từ trạng thái hiện tại đến trạng thái dự định tương lai của tồ chức; giúp chủ động thực hiện công việc, hạn chế thấp nhất việc phó thác cho may rủi, tạo khả năng cho một thành viên của tổ chức biết được mục đích, mục tiêu của họ, biết rõ nhiệm vụ để thực hiện và những đường lối chỉ dẫn đi tới mục tiêu. Khả năng thực hiện chức năng lập kế hoạch dựa trên các kỹ năng nhận thức và ra quyết định của chủ thể quản lý. Sản phẩm của lập kế hoạch là các bản kế hoạch. + Tổ chức: là một quá trình hình thành nên cấu trúc các quan hệ giữa các thành viên, giữa các bộ phận trong một tổ chức, đồng thời phân công điều phối các nhiệm vụ và nguồn lực để đạt được các mục tiêu đề ra. Thành tựu của một tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào năng lực và phong cách của chủ thể quản lý vào việc huy động và sử dụng các nguồn lực, cũng như tạo động lực cho tổ chức hoạt động đồng bộ. Chức năng tổ chức có thể xem gồm các nội dung chính sau đây: - Thứ nhất là hình thành và không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý. Trong đó, các bộ phận được phân chia hợp lý; mỗi bộ phận, cá nhân ứng với từng cấp quản lý và thừa hành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ rành mạch, có quyền hạn tương xứng đảm bảo cho các công việc được tiến hành, phối hợp một cách đồng bộ, nhịp nhàng; hệ thống các mối quan hệ phối hợp, quan hệ phụ thuộc trên dưới được xác lập với mức rõ ràng cao nhất. - Thứ hai là quá trình hình thành và không ngừng nâng cao chất lượng của cơ cấu nhân lực. Cơ cấu nhân lực phản ánh số lượng và tỉ lệ của từng loại cán bộ, công nhân viên và phải phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý. Đó là việc xác lập tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá, tuyển dụng, sắp xếp, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ công nhân viên - Thứ ba là quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, các hoạt động chung. Thực chất ở đây là cho vận hành kế hoạch, thực hiện các hoạt động. Cần chú ý xác định cụ thể tiêu chuẩn cho từng công việc, phân công rành mạch cho từng bộ phận, cá nhân, đảm bảo các điều kiện, phương tiện, quy định tiến độ thực hiện công việc theo thời gian. + Chỉ đạo: là quá trình truyền đạt, thuyết phục, tác động và thúc đẩy các thành viên trong tổ chức thực hiện công việc hướng đến các mục tiêu cần đạt được. Lãnh đạo là một chức năng cơ bản của quản lý, nhưng quản lý bao gồm nhiều việc hơn lãnh đạo. Lãnh đạo là động viên và chỉ dẫn. Lãnh đạo tốt là điều kiện cần để quản lý giỏi. Theo Harold Koontz, chức năng lãnh đạo trong quản lý được xác định như là một quá trình tác động đến con người làm cho họ thực sự sẵn sàng và nhiệt tình phấn đấu để hoàn thành mục tiêu của tổ chức. Để lãnh đạo tốt phải chú ý đến khía cạnh con người trong quản lý, đặc biệt là việc phát hiện các nhu cầu và hình thành các động cơ thúc đẩy cho các thành viên của tổ chức. Vấn đề then chốt của lãnh đạo là làm hài hoà các mục tiêu cá nhân, làm cho các nhu cầu cá nhân phù hợp cao nhất với các yêu cầu của tổ chức; là kích thích nhằm khơi dậy các tiềm năng, huy động tối đa những nỗ lực của mọi người. Chức năng lãnh đạo còn đòi hỏi nhà quản lý phải quan tâm theo dõi để kịp thời giúp đỡ việc khắc phục những trở ngại trong khi thi hành nhiệm vụ và chỉ dẫn thực hiện công việc cho cấp dưới. +Kiểm tra: là quá trình thiết lập và thực hiện các cơ chế thích hợp, theo dõi, giám sát các thành quả hoạt động và tiến hành những hoạt động điều chỉnh uốn nắn khi cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu của tổ chức. Kiểm tra là đo lường và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo rằng, các mục tiêu và các kế hoạch vạch ra để đạt tới các mục tiêu này đã và đang được hoàn thành. Quá trình kiểm tra gồm 3 bước: xây dựng các tiêu chuẩn, đo lường việc thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn, điều chỉnh sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn và kế hoạch. Việc kiểm tra có thể thực hiện theo ba kiểu sau: - Kiểm tra trước công việc tập trung vào việc phòng ngừa những sai lệch ở đầu vào, đòi hỏi các tiêu chuẩn về chất lượng và số lượng của đầu vào, thí dụ về nhân lực, vật tư, tài chính - Kiểm tra trong công việc tập trung theo dõi các hoạt động đang tiến hành để đảm bảo rằng mọi cái đều hướng đến mục tiêu. Những tiêu chuẩn chỉ đạo hoạt động đang diễn ra được rút ra từ phần mô tả công việc và từ những chính sách được hình thành từ chức năng lập kế hoạch. - Kiểm tra sau công việc tập trung vào các kết quả cuối cùng để rút kinh nghiệm chấn chỉnh, cải thiện đầu vào và các hoạt động tương lai, nó đòi hỏi phải có những tiêu chuẩn rõ ràng về số lượng và chất lượng sản phẩm. Thực hiện luân phiên các chức năng trên tạo nên một chu trình quản lý mở đầu là lập kế hoạch, rồi tổ chức và kết thúc là kiểm tra. Sau đó một chu trình quản lý mới lại kế tục. Thực tế các chức năng quản lý cơ bản trên không có sự tách bạch, thứ tự rạch ròi và nói chung, chúng gối đầu lên nhau; có những chức năng được thực hiện trong khi chức năng khác đang diễn ra. 1.2 Ngay từ thời tiền sử đã có hiện tượng giáo dục, đó là sự truyền thụ kinh nghiệm xã hội của người này cho người khác, của thế hệ trước cho thế hệ sau. Quản lý giáo dục cũng xuất hiện rất sớm, có thể nói là gắn liền với giáo dục. Lúc ban sơ, quản lý giáo dục xuất hiện như một phần việc “kiêm nhiệm” của người dạy. Sự phát triển giáo dục làm cho quản lý giáo dục được chuyên môn hoá dần và trở thành một nghề trong xã hội. Đến nay khái niệm quản lý giáo dục được quan niệm theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn: Theo Konđakôp, đó là: “Tập hợp những biện pháp tổ chức, phương pháp cán bộ, giáo dục, kế hoạch hoá, tài chính, cung tiêu nhằm đảm bảo sự vận hành bình thường của các cơ quan trong hệ thống giáo dục, bảo đảm sự tiếp túc phát triển và mở rộng hệ thống cả về mặt số lượng cũng như chất lượng”. Theo Nguyễn Ngọc Quang: “Quản lý giáo dục là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý (hệ giáo dục) nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối của nguyên lý giáo dục của Đảng, thực hiện được tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà tiêu chuẩn hội tụ là quá trình dạy học – giáo dục thể hệ trẻ, đưa hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới về chất. Theo Trần Kiểm: “Quản lý giáo dục thực chất là những tác động của chủ thể quản lý vào quá trình giáo dục (được tiến hành bởi tập thể giáo viên và học sinh, với sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng xã hội) nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo của nhà trường”. Định nghĩa của Trần Kiểm đã phản ánh rõ thực tế quản lý giáo dục ở một nhà trường. Các định nghĩa trên xuất phát từ những cách tiếp cận khác nhau, giúp ta nhận thức đầy đủ hơn về những khía cạnh biện pháp trong quản lý giáo dục. Konđakôp đã nhấn mạnh đến khía cạnh biện pháp trong quản lý giáo dục, Nguyễn Ngọc Quang lưu ý nhiều đến tính cụ thể của các mục tiêu quản lý giáo dục, Trần Kiểm quan tâm hơn về đối tượng và khách thể của quản lý giáo dục. Tóm lại, qua phân tích, ta càng thấy rõ quản lý là một khoa học nhưng đồng thời cũng là một nghệ thuật, người quản lý phải biết vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 1.3 Quản lý giáo dục trong nhà trường THCS Nhà trường là cơ quan giáo dục chuyên biệt thực hiện chức năng giáo dục của Nhà nước, của cộng đồng và của xã hội. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, những người có ích cho xã hội. Toàn bộ hoạt động của nhà trường đều hướng đến thực hiện mục tiêu đào tạo. Trường THCS là tổ chức giáo dục cơ sở có chức năng giáo dục, đào tạo học sinh, chủ yếu thuộc địa bàn phụ trách, đạt được những phẩm chất nhân cách theo mục tiêu mà xã hội, nhà nước yêu cầu. Quản lý nhà trường đó là một thiết chế xã hội đặc biệt, nơi tập hợp những nhà giáo thành một tập thể sư phạm để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu chung. Chủ thể quản lý nhà trường là hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng; tập thể giáo viên và học sinh không chỉ là đối tượng quản lý mà còn là những chủ thể trong quá trình dạy học – giáo dục, trong đó vai trò chủ thể của quá trình tự đào tạo, tự giáo dục cần được phát huy đến mức tối đa. Về quản lý nhà trường,Phạm Minh Hạc đã đưa ra quan niệm khái quát, dễ hiểu là: + Quản lý nhà trường là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục, để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo, đối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ và với từng học sinh. + Việc quản lý nhà trường phổ thông (có thể mở rộng ra là việc quản lý giáo dục nói chung) là quản lý dạy – học, tức là làm sao đưa hoạt động đó từ trạng thái này sang trạng thái khác để dần dần tiến tới mục tiêu giáo dục. Chúng tôi quan niệm quản lý nhà trường là: + Thực hiện hệ thống tác động có tính nghệ thuật, hợp quy luật, hợp pháp thông qua các chức năng kế hoạch hoá, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra đến tập giáo viên – công nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội liên quan. + Khai thác tối đa và sử dụng tối ưu các nguồn lực từ nhà nước, từ xã hội hoá; phối hợp các hoạt động giáo dục, mà trung tâm là dạy – học nhằm đạt được các mục tiêu giáo dục đào tạo nhân cách học sinh và phát triển nhà trường với chi phí ít nhất và đạt sự đồng thuận cao nhất. Quan niệm trên không chỉ đòi hỏi quản lý nhà trường có chất lượng mà cả về hiệu quả, và lưu ý đến tính nghệ thuật trong tác động quản lý, rất cần thiết với đặc tính sư phạm của nhà trường. Tiêu điểm của giáo dục trong phạm vi nhà trường là hoạt động dạy học và giáo dục bao gồm: Quản lý chương trình dạy học và giáo dục của nhà trường Quản lý giáo viên và phát triển nghề nghiệp của người dạy Quản lý học sinh và các hoạt động của người học Quản lý thiết bị, cơ sở vật chất và những điều kiện khác đảm bảo cho hoạt động của nhà trường đạt được mục tiêu đã đặt ra. Quản lý quá trình dạy học là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch hợp quy luật của chủ thể quản lý (Hiệu trưởng) nhằm làm cho quá trình dạy học vận hành theo đường lối của Nhà nước, thực hiện được những yêu cầu của nền giáo dục XHCN trong việc đào tạo con người mới. Hoạt động trung tâm của nhà trường là hoạt động dạy và giáo dục của thầy và hoạt động học tập của trò. Những hoạt động này đồng thời diễn ra trong quá trình dạy học. Dạy học bao hàm trong nó là sự dạy và sự học gắn bó với nhau, trong đó sự dạy về thực chất là sự tổ chức, chỉ đạo và điều khiển sự học của trò. Do vậy, quản lý quá trình dạy học là một trong những nội dung quản lý cơ bản của quản lý nhà trường. Đây là một công việc rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự quản lý của người Hiệu trưởng phải vừa khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, phải am hiểu nghề quản lý, nắm vững đặc điểm tình hình nhà trường, từ đó mới có thể đưa ra những hướng đi phù hợp, giúp đội ngũ giáo viên và học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đi đến mục tiêu chung. Quản lý không chỉ là quá trình dạy học mà còn là quản lý quá trình chấp hành những quy định, quy chế chuyên môn của giáo viên và hoạt động học tập rèn luyện của học sinh. Quản lý tốt nội dung này sẽ giúp cho hoạt động của thầy và trò được thực hiện một cách nghiêm túc và do đó đạt được hiệu quả, chất lượng. Để xây dựng công tác quản lý quá trình dạy học đối với nhà trường, cần nắm rõ các vấn đề: đối tượng quản lý, yêu cầu và mục tiêu quản lý, nội dung quản lý. + Đối tượng quản lý quá trình dạy học: Đó là hoạt động của giáo viên, học sinh và các tổ chức sư phạm của nhà trường trong việc thực hiện các kế hoạch và chương trình dạy học nhằm đạt mục tiêu với chất lượng cao. + Mục tiêu quản lý quá trình dạy học: Đó là trạng thái được xác định trong tương lai của đối tượng quản lý hay một số yếu tố cấu thành nó. Nói cách khác, mục tiêu của quản lý quá trình dạy học đó là những kết quả mà chủ thể quản lý (Hiệu trưởng) dự kiến sẽ đạt do quá trình vận động đối tượng quản lý dưới sự điều khiển của chủ thể quản lý, làm thế [...]... tự học tự rèn, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá, cá nhân hoá người học và tăng cường hướng dẫn cách học cho học sinh B Một số biện pháp tăng cường quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THCS Bế Văn Đàn Biện pháp 1: Tổ chức năng cao nhận thức CBQL và giáo viên - Thường xuyên tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập nghị quyết của Đảng, chủ trương đổi mới giáo dục. .. đến cao Quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm của ban giám hiệu nhà trường và đổi mới quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay là khâu then chốt để tạo nên môi trường thuận lợi, tối ưu cho sự thành công của đổi mới chương trình giáo dục THCS, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Mục tiêu cuối cùng của quản lý giáo. .. của trường THCS Quản lý dạy học của ban giám hiệu chủ yếu và trực tiếp là quản lý công việc chuyên môn của giáo viên Mục tiêu quản lý dạy học ở trường THCS Mục tiêu quản lý dạy học là trạng thái mong muốn của hệ thống dạy học sau một khoảng thời gian xác định mà quá trình dạy và học được thực hiện Khoảng thời gian đó có thể là một học kỳ, một năm học hay một cấp học Quản lý dạy học ở trường THCS trong... sự: cán bộ, giáo viên, công nhân viên + Quản lý hoạt động phục vụ như công tác tài chính, hành chính quản trị, thư viện + Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học Các nội dung trên có quan hệ tác động, ảnh hưởng lẫn nhau, ba nội dung sau có vai trò như những phương tiện phục vụ cho nội dung quản lý hoạt động dạy và giáo dục 2.4 Quản lý dạy học ở trường THCS Dạy học và quản lý dạy học + Dạy học là hoạt... trường Vì vậy, học sinh phải học tập một cách tích cực, độc lập, sáng tạo Để tích cực hoá học sinh và quá trình học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong bối cảnh hiện nay, một nhiệm vụ có tính sống còn là phải đổi mới phương pháp giáo dục nói chung và phương pháp dạy học nói riêng Từ những năm trước, Đảng đã chỉ rõ: Đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, bậc học Kết hợp... chất và mức độ đáp ứng yêu cầu của mục tiêu dạy học, chúng tôi xem quản lý dạy học gồm hai mặt chủ yếu là: Thứ nhất, quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn Thứ hai, quản lý việc nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học với các nội dung cơ bản: + Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn + Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của GV + Quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn + Quản lý hoạt động học tập... bản và đúng tiến độ thời gian - Đảm bảo được chất lượng ban đầu, chất lượng nền của quá trình dạy học - Tạo nền tảng và môi trường thuận lợi cho việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy học Nền nếp chuyên môn không chỉ là một mục tiêu của quản lý dạy học mà còn là một yếu tố của văn hoá dạy học, một phương tiện để giữ vững và nâng cao chất lượng – hiệu quả dạy học Nhận thức được tầm quan trọng của quản. .. chung và nâng cao văn hoá quản lý 2.3 Nội dung quản lý trường trung học cơ sở Công việc quản lý ở trường THCS rất phức tạp và đa dạng Tuy nhiên, có thể chia thành những nội dung chủ yếu dưới đây: + Quản lý các hoạt động dạy học – giáo dục, chằng hạn như dạy và học, giáo dục lao động – kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp, hoạt động chính trị – xã hội, hoạt động giáo dục thể chất, thẩm mỹ + Quản lý nhân... có chất lượng dạy học cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; cần quản lý, chỉ đạo tốt những hoạt động đặc thù phục vụ cho yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả 2.1 Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn + Tính tất yếu của việc bồi dưỡng chuyên môn Chất lượng đội ngũ giáo viên quyết định trực tiếp chất lượng học tập của học sinh Chất lượng giáo viên tự nó là thành phần của chất lượng giáo dục. .. vụ dạy học của giáo viên Việc điều chỉnh cần trên cơ sở phối hợp các phương pháp quản lý hành chính, tâm lý xã hội và động viên – kích thích Đầu mỗi năm học cần triển khai lại trong hội đồng giáo viên để công khai lại quy chế, nâng cao ý thức trách nhiệm và tâm thế tuân thủ quy chế 2 Quản lý việc nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học Theo Đại từ điển tiếng Việt, chất lượng là cái làm nên phẩm chất, . biện pháp đổi mới công tác quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường THCS . II.PHẠM VI ĐỀ TÀI Các giải pháp cải tiến quản lý dạy và học của BGH nhằm năng cao chất lượng. và học của các trường THCS , góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của thủ đô, đề xuất một số giải pháp về đổi mới công tác quản lý của BGH trường THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. III MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC THCS. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Chủ nghĩa Mác – Lê nin khẳng định:

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan