SKKN Biện pháp đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn ở trường THPT Ngô Gia Tự

25 2,007 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 14:50

1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Năm hoc 2013 - 2014 là năm toàn ngành Giáo dục và Đào tạo quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, triển khai thực hiện Chương trình hành động đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Để thực hiện được nhiệm vụ trên đòi hỏi mỗi nhà trường cần có sự đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc trong công tác quản lý, chỉ đạo, trong đó có đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn, bởi chất lượng giáo dục phục thuộc chủ yếu vào chất lượng đội ngũ giáo viên. Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn là việc làm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường. Tổ, nhóm chuyên môn là đơn vị cơ sở trong nhà trường, trực tiếp triển khai các hoạt động chuyên môn. Hoạt động tổ, nhóm chuyên môn có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng dạy, học trong các nhà trường.Tổ chuyên môn còn là cầu nối giữa Ban giám hiệu nhà trường với giáo viên và học sinh. Hoạt động sinh hoạt chuyên môn trong các nhà trường nói chung, trường THPT Ngô Gia Tự nói riêng trong những năm trước đây đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn giữa các tổ chưa đồng đều; nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn;hình thức đơn điệu nhàm chán nên các tổ viên có phần coi thường sinh hoạt, tham gia sinh hoạt mang tính chiếu lệ, đối phó. Làm sao để phát huy vai trò của giáo viên trong đổi mới dạy và học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước? Trong những năm qua, trường THPT Ngô Gia Tự, trong đó có tổ Ngữ văn đã có nhiều giải pháp tích cực trong sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên. Đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy. Nhờ có những giải pháp mang tính đột phá nên liên tục trong 5 năm qua tổ Ngữ văn luôn dẫn đầu toàn trường. Với vai trò là tổ trưởng, qua thực tiễn quản lí, tôi nhận thấy những giải pháp chúng tôi đưa ra trong sinh hoạt tổ, nhóm đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn. Vì vậy, tôi mạnh dạn viết đề tài “Một số biện pháp đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn ở trường THPT Ngô Gia – Cam Ranh – Khánh Hòa” mục đích chia sẻ với đồng nghiệp những kinh nghiệm nhỏ trong quản lí sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. 2. Mục đích, phạm vi, đối tượng, phương pháp nghiên cứu - Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng môn Ngữ văn bằng con đường đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn. - Nhiệm vụ: hệ thống hóa những vấn đề lí luận về đổi mới, sinh hoạt nhóm chuyên môn. Khảo sát thực trạng sinh hoạt nhóm chuyên môn ở trường THPT Ngô Gia Tự. Đề xuất các biện pháp đổi mới trong sinh hoạt nhóm chuyên môn. - Đối tượng nghiên cứu: biện pháp đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn 2 - Nội dung nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu các biện pháp sinh hoạt nhóm chuyên môn ở tổ Ngữ văn trường THPT Ngô Gia Tự - Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lí luận, nghiên cứu thực tiễn, phương pháp hỗ trợ B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lí luận 1.1 Các khái niệm Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường THCS, THPT .Trong trường, các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục, các hoạt động giáo dục và những hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục.Tổ chuyên môn giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy và học;Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định;Tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý.Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn; có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh. Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử. 1.2. Nhiệm vụ - Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau: Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường;Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên. - Để tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả đòi hỏi người tổ trưởng phải có chuyên môn nghiệp vụ tốt, luôn chủ động trong công việc.Tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém;Xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng 3 dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; Hướng dẫn xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch cá nhân, soạn giảng của tổ viên (kế hoạch cá nhân dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; soạn giáo án theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng và sách giáo khoa, thảo luận các bài soạn khó; viết sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém…);Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ, giáo viên mới tuyển dụng (đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá…).Điều hành hoạt động của tổ (tổ chức các cuộc họp tổ theo định kì quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; lưu trữ hồ sơ của tổ; thực hiện báo cáo cho Hiệu trưởng theo quy định);Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên (thực hiện hồ sơ chuyên môn; soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng; ra đề kiểm tra, thực hiện việc cho điểm theo quy định; kế hoạch dự giờ của các thành viên trong tổ…);Dự giờ giáo viên trong tổ theo quy định (4 tiết/giáo viên/năm học); Các hoạt động khác (đánh giá, xếp loại giáo viên; đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên… Việc này đỏi hỏi tổ trưởng chuyên môn phải nắm thật rõ về tổ viên của mình về ưu điểm hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được phân công).Bên cạnh làm tốt việc quản lí giảng dạy của giáo viên, đồng thời phải quản lí có hiệu quả việc học tập của học sinh : Nắm được kết quả học tập của học sinh thuộc bộ môn quản lý để có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động nội, ngoại khóa để thực hiện mục tiêu giáo dục.Thực hiện tốt hoạt động khác (theo sự phân công của Hiệu trưởng). Một trong những công việc quan trọng của tổ, nhóm là sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên là dịp để trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng. Do vậy, tổ trưởng cần tạo điều kiện để giáo viên nói lên ý tưởng, kinh nghiệm của mình. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần đa dạng, phong phú, có thay đổi và phải có chuẩn bị trước về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện; việc sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo định kì quy định trong Điều lệ trường THCS, THPT (2 tuần/lần. Thời gian do Hiệu trưởng quy định và tuỳ yêu cầu về tính chất, nội dung công việc);Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo nhiệm vụ quy định (tránh việc sinh hoạt chỉ để giải quyết sự vụ, sự việc và/hoặc mang tính hành chính); Những nội dung đổi mới trong sinh hoạt nhóm chuyên môn là: 4 - Đổi mới về nội dung: + Không được biến sinh hoạt nhóm chuyên môn thành sinh hoạt hành chính, nghiêng về thông báo sự vụ + Phải tập trung nghiên cứu bài giảng (nội dung cơ bản, phương pháp, tài liệu hỗ trợ…) + Góp ý nhận xét đúc kết kinh nghiệm các tiết nghiên cứu bài học, dự giờ đánh giá, chuyên đề…. + Thống nhất những nội dung cơ bản bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém + Chia sẽ nguồn tài nguyên giữa các thành viên trong tổ, nhóm + Tháo gỡ những tình huống gặp phải trong quá trình giảng dạy + Kiểm tra việc tự học, tự bồi dưỡng của các thành viên + Thống nhất cách thức xây dựng ma trận, ra đề, xây dựng đáp án biểu điểm, chấm bài, đánh giá học sinh…. - Đổi mới hình thức: + Sinh hoạt phải đảm bảo tính dân chủ, phát huy tính sáng tạo của các thành viên, tránh thông tin một chiều từ tổ trưởng. + Đa dạng phong phú các hình thức sinh hoạt nhóm: chuyên đề, câu lạc bộ văn học, nghiên cứu bài học, đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá, trao đổi chia sẻ nguồn tài nguyên “đồng nghiệp giúp đỡ đồng nghiệp”… 2.Thực trạng 2.1. Đặc điểm tình hình tổ Ngữ văn trường THPT Ngô Gia Tự 2.1.1 Thuận lợi Tổ Ngữ văn chúng tôi, trong quá trình hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn, tổ chúng tôi luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường trong các hoạt động chuyên môn đến sự trưởng thành của mọi thành viên trong tổ. Thật may mắn có Hiệu trưởng cùng bộ môn nên tận tình động viên các thành viên trong tổ, giúp các thành viên trưởng thành hơn về tay nghề. Giáo viên trong tổ tuổi đời còn trẻ nên trong công việc rất nhiệt tình, năng động, sáng tạo có tinh thần cầu tiến. Giáo viên đều đã tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học tổng hợp. Toàn tổ là một tập thể luôn đoàn kết gương mẫu có tinh thần trách nhiệm cao trong cống tác, có tinh thần vượt khó vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các thầy cô luôn chứng tỏ được tấm lòng tất cả vì học sinh thân yêu, luôn học hỏi trau dồi về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu về giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.Đa số khẳng định được uy tín trước phụ huynh và học sinh. Cơ sở vật chất, trường lớp tương đối khang trang. 2.1.2. Khó khăn Tuy nhiên bên cạnh mặt thuận lợi đó, vẫn còn đó những khó khăn, giáo viên trong tổ, nhóm tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm 5 giảng dạy và giáo dục học sinh. Thành viên trong tổ hầu hết giáo viên nữ từ xa về đây lập nghiệp nên đời sống gặp nhiều khó khăn: phải thuê nhà trọ, điều kiện sinh hoạt ăn ở chưa ổn định, hầu hết con còn nhỏ trong lúc vừa phải lo việc nhà vừa phải lo việc trường nên ảnh hưởng không nhỏ trong công tác chuyên môn(gồm 9 thành viên, trong đó 08 nữ, 01 nam, tuổi đời trung bình 29, tuổi nghề trung bình 7 năm). Trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong tổ không đồng đều (có đồng chí còn yếu về tay nghề). Mặc dù văn học là một bộ môn vô cùng quan trọng giúp các em học cách làm người, trong lúc đó xu hướng của xã hội mở rộng coi trọng với các ngành khoa học tự nhiên, tính thực dụng phổ biến trong học sinh nên hầu hết các em thờ ơ quay lưng lại với bộ môn này. Hơn nữa phụ huynh học sinh đều có tâm lí chung là chỉ cần con học giỏi ba môn toán,lí, hóa là đủ nên có thái độ thiếu hợp tác gây khó khăn cho sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường về bộ môn. 2.2 Thực trạng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn 2.2.1. Thực trạng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở các trường THPT Thực tế cho thấy, các tổ, nhóm chuyên môn đang bộc lộ những khó khăn vướng mắc về cách thức sinh hoạt, công tác quản lí, chỉ đạo hoạt động đặc biệt là hiệu quả các buổi sinh hoạt còn hạn chế. Nội dung kế hoạch, sổ nghị quyết, sổ theo dõi chuyên môn… còn nặng về hình thức, ghi chép còn chung chung, thảo luận về đổi mới phương pháp chưa đi vào chiều sâu, góp ý giờ dạy chưa đi vào mục tiêu yêu cầu nội dung. Một số tiết dạy xếp loại giỏi, khá chưa thực chất. Một số tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn còn mang tính hình thức chưa căn cứ vào chất lượng thực tế của tổ để xây dựng các chuyên đề cần sinh hoạt. Những hoạt động như thao giảng, dự giờ góp ý …còn mang tính đại khái, hình thức có dự giờ nhưng không góp ý xếp loại một cách nghiêm túc mà còn nể nang. Chưa mạnh dạn đề xuất những hoạt động của tổ mà chủ yếu dựa vào kế hoạch chung của nhà trường. Hoạt động trao đổi nhóm giữa các nhóm chuyên môn hiệu quả chưa cao Sinh hoạt nhóm chuyên môn phần nhiều tập trung vào việc triển khai học tập các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của cấp trên, phổ biến các kế hoạch, kiểm điểm thi đua,… Nội dung sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu bài giảng chiếm tỉ lệ thấp trong nội dung sinh hoạt. Hơn nữa việc xác định các nội dung sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu bài học chưa thật sát với những vấn đề GV còn khó khăn, trong thực tế giảng dạy hiện nay. Hình thức sinh hoạt còn đơn điệu. Chất lượng các buổi sinh hoạt chưa cao.Vai trò của nhóm trưởng chưa được phát huy hết, chưa lôi kéo được các thành viên. Phần lớn sinh hoạt mang tính giao khoán nhiều hơn. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu chuyên đề, nghiên cứu bài học… chưa thật sự khoa học. Thời gian nghiên cứu còn eo hẹp.Cơ chế động viên khen thưởng cho giáo viên tham gia xây dựng chuyên đề… chưa rõ ràng. 2.2.2. Thực trạng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở trường THPT Ngô Gia Tự 2.2.2.1. Kết quả điều tra và phân tích 6 Để đánh giá về thực trạng đổi mới sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn, đề tài đã tiến hành khảo sát 50 giáo viên của trường THPT Ngô Gia Tự đầu năm học ( tháng 9/ 2013) (phụ lục 1). Nội dung khảo sát tập trung vào 2 vấn đề: nhận thức của giáo viên về đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; đánh giá thực trạng thực trạng đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn của trong và ngoài nhà trường. Kết quả khảo sát như sau: a. Nhận thức mức độ cần thiết của đổi mới sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn Bảng 1: Các mức độ cần thiết của đổi mới sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn STT Mức độ của sự cần thiết Số lượng 50 Tỉ lệ (%) 1 Rất cần 23 46 2 Cần 22 44 3 Có cũng được, không cũng được 3 6 4 Không cần thiết 2 4 Kết quả bảng 1 cho thấy đa số giáo viên đều nhận thức được sự cần thiết của đổi mới sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn . b. Đánh giá thực trạng đổi mới sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn Bảng 2a: Đánh giá về nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn của trường ( phiếu thăm dò 50 GV toàn trường ) TT Nội dung thăm dò Rất tốt (Rất thường xuyên) Tốt (Thường xuyên) Chưa tốt (Chưa thường xuyên) 1 Sinh hoạt không mang tính hành chính, nghiêng về thông báo sự vụ 10% 40% 50% 2 Tập trung nghiên cứu bài giảng (nội dung cơ bản, phương pháp, tài liệu hỗ trợ…) 9% 45% 46% 3 Góp ý nhận xét đúc kết kinh nghiệm các tiết nghiên cứu bài học, dự giờ đánh giá, chuyên đề…. 8% 35% 57% 4 Thống nhất những nội dung cơ bản bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém 15% 40% 45% 5 Chia sẻ nguồn tài nguyên giữa các thành viên trong tổ, nhóm 5% 35% 60% 6 Tháo gỡ những tình huống gặp phải trong quá trình giảng dạy 10% 40% 50% 7 Kiểm tra việc tự học, tự bồi dưỡng của các thành viên 10% 30% 60% 7 8 Thống nhất cách thức xây dựng ma trận, ra đề, xây dựng đáp án biểu điểm, chấm bài, đánh giá học sinh…. 20% 25% 55% 9 Ý kiến khác… Bảng 2b: Đánh giá về nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn môn Ngữ văn (phiếu thăm dò 50 GV toàn trường ) TT Nội dung thăm dò Rất tốt (Rất thường xuyên) Tốt (Thườ ng xuyên ) Chưa tốt (Chưa thường xuyên) 1 Sinh hoạt không mang tính hành chính, nghiêng về thông báo sự vụ 20% 45% 35% 2 Tập trung nghiên cứu bài giảng (nội dung cơ bản, phương pháp, tài liệu hỗ trợ…) 23% 29% 48% 3 Góp ý nhận xét đúc kết kinh nghiệm các tiết nghiên cứu bài học, dự giờ đánh giá, chuyên đề…. 16% 45% 39% 4 Thống nhất những nội dung cơ bản bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém 25% 45% 30% 5 Chia sẻ nguồn tài nguyên giữa các thành viên trong tổ, nhóm 15% 35% 50% 6 Tháo gỡ những tình huống gặp phải trong quá trình giảng dạy 22% 30% 48% 7 Kiểm tra việc tự học, tự bồi dưỡng của các thành viên 23% 35% 42% 8 Thống nhất cách thức xây dựng ma trận, ra đề, xây dựng đáp án biểu điểm, chấm bài, đánh giá học sinh…. 25% 25% 50% 9 Ý kiến khác… Kết quả bảng 2a cho thấy, các tổ nhóm chuyên môn của trường đã đổi mới về nội dung sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn. Tuy nhiên việc đổi mới chưa triệt để. Tình trạng sinh hoạt qua loa, chiếu lệ, nặng về hành chính công vụ, rải rác vẫn còn ở một số buổi, một số tổ nhóm chuyên môn; chưa đi sâu vào nghiên cứu bài giảng cũng như đúc kết kinh nghiệm các tiết dự giờ, các tiết chuyên đề…còn mạnh ai nấy dạy, chưa chia sẻ nguồn tài nguyên một cách đầy thiện ý vì đồng nghiệp; một số tổ chưa quan tâm thực sự đến việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. 8 Kết quả bảng 2b cho thấy kết quả đánh giá của các thành viên trong trường về đổi mới nội dung sinh hoạt của tổ Ngữ văn. Nhìn chung các ý kiến đều thống nhất sinh hoạt không nặng về hành chính công vụ, có tập trung vào nghiên cứu bài giảng cũng như đúc kết kinh nghiệm các tiết dự giờ, các tiết chuyên đề…có chia sẻ nguồn tài nguyên cho đồng nghiệp; tổ đã quan tâm đến việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Tuy nhiên các ý kiến đều nhìn nhận ở mức độ tốt hoặc chưa tốt, rất ít ý kiến đánh giá mức rất tốt. Điều đó đặt ra cho tổ Ngữ văn cần phải đổi mới nội dung sinh hoạt để nâng cao chất lượng bộ môn. Bảng 3a: Đánh giá về hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn của trường ( phiếu thăm dò 50 GV toàn trường ) TT Nội dung thăm dò Rất tốt (Rất thường xuyên) Tốt (Thường xuyên) Chưa tốt (Chưa thường xuyên) 1 Sinh hoạt đảm bảo tính dân chủ 20% 30% 50% 2 Phát huy tính sáng tạo của các thành viên. 22% 26% 52% 3 Đa dạng phong phú các hình thức sinh hoạt 22% 22% 56% 4 Hấp dẫn, thoải mái, hiệu quả cao 20% 20% 60% Bảng 3b: Đánh giá về hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn môn Ngữ văn( phiếu thăm dò 50 GV toàn trường ) Kết quả bảng 3a cho thấy các tổ nhóm chuyên môn của trường đã đổi mới về hình thức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn. Tuy nhiên quy trình sinh hoạt phụ thuộc phần lớn vào tổ trưởng, chưa phát huy mạnh tính dân chủ, sáng tạo của các thành viên; hình thức đơn điệu, chủ yêu thuyết trình –xin ý kiến khiến buổi sinh hoạt trở nên đơn điệu, nhàm chán, hiệu quả chưa cao. TT nội dung thăm dò Rất tốt (Rất thường xuyên) Tốt (Thường xuyên) Chưa tốt (Chưa thường xuyên) 1 Sinh hoạt đảm bảo tính dân chủ 26% 28% 46% 2 Phát huy tính sáng tạo của các thành vên. 30% 30% 40% 3 Đa dạng phong phú các hình thức sinh hoạt 34% 28% 38% 4 Hấp dẫn, thoải mái, hiệu quả cao 26% 30% 44% 9 Kết quả bảng 3b cho thấy các thành viên trong trường đánh giá hình thức đổi mới trong sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn môn Ngữ văn của trường khả quan hơn. Vẫn còn một số ý kiến nhìn nhận về tính dân chủ, sự sáng tạo, linh hoạt, sức hấp dẫn chưa cao. Điều đó đặt ra cho tổ Ngữ văn cần phải đổi mới hình thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng bộ môn. 2.2.2.2.Đánh giá chung Giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của đổi mới sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn. Đó là cơ sở, là tiền đề để tiến hành những bước đột phá về nội dung cũng như hình thức sinh hoạt. Tuy nhiên chất lượng về nội dung cũng như hình thức sinh hoạt giữa các tổ nhóm chuyên môn không đồng đều. Với tổ Ngữ văn, so với các tổ chuyên môn trong trường đã có những đổi mới nhất định nhưng so với yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo của đất nước vẫn chưa bắt nhịp kịp thời. Để nâng cao hơn nữa chất lượng bộ môn Ngữ văn góp phần vào đổi mới toàn diện giáo dục nước nhà, trong những năm qua, đặc biệt năm học 2013-2014, chúng tôi đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn thông qua đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở trường THPT Ngô Gia Tự - Cam Ranh - Khánh Hòa và đã mang lại hiệu quả thiết thực . Tôi nghĩ rằng những biện pháp chúng tôi trình bày sau đây là những kinh nghiệm nhỏ giúp các tổ chuyên môn ở trường THPT Ngô Gia Tự nói riêng, ở các trường THPT nói chung trong việc đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn. 3.Các biện pháp đổi mới trong sinh hoat tổ, nhóm chuyên môn môn Ngữ văn ở trường THPT Ngô Gia Tự Dựa trên kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn quản lí tổ nhóm chuyên môn của trường THPT Ngô Gia Tự, cùng với những thành tích tổ Ngữ văn đạt được trong những năm qua đặc biệt năm học 2013-2014,tôi rút ra một số giải pháp trong việc đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy như sau: 3.1. Đổi mới trong nhận thưc: Mỗi thành viên trong tổ, đặc biệt tổ trưởng, tổ phó phải hiểu rõ tầm quan trọng việc đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn coi đó là sự sống còn để nâng cao chất lượng dạy và học 3.2. Đổi mới trong xây dựng kế hoạch 3.2.1. Xây dựng kế hoạch chung của tổ - Căn cứ xây dựng kế hoạch: + Dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường, kế hoạch của Ban chuyên môn nhà trường và kế hoạch về bộ môn của sở Giáo dục và Đào tạo ; + Dựa vào thực tế con người của tổ và đối tượng học sinh - Yêu cầu: + Đảm bảo tính khoa học, toàn diện, khá thi… + Đảm bảo tính dân chủ, công khai 10 + Mỗi hoạt động của kế hoạch tổ đều xác định rõ: thời gian tiến hành và hoàn thành, nội dung cần đạt, người chịu trách nhiệm chính, dự kiến kết quả đạt được… + Quy trình : . Tổ trưởng chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch của tổ . Họp tổ lấy ý kiến của các thành viên, đi đến thống nhất kế hoạch hoạt động, các giải pháp thực hiện, chỉ tiêu phấn đấu của tổ trong năm học. - Xây dựng kế hoạch + Kế hoạch xây dựng cụ thể, chi tiết, rõ ràng: từ việc nêu phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu, các biện pháp thực hiện…đến việc phân công người thực hiện, thời gian hoàn thành…cho từng công việc trong từng tháng, từng tuần. + Kế hoạch được xây dựng đảm bảo tính toàn diện: từ hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoại khóa, công tác kiêm nhiệm, tự bồi dưỡng, giáo dục học sinh, kiểm tra nội bộ, chế độ sinh hoạt tổ, nhóm, thao giảng chuyên đề, dự giờ thăm lớp…mỗi hoạt động đều xác định rõ thời gian tiến hành, kết quả dự kiến đạt được, người chịu trách nhiệm chính. + Khi phân công người thực hiện, tổ trưởng nghiên cứu, xem xét năng lực chuyên môn, nắm bắt hoàn cảnh của từng giáo viên để bố trí, sắp xếp phù hợp. Luôn biết khơi dậy lòng nhiệt tình, biết khích lệ, động viên các tổ viên để tổ viên hoàn thành nhiệm vụ. (phụ lục 2) 3.2.2. Kế hoạch cụ thể Dựa trên kế hoạch chung của tổ, tổ trưởng, nhóm trưởng tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyên môn theo từng công việc cụ thể (phụ lục 3) - Kế hoạch giảng dạy - Kế hoạch kiểm tra nội bộ - Kế hoạch chuyên đề - Kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi - Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu - Kế hoạch triển khai sinh hoạt nhóm theo NCBH - Kế hoạch làm đồ dùng dạy học - Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp - Kế hoạch hoạt động Câu lạc bộ bộ môn 3. 3.Đổi mới trong thực hiện kế hoạch 3.3.1.Triển khai công việc cần làm trong năm Ngay từ đầu năm học, tổ trưởng triển khai những công việc như sau: (phụ lục 4) - Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong tổ : + Tổ trưởng chịu trách nhiệm chung, lên kế hoạch hoạt động của tổ… + Tổ phó phối hợp với tổ trưởng theo dõi mặt mạnh, yếu của giáo viên và học sinh báo cáo kịp thời cho tổ trưởng để điều chỉnh , nhắc nhở: [...]... cần thiết của đổi mới sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn Coi đó là sự sống còn về chuyên môn Đó là cơ sở, là động lực để các tổ chuyên môn tìm các giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng sinh hoạt b Đánh giá chất lượng đổi mới sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn môn Ngữ văn ở trường THPT Ngô Gia Tự Bảng 5: Đánh giá về nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn môn Ngữ văn ( phiếu thăm dò 50 GV toàn trường ) 18 Rất... 40% 8% viên Đa dạng phong phú 3 các hình thức sinh 34% 70% 28% 24% 38% 6% hoạt Hấp dẫn, thoải mái, 4 26% 72% 30% 26% 44% 2% hiệu quả cao Biểu đồ 3 sẽ phản ảnh rõ sự đánh giá của giáo viên toàn trường về đổi mới hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở môn Ngữ văn trường THPT Ngô Gia Tự Biểu đồ 3: Đánh giá về hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn môn Ngữ văn (Mức độ Rất tốt – Rất thường xuyên) 21 Nhìn... trường có 39 lớp, đạt tập thể xuất sắc 01, tiên tiến 06) - Nhận xét: Những kết quả trên có được là nhờ vào việc đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn C KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1 Kết luận Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn góp phần quan trọng vào đổi mới toàn diện giáo dục của nước nhà 23 Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của hệ thống giáo dục Chất lượng giảng dạy. .. chất lượng đổi mới sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn, đề tài tiếp tục khảo sát 50 giáo viên của trường THPT Ngô Gia Tự vào tháng 04/ 2014 Nội dung khảo sát dựa vào các phiếu đã điều tra tháng 09 / 2013 (phụ lục 1) Kết quả khảo sát như sau: (phụ lục 8) a Nhận thức mức độ cần thiết của đổi mới sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn 17 Bảng 4: Các mức độ cần thiết của đổi mới sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn STT... giáo dục Chất lượng giảng dạy của giáo viên, chất lượng học tập của học sinh chỉ được nâng cao nếu các tổ và nhóm chuyên môn có ý thức cũng như có nhiều giải pháp hữu hiệu trong đổi mới sinh hoạt. Kết quả của đề tài đã xác định điều đó Muốn đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đòi hỏi phải có nhiều biện pháp, vận dụng linh hoạt sáng tạo các biện pháp Những biện pháp mà đề tài này nêu ra hy vọng góp một... chấm đánh giá sinh Ý kiến khác… xây biểu bài, học Biểu đồ 2 sau đây phản ánh sự đánh giá về nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn môn Ngữ văn trường THPT Ngô Gia Tự Biểu đồ 2:Đánh giá về nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn môn Ngữ văn (Mức độ Rất tốt – Rất thường xuyên) Dựa vào biểu đồ 2 ta thấy các ý kiến đều khẳng định: sinh hoạt đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực: sinh hoạt không... thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, rất mong đồng nghiệp góp ý, bổ sung để đề tài hoàn chỉnh hơn 2 Kiến nghị a.Về phía nhà trường - Để đổi mới toàn diện giáodục và đào tạo mỗi nhà trường phải xác định đổi mới sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn là cơ sở là nền tảng thúc đẩy chất lượng chuyên môn - Trong trường, Hiệu trưởng phải là người hiểu rõ tầm quan trọng của việc đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; ... trong trường đánh giá rất cao về hình thức đổi mới trong sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn môn Ngữ văn: sinh hoạt đảm bảo tính dân chủ, phát huy cao tính sáng tạo, chủ động của giáo viên; hình thức sinh hoạt vừa nghiêm túc, vừa đa dạng phong phú, hấp dẫn, thoải mái….Những biện pháp mà tổ Ngữ văn thực hiện có sức lan tỏa, định hướng cho nhiều tổ chuyên môn học tập, nhân rộng kinh nghiệm Có thể nói việc đổi. .. bài giảng; tháo gỡ những tình huống thường gặp trong quá trình giảng dạy; dành thời gian góp ý đúc kết kinh nghiệm các tiết dự giờ; chia sẻ cùng nhau nguồn tài nguyên để cùng nhau tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn Các thành viên trong tổ khá tâm huyết với chuyên môn nên có những sáng tạo khi đưa ra nội dung sinh hoạt Điều đó khẳng định việc tổ Ngữ văn đổi mới nội dung sinh hoạt để nâng cao chất lượng. .. cách thức giảng dạy cũng như trình độ của giáo viên phụ trách 3.3.3 Một số hoạt động lớn của tổ/ nhóm chuyên môn mang tính khả thi 3.3.3.1 Sinh hoạt chuyên đề a Những chuyên đề mà chúng tôi lựa chọn sinh hoạt gồm: (phụ lục 5) - Chuyên đề tự làm đồ dùng dạy học bằng sơ đồ tư duy - Chuyên đề về công tác chủ nhiệm - Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi - Chuyên đề dạy học tích cực - Chuyên đề dạy học theo . giá chất lượng đổi mới sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn môn Ngữ văn ở trường THPT Ngô Gia Tự Bảng 5: Đánh giá về nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn môn Ngữ văn ( phiếu thăm dò 50 GV toàn trường. mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn. 3.Các biện pháp đổi mới trong sinh hoat tổ, nhóm chuyên môn môn Ngữ văn ở trường THPT Ngô Gia Tự Dựa trên kết quả nghiên. nhóm chuyên môn. Khảo sát thực trạng sinh hoạt nhóm chuyên môn ở trường THPT Ngô Gia Tự. Đề xuất các biện pháp đổi mới trong sinh hoạt nhóm chuyên môn. - Đối tượng nghiên cứu: biện pháp đổi mới
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn ở trường THPT Ngô Gia Tự, SKKN Biện pháp đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn ở trường THPT Ngô Gia Tự, SKKN Biện pháp đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn ở trường THPT Ngô Gia Tự

Từ khóa liên quan