0

SKKN SKKN Chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học Đại Nghĩa

21 1,954 3
  • SKKN SKKN Chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học Đại Nghĩa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 22:19

MỤC LỤC NỘI DUNG Trang PHẦN MỞ ĐẦU 2 1. Lí do chọn đề tài: 2 2. Mục đích nghiên cứu: 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu: 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: 4 5. Phương pháp nghiên cứu: 4 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu: 4 PHẦN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 5 1. Sơ lược lịch sử vấn đề: 5 2. Cơ sở lí luận: 5 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ HĐ NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 8 1. Đặc điểm tình hình nhà trường: 8 2. Thực trạng công tác quản lý NGLL ở trường tiểu học Đại Nghĩa. 10 3. Tìm hiểu thực tế: 12 4. Các giải pháp thực hiện 14 5.Kết quả bước đầu của đề tài 18 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 20 1.Kết luận 20 2.Một số khuyến nghị 20 2.1Đối với cán bộ giáo viên: 20 2 .2 Đối với nhà trường 20 1 PHÒNG GD&ĐT MỸ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ĐẠI NGHĨA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013-2014 * SƠ YẾU LÝ LỊCH - Họ và tên: Lê Xuân Bằng - Ngày, tháng, năm sinh: 15 / 12 / 1960 - Năm vào ngành: 1984 - Chức vụ : Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường TH Đại Nghĩa – Mỹ Đức - Trình độ chuyên môn: Đại học Hệ đào tào tạo: Chính quy - Bộ môn giảng dạy ……… Trình độ ngoại ngữ: * NỘI DUNG ĐỀ TÀI PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài: Mục tiêu đào tạo của nhà trường XHCN nứơc ta là “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lượng của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”. Tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục tiểu học nhằm “Hình thành cho học sinh những cơ bản ban đầu cho sự phát triển đúng, lâu dài về tình cảm, trí tuệ, phẩm chất và các kĩ năng để tiếp tục học trung học hoặc đi vào cuộc sống” Quán triệt Nghị quyết TW2 về phát triển giáo dục và đưa mục tiêu trên vào hoạt động thực tiễn giáo dục Tiểu học, một mặt chúng ta phải tổ chức các hoạt động giáo dục trên lớp có chất lượng, mặt khác phải tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để xây dựng và phát triển một cách toàn diện về trí tuệ, tình cảm, đạo đức, thẩm mĩ và thể chất của trẻ em, nhằm hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến lược phát triển giáo dục 2010-2015 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo quyết định 201/2010/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 đã xác định mục tiêu giáo dục của nước ta đến năm 2015 là: “Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới; phù hợp với thực tiễn Việt Nam phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng vùng, từng địa phương; hướng tới một xã hội học tập. Phấn đấu đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng tụt hậu trên một số lĩnh vực so với các 2 nước phát triển trong khu vực… Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới phương pháp dạy - học; đổi mới quản lý giáo dục tạo cơ sở pháp lý và phát huy nội lực phát triển giáo dục”. Chính vì vậy, Ngành giáo dục huyện Mỹ Đức luôn quan tâm và coi trọng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để xây dựng và phát triển một cách toàn diện về trí tuệ, tình cảm. Phòng Giáo dục đã thành lập các đoàn thanh tra về dưới cơ sở đơn vị trường học để làm công tác thanh tra toàn diện các cơ sở giáo dục, thanh tra hoạt động ngoài giờ lên lớp của các nhà trường, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy của cán bộ giáo viên thuộc các đơn vị trường học nhằm giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ năm học. Giáo dục học sinh không chỉ bó hẹp trong 4 bức tường của lớp học mà cần biết chỉ đạo tốt mọi hoạt động ngoài giờ lên lớp, chính hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh. Từ hoạt động ngoài giờ lên lớp làm cho các em có thói quen sinh hoạt tập thể, biết vì lợi ích của tập thể, hoạt động tự giác, đầy hứng thú và thu hút các em vào hoạt động giáo dục, so với các hoạt động của các môn học trên lớp thì hoạt động ngoài giờ lên lớp có nội dung phong phú hơn, hấp dẫn hơn, phạm vi tiến hành rộng rãi hơn và có khả năng liên kết các lực lượng giáo dục cũng khá dồi dào hơn. Thực tiễn giáo dục đã khẳng định rằng: Giáo dục ngoài giờ lên lớp là điều kiện cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng văn hóa của học sinh, nó còn mang một ý nghiã quan trọng nhằm rèn luyện cho các em một ý thức tự giác, tự chủ cao có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tạo cho các em bay cao hơn, bay xa hơn trong cuộc sống, nắm bắt nhanh nhạy vào ứng dụng khoa học kĩ thuật, vào trong cuộc sống hiện đại. Xuất phát từ những nhận thức về vai trò của hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường Tiểu học và ngoài xã hội, từ thực tiễn hoạt động ngoài giờ lên lớp hiện nay ở trường Tiểu học. Bản thân tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Hiệu trưởng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học”. 2. Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích: Tìm hiểu thực trạng giảng dạy và quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Đại Nghĩa - Mỹ Đức – Hà Nội. Đề từ đó đưa ra những đề xuất, đưa ra một số giải pháp cần thiết để quản lý tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu: 3.1. Khách thể nghiên cứu: Tất cả Cán bộ, giáo viên trực tiếp giảng dạy và quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học Đại Nghĩa - Mỹ Đức trong các năm học trước và trực tiếp trong năm học 2013-2014. 3 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Công tác giảng dạy và quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học Đại Nghĩa - Mỹ Đức trong năm học vừa qua. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: Bám sát vào mục tiêu của cấp học, vào tình hình thực trạng hiện nay. Đề tài giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp phải thực hiện các nhiệm vụ sau: - Củng cố, tăng cường về nhận thức. - Bồi dưỡng về thái độ. - Rèn luyện bản năng. Ba nhiệm vụ đó có quan hệ mật thiết với nhau, cái nọ làm tiền đề, bổ sung cho cái kia và ngược lại. Vì vậy với đề tài này tôi muốn nêu lên một số giải pháp, kinh nghiệm tổ chức quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh ở trường Tiểu học Đại Nghĩa trên cơ sở của lí luận giáo dục hiện đại và yêu cầu thực tế xã hội, thực tiễn xây dựng nhà trường trong những năm qua. 5. Phương pháp nghiên cứu: 5.1. Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động của cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường để thu thập dữ liệu liên quan nhằm bổ sung cho nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. 5.2. Phương pháp trò chuyện: Tiếp xúc, trao đổi với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường để tìm hiểu, nắm bắt kịp thời những suy nghĩ, nhận thức, hiểu biết, tác dụng cũng như hứng thú của hoạt động ngoài giờ lên lớp với mọi người và với học sinh. 5.3. Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu điều tra ( phiếu thăm dò, phiếu trắc nghiệm, phiếu khảo sát,…) thu thập thông tin cần thiết để làm căn cứ xác định nguyên nhân những hạn chế, thiếu sót trong công tác giảng dạy và quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường. 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu: Hoạt động xây dựng trường Tiểu học tiên tiến theo các chuẩn mực của bộ Giáo dục – Đào tạo là một hoạt động lớn bao gồm nhiều mặt hoạt động khác nhau của một nhà trường, nó đan xen và tác động lẫn nhau. Người Hiệu trưởng cần phải biết những yếu tố nào, mặt hoạt động nào là quan trọng nhất, chủ đạo nhất xuyên suốt trong quá trình hoạt động của nhà trường? Mặt nào đó hỗ trợ cho công tác quản lí, tạo môi trường cho hoạt động chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác. Từ góc độ đó, trong đề tài này xin được nêu một số định hướng, một số giải pháp, kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học mà tôi đã nghiên cứu và triển khai thực hiện để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trường TH Đại Nghĩa trong những năm tới. Thời gian nghiên cứu tiến hành trong năm học 2013-2014. 4 PHẦN NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Sơ lược lịch sử vấn đề: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp từ trước đến nay đã được luật giáo dục(NXB Chính trị quốc gia 1998) quy định được đề cập ở văn kiện hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khóa 8" NXB Chính trị quốc gia 1997". Với tác phẩm “Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” Đặng Vũ Hoạt chủ biên NXB Giáo Dục 1994. Tác giả đã xác định vị trí của các hoạt động ngoài giờ lên lớp là cầu nối tạo ra mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội. Nó thực sự là một bộ phận quan trọng trong giáo dục ở trường phổ thông. Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhà trường có điều kiện để phát huy vai trò của mình trong cuộc sống. Thông tư 32 - Thủ Tướng Chính Phủ 14 / 10 / 1982, thông tư hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và công tác Đoàn - Đội ở trường phổ thông đã đưa ra cách tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức hoạt động mỗi người quản lí cần phải biết linh hoạt tổ chức, phối hợp sao cho hoạt động đạt hiệu quả cao nhất và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, đặc riêng của từng vùng nơi các em sinh sống. 2. Cơ sở lí luận: 2.1. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động giáo dục cơ bản được thực hiện một cách có mục đích, kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần thực hiện quá trình đào tạo nhân cách học sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đời sống xã hội. Hoạt động này do nhà trường quản lí, tiến hành ngoài giờ dạy học trên lớp theo chương trình, kế hoạch dạy học. Nó được tiến hành xen kẽ hoặc nối tiếp chương trình dạy học trong phạm vi nhà trường hoặc trong đời sống xã hội do nhà trường chỉ đạo, diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín khóa giáo dục, làm cho quá trình đó có thể thực hiện mọi nơi, mọi lúc. Quan điểm giáo dục của Đảng trong nghị quyết BCH TW Đảng khóa 8 đã nêu rõ nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục: Xây dựng những con người và những thế hệ thiết tha gắn bó với lí tưởng độc lập của dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, phát huy tiềm năng của dân tộc và con người VN có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại. Có tư duy sáng tạo, có kĩ năng thực hành giỏi, có tính tổ chức và kĩ luật, có sức khỏe là những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “Hồng” vừa “Chuyên” như lời dặn của Bác. 2.2. Quan điểm giáo dục của Đảng là: “Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội”. Nhằm đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện về phẩm chất nhân cách, tính cách, tài năng, thiên hướng nghề nghiệp cá nhân, hình thành các mối quan hệ giữa con người với đời sống xã hội, con người với thiên nhiên, với môi trường. 5 Đặc điểm lứa tuổi học sinh Tiểu học các em lớn lên về thân thể và có sức khỏe nhờ được nuôi dưỡng, ăn uống và hít thở khí trời. Trí tuệ của các em phát triển, tâm hồn các em phong phú, năng lực, tình cảm của các em hình thành và phát triển nhờ có hoạt động trên lớp và ngoài giờ lên lớp. Ở Tiểu học học sinh không những tiếp thu tốt những môn văn hóa trên lớp mà còn phải thích thú với các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, TDTT để nâng cao nhận thức kiến thức xã hội. Trong tâm lí học tồn tại những quan điểm khác nhau về động cơ hoạt động nói chung và động cơ học tập nói riêng của học sinh. Tuy nhiên cũng có thể hiểu rằng động cơ học tập của học sinhhọc sinh là điều mà trẻ học, là điều thôi thúc trẻ học tập. Hoạt động của học sinh có nhiều động cơ, các em có thể học vì muốn biết muốn được điểm tốt, và muốn đến trường là vì niềm vui. Do đó tạo được điều kiện cho các em học tập, tạo điều kiện cho các em vui chơi sẽ lôi kéo các em đạt kết quả cao hơn. 2.3. Đặc trưng của hoạt động ngoài giờ lên lớp: 2.3.1. Vai trò: Hoạt động ngoài giờ lên lớp có vai trò to lớn. - Đó là dịp để học sinh củng cố kiến thức đã học trên lớp biến trí thức thành niềm tin ở mỗi học sinh. Thông qua các dạng hoạt động cụ thể, các em có dịp để đối chiếu, để kiểm nghiệm tri thức đã học, làm cho tri thức đó trở thành máu thịt của các em. - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phát huy cao độ tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể trẻ em nói chung và mỗi học sinh nói riêng dưới sự cố vấn, giúp đỡ của giáo viên các em cũng được hoạt động trong đời sống cộng đồng. Từ đó hình thành ở học sinh những kinh nghiệm ứng xử xã hội tốt đẹp nhất. Tóm lại: với vai trò và vị trí quan trọng như vậy, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực sự là một bộ phận cấu thành trong các hoạt động giáo dục ở nhà trường tiểu học hiện nay. Thực hiện giáo dục ngoài giờ lên lớp tích cực và có hiệu quả sẽ góp phần vào việc gắn liền nhà trường với cuộc sống, phục vụ những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với anh ninh quốc phong của đất nước trong giai đoạn hiện nay. 2.3.2. Nhiệm vụ: Bám sát vào mục tiêu đào tạo của cấp học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau: - Nhiệm vụ về nhận thức: Bất kì làm 1 việc gì, tổ chức 1 hoạt động nào cũng đều phải hiểu, hiểu ngay từ đầu, hiểu rõ hơn trong quá trình hoạt động. Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp phải giúp học sinh củng cố về nhận thức, tăng cường sự hiểu biết về xã hội, con người. Trên cơ sở ấy tạo cơ hội để các em tiếp cận với tri thức khoa học kĩ thuật, lao động sản xuất, văn hóa nghệ thuật, TDTT, kiến thức xã hội Những kiến thức tiếp thu được trên lớp mới chỉ là một phần trong kho tàng kiến thức của nhân loại. Đó là tri thức cơ bản, phổ thông nhất mà hoạt động dạy - học có nhiệm vụ truyền đạt. 6 Muốn bổ sung, củng cố, khắc sâu thêm những tri thức ấy thì cần phải thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp. Bằng những hoạt động cụ thể, các em sẽ vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời các em sẽ được bổ sung những kiến thức mới mà trên lớp chưa được học, chưa có điều kiện thực hiện được. Đó là những tri thức về những thành tựu mới nhất của khoa học kĩ thuật, của lao động sản xuất. Đó là những tri thức trong kho tàng văn hóa dân tộc và các nước trên thế giới. Đó là những nét văn hóa trong quan hệ giữa con người với con người trong cuộc sống hiện đại. Như vậy, để bổ sung làm sâu sắc thêm các lĩnh vực tri thức nói trên thì không có cách nào khác ngoài hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chỉ có nó mới đưa trẻ vào đời sống thực tế đang diễn ra sôi động hàng ngày, hàng giờ trên đất nước tươi đẹp của chúng ta. - Nhiệm vụ bồi dưỡng thái độ: Trên cơ sở những hiểu biết được mở rộng và tăng cường, trẻ em sẽ tỏ thái độ của mình trước cuộc sống xã hội và con người. Nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm cho thái độ của trẻ em tích cực hơn, chủ động hơn. Thông qua các hình thức hoạt động, các em bộc lộ hứng thú, khả năng của mình trước tập thể lớp, trước mọi người. Mặt khác, thái độ của trẻ em cũng được thể hiện ở sự tôn trọng bạn bè, thầy cô giáo, người thân và tôn trọng những chuẩn mực đạo đức, thuần phong mĩ tục của dân tộc, tôn trọng luật pháp. các em sẽ phát triển tốt đẹp tình cảm thẩm mỹ, hài hòa hơn, cân đối hơn. Do đó sẽ góp phần tăng tự tin, mạnh dạn ở trẻ. Có thể nói đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của giáo dục với lứa tuổi học sinh Tiểu học. Mọi thái độ và tình cảm đúng đối với nhà trường, gia đình, quê hương và cộng đồng phải được giáo dục từ lứa tuổi này nhờ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Nhiệm vụ rèn luyện kĩ năng: Nói đến hoạt động cần nói đến kĩ năng. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là dịp, là cơ hội để rèn luyện kĩ năng tốt nhất. đó là những kĩ năng tham gia hoạt động cùng tập thể, là kĩ năng tổ chức hoạt động tập thể một cách tự chủ và tự tin, là khả năng giao tiếp mang tính chất nhân văn trong quá trình hoạt động. Đó cũng là dịp để trẻ em củng cố và rèn luyện những kĩ năng trong học tập, lao động. Nói cách khác, đó là những kĩ năng tự quản các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Ngay từ Tiểu học đã cần thiết phải hình thành cho các em các kĩ năng tự quản trong hoạt động tập thể. Có như vậy, lên các lớp trên và sau khi ra đời các em mới hòa nhập được vào cuộc sống, thích ứng với mọi hoàn cảnh sống. 7 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI NGHĨA 1. Đặc điểm tình hình nhà trường: Trường tiểu học Đại Nghĩa đóng trên địa bàn 2 thôn Văn Gang và Thọ Sơn thuộc thị trấn Đại Nghĩa, là một trung tâm của huyện Mỹ Đức. Đời sống nhân dân trong thị trấn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và buôn bán nhỏ, cuộc sống của người dân vất vả, còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế. Trường tiểu học Đại Nghĩa được thành lập từ năm 1993, sau khi tách từ trường trung học cơ sở. Tổng diện tích khuôn viên nhà trường có 3800 m 2 . Hiện nay trường mới chỉ có 10 phòng học và chưa có các phòng chức năng, các công trình phụ trợ khác còn thiểu nhiều. 1.1. Tình hình đội ngũ. * Tổng số đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 35 trong đó 29 nữ Tổng số Ban giám hiệu Giáo viên Nhân viên Trình độ chuyên môn TS Nữ TS Nữ TS Nữ Đại học Cao đẳng Trung cấp 35 2 1 28 24 5 4 10 20 5 * Thâm niên và tay nghề của giáo viên: Tổ chuyên môn Số lượng Thâm niên Xếp loại tay nghề Trên 20 năm Trên 10 năm Dưới 10 năm Giỏi Khá Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Tỉnh Huyện Trường Tổ 1 6 4 2 1 3 2 Tổ 2,3 11 3 5 2 2 8 1 Tổ 4,5 11 2 8 1 3 7 1 * Đội ngũ cán bộ quản lý: - Mặt mạnh: Lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý tổ chuyên môn có uy tín, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được đạo tạo chuẩn và trên chuẩn, trình độ chuyên môn nhiệp vụ vững vàng. Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng nhà trường đã được đào tạo qua lớp quản lý giáo dục và trung cấp chính trị nên có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý. - Mặt yếu: Các tổ trưởng chuyên môn chưa được bồi dưỡng qua nghiệp vụ quản lý điều hành tổ chuyên môn. Hằng năm, các tổ trưởng thường được thay đổi nên việc xử lý công việc chưa linh hoạt, chưa sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch đề ra. 8 * Đội ngũ giáo viên: - Mặt mạnh: Đa số giáo viên nhiệt tình công tác, tay nghề vững vàng có nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo chuẩn và trên chuẩn. Có 22/28 cán bộ giáo viên đã có chứng chỉ A tin học. Đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. - Mặt yếu: Đội ngũ giáo viên không đồng đều, giáo viên trẻ nhiệt tình nhưng còn thiếu kinh nghiệm trong công tác và chưa thực sự mạnh dạn trong việc lập kế hoạch bài dạy của mình theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và chưa thực hiện được soạn giảng trên máy vi tính so với số lượng giáo viên đã có chứng chỉ A vi tính; một số giáo viên lớn tuổi tiếp cận với đổi mới phương pháp còn chậm; trong quá trình kiểm tra còn ngại góp ý, nể nang. 1.2.Tình hình học sinh. - Số liệu học sinh : - Xếp loại 2 mặt giáo dục học kỳ 1năm học 2013 - 2014 Khối HẠNH KIỂM HỌC LỰC Thực hiện đấy đủ Thực hiện chưa đầy đủ GIỎI KHÁ TB YẾU (SL) % (SL) % (SL) % (SL) % 1 62 0 42 67 10 16 8 14 2 3 2 51 0 20 39 19 37 10 20 2 4 3 48 0 24 50 9 19 14 29 1 2 4 60 0 13 22 20 33 20 33 7 12 5 66 0 16 24 33 50 13 20 4 6 ∑ 287 0 115 40 91 32 65 23 16 5 2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học Đại Nghĩa. Trong những năm qua Hiệu trưởng trường tiểu học Đại Nghĩa đã căn cứ các công văn chỉ đạo của Sở và Phòng Giáo dục & Đào tạo; căn cứ vào nhiệm vụ năm Đơn vị tính Tổng số Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 10 2 2 2 2 2 Học sinh 287 62 51 48 60 66 9 học và điều kiện thực tế nhà trường để lên kế hoạch quản lý hoạt động ngoài giờ lên. Kết quả đã đạt được như sau: Ưu điểm: Trường đã xây dựng được chuẩn quản lý dựa trên hệ thống các văn bản pháp luật, văn bản pháp quy, hướng dẫn của cấp trên, hàng năm tổ chức được nhiều các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo các chủ đề, chủ đểm, kiểm tra việc thực hiện đối với 2/3 tổng số giáo viên toàn trường; 1/3 số còn lại được kiểm tra chuyên đề ( trừ số giáo viên được Phòng chỉ định thanh tra). Công tác quản lý hoạt động ngoài giờ lên giúp nhà trường quản lý và động viên, giúp đỡ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Mặt khác việc kiểm tra quản lý hoạt động ngoài giờ lên ở trường học còn giúp Ban giám hiệu nắm rõ việc thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học, việc chuẩn bị bài, lên lớp, đánh giá học sinh, mức độ tiến bộ của học sinh qua từng học kỳ, cả năm không những thế còn nắm được việc thực hiện công tác chủ nhiệm, các hoạt động giáo dục khác của và công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Hiệu trưởng sử dụng các hình thức quản lý và phương pháp quản lý linh hoạt, sáng tạo và tiến hành theo quy trình hợp lý ,có sơ, tổng kết theo từng tháng, học kỳ và năm học. Tồn tại: Các giáo viên thực hiện nhiệm vụ tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường làm việc chưa đều tay, một vài thành viên chưa nắm bắt chuyên môn của tất cả các khối lớp nên ít nhiều gây khó khăn trong việc đánh giá, xếp loại tay nghề giáo viên. Nhận thức của một số giáo viên còn hạn chế về công tác tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, chưa thấy được tầm quan trọng hoạt động ngoài giờ lên lớp, một số giáo viên khác thì chỉ chú ý đến việc dạy học trên lớp còn các hoạt động khác chưa thực sự quan tâm. 2.1. Nguyên tắc lựa chọn nội dung nghiên cứu: Từ cơ sở lí luận và thực tiến đã xác định và đúc kết kinh nghiệm để tìm ra các nguyên tắc lựa chọn xây dựng đề tài như sau: - Nguyên tắc phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội hiện nay của đất nước, của địa phương nơi nhà trường đang làm công tác giáo dục. - Nguyên tắc đảm bảo tính tích cực, độc lập, sáng tạo của trẻ em theo hướng đào tạo người công dân tương lai cho xã hội. - Nguyên tắc phù hợp với nhu cầu, hứng thú, xu hướng phát triển của trẻ em thời nay, trong điều kiện đôỉ mới đất nước. - Nguyên tắc hình thành và phát triển tri thức đạo đức và cung cấp một số kiến thức xã hội cho trẻ ở bậc tiểu học thông qua một số hoạt động ngoài giờ lên lớp. Vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu đề tài phải đảm bảo tính kế hoạch, định hướng mục tiêu cụ thể để thực hiện. 2.2. Tìm hiểu thực trạng, vị trí của đề tài: 10 [...]... việc lãnh, chỉ đạo các hoạt động của nhà trường Trong quá trình quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học, người lãnh đạo phải xác định đúng đắn vai trò của mình trong quá trình chỉ đạo Người Hiệu trưởng không chỉ là người chỉ đạo ở tầm vĩ mô mà còn phải là người tham gia hòa mình vui niềm vui cùng các em, tổ chức, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra các hoạt động của các em Học sinh... ở nhà trường Tiểu học Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận bắt buộc trong kế hoạch giáo dục ở trường lớp, từng giáo viên chủ nhiệm, là nội dung bắt buộc trong công tác quản lí chỉ đạo thực hiện của người Hiệu trưởng Hoạt động này được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp Nói cách khác, nó là những hoạt động nối tiếp, các hoạt động trong giờ học Nó là chiếc cầu nối trong công. .. môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần Tham gia lao động công ích ở địa phương như: Làm vệ sinh môi trường ở thôn xóm, nơi công cộng -Hoạt động đánh giá thi đua: Nhận xét hàng tuần, sơ kết thi đua tháng, phát động các đợt thi đua mới Đại hội chi đội (Khối 4,5), thành lập các sao nhi đồng ở khối 1,2,3 Tóm lại: Việc quản lý và chỉ đạo của người Hiệu trưởng bằng kế hoạch, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra để học. .. quan tâm, chỉ đạo Tuy nhiên thực tế cho thấy hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường ít có hiệu quả thực sự Với trường Tiểu học Đại Nghĩa nhiều năm qua việc dạy học trên lớp đạt kết quả tốt, thế nhưng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vẫn còn nhiều hạn chế và kết quả còn thấp Sở dĩ hoạt động này chưa có hiệu quả vì còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, khuôn viên nhà trường, sân... Khách quan: - Cơ sở vật chất trang thiêt bị dạy học ngoài giờ còn thiếu như các mô hình tham quan của học sinh, dụng cụ học tập, thực hành, phương tiện nghe nhìn, băng đĩa chưa đáp ứng đủ với thị hiếu của học sinh - Khuôn viên, cảnh quan, các trang trại, cơ sở sản xuất để học sinh tham quan còn hạn chế - Trường còn nhiều khu vực nên việc sắp xếp bố trí phương tiện cơ sở vật chất cho học sinh thực hành... nối trong công tác giảng dạy trên lớp với công tác giáo dục học sinhhọc sinhhọc sinh ngoài giờ lên lớp học Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một nhu cầu, một quyền lợi, một con đường để phát triển toàn diện nhân cách của trẻ Từ những vị trí hết sức quan trọng của đề tài nên việc đưa hoạt động ngoài giờ lên lớp vào trường tiểu học nói riêng và các bậc học khác nói chung trong những năm qua bộ GD - ĐT không... mức độ học sinh đạt yêu cầu về văn hóa khá cao, còn chất lượng các hoạt động ngoài giờ còn quá thấp 3 Tìm hiểu thực tế: Từ thực tế trường Tiểu học Đại Nghĩa, tôi nhận thấy rằng: Quá trình giáo dục là quá trình trong đó học sinh đóng vai trò trung tâm, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn để học sinh phát huy tính tích cực tự giác rèn luyện Đồng thời nó là sự lãnh đạo chỉ đạo của đội ngũ cán bộ quản... khoa học - kĩ thuật: Trên cơ sở những kiến thức đã tiếp thu được trên lớp, các em vận dụng và đưa vào cuộc sống hàng ngày ở gia đình, ở địa phương nhờ đó sẽ củng cố kiến thức đã học đồng thời mở rộng tầm hiểu biết đối với thế giới xung quanh, làm cho các em tiếp thu được những biến đổi của quê hương đất nước Điều đó sẽ tăng thêm ở học sinh sự hứng thú học tập và rèn luyện hằng này Hoạt động lao động công. .. trong năm học được hiệu trưởng chỉ đạo Tổng phụ trách cùng các anh chị phụ trách ở các lớp thống nhất và triển khai đến từng chi đội, sao nhi đồng để thực hiện Lấy ví dụ dẫn chứng các chủ điểm trong năm học 2013- 2014: *Tháng 9: Chủ điểm “Cùng nhau đến trường Nội dung cần đạt: + Làm tốt vệ sinh trường lớp, chuẩn bị tốt lễ khai giảng + Tiến hành tổ chức tham dự ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường ... bảo vệ môi trường sống xung quanh -Hoạt động khoa học kỹ thuật: Các em phải hình thành được câu lạc bộ "Em yêu khoa học" , "Hội vui học tập", sưu tầm được những bài toán vui, những bài văn hay để cả lớp cùng tham gia giải đáp -Hoạt động lao động công ích: Các hình thức lao động cơ bản đòi hỏi các em phải thực hiện được như: Lao động làm sạch đẹp trường, lao động tu bổ, sửa sang lớp học, trường học như . Thực trạng công tác quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học Đại Nghĩa. Trong những năm qua Hiệu trưởng trường tiểu học Đại Nghĩa đã căn cứ các công văn chỉ đạo của Sở và Phòng. chế. Trường tiểu học Đại Nghĩa được thành lập từ năm 1993, sau khi tách từ trường trung học cơ sở. Tổng diện tích khuôn viên nhà trường có 3800 m 2 . Hiện nay trường mới chỉ có 10 phòng học. NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI NGHĨA 1. Đặc điểm tình hình nhà trường: Trường tiểu học Đại Nghĩa đóng trên địa bàn 2 thôn Văn Gang và Thọ Sơn thuộc thị trấn Đại Nghĩa, là một trung
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN SKKN Chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học Đại Nghĩa, SKKN SKKN Chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học Đại Nghĩa, SKKN SKKN Chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học Đại Nghĩa

Từ khóa liên quan