0

SKKN Quản lý về biện pháp chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Cát Linh

37 1,954 8
  • SKKN Quản lý về biện pháp chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Cát Linh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 08:43

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “QUẢN LÝ VỀ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH” MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu: 1.1 Lý do chọn đề tài 1.1.1Về mặt lý luận: Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp văn minh, hiện đại. Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đát nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã chỉ rõ: "Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lí, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước. Đây là trách nhiệm của Toàn Đảng, toàn dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng." Trường học là một tổ chức sư phạm được hình thành để thực hiện mục đích nhất định.Trường học là tổ chức cơ sở của hệ thống giáo dục, nơi tập hợp những người thực hiện nhiệm vụ chung là dạy học và giáo dục những nhân cách theo mục tiêu đề ra. Trong nhà trường, thầy cô giáo sẽ là lực lượng trực tiếp thực hiện chương trình giáo dục của cấp học. Lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm giúp học sinh hình thành và phát triển toàn diện về nhân cách. Chất lượng giáo dục của nhà trường phần lớn do đội ngũ giáo viên quyết định. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo quản lí trong mỗi nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng đặc biệt, nó là mắt xích quan yếu nhất trong hệ thống công tác quản lý. Nếu công tác này được cải tiến và đẩy mạnh thì nhất định chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường sẽ được nâng cao. Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới tham gia hội nhập kinh tế thế giới và hòa mình vào xu thế toàn cầu hóa. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó có giáo dục tiểu học, Vì vậy, vấn đề nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên ngày càng trở nên cấp bách. Một nhà trường mà các giáo viên được thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thì nhà trường đó mới theo kịp xu hướng giáo dục ngày càng đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó Công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển nhà trường. 1.1.2 Về mặt thực tiễn: Trong thực tế, nhận thức của giáo viên tiểu học về công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên còn hạn chế, nhận thức chưa đúng, chưa đủ về vị trí và vai trò của công tác này trong các nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhiều khi thực hiện thiếu đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên. Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả hạn chế của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trong các trường tiểu học. Thực tiễn giáo dục và giảng dạy của trường tiểu học Cát Linh trong 5 năm trở lại đây có không ít những khó khăn: Đội ngũ giáo viên nòng cốt có trình độ chuyên môn tay nghề vững đã nghỉ hưu đến 80%. Nhà trường tiếp nhận số lượng lớn giáo sinh mới ra trường với tuổi đời, tuổi nghề rất non trẻ, chưa có kinh nghiệm. Phần còn lại của đội ngũ là các giáo viên lớn tuổi, sự hưởng ứng tham gia của đội ngũ giáo viên vào phong trào thi đua dạy tốt và học tốt của nhà trường còn hạn chế. Việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường còn yếu so với yêu cầu của thực tế xã hội và của ngành Giáo dục. Là cán bộ lãnh đạo quản lí trẻ của nhà trường, tôi rất băn khoăn trăn trở với công tác quản lí toàn diện của nhà trường. Tôi xác định rằng công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lí. Công tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường. Công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục trong các trường tiểu học cũng như yêu cầu của xã hội, của thời đại. Bởi vậy tôi chọn vấn đề này làm đề tài nghiên cứu. Tên đề tài nghiên cứu là: “Biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Cát Linh” 1.2. Mục đích nghiên cứu Tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích là: - Xác định thực trạng công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Cát Linh . - Xây dựng và tổ chức thực nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Cát Linh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Cát Linh. 2.2 Khách thể nghiên cứu: Là đội ngũ giáo viên trường tiểu học Cát Linh 2.3 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu: Trong phạm vi của đề tài nghiên cứu này, chúng tôi xin phép chỉ nghiên cứu biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Cát Linh từ năm học 2009-2010 đến năm học 2011-2012 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học và giáo dục. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Cát Linh. 3.2Nghiên cứu thực trạng về công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Cát Linh. 3.3Đề xuất và tổ chức thực nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục tại trường tiểu học Cát Linh. 4.Phương pháp nghiên cứu: 4.1Các phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc sách, văn bản để thu thập các tư liệu, thông tin cần thiết ở chương một của đề tài. 4.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp điều tra cơ bản ( bằng phiếu điều tra) kết hợp với phương pháp quan sát, đàm thoại, phỏng vấn, trò chuyện, được sử dụng để nghiên cứu thực trạng về biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Cát Linh . - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động của giáo viên và học sinh (giáo án, sổ sách) dùng để nghiên cứu thực nghiệm và kết quả thực hiện dạy học của giáo viên và học sinh. 4.3Các phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: - Phương pháp thống kê toán học dùng để phân tích số liệu điều tra và thực nghiệm như tính phần trăm, tính trung bình. - Phương pháp trò chuyện của cô giáo với học sinh để tìm hiểu nguyên nhân, nội dung NỘI DUNG 1- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1 Vài nét về đề tài nghiên cứu: Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một vấn đề sớm được Ban giám hiệu nhà trường trường chú ý quan tâm. Chúng tôi đã thực hiện nhiều cách thức khác nhau để bồi dưỡng trình độ và năng lực về mọi mặt đặc biệt là về chuyên môn và nghiệp vụ dạy học. Kết quả thi giáo viên dạy giỏi của giáo viên và kết quả thi học sinh giỏi của học sinh đã khẳng định thành quả dạy tốt - học tốt của nhà trường. Điều đó chỉ có thể đạt được khi đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy của trường tiểu học Cát Linh thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Trong quá trình thực hiện công tác lãnh đạo quản lí, chúng tôi nhận thấy người cán bộ quản lí không thể tự mình đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. Bởi một trong những khía cạnh của quản lí là thực hiện các công việc qua nỗ lực của người khác. Muốn mọi người tham gia thì các chủ trương đổi mới phải được đội ngũ hiểu rõ và chấp nhận. Bởi vậy nhà trường rất khuyến khích việc tìm hiểu, nghiên cứu để đưa ra những giải pháp hữu hiệu, góp phần đẩy mạnh chất lượng và hiệu quả dạy học của nhà trường trong những năm tới 1.2 Một số vấn đề lý luận cơ bản của đề tài nghiên cứu: 1.2.1 Căn cứ khoa học: * Đặc điểm và yêu cầu của thời đại trong Thế kỉ 21. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, cùng với xu thế toàn cầu hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã chỉ rõ: “ Phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lí tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội.” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam). Trước yêu cầu đó đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn. * Căn cứ vào nhiệm vụ và mục tiêu của cấp Tiểu học. Theo đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học, các cấp học, trong đó có cấp Tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Ở cấp Tiểu học, chúng ta đã nghiên cứu thay đổi xong chương trình sách giáo khoa cả về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cũng như cách đánh giá để tiến tới thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của cấp học: Là nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ, khả năng cơ bản góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học THCS. Muốn thực hiện tốt mục tiêu giáo dục Tiểu học thì đội ngũ giáo viên phải đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giáo viên tiểu học phải có tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe, có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu chuẩn giáo viên tiểu học, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học mới cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của giáo dục tiểu học trong tương lai,có kĩ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục. Trước mục tiêu dó thì việc cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là công việc thiết thực,cần thiết và cấp bách. Điều này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường. * Yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học: Chúng ta đang trong quá trình thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tại Đại hội X, Đảng ta đã khẳng định “ Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam). Theo đường lối đúng đắn của Đảng CSVN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học, các cấp học, trong đó có cấp Tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Năm học 2009 – 2010, chúng ta đã hoàn thành việc thay đổi chương trình và sách giáo tiểu học cả về mục tiêu, nội dung dạy học, phương pháp dạy học cũng như phương pháp đánh giá. Xét ở cấp Tiểu học: Về nội dung sách giáo khoa mới của tiểu học tinh giản, tập trung vào các kiến thức, kĩ năng, kĩ năng cơ bản, và thiết thực, tích hợp được nhiều mặt giáo dục, tích hợp giữa nhiều môn học. Về phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm nghĩa là dạy học phải xuất phát từ người học, vì người học nhằm giúp họ đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi của xã hội trên cơ sở phát huy tối ưu tính tích cực và sáng tạo ở người học. Vì vậy đổi mới phương pháp dạy học là giáo viên phải thay đổi cách lựa chọn và vận dụng các phương pháp dạy học cổ truyền với phương pháp dạy học hiện đại nhằm đảm bảo sự thích hợp với từng đối tượng, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo cho học sinh ở mức cao nhất. Hình thức tổ chức dạy học và phương tiện dạy học cũng cần đổi mới để tương ứng với phương pháp và nội dung dạy học. Đổi mới về hình thức dạy học là thay đổi cách vận dụng các hình thức dạy học cho phù hợp như: Kết hợp hình thức dạy học của thầy cô giáo với hình thức tự học của học sinh, dạy cho cả lớp với dạy theo nhóm và dạy cho cá nhân từng học sinh, dạy ở trên lớp với dạy ở ngoài thực tế (trong phòng thí nghiệm, ở ngoài thực tế xã hội). Đổi mới về cách đánh giá kết quả học tập ở các môn học như Toán , Tiếng việt được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, các môn học khác được đánh gái bằng phiếu nhận xét của giáo viên theo hai mức: Hoàn thành (A) và hoàn thành tốt (A+) ; loại chưa hoàn thành (B). Trước yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần phải có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Chính vì vậy cải tiến chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường là việc làm hết sức thiết thực, cấp bách. Cải tiến việc chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục cho người giáo viên về vai trò, nhiệm vụ chức năng của mình, đồng thời giáo dục ý thức tự học và tự bồi dưỡng cho giáo viên nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt. Điều này sẽ góp phần quyết định chất lượng và hiệu quả sự nghiệp giáo dục của nhà trường. * Căn cứ vào đặc điểm đội ngũ giáo viên, đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học. Đội ngũ giáo viên là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục học sinh, vì vậy chất lượng của đội ngũ giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc của nhà trường. Giáo viên trong các trường tiểu học đại đa số là nữ, thành phần giữ nhiều chức năng và nhiệm vụ trong nhà trường cũng như gia đình và xã hội. Họ sống rất giàu tình cảm, dễ cảm thông với nhau, hay trao đổi trò chuyện với nhau, công tác giảng dạy rất phù hợp với các đặc điểm tâm lý và nhân cách của họ. Họ phụ trách đối tượng học sinh ở lứa tuổi ham học hỏi, thích khám phá. Người giáo viên không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ thứ hai của trẻ. Để trẻ thật sự tin tưởng vào người thầy thì người thầy trước hết phải là người có trình độ vững vàng, sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của học sinh, giúp các em khám phá được những kiến thức của nhân loại. Muốn vậy, người thầy phải có trình độ vững vàng. Điều này đòi hỏi công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường cần được quan tâm hàng đầu. 1.2.2 Một số vấn đề lí luận cơ bản của đề tài nghiên cứu: * Khái niệm về đội ngũ trong nhà trường tiểu học: Đội ngũ được hiểu là tập hợp người gồm một số đông người cùng chức năng hoặc nghề nghiệp tạo thành một lực lượng. Đội ngũ trong nhà trường tiểu học bao gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Trong đó giáo viên là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục học sinh, vì vậy chất lượng của đội ngũ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc của nhà trường. * Mục tiêu của công tác quản lí bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trong nhà trường Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên đủ về số lượng và vững về chất lượng để đủ khả năng thực hiện nội dung giáo dục đã quy định rõ trong kế hoạch giảng dạy của nhà trường. * Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường: Gồm cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên phục vụ giảng dạy và giáo dục như: văn thư, thư viện, bảo vệ, phụ trách phòng đồ dùng dạy học, y tế. Lực lượng này tuy không tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy và giáo dục nhưng những đóng góp của họ là không thể thiếu được để làm nên chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường. * Vai trò và vị trí của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học: Giáo viên là lực lượng quan trọng nhất trong nhà trường, là cầu nối học sinh với các lực lượng xã hội. Giáo viên là lực lượng chủ chốt giữ vị trí quan trọng và quyết định chất lượng của các hoạt động giáo dục ở nhà trường. Chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường phụ thuộc vào trình độ và khả năng của đội ngũ giáo viên là chủ yếu. Do vậy công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên cần được quan tâm thích đáng, thực hiện thường xuyên, có kế hoạch. * Đặc điểm của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học: Giáo viên trong các trường tiểu học đại đa số là nữ. Là thành phần giữ nhiều chức năng và nhiệm vụ trong nhà trường cũng như gia đình và cả xã hội. Tập thể giáo viên, đặc biệt là ở các trường tiểu học là tập thể gần như toàn bộ là nữ, họ sống rất giàu tình cảm, dễ cảm thông với nhau, hay trao đổi trò chuyện với nhau… Việc dạy học đối với giáo viên nữ là rất phù hợp với đặc điểm tâm lí và nhân cách của họ. Người giáo viên không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ thứ hai của trẻ. 1.3 Cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu: Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học trong thành phố Hà nội đã khẳng định sự nhận thức đúng đắn về công tác quản lí phát triển đội ngũ và bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho họ. Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ là một phần trong kế hoạch chung tổng thể của nhà trường. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trường. Do vậy công tác quản lí và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết qủa dạy học và giáo dục của nhà trường tiểu học. Thực tế hoạt động của công tác quản lí và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ ở trường tiểu học Cát Linh thể hiện rõ phần lớn giáo viên trong nhà trường đã có nhận thức đúng nhưng chưa đủ về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác này, về hoạt động của nó đối với việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. Đội ngũ giáo viên có ý thức tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia vào các hoạt động học tập bồi dưỡng chuyên môn. Mọi giáo viên luôn ủng hộ các hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường. Kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường đã được Ban giám hiệu đánh giá khá cao. Tuy nhiên so với yêu cầu của thực tiễn xã hội thì đội ngũ trường tiểu học Cát Linh vẫn chưa đáp ứng đúng tầm cỡ của nó. Điều này đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ một cách thường xuyên. Vấn đề bồi dưỡng phải được xây dựng thành một kế hoạch khoa học và chịu sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường. Tiểu kết: Kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn của công tác quản lí và bồi dưỡng đội ngũ trong nhà trường Tiểu học là cơ sở khoa học cần thiết để định hướng, chỉ đạo cho qua trình nghiên cứu đề tài của chúng tôi, giúp chúng tôi tin tưởng và vững vàng tiến hành nghiên cứu đề tài này. 2- NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH [...]... Đặc điểm và tình hình của trường Tiểu học Cát Linh: 2.1.1 Tình hình của trường tiểu học Cát Linh: Trường tiểu học Cát Linh thuộc Phòng giáo dục Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Trường đóng trên địa bàn phường Cát Linh 2.1.2 Đặc điểm của trường tiểu học Cát Linh: - Hiện nay trường đã thực hiện học 2 buổi / ngày - Toàn trường có 33 lớp với số học sinh là 1786 em - Đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên là... mọi giáo viên thiếu sự phối kết hợp chặt chẽ 3- CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM KHOA HỌC CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 3.1 Lập kế hoạch về bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên 3.1.1 Xác định mục tiêu cần đạt: Công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ là một công việc không bao giờ kết thúc, vì xu thế của thời đại là học tập suốt đời Mục đích của bồi dưỡng và phát... hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng, nội dung và phương pháp, phương tiện thực hiện riêng và cuối cùng phải được Ban giám hiệu và Hôi đồng thi đua khen thưởng của nhà trường đánh giá 3.1.3 Nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên : Nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ trong các trường tiểu học là: - Bồi dưỡng nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên Đó là giáo dục... bồi dưỡng tại chỗ cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và có hiệu quả + Cử cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động bồi dưỡng bên ngoài, như Phòng giáo dục tổ chức, hoặc trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội mở + Giao nhiệm vụ tự bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên Có thể tiến hành các biện pháp và hình thức cụ thể như: - Xây dựng nhà trường thành một tổ chức học tập - Xây dựng đội ngũ cốt cán về. .. sách về lao động, nghỉ hè, nghỉ phép, chế độ khám sức khoẻ, khám bệnh, hưu trí, các chế độ đối với nữ công chức Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ và giáo viên 3.1.4 Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên : - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ và giáo viên: Chúng ta có thể làm phiếu xin ý kiến của giáo viên về. .. lên, tích cực học tập nâng cao trình độ Tính đến nay toàn trường đạt 100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó trình độ đại học và trên đại học chiếm 60%, trường hiện có 8 giáo viên đang theo học đại học và các lớp bồi dưỡng Đa số giáo viên trường tiểu học Cát Linh rất tích cực, nhiệt tình có ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt động học tập bồi dưỡng chuyên môn Mọi giáo viên luôn ủng... luận và thực tiễn của đề tài là đúng đắn Qua đó nhận thức của mọi người về công tác bồi dưỡng cho giáo viên được nâng cao - Kết quả điều tra cơ bản ở trường tiểu học Cát Linh là khách quan và đã xác định rõ thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ nói chung và biện pháp chỉ đạo về công tác bồi dưỡng đội ngũ của nhà trường nói riêng - Kết quả thực nghiệm sư phạm đã khẳng định tính đúng đắn và khoa học của... 2010-2011 nhà trường đã mời chuyên gia về hướng dẫn cho giáo viên kiến thức và kỹ năng viết sáng kiến kinh nghiệm về dạy học và giáo dục cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là công việc hàng đầu,là công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của họ Giáo viên phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng Muốn vậy, giáo viên phải bồi dưỡng những... với bồi dưỡng các phẩm chất nghề nghiệp cho cán bộ và giáo viên Là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ và giáo viên được tiếp xúc với các phương tiên thông tin báo chí, mặt khác nhà trường cần thường xuyên tổ chức cho cán bộ và giáo viên được nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và chính sách của địa phương - Bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên về. .. Singapore  Chỉ đạo công tác tự bồi dưỡng: Bước vào đầu năm học Nhà trường tổ chức cho mọi cán bộ, giáo viên tự đăng kí kế hoạch tự bồi dưỡng của mình, nêu rõ nội dung bồi dưỡng, người giúp đỡ, thời gian kiểm tra công nhận kết quả tự bồi dưỡng  Bồi dưỡng đội ngũ thông qua tổ chức chuyên đề: Đây là hình thức bồi dưỡng có tính tập trung, qua tổ chức chuyên đề thống nhất định hướng chỉ đạo phương pháp dạy học . tiễn về biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Cát Linh. 3.2Nghiên cứu thực trạng về công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu. TÀI: “QUẢN LÝ VỀ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu: 1.1 Lý do chọn đề tài 1.1. 1Về mặt lý luận: Trong. vật chất, tinh thần cho cán bộ và giáo viên. 3.1.4 Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên : - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ và giáo viên: Chúng ta có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Quản lý về biện pháp chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Cát Linh, SKKN Quản lý về biện pháp chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Cát Linh, SKKN Quản lý về biện pháp chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Cát Linh

Từ khóa liên quan