0

SKKN quản lý Một số biện pháp nâng cao hiệu quả lập kế hoạch năm học

16 1,186 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 18:40

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC Ở TRUNG TÂM GDTX HUYỆN BẢO YÊN- LÀO CAI" PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tμi Trong mọi hoạt động của các cơ quan hay tổ chức ở các cấp đều phải có mục tiêu, mục đích nhất định. Để hoạt động của một tổ chức có hiệu quả nhằm đạt đươc mục tiêu, mục đích mong muốn thì một cơ quan hay tổ chức nào đó không thể làm việc một cách tuỳ tiện không có kế hoạch đươc mà phải hoạt động theo một trình độ nhất định có kế hoạch, có tổ chức và sự chỉ đạo kiểm tra một cách chặt chẽ. Bốn chức năng của người quản lý thì chức năng lập kế hoạch đươc coi là quan trọng nhất đã đươc khẳng định trong nghị quyết Trung ương II: “ Tăng cường công tác kế hoạch hoá vμ dự báo về giáo dục”. Mặt khác kế hoạch còn mang tính pháp lệnh… Tính kế hoạch còn là đặc điểm của quản lý. Có kế hoạch là nguyên tắc của quản lý. Quản lý bằng kế hoạch là phương pháp chủ yếu của quản lý. Qua nhiều năm làm quản lý giáo dục ở cơ sở trường học, đối chiếu với lý luận và thực tế bản thân tôi thấy rằng việc lập kế hoạch ngắn hạn cho một cơ sở trường học là không thể thiếu đươc. Đây là một việc làm đươc ưu tiên, đầu tư thời gian và trí tuệ của người cán bộ quản lý nhằm xây dựng cho nhà 1 trường một chương trình làm việc đạt hiệu quả tối ưu. Thực tế tôi nhận thấy một số đơn vị trường học coi nhẹ công tác xây dựng kế hoạch năm học, có kế hoạch song không đươc kế hoạch hoá hoặc chỉ nói chung thiếu cụ thể, không có tính khả thi miễn sao cho xong, cho đủ thủ tục nên quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm bị chồng chéo, hiệu quả hoạt động giáo dục kém chất lượng. Vì vậy người quản lý giáo dục phải có nhận thức sâu sắc, có sự nhìn nhận đánh giá, tìm ra các giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng trên, sao cho mọi kế hoạch xây dựng nên đươc thực thi trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhận thức đươc vấn đề này tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX huyện Bảo Yên- Lào Cai”. 2. Mục đích nghiên cứu. - Dựa vào cơ sở khoa học, đối chiếu với thực tiễn để lập ra các căn cứ có tính khả thi để xây dựng kế hoạch năm học. - Xây dựng kế hoạch Trung tâm GDTX năm sau phải dựa vào kế hoạch năm trước, bổ sung những bất cập của năm học trước cho hoàn thiện năm học sau. - Khi kế hoạch đã đươc thiết lập phải đươc tập thể công nhận cùng nhau tổ chức thực hiện 3. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tμi. - Xác định cơ sở lý luận và pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX. - Việc xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX trong những năm học trước đây thường coi nhẹ. Nhưng đến những năm học gần đây (2004-2011) việc xây dựng kế hoạch năm học ở các Trung tâm GDTX đã có sự chỉ đạo kiểm tra sát sao của Sở GD&ĐT Lào Cai nên việc xây dựng kế hoạch năm học ở các Trung tâm đã có hiệu quả dựa trên các căn cứ xác thực ở địa phương, kế hoạch hoá đề ra phải có tính khả thi đươc tập thể công nhận cùng nhau tổ chức thực hiện. 4. Phương pháp nghiên cứu. 2 - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghị quyết TW II khoá VIII, trên cơ sở tiếp thu qua các bài giảng của giảng viên trường cán bộ quản lý giáo dục. Nghiên cứu tài liệu học tập bài: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trong Trung tâm GDTX. - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Qua hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng kế hoạch trường học, tại Sở GD&ĐT Lào Cai, kết hợp với các kinh nghiệm của bản thân trong quá trình xây dựng kế hoạch nhiều năm ở Trung tâm GDTX Bảo Yên-Lào Cai. - Phương pháp hỗ trợ: Dùng sơ đồ, bảng biểu, số liệu so sánh trong quá tình xây dựng kế hoạch năm học. 5. Phạm vi nghiên cứu. Xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 tại Trung tâm GDTX Bảo Yên-Lào Cai. 3 PHẦN NỘI DUNG CHươNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN Vμ PHÁP LÝ CỦA VIỆC QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC Ở TRUNG TÂM GDTX 1. Cơ sở lý luận. Chức năng kế hoạch hoá là chức năng đầu tiên của một quá trình quản lý, nó có vai trò khởi đầu, định hướng cho toàn bộ các hoạt động của quá trình quản lý và là cơ sở để huy động tối đa các nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu và là căn cứ cho việc kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị và từng cá nhân. Hiểu đươc vị trí, vai trò của kế hoạch hoá tôi xin ghi lại một số khái niệm. * Kế hoạch là toàn bộ nói chung những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định với cách thức trình tự, thời gian tiến hành. * Kế hoạch hoá là việc đưa toàn bộ hoạt động quản lý vào công tác kế hoạch, trong đó chỉ rõ các bước đi, biện pháp thực hiện và bảo đảm các nguồn lực để đạt tới các mục tiêu của tổ chức. * Kế hoạch hoá giáo dục là áp dụng sự phân tích hệ thống và hợp lý các quá trình phát triển giáo dục với mục đích làm cho giáo dục đạt đươc các kết quả và có hiệu quả hơn phù hợp với những yêu cầu và nhiệm vụ của người học và xã hội đặt ra. Là người quản lý muốn xây dựng kế hoạch đạt hiệu quả có tính khả thi cao ta cần chú ý những nguyên tắc, tiến trình xây dựng kế hoạch. 1.1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch. 1.1.1. Nguyên tắc tính Đảng. Kế hoạch phải đươc phục vụ nhiệm vụ chính trị Nội dung của bản kế hoạch là sự cụ thể trong giáo dục. Các chủ trương đường lối lớn của Đảng (từ Trung ương đến địa phương). Các biện pháp của kế hoạch đảm bảo các chủ trương của Đảng sẽ đươc thực hiện. Các chỉ tiêu chính, các biện pháp lớn của kế hoạch phải đươc bàn và thông qua các tổ chức của Đảng trước khi đưa ra quần chúng. Kế hoạch phải thực hiện sự tranh thủ ý kiến của cấp uỷ, của các Đảng viên trong Chi bộ trường học. Nguyên tắc này nói lên lập trường chính trị của một bản kế hoạch, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong trường học. 1.1.2. Nguyên tắc tập trung dân chủ Nguyên tắc này đòi hỏi tính khách quan của người quản lý xã hội chủ nghĩa. Nội dung chủ yếu của nguyên tắc này là đạt đươc sự tối ưu trong quan hệ giữa tập trung và dân chủ nhằm mục đích dân chủ hoá trong trường học ngày càng cao. Trong xây dựng kế hoạch đảm bảo quan hệ hai chiều, phát huy dân chủ và sáng tạo của quần chúng thì tính khả thi của kế hoạch mới cao. Trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch, đảm bảo sự tập trung, quản lý theo chế độ thủ trưởng, mở rộng công khai và công bằng trong kiểm tra đánh giá. 1.1.3. Nguyên tắc-Khoa học-cụ thể-vừa sức Đây là nguyên tắc trọng yếu của kế hoạch hoá, sức sống của một bản kế hoạch nhiều hay ít là ở việc thực hiện nguyên tắc này tốt hay chưa tốt. Khi xây dựng kế hoạch phải gắn Trung tâm GDTX với tình hình kinh tế, chính trị xã hội giáo dục ở địa phương, luôn coi công tác điều tra cơ bản, xuất phát từ những căn cứ cụ thể, áp dụng những thành tựu khoa học, tổ chức để nhiều cơ quan đươc tham gia. Tính khoa học là đảm bảo tính kế thừa các kế hoạch trước đó, kế hoạch năm học là trích đoạn của kế hoạch năm năm. Chỉ tiêu đưa ra phải vừa sức ở mức cố gắng cao, đảm bảo tính thực thi. Biện pháp phải hết sức cụ thể làm thế nào? Khi nào làm? và do ai làm? Trong từng thời gian phải xác định khâu nào là chủ yếu nhất của kế hoạch. Phổ biến kế hoạch phải rộng khắp, phải tổ chức để quần chúng đươc thông tin thường xuyên và kế hoạch của nhà trường. Tiêu chuẩn đánh giá phải cụ thể và đươc xây dựng ngày từ đầu, tổ chức, kiểm tra nghiêm túc, cụ thể, công khai, quần chúng đươc thông tin đầy đủ. 1.1.4. Nguyên tắc pháp lệnh-linh hoạt Bản kế hoạch hàng năm phải đươc cấp trên phê duyệt (Sở GD&ĐT) chấp nhận thì trở thành một pháp lệnh của Trung tâm GDTX. Buộc mọi người liên đới phải tuân thủ, chấp hành. Ai làm sai hoặc không thực hiện thì phải chịu trách nhiệm trước hội đồng giáo dục. Trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh thì phải tiến hành có tổ chức, có cơ sở không tuỳ tiện thiếu tính toán. Xã hội có nền kinh tế càng phát triển thì tính pháp lệnh của kế hoạch càng cao và chặt chẽ. Vì vậy luôn tính nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch hoá năm học có quan hệ hữu cơ với nhau: Nguyên tắc này hỗ trợ hoặc hạn chế nguyên tắc kia. Các nguyên tắc là ngọn đèn dẫn đường cho toàn bộ quá trình kế hoạch hoá. Người cán bộ quản lý cần nắm các nguyên tắc khi lập kế hoạch thì bản kế hoạch có tính khả thi cao trong quá trình tổ chức thực hiện. 1.2. Tiến trình xây dựng kế hoạch. Đươc chia làm 4 giai đoạn: - Giai đoạn tiền kế hoạch là người quản lý phải xác định thủ tục kế hoạch, thu nhận, khai thác và xử lý các thông tin kế hoạch. - Giai đoạn chuẩn đoán: Phân tích đánh giá thực trạng đơn vị mình, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn. Dự đoán các nguồn lực có thể huy động và dự đoán chiều hướng phát triển. Ước lượng nhu cầu cho đầu vào và đầu ra. - Giai đoạn xây dựng kế hoạch sơ bộ: Đưa ra các hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, xây dựng điều kiện để thực hiện kế hoạch, lập các phương án thực thi. - Giai đoạn xây dựng kế hoạch chính thức: Xét duyệt kế hoạch(Duyệt nội bộ, duyệt cấp trên). Lập chương trình hành động ( sắp đặt công việc, thời gian thực hiện công việc, phân công người phụ trách). Lập kế hoạch hỗ trợ và kế hoạch điều hành. Sơ đồ quy trình xây dựng kế hoạch năm học Giám đốc Giao kế hoạch dự thảo Nhận ý kiến phản hồi Giao kế hoạch chính thức Giáo viên, cán bộ từng bộ phận 2. Tính pháp lý Để thực hiện đươc tính khả thi trong xây dựng kế hoạch thì người quản lý phải luôn luôn bám sát các chỉ thị, nhiệm vụ năm học của Bộ giáo dục và đào tạo.Hươnga dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở giáo dục và đào tạo. các thông tư có liên quan đến ngành giáo dục - đào tạo, các quyết định của địa phương có liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội mà ngành giáo dục có liên quan phải thực hiện. Các chỉ thị, nghị quyết , thông tư hướng dẫn là cơ sở pháp lý cho trung tâm xâu dựng kế hoạch năm học, là căn cứ cơ bản để trung tâm xác lập các cơ chế , các mối liên hệ trong và ngoài tạo ra môi trường giáo dục, điều kiện giáo dục tốt nhất. Các văn bản nói trên là những văn bản có tính pháp lý vừa có tính định hướng cho nên cần đòi hỏi sự vận dụng sáng tạo của tập thể sư phạm trung tâm đặc biệt là kết quả cao nhất trong hoạt động giáo dục ở trung tâm GDTX. CHươNG II THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010-2011 Ở TRUNG TÂM GDTX BẢO YÊN 1. một số kết quả đạt đươc trong công tác quản lý xây dựng kế hoạch năm học 2009-2010 ở Trung tâm GDTX Bảo Yên. 1.1. Đặc điểm tình hình chung * Tổng số: 9 lớp BTVH tại Trung tâm GDTX cấp III: 9 lớp. * Tổng số cán bộ giáo viên là 23 đồng chí trong đó: 05 nhân viên, 16 giáo viên, 2 lãnh đạo. * Trình độ giáo viên: Đại học :17; Cao đẳng: 02; Trung học: 04. 1.1.1. Thuận lợi: * Tập thể nhà trường có tinh thần đoàn kết, đều tay xoay việc, thực hiện nghiêm túc nội quy trường học, kế hoạch năm học, Chỉ thị năm học, các Thông tư hướng dẫn, Nghị quyết… các cấp ban hành. * Quá trình tổ chức các hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT Lào Cai, UBND huyện nên đươc các cấp ngành ở địa phương quan tâm đến ngành học không chính quy. 1.1.2. Khó khăn: * Việc thực hiện quy chế TT GDTX chưa đươc áp dụng triệt để còn có tính chung chung với điều lệ trường phổ thông nên có nhiều điểm bất cập về công tác chuyên môn, công tác tài chính… * Cơ sở vật chất mặc dù đã đươc quan tâm hơn so với năm trước đây song vẫn còn thiếu nhiều về thiết bị dạy học, bàn ghế học tập, nơi tập trung của giáo viên và học viên. 1.2. Kết quả đạt đươc trong quá trình xây dựng kế hoạch năm học 2009-2010 ở Trung tâm GDTX Bảo Yên. Cuối năm học 2009-2010 Trung tâm GDTX Bảo Yên-Lào Cai theo kế hoạch chỉ đạo của Sở GD&ĐT Lào Cai đã phải xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 với mục đích: báo cáo lại kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2009-2010 và xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011. Qua quá trình tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, tôi cùng tập thể trường học đã đánh giá đươc kết quả thành công của kế hoạch năm học mà do chính người quản lý và tập thể sự phạm xây dựng nên. Là một huyện miền núi, trình độ dân trí thấp, việc học tập ít có nhu cầu nên việc xây dựng kế hoạch năm học về mạng lưới trường lớp phải có sự tham mưu với uỷ ban nhân dân Huyện và Sở GD&ĐT ra các văn bản hướng dẫn chỉ tiêu phân bổ số người đi học BTVH theo đơn vị xã, đồng thời giáo viên tiểu học và giáo viên THCS xã nào thì dạy xã đó (thực hiện phương án một hội đồng giáo dục làm 2 nhiệm vụ: Phổ thông và bổ túc) và giáo viên ở các xã phải làm nhiệm vụ điều tra báo cáo việc mở lớp còn Trung tâm GDTC cấp huyện chỉ là người tổng hợp số người tham gia học bổ túc các cấp và chỉ đạo chương trình dạy bổ túc văn hóa. Những trường hợp học viên là dân tộc ít người (H.mông, Dao, Tày) con em thuộc diện chính sách, cán bộ chủ chốt bản xã đưa về Trung tâm GDTX học tập trung và có chế độ học bổng. Những kết quả nêu trên chỉ là một mảng trong quá trình xây dựng kế hoạch, nó đòi hỏi phải có sự phối kết hợp trong trường và ngoài xã hội. Với mô hình và cách thức xây dựng kế hoạch ở đơn vị miền núi chúng tôi để thành công thì người quản lý giáo dục phải có tâm huyết nghề và trí tuệ tập trung nhiều nguồn lực nó có ý nghĩa lớn lao trong việc thực hiện công tác chính trị ở địa phương miền núi. Báo cáo về thực hiện kế hoạch năm 2009-2010 và kế hoạch năm học 2010-2011. Năm thực hiện Thực hiện năm học 2009-2010 Thực hiện năm học 2010-2011 CI CII CIII CI CII CIII Số lớp 1 9 9 Số học viên 16 383 303 Số HV có học bổng 15 67 66 Đội ngũ giáo viên 01 15 16 Kết quả chuyển lớp 100% 95% 97% Kết quả tốt nghiệp 100% 58% 2. Một số tồn tại trong công tác quản lý xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 ở Trung tâm GDTX Bảo Yên-Lμo Cai. Kế hoạch đã đươc thông qua hội nghị công chức đầu năm học song ý kiến đóng góp của các thành viên chỉ có tính chất chung chung, chủ yếu dựa vào kế hoạch chính thức của Giám đốc Trung tâm để đồng ý. Quá trình thực hiện kế hoạch khâu tổ chức của Trung tâm GDTX Bảo Yên-Lào Cai vô cùng khó: Đội ngũ giáo viên đi chỉ đạo còn thiếu. Tình trạng giáo viên phổ thông không muốn làm công tác bổ túc văn hoá nếu có phải dạy là do sự ép buộc của Sở GD&ĐT, cấp chính quyền xã nên chất lượng giảng dạy ở hệ bổ túc không cao so với phổ thông nên chỉ tiêu chuyển lớp để phổ cập gần như là cố gượng. 3. Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý xây dựng kế hoạch năm học ở các Trung tâm GDTX nói chung vμ huyện Bảo Yên nói riêng. Lập kế hoạch cho chương trình hoạt động là một việc làm không thể thiếu đươc của người quản lý, hầu hết người quản lý trong Trung tâm đều nhận thức đươc vai trò, vị trí, nguyên tắc phương pháp và nội dung của công tác kế hoạch hoá trong các Trung tâm GDTX. Ngay từ cuối năm học này người cán bộ quản lý đã phải phác thảo những dự kiến sơ bộ kế hoạch của năm học sau. Các văn bản pháp quy sẽ đươc triển khai đến từng bộ phận công việc lập kế hoạch của Thủ trưởng và các thành viên đều đươc làm nghiêm túc theo đúng chức năng của mỗi người. Đa số bản kế hoạch đều đươc thể hiện rõ nét nhiệm vụ chính của mình hoặc của tổ chức đoàn thể trong trường. Từ việc tiếp thu bài giảng trên cơ sở lý luận và pháp lý, qua quá trình quản lý Trung tâm GDTX cấp huyện tôi xin mạnh dạn đề xuất một số vấn đề trong khi xây dựng kế hoạch năm học, người quản lý cần phải chú ý một số vấn đề sau: - Nắm vững quy trình xây dựng kế hoạch năm học. - Lập kế hoạch hoá phải bám sát vào các văn bản pháp quy của Đảng và Nhà nước vào mục tiêu đào tạo của ngành. - Lập kế hoạch phải có sự phối hợp trong và ngoài nhà trường tức là: kế hoạch đươc xây dựng từ tập thể sự phạm và có sự chỉ đạo của cấp uỷ địa phương về mạng lưới trường lớp và cơ sở vật chất. - Kế hoạch lập ra phải có tính khả thi, tránh vu vơ sáo rỗng, phải gắn với thực tế địa phương. - Sau khâu lập kế hoạch phải đươc tổ chức thực hiện có kiểm tra, tổng kết đánh giá thì hiệu quả mới cao. Vậy là người quản lý giáo dục khi xây dựng kế hoạch năm học ta thực hiện tốt các yêu cầu trên thì kết quả kế hoạch đề ra luôn có tính khả thi cao trong quá trình thực hiện CHươNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC Ở TRUNG TÂM GDTX BẢO YÊN-LμO CAI. 3.1. Giám đốc Trung tâm GDTX là người quản lý xây dựng, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học nên Giám đốc phải là người xác định đúng những mục tiêu cần để phát triển giáo dục và quyết định những biện pháp có tính khả thi phù hợp với quản điểm, đường lối trong từng giai đoạn của Đảng và Nhà nước. Giám đốc Trung tâm GDTX xác định mục tiêu định hướng của kế hoạch hoá cụ thể: Nghiên cứu văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết các Thông tư hướng dẫn có liên quan đến ngành GD&ĐT. Giám đốc Trung tâm phải là người luôn tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, chính trị-xã hội ở nơi trung tâm đóng để dự đoán xem họ cần nhu cầu gì trong học tập. Giám đốc Trung tâm luôn luôn củng cố tư tưởng, ý thức tinh thần trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoá cho từng bộ phận trong Trung tâm GDTX. Để giải pháp trên thực hiện có hiệu quả thì đòi hỏi người quản lý cần phải có năng lực, có đạo đức thì mới thực thi đươc mục tiêu pháp lý mình đề ra. Như vậy lập kế 1 [...]... khó khăn và phức tạp Kế hoạch hoá là giai đoạn mở đầu cho mọi chu trình quản lý, là chức năng quan trọng nhất của quản lý Chỉ quản lý giáo dục bằng kế hoạch và thông qua kế hoạch thì mới quản lý tốt đươc Thực tiễn cũng chỉ ra rằng công tác chưa tốt của nhiều trường là do kế hoạch hoá của họ không chính xác, không biết tổ chức hợp lý các bộ máy Muốn hoàn thành tốt công tác quản lý giáo dục ở Trung tâm... dục ở Trung tâm GDTX người cán bộ quản lý nhất thiết phải thực hiện tốt chức năng kế hoạch hoá giáo dục trong chu trình quản lý của mình, đặc biệt cần làm thật tốt khâu xây dựng kế hoạch năm học là khâu tiền đề cho việc tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 2 Một số kiến nghị: Để góp phần cho người cán bộ quản lý Trung tâm GDTX thực hiện tốt chức năng kế hoạch hoá giáo dục của mình Đảng,... thực hiện kế hoạch, lập ra các phương án thi hành Kết thúc buổi họp lần thứ hai trong việc xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011, thư ký đã ghi chép đươc kế hoạch sơ bộ(thực chất là đề án kế hoạch) chuẩn bị cho kế hoạch chính thức đươc xác định Việc thảo luận, tham khảo ý kiến tập thể là điều rất cần thiết tổng hợp ý kiến quần chúng mang tính chất dân chủ hoá trường học, có tính thực thi cao, nêu cao tinh... việc xây dựng kế hoạch - Xác định nhu cầu thu thập thông tin, dự báo, chẩn đoán bước đầu xây dựng kế hoạch - Tổ chức tham luận, tham khảo ý kiến quần chúng để xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 - Trình bản kế hoạch chính thức với các cấp lãnh đạo, uỷ ban nhân dân huyện, Sở GD&ĐT Lào Cai - Tiến hành hội nghị công chức đầu năm học 2010-2011 tại Trung tâm GDTX Bảo Thực tiễn quản lý cho thấy kế hoạch hoá... công 1 PHẦN KẾT LUẬN 1 Kết luận chung: Qua nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng đề tài đã đề xuất đươc năm giải pháp quản lý nhằm xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 ở Trung tâm GDTX Bảo YênLào Cai Như vậy tiểu luận đã thực hiện đươc mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Nội dung của tiểu luận đã đề xuất đươc năm giải pháp nhằm xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX trong giai đoạn hiện nay, cụ thể:... tham dự cuộc họp xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 tại phòng hội đồng Trung tâm GDTX Bảo Yên Giám đốc là người chủ trì cuộc họp triển khai nội dung, các tổ trưởng chịu trách nhiệm là người quản lý của tổ mình Vào cuộc họp đầu tiên Giám đốc Trung tâm phổ biến tiến trình xây dựng kế hoạch năm học, thu thập phân tích và xử lý thông tin phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch năm học Phân tích mặt mạnh, mặt... nhân trong việc thực hiện kế hoạch năm học 3.4 Trình bản kế hoạch chính thức đối với các cấp lãnh đạo, UBND huyện, Sở GD&ĐT Lμo Cai Trên cơ sở tập thể Trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch sơ bộ Giám đốc Trung tâm GDTX là người trực tiếp lên kế hoạch chính thức theo đúng tiến trình dựa vào các chỉ tiêu, biện pháp mà tập thể sản phầm đã cùng ban Giám đốc tạo dựng Bản kế hoạch năm học 2009-2010 chính thức... hoạch tại hội nghị công chức là một trong các giải pháp để kế hoạch năm học thực hiện một cách thống nhất vì: Tất cả hội đồng nhà trường, đại biểu cấp trên đều lắng nghe, thảo luận, bàn bạc, ai cũng có những suy nghĩ tự chủ của mình nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân cùng xây dựng bản kế hoạch năm học mà Ban Giám đốc thay mặt tập thể xây dựng nên Khi kế hoạch năm học 2010-2011 của Trung tâm GDTX... nhiều phía thì kế hoạch xây dựng nên có tính thực thi cao 3.3 Tổ chức tham luận, tham khảo ý kiến quần chúng để xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 Sau phiên họp lần đầu với các tổ trưởng cùng các thành viên, phiên họp lần hai trong việc xây dựng kế hoạch năm học đươc các thành viên đại diện từng tổ chức báo cáo đề xuất kế hoạch của tổ mình Giám đốc là người thu thập thông tin, điều hành số liệu chỉ tiêu... điều chỉnh lại biện pháp thực hiện cho thích hợp Trong hội nghị công chức cho toàn thể các thành viên tham gia góp ý kiến thảo luận với tinh thần dân chủ không áp đặt Kết thúc hội nghị thông báo các chỉ tiêu những việc cần làm trong một năm học Đại diện các tổ trưởng ký kết thi đua hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm học 2010-2011 do tập thể sư phạm xây dựng lên Giải pháp thông qua kế hoạch tại hội nghị . tác kế hoạch hoá vμ dự báo về giáo dục”. Mặt khác kế hoạch còn mang tính pháp lệnh… Tính kế hoạch còn là đặc điểm của quản lý. Có kế hoạch là nguyên tắc của quản lý. Quản lý bằng kế hoạch. II THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010-2011 Ở TRUNG TÂM GDTX BẢO YÊN 1. một số kết quả đạt đươc trong công tác quản lý xây dựng kế hoạch năm học 2009-2010 ở Trung tâm. tμi. - Xác định cơ sở lý luận và pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX. - Việc xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX trong những năm học trước đây thường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN quản lý Một số biện pháp nâng cao hiệu quả lập kế hoạch năm học, SKKN quản lý Một số biện pháp nâng cao hiệu quả lập kế hoạch năm học, , Phạm vi nghiên cứu., Sơ đồ quy trình xây dựng kế hoạch năm học, Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý xây dựng kế hoạch năm học ở các Trung tâm GDTX nói chung vμ huyện Bảo Yên nói riêng.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm