SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ Ở TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LÂM

23 2.1K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 20:44

PHÒNG GD&ĐT MỸ ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LÂM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ Ở TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LÂM Tác giả : Nguyễn Thị Hiên Chức vụ : Hiệu trưởng §Ò tµi thuéc lÜnh vùc : Quản lý I. ĐẶT VẤN ĐỀ Xã hội hoá không phải là một hiện tượng mới đối với giáo dục. Trước khi đặt ra chính sách xã hội hoá thì bản thân nó đã tồn tại trong thực tế làm giáo dục ngay Phóc L©m, ngµy 18/03/2013 từ trong lịch sử xa xưa đến những năm đầu lập nước (phong trào diệt giặc dốt, xoá nạn mù chữ ) và ngay cả trong chiến tranh, dưới bom đạn, chính quyền và người dân vẫn duy trì sự phát triển giáo dục trong điều kiện hết sức khó khăn Đến ngày nay xã hội hóa giáo dục đã trở thành một nội dung quan trọng của cải cách giáo dục. Nghị quyết Của Chính phủ số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động Giáo dục, Y tế, Văn hóa và Thể dục thể thao đưa ra Định hướng phát triển xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục là “ Huy động nguồn lực của các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội và cá nhân để phát triển giáo dục - đào tạo. Tăng cường quan hệ của nhà trường với gia đình và xã hội; huy động trí tuệ, nguồn lực của toàn ngành, toàn xã hội vào việc đổi mới nội dung, chương trình, thực hiện giáo dục toàn diện. Ban hành cơ chế chính sách cụ thể khuyến khích và quy định trách nhiệm các ngành, địa phương, các tổ chức kinh tế - xã hội và người sử dụng lao động tham gia xây dựng trường, hỗ trợ kinh phí cho người học, thu hút nhân lực đã được đào tạo và giám sát các hoạt động giáo dục…’’ Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện mục tiêu quản lý giáo dục, đem lại nguồn sức mạnh tổng hợp giúp cho nhà trường đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao động, làm nên sức mạnh nội sinh ở dân tộc góp phần hiện đại hoá giáo dục, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực tế ở trường mầm non Phúc Lâm trong thời gian qua, công tác xã hội hóa có nhiều chuyển biến đáng kể, Đã đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Bên cạnh những kết quả đó thì vẫn cjn những bất cập tồn tại. Trong những năm qua, Công tác xã hội hóa giáo dục vẫn chưa được nhận thức đầy đủ của một số ban nghành, của một số cán bộ quản lý và các cấp quản lý, đại bộ phận nhân dân và Phụ huynh học sinh kể cả việc đầu tư cho giáo dục nói chung và giáo dục Mầm non nói riêng, tổ chức hoạt động giáo dục và sự phối hợp đồng bộ giữa ban ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, nhà trường với phụ huynh để phát triển sự nghiệp giáo dục Mầm non. Có quan điểm của một số lãnh đạo và người dân vẫn cho rằng. Công tác xã hội hoá giáo dục chỉ đơn thuần là huy động về mặt tài chính, huy động cơ sở vật nên nhiều người dân vẫn cjn thờ ơ với giáo dục, cho rằng giáo dục là sự nghiệp riêng của các nhà trường. Nguyên nhân của những tồn tại trên đó chính là: + Công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội hóa giáo dục giáo dục nói chung và giáo dục Mầm non nói riêng cjn nhiều hạn chế. + Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội. + Công tác lãnh chỉ đạo xã hội hóa giáo dục của nhà trường chưa đi và chiều sâu và đạt hiệu quả cao. Đứng trước thực trạng như vậy tôi thấy nhiệm vụ của người cán bộ quản lý là cần đưa ra một số giải pháp cụ thể nào đó để mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức, cá nhân cùng chung tay xây dưng nhà trường phat triển toàn diện: Đó là lý do tôi chọn đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá ở trường Mầm non Phúc Lâm” II. NỘI DUNG 1. C¬ së lý luËn Giáo dục mầm non (GDMN) là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trj đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nhân cách con người. Trong những năm qua, giáo dục mầm non những tiến bộ nhất định nhưng so với các bậc học khác đây là mảng cjn yếu của giáo dục Việt Nam đó là những khẳng định trong các Hội thảo về Giáo dục mầm non trong thời gian qua. Trong những năm qua, đặc biệt trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước luôn coi trọng GDMN. Ngày 23 tháng 6 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển GDMN giai đoạn 2006 - 2015” với quan điểm chỉ đạo là: “ Đẩy mạnh xã hội h*a, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để mọi tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục mầm non”. Quan điểm chỉ đạo này hoàn toàn phù hợp với xu thế chung trên thế giới hiện nay về phát triển nền giáo dục quốc dân. Trong nhận thức chung, XHHGD được hiểu là sự huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của Nhà nước. Ở nước ta, XHHGD cũng là một quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nhằm làm cho hoạt động giáo dục thực sự là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân. Điều 12 Luật giáo dục 2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; có nêu: “Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa dạng hoá các loại hình trường và hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục. Mọi tổ chức, gia đình và công dân c* trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường Từ trước đến nay Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục và coi giáo dục là một trong những quyết sách hàng đầu để xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì lẽ đó, Đảng và Nhà nước đã thường xuyên có những chính sách và giải pháp để thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục của nước nhà. Xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng chiến lược, một bộ phận của đường lối giáo dục, một con đường phát triển giáo dục nước ta. Khi bàn về công tác giáo dục, Hồ Chủ Tịch đã dạy: “ Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, cần phải phát huy đầu đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy với thầy, giữa thầy với trj, giữa học trj với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường với nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ…” (HCM toàn tập-1996- NXB Chính trị Quốc gia). Nghị quyết số 04-NQ/HNTW ngày 14/1/1993 Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa VII về tiếp tục đổi mới sự nghiệp GD&ĐT đã ghi: “Huy động các nguồn đầu tư trong nhân dân, viện trợ của các tổ chức quốc tế, kể cả vay vốn của nước ngoài để phát triển GD”. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII khẳng định: “Huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lí của Nhà nước”. Như vậy, có thể nói xã hội hóa giáo dục là thực hiện mối liên hệ có tính phổ biến, có tính qui luật giữa cộng đồng với xã hội. Thiết lập được mối quan hệ này làm là làm cho giáo dục phù hợp với sự phát triển xã hội: “Mỗi người dân đều nhận thấy đó là trách nhiệm của mình, nên đều tự nguyện và tích cực phối hợp hành động thực hiện, đồng thời chính họ là người hưởng thụ mọi thành quả của hoạt động đó đem lại”. Xã hội hóa giáo dục có hai vế: mọi người có nghĩa vụ chăm lo phát triển giáo dục để giáo dục phục vụ cho mọi người. Được học tập, học tập thường xuyên, học suốt đời, học để biết cách sống trong cộng đồng và lao động để tồn tại và phát triển. Hai vế này nêu rõ hai yêu cầu của xã hội hóa giáo dục là: phải xã hội hóa trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi người đối với giáo dục và xã hội hóa quyền lợi về giáo dục. Hai yêu cầu này có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau và thực hiện liên kết hợp đồng với nhau. Trong đó yêu cầu về xã hội hóa quyền lợi về giáo dục là đỉnh cao, là mục tiêu, là cốt lõi của xã hội hóa giáo dục; phải làm cho toàn xã hội đều được học tập, tiến tới xây dựng một xã hội học tập. Như vậy, xã hội hóa giáo dục là một cách làm giáo dục có thể được hiểu như sau: Thứ nhất đó là việc huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành có liên quan đến giáo dục vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục. Sự huy động này không phải nhất thời mà là thường xuyên theo một cơ chế vận hành xác định, xây dựng từ cấp trung ương đến địa phương trên cơ sở một chiến lược phát triển giáo dục lâu dài cho cả nước cũng như cho mỗi địa phương, địa bàn dân cư nhất định. Thứ hai là việc huy động các lực lượng của cộng đồng tham gia vào công tác giáo dục. Các lực lượng xã hội có thể tham gia rộng rãi vào nhiều lĩnh vực hoạt động giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các lực lượng đó là Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội khuyến học…Sự tham gia của các lực lượng này sẽ làm cho giáo dục gắn bó với cộng đồng, do cộng đồng thực hiện và vì lợi ích của cộng đồng. Thứ ba là đa dạng hóa các hình thức giáo dục và các loại hình nhà trường. Việc mở rộng các hình thức giáo dục phi chính qui bên cạnh các hình thức giáo dục chính qui, phát triển các loại hình bán công, dân lập, tư thục bên cạnh trường công lập vốn là hình thức độc tôn trước đây đã mở ra khả năng huy động nhiều lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục, tạo điều kiện cho công tác giáo dục phát triển mạnh mã hơn, thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Thứ tư Xã hội hóa công tác giáo dục cjn là việc mở rộng các nguồn đầu tư, khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhân dân, tạo điều kiện cho giáo dục phát triển… Đây không những là chính sách lâu dài trong việc thực hiện các chính sách xã hội của Đảng ta mà cjn là biện pháp cần thiết trong giai đoạn mà nhà nước chưa có đủ kinh phí cần thiết cho các hoạt động giáo dục. Phần lớn ngân sách giáo dục dùng chi trả lương cho giáo viên , phần chi cho việc xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động giáo dục khác cjn lại quá ít. Nguồn tài chính huy động qua cuộc vận động xã hội hóa giáo dục là nguồn tài chính do các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội…tự nguyện đóng góp để phát triển giáo dục. Thực tế cho thấy, công tác xã hội hoá giáo dục trong thời gian qua ở các trường học chủ yếu là vận dụng nên nhìn chung chưa có cơ chế, chưa có phương pháp chung. Nơi nào biết làm, được nhân dân ủng hộ thì xã hội hoá phát huy được tốt tác dụng, nơi nào cấp uỷ chính quyền ít quan tâm thì sự nghiệp giáo dục chỉ bó hẹp trong trách nhiệm của ngành giáo dục và đương nhiên là hiệu quả giáo dục thấp. Bên cạnh đó, cjn không ít cán bộ và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về bản chất của xã hội hoá giáo dục và cho rằng nội dung cốt lõi của xã hội hoá là huy động tiền của trong nhân dân để giảm bớt ngân sách của Nhà nước cho giáo dục và đào tạo. Không những thế, rất nhiều người cjn nhận thức xã hội hoá đồng nghĩa với việc thu tiền của dân .Một số người khác lại nhận thức xã hội hoá chỉ có nghĩa là “nhà nước và nhân dân cùng làm’’. Xã hội hoá giáo dục có tác động to lớn trong việc xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với việc tạo lập và phát triển môi trường kinh tế, xã hội lành mạnh và thuận lợi cho các hoạt động giáo dục, tạo ra phong trào học tập sâu rộng trong toàn xã hội theo nhiều hình thức, vận động toàn dân học tập suốt đời để làm việc tốt hơn, thu nhập cao hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn, làm cho xã hội ta trở thành một xã hội học tập … 2. Thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non Phúc * Thuận lợi trong công tác XHHGD ở trường mầm non Phúc Lâm: Trong những năm qua, đặc biệt là trong năm học 2012- 2013 quá trình XHHGD ở trường Mầm non Phúc Lâm đã đạt được một số kết quả đáng kể. Xã đã bố tri được 6.200m 2 để xây mới, mở rộng quy mô trường lớp. Nhà trường cũng đã huy động được các nguồn tài chính để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác chăm sóc,nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện có kết quả Đề án quy hoạch bậc học mầm non giai đoạn 2010 - 2015của Thành phố Hà Nội, đó là đồng bộ hiện đại hoá cơ sở vật chất trường lớp. Nhà trường đã thu hút 35% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 97% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến lớp; trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt tỉ lệ 100%. Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cũng không ngừng được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tỉ lệ giáo viên mẫu giáo đạt chuẩn là 100% và trên chuẩn là 30%. * Những hạn chế và khó khăn: Trường mầm non Phúc Lâm nằm trên địa bàn dân cư tương đối đông. dân cư chủ yếu sống bằng nghề nông và một số hộ tham gia buôn bán vì vậy nhận thức về mọi mặt của cuộc sống xã hội đặc biệt là về ngành giáo dục cjn nhiều hạn chế. Một số Đồng chí lãnh đạo địa phương có tưu tưuởng cục bộ, chưa có tầm nhìn xa và rộng nên chưa có sự quan tâm đúng mực và đầu tư thích đáng cho giáo dục mầm non. Vì thế cơ sở vật chất những năm học trước và đầu năm học vẫn cjn nằm phân tán ở các thôn. Toàn trường có 21 nhóm lớp nằm rải rác trên 3 thôn với 68 cán bộ giáo viên và trên 500 trẻ trẻ nên công tác tuyên truyền phối kết hợp cjn chưa thể đồng nhất và hiệu quả cao trong toàn nhà trường. Đội ngũ giáo viên mới vào trường đầu năm học chiếm số lượng lớn và là người ở địa phương khác nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục và đến việc tuyên truyền phối kết hợp của nhà truờng. Cơ sở trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ cjn thiếu, Đặc biệt ở một số lớp mở, tách mới trong năm học. Môi trường trong và ngoài lớp không đảm bảo, Sân, vườn cjn bề bộn. Bởi vì đầu tháng 12/ 2012 Nhà trường mới được bàn giao toàn bộ khu trưuờng, các lớp học ở khu lẻ mới được chuyển về vị trí mới hoàn toàn. Trước tình hình thực tế đó, việc thực hiện các biện pháp nhằm làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục là việc làm tôi đặc biệt quan tâm với mong muốn duy trì sự ổn định và phát triển giáo dục của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. 3. Một số biện pháp thực hiện công tác xã hội hóa ở trường Mầm non Phúc Lâm. 3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với các tầng lớp xã hội ở địa phương về giáo dục mầm non và XHHGD . Xã hội hoá giáo dục là Đó là việc huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành có liên quan đến giáo dục vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục. Sự huy động này không phải nhất thời mà là thường xuyên theo một cơ chế vận hành xác định, xây dựng từ cấp Trung ương đến địa phương trên cơ sở một chiến lược phát triển giáo dục lâu dài cho cả nước cũng như cho mỗi địa phương, địa bàn dân cư nhất định. Như chúng ta đã biết ở một só địa phương, một trong những nguyên nhân thành công hoặc chưa thành công trong việc tổ chức thực hiện xã hội hoá giáo dục chính là vấn đề nhận thức. Nhân dân phải hiểu đúng bản chất của xã hội hoá giáo dục, sự cần thiết phải tham gia giáo dục, từ đó nâng dần tính tự giác, tích cực, chủ động để hoàn thành công việc này. Vì vậy, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin một cách đầy đủ về đường lối, mục đích, chủ trương, yêu cầu, thuận lợi, khó khăn… nhằm làm chuyển biến nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân về Giáo dục mầm non và công tác Xã hội hoá giáo duc. Trước hết Tôi tham mưu tới các đồng chí ở cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục và các ban ngành đoàn thể sau đó đến toàn dân. Thứ nhất là Tuyên truyên nâng cao nhận thức về công tác XHH bằng các đề án, kế hoạch đối với cấp ủy chính quyền, ban nghành đoàn thể địa phương và nhân dân trong xã. Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp uỷ và chính quyền địa phương về kế hoạch phát triển giáo dục mầm non: Hàng năm vào đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch năm học có những tiêu chí cụ thể Báo cáo với Đảng ủy- TTHĐND, UBND để lãnh đạo địa phương có nghị quyết chỉ đạo các ban ngành trong xã thực hiện. Đặc biệt Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp uỷ và chính quyền địa phương về đề án Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2010-2015 nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Trong đó quy hoạch nhà trường được qua tâm đặc bởi vì muốn phát triển nhà trường, nâng cao chất lượng Chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ thì phải có quy hoạch có tầm nhìn lâu dài, các điểm lẻ cần được gom lại, Bởi lẽ Năm 2010 nhà trường vẫn cjn tới 4 điểm trường, trong khi đó tư tưởng cục bộ địa phương chưa được xóa bỏ trong đội ngũ cán bộ trong xã, thôn nào cũng muốn có trường Mầm non. Để đề án có tính khả thi cao, Ngoài việc tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương, nhà trường gặp gỡ trj chuyện trao đổi, tranh thủ sự ủng hộ của các ban nghành đoàn thể, các bí thư trưởng, thôn thôn xóm, các bác lãnh đạo lão thành ở địa phương tuyên truyền về lợi ích, quyền lợi mà con em nhân dân được hưởng khi nhà trường được quy hoạch về 1 điểm. Kết quả là năm 2010 Nghị quyết dồn điểm trường chuyển sang vị trí mới được thông qua Kỳ họp HĐND xã với diện tích đất hơn 6000m2. Đồng thời khi địa phương có kế hoạch chuyển đổi đất, nhà trường cùng ban chỉ đạo tuyên truyền nhân dân các bậc phụ huynh có đất tại khu vực quy hoạch xây trường đổi đất nhận đền bù để xây trường. Ngoài ra Thường xuyên phối hợp với Hội đồng giáo dục xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi để thực hiện tốt công tác kế hoạch về số lượng, hoàn thành công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi. Thứ hai là đối với các ban ngành đoàn thể: Tuyên truyền tới các Ban nghành, đoàn thể Bằng cách thông qua các hội nghị tại địa phương. Trong các Hội nghị giao ban hàng tháng do Đảng ủy, UBND xã tổ chức, thành phần tham dự hội nghị thường Có các đồng chí trong Đảng ủy, trưởng Ban nghành, đoàn thể Như; Mặt trận Tổ quốc, cựu chiến Binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công an, tư pháp, Văn hóa thông tin, các bí thư chi bộ, trưởng thôn xóm. Nội dung Tuyên truyền là các văn bản, nghị quyết, chỉ thị có liên quan đến giáo dục Mầm non và xã hội hoá sự nghiệp giáo dục để mọi người đều nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách và [...]... cỏc lp 3.5 Nõng cao cht lng Chm súc, nuụi dng giỏo dc tr Song song vi cỏc bin phỏp trờn vic nõng cao cht lng chm súc, nuụi dng giỏo dc tr l mt nhim v trng tõm gúp phn ln vo kt qu cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc Mt trong nhng mc tiờu ca cụng tỏc xó hi hoỏ l nhm nõng cao cht lng giỏo dc t ú ngi dõn tin tng mong mun cho con n trng cú cuc sng tt p hn, lm cho xó hi ta tr thnh mt xó hi hc tp nõng cao cht lng,... phỏp nh trờn Nh trng luụn gi vng cht lng, c lónh o v nhõn dõn a phng tin tng to iu kin thun li cho cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc thnh cụng IV - KếT QUả 1.Kết quả của việc ứng dụng đề tài Trong nm hc 2012 -2013 nh lm tt cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc m S nghipGiỏo dc Mm non xó Phỳc Lõm phỏt trin tt Nh trng dn 3 im l v 1 im xõy dng chun vi din tớch 6200m2, 22 phong hc kiờn c v y cỏc phong chc nng v cỏc cụng... hoỏ giỏo dc trng mm non Phỳc Lõm, tụi nhn thy: - Bn thõn cn hc tp nghiờn cu nm chc ch trng, ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v giỏo dc v o to noi chung, giỏo dc mm non v xó hi hoỏ giỏo dc noi riờng, trờn c s o, tham mu tớch cc vi cỏc cp u chớnh quyn a phng nhm giỳp cho vic trin khai thc hin cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc co kt qu - Co nhng bin phỏp v hỡnh thc tuyờn truyn hiu qu nõng cao nhn thc ca xó hi... hi v t c mc tiờu cui cựng ca quỏ trỡnh xó hi hoỏ giỏo dc l nõng cao, nõng cao cht lng cuc sng tinh thn v vt cht ca tng ngi dõn Tụi xin kin ngh mt s ni dung sau: - Vi chớnh quyn a phng: Cn tip tc to iu kin v kinh phớ h tr cho nh trng hn na Thng xuyờn cú ngh quyt v phỏt trin giỏo dc, tuyờn truyn v cỏc chớnh sỏch ca ng v nh nc v giỏo dc mm non, xó hi hoỏ giỏo dc nhõn dõn hiu rừ hn thc hin - Phong Giỏo... v tip tc u c s vt cht phc v dy nhm nõng cao cht lng giỏo dc ton din cho tr Phỳc Lõm, ngy 18 thỏng 03 nm 2013 Nhn xột ca hi ng trng Ngi vit Nguyn Th Hiờn Nhn xột ca hi ng khoa hc c s Ph Lc I.t vn 2 II Ni dung 1 C s lý lun 6 2 Thc trng 8 3 Phng phỏp thc hin ti.10 3.1 y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, nõng cao nhn thc i vi cỏc tng lp xó hi a phng v giỏo dc mm non v XHHGD 12 3.2 Huy ng s tham gia ca... viờn Ngay t u nm hc tụi xõy dng v t chc tt cỏc ni dung bi dng cho i ng Ch o giỏo viờn, nhõn viờn t xõy dng k hoch v ra cỏc bin phỏp c th phự hp t bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v To iu kin cho cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn i hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn Mi nm c 4- 6 /c i hc C giỏo viờn tham gia cỏc lp bi dng v Tin hc do huyn t chc v t chc bi dng kin th tin hc cho giỏo viờn ti trng trong mi... hp lý Chớnh vỡ vy, rt cn thit phi xõy dng mt k hoch chi tit cú tớnh thuyt phc thỡ cụng tỏc xó hi húa mi cú kt qu Trc ht k hoch phi cú s thng nht cao trong i ng cỏn b, ng viờn, giỏo viờn, nhõn viờn trong nh trng Trong nm qua cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc trng mm non Phỳc Lõm cho thy, giỏo dc v nh trng thc s phỏt huy c vai tro ch ng, oi hi i ng cỏn b qun lý phi thc hin y , bi bn cỏc bc ca quỏ trỡnh t chc... Sch - p -An ton thõn thin chim mt vai tro rt quan trng hon thnh nhim v xõy dng nh trng lm tt cụng tỏc ny, Tụi ó tớch cc tham mu vi cp u v chớnh quyn a phng, cỏc ban ngnh trong xó v ỏn Nõng cao cht lng giỏo dc mm non giai on 2010-2015, nhm tng bc ỏp ng yờu cu i mi giỏo dc Ngoi trang thit b c cp trờn trang b, Nh trng ó huy ng s tham gia ca gia ỡnh, cng ng xõy dng cnh quan mụi trng, b sung nhng thit... nhng bin phỏp v hỡnh thc tuyờn truyn hiu qu nõng cao nhn thc ca xó hi v trong nhõn dõn v vai trũ ca giỏo dc mm non v cụng tỏc XHHDGG - Thc hin tt cụng tỏc vn ng chớnh quyn on th xó hi, nhõn dõn, ph huyh tham, cỏ nhõn tham gia vo cỏc hot ng giỏo dc v ng h ti chớnh cho nh trng - Cn duy trỡ v nõng cao cht lng chm soc nuụi dng, giỏo dc tr, xõy dng i ng, xõy dng lũng tin trongLónh o, ph huynh hc sinh cng nh... ng chớ t chc ng gi k hoch cho cỏc t chc, on th trong xó Nh trng t chc trin khai k hoch ti tng ph huynh K hoch vn ng bng hin vt: Vn ng on thanh niờn, hi ph n, Hi cu chin binh, Hi ngi cao tui, Hi nụng dõn Mi on th 1 cõy cao t 5 m tr lờn, Hp tỏc xó nụng nghip, Hp tỏc xó in nng 5cõy, cỏc cỏ nhõn cú long ho tõm trng 1 cõy v nh trng ch xin nhng cõy trong quy hoch nh phng, hoa lan, bng lng, xoi, hng xiờm, . ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LÂM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ Ở TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LÂM Tác giả : Nguyễn Thị Hiên Chức vụ : Hiệu trưởng §Ò tµi thuéc lÜnh vùc : Quản. nhập cao hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn, làm cho xã hội ta trở thành một xã hội học tập … 2. Thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non Phúc * Thuận lợi trong công tác XHHGD ở trường. số biện pháp thực hiện công tác xã hội hóa ở trường Mầm non Phúc Lâm. 3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với các tầng lớp xã hội ở địa phương về giáo dục mầm non và

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan