0

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở TT GDTX Bảo Yên

15 1,268 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 17:04

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC Ở TT GDTX BẢO YÊN” 1 Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề ti Trong mọi hoạt động của các cơ quan hay tổ chức ở các cấp đều phải có mục tiêu, mục đích nhất định. Để hoạt động của một tổ chức có hiệu quả nhằm đạt đợc mục tiêu, mục đích mong muốn thì một cơ quan hay tổ chức nào đó không thể làm việc một cách tuỳ tiện không có kế hoạch đợc mà phải hoạt động theo một trình độ nhất định có kế hoạch, có tổ chức và sự chỉ đạo kiểm tra một cách chặt chẽ. Bốn chức năng của ngời quản lý thì chức năng lập kế hoạch đợc coi là quan trọng nhất đã đợc khẳng định trong nghị quyết Trung ơng II: Tăng cờng công tác kế hoạch hoá v dự báo về giáo dục. Mặt khác kế hoạch còn mang tính pháp lệnh Tính kế hoạch còn là đặc điểm của quản lý. Có kế hoạch là nguyên tắc của quản lý. Quản lý bằng kế hoạch là phơng pháp chủ yếu của quản lý. Qua nhiều năm làm quản lý giáo dục ở cơ sở trờng học, đối chiếu với lý luận và thực tế bản thân tôi thấy rằng việc lập kế hoạch ngắn hạn cho một cơ sở trờng học là không thể thiếu đợc. Đây là một việc làm đợc u tiên, đầu t thời gian và trí tuệ của ngời cán bộ quản lý nhằm xây dựng cho nhà trờng một chơng trình làm việc đạt hiệu quả tối u. Thực tế tôi nhận thấy một số đơn vị trờng học coi nhẹ công tác xây dựng kế hoạch năm học, có kế hoạch song không đợc kế hoạch hoá hoặc chỉ nói chung thiếu cụ thể, không có tính khả thi miễn sao cho xong, cho đủ thủ tục nên quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm bị chồng chéo, hiệu quả hoạt động giáo dục kém chất lợng. Vì vậy ngời quản lý giáo dục phải có nhận thức sâu sắc, có sự nhìn nhận đánh giá, tìm ra các giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng trên, sao cho mọi kế hoạch xây dựng nên đợc thực thi trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhận thức đợc vấn đề này tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX huyện Bảo Yên- Lo Cai. 2. Mục đích nghiên cứu. - Dựa vào cơ sở khoa học, đối chiếu với thực tiễn để lập ra các căn cứ có tính khả thi để xây dựng kế hoạch năm học. - Xây dựng kế hoạch Trung tâm GDTX năm sau phải dựa vào kế hoạch năm trớc, bổ sung những bất cập của năm học trớc cho hoàn thiện năm học sau. - Khi kế hoạch đã đợc thiết lập phải đợc tập thể công nhận cùng nhau tổ chức thực hiện. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu đề ti. - Xác định cơ sở lý luận và pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX. - Việc xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX trong những năm học trớc đây thờng coi nhẹ. Nhng đến những năm học gần đây (2004-2011) việc xây dựng kế hoạch năm học ở các Trung tâm GDTX đã có sự chỉ đạo kiểm tra sát sao của Sở GD&ĐT 2 Lào Cai nên việc xây dựng kế hoạch năm học ở các Trung tâm đã có hiệu quả dựa trên các căn cứ xác thực ở địa phơng, kế hoạch hoá đa ra phải có tính khả thi đợc tập thể công nhận cùng nhau tổ chức thực hiện. 4. Phơng pháp nghiên cứu. - Nhóm phơng pháp nghiên cứu lý luận: Nghị quyết TW II khoá VIII, trên cơ sở tiếp thu qua các bài giảng của giảng viên trờng cán bộ quản lý giáo dục. Nghiên cứu tài liệu học tập bài: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trong Trung tâm GDTX. - Nhóm phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Qua hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng kế hoạch trờng học, tại Sở GD&ĐT Lào Cai, kết hợp với các kinh nghiệm của bản thân trong quá trình xây dựng kế hoạch nhiều năm ở Trung tâm GDTX Bảo Yên-Lào Cai. - Phơng pháp hỗ trợ: Dùng sơ đồ, bảng biểu, số liệu so sánh trong quá tình xây dựng kế hoạch năm học. 5. Phạm vi nghiên cứu. Xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 tại Trung tâm GDTX Bảo Yên-Lào Cai. Các biện pháp của kế hoạch đảm bảo các chủ trơng của Đảng sẽ đợc thực hiện. 3 Phần nội dung Chơng I Cơ sở lý luận v pháp lý của việc quản lý nhằm xây dựng kế hoạch năm học ở trung tâm GDTX 1. Cơ sở lý luận. Chức năng kế hoạch hoá là chức năng đầu tiên của một quá trình quản lý, nó có vai trò khởi đầu, định hớng cho toàn bộ các hoạt động của quá trình quản lý và là cơ sở để huy động tối đa các nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu và là căn cứ cho việc kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị và từng cá nhân. Hiểu đợc vị trí, vai trò của kế hoạch hoá tôi xin ghi lại một số khái niệm. * Kế hoạch là toàn bộ nói chung những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định với cách thức trình tự, thời gian tiến hành. * Kế hoạch hoá là việc đa toàn bộ hoạt động quản lý vào công tác kế hoạch, trong đó chỉ rõ các bớc đi, biện pháp thực hiện và bảo đảm các nguồn lực để đạt tới các mục tiêu của tổ chức. * Kế hoạch hoá giáo dục là áp dụng sự phân tích hệ thống và hợp lý các quá trình phát triển giáo dục với mục đích làm cho giáo dục đạt đợc các kết quả và có hiệu quả hơn phù hợp với những yêu cầu và nhiệm vụ của ngời học và xã hội đặt ra. Là ngời quản lý muốn xây dựng kế hoạch đạt hiệu quả có tính khả thi cao ta cần chú ý những nguyên tắc, tiến trình xây dựng kế hoạch. 1.1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch. 1.1.1. Nguyên tắc tính Đảng. Kế hoạch phải đợc phục vụ nhiệm vụ chính trị Nội dung của bản kế hoạch là sự cụ thể trong giáo dục. Các chủ trơng đờng lối lớn của Đảng (từ Trung ơng đến địa phơng). Các chỉ tiêu chính, các biện pháp lớn của kế hoạch phải đợc bàn và thông qua các tổ chức của Đảng trớc khi đa ra quần chúng. Kế hoạch phải thực hiện sự tranh thủ ý kiến của cấp uỷ, của các Đảng viên trong Chi bộ trờng học. Nguyên tắc này nói lên lập trờng chính trị của một bản kế hoạch, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong trờng học. 1.1.2. Nguyên tắc tập trung dân chủ Nguyên tắc này đòi hỏi tính khách quan của ngời quản lý xã hội chủ nghĩa. Nội dung chủ yếu của nguyên tắc này là đạt đợc sự tối u trong quan hệ giữa tập trung và dân chủ nhằm mục đích dân chủ hoá trong trờng học ngày càng cao. 4 Trong xây dựng kế hoạch đảm bảo quan hệ hai chiều, phát huy dân chủ và sáng tạo của quần chúng thì tính khả thi của kế hoạch mới cao. Trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch, đảm bảo sự tập trung, quản lý theo chế độ thủ trởng, mở rộng công khai và công bằng trong kiểm tra đánh giá. 1.1.3. Nguyên tắc-Khoa học-cụ thể-vừa sức Đây là nguyên tắc trọng yếu của kế hoạch hoá, sức sống của một bản kế hoạch nhiều hay ít là ở việc thực hiện nguyên tắc này tốt hay cha tốt. Khi xây dựng kế hoạch phải gắn Trung tâm GDTX với tình hình kinh tế, chính trị xã hội giáo dục ở địa phơng, luôn coi công tác điều tra cơ bản, xuất phát từ những căn cứ cụ thể, áp dụng những thành tựu khoa học, tổ chức để nhiều cơ quan đợc tham gia. Tính khoa học là đảm bảo tính kế thừa các kế hoạch trớc đó, kế hoạch năm học là trích đoạn của kế hoạch năm năm. Chỉ tiêu đa ra phải vừa sức ở mức cố gắng cao, đảm bảo tính thực thi. Biện pháp phải hết sức cụ thể làm thế nào? Khi nào làm? và do ai làm? Trong từng thời gian phải xác định khâu nào là chủ yếu nhất của kế hoạch. Phổ biến kế hoạch phải rộng khắp, phải tổ chức để quần chúng đợc thông tin thờng xuyên và kế hoạch của nhà trờng. Tiêu chuẩn đánh giá phải cụ thể và đợc xây dựng ngày từ đầu, tổ chức, kiểm tra nghiêm túc, cụ thể, công khai, quần chúng đợc thông tin đầy đủ. 1.1.4. Nguyên tắc pháp lệnh-linh hoạt Bản kế hoạch hàng năm phải đợc cấp trên phê duyệt (Sở GD&ĐT) chấp nhận thì trở thành một pháp lệnh của Trung tâm GDTX. Buộc mọi ngời liên đới phải tuân thủ, chấp hành. Ai làm sai hoặc không thực hiện thì phải chịu trách nhiệm trớc hội đồng giáo dục. Trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh thì phải tiến hành có tổ chức, có cơ sở không tuỳ tiện thiếu tính toán. Xã hội có nền kinh tế càng phát triển thì tính pháp lệnh của kế hoạch càng cao và chặt chẽ. Vì vậy luôn tính nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch hoá năm học có quan hệ hữu cơ với nhau: Nguyên tắc này hỗ trợ hoặc hạn chế nguyên tắc kia. Các nguyên tắc là ngọn đèn dẫn đờng cho toàn bộ quá trình kế hoạch hoá. Ngời cán bộ quản lý cần nắm các nguyên tắc khi lập kế hoạch thì bản kế hoạch có tính khả thi cao trong quá trình tổ chức thực hiện. 1.2. Tiến trình xây dựng kế hoạch. Đợc chia làm 4 giai đoạn: - Giai đoạn tiền kế hoạch là ngời quản lý phải xác định thủ tục kế hoạch, thu nhận, khai thác và xử lý các thông tin kế hoạch. - Giai đoạn chuẩn đoán: Phân tích đánh giá thực trạng đơn vị mình, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn. Dự đoán các nguồn lực có thể huy động và dự đoán chiều hớng phát triển. Ước lợng nhu cầu cho đầu vào và đầu ra. - Giai đoạn xây dựng kế hoạch sơ bộ: Đa ra các hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, xây dựng điều kiện để thực hiện kế hoạch, lập các phơng án thực thi. - Giai đoạn xây dựng kế hoạch chính thức: Xét duyệt kế hoạch(Duyệt nội bộ, duyệt cấp trên). Lập chơng trình hành động ( sắp đặt công việc, thời gian thực hiện công việc, phân công ngời phụ trách). Lập kế hoạch hỗ trợ và kế hoạch điều hành. Sơ đồ quy trình xây dựng kế hoạch năm học Giám đốc Giao kế hoạch dự thảo Nhận ý kiến phản hồi Giao kế hoạch chính thức Giáo viên, cán bộ từng bộ phận 2. Tính pháp lý Để thực hiện đợc tính khả thi trong xây dựng kế hoạch thì ngời quản lý phải luôn luôn bám sát các chỉ thị, nhiệm vụ năm học của Bộ giáo dục và đào tạo.Hơnga dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở giáo dục và đào tạo. các thông t có liên quan đến ngành giáo dục - đào tạo, các quyết định của địa phơng có liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội mà ngành giáo dục có liên quan phải thực hiện. Các chỉ thị, nghị quyết , thông t hớng dẫn là cơ sở pháp lý cho trung tâm xâu dựng kế hoạch năm học, là căn cứ cơ bản để trung tâm xác lập các cơ chế , các mối liên hệ trong và ngoài tạo ra môi trờng giáo dục, điều kiện giáo dục tốt nhất. Các văn bản nói trên là những văn bản có tính pháp lý vừa có tính định hớng cho nên cần đòi hỏi sự vận dụng sáng tạo của tập thể s phạm trung tâm đặc biệt là kết quả cao nhất trong hoạt động giáo dục ở trung tâm GDTX. 5 6 Chơng II Thực trạng của công tác quản lý xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 ở trung tâm gdtx bảo yên 1. một số kết quả đạt đợc trong công tác quản lý xây dựng kế hoạch năm học 2009-2010 ở Trung tâm GDTX Bảo Yên. 1.1. Đặc điểm tình hình chung * Tổng số: 9 lớp BTVH tại Trung tâm GDTX cấp III: 9 lớp. * Tổng số cán bộ giáo viên là 23 đồng chí trong đó: 05 nhân viên, 16 giáo viên, 2 lãnh đạo. * Trình độ giáo viên: Đại học :17; Cao đẳng: 02; Trung học: 04. 1.1.1. Thuận lợi: * Tập thể nhà trờng có tinh thần đoàn kết, đều tay xoay việc, thực hiện nghiêm túc nội quy trờng học, kế hoạch năm học, Chỉ thị năm học, các Thông t hớng dẫn, Nghị quyết các cấp ban hành. * Quá trình tổ chức các hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT Lào Cai, UBND huyện nên đợc các cấp ngành ở địa phơng quan tâm đến ngành học không chính quy. 1.1.2. Khó khăn: * Việc thực hiện quy chế TT GDTX cha đợc áp dụng triệt để còn có tính chung chung với điều lệ trờng phổ thông nên có nhiều điểm bất cập về công tác chuyên môn, công tác tài chính * Cơ sở vật chất mặc dù đã đợc quan tâm hơn so với năm trớc đây song vẫn còn thiếu nhiều về thiết bị dạy học, bàn ghế học tập, nơi tập trung của giáo viên và học viên. 1.2. Kết quả đạt đợc trong quá trình xây dựng kế hoạch năm học 2009-2010 ở Trung tâm GDTX Bảo Yên. Cuối năm học 2009-2010 Trung tâm GDTX Bảo Yên-Lào Cai theo kế hoạch chỉ đạo của Sở GD&ĐT Lào Cai đã phải xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 với mục đích: báo cáo lại kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2009-2010 và xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011. Qua quá trình tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, tôi cùng tập thể trờng học đã đánh giá đợc kết quả thành công của kế hoạch năm học mà do chính ngời quản lý và tập thể sự phạm xây dựng nên. Là một huyện miền núi, trình độ dân trí thấp, việc học tập ít có nhu cầu nên việc xây dựng kế hoạch năm học về mạng lới trờng lớp phải có sự tham mu với uỷ ban nhân dân Huyện và Sở GD&ĐT ra các văn bản hớng dẫn chỉ tiêu phân bổ số ngời đi học BTVH theo đơn vị xã, đồng thời giáo viên tiểu học và giáo viên THCS xã nào thì dạy xã đó (thực hiện phơng án một hội đồng giáo dục làm 2 nhiệm vụ: Phổ thông và bổ túc) và giáo viên ở các xã phải làm nhiệm vụ điều tra báo cáo việc mở lớp còn Trung tâm GDTC cấp huyện chỉ là ngời tổng hợp số ngời tham gia học bổ túc các cấp và chỉ đạo chơng trình dạy bổ túc văn hóa. Những trờng hợp học viên là dân tộc ít ngời (H.mông, Dao, Tày) con em thuộc diện chính sách, cán bộ chủ chốt bản xã đa về Trung tâm GDTX học tập trung và có chế độ học bổng. Những kết quả nêu trên chỉ là một mảng trong quá trình xây dựng kế hoạch, nó đòi hỏi phải có sự phối kết hợp trong trờng và ngoài xã hội. Với mô hình và cách thức xây dựng kế hoạch ở đơn vị miền núi chúng tôi để thành công thì ngời quản lý giáo dục phải có tâm huyết nghề và trí tuệ tập trung nhiều nguồn lực nó có ý nghĩa lớn lao trong việc thực hiện công tác chính trị ở địa phơng miền núi. Báo cáo về thực hiện kế hoạch năm 2009-2010 và kế hoạch năm học 2010-2011. Thực hiện năm học 2009-2010 Thực hiện năm học 2010-2011 Năm thực hiện Kế hoạch CI CII CIII CI CII CIII Số lớp 1 9 9 Số học viên 16 383 303 Số HV có học bổng 15 67 66 Đội ngũ giáo viên 01 15 16 Kết quả chuyển lớp 100% 95% 97% Kết quả tốt nghiệp 100% 58% 2. Một số tồn tại trong công tác quản lý xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 ở Trung tâm GDTX Bảo Yên-Lo Cai. Kế hoạch đã đợc thông qua hội nghị công chức đầu năm học song ý kiến đóng góp của các thành viên chỉ có tính chất chung chung, chủ yếu dựa vào kế hoạch chính thức của Giám đốc Trung tâm để đồng ý. Quá trình thực hiện kế hoạch khâu tổ chức của Trung tâm GDTX Bảo Yên-Lào Cai vô cùng khó: Đội ngũ giáo viên đi chỉ đạo còn thiếu. Tình trạng giáo viên phổ thông không muốn làm công tác bổ túc văn hoá nếu có phải dạy là do sự ép buộc của Sở GD&ĐT, cấp chính quyền xã nên chất lợng giảng dạy ở hệ bổ túc không cao so với phổ thông nên chỉ tiêu chuyển lớp để phổ cập gần nh là cố gợng. 3. Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý xây dựng kế hoạch năm học ở các Trung tâm GDTX nói chung v huyện Bảo Yên nói riêng. Lập kế hoạch cho chơng trình hoạt động là một việc làm không thể thiếu đợc của ngời quản lý, hầu hết ngời quản lý trong Trung tâm đều nhận thức đợc vai trò, vị trí, nguyên tắc phơng pháp và nội dung của công tác kế hoạch hoá trong các Trung tâm GDTX. Ngay từ cuối năm học này ngời cán bộ quản lý đã phải phác thảo những dự kiến sơ bộ kế hoạch của năm học sau. Các văn bản pháp quy sẽ đợc triển khai đến từng bộ phận công việc lập kế hoạch của Thủ trởng và các thành viên đều đợc làm nghiêm túc 7 8 theo đúng chức năng của mỗi ngời. Đa số bản kế hoạch đều đợc thể hiện rõ nét nhiệm vụ chính của mình hoặc của tổ chức đoàn thể trong trờng. Từ việc tiếp thu bài giảng trên cơ sở lý luận và pháp lý, qua quá trình quản lý Trung tâm GDTX cấp huyện tôi xin mạnh dạn đề xuất một số vấn đề trong khi xây dựng kế hoạch năm học, ngời quản lý cần phải chú ý một số vấn đề sau: - Nắm vững quy trình xây dựng kế hoạch năm học. - Lập kế hoạch hoá phải bám sát vào các văn bản pháp quy của Đảng và Nhà nớc vào mục tiêu đào tạo của ngành. - Lập kế hoạch phải có sự phối hợp trong và ngoài nhà trờng tức là: kế hoạch đợc xây dựng từ tập thể sự phạm và có sự chỉ đạo của cấp uỷ địa phơng về mạng lới trờng lớp và cơ sở vật chất. - Kế hoạch lập ra phải có tính khả thi, tránh vu vơ sáo rỗng, phải gắn với thực tế địa phơng. - Sau khâu lập kế hoạch phải đợc tổ chức thực hiện có kiểm tra, tổng kết đánh giá thì hiệu quả mới cao. Vậy là ngời quản lý giáo dục khi xây dựng kế hoạch năm học ta thực hiện tốt các yêu cầu trên thì kết quả kế hoạch đề ra luôn có tính khả thi cao trong quá trình thực hiện 9 Chơng III Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở trung tâm GDTX bảo yên-lo cai. 3.1. Giám đốc Trung tâm GDTX là ngời quản lý xây dựng, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học nên Giám đốc phải là ngời xác định đúng những mục tiêu cần để phát triển giáo dục và quyết định những biện pháp có tính khả thi phù hợp với quản điểm, đờng lối trong từng giai đoạn của Đảng và Nhà nớc. Giám đốc Trung tâm GDTX xác định mục tiêu định hớng của kế hoạch hoá cụ thể: Nghiên cứu văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết các Thông t hớng dẫn có liên quan đến ngành GD&ĐT. Giám đốc Trung tâm phải là ngời luôn tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, chính trị-xã hội ở nơi trung tâm đóng để dự đoán xem họ cần nhu cầu gì trong học tập. Giám đốc Trung tâm luôn luôn củng cố t tởng, ý thức tinh thần trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoá cho từng bộ phận trong Trung tâm GDTX. Để giải pháp trên thực hiện có hiệu quả thì đòi hỏi ngời quản lý cần phải có năng lực, có đạo đức thì mới thực thi đợc mục tiêu pháp lý mình đề ra. Nh vậy lập kế hoạch năm học có thực thi hay không đòi hỏi ngời Giám đốc Trung tâm là vai trò quyết định. 3.2. Xác định nhu cầu thu thập thông tin, dự báo, chẩn đoán bớc đầu xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 tại Trung tâm GDTX Bảo Yên. Thành lập nhóm đại diện cho các tổ chức tham gia thảo luận để tìm ra mặt mạnh, yếu của Trung tâm trong năm học 2009-2010 và có phơng hớng đề xuất kế hoạch năm học 2010-2011 ở từng bộ phận Trung tâm GDTX. Những biện pháp, chỉ tiêu đề ra phải có tính khả thi, phù hợp với tình hình kinh tế, văn hoá, chính trị xã hội ở địa phơng. Giải pháp tiến hành: Giám đốc Trung tâm mời các thành phần tham dự xây dựng kế hoạch gồm: Phó Giám đốc, tổ trởng tổ phổ cập, tổ trởng chuyên môn Bổ túc THCS, tổ trởng chuyên môn BT THPT, tổ trởng tổ phục vụ, chủ tịch công đoàn trờng học, bí th đoàn trờng, th ký hội đồng. Giám đốc thông báo: mời các thành phần trên tham dự cuộc họp xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 tại phòng hội đồng Trung tâm GDTX Bảo Yên. Giám đốc là ngời chủ trì cuộc họp triển khai nội dung, các tổ trởng chịu trách nhiệm là ngời quản lý của tổ mình. Vào cuộc họp đầu tiên Giám đốc Trung tâm phổ biến tiến trình xây dựng kế hoạch năm học, thu thập phân tích và xử lý thông tin phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch năm học. Phân tích mặt mạnh, mặt yếu của Trung tâm GDTX trong năm học 2009-2010 rút ra điểm làm đợc và điểm cha làm đợc để từ đó có hớng cho các tổ xây dựng kế hoạch của Trung tâm. Để việc xây dựng kế hoạch có những thông tin dự báo, chuẩn đoán chính xác. Giám đốc Trung tâm GDTX cần điểm lại chỉ thị năm học, các thông t, các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nớc, các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội có liên quan đến công tác giáo dục ở địa phơng. [...]... cùng xây dựng bản kế hoạch năm học mà Ban Giám đốc thay mặt tập thể xây dựng nên Khi kế hoạch năm học 2010-2011 của Trung tâm GDTX Bảo Yên đã đợc tập thể nhất trí cao thì quá trình tổ chức có nhiều thuận lợi Quá trình chỉ đạo các tổ nhóm thực hiện ít trắc trở, kiểm tra lại kết quả thực hiện trong năm so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều khá sát thực Trên đây là năm giải pháp để xây dựng kế hoạch năm học. .. đề xuất đợc năm giải pháp nhằm xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX trong giai đoạn hiện nay, cụ thể: - Giám đốc Trung tâm GDTX là ngời đứng đầu chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch - Xác định nhu cầu thu thập thông tin, dự báo, chẩn đoán bớc đầu xây dựng kế hoạch - Tổ chức tham luận, tham khảo ý kiến quần chúng để xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 - Trình bản kế hoạch chính... làm trong một năm học Đại diện các tổ trởng ký kết thi đua hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm học 2010-2011 do tập thể s phạm xây dựng lên Giải pháp thông qua kế hoạch tại hội nghị công chức là một trong các giải pháp để kế hoạch năm học thực hiện một cách thống nhất vì: Tất cả hội đồng nhà trờng, đại biểu cấp trên đều lắng nghe, thảo luận, bàn bạc, ai cũng có những suy nghĩ tự chủ của mình nêu cao tinh... cơ sở vật chất nhỏ dọt Vì vậy cần có kế hoạch xây dựng một Trung tâm GDTX tại một địa điểm thích hợp và quy mô với hoạt động đặc thù của Trung tâm GDTX Bảo Yên. ; Ngời viết 13 Ti liệu tham khảo 1 Nghị quyết TW II khoá VIII 2 Chỉ thị năm học 2010-2011(Bộ GD&ĐT) 3 Cơ sở khoa học của quản lý giáo dục(Trờng cán bộ quản lý giáo dục) 4 Bài giảng: Xây dựng v tổ chức thực hiện kế hoạch trong Trung tâm GDTXThạc... nhiều phía thì kế hoạch xây dựng nên có tính thực thi cao 3.3 Tổ chức tham luận, tham khảo ý kiến quần chúng để xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 Sau phiên họp lần đầu với các tổ trởng cùng các thành viên, phiên họp lần hai trong việc xây dựng kế hoạch năm học đợc các thành viên đại diện từng tổ chức báo cáo đề xuất kế hoạch của tổ mình Giám đốc là ngời thu thập thông tin, điều hành số liệu chỉ tiêu... cao, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch năm học 3.4 Trình bản kế hoạch chính thức đối với các cấp lãnh đạo, UBND huyện, Sở GD&ĐT Lo Cai Trên cơ sở tập thể Trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch sơ bộ Giám đốc Trung tâm GDTX là ngời trực tiếp lên kế hoạch chính thức theo đúng tiến trình dựa vào các chỉ tiêu, biện pháp mà tập thể sản phầm đã cùng ban Giám đốc tạo dựng. .. ban nhân dân huyện, Sở GD&ĐT Lào Cai - Tiến hành hội nghị công chức đầu năm học 2010-2011 tại Trung tâm GDTX Bảo Yên Thực tiễn quản lý cho thấy kế hoạch hoá là vấn đề cơ bản và cấp bách nhng rất khó khăn và phức tạp Kế hoạch hoá là giai đoạn mở đầu cho mọi chu trình quản lý, là chức năng quan trọng nhất của quản lý Chỉ quản lý giáo dục bằng kế hoạch và thông qua kế hoạch thì mới quản lý tốt đợc Thực... do kế hoạch hoá của họ không chính xác, không biết tổ chức hợp lý các bộ máy Muốn hoàn thành tốt công tác quản lý giáo dục ở Trung tâm GDTX ngời cán bộ quản lý nhất thiết phải thực hiện tốt chức năng kế hoạch hoá giáo dục trong chu trình quản lý của mình, đặc biệt cần làm thật tốt khâu xây dựng kế hoạch năm học là khâu tiền đề cho việc tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 2 Một số kiến... Trung tâm Đối với Sở GD&ĐT Lào Cai coi trọng việc xây dựng kế hoạch năm học tới các Trung tâm GDTX song việc kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của các Trung tâm đến đâu thì cha có theo dõi, đây là việc cần thiết phải làm thì mới biết đợc Trung tâm nào mạnh, yếu có tuyên dơng kịp thời thì sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác của ngành GDTX 12 Với UBND huyện đã quan tâm tới GDTX hiểu đợc ý nghĩa... là năm giải pháp để xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 ở Trung tâm GDTX Bảo Yên- Lào Cai đã đợc kiểm nghiệm qua quá trình thực hiện có nhiều điểm thành công 11 Phần kết luận 1 Kết luận chung: Qua nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng đề tài đã đề xuất đợc năm giải pháp quản lý nhằm xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 ở Trung tâm GDTX Bảo Yên- Lào Cai Nh vậy tiểu luận đã thực hiện đợc mục đích và . công tác quản lý xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 ở trung tâm gdtx bảo yên 1. một số kết quả đạt đợc trong công tác quản lý xây dựng kế hoạch năm học 2009-2010 ở Trung tâm GDTX Bảo Yên. 1.1 ti. - Xác định cơ sở lý luận và pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX. - Việc xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX trong những năm học trớc đây thờng. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC Ở TT GDTX BẢO YÊN” 1 Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề ti Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở TT GDTX Bảo Yên, SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở TT GDTX Bảo Yên,

Từ khóa liên quan