SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non

14 2.1K 5
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non a. Đặt vấn đề: Nh chúng ta đã biết:cùng với sự phat triển của đất nớc,giáo dục đào tạo không ngừng phát triển,nâng cao chất lợng giáo dục cùng với các bài học khác nhằm hình thành cho trẻ niềm tin-lý tởng-động cơ-hành vi-tình cảm-những nét tính cách-những thói que ứng xử đúng đắn trong xã hộiđa con ngời phát triển với một đỉnh cao cuă nhân loại.Giáo dục mầm non đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển nhân cách của con ngời một cách toàn diện,giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân.Chất lợng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non phụ thuộc vào 2 yếu tố cơ bả đó là phơng tiện trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên mầm non.Trong đó đội ngũ giáo viên mầm non là trung tâm trong quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo,chủ thể của quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.Phơng tiện trang thiết bị dạy học là phơng tiện hữu hiệu giúp chủ thể thực hiện đợc mục tiêu.Chính vì thế,Trong khi đt nc Vit Nam ta ang hũa nhp v phỏt trin cựng vi th gii mt nn kinh t tri thc v mt xó hi thụng tin y khú khú khn v thỏch thc thì vic o to ngun nhõn lc v CNTT l rt quan trng v cp thit. Trong quyt nh s 81/2001/QD- TTg, th tng chớnh ph ó giao nhim v trng tõm cho ngnh giỏo dc l o to ngun nhn lc CNTT v y mnh ng dng CNTT trong cụng tỏc giỏo dc v o to. Nm hc 2008-2009, B giỏo dc v o to ó trin khai cuc vn ng "Nm hc ng dng CNTT trong ging dy" tt c cỏc cp trng t i hc, cao ng cho n THPT, THCS,TH v c bc hc mm non.Với tầm quan trọng trong việc quyết định chất lợng giáo dục mầm non thì đội ngũ giáo viên cần đáp ứng yêu cầu phát triển của đát nớc,của ngành học trên tất cả các mặt.Song trong thực tế đội ngũ giáo viên mầm non còn hạn chế về nhiều mặt:Đời sống còn khó khăn,trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế,cập nhật thông tin tri thức khoa học cha kịp thời;đặc biệt là việc cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy nhằm góp phần thực hiện tốt chủ đề năm họcĐổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lợng giáo dục quả thực không đơn giản.Nhận rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy của bậc học mầm non và từ tình hình thực tế của đội ngũ giáo viên trong đơn vị,bản thân tôt băn khoăn trăn trở và chọn đề tàiMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy ở trờng mầm non Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non B/nội dung: I/ C ơ sở khoa học: - Nm trong h thng giáo dc quc dân, ng nh giáo d c mm non l m t xích u tiên trong vic thc hin nhim v o t o ngun nhân lc CNTT v y mnh ng dng CNTT v o gi n dy. - Hin nay các trng mm non có iu kin u t v trang b Tivi, u Video, xây dng phòng a nng vi h thng máy tính v máy chi u, ni mng internet. Mt s trng cũn trang b thêm máy quay phim, chp nh, to iu kin cho giáo viên mm non có th ng dng CNTT v o gi ng dy. Qua ó ngi giáo viên mm non không nhng phát huy c ti a kh nng l m vi c ca mình m còn tr th nh m t ngi giáo viên nng ng, sáng to v hi n i, phù hp vi s phát trin ca ngi giáo viên mầm non trong thi i CNTT. - Công ngh thông tin phát trin ã m ra nhng hng i mi cho ng nh giáo dc trong vic i mi phng pháp v hình th c dy hc. Công ngh thông tin phát trin mnh kéo theo s phát trin ca h ng lo t các phn mm giáo dc v có r t nhiu nhng phn mm hu ích cho ngi giáo viên mm non nh B Office, Lesson Editor/ Violet, Active Primary, Flash, Photoshop, Converter, Kispix, Kisma,phần mền dinh dỡng Các phn mm n y r t tin ích v tr th nh m t cụng c c lc h tr cho vic thit k giáo án in t v ging dy trên máy tính, máy chiu, bng tng tác cng nh trên các thit b h tr khác nh Tivi, u Video va tit kim c thi gian cho ngi giáo viên mm non, va tit kim c chi phí cho nh tr ng m v n nâng cao c tính sinh ng, hiu qu ca gi dy. Nu trc ây giáo viên mm non phi rt vt v có th tìm kim nhng hình nh, biu tng, dùng phc v b i gi ng thì hin nay vi ng dng CNTT giáo viên có th s dng Internet ch ng khai thác t i liệu giáo d c phong phú, ch ng quayphim, chp nh l m t liu cho b i gi ng in t. Ch cn v o phai ,"nh p chut" l hình nh nhng con vt ng nghnh, nhng bông hoa m u s c, nhng h ng ch bit i v nh ng con s bit nhy theo nhc hin ngay ra vi hiu ng ca nhng âm thanh sng ng Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non ngay lp tc thu hút c s chú ý v kích thích h ng thú ca hc sinh và c ch ng hot ng nhiu hn khám phá ni dung b i gi ng. ó có th coi l mt phng pháp u vit va phù hp vi c im tâm sinh lý ca tr, va thc hin c nguyên lý giáo dc ca Vgotxki "Dy hc ly hc sinh l m trung tâm mt cách d d ng. - Có th thy ng dng ca cụng ngh thông tin trong giáo dc mm non đã to ra mt bin i v cht trong hiu qu ging dy ca ng nh giáo d c mm non, to ra mt môi trng giáo dc mang tính tng tác cao gia giáo viên v hc sinh. - Phng pháp dy hc bng CNTT trong giáo dc mm non to ra mt môi trng dy hc tng tác cao, sng ng, hng thú v t hiu qu cao ca quá trình dy hc a giác quan cho tr. - Ni dung, t liu b i gi ng gii thiu cho tr mang tính chân thc, phong phú. Trong b i gi ng in t tr có th l m quen v i nhng hin tng t nhiên, xã hi m tr khó có th t bt gp trong thc t. - Giáo viên mm non có th ch ng khai thác tìm kim ngun t i nguyên giáo dc qua mng thụng tin truyn thông, Internet, Ngun t i nguyên vô cùng phong phú vi hình nh, âm thanh, vn bn, phim sng ng t nhiên tác ng tích cc n s phát trin trí tu ca tr mm non cng nh nh hng n quá trình hình th nh nhân cách to n di n tr. II/ Cơ sở thực tiễn: Thực hiện quyt nh s 81/2001/QD- TTg,ngay từ năm học 2006-2009 PGD Lệ Thuỷ đã rất chú trọng và đaứng dụng công nghệ thông tin làm chủ đề của năm học.chủ đề đó đã đợc chỉ đạo và thực hiện rất tốt và năm học 2009-2010 Huyện nhà đã tổ chức tổng kết sau 3 năm thực hiện ,trong kết quả đánh giá ở các bậc học tiểu học và trung học đã thực hiện rất tốt và đợc đánh giá cao (hầu hết các trờng đều có phòng máy,dạy cho học sinh thực hành tin học trên máy,giáo viên soạn bài và giảng bài trên máy điện tử một cách thành thạo).Song đối với bậc học mầm non thì còn quá hạn chế(số máy đợc trang cấp chỉ mới đủ cho kế toán,BGH nhà trờng và gvdinh dỡng làm;hầu hết giáo viên cha sử dụng đợc máy vi tính một cách thành thạo).Đối với một trờng vùng ven nh trờng mầm non Cam Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non thuỷ,trong quá trình tiếp tục thực hiện chủ đềứng dụng công nghệ thông tinquả còn gặp không ít khó khăn. 1/Thuận lợi: - Năm học 2009-2010 là năm Huyện nhà tổ chức tổng kết sau 3 năm thực hiện chủ đề ứng dụng công nghệ thông tin nên đã đầu t trang cấp cho nhà tr- ờng hệ thống máy tính khá đầy đủ(từ văn phòng đến nhà bếp và cả 02 lớp lớn đều đã có máy để sử dụng). - Nhà trờng đợc sự quan tâm rất lớn của các cấp lãnh đạo:lãnh đạo Huyện,PGD,chuyên viên bậc học,lãnh đạo địa phơng,các trờng trong địa bạn,các trờng trong bậc họcđã hổ trợ về kinh phí lẫn kiến thức và kỹ năng trong ứng dụng công nghệ thông tin. - Hầu hết giáo viên trẻ,nhiệt huyết,đam mê. 2/Khó khăn: - Kinh phí u t các thit b CNTT nhm phc v cho công tác ging dy ng dng CNTT trong các trng mm non l r t ln. Vì th không phi trng mm non n o c ng kinh phí u t c s h tng công ngh thông tin cho giáo viên mm non;đặc biệt là với một trờng ở nâng thôn nên dù đã có máy để sử dụng song số máy còn quá khiêm tốn(toàn trờng chỉ mới có 04 máy). - Tuy máy tính in t mang li nhiu tin ích cho vic ging dy ca giáo viên mm non nhng công c hin i n y không th h tr v thay th ho n to n cho các ph ng pháp trc quan khác ca ngi giáo viên. Đại loại vì l máy móc nên nó có th gây ra mt s tình hung bt li cho tin trình b i gi ng nh l m t in, máy b treo, b virus v m i khi có s c nh vy ngi giáo viên khó có th ho n to n ch ng iu khin tin trình b i gi ng theo nh ý mun. - Kin thc v k nng v CNTT ca giáo viên còn quá hạn ch. Có th thy s am mê sáng to ng dng CNTT các giáo viên mm non tr nhng iu đó cũng thật khó khi kiến thức và kỹ năng ững dụng công nghệ thông tin của họ còn quá nghèo và đặc biệt khó khăn cho nhng giáo viên mm non đã có tui . Vic kt ni v s dng khai thác tin ích ca công ngh mng máy tính v m ng Internet đối với họ còn quá khó khăn,khó có thể thc hin mt cách trit v có chi u sâu. Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non 3/Điều tra thực tiển: Mức độ sử dụng công nghệ thông tin Số lợng % Cha biết gì về máy tín 2/14 14,3 Biết sử dụng những thanh công cụ cơ bản trên máy 5/14 35,7 Soạn thảo đợc văn bản 3/14 21,4 Soạn giáo án trên máy tính 0 0 Sử dụng máy chiếu trong giảng dạy 0 0 Sử dụng đợc mạng 2/14 14,3 III/ Một số biện phấp chủ yếu nhằm nâng cao chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy ở trờng mầm non 1/Tuyên truyền sâu rộng trong tập thể giáo viên về những u điểm của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Vic ng dng công ngh thông tin trong hot ng chm sóc, giáo dc tr em có nhng u vit ln so vi cách ging dy truyn thng. Tr em h o h ng, ch ng v sáng t o trong gi hc, phù hp vi c im tâm sinh lý ca tr em Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non nh minh ho: tập huấn cho giáo viên về những u điểm của việ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Nu trc ây giáo viên mm non phi rt vt v cú th tìm kim nhng hình nh, biu tng, dùng phc v b i gi ng thì hin nay vi ng dng CNTT giáo viên có th s dng Internet ch ng khai thác t i nguyên giáo dc phong phú, ch ng quayphim, chp nh l m t liu cho b i gi ng in t. Ch cn v i cái "nh p chut" l hình nh nhng con vt ng nghnh, nhng bông hoa m u s c, nhng h ng ch bit i v nh ng con s bit nhy theo nhc hin ngay ra vi hiu ng ca nhng âm thanh sng ng ngay lp tc thu hút c s chỳ ý v kích thích h ng thú ca hc sinh và c ch ng hot ng nhiu hn khám phá ni dung b i gi ng . H tr c lc cho giáo viên trong vic chun b b i gi ng v lờn l p. nh minh ho: Gi hc Cho tr l m quen v i toán bng giáo án in t trên bng tng tác. Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non Thông qua nhng gi hc có áp dng công ngh thông tin v s dng các b i ging in t, nhng hình nh p, h nh vi p, nhng k nng sng c chuyn ti tr em mt cách nh nh ng v s ng ng; góp phn hình th nh các em nhn thc v cái p, bit yêu cái p, mong mun to ra cái p trong cuc sng v nh ng k nng sng cn thit i vi la tui mm non. Góp phn tích cc trong vic giáo dc cái p, k nng sng cho tr em. nh minh ho: Gi hc to hình bng giáo án in t trên bng tng tác. 2/ Bồi dỡng kiến thức,kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ: Qua tình hình thực tế của đội ngũ,BGH xác định rõđể trờng mầm non Cam Thuỷ có thể sánh vai với các trờng bạn trên Huyện nhà đồng thời để nâng cao chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giáo dụcthì việc trớc tiên đó là phải cung cấp cho đội ngũ lợng kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin.Chính vì thế vào đầu năm học nhà trờng đã đặc biệt chú trọng công tác bồi dỡng cho đội ngũ về ứng dụng công nghệ thông tin.Nhà trờng và công đoàn cùng với chuyên môn đã nghiên cứ và tìm đủ mọi hình thức để đảm bảo trang b cho i ng giáo viên nhng kin thc c bn v công ngh thông tin, xây dng giáo án in t v nh ng ng dng ca nó trong hot ng chm sóc, giáo dc tr .Cụ thể: Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non Nh tr ng ã mi giáo viên tin học và kỹ thuật viên tin học v ng dng công ngh thông tin trong giáo dc mm non v bi dng cho giáo viên về cả lý thuyết và thực hành. Giảng viên đã truyền thụ đến cho giáo viên từ những bài giảng về tin học cơ sở,các bài giảng và bí quyết để soạn bài và giảng bài trên máy tính điện tử-máy chiếu đa năng ví dụ nh: Ví d: *L mquen v i phn mm Window Movie Maker:Khi tôi t mình hc v nghiên cu trên máy tính, tôi ã phát hin ra mt công c son giáo án in t khá tin ích vi giáo viên mm non đó l Ph n mm Window Movie Maker. Phn mm n y có s n trong chng trình Window nhng không phi ai cng chú ý ti nó. Các bn ch cn nhp chut v o Start/ Program/Window Movie Maker, biu tng l m t cun phim. Phn mm n y cho phép các b n l m giáo án nh nhng on phim. Các bn có th a tranh nh, video, âm thanh, ch vit v o b i gi ng ca mình v l m hi u ng cho chúng tht sng ng. Các bn mun t ghi âm ging k truyn ngt ng o c a mình lng v o on phim? Tht n gin, các bn ch cn kích v o bi u tng cái Micro v l m theo ch dn m thôi. Không nh ng th các bn còn có th d d ng in giáo án c a mình ra a VCD dy trên tivi m không c n phi ra hiu Converter âu. Các bn hãy th l m quen i, các bn s thy rt bt ng vì tính ng dng n gin ca Window Movie Maker. * L m th n o in b i gi ng in t t Power Point sang a VCD Bn ó son xong mt giáo án in t trên Power Point? Bn mun in chúng ra a VCD nhng Power Point ch trình chiu ch không phi mt on phim, l m sao m in ra a c? Tôi ã ngh ngay n vn l ph i i uôi. Nhng khi tôi l m th trên phn mm i uôi thông thng thì không c. Câu hi n y tôi ã tr li c khi tôi gõ mt dòng ch n gin v o Google l "converter Power Point to video". Tôi ã c ch dn ti phn mm i uôi t file Power Point sang Video. Các bn thy y, nu các bn thc s say mê v nhi t huyt vi ngh, bn s có th tr li c bt k câu hi n o b n mun ch cn mt cái "nhp chut". Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non + Khi s dng các phn mm giáo dc, bn hãy chú ý, ng nên quá lm dng và nu không s l m m t i tính thm m ca b i gi ng. Ví d nh la chọn phong ch, m u ch , hiu ng hình nh bn nên chn m u ch v m u nn không quá tng phn, hiu ng hình nh không quá ri nu không hc sinh ca bn s nhc mt v không th chú ý v o b i gi ng c gây tác dng ngc. + Khi sp xp các Slide hãy sp xp n gin, hp lý v luôn l u ý n mi liên kt gia chúng vì ôi khi mt trc trc nh trong quá trình tin h nh b i ging cng có th l m cho b n lúng túng, mt bình tnh. Quan trng l b n hãy t tin. + Các bn hãy thng xuyên tham gia bi dng v t bi dng kin thc v CNTT. Mt s trang web h tr c lc cho giáo viên mm non trong vic thit k các b i gi ng in t l giáo viên.net, dayhocintel.org, mammon.edu.vn. Mt s trang Web cho phép bn tìm kim ngun t i nguyên kh ng l khai thác nh Google.com.vn, Download.com.vn Bn có th tìm thy vô s hình nh, video, âm thanh, thm chí c nhng phn mm tin hc h tr rt tuyt vi cho vic thit k giáo án in t ca bn. - Các nh tr ng nên trang b các thit b CNTT ng b gia máy tính, máy chiu, bng tng tác hay các phn mm v h ng dn chi tit cho giáo viên cách s dng. Nh tr ng nên ni mng internet, to iu kin cho giáo viên hc hi v khai thác t i nguyên trên internet. - Đồng thời với việc mời giảng viên về dạy cho giáo viên thì nhà trờng cũng đã đầu t xây dựng tủ sách tin học nh su tầm các loại sách tin học từ tin học cơ sở đến tin học cao cấp để xây dựng tủ sách tin học trong nhà trờng để cho giáo viên nghiên cứu. - Động viên giáo viên tham gia học các lớp bồi dỡng chứng chỉ tin học để có kiến thức tin học. - Phân công giáo viên,nhân viên giỏi vi tính kèm cặp cho giáo viên cha biết gì về vi tín và giáo viên còn yếu. Tạo điều kiện cho giáo viên đợc thực hành trảI nghiệm trên máy vi tìn nh cho giáo viên mợc máy để thực hành vào buổi tra,buổi tối,thời gian rảnh.Nhờ thế mà trong một thời gian bồi dỡng ngắn từ 01/8 đến Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non 01/9 hầu hết giáo viên đã có đợc những kiến thức cơ bản về tin học và đặc biệt một số giáo viên đã biết sử dụng những thao tác cơ bản trên máy tính nh cô Thuỷ,cô Sàn. 3/ Tham mu với các cấp lãnh đạo để mua sắm trang thiết bị, tăng trởng CSVC: Nh ông cha ta đã nói:học phải điđôi với hành;lý thuyết phải gắn liền với thực tiễn.Nếu chỉ có bồi dỡng bằng lý thuyết không mà không đợc thờng xuyên thực hành trên máy thì kiến thức đó sẽ ngày một mai một và mất đi.Chính vì thế để ứng dụng công nghệ thông tin đi vào cuộc sống của giáo viên cần phải tạo đợc điều kiện cho giáo viên thực hành nhiều trên máy tính song số máy hiện có của nhà trờng còn quá ít ỏi nên BGH nhà trờng đã tham mu với các cấp lãnh đạo quan tâm đầu t trang cấp thêm cho nhà trờng về máy vi tính.Đồng thời với việc tham mu với các cấp lãnh đạo để trang cấp thêm máy vi tính nhà trờng cũng khuyến khích giáo viên mua thêm máy vi tính cá nhân,đã phối hợp với công đoàn tạo điều kiện cho giáo viên đợc vai vốn để mua máy vi tính cô Nhiên,cô Duyên,cô Sàn.Nhờ thế mà cho đến nay lợng máy trong nhà trờng đã tăng lên rõ rệt:Năm học 2009-2010 PGD đã trang cấp thêm cho nhà trờng 02 máy và địa ph- ơng đã đầu t mua sắm cho đ/c HT một máy tín xách tay.Về giáo viên thì từ chổ cha có máy nào thì nay đã có 6/14 đ/c đã có máy cá nhân và đã có máy tính xách tay;đầu t kinh phí để cài phần mềm dinh dỡng cho giáo viên dinh dỡng thực hành;cài phần mềm Kismas cho giáo viên và trẻ 5 tuổi đợc trải nghiệm,kết nối mạng intonet.Chính nhờ sự tăng trởng về cơ sở vật chất đó đã tạo điều kiện cho giáo viên đợc thực hành nhiều trên máy vi tín nên đã thức đẩy đợc chất lợng ứng dụng công nghệ trong nhà trờng tăng lên rõ rệt.(cho đến nay đã có12/14 đ/c cán bộ quản lý và giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính;có 9/11đ/c giáo viên soạn bài trên máy vi tính) 4/Chỉ đạo thực hiện tốt các phần mềm nh phần mềm dinh dỡng,phần mềm Kismas, Kispix. Nh chúng ta đã biết chơng trình kidsmart là chơng trình hổ trợ giáo dục mầm non,chơng trình đặt nền móng và mũi nhọn cho chiến lợc úng dụnh công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non.Hiện nay nhiều địa phơng đã mở rộng ứng dụng công nghệ thông tinh ngoài kidmart: nh quản lý dinh dởng,quản lý sức khoẻ trẻ.Chơng trình đã tạo điều kiện phát triển nghiệp vụ cho các giáo viên mầm non trên toàn quốc.Chơng trình tạo điều kiện cho trẻ phát triển các kỹ năng và kiến thức nền tảng cho tơng lai:tự tin khi tiếp cận công nghệ mới,kỹ năng phát hiện,khám phá,làm việc theo nhóm,kỹ năng phân tích,đánh giá,đàm phán,trình bày ý tởng và vui thích đến trờng.KIDSMART cũng tạo điều kiện tăng cờng truyền thông và quan hệ giữa ngời học với cộng đồng,từ đó các trờng mầm non Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm [...]... pháp, hình thc giáo dc v qun lý giáo dc mm non Bên cnh ó, các cp ngnh, trng hc cn quan tâm n ci thin i sng vt cht v tinh thn cho giáo viên mm non giúp h có th yên tâm phát huy nng lc, trau di lòng yêu ngh v thc hin tt c yêu cu ca nhim v "ng dng CNTT trong i mi phng pháp dy hc.Trên đây là một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc giáo dục trẻ ở trờng mầm non, song... thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào phơng pháp dạy và học mới,tạo điều kiện cho trẻ phát triển các kỹ năng và kiến thức nề tảng cho tơng lai Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non Đặc biệt: để ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế cuộc sống và gắn bó máu thịt với bản thân của mỗi một giáo viên thì việcđa ứng dụng công nghệ... dục trẻ - Cùng với việc bồi dỡng cho giáo viên những kiến thức-kỹ năng trong ứng dụng công nghệ thông tin thì việc chỉ đạo thực hiện tốt các phần mềm nh phần mềm dinh dỡng,phần mềm Kismas, Kispix là một trong chwơng trình tạo điều kiện phát triển nghiệp vụ cho các giáo viên mầm non đồng thời đây cũng là một trong những phơng tiện có tác dụng hổ trợ các tiến trình đổi mới giáo dục mầm non thông qua ứng. .. nêu ở trên nên chất lợng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trờng đã tăng lên rõ rệt cụ thể: Mức độ sử dụng công nghệ thông tin Số lợng % 0 0 Số ngời có chứng chỉ A-Btin học 10/14 71,2 Biết sử dụng những thanh công cụ cơ bản trên máy 13/14 92,9 Soạn thảo đợc văn bản 12/14 85,7 Soạn giáo án trên máy tính 10/11 83,3 Sử dụng máy chiếu trong giảng dạy 8/11 72,7 Cha biết gì về máy tín Sử dụng. . .SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non thu đợc sự quan tâm hơn từ xã hội và phụ huynh thông qua các khoản đầu t lớn Chính vì thế,để nâng cao chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trờng thì ngay t u năm học nh trng cng ã trin khai cho tr khi các... viên trong nhà trờng đều đã soạn bài trên máy vi tính(10/11đ/c); hầu hết các giờ dạy thao giảng đều sử dụng trình chiếu qua màn hình chiếu,đa số giáo viên biết sử dụng máy tính để giảng dạy IV/Kết quả đạt đợc: Qua một năm học tiếp tục thực hiện chủ đ ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc giáo dục trẻ, cùng với sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và sự chỉ đạo thực hiện của nhà trờng qua các biện pháp. .. SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG tr trng Mm non nghip ca giáo viên vi mt mc tiêu duy nht "Tt c vì hc sinh thân yêu" v "Mi ngy n trng l mt ngy vui" V/ Bi hc kinh nghim v xut : Qua quá trình chỉ đạo ng dng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ ,bản thân tôi có mt s bi hc kinh nghim mun chia s nh sau: 1/Đối với giáo viên: Để thực hiện tốt chuyên đề ứng dụng. .. công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ từ đó để giáo viên - Bồi dỡng kiến thức,kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ để giúp cho họ có những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để từ đó học có thể đa công nghệ thông tin vào cuộc sống một cách dễ dàng - Cần tham mu với các cấp lãnh đạo để mua sắm trang thiết bị,tăng trởng CSVC: nh trang cấp... đẩy chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trờng,BGH nhà trờng và tổ chuyên môn và công đoàn đã nghiên cứu và đa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tiêu chí để xét thi đua hàng thánghàng quý và cả năm học Qua các đợt thao giảng, nhà trờng và tổ chuyên môn đánh giá cao những giờ dạy biết đa công nghệ thông tin vào giảng dạy Qua xét Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao. .. động lực động viên- thúc đẩy mỗi một giáo viên cần phải thực hiện tốt C/Kết luận i mi phng pháp dy hc trong ngnh giáo dc nói chung v giáo dc mm non nói riêng bng ng dng CNTT l c mt quá trình lâu di v y khó khn thách thc Nó không ch òi hi s quan tâm u t v c s vt cht ca nh nc, ngnh giáo dc o to v các trng mm non m còn i hi s say mê nhit huyt vi ngh ca i ng giáo viên mm non lm c iu ny cn có s ch o thng . v "ng dng CNTT trong i mi phng pháp dy hc.Trên đây là một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc giáo dục trẻ ở trờng mầm non, song trong quá trình nghiên. 0 Sử dụng máy chiếu trong giảng dạy 0 0 Sử dụng đợc mạng 2/14 14,3 III/ Một số biện phấp chủ yếu nhằm nâng cao chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy ở trờng mầm non 1/Tuyên. biện pháp nhằm nâng cao chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy ở trờng mầm non Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong CSDG

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan