SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi trường Mần non Lê Thanh B

32 2K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 22:15

    !"#$ %$ # & '!()%*+,-  ./01 !"#$!%&'(# 23244564 %&)!## 7227 #*+, #89:8 -.+/!$+ ;<; 01#23 -=> 4(56!!(7!89" ?@3A.B8 :#;#5<! #89:88C8DEF  'G H =Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi trường Mần non Lê Thanh B”. IJKH > 4'LM=NAE8 O-PQRL.H #?.+#@+#A(#&B/C(#"B+?D+#E!DFGE+'(##H(!5H(2I J(=)')!(KD&+J256+LD!#D"C#/!F8M3+(K%&+J256+ '$#D(N(+$++5H!OB4+%&+#MB#D"C#/!F+#A#G#H)(K+#+PQ +?D+$++#$BRS0L;&#T!U&)5-!GD(+?D2V5N+FV5N++J!(UB &9#FQ#@(#G#H)#W#K0LS#A#1P"!($)8,+&U&)G&XYA+# 2UB(0)!#K#4!!($)8,+OB4+8MS($)8,+&U&) +J#(K&,YM" 8Z!+-'<[D2UB, 2\]&J! +#)(K+#1### #M+$+#+)!5H(S0L ;&G#9#Q#E++?D&(!(D21#, G5-!GD(+?D8M3+. (K+[7)K+#%&'J+ 0L C#/!Q#7(+#^G0$+##(K&+?D&(!5H(F+?DYI#3(&+?D)#MG)9(S _G*DB`("G#H(2(a&&VB+#4OBD0!#VFV+7&((K+2]B[X 2UB bX2UB%F[X2UBJ(F[X2UB!#;F#1P23![c!2/(+#M2/(D" +?D&1#SSSSV+7#T!+d+#^2J2]BG&G#T!#J(OB;FCa+7#J(YVBS WB05H!&U&)C#/!G&4(K++#%&'J+e!($)8,+0L0)!#T!%& "#1(K+!($)8,+G9(#W'*+C#JC#%FQ#*+9QS1P"F!#.OB"W0B! 5-!fFC#)$+?D7!+3!'7(KD&]g.##5N!+#(WG56+!($) 8,+e2)9)0)!#H(Ch+/!!#(KQ#)$F#(K29(#)$2]0D&,+(B!($) 8,+U&)Q#7(0D![.+#)0L#T!!14#VCa+7]&\P+#V(# #U&3+$+#)8(KRS #5+#E!D2I[(W0)!2(]BC(KC(#WQ#$0(a2D!0+)25H! #3(#PQF2V5N++#E!DQ#7(!(D)G5BN(#(]B]%#)$C#$+#DBS *!05N+1##1#2`(&N(+?D2V5N+F+i!N('ZQ#$0(aC#/! !j!+?D]!($)8,+5N+#F2D!0)!#H(Ch#3(#PQC(#WF2V5N+ 2D!025H!&<+dD#T!7##5<!C#/!#k+?D]#(]B]%#JD C#$+#DBS#1(K+!(T!1Q#$#B"0B"]#4!%#JD4+J+?D+#D/! Dj!Y5DG#(K&,+U+PQ#P#VSb+9#2JF(K+(WQ#B#T! (##)D%#JD+?D#MG)9(2aG&!(B#&[7'X+%#JD0(!+?D8M3+ f &1#+l!GV2]+U#(WeG&#W)2a+#)#W#K0L+?D+#E!Dg) #PQ&C#/!#)Dg0)!&m(+#E!Dn!(T256+#T!!1!(Gg4 %#)$+?D8M3+(KR0)!#H(29(&N(#1(K+!($)8,++#)0LQ#$0(a] 0ABK#/(C#/!2?&Q#7(!($)8,+0L[(W!(T256+0B"]#4!%#)$4 +J+?D+#D/!Dj!Y5DG#(K&,+UPQ0B!0)!+$+&,+(BQ#$ 0(a+)!5H()8(K#(KD"S !"D"FC#(2V5N+2D!02Q#$0(a#3(#PQC(#WF%#JDF #D&!(D+$+8(o2pB4+W&<0D+#)5N+#J(+#B!!($)8,+J(0(! #T!+-#3(+l!#5#(]B#$+##*+&N(SqZ!(D)G5B#3(#PQ+$+]%#JD #W!(N(S(K+!(T!1Q#$#B"]%#JD8M3++!256+2]+D)F(K+ +#E!D#3(#PQ+#*C#/!#a#rDDF[(W#+#k(F(WQ#B#T!(##)D% #JD+?D #M G)9(2a G&!(B#&s [7'X+ %  #JD0(! +?D8M  3+ &1#S05N+#T!+-#3(#$+##*+2J2V5N+2D!+U+J#T!+)!5H( &N(FYI#3(+#?!#tDN(#T!+$A##/!&(#F%!23!F'$!9)S u'-PQRAA80 ($)8,+Go!($)+#)0L#kG&3+/!(K+C#JC#%#5!/+i!OBD 0!Sv!+#DD2Ij!+J+MB=9"+)j#?D+r#-RS5N($+23!'5 Q#9&+?D!5H(GNF2*D0L!D"j#T!#$!%&2UB(+?D+B3+2H(2I+J #aGt##3(&3'4C#$((K&F[(aB56!29)2*+#W'*+2-!(7+J#T! ##(Q#i#6QN(#T!C#$((K&F[(aB56!V"S0)!C#(!(D)(WQN( !5H(GN0L256++#*!C(W#T!##(+?D#'Z2$#!($F+#)Q#sQ= R=:#/!RS=56+Q#sQR#)\+=:#/!256+Q#sQRwSS+?D!5H(GNS j2J0L[(W256++$(!1G4F+$(!1GYVB#;)'Z2$#!($+?D!5H(GN0L (WQ#BF#V&#BU#T![(aB56!29)2*+'-2x!S ($)8,+Go!($)G+#By&Z++?DOB$01#!($)8,+29)2*++#)0LFJ 2J!&3D(0r)GN0)!(K+Q#$0(a#M+$+#)8(K+#)0LSJ#a J( :#/!#a#(WB256+!($)8,+Go!($)0)!(K+!(EQ0L0<##+)!5H( &N(+?DI#3(+#?!#tDS($)8,+Go!($)+#A#G#1###+#)0LCz%!Z { Q#,+,[7#MF+J#T!##(F+$+#*!YdQ#i#6QS+J%#)$0)!!(D 21#F05H!GNQ!)(YI#3(S (D)'8,+Go!($)+#)0LJ(+#B!#VG+#)0L&U&)J(0(!G/ +i!OBD0!S0L&U&)!(4!#5&30D!!(V"0X!S!5H(GN+#E! D(W)2J#W)'|###W2JS#T!A#+$+#F#J(OB;256+#1### +#)0L!D"jG*DB`(&U&)'|#;)0L0)!'B4+B3+2H(0VC#J#D" 2`(S 0L&U&)+U256+!($)8,+Go!($)C#/!+#^<0)!!(D21#&+U Q#7(256+!($)8,++7<!)(YI#3(F<05H!#+S0)!2J&/(05H!#+PQ +?D0LG0VOBD0!S-D(#W+/!($)+#A#G#T!!5H(!(EQ0L+J256+ #T!#J(OB;4F##(%&(#0)!+B3+'4!SN(0L+/!($)#5&3 V&!5-!'$!S#T!!1+/!($)J(F#T!(K++/!($)G&0L2]B+#)G2E!F G#D"SP"#1&B4+J+)!)DF0r!)D#1!5H(GNF=b4&}+/!($)R Q#7(+#%&G)F!($)8,+0L!D"jC#(+r#-89(S #A#12(]B2J/(2I+#2](=Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi trường Mần non Lê Thanh B”. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu - §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p rÌn lÔ gi¸o cho trÎ nh»m n©ng cao lÔ gi¸o cho trÎ mÇm non S'T;:8A888U.H ](256+#Z+#(K0)!%&#+Fj#$!~%&f•>{2W#W#$!€ %&f•>€9(GNQ&nB!($)•‚ƒB`(FGNQ>F05H!&U&)„#D#bS 4. §ãng gãp míi vÒ mÆt thùc tiÔn ]("#a#(K'ZOBDM&#(W#Z+2W0L;&OB"]256+#(aB[(W+$+ &4(OBD#K0)!YI#3(#1###(WQ#B]!($)8,+(W[3F256+#5<!] %#)$+?D8M3+&1#S0+-'<(WQ#BP8,!#T!##ZB( !#F#12]("!JQQ#U#1###+#)0L#T!+-'<[D2UB+?D#M +$+#+)!5H(&N(YI#3(+#?!#tD C#k;&9#F#D##}FQ#$0(a#(#rDF +M24(F!(BGr!"B#5-![(WOBDM&F#5H!#.!(EQ&(!5H(F[(W € "B#A+#!(T!1+$(2}QF#/!&(#F#D&#(aB[(WF#A+#C#$&Q#$1&r( &3'4Cz%!+-[7#5 #}#!FC#s)Gs)F[(WY(Gm(#PGm(C#(&1# +JGm(SG&Q#)!Q#E#-]+$+##(aB+$+##10L;&#(KD"0)!!($) 8,+U&)S @'!F8V.=8N.AAWX8A8V /(2I(W##C#7)'$ N({•+#$BS 8.AY8V; !FZ [V 0L[(W+#)#k(FY5!#/GoQ#sQS >•+#$BS €…† 0L+J##(F#J(OB;%&(#0)!+B3+ '4!S >•+#$BS f~† 0L+J#T!Cz%!ZQ#,+,[7#M0)! '(##)9#!!"S ~+#$BS fƒ† 0L+J#T!#(aB[(W]&/(05H!YI#3( &/(05H!Z#(S …+#$BS f{† *!05N+1##1##5P"F/(0VG)GX!Q#7(89"0L#5#W)[c! #T![(KQ#$Q!12aV+70LGNQ/(+J#T!#J(OB;##(29)2*+ Q#i#6QN(+#By&Z+YI#3(S  # \ ]*)%JK 1. C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi j!Y5DC(#!#(K&+?D+#D/!D2I‡2E+CWF#(K&,#+2UB( +?D&m(+)!5H(Q#7(Gg(#+GoF#PB#+%gGoQ#sQGs2}Q%#)$ 256+2\G#!2UBS 0)!#H(29(#(KD"(WQ#B#(]B]%#)$C#$+#DB2MB2Jn +r#(]B+MB+#B"K#5-!M&]29)2*+Go!($)+?D+)!5H(F(K+&/( &(!5H(2I!#;#V"0#/!(29(+#E!F0)!+B3+'4!#c!!" 0)!%C(K2D(#3(2D!GU#*F29(#3(27!GU#*!#.OB"W 0B!5-!F7!2IC#x!2.#Q#$0(a'Z!#(KQ!($)8,+G'Z!#(KQ+?D • )YI#3(F+?D#5N+F+?D+3!2@!F+?D!(D21#+?D&(+/!8MFCW #6Q4!($)8,+05H!#+!($)8,+!(D21#F!($)8,+YI#3(FYM"8Z!&/( 05H!!($)8,+G#&9#!5H(GNG&!5-!+#)0L;&)(#;)S jGMB!($)8,+Go!($)+#)0LG+B4#E'ZOBDM&+?D+$+#!($)8,+ +$+[P+Q#B#B"#F'ZOBDM&0C#/!+#^!nB#(F+$+#M&Gˆ#+F !($)8,+#+2IOBDM&2W#P#*+Go!($)+?D0L1P"!(D)(WQ+#(W&&3 .0AOBD0)!0)!2H('4!'(##)9#!!"+?D0LG]%#JDGMB2H( 2\+[(K24(N(0LS ($)8,+Go!($)+#)0L&nB!($)G'Z#1###Q#$0(a#M+$+# +#)0LF'Z#P#*+OBD+$+#!(D)(WQ#/!OBD+$+[(#-F+MB+#B"KF #c&!($)8,+29)2*+G4('4!+#)0LQ#$0(a0ABKQ#$0(a2D 2*+F pBD(WQYE+N(+MB+#B"KF[(#-+J3(8B!!($)8,+Go!($)$+23! 2W'Z!($)8,+Go!($)+#)j!+$#M0L]1#+7&Fˆ+#A#c&&,+2A+#Q#$ 0(a#M+$+#+#)0LS pBD#)923!#+PQF!(D)(WQF!J+B"0B"]'(##)9#!!" +?D0L2]B+J&4(OBD#KN(#DB#5 #-F0B"KFV+72]B+B4#E9)2(]B C(K+#)0LQ#$0(a)8(K]&(&\*+F0AFGD)F#y&&zS 2. C¬ së thùc tiÔn cña ®Ò tµi 0%0<N(&,+(B+#B!+?D!($)8,+FG!5H(!($)(&U&)/( !B"K!JQ'*+&3Q#U#k[s+?D&1#)(K+!($)8,+Go!($)+#)0L<G*D B`(&nB!($)#c&!JQQ#U#1####M+$+#[D2UB+#)0LSb+9#2JG &,+(B+?D(K+!(7&‰GK'(#+)'4+)0)!&m(!(D21#A2(F#10L !"+!256+B/!+#(]B#$(OB$S3'4Q#,#B"#+#5D#(aBU&OBD0! +?D!($)8,+Go!($)+#)+);&<G*DB`(&U&)F#5H!C#)$0X!+#) !($)(S ƒ #H(!(D2UB0L2WGNQN(#J(OB;Z8)F07GH(+MB#k(+?D+/+r07GH( 04!C#/!F0D)GNQZ#(J(%!Z8)<0)!GNQSSS/(C#(+r#D" +#d([P"N([9&3+$+#Z#(S *!05N+1##1##5P"F/(0VG)GX!Q#7(89"0L#5#W)[c! #T![(KQ#$Q!12aV+70LGNQ/(+J#T!#J(OB;##(29)2*+ Q#i#6QN(+#By&Z+YI#3(S UB(/(+U!($)8,+0L#T!##(%#)$0)!+B3+'4!#c! !"#5+J#$(232E!N(+/!($)!5H(GNF[9[Š[(WJ(#5D!d([(W +#)#k(C#(+JC#$+#2WGNQC#/!J(,+N([9[ŠF+J1#"B24(N(&('Z PF#(K56!YB!OBD#S ($)8,+Go!($)#c&#1###+#)0L+-'<[D2UB]#M+$+#+?D+) !5H(&N(YI#3(+#?!#tD(KD&S1#W&m(+/!($)&U&)+J0$+##(K& !JQQ#U2)9)#W#K0L#T!+)!5H(Q#$0(a)8(K]#M+$+# 0ABK+#)0L&nB!($)S '^A.Z8H * Đối với giáo viên: e/(2I256+#r!‚Fb#05H!+i!N(`+#B"&/ #5H!YB"[@(85‹!+#B"&/S eb7#M/(GB/"B!#]&W0LF#D&#+#k(M!+D)+#B"&/S „B/1&r(+$+[(#-F[(#$F+MB+#B"KF0D#7#+J3(8B!]!($)8,+Go !($)2a89"0LS * Đối với trẻ: q4G56!0L2(GNQ2/!+#B"+USUB#W0L2]B2W05H!j23 B`(#0L2IQ#U)#A+#!#(N(05H!GNQF[Š[9S uĐối với phụ huynh D'4+$+!(D21#+JA+)2IOBDM&2W(K+!($)8,+Go!($)+#) 0L2IQ#U)#P#*+256+3(8B!Fˆ!#tD+?D!($)8,+Go!($)+#)0LS Œ _'^X`XaH * Về cơ sở, vật chất: e„&3YI[U/!C(#W+r!#Š)8)2J&+-'<P+#V0D!#(W[. Q#,+,+#)#)923!+#B"&/+r#9+#WFGNQ#++r#+G9(+?D(aB#+ +#5D256+#(WCW#;)"B+UB+?D&U&) e@8i!F2@+#-(F0D!#(W[.Q#,+,+#)#)923!+rAS(G(KB#D&C#7) 2a89"0L+r+#5DQ#)!Q#ES#5D+J#(]B#-+DF0B"KCa+J3(8B!]!($) 8,+Go!($) eJ+B"0B"]F!J+#(#(+r!#Š)F+#5DQ#)!Q#ES * Về phía trẻ; 0)!#Z+W#(KD"0L&U&)+#5D#Z+'Z+J]WQGo!($)4S#(]B0L 0)!!(D)(WQ+rJ(#(WB+#?!TN(!5H(GNB`(F#D"J(04!C#/!FN([9 [Š+rJ(,++#d([P"S#5D+Jˆ#*+0)!(K+!(T!1K'(#+#B!SpBD#K+?D 0LN(&/(05H!YI#3(+r+#5D'MB'X+S#5D#Z+'Z+J1#+7&N(+$+!" #3(F!"GoF+#5D+J#(]B##(#a#(K1#+7&+?D&1#24(N(&(!5H( 0)!+$+!"#3(F!"GoS0L+#5D#Z+'Z+J#(]B+7&YE+N(#W!(N(23!P &/(05H!#(#(Fj2J8n2W0L+#5D+J#(]B##(%&(#0)! (K+[7)K&/(05H!SqZ#(aB[(W]0B"]#4!OB#5-!8M3++r+#5D'MB 'X+SV+7#T!2(]B2J2]B7##5<!2W(K+Q#$0(a)8(K#M+$+#+#) 0LS * Đối với giáo viên: #5D+J#(]B#1##*+'$!9)F#(W#Z+2a!($)8,+Go!($)+#)0LSn +rGE!E!C#(#Z+#(K3(8B!"S#U1C(W#*+!($)8,+Go!($)+#) 0L+r#9+#WFQ#U12@8i!F2@+#-(F0D!#(W[.Q#,+,+#)+$+#)923! +#5D+D)S3(8B!!($)8,+Go!($)0)!+#5-!01#+#%&'J+!($)8,+0L+r #9+#WF\!]Gˆ#B"WFA+#)0L#Z+##F07(!#(K&S0LA+J+-#3(256+ #Z+##F*!YdF!(7(OB"W1##B4!S … 0)!OB$01#!($)8,+Go!($)+#)0Ln+r+*!#X+F&$"&J+0)! (K+!($)8,+0LS$#!($]##(Go!($)+?D0L#5H!8ZD)C(W#*++?D 0L+#5D+J'Z#;)8•(F+#Eˆ2W+$+##(+?D0L0)!+$+1##B4!2a2$# !($S e/(GE++#5D#Z+'Z&nB&Z+0)!GH(J((K+G&S e#5D+J#(]B#1##*+#(2BDC#;#5<!F23!(C.Q#H(0)!OB$01# !($)8,+0LS e:#7%!P8,!#-+DF0B"KCa+J3(8B!„0)!OB$01#!($) 8,+0L+r#9+#WS uĐối với phụ huynh: e#(]BQ#,#B"#+rOB$B/!+#(]B0LFGB/2$Q*!&(#*#;)"B +UB +?D0LSDQ#UQ#,#B"#+#5DOBDM&2W(K+„+#)0LS#(]BQ#, #B"#+r+#5D!5-!&nB0)!+$+##(9(!(D21#S(]B2J8n2W(K+ „+?D!($)(24(N(0L9(05H!!\Q#(]BC#JC#%S 'b# &T"Tc- & 4'de/`A./A./NH a!($)8,+Go!($)+#)0L#1(K+G&2UB(2JGYM"8Z!!J+B" 0B"]+?DGNQF2M"G[(KQ#$Q0V#TB#(KB24(N(+#B"2]Go!($)[<(G|0L G*DB`("58B"0Z+OBD#1#7#G+#?"WBS#A#1#WF&!J+B" 0B"]+UQ#7('(#23!Q#)!Q#EN(#T!#1#7#2}QF#VQ8n0LSpBD 2J0L256+0Z+OBD[c!#1#7##T!!5-!4F(K+G&4#)\+OBD#-F 0B"Kw#10L8o(WQ#BF8oQ#M[(K(K+G&)4F(K+G&)YVBSb +9#2J#/!OBD!J+B"0B"]Q#,#B"#[(W256+CW#)9+#+#%&'J+e!($) 8,++?DGNQ2a+J#5N!#X+#<0Š#&+#)0L2a!(EQ0L#NGMB#-S _!J+"/('5BU&#T!0D#7#+J3(8B!!($)8,+Go!($)8$) +#)0LY;&F#)\++J#aG&3[(#-F[(#$+J3(8B!Q#i#6QS#H(!(D ~ 07#/(+#)0L2WY;&F0r+#B"K2&#)9(N(0L]#T!#1#7#2J2a OBD2J!($)8,+0L#T!##(%&(# M"G#T!#1#7##c&B"0B"]2WQ#,#B"#2a+i!!($)8,+0L [(W+#)#k(GoQ#sQF+#-(!)D+i![9F[(WC#(!$Qe#)Q#7(+#;&(K!F+#-( Y)![(W+V82@+#-(FC#/!!@(!UC#(Y;&((wS )\+GF#T!##([(WOBDM&!(EQ2‹&(!5H(F"B#(#(F #A+#GD)23!F[(W+#%&'J+[7)KPB/(w  B"2M"+#^G#T!(K+G&#k#5!J7##5<!0VGN2W#M+$+# 'DB"+?D0LS >• [...]... với cô y tá, bác sĩ - Giờ chơi trẻ < /b> chơi đoàn kết với bạn b , sẵn sàng nhường đồ chơi cho < /b> bạn hoặc rủ bạn cùng chơi, không tranh giành đồ chơi của bạn Thấy bạn khóc phải dỗ bạn, thấy bạn ngã phải đỡ bạn dậy Các cháu đang chơi xây dựng + Trẻ < /b> chơi bán hàng: 15 < /b> Trò chơi: B n hàng ở góc phân vai - Bác ơi, bác mua hàng cho < /b> tôi đi? - Rau của tôi ngon lắm chị mua đi? - Cô ơi bao nhiêu tiền... sáng kiến hay, kinh nghiệm b ích góp phần nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng giảng dạy và giáo dục lễ < /b> giáo cho < /b> trẻ < /b> Trên đây là một số biện < /b> pháp giáo dục lễ < /b> giáo cho < /b> trẻ < /b> trong trường < /b> Mầm non < /b> của tôi đã áp dụng thành công trên trẻ,< /b> rất mong được sự góp ý của Hội đồng khoa học các cấp Lê < /b> Thanh,< /b> ngày 10 tháng 4 năm 2014 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan đây là SKKN < /b> của mình viết không... mình Từ đây trẻ < /b> lớp tôi đã hết nói trống không, nói câu thiếu chủ ngữ Trẻ < /b> biết nói và trả lời đầy đủ câu, biết xưng hô chuẩn mực Sau một thời gian thực hiện những thói quen về lễ < /b> giáo chất < /b> lượng lớp tôi tăng lên rõ rệt, trẻ < /b> biết chào hỏi, thưa gửi lễ < /b> phép, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, yêu mến cô giáo, đoàn kết với bạn b , tôi thấy vui mừng và tiếp tục áp dụng 3: Giáo < /b> dục < /b> lễ < /b> giáo < /b> ở mọi... chào Bác lại nhà cháu chơi 24 Hai tay b ng nước cháu mời Trà thơm tỏa ngát Bác xơi ấm lòng Dạ - Vâng Nghe cô gọi trẻ < /b> B dạ rõ ngoan Cô khen B giỏi Tặng b chiếc hôn Nhận quà Ông cho < /b> gói bánh B đỡ 2 tay Nhanh miệng nói ngay Cháu xin Ông ạ Biết lỗi Em b ng chén nước Lỡ tay đánh rơi Em nhận lỗi rồi Cô không trách nữa B NGOAN SUỐT TUẦN Con gà gáy: ó – < /b> ò – < /b> o Sáng rồi b dậy tập cho.< /b> . .B n cạnh đó, tôi gợi ý cho < /b> trẻ < /b> về nhà sưu tầm những hình ảnh về lễ < /b> giáo để dán vào góc tuyên truyền, điều này sẽ giúp trẻ < /b> nhận biết được hành vi đúng sai để trẻ < /b> học tập và giúp trẻ < /b> luôn tích cực hơn trong hoạt động này 2 Giáo < /b> dục < /b> lễ < /b> giáo < /b> thông qua hoạt động chung: Giáo dục lễ < /b> giáo cho < /b> trẻ < /b> mầm non < /b> không phải là một hoạt động riêng biệt, nó được lồng ghép,... tạo cho < /b> trẻ < /b> sự hưng phấn và phát triển tư duy Sau một năm trẻ < /b> đã thuộc nhiều bài thơ, bài hát có nội 22 dung về giáo dục lễ < /b> giáo Trẻ < /b> có thể phối hợp với nhau để chơi các trò chơi, diễn các vở kịch có nội dung về giáo dục lễ < /b> giáo Ví dụ: Một số tác phẩm mà tôi đã sưu tầm : Lời cô B nhớ B ngoan b biết vâng lời B ngoan B chẳng chơi b i đâu xa Đi học rồi lại về nhà Giúp Bà,... sỹ ở góc phân vai Bác sĩ biết ân cần thăm hỏi b nh nhân: - Bác ơi, bác đau ở chỗ nào? - Cháu có đau lắm không? - Cháu vén tay áo lên để bác tiêm cho < /b> cháu nào? Y tá phát thuốc dặn b nh nhân + Bác ơi, thuốc mỗi thứ bác uống 1 viên, ngày bác uống 2 lần trước lúc ăn + Trước khi b i thuốc bác phải rửa rửa sạch vết thương B nh nhân nhận thuốc, nhận đơn thuốc b ng hai tay và nói... dục lễ < /b> giáo cho < /b> trẻ < /b> Khả năng sang tác các bài thơ, ca dao về giáo dục lễ < /b> giáo có nhiều kinh nghiệm và sáng tác được nhiều hơn 2 Kết quả trên trẻ Qua kiểm tra đánh giá kết quả nhận thức trên trẻ < /b> tôi thấy nhận thức trên trẻ < /b> của lớp tôi đã tăng lên rõ rệt Trước khi thực Nôi dung hiện Số < /b> lượng < /b> Tỷ lệ 29 Sau khi thực hiện Số < /b> lượng < /b> Tỷ lệ Tăng Trẻ < /b> biết chào hỏi, xưng hô lễ < /b> phép Trẻ < /b> có... sát trẻ < /b> Khi thấy trẻ < /b> có hành 16 < /b> vi đẹp, cô kịp thời động viên trẻ < /b> Khi thấy trẻ < /b> chưa có hành vi chưa đẹp, cô kịp thời uốn nắn Giờ đón trẻ < /b> hoặc trả trẻ,< /b> tôi rất ân cần và chuẩn mực trong xưng hô với b ́ mẹ trẻ,< /b> tôi tập cho < /b> trẻ < /b> đến lớp chào cô, sau đó chào b ́ mẹ để vào lớp học Ví dụ: Vào giờ đón trẻ < /b> vào buổi sáng hoặc buổi chiều, trẻ < /b> quên chào cô tôi nhẹ nhàng nhắc trẻ:< /b> - Trang ơi, hôm... đưa cho < /b> người lớn ? 11 - Ở nhà, ăn cơm xong các con đã làm những việc gì? - Các con lấy gì cho < /b> ông, bà, b ́ ,mẹ , các con đưa b ng mấy tay? Giáo dục trẻ < /b> khi đưa thứ gì đó cho < /b> người lớn tuổi < /b> phải cầm b ng 2 tay và nói “Con mời…ạ” *B i thơ B hoa tặng cô” Các bạn nhỏ đi hái hoa những b ng hoa đồng nội để tặng cô giáo nhân ngày mồng 8 tháng 3 Các bạn xúc động không nói được lên . #89:88C8DEF  'G H =Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi trường Mần non Lê Thanh B . IJKH > 4'LM=NAE8 O-PQRL.H #?.+#@+#A(#& ;B/ C(#" B +?D+#E!DFGE+'(##H(!5H(2I J(=)')!(KD&+J 2 56 +LD!#D"C#/!F8M3+(K%&+J 2 56 + '$#D(N(+$++5H!OB4+%&+#MB#D"C#/!F+#A#G#H)(K+#+PQ +?D+$++#$BRS0L;&#T!U&) 5- !GD(+?D2V5N+FV5N++J!(UB &9#FQ#@(#G#H)#W#K0LS#A#1P"!($)8,+&U&)G&XYA+# 2UB(0)!#K#4!!($)8,+OB4+8MS($)8,+&U&). :#/!#a#(WB 2 56 +!($)8,+Go!($)0)!(K+!(EQ0L0<##+)!5H( &N(+?DI#3(+#?!#tDS($)8,+Go!($)+#A#G#1###+#)0LCz%!Z { Q#,+,[7#MF+J#T!##(F+$+#*!YdQ#i#6QS+J%#)$0)!!(D 21#F05H!GNQ!)(YI#3(S (D)'8,+Go!($)+#)0LJ(+ #B !#VG+#)0L&U&)J(0(!G/ +i!OBD0!S0L&U&)!(4! #5 &30D!!(V"0X!S!5H(GN+#E! D(W)2J#W)'|###W2JS#T!A#+$+#F#J(OB; 2 56 +#1### +#)0L!D"jG*D B` (&U&)'|#;)0L0)!&apos ;B4  +B3 +2H(0VC#J#D" 2`(S 0L&U&)+U 2 56 +!($)8,+Go!($)C#/!+#^<0)!!(D21#&+U Q#7( 2 56 +!($)8,++7<!)(YI#3(F<05H!#+S0)!2J&/(05H!#+PQ +?D0LG0VOBD0!S-D(#W+/!($)+#A#G#T!!5H(!(EQ0L+J 2 56 + #T!#J(OB;4F##(%&(#0)! +B3 +'4!SN(0L+/!($) #5 &3 V& !5- !'$!S#T!!1+/!($)J(F#T!(K++/!($)G&0L2 ]B +#)G2E!F G#D"SP"#1& ;B4 +J+)!)DF0r!)D#1!5H(GNF= b4 &}+/!($)R Q#7(+#%&G)F!($)8,+0L!D"jC#(+r#-89(S #A#12( ]B 2J/(2I+#2]( =Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ. dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi trường Mần non Lê Thanh B . 2. Môc ®Ých nghiªn cøu - §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p rÌn lÔ gi¸o cho trÎ nh»m n©ng cao lÔ gi¸o cho trÎ mÇm non S'T;:8A888U.H ]( 2 56 +#Z+#(K0)!%&#+Fj#$!~%&f•>{2W#W#$!€ %&f•>€9(GNQ&nB!($)•‚ƒ B` (FGNQ>F05H!&U&)„#D#bS 4.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan