skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ở trường THPT tỉnh đồng nai

16 520 0
skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ở trường THPT tỉnh đồng nai

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỞ ĐẦU Trong giai đoạn nay, để đạt mục đích "tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện", góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Nhà nước phải phát huy tiềm lực sẵn có đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế GD&ĐT Chính vậy, Nhà nước ta thực sách xã hội hoá hoạt động GD&ĐT nhằm mở rộng phạm vi chủ thể tham gia vào lĩnh vực Không có tổ chức, cá nhân nước mà có tổ chức, cá nhân nước ngoài; sở GD&ĐT mà sở khác sở GD&ĐT có hoạt động GD&ĐT tham gia vào hoạt động GD&ĐT phạm vi định Tuy nhiên, chủ thể hợp pháp tham gia hoạt động GD&ĐT phải bảo đảm nguyên tắc không xâm hại lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân Để thực điều này, cần phải tăng cường vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực GD&ĐT có hoạt động tra, kiểm tra Thông qua hoạt động tra, kiểm tra giáo dục quan quản lý nhà nước đánh giá thực trạng hoạt động GD&ĐT, phát hiện, điều chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm lĩnh vực GD&ĐT, sở rút kinh nghiệm cải tiến chế quản lý, hoàn thiện chu trình quản lý phù hợp có hiệu Ngoài ra, hoạt động tra giáo dục giúp tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT hạn chế vi phạm, góp phần bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân khác, Các bộ, ngành, cấp định phải có quan tra để th o d i công tác t đầu, kịp thời uốn nắn, sửa ch a sai lầm, thiếu sót xảy ra, đồng thời phải trực tiếp đạo quan tra trích phát biểu chủ tịch nói chuyện ội nghị cán Thanh tra toàn Chí inh buổi iền ắc tháng 02 năm 1961) Kiểm tra nội trường học việc quan trọng, v a điều tra, x m xét kết trình, việc kết thúc, v a chuẩn bị điều kiện cần thiết cho chu trình quản lý đạo tiếp th o Chúng ta biết rằng: Kiểm tra đảm bảo thực thi quyền lực quản lý nh ng người lãnh đạo Nhờ kiểm tra, nhà quản lý kiểm soát nh ng yếu tố ảnh hưởng đến thành công tổ chức Điều quan trọng quyền kiểm soát, đồng nghĩa với nhà quản lý bị vô hiệu hóa, nhà trường lái th o hướng không mong muốn Kiểm tra nhằm có tác động thích hợp Kiểm tra nội trường T PT khâu đặc biệt quan trọng chu trình quản lý, đảm bảo tạo lập mối liên hệ ngược thường xuyên, kịp thời giúp iệu trưởng hình thành chế điều chỉnh hướng đích trình quản lý nhà trường Kiểm tra nội trường THPT công cụ góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, mở rộng dân chủ chế độ ủy quyền quản lý nhà trường Nếu kiểm tra, đánh giá xác, chân thực có tác dụng giúp iệu trưởng xác định mức độ, giá trị, yếu tố ảnh hưởng T tìm nh ng nguyên nhân đề nh ng giải pháp điều chỉnh có hiệu Qua kiểm tra tác động tới ý thức, hành vi hoạt động người, nâng cao tinh thần trách nhiệm, động viên thúc đẩy việc thực nhiệm vụ, uốn nắn, giúp đỡ, sửa ch a nh ng sai sót, khuyết điểm tuyền truyền kinh nghiệm giáo dục tiên tiến Kiểm tra, đánh giá tốt dẫn tới tự kiểm tra, đánh giá tự giác Công tác kiểm tra biện pháp quan trọng việc ngăn ng a, phát xử lý nh ng hành vi vi phạm pháp luật Chủ tịch Chí inh cho công tác lãnh đạo, đạo, điều hành, quản lý mà thiếu kiểm tra, tra dẫn đến bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí có tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống tệ nạn Người nói muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; muốn biết nghị có thi hành không, thi hành có không; muốn biết sức làm, làm cho qua chuyện, có cách khéo kiểm soát.” Qua tra toàn diện, tra chuyên đề phòng Giáo dục Đào tạo, kiểm tra chuyên môn số trường học năm học 2011-2012 cho thấy công tác kiểm tra nội trường học số trường địa bàn tỉnh Đồng Nai nhiều hạn chế, thực không đầy đủ th o tinh thần văn đạo, hướng dẫn ngành Cá biệt, có iệu trưởng không hiểu r nội dung kiểm tra nội gì, giao cho phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn xây dựng kế hoạch nên tập trung kiểm tra chuyên môn, khoán cho tổ chuyên môn phận nhà trường tự tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại hoạt động phận mà không kiểm tra lại nên chưa có tác dụng tích cực thúc đẩy làm giảm hiệu lực công tác quản lý iệu trưởng T số lý nhằm giúp trường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội trường học chọn nghiên cứu đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội trường THPT tỉnh Đồng Nai” Mụ í g ê ứu Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích x m xét lại việc thực hiện, công tác kiểm tra nội trường học iệu trưởng trường T PT năm học v a qua T đó, đưa nh ng biện pháp tích cực, nhằm giúp trường T PT thực tốt công tác kiểm tra nội trường học để nâng cao hiệu lực quản lý trường học trưởng iệu C ươ g C Ở U KIỂM TRA ỘI BỘ Ở TR TRU C THÔNG Mộ số k ệm ô g ụ a Kiểm tra Kiểm tra (control) có nghĩa kiểm tra, thẩm định, xác minh Kiểm tra x m xét tình hình thực tế để đánh giá nhận xét Th o tác giả Thế Ng : Kiểm tra x m xét thực tế để tìm nh ng sai lệch so với định, kế hoạch chuẩn mực quy định; phát trạng thái thực tế; so sánh trạng thái với khuôn mẫu đặt ra; phát nh ng sai sót cần phải điều chỉnh, uốn nắn sửa ch a kịp thời” b Kiểm tra nội trường học Kiểm tra nội trường học hoạt động x m xét đánh giá hoạt động giáo dục, điều kiện dạy - học, giáo dục phạm vi nội nhà trường nhằm mục đích phát triển nghiệp giáo dục nói chung, phát triển nhà trường, phát triển người giáo viên học sinh nói riêng Kiểm tra nội trường học, thực chất gồm hai hoạt động: iệu trưởng tiến hành kiểm tra hoạt động chuyên môn cán bộ, giáo viên, nhân viên th o hướng dẫn ộ Giáo dục Đào tạo; kiểm tra điều kiện đảm bảo hoạt động, việc sử dụng phương tiện phục vụ dạy học giáo dục nhà trường Tự kiểm tra hoạt động quản lý nhà trường; kiểm tra, tự đánh giá chất lượng hiệu hoạt động trường học Kiểm tra nội trường học khâu đặc biệt quan trọng đảm bảo tạo lập mối liên hệ ngược thường xuyên, kịp thời giúp hiệu trưởng hình thành chế điều chỉnh hướng đích trình quản lý nhà trường; công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nhà trường Lãnh đạo mà không kiểm tra coi không quản lý Kiểm tra nội trường học việc x m xét đánh giá ưu điểm, nhược điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thành viên, phận nhà trường phải phân tích nguyên nhân, đề xuất biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục nh ng hạn chế, thiếu sót Do nhằm tư vấn, thúc đẩy đối tượng điều chỉnh kịp thời, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ; giúp cho việc động viên, kh n thưởng cá nhân- đơn vị xác, thực tiêu biểu Như vậy, kiểm tra v a tiền đề, v a điều kiện để đảm bảo thực mục tiêu giao dục Thực tế cho thấy, kiểm tra đánh giá xác, chân thực giúp hiệu trưởng có thông tin xác thực trạng đơn vị xác định mức độ, giá trị, yếu tố ảnh hưởng, t tìm nguyên nhân đề giải pháp điều chỉnh, uốn nắn có hiệu Kiểm tra có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ giúp đỡ đối tượng kiểm tra làm việc tốt hơn, có hiệu Cơ sở l luậ Th o quan điểm Đảng nhà nước quản lý giáo dục mang tính trị cao gắn liền với đường lối, sách Đảng, phục vụ cho mục tiêu giáo dục mà Đảng ta đạt Thanh tra chức thiết yếu quản lý giáo dục chu trình quản lý giáo dục thiếu khâu tra, kiểm tra ởi tra giáo dục, kiểm tra nội trường học nhằm đảm bảo tính pháp chế, tăng cường kỷ luật quản lý giáo dục mang tính chất pháp quyền, luôn đặt đường lối sách Đảng Nhà nước nhằm thực tốt mục tiêu giáo dục, đào tạo Thanh tra, kiểm tra có tính chất Nhà nước quan quản lý cấp cấp Do tổ chức kiểm tra thực nhằm phát huy nhân tố tích cực phòng ng a, xử lý hành vi vi phạm góp phần thúc đẩy quan hoàn thành thực kế hoạch đặt Đồng thời hoàn thiện chế quản lý tăng cường tính pháp chế X CN bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp quan Kiểm tra nội trường học công tác kiểm tra chuyên ngành v a bộc lộ quyền lực Nhà nước, v a đảm bảo dân chủ, kỷ cương hoạt động giáo dục đào tạo Kiểm tra nội trường học thực chất tạo lập mối liên hệ ngược (kênh thông tin phản hồi) cung cấp cho người iệu trưởng nh ng thông tin nhiều chiều iệu trưởng phải thu nhận, xử lý nh ng thông tin Để điều chỉnh cho phù hợp với trình quản lý, đồng thời nh ng định xác đến hệ bị quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh ) thông tin chiều thuận Lúc nảy sinh hai luồng thông tin ngược: luồng thông tin ngược thứ ngược ngoài) nh ng thông tin phản hồi t hệ bị quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh) đến hệ quản lý hiệu trưởng), luồng thông tin thứ hai quan trọng luồng thông tin ngược trong) tức t hệ bị quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh) đến Nghĩa hệ bị quản lý tự điều chỉnh, tự thay đổi thân cho phù hợp với trình quản lý Kiểm tra khâu cuối chu trình quản lý, đồng thời tạo tiền đề cho việc xây dựng chu trình quản lý Trong trình thực khâu chu trình quản lý kết thúc chu trình quản lý, iệu trưởng nh ng định quản lý, đồng thời nhận thông tin phản hồi t phía giáo viên t thấy kết thực giáo viên Nếu giáo viên, nhân viên, học sinh, làm tốt iệu trưởng khuyến khích, giáo viên, học sinh, làm chưa tốt iệu trưởng phải tìm hiểu nguyên nhân để điều chỉnh lại chu trình quản lý cho phù hợp giáo viên thực kết tốt kế hoạch ban đầu ay t kết chu trình quản lý thứ iệu trưởng lập chu trình quản lý có điều chỉnh khâu như: kế hoạch, tổ chức, đạo, kiểm tra cho phù hợp với thực tế với chu trình quản lý tiếp th o ởi nói kiểm tra nội trường học hệ thống phản hồi thông tin Vì công tác kiểm tra nói chung công tác kiểm tra nội trường học nói riêng có vai trò quan trọng nh ng tác động xã hội chất lượng giáo dục Sinh thời Chí inh viết: “Có kiểm tra huy động tinh thần tích cực lực lượng to tát cá nhân, biết rõ lực khuyết điểm cán bộ, sửa chữa giúp đỡ kịp thời.” Cơ sở p áp l Có thể khẳng định quản lý mà không kiểm tra quản lý hiệu trở thành quan liêu Điều khẳng định văn kiện ội nghị an chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V: Lãnh đạo mà không kiểm tra coi không lãnh đạo” Trong văn kiện Đại hội Đảng VI có đoạn viết: Kiểm tra chức chủ yếu Đảng, khâu quan trọng tổ chức thực hiện, biện pháp khắc phục bệnh quan liêu” Khi nói công tác kiểm tra Chủ Tịch dặn: Nếu tổ chức tốt kiểm tra giống có đèn pha, cán bộ, ưu điểm, khuyết điểm thấy rõ Có thể nói 90% khuyết điểm, sai sót nơi thiếu kiểm tra Nếu kiểm tra tốt chắn không sai sót đó, nghĩa tiến gấp mười, gấp trăm lần.” ay cố thủ Tướng Phạm Văn Đồng nói: Lãnh đạo kiểm tra một” kiểm tra bớt vũ khí cần thiết người đạo.” Ở Khoản 1, điều 32, chương IV - Quy chế tổ chức hoạt động hệ thống tra Giáo dục Đào tạo: Hiệu trưởng trường, có trách nhiệm sử dụng máy quản lý cán giáo viên trường để kiểm tra việc thực sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch cá nhân cá phận thuộc quyền, xét giả khiếu nại, tố cáo vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý để đưa hoạt động nhà trường vào kỷ cương nề nếp, nâng cao chất lượng hiệu Giáo dục Đào tạo ” Trong thực tế, số iệu trưởng thực nhiệm vụ cách triệt để linh hoạt mang lại kết cao, có iệu trưởng thực kiểm tra kết chưa cao nhiều nguyên nhân như: chưa linh hoạt sáng tạo, chưa nắm văn pháp quy, nguyên tắc kiểm tra nội * Luật giáo dục 2005 văn Luật có liên quan * Các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật giáo dục * Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục * Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 Chính phủ việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, ) * Điều lệ Trường trung học ban hành th o định số 23/2000/QĐ GD & ĐT ngày 11/7/2000 ộ trưởng ộ GD-ĐT * Căn thông tư 43/2006/TT- GD & ĐT ngày 23/10/2006 ộ GDĐT v/v ướng dẫn tra toàn diện trường phổ thông tra hoạt động sư phạm giáo viên phổ thông * Công văn số 1822/GDĐT-TTr ngày 26 tháng 10 năm 2010 Sở GDĐT việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội trường học * Công văn số 1413/SGDĐT-TTr ngày 07/9/2011 hướng dẫn thực nhiệm vụ tra năm học 2011-2012 C ươ g T C TR C TRU T C KIỂM TRA ỘI BỘ Ở MỘT C T TỈ ĐỒ TR AI u ểm - Văn thanh, kiểm tra cấp hướng dẫn kịp thời, ngày hoàn chỉnh tạo sở pháp lý nhiệm vụ cho công tác kiểm tra trường - Trách nhiệm cán quản lý t cấp tổ trở lên công tác kiểm tra nâng cao Ý thức tự kiểm tra giáo viên ngày phát huy - Trường xây dựng chuẩn kiểm tra dựa hệ thống văn pháp luật, văn pháp quy, hướng dẫn cấp trên, hàng năm kiểm tra toàn diện 1/3 tổng số giáo viên toàn trường, 2/3 số lại kiểm tra chuyên đề - Công tác kiểm tra nội trường học giúp nhà trường quản lý động viên, giúp đỡ giáo viên thực tốt nhiệm vụ giảng dạy giáo dục, góp phần nâng cao hiệu chất lượng giáo dục ặt khác việc kiểm tra nội trường học giúp Lãnh đạo nhà trường nắm r việc thực chương trình kế hoạch dạy học, việc chuẩn bị bài, lên lớp, đánh giá học sinh, mức độ tiến học sinh qua t ng học kỳ, năm không nh ng nắm việc thực công tác chủ nhiệm, hoạt động giáo dục khác công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên ế nguyên nhân - Về nhận thức: Chưa thấy r tầm quan trọng công tác kiểm tra nội trường học, coi kiểm tra nội trường học hoạt động phối hợp nằm biện pháp động viên thi đua, biện pháp để đánh giá Kiểm tra để bình bầu, xếp loại, kiểm tra nh ng sai phạm đó… nên dẫn đến thiếu khoa học Đánh giá vấn đề chưa xác, toàn diện; số giáo viên ý đến việc dạy học lớp hoạt động khác chưa thực quan tâm - Việc xây dựng kế hoạch cho công tác kiểm tra nội trường học có chưa đáp ứng yêu cầu ngành chiến lược phát triển giáo dục đổi phương pháp giáo dục iệu trưởng giao cho phó hiệu trưởng lập kế hoạch không kiểm tra, phê duyệt chưa đủ nội dung; thể thức văn không quy định; xây dựng kế hoạch chung, chưa cụ thể kế hoạch tuần tháng - Viêc lực chọn thành viên tham gia ban kiểm tra nội chưa chọn lọc kỹ, vài thành viên chưa có kỹ tư vấn, chưa đầu tư nắm bắt chuyên môn tất khối lớp nên nhiều gây khó khăn việc xếp loại tay nghề giáo viên - Công tác tự kiểm tra giáo viên tổ trường chưa trở thành tự giác thường xuyên mà mang tính đối phó - Khâu đánh giá rút kinh nghiệm, hiệu trưởng phân cấp cho tổ không xử lý kết quả, không công khai kết kiểm tra Kết đánh giá nặng hình thức động viên khích lệ; chưa đầu tư cho phần tư vấn thúc đẩy, kiểm tra không mang lại hiệu mong muốn Kiểm tra mang tính chất thời vụ, không thực phúc tra lại kết tính thúc đẩy không cao - Nội dung kiểm tra nội trường học chủyếu kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, chưa ý thực đầy đủ nội dung khác Kiểm tra chuyên đề ít, chủ yếu kiểm tra định kỳ th o lịch cụ thể t đầu năm học việc kiểm tra đột xuất giáo viên thực - Lưu tr chưa qui định: thiếu hồ sơ, chưa khoa học, đặc biệt hồ sơ kiểm tra chuyên môn 10 Chương Đ U T MỘT BI CA C KIỂM TRA ỘI BỘ TR T T TỈ T C ĐỒ T C AI B ệ p áp : Nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác kiểm tra nội - Phân tích giúp đội ngũ nhà giáo nhận thức vị trí, vai trò, nhiệm vụ, mục đích yêu cầu công tác kiểm tra nội trường học nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự nguyện, hoàn thành trách nhiệm cá nhân nhà giáo B ệ p áp 2: Xây dựng tổ chức thực kế hoạch kiểm tra nội - Xây dựng kế hoạch phải đảm báo tính khoa học, khả thi, dựa vào: Điều lệ nhà trường; Quy chế hoạt động trường T PT; văn hướng dẫn công tác kiểm tra ngành; tình hình thực tế đơn vị - Thực kế hoạch th o thời gian, đối tượng nội dung kiểm tra; phân công thành viên an lãnh đạo giám sát kiểm tra, điều chỉnh Phối hợp với tổ chức đoàn thể đạo tổ khối thực kế hoạch kiểm tra - Sau có kết kiểm tra rút kinh nghiệm, công khai kết kiểm tra B ệ p áp 3: Xây dựng lực lượng kiểm tra nội - Lựa chọn giáo viên có trình độ chuyên môn, lực sư phạm tốt; có kỹ giao tiếp - Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ lực lượng kiểm tra cách: tổ chức việc học tập có hệ thống để nâng cao trình độ đội ngũ kiểm tra cách thông qua thực tế công tác kiểm tra để hoàn thiện nghiệp vụ ồi dưỡng lực chuyên môn kiểm tra viên nhiều hình thức: tổ chức tiết dạy th o chuyên đề trường, tổ, phối hợp trường bạn giao lưu chuyên môn để giúp họ học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao tay nghề B ệ p áp 4: Xây dựng quy trình, quy định tiến hành kiểm tra nội qui định 11 B ệ p áp 5: Xây dựng thực kế hoạch phúc tra Phúc tra nhằm kiểm tra việc thực kiến nghị kết luận kiểm tra để ghi nhận, thông báo công khai kết khắc phục sai sót kịp thời xử lý cố tình sai phạm B ệ p áp 6: Tạo nguồn kinh phí hỗ trợ công tác kiểm tra nội yếu tố khác có liên quan đến hoạt động kiểm tra 12 KẾT U Đối với nhà trường phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục mục tiêu phấn đấu không ng ng uốn nâng cao chất lượng dạy – học hoạt động giáo dục khác phải có đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn v ng vàng Điều trì phát triển công tác kiểm tra đánh giá coi trọng trở thành việc làm thường xuyên người iệu trưởng Kiểm tra nội trường học nh ng chức quan trọng chu trình quản lý người iệu trưởng Là chức thiếu người làm quản lý: Quản lý mà không kiểm tra coi không quản lý” Đồng thời kiểm tra vũ khí sắc bén người làm quản lý nói chung người iệu trưởng nói riêng để nâng cao hiệu lực quản lý ơn n a kiểm tra nội giúp tìm nh ng điểm mạnh để phát huy tìm nh ng hạn chế để khắc phục t an Giám hiệu học sinh nhằm đưa Nhà trường t ng bước phát triển lên Kiểm tra nội trường học hoạt động đa dạng phức tạp nhiều công việc, động chạm đến nhiều đối tượng Cho nên iệu trưởng tiến hành cách tùy tiện mà phải cẩn trọng Để tránh nh ng sai sót, đ m lại kết cao người iệu trưởng trước tiên phải nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, chức năng, tầm quan trọng kiểm tra nội trường học Sau phải nắm v ng nguyên tắc, phương pháp, nội dung, hình thức quy trình kiểm tra Điều cuối phải biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện trường mình, tránh dập khuôn máy móc, cứng nhắc Kiểm tra nội trường học phải thực dựa văn quy phạm pháp luật Nhà nước, thực phải đảm bảo nguyên tắc, phải xác, công bằng, khách quan, không bị tình cảm chi phối Khi kiểm tra phải đảm bảo cân đối gi a “lý” “tình”, dựa vào lý việc kiểm tra gây tâm lý căng thẳng cho đối tượng kiểm tra kết chưa cao, ngược 13 lại kiểm tra mà tình nhiều làm cho đối tượng kiểm tra chảy ì, dân chủ trớn, không tự giác công việc Việc quan trọng người iệu trưởng sau kiểm tra phải tạo môi trường sư phạm lành mạnh cho nhà trường Người kiểm tra thấy hài lòng, người kiểm tra thấy thoải mái, thấy sai sót đáng tự giác sửa ch a không cần người khác thúc giục, làm cho tập thể nội nhà trường đoàn kết ỗi nhà trường, kiểm tra nội phải tồn song song với hoạt động khác, góp phần kích thích phát triển nhân tố tích cực, ngăn chặn đẩy lùi yếu tố tiêu cực, khơi dậy cá nhân lòng hăng say công việc làm sở cho việc kiểm tra đánh giá đạt hiệu Đồng thời giúp iệu trưởng kiểm soát đối tượng, đưa hoạt động giáo dục hướng định, biến trình kiểm tra thành trình tự kiểm tra Trên thực trạng công tác kiểm tra nội số trường T PT số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội Không có giải pháp tối ưu với cách làm hy vọng chất lượng công tác kiểm tra nội trường T PT địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày nâng cao gườ ự ũT ịT ị 14 ệ DA MỤC TÀI I U T AM K Ả Quang Anh, Đăng (2003), Những điều cần biết hoạt động tra kiểm tra ngành GD&ĐT , NX Chính trị quốc gia Đặng Quốc ảo (1999), Khoa học quản lý tổ chức , NX Thống kê, nội ộ Giáo dục đào tạo, Điều lệ trường trung học sở, trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học (kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐBGDĐT ngày 02/4/2007 ộ Giáo dục đào tạo, Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 Hướng dẫn tra toàn diện nhà trường, sở giáo dục khác tra hoạt động sư phạm giáo viên Nguyễn Phúc Châu (2003), Thanh tra, kiểm tra đánh giá quản lý giáo dục ài giảng cho lớp Cao học quản lý giáo dục) Trường Cán quản lý GD&ĐT ọc viện Quản lý giáo dục), Nội Hệ thống văn quy phạm pháp luật hành tra, kiểm tra lĩnh vực giáo dục 2007), NX Lao động –xã hội, Nội Luật Giáo dục năm 2005; Luật Thanh tra số 22/2004/Q 11; Lưu Xuân ới 2001), Nguyễn Thị Chín, Đề cương giảng tra kiểm tra nội trường học , Trường Cán quản lý Giáo dục đào tạo, Nội 10 Văn số 1822/GDĐT-TTr ngày 26 tháng 10 năm 2010 Sở GDĐT việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội trường học 12 Văn số 1413/SGDĐT-TTr ngày 07/9/2011 hướng dẫn thực nhiệm vụ tra năm học 2011-2012 15 MỤC ỤC Lý chọn đề tài ………………………………………………………………… ục đích nghiên cứu…………………………………………………… Chương 1: Cơ sở lí luận kiệm tra nội trường T PT ……………… …… ột số khái niệm công cụ ………………………………………………………….4 Cơ sở lí luận …………………………………………………………… ………….5 Cơ sở pháp lí…………………………………………………………… ………….7 Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra ………………………………………… Chương 3: Đề xuất số biện pháp …………………………………………… 11 Kết luận ………………………………………………………………………… 13 16

Ngày đăng: 31/07/2016, 16:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan