0

SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn vật lí ở trường THCS

11 2,347 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 12:10

Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài: Vật lý học sở nhiều ngành khoa học kỹ thuật quan trọng Vật lý gắn bó chặt chẽ có tác động qua lại trực tiếp với tiến khoa học kỹ thuật hiểu biết nhận thức vật lý có giá trị to lớn đời sống sản xuất Việc vận dụng phương pháp tích cực dạy học nói chung dạy học Vật Lý nói riêng nhân tố quan trọng để nang cao chất lượng Giáo dục Đào tạo, phương pháp dạy học cổ truyền " thầy đọc trò chép thuyết trình ….không phù hợp phương pháp dạy học giai đoạn đòi hỏi phải phát huy tính tích cực chủ động học sinh Vì đặt vấn đề để tiết học có thí nghiệm HS nghiên cứu, quan sát thí nghiệm cụ thể, xác khoa học Học sinh bước đầu làm quen với môn Vật lí hứng thú với tiết học lớp phải trang bị phương tiện, dụng cụ dạy học đầy đủ Qua hàng năm nhìn lại dụng cụ thí nghiệm qua sử dụng có phần hư hỏng giáo viên có lo lắng cho năm học tiếp theo, để có thí nghiệm đầy đủ cho tất học sinh cho tất học Xuất phát từ lý với trình tích luỹ kinh nghiệm giảng dạy năm qua, mạnh dạn đưa số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS Mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: 2.1 Mục đích nghiên cứu: Việc sử dụng thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng, hiệu lên lớp Tìm hướng để khắc phục tình trạng xuống cấp thiết bị thí nghiệm, việc sửa chữa số đồ dùng, thiết bị đơn giản phục vụ cho dạy học vật lý 2.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Hoạt động dạy học Vật lý giáo viên học sinh trường THCS Lý Tự Trọng số loại đồ dùng dạy học trang bị môn Vật lý Hoạt động giáo viên việc sửa chữa đồ dùng dạy học môn vật lý trường THCS Lý Tự Trọng Tìm hiểu việc sử dụng sửa chữa số đồ dùng dạy học đơn giản giáo viên học sinh địa bàn huyện Krông Búk Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS 2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu: Đổi phương pháp dạy học để phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh Thu thập thông tin đồ dùng dạy học Vật lý Tìm hiểu thực tiễn công tác sửa chữa số đồ dùng dạy học đơn giản địa bàn huyện Krông Búk cụ thể công tác trường THCS Lý Tự Trọng 2.4 Phương pháp nghiên cứu: Nhóm phương pháp nghiên cứu: quan sát, thực hành, đàm thoại, Đọc tài liệu nghiên cứu SGK, SGV, SBT Vật lí bậc THCS Phân tích, tổng hợp, rút nhận xét, rút kinh ngiệm tổng kết PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ SỬA CHỮA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ Cơ sở lí luận: Môn vật lý trường THCS giảng dạy chủ yếu phương pháp thực nghiệm, thiết bị phương tiện dạy học quan trọng định đến hiệu giảng dạy, góp phần đắc lực cho người giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh có ảnh hưởng quan trọng đến tư sáng tạo học sinh tìm hiểu chiếm lĩnh khoa học Các dạy có thí nghiệm chương trình nhiều, có gần hầu hết học Chương trình đề cập đến tượng trình khái niệm vật lí Cơ học Nhiệt học, Điện học, Quang học chủ yếu mức độ định tính mức độ định lượng Đối với việc giảng dạy môn vật lý việc vận sử dụng thiết bị dạy học việc làm thiếu trình dạy học đặc thù môn vật lý môn khoa học thực nghiệm, tri thức khoa học rút từ việc quan sát tượng, thu thập thông tin làm thí nghiệm để khẳng định đắn tri thức khoa học Muốn giáo viên phải khai thác triệt để kỹ sử dụng có hiệu thiết bị dạy học có Đồng thời việc tiến hành trực tiếp thí nghiệm Vật lí tạo điều kiện rèn luyện cho học sinh kĩ thực hành, thái độ ứng xử thực tiển cần thiết cho việc học vật lí lớp bậc trung học phổ thông Do trình dạy học phải cho học sinh trực tiếp tiếp xúc với đồ dùng thí Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS nghiệm Nếu thí nghiệm tiến hành bị cố giáo viên giảng dạy người phải tích cực sửa chữa đồ dùng thí nghiệm Với mục đích cuối đảm bảo cho học sinh tiếp cận kiến thức khoa học Cơ sở thực tiễn: Trong trường THCS nay, thiết bị dạy học có phòng thí nghiệm Bộ giáo dục Đào tạo trang bị tương đối đầy đủ Qua nghiên cứu chương trình trình dạy học, thân nhận thấy người thầy không dừng lại việc giảng dạy, sử dụng đồ dùng dạy học có mà biết sửa chữa số đồ dùng dạy học đơn giản phục vụ cho thí nghiệm Việc sửa chữa đồ dùng dạy học công việc cần thiết đặt cho tất giáo viên Trong trình dạy học, thân tự nhận thấy rằng: sử dụng thiết bị dạy học công việc quan trọng người giáo viên qua thời gian đồ dùng thí nghiệm thường xuống cấp, hư hỏng, không đáp ứng yêu cầu thí nghiệm cần phải khắc phục sửa chữa II THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ VIỆC SỬA CHỮA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THCS Nhân viên phụ trách phòng thiết bị chưa thực nắm chuyên môn mình, đào tạo chưa nắm hết danh mục thiết bị có Thời gian làm việc mang tính hành chính, rảnh rổi chưa kiêm tra thiết bị hư hỏng nhẹ để tu sửa Giáo viên dạy vật lý số không sử dụng đồ dùng dạy học, đồ dùng cồng kềnh nên ngại không mang lên lớp Một số giáo viên lên lớp thiếu chuẩn bị, thấy đồ dùng hư hỏng nhẹ không chịu sửa lại để phục vụ giảng dạy Qua kinh nghiệm giảng dạy thân thấy việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lý đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị thật chu đáo cẩn thận, phải chuẩn bị đầy đủ thiết bị dạy học cần thiết, phải làm trước thí nghiệm cho đạt kết mong muốn Chính yêu cầu làm cho giáo viên nâng cao ý thức tự giác tinh thần trách nhiệm để đạt hiệu cao cho dạy Học sinh quen việc sử dụng thiết bị song nội dung thí nghiệm khó nhiều thời gian làm thí nghiệm Hơn số lượng thiết bị nên học sinh chưa trực tiếp làm thí nghiệm Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS Hiên trường THCS Lý Tự Trọng nói riêng nhà trường thuộc địa bàn huyện Krông Búk nói chung chưa có phòng học thực hành riêng, có cán phụ trách thí nghiệm chưa giúp cho giáo viên chuẩn bị tốt thực tốt thí nghiệm thực hành việc sử dụng thiết bị giáo viên gặp nhiều khó khăn Giáo viên phải khắc phục khó khăn trước mắt sử dụng tốt thiết bị dạy học để giảng dạy cho đạt hiệu cao đáp ứng yêu cầu đổi Ngoài dạy có sử dụng thiết bị dạy học giúp học sinh phải tự nghiên cứu làm thí nghiệm để rút kiến thức, giáo viên giải thích nhiều kết rút học sinh tìm bên cạnh giáo viên thấy thoải mái tự tin gây lòng tin học sinh qua thí nghiệm vật lý hút em học vật lý Qua học môn vật lý nhận thấy việc sử dụng thiết bị dạy học làm cho không khí lớp học sôi hào hứng, vui vẻ thoải mái hơn, gây hứng thú học tập học sinh , giúp học sinh yêu thích môn vật lý Các thí nghiệm trang bị theo danh mục đáp ứng phần yêu cầu thí nghiệm cho học chương trình Nhìn chung chất lượng thiết bị trang cấp bước đầu sử dung tốt, dạy học đảm bảo tính thành công thí nghiệm cao Tuy nhiên trình dạy học gặp phải khó khăn vướng mắc, số thiết bị qua thời gian sử dụng có xuống cấp nên ảnh hưởng đến kết thí nghiệm lớn III CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng đồ dùng dạy học môn vật lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học: Một là: Để giúp cho giáo viên sử dụng có hiệu thiết bị dạy học Ban giám hiệu cần có quan tâm, đạo sát việc sử dụng thiết bị dạy học giáo viên Thường xuyên dự thăm lớp, góp ý tổ chuyên môn chuyên đề sử dụng thiết bị dạy học cho có hiệu cao nhất, động viên khích lệ tạo điều kiện tốt để giáo viên khắc phục khó khăn điều kiện sở vật chất nhà trường thiếu, thiết bị chưa xác Hai là: Các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề đưa bàn bạc trao đổi vấn đề đổi phương pháp dạy học Từ rút Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS kinh nghiệm, học bổ ích việc sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học cho có hiệu cao nhằm không ngừng đổi để nâng cao chất lượng dạy học Ba là: Mỗi giáo viên cần phải phải nắm vững mục tiêu dạy học, kế hoạch dạy học, nhiệm vụ đổi phương pháp dạy học, sử dụng triệt để có hiệu phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu dạy Thực yêu nghề, hết lòng học sinh thân yêu Người thầy đổi phương pháp, sử dụng có hiệu thiết bị day học nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo, tích cực học sinh Đa dạng hoá hình thức dạy học, đổi kiểm tra đánh giá dạy học Thiết bị dạy học sử dụng vào lúc cần thiết học, lúc học sinh muốn quan sát trạng thái tâm lý phù hợp Thiết bị dạy học sử dụng có hiệu cao sử dụng lúc, nội dung phương pháp Khi tiến hành thí nghiệm cần tìm vị trí lắp đặt thiết bị dạy học lớp hợp lý nhất, để học sinh ngồi vị trí lớp quan sát được, vị trí đặt thiết bị dạy học phải đảm bảo yêu cầu chiếu sáng Thiết bị dạy học dược sử dụng có kết hợp chặt chẽ với phương pháp dạy học khác nhằm kích thích hứng thú học tập học sinh, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức cách chủ động sáng tạo Hiệu sử dụng thiết bị dạy học phụ thuộc vào ham muốn thích thú học sinh , giáo viên phải tạo ham muốn việc làm cụ thể đặt tình có vấn đề tình sử dụng thiết bị dạy học Các biện pháp hạn chế hư hỏng sửa chữa số thiết bị dạy học đơn giản: Ban giám hiệu phải có kế hoạch tu sửa số đồ dùng đơn giản dễ sửa chữa năm học Chỉ đạo giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học cách khoa học, tự giác tu sửa thiết bị đơn giản để sử dụng Nhân viên thiết bị có kế hoạch bảo quản, tu sửa đồ dùng theo định kỳ, phải nắm nguyên tắc số thiết bị đơn giản Sắp xết thiết bị phải khoa học theo môn, lớp Công tác bảo quản thiết bị yếu tố định đến độ bền đồ dùng thí nghiệm, việc bảo quản đồ dùng cần thiết Trước hết việc xếp đồ dùng phòng thiết bị phòng môn phải khoa học hợp lí Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS danh mục Phải lau chùi lau khô thiết bị sau thực hành xong Các thiết bị điện nguồn pin, đèn pin, phải để vị trí khô để xa loại đồ dùng chất lỏng, dung môi Các loại kim nam châm không để gần với nam châm có từ tính mạnh Phải tiến hành kiểm tra công tác bảo quản thường xuyên lau chùi thiết bị định kì Đối với dụng cụ thí nghiệm vật lí, trình giảng dạy người giáo viên phải xác định loại đồ dùng dễ hỏng, dễ khắc phục loại đồ dùng việc hỏng hóc xảy Một số ví dụ đồ dùng thiết bị đơn giản hay bị hỏng cách sửa chữa: +Các trục lăn thí nghiệm máng Mắc xoen bị ô xi hoá +Một số thí dụng cụ thí nghiệm tính dẫn nhiệt chất thường bị hỏng đầu văn ốc vít nhỏ nên không lắp vào giá chung +Các màng cao su thí nghiệm áp suất chất lỏng thường bị rách bị lỏng không gắn vào ống thuỷ tinh +Các dây điện trở bị đứt bị bung dây không tiếp xúc, dẫn điện +Hệ thống dây nối chốt cắm đơn thường bị tách rời khỏi +Các giá lắp pin bị ô xi hoá theo thời gian nên tiếp xúc dẫn điện +Các biến trở qua thời gian chạy không tiếp xúc với cuộn dây nên chập chờn sử dụng +Các kim nam châm nam châm có cực không so với màu sơn + Các ray nằm ngang thí nghiệm lực điên từ làm đồng nên số số bị ô xi hoá nên tiếp xúc điện +Một số cuộn dây tạo nam châm điện bị đứt tiếp xúc điện +Các máy phát điện (một chiều, chiều) nhiều phận chổi quét ổ góp điện tiếp xúc nên phát điện chập chờn +Một số hộp quan sát ánh sáng ánh sáng tán xạ vật màu không hoạt động Sửa chữa hư hỏng đồ dùng dạy học vật lí: Khắc phục hư hỏng lò xo đơn giản, cách thay óc vít cưa ngắn đoạn cán nhựa sau dùng keo 502 dán cố định lò xo với cán Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS Một số thí dụng cụ thí nghiệm tính dẫn nhiệt chất thường bị hõng đầu văn ốc vít nhỏ nên không lắp vào giá chung, ta phải dùng dũa, dũa lại phần êcu sau dùng kìm văn vào giá đở Các màng cao su thí nghiệm áp suất chất lỏng thường bị rách bị lỏng không gắn vào ống thuỷ tinh, ta thường dùng sợi dây cao su nhỏ để gắn chặt màng cao su vào ống thuỷ tinh thay màng cao su Với giá lắp pin bị hỏng tiếp xúc điện kém, ta thường xuyên dùng giấy ráp đánh bóng phần tiếp xúc cực âm cực dương giá lắp, dung miếng bìa nhỏ chêm hai cặp pin để pin nằm cố định giá Trường hợp chốt tiếp điện bị hỏng phải hàn dây vào chốt sau dùng kìm xiết óc vít lại cho chặt Đối với dây điện trở bị đứt biện pháp phải hàn nối lại với chốt tiếp điện sau dùng keo dán cố định giá hình trụ Khi hàn loại dây constantan nên khó dính với thiếc người hàn phải nối với đoạn dây đồng Hàn xong, dùng Ôm kế kiểm tra lại lần nữa., Với hệ thống dây nối chốt cắm đơn thường bị tách rời khỏi nhau, cách tốt xữ lí mang tính lâu dài trước văn vào chốt cắm phải cho thiếc hàn vào đầu nối dây Cách làm: Dùng mõ hàn tẩm nhựa thông vào mối nối sau cho thiếc vào vừa đủ sau vặn dây cố định vào chốt cắm Đối với biến trở chạy thường hay chập chờn khi lắp vào mạch điện ta nên dùng Ôm kế kiểm tra lại mối nối bị hở cần dùng kìm xiết chặt lại sau dùng cờlê mở trục gắn chạy tháo chạy dùng giấy nhám đánh lớp bị ô xi hoá phần tiếp xúc với cuộn dây sau lắp lại dùng Ôm kế kiểm tra lần Các ray nằm ngang thí nghiệm lực điên từ làm đồng nên số số bị ô xi hoá nên tiếp xúc điện kém, cách tốt ta ta dùng giấy nhám mịn đánh nhẹ lên phần thiếp xúc hai đồng làm ray đồng lăn nằm ngang, sau dùng ôm kế kiểm tra lại tiếp xúc Các máy phát điện phận chổi quét và ổ góp điện tiếp xúc kém, nguyên nhân chủ yếu phần ổ góp bị ô xi hoá ta nên dùng giấy nhám đánh bóng lại phần ổ góp dùng kìm nắn lại chổi quét cho tiếp xúc tốt PHẦN III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ TỔNG KẾT Kết thực hiện: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS Thực tốt số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học chất lượng dạy học nâng cao Giáo viên thấy thoải mái tự tin gây lòng tin học sinh qua thí nghiệm vật lý hút em học vật lý Với việc bắt tay trực tiếp vào sửa chữa đồ dùng dạy học đơn giản thân thu số kết ban đầu khả quan Đó là: Bước đầu đảm bảo tiết học có dụng cụ thí ngiệm, khắc phục hư hỏng đồ dùng dạy học Bộ Giáo dục trang bị giải việc thiếu số thiết bị dạy học học Những đồ dùng tự sửa chữa phần giải việc thiếu đồ dùng dạy học số tiết học Các dụng cụ sửa chữa đưa vào giảng dạy đảm bảo tính thành công cao Tiết kiệm tiền nhà nước Bài học kinh nghiệm: Trong trình giảng dạy môn vật lí người giáo viên luôn phải sử dụng đồ dùng thiết bị thí nghiệm Các tiết học có sử dụng đồ dùng dạy học đảm bảo mức độ thành công cao tạo không khí học tập sôi gây hứng thú học tập cho học sinh Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học thường xuyên nghiên cứu thí nghiệm vật lí từ tìm nhựơc điểm thiết bị để tiến hành khắc phục sửa chữa Chuẩn bị đầy đủ yêu cầu tiến hành thí nghiệm sửa chữa đồ dùng dạy học Giáo viên có ý thức vươn lên giảng dạy, nhiệt tình với công việc sửa chữa số đồ dùng dạy học đơn giản Luôn đúc rút kinh nghiệm sau lần làm thí nghiệm để có hướng khắc phục bổ sung Việc sử dụng thiết bị tiến hành thường xuyên liên tục có hiệu tạo hứng thú học tập , phát huy tính tích cực sáng tạo rèn kỹ thực hành học sinh Xây dựng đội ngũ cán lớp thật tốt để kết hợp với giáo viên trình tổ chức dạy học ( phân nhóm, phân công nhiệm vụ cho thành viên nhóm) Rèn kỹ sử dụng thiết bị dạy học hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị dạy học quy trình, mục đích, khoa học, xác Sau thí nghiệm thiết bị phải lâu chùi cẩn thận để vị tí tránh va đập gây đổ vỡ Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS 3.Tổng kết: Nhà trường thường xuyên theo dõi đánh giá việc sử dụng bảo quản thiết bị dạy học trường, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn, buổi tập huấn sử dụng bảo quản thiết bị dạy học cho cán bộ, giáo viên nhà trường để trao đổi rút kinh nghiệm lẫn Có kế hoạch bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy, quản lý tốt thiết bị cấp, hàng năm tổ chức thi làm, sửa chữa đồ dùng dạy học để giáo viên phát huy tính sáng tạo dạy học Với nội dung thân mong muốn làm phong phú thêm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa số đồ dùng dạy học đơn giản Trên suy nghĩ, việc làm làm, thực trình công tác giảng dạy trường THCS Lý Tự Trọng Những kết gặt hái bước đầu, tương lai tới dụng cụ dạy học tiếp tục xuống cấp cần sửa chữa, xin trình bày để đồng nghiệp tham khảo mong góp ý chân thành để thân hoàn thiện góp phần nhỏ vào phong trào chung nghiệp giáo dục Cuối thân chân thành cảm ơn bạn đọc bỏ chút thời gian quý báu để đến với đề tài xin tiếp thu ý kiến góp ý quý thầy, cô giáo./ Krông Búk, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Người thực Lưu Đức Dũng 10 Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS TRANG PHỤ LỤC Phần I: Mở đầu Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phần II: Nội dung: I Cơ sở lý luận sở thực tiễn số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn vật lý Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn II Thực trạng sử dụng đồ dùng dạy học việc sửa chữa đồ dùng dạy học vật lý trường THCS III Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng sửa chữa đồ dùng dạy học môn vật lí Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng đồ dùng dạy học môn vật lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học 2.Các biện pháp hạn chế hư hỏng sửa chữa số thiết bị dạy học đơn giản Phần III: Bài học kinh nghiệm tổng kết Kết thực Bài học kinh nghiệm Tổng kết TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Sách giáo khoa Vật lí bậc THCS - Sách giáo viên Vật lí bậc THCS - Sách tập Vật lí bậc THCS - Hồ sơ, sổ sách, Danh mục thiết bị phòng thiết bị 11 [...]... sở thực tiễn II Thực trạng sử dụng đồ dùng dạy học và việc sửa chữa đồ dùng dạy học vật lý ở trường THCS III Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn vật lí 1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học môn vật lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học 2.Các biện pháp hạn chế hư hỏng và sửa chữa một số thiết bị dạy học đơn giản Phần III: Bài học kinh nghiệm và. . .Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn Vật lí ở trường THCS TRANG PHỤ LỤC Phần I: Mở đầu 1 Lý do chọn đề tài 2 Mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Phần II: Nội dung: I Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học môn vật lý 1 Cơ sở lý luận... và sửa chữa một số thiết bị dạy học đơn giản Phần III: Bài học kinh nghiệm và tổng kết 1 Kết quả thực hiện 2 Bài học kinh nghiệm 3 Tổng kết TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Sách giáo khoa Vật lí bậc THCS - Sách giáo viên Vật lí bậc THCS - Sách bài tập Vật lí bậc THCS - Hồ sơ, sổ sách, Danh mục thiết bị trong phòng thiết bị 11 ... chữa đồ dùng dạy học vật lý trường THCS III Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng sửa chữa đồ dùng dạy học môn vật lí Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng đồ dùng dạy học môn vật lý nhằm nâng cao. .. NGHIỆM VÀ TỔNG KẾT Kết thực hiện: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS Thực tốt số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học. .. phương pháp dạy học Từ rút Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học sửa chữa đồ dùng dạy học môn Vật lí trường THCS kinh nghiệm, học bổ ích việc sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học cho
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn vật lí ở trường THCS, SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn vật lí ở trường THCS,

Từ khóa liên quan