0

skkn một vài kinh nghiệm dạy học phan di truyen và biến dị trong sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cự

18 1,841 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 23:40

LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu tập thể thầy cô giáo nhà trường tạo điều kiện thời gian, cung cấp tài liệu tham khảo, đóng góp số kinh nghiệm giảng dạy việc áp dụng lý thuyết vào thực tế giảng dạy môn sinh học Nhằm giúp hoàn thành đề tài Trong trình thực không tránh khỏi mặt hạn chế Rất mong nhận góp ý Ban Giám Hiệu bạn đồng nghiệp … Xin trân trọng cảm ơn ! Mục lục Nội dung Trang LỜI CẢM ƠN .1 A PHẦN MƠ ĐAU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : .4 III NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : .4 Nghiên cứu sở lý luận phương pháp dạy học tích cực : .4 VI.ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU : Đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu V PHẠM VI NGHIÊN CỨU : VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục : Phương pháp điều tra : .5 Phương pháp thống kê toán học VII CƠ SỞ NGHIÊN CỨU : .5 VIII GIẢ THIẾT KHOA HỌC: IX CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI: B PHẦN NỘI DUNG ĐỀ TÀI : 1, Phương pháp luận : .6 2, Thực trạng dạy học trước thực đề tài : 3, Việc áp dụng đề tài vào thực tiễn : .9 4, Biện pháp phối hợp : .14 5,Biện pháp tuyên dương khen thưởng : .15 6,Kết đạt : .15 7, Bài học kinh nghiệm : 15 16 C PHẦN KẾT LUẬN CHUNG : 16 PHẦN PHỤ LỤC : .17 I Tài liệu tham khảo : 17 II Mẫu phiếu điều tra : 17 A PHẦN MƠ ĐAU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Năm học 2006 – 2007 năm học tiếp tục triển khai đại trà chương trình giáo dục phổ thông theo tinh than nghị 40 - 41 Quốc hội khoá X Đảng nhấn mạnh công tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ : “đổi tư giáo dục cách quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cấu hệ thống tổ chức chế quản lý để tạo dược chuyển biến toàn diện giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục khu vực giới; khắc phục cách đổi chắp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể, thiếu kế hoạch đồng Xây dựng giáo dục dân, dân, dân; bảo đảm công hội học tập cho người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập học tập suốt đời …”; năm triển khai thực kết luận hội nghị Trung ương VI ( khoá IX ) ve tiếp tục thực nghị Trung ương II ( khoá VIII ) “ Đổi phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyen thụ chieu, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo ngươì học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học đảm bảo đieu kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh” Định hướng pháp chế hoá luật giáo dục, Đieu 24,25\ : “phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học ; boi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niem vui, hứng thú học tập cho học sinh” Năm học 2006 – 2007 năm học thực vận động : “ nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” động lực, chủ trương sát đánh giá chất lượng học tập học sinh trách nhiệm người giáo viên tình hình giáo dục đổi phát triển Hiện nay, thực tế giảng dạy ton phương pháp truyen thụ kiến thức có sẵn, giáo viên lên lớp chủ yếu giảng giải , thuyết trình Học sinh chủ yếu nghe, ghi, trả lời số câu hỏi thay học thuộc lòng đieu thay, cô truyen thụ Trong năm qua, với đổi phương pháp dạy học nước Mỗi thay, cô giáo phải có nhiệm vụ xây dựng cho phương pháp giảng dạy tích cực để khắc phục phương pháp giảng dạy thụ động truyen thụ kiến thức chieu Với lý suy nghĩ mạnh dạn đưa ra: “Một vài kinh nghiệm dạy học phan Di truyen Biến dị Sinh học theo phương pháp dạy học tích cực”, nội dung nghiên cứu từ năm học 2005 – 2006 đến II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : Của cấp THCS Tuy nhiên học sinh lớp học đến phan Di truyen Biến dị, đa phan học sinh bị chững lại, loại kiến thức vừa mới, vừa trừu tượng khó học sinh, bên Với kết cấu chương trình Sinh học từ lớp đến lớp phù hợp với mục tiêu giáo dục cạnh giáo viên gặp khó khăn ve sở vật chất, phương tiện dạy học, tài liệu tham khảo … Như vậy, phương pháp dạy học tích cực để phan giúp học sinh vượt qua khó khăn dan khắc phục rút kinh nghiệm phương pháp dạy học để đạt kết năm học năm học III NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : Nghiên cứu sở lý luận phương pháp dạy học tích cực : 2.Nghiên cứu tình hình thực trạng địa phương,giáo viên, học sinh, thực tế nhà trường 3, Nhiệm vụ vận dụng biện vào đề tài: Nhằm giúp học sinh : Kĩ làm việc với sách giáo khoa Kĩ quan sát, phân tích Kĩ thực hành Kĩ làm việc độc lập, tư duy, khả phán đoán, Kĩ hoạt động nhóm … Như để giúp học sinh nắm nội dung kiến thức học cách chủ động chắn VI ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU : Đối tượng nghiên cứu Đổi phương pháp dạy học trọng tâm đổi giáo dục Với “Một vài kinh nghiệm dạy học phan Di truyen Biến dị Sinh học theo phương pháp dạy học tích cực” Khách thể nghiên cứu Bộ môn sinh học 9, trình độ học sinh địa phương nơi nhà trường đứng chân V PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Đe tài vận dụng vào chương trình Sinh học lớp cấp học Trung học sở VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Để thực đe tài vận dụng phương pháp nghiên cứu sau : Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục : Qua dạy môn sinh học 6, năm thứ thực thay sách giáo khoa áp dụng phương pháp dạy học , với thân đong nghiệp áp dụng phương pháp dạy học tích cực , kết học tập học sinh nâng cao rõ rệt , dạy mục : “ loại rễ” ( sinh học ), tiến hành sau : Giáo viên yêu cau học sinh đặt lên bàn loại rễ chuẩn bị, để quan sát, Học sinh trao đổi thảo luận nhóm để xếp loại rễ theo đặc điểm chúng Các nhóm báo cáo kết quả, cho biết rễ phân thành loại Sau nhóm bổ sung Giáo viên kết luận chung, roi minh hoạ qua tranh Với phương pháp dạy học này, học sinh nắm kiến thức cách chủ động hơn, chắn Phương pháp điều tra : Năm học 2006 – 2007, học kì I phân công dạy môn sinh khối lớp khối lớp Để tìm hiểu ve sở thích học môn học sinh, cho em trả lời câu hỏi sau : Em có suy nghĩ học môn sinh học ? a, thích ; b , không thích ; c, học ; d, khó học Qua kết đieu tra cho thấy : Truyen thụ kiến thức theo phương pháp thụ động: số học sinh không thích học môn sinh chiếm tỉ lệ cao Truyen thụ kiến thức theo phương pháp tích cực: số học sinh yêu thích môn sinh chiếm tỉ lệ cao Phương pháp thống kê toán học Ngoài sử dụng số phương pháp bổ trợ phương pháp trò chuyện, phương pháp giúp hiểu học sinh ve phương diện, điểm để gắn chặt tình cảm thay trò gan gũi để dạy học tốt VII CƠ SỞ NGHIÊN CỨU : Đe tài thực lớp khối VIII GIẢ THIẾT KHOA HỌC: Nếu đề tài áp dụng khối lớp trường cách đồng bộ, khoa học, có đầu tư nhiệt tình giáo viên môn sinh học tin chất lượng học tập môn đạt kết mong muốn IX CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI: Đề tài gồm 03 phần A Phần mở đầu B Phần nội dung C Phần kết kuận chung B PHẦN NỘI DUNG ĐỀ TÀI : 1, Phương pháp luận : Phương pháp tích cực thuật ngữ rút gọn dùng nhieu nước, để phương pháp giáo dục / dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học “ Tích cực” phương pháp tích cực dùng với nghĩa hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực Phương pháp tích cực hướng tới việc hoạt động hoá, tích cực hoá hoạt động nhận thức người học nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy Hình thành phát triển tích cực đieu kiện, đong thời kết phát triển nhân cách trình giáo dục Muốn đổi cách học phải đổi cách dạy Rõ ràng cách dạy đạo cách học ngược lại thói quen học tập trò có ảnh hưởng tới cách dạy thay … Trong đổi phương pháp phải có hợp tác thay trò, có phối hợp hoạt động dạy với hoạt đông học thành công Thuật ngữ : “ phương pháp tích cực”hàm chứa phương pháp dạy phương pháp học Phương pháp dạy học tích cực nêu đặc trưng sau : Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh Trong phương pháp tích cực, người học – đối tượng hoạt động dạy, đong thời chủ thể hoạt động học – hút vào hoạt động học tập giáo viên tổ chức đạo, thông qua tự lực khám phá đieu chưa rõ tự động tiếp thu tri thức giáo viên đặt Được đặt vào tình đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, thí nghiệm, giải vấn đe đặt theo cách suy nghĩ mình, từ vừa nắm kiến thức, kĩ mới, vừa nắm phương pháp “làm ra” kiến thức kĩ đó, không rập theo khuôn mẫu sẵn có, bộc lộ phát huy tiem sáng tạo Dạy theo cách giáo viên không đơn giản truyen đạt kiến thức mà hướng dẫn hành động Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học, phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không biện pháp nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu dạy học Trong xã hội đại biến đổi nhanh – với bùng nổ thông tin, khoa học kĩ thuật công nghệ phát triển vũ bão – nhoi nhét vào đau trẻ khối lượng kiến thức ngày nhieu Phải quan tâm dạy cho trẻ phương pháp học từ bậc tiểu học lên bậc học cao phải trọn Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Nếu rèn luyện cho người học có phương pháp, kĩ , thói quen, ý chí tự học tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có người , kết học tập nhân lên gấp bội Vì ngày nay, người ta nhấn mạnh hoạt động học trình dạy – học, nỗ lực tạo chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đe phát triển tự học trường phổ thông, không tự học nhà sau học lớp mà tự học tiết học có hướng dẫn trực tiếp thay Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác Trong lớp học mà trình độ kiến thức, tư học sinh đong đeu tuyệt đối áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận phân hoá ve cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, học thiết kế thành chuỗi công tác độc lập Kết hợp đánh giá thay với tự đánh giá trò Trong dạy học việc đánh giá học sinh không nhằm mục đích nhận định trạng học đieu chỉnh hoạt động dạy trò mà đong thời tạo đieu kiện nhận định thực trạng học đieu chỉnh hoạt động dạy thay Trước thường quan niệm giáo viên giữ độc quyen đánh giá học sinh Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kĩ tự đánh giá để tự đieu chỉnh cách học Liên quan đến đieu này, giáo viên can tạo đieu kiện thuận lợi để học sinh tham gia đánh giá lẫn – tự đánh giá đieu chỉnh hoạt động kịp thời lực can cho thành đạt sống mà nhà trường can phải trang bị cho học sinh Theo hướng phát triển phương pháp tích cực để đào tạo người động, sớm thích nghi với đời sống xã hội việc kiểm tra đánh giá dừng lại yêu cau tái kiến thức, lặp lại kĩ học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo việc giải tình thực tế Từ dạy học thụ động sang dạy học tích cực, giáo viên không đóng vai trò đơn thuan người truyen đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kĩ năng,thái độ theo yêu cau chương trình Trên lớp, học sinh hoạt động chính, giáo viên nhàn nhã hiểu soạn giáo án, giáo viên phải đau tư công sức, thời gian nhieu so với kiểu dạy học thụ động thực lên lớp với vai tròlà người gợi mở, xúc tác, động viên , cố vấn , trọng tài hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi học sinh Giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghe tổ chức, hướng dẫn hoạt động học sinh mà nhieu diễn biến tam dự kiến giáo viên 2, Thực trạng dạy học trước thực đề tài : Qua nhieu năm giảng dạy môn sinh học cấp THCS qua năm thực thay sách đại trà từ lớp đến lớp 9, có nhận xét sau : Đối với lớp thay sách 6,7,8,9 phát huy tính tích cực học sinh Tuy nhiên tính tích cực chưa thể đong học sinh lớp học Đieu việc học chuẩn bị nhà học sinh chưa chu đáo , học sinh trả lời câu hỏi dựa vào tóm tắt sách giáo khoa để trả lời Hoạt động thảo luận nhóm chưa bảo đảm tính trật tự, nghiêm túc, thành viên nhóm chưa thật bàn bạc mà dựa dẫm vào học sinh khá, giỏi … Nhìn chung chưa phát huy tính hoạt động tập thể Riêng lớp tiếp xúc chương trình thay sách giáo khoa , học sinh phải đối mặt với khối kiến thức hoàn toàn , riêng phần Di truyền Biến dị kiến thức trừu tượng , điểm bế tắc em học sinh học lớp Vì vay, để phát huy tính tích cực học tập học sinh gặp nhieu khó khăn Những ton lý giải sau : Ve ý thức, số học sinh có động cơ, thái độ học tập chưa tốt Địa bàn nơi trường đóng thuộc vùng nông thôn, mặt dân trí chưa đong đeu, kinh tế chủ yếu nông nghiệp, đời sống người dân nhieu khó khăn, việc chăm sóc quan tâm đến học hành chưa thật mức … Ve đội ngũ giáo viên : be mặt kinh nghiệm giảng dạy mỏng , đời sống kinh tế khó khăn,tài liệu tham khảo dành cho giáo viên môn thiếu thốn, việc boi dưỡng, tiếp thu chuyên đe hạn chế … Ngoài việc đánh giá thi cử thực chưa thật đeu tay nghiêm túc ảnh hưởng đến thái độ động học tập học sinh Vậy việc áp dụng “Một vài kinh nghiệm dạy học phan Di truyen Biến dị sinh học theo phương pháp day học tích cực” nhằm góp phan vào việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường 3, Việc áp dụng đề tài vào thực tiễn : - Để thực biện pháp , đau năm học tiến hành đieu tra tình hình học tập môn sinh học em học sinh khối lớp sau : Em cho biết suy nghĩ em học môn sinh học ? Thích 20% Không thích 40% Học 30% Khó học 10% Kết học tập môn sinh học qua năm gan sau : Thời gian Dưới trung bình Trên trung Khá , giỏi bình 2002 – 2003 40 % 48 % 12 % 2003 – 2004 37 % 45 % 18 % 2004 – 2005 33 % 46 % 21 % 2005 - 2006 18% 38% 44% Qua đieu tra sơ cho thấy chất lượng học tập học sinh có tiến hơn, nhiên số trung bình chiếm với tỉ lệ cao Với trách nhiệm người dạy học can phải sử dụng phương pháp dạy học tích cực để nâng dan chất lượng dạy học hau đáp ứng yêu cau giáo dục lâu dài Đối với phan Di truyen Biến dị môn sinh học 9, loại kiến thức vừa vừa trừu tượng, khó học sinh Để giúp học sinh nắm kiến thức phan chuẩn bị vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy : Xác định mục tiêu học Lựa chọn phương pháp phù hợp cho học, thiết kế hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh, chuẩn bị dụng cụ dạy học theo yêu cau học, tổ chức hoạt động nhóm,kiểm tra việc chuẩn bị nhà học sinh, … Đó yếu tố bên tác động đến thành công tiết dạy liên quan đến chất lượng học tập học sinh Bằng phương pháp dạy học tích cực, áp dụng để dạy : “ Lai cặp tính trạng” sau : Mục tiêu học : học sinh phải hiểu nội dung, mục đích ứng dụng phép lai phân tích, phân biệt tượng di truyen trội hoàn toàn trội không hoàn toàn Tiến trình dạy : Hoạt động giáo viên 1, Lai phân tích : GV : yêu cau HS nghiên cứu khái niệm Kiểu gen sgk, nêu điểm giống khác kiểu gen sau : AA,Aa, aa GV: em hiểu thể đong hợp trội, thể đong hợp lặn ,thể dị hợp ? GV: xác định kiểu hình (KH)và kiểu gen (KG) hệ F1 phép lai sau a, P: Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa b, P: Hoa đỏ Aa x Hoa trắng aa GV: em có nhận xét ve KG hoa đỏ phép lai ? Làm cách để xác định KG thể mang tính trạng trội đong hợp hay dị hợp ? GV kết luận : phép lai gọi phép lai phân tích , em cho biết : Thế lai phân tích? lai phân tích nhằm mục đích ? GV: để cố nội dung kiến thức này, cho HS làm tập đien từ cuối mục III SGK 2, Y nghĩa tương quan trội – lặn : Trong phan , HS can hiểu tương quan trội – lặn tượng phổ biến giới sinh vật, việc xác định tương quan chọn giống vật nuôi , can thiết , từ thấy ứng dụng lai phân tích GV sử dụng câu hỏi : a, Tương quan trội – lặn xác định 10 Hoạt động học sinh HS nêu : kiểu gen AA, aa gom : 2gen giống ; kiểu gen : Aa gom : gen khác HS nêu : đong hợp trội : AA đong hợp lặn : aa dị hợp : Aa HS xác định kết phép lai a, P: Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa G: A a F1: Tỉ lệ KG: Aa Tỉ lệ KH : 100 % Hoa đỏ b, P: Hoa đỏ x Hoa trắng Aa aa G : A, a a F1: Tỉ lệ KG : 1Aa : 1aa Tỉ lệ KH : 1Hoa đỏ : Hoa trắng HS: KG AA Aa đeu biểu KH hoa đỏ HS nêu : cho tiến hành phép lai dựa vào kết phép lai để xác định HS nêu nội dung lai phân tích mục đích phép lai xác định KG thể mang tính trạng trội đong hợp hay dị hợp HS nêu : a, Muốn xác định tương quan trội – lặn phải sử dụng phương pháp cách ? phân tích thể lai ( Men đen ) b, Trong chọn giống, vận dụng tương b, Việc xác định dược tương quan trội –lặn quan trội – lặn, người ta xác chọn giống vật nuôi cóý định tính trạng trội tập nghĩa ? trung nhieu gen trội quí vào kiểu gen để tạo giống có giá trị kinh tế cao c, Trong sản xuất, để tránh có phân c, Xác định độ thuan chủng giống li tính trạng (xuất tính trạng xấu) cách ? người ta phải tiến hành lai phân tích để kiểm tra độ thuan chủng giống 3, Trội không hoàn toàn,GV nêu phép lai P: Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa Hãy xác định KG KH F1 F2 HS nêu : P: Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa G: A a F1 : Aa (100% hoa đỏ) Aa x Aa G: A , a A,a F2: 1AA : 2Aa : 1aa Tỉ lệ kiểu hình : hoa đỏ : hoa trắng Gv nêu vấn đe : thực tế, người ta thu kết F1: 100%hoa hong, F2 có tỉ lệ : a, HS : dựa vào tỉ lệ KG F sơ 1hoa đỏ : 2hoa hong : 1hoa trắng, : đo lai : AA :hoa đỏ; Aa: hoa hong; a, Hãy xác định KG thể mang aa; hoa trắng tính trạng hoa đỏ, hoa hong, hoa trắng b,Trội hoàn toàn Trội không h/ toàn Giống : b, So sánh KG KH F1và F2 KG: F1: Aa Aa trường hợp F2:1AA:2Aa:1aa 1AA:2Aa:1aa Khác : KH:F1:100%hoa 100%hoa hong đỏ F2:3 hoa đỏ: 1hoa đỏ: 2hoa 1hoa trắng hong:1hoa trắng HS:nguyên nhân trội không hoàn toàn di truyen kiểu hình thể F1 GV nêu câu hỏi để rèn kĩ suy luận , biểu tính trạng trung gian bố Nguyên nhân dẫn đến khác mẹ ve KH F1và F2 trường hợp trên? 11 GV kết luận ve trường hợp trội hoàn toàn HS nêu : dùng lai phân tích trội không hoàn toàn trường hợp trội hoàn toàn GV :trường hợp trội không hoàn toàn có can dùng lai phân tích để kiểm tra KG thể mang tính trạng trội không? Tại ? GV củng cố cách cho HS làm tập trang 13 SGK Cũng phương pháp dạy học tích cực áp dụng để dạy : “Di truyen liên kết” Đây học khó học sinh mà kiến thức có liên quan đến mục “ lai phân tích” : “ lai cặp tính trạng” Men đen Trọng tâm HS tìm hiểu mối quan hệ ve vị trí gen nhiễm sắc thể ( NST) Tiến trình dạy : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1,Thí nghiệm Moocgan : Dựa vào 5(SH9), GV yêu cau HS giải HS nhắc lại khái niệm lai phân tích tập : xác định kết phép lai phân tích trang 11 SGK (LPT) đậu Hà lan F1 hạt vàng trơn (AaBb) GV cho học sinh nhắc lại khái niệm lai phân tích phải xác định kết HS xác định kết phép lai : phép lai LPT: Hạt vàng trơn x Hạt xanh nhăn Dựa vào học chương 2,GV AaBb aabb nhấn mạnh cặp gen Aa Bb nằm G :1AB:1Ab:1aB:1ab ab cặp NST giải thích sở tế bào học Fa: 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb phép lai thông qua việc treo bảng phụ để 1hạt vàng trơn: 1hạt vàng nhăn: minh hoạ : 1xanh trơn : 1xanh nhăn 12 Pa: AaBb x aabb G : AB , Ab , Ab , ab ab Fa: 1AaBb : 1Aabb : aaBb : aabb Như vậy, phân li độc lập cặp NST tương đong phát sinh giao tử tổ hợp tự chúng qua thụ tinh đưa đến phân li độc lập tổ hợp tự cặp gen Đây kiến thức quan trọng để HS tiếp cận với di truyen liên kết học tiếp sau GV nêu ưu ruoi giấm nghiên cứu di truyen học thông báo ve chức gen B,b ; V ,v ( SGK) GV nêu kết thí nghiệm Moocgan cách tóm tắt sơ đo viết bảng P : xám, dài x đen, cụt F1: 100% xám, dài Lai phân tích : xám, dài (F1) x đen,cụt Fa: 1xám, dài : đen, cụt Moocgan tiến hành lai phân tích nhằm kiểm tra kiểu gen cá thể có kiểu hình trội (xám,dài ) F1 Để dẫn dắt HS giải thích kết phép lai GV đưa câu hỏi sau : Cá thể (đen,cụt) phép lai phân tích tích cho loại giao tử ? Từ tỉ lệ 1:1trong phép lai phân tích suy xám,dài F1 tạo loại giao tử nào? - Để có loại giao tử BV bv gen qui định màu sắc thân hình dạng cánh phải phân bố NST? HS làm việc độc lập : Đọc, nắm khái quát ve thí nghiệm Moocgan HS nêu : đen,cụt lai phân tích cho1 loại giao tử: bv Xám,dài F1 cho 2loại giao tử : BV bv Khác với di truyen Menden : gen nằm NST; Moocgan gen nằm NST, cụ thể: BV , bv HS viết sơ đo lai : P: BV x bv BV bv G : BV , bv F1: BV bv GV yêu cau HS viết sơ đo KG để minh hoạ sơ đo KH nêu 13 Pa: GV nêu câu hỏi : Hiện tượng di truyen liên kết ? 2, Ý nghĩa di truyen liên kết : GV giúp HS hiểu : NST thường chứa nhieu gen gen phân bố theo chieu dài NST Do , để dẫn dắt HS, GV đưa câu hỏi sau : -Từ thông tin SGK em cho biết số lượng gen NST nhieu hay ? -Sự phân bố gen NST nào? Trong phép lai phân tích đậu Hà lan ruoi giấm phép lai không tạo tổ hợp khác P? Vì sao? GV kết luận : liên kết gen tạo biến dị tổ hợp (hoặc không), tạo di truyen ben vững nhóm tính trạng qui định gen NST Củng cố: GV cho HS làm tập 4/43/SGK BV x bv Bv bv G : BV , bv bv Fa: BV : bv Bv bv HS quan sát hình 13 SGK giải thích (HS hoạt động nhóm để giải thích hình 13 trang 42 SGK HS nêu khái niệm tóm tắt SGK trang 43 - HS xác định NST thường chứa nhieu gen - HS xác định gen phân bố theo chieu dài NST - HS xác định phép lai ruoi giấm, có tượng liên ket gen HS làm tập SGK trang 43 4, Biện pháp phối hợp : Để thực hoàn thành kinh nghiệm nêu vận dụng vào sức mạnh tập thể : Tập thể hội đồng sư phạm hỗ trợ số kiến thức liên quan đến lĩnh vực khoa học, xã hội; vận dụng phương pháp để xử lí tình bất ngờ nội dung kiến thức khó … Đối với học sinh việc học bài, chuẩn bị nhà quan trọng, phần cố, dặn dò tiết học dành thời gian đủ cho việc trả lời câu hỏi cuối SGK, hướng dẫn học cũ, chuẩn bị cho : đọc trước thông tin SGK, phần kiến thức chưa biết, chưa hiểu nên dùng bút màu gạch chân để tới lớp làm việc, tiếp đến trả lời lệnh SGK … Tôi dành thời gian để thống kê số học sinh chưa học bài, chưa chuẩn bị bài, hoạt động tuần để thông báo với giáo viên chủ nhiệm ghi vào nhận xét sổ đầu để giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo kịp thời cho gia đình học sinh biết có phối hợp giáo dục kịp thời ….Bên cạnh cần giúp đỡ hội cha mẹ học sinh : việc bỏ học học sinh,việc học sinh gây gỗ 14 đánh nhau, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ….Với phối kết hợp giúp tình cảm thầy – trò gắn chặt kết học tập ngày tốt 5,Biện pháp tuyên dương khen thưởng : Đây động lực để giúp em tăng thêm phần hứng thú học tập Vì vậy, tiết học,sau câu trả lời học sinh, cố gắng dành cho em lời khen hay lời động viên, tạo cho em có niềm tin học tập Trong kiểm tra miệng, học sinh xung phong trả lời câu hỏi cách xuất sắc điểm tối đa, học sinh trả lời câu hỏi chưa đạt yêu cầu kiểm tra lại lần nữa, hay tổng kết nhanh số liệu học sinh có điểm cao, hoạt động tích cực tiết học tuần kể học sinh chưa chịu khó học tập ….,về cho giáo viên chủ nhiệm, lớp trực tuần để khen thưởng, phê bình kịp thời trước lớp, trước cờ … Với hình thức khích lệ giúp học sinh có động lực học tập tốt chất lượng học tập ngày nâng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày cao xã hội 6,Kết đạt : Với việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực, qua đieu tra sơ kết học tập học sinh môn sinh học 9, khối cho thấy ý thức ,tinh than thái độ học tập học sinh có tiến rõ rệt, tỉ lệ HS yêu thích môn sinh thống kê sau : Thích 60% 65% Không thích 10% 7% Học 22% 24% Khó học 8% 4% Năm học 2005-2006 2006-2007 Kết học tập thống kê sau : Thời gian 2005-2006 2006-2007 Dưới TB 18% 15% Trên TB 38% 40% Khá , giỏi 44% 45% 7, Bài học kinh nghiệm : Để có kết dạy học người giáo viên phải có tâm huyết với nghe Nhận thức yêu cau phát triển giáo dục nói riêng phát triển ve mặt xã hội nói chung Nên đòi hỏi việc đau tư tốt cho tiết học cách áp dụng phương pháp dạy học tích cực phù hợp với đối tượng học sinh … Bên cạnh can hỗ trợ chuyên môn nhà trường, gia đình, đoàn thể…., để giáo dục học sinh phát triển ve đức, trí, thể, mĩ … 15 C PHẦN KẾT LUẬN CHUNG : Như vậy, đổi dạy học hướng tới học tập chủ động, chống thói quen học tập thụ động Phương pháp tích cực hướng tới việc hoạt động hoá, tích cực hoá hoạt động nhận thức người học Đây nhóm phương pháp dạy học có đặc trưng chung : Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh, Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học Tăng cường học tập cá nhân phối hợp với học tập hợp tác Kết hợp đánh giá thay với đánh giá trò Ap dụng phương pháp tích cực nghĩa gạt bỏ phương pháp truyen thống.Trong môn sinh học, can phát triển phương phap thực hành, phương pháp trực quan theo kiểu tìm tòi phận nghiên cứu phát hiện, giải vấn đe.Can kế thừa mặt tích cực phương pháp truyen thống, đong thời phải học tập vận dụng số phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Như chưa áp dụng đe tài tỉ lệ học sinh yêu thích môn sinh học ít.Từ dẫn đến kết học tập học sinh thấp Sau áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào môn sinh học chất lượng học tập môn nâng cao rõ rệt 16 Kết HKI môn sinh học trường sau : Thời gian Dưới TB HKI(05– 06) 18% HKI(06-07) 15% Trên TB 38% 40% Khá , giỏi 44% 45% Với cố gắng thân, tin tỉ lệ học sinh yếu giảm nửa, để góp phan nâng cao chất lượng giáo dục cho huyện nhà Vì thời gian nguon lực có hạn nên đe tài nhieu hạn chế Kính mong quý cấp đong nghiệp đóng góp ý kiến để năm đe tài đay đủ phong phú PHẦN PHỤ LỤC : I Tài liệu tham khảo : - SGK sinh học 9, NxB Giáo dục – Bộ giáo dục Đào tạo - Tài liệu boi dưỡng giáo viên dạy SGK sinh – Bộ GD – ĐT - Tài liệu boi dưỡng thường xuyên – NxB GD - Tạp chí giáo dục – Tháng / 2005 II Mẫu phiếu điều tra : 1, Câu hỏi đóng : Em cho biết suy nghĩ em học môn sinh học ? Trước áp dụng đe tài : Thích 20% Không thích 40% Học 30% Khó học 10% Sau áp dụng đe tài : Thích 60% 65% Không thích 10% 7% Học 22% 24% Khó học Năm học 8% 2005-2006 4% 2006-2007 2, Câu hỏi mở : Theo anh (chị), nên có biện pháp để nâng cao chất lượng học môn sinh học ? 17 Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào môn SH9 Kết đạt theo mẫu phiếu đieu tra sau : Thời gian 2002 – 2003 2003 – 2004 2004 – 2005 2005 – 2006 2006 - 2007 Dưới TB 40% 37% 33% 18% 15% Trên TB 48% 45% 46% 38% 40% _ 18 Khá , giỏi 12% 18% 21% 44% 45% [...]... tích cực hoá hoạt động nhận thức của người học Đây là một nhóm các phương pháp dạy học có những đặc trưng chung là : Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh, Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học Tăng cường học tập cá nhân phối hợp với học tập hợp tác Kết hợp đánh giá của thay với đánh giá của trò Ap dụng phương pháp tích cực không có nghĩa là gạt bỏ các phương pháp truyen. .. thống .Trong môn sinh học, can phát triển các phương phap thực hành, các phương pháp trực quan theo kiểu tìm tòi bộ phận hoặc nghiên cứu phát hiện, giải quyết vấn đe.Can kế thừa những mặt tích cực của phương pháp truyen thống, đong thời phải học tập vận dụng một số phương pháp dạy học mới phù hợp với đối tượng học sinh Như vậy khi tôi chưa áp dụng đe tài này thì tỉ lệ học sinh yêu thích bộ môn sinh học. .. của em khi học bộ môn sinh học ? Trước khi áp dụng đe tài : Thích 20% Không thích 40% Học được 30% Khó học 10% Sau khi áp dụng đe tài : Thích 60% 65% Không thích 10% 7% Học được 22% 24% Khó học Năm học 8% 2005-2006 4% 2006-2007 2, Câu hỏi mở : Theo anh (chị), chúng ta nên có những biện pháp gì để nâng cao chất lượng học môn sinh học 9 ? 17 Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào bộ môn SH9 Kết quả... cho một tiết học bằng cách áp dụng những phương pháp dạy học tích cực phù hợp với đối tượng học sinh của mình … Bên cạnh đó còn can sự hỗ trợ của chuyên môn nhà trường, gia đình, các đoàn thể…., để giáo dục học sinh phát triển cả ve đức, trí, thể, mĩ … 15 C PHẦN KẾT LUẬN CHUNG : Như vậy, đổi mới dạy và học hiện nay là hướng tới học tập chủ động, chống thói quen học tập thụ động Phương pháp tích cực... Cũng bằng phương pháp dạy học tích cực tôi đã áp dụng để dạy bài : Di truyen liên kết” Đây là bài học khó đối với học sinh mà kiến thức có liên quan đến mục “ lai phân tích trong bài : “ lai một cặp tính trạng” của Men đen Trọng tâm của bài này là HS tìm hiểu được mối quan hệ ve vị trí giữa gen và nhiễm sắc thể ( NST) Tiến trình bài dạy : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1,Thí nghiệm. .. quả học tập của học sinh cũng rất thấp Sau khi tôi áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào bộ môn sinh học 9 thì chất lượng học tập bộ môn này được nâng cao rõ rệt 16 Kết quả ở HKI của bộ môn sinh học 9 của trường như sau : Thời gian Dưới TB HKI(05– 06) 18% HKI(06-07) 15% Trên TB 38% 40% Khá , giỏi 44% 45% Với cố gắng của bản thân, tôi tin rằng tỉ lệ học sinh yếu sẽ được giảm hơn nửa, để góp phan. .. học tập tốt hơn và chất lượng học tập ngày càng nâng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội 6,Kết quả đạt được : Với việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực, qua đieu tra sơ bộ kết quả học tập của học sinh đối với bộ môn sinh học 9, ở khối 9 cho thấy ý thức ,tinh than và thái độ học tập của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt, tỉ lệ HS yêu thích môn sinh 9 được thống kê như sau : Thích... những học sinh trả lời câu hỏi chưa đạt yêu cầu sẽ được kiểm tra lại một lần nữa, hay tôi tổng kết nhanh số liệu học sinh có điểm cao, hoạt động tích cực trong tiết học của tuần và kể cả học sinh chưa chịu khó học tập ….,về cho giáo viên chủ nhiệm, lớp trực tuần để khen thưởng, phê bình kịp thời trước lớp, trước cờ … Với những hình thức khích lệ như trên sẽ giúp học sinh có động lực học tập tốt hơn và. .. hơn như vậy kết quả học tập ngày càng tốt hơn 5,Biện pháp tuyên dương khen thưởng : Đây là động lực để giúp các em tăng thêm phần hứng thú trong học tập Vì vậy, trong từng tiết học, sau những câu trả lời của học sinh, tôi cố gắng dành cho các em một lời khen hay một lời động viên, tạo cho các em có niềm tin trong học tập Trong kiểm tra miệng, những học sinh xung phong trả lời câu hỏi một cách xuất sắc... kê số học sinh chưa học bài, chưa chuẩn bị bài, ít hoạt động trong tuần để thông báo với giáo viên chủ nhiệm hoặc ghi vào nhận xét sổ đầu bài để giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo kịp thời về cho gia đình của học sinh biết mới có sự phối hợp giáo dục kịp thời ….Bên cạnh tôi còn cần sự giúp đỡ của hội cha mẹ học sinh như : việc bỏ học của học sinh, việc học sinh gây gỗ 14 đánh nhau, học sinh ... độ động học tập học sinh Vậy việc áp dụng Một vài kinh nghiệm dạy học phan Di truyen Biến dị sinh học theo phương pháp day học tích cực” nhằm góp phan vào việc nâng cao chất lượng dạy học nhà... đông học thành công Thuật ngữ : “ phương pháp tích cực”hàm chứa phương pháp dạy phương pháp học Phương pháp dạy học tích cực nêu đặc trưng sau : Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh. .. Với lý suy nghĩ mạnh dạn đưa ra: Một vài kinh nghiệm dạy học phan Di truyen Biến dị Sinh học theo phương pháp dạy học tích cực”, nội dung nghiên cứu từ năm học 2005 – 2006 đến II MỤC ĐÍCH NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một vài kinh nghiệm dạy học phan di truyen và biến dị trong sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cự, skkn một vài kinh nghiệm dạy học phan di truyen và biến dị trong sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cự, , B. PHẦN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :

Từ khóa liên quan