SKKN một vài kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy môn địa lý

7 1.7K 13
SKKN một vài kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy môn địa lý

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT VÀI KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ Viết THPT Phan Bội Châu - Bình Thuận Thứ tƣ, 24 Tháng 2011 14:40 TRƢỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU TỔ ĐỊA LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Phan Thiết ngày 20 tháng năm 2011 BÁO CÁO V/V ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ - Họ tên : LÊ PHƢƠNG - Giáo viên giảng dạy môn địa lý đơn vị : THPT Phan Bội Châu – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận Qua trình giảng dạy từ phƣơng pháp truyền thống chuyển đổi sang phƣơng pháp giảng dạy theo hƣớng : Lấy học sinh làm trung tâm , tập trung đầu tƣ phƣơng pháp cho học sinh chủ động nắm bắt kiến thức lớp thông qua việc vận dụng từ phƣơng pháp tối ƣu bục giảng để học sinh tự làm chủ , tự phát huy để lỉnh hội kiến thức ( chuẩn kiến thức kỉ ) việc làm thật thách thức khó khăn cho thầy trò ( cho hiệu , không chạy theo hình thức ), với kinh nghiệm giáo viên có tuổi nghề gần 35 năm Những thách thức : Những thách thức môn Địa lí trƣờng phổ thông a) Vị trí, vai trò môn Địa lí phổ thông thực mục tiêu giáo dục Điều 23, Luật Giáo dục quy định mục tiêu giáo dục phổ thông là: "giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ nhằm hình thành nhân cách ngƣời Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tƣ cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc" Địa lí môn học cung cấp cho học sinh (HS) kiến thức phổ thông, bản, cần thiết Trái Đất hoạt động ngƣời bình diện quốc gia quốc tế, làm sở cho hình thành giới quan khoa học; giáo dục tƣ tƣởng tình cảm đắn; đồng thời rèn luyện cho HS kĩ hành động, ứng xử phù hợp với môi trƣờng tự nhiên, xã hội, phù hợp với yêu cầu đất nƣớc xu thời đại Môn Địa lí có nhiều khả bồi dƣỡng cho HS lực tƣ (tƣ kinh tế, tƣ sinh thái, tƣ phê phán, ); trí tƣởng tƣợng óc thảm mĩ; rèn luyện cho HS số kĩ có ích đời sống sản xuất Cùng với môn học khác, môn Địa lí góp phần bồi dƣỡng cho HS ý thức trách nhiệm, lòng ham hiểu biết khoa học, tình yêu thiên nhiên, ngƣời, quê hƣơng, đất nƣớc Vì vậy, Địa lí môn học thiếu đƣợc hệ thống môn học nhà trƣờng phổ thông, nhằm góp phần vào việc thực mục tiêu giáo dục phổ thông nhƣ Luật Giáo dục nêu Những khó khăn gặp phải trình đổi - Một số giáo viên (GV) Địa lí chƣa thực thấm nhuần chất, hƣớng cách thức đổi PPDH Địa lí; hiểu biết sở lí luận, thực tiễn đổi PPDH chƣa sâu sắc - Đa số GV trọng truyền thụ kiến thức theo kiểu thuyết trình xen kẽ hỏi đáp, nặng thông báo, giảng giải kiến thức, nhẹ phát huy tính tích cực phát triển tƣ HS - Nhiều GV lên lớp theo kiểu dạy "chay", không sử dụng đồ/lƣợc đồ tiết học có nội dung địa lí khu vực, quốc gia, tổ quốc địa phƣơng Việc sử dụng phƣơng tiện dạy học nặng mô tả, minh hoạ chủ yếu - Hình thức tổ chức dạy học đơn điệu Dạy theo lớp chủ yếu Các hình thức dạy học cá nhân, nhóm, trời đƣợc ít, chƣa đƣợc thực hiện, hiệu thực thấp - Cơ sở vật chất phục vụ dạy học phƣơng tiện dạy học thiếu chƣa đồng Chính điều , thân với tƣ cách đạo môn địa lý toàn tỉnh nhƣ có số kinh nghiệm trình giảng dạy rút đƣợc việc thực bƣớc trình đổi giảng dạy môn nhƣ sau : Cách thức đổi phƣơng pháp dạy học Địa lí : a) Dạy học Địa lí trung học phổ thông theo định hƣớng đổi đƣợc tiến hành theo cách thức: giáo viên đóng vai trò tổ chức, hƣớng dẫn, đạo, điều khiển; học sinh tích cực, tự giác, chủ động làm việc với nguồn tri thức dƣới đạo giáo viên b) Đổi phƣơng pháp dạy học địa lí trƣờng trung học phổ thông cần tập trung vào hƣớng sau: - Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tƣ sáng tạo học sinh - Bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học - Rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Tác động đến tình cảm, đem lại niềm tin hứng thú học tập cho học sinh Trong hƣớng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tƣ sáng tạo học sinh chủ yếu nhất, chi phối đến hƣớng sau: + Tạo cho học sinh vị tiền đề, điều kiện thuận lợi để hoạt động: Cụ thể định hƣớng là: ngƣời học phải trở thành chủ thể hành động, hoạt động cách tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo để kiến tạo tri thức, rèn luyện kỹ hình thành thái độ; tạo trì học sinh động lực học tập mạnh mẽ để tham gia tích cực vào trình dạy học, động cơ, hứng thú niềm lạc quan học sinh trình học tập; học sinh cần đƣợc nuôi dƣỡng phát triển ý thức trách nhiệm khả tự đánh giá kết học tập + Xác lập, khẳng định vai trò, chức ngƣời thầy trình dạy học: Cụ thể là: ngƣời thầy phải ngƣời tổ chức, đạo, điều khiển hoạt động học tập tự giác, chủ động sáng tạo học sinh; ngƣời thầy không nguồn cung cấp thông tin nhất, ngƣời hoạt động chủ yếu học nhƣ trƣớc đây, mà thầy giáo phải ngƣời tổ chức, đạo điều khiển trình học tập học sinh việc thể tốt vai trò thiết kế, ủy thác, điều khiển thể chế hóa hoạt động dạy học Trong đó: - Thiết kế lập kế hoạch cho trình dạy học mục đích, nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện hình thức dạy học Thông qua nêu đƣợc tình thích hợp để kích thích tạo điều kiện cho học sinh chủ động, tự giác hợp tác hoạt động nhận thức - Uỷ thác thông qua đặt vấn đề nhận thức, tạo động hứng thú biến ý đồ dạy thành nhiệm vụ học tập tự nguyện, tự giác trò chuyển giao cho trò tình để trò hoạt động thích nghi - Điều khiển trình hoạt động học tập học sinh sở thực hệ thống mệnh lệnh, dẫn, trợ giúp, đánh giá (bao gồm động viên) - Thể chế hóa tức xác nhận, định vị kiến thức hệ thống tri thức có, đồng hóa kiến thức riêng lẻ học sinh thành tri thức khoa học xã hội, hƣớng dẫn vận dụng ghi nhớ + Xây dựng môi trƣờng dạy học thích hợp: Môi trƣờng dạy học ảnh hƣởng đến phƣơng pháp dạy học chúng lại có tác động tƣơng hỗ lẫn Ngƣời dạy ngƣời học đƣơng nhiên bị ảnh hƣởng tập hợp yếu tố môi trƣờng Nhƣng mặt khác ngƣời học ngƣời dạy phải tự thích nghi với môi trƣờng dạy học Ảnh hƣởng thích nghi hệ phƣơng pháp sƣ phạm tƣơng tác liên quan đến môi trƣờng Chúng ta hình dung mối quan hệ tác động qua lại yếu tố môi trƣờng dạy học nhƣ ảnh hƣởng thích nghi ngƣời dạy ngƣời học môi trƣờng Bên cạnh sở lý luận nhƣ , thân thấy đƣợc : dạy môn để học sinh thích học , tiếp thu nhanh tiết học lớp , cần phải hội đủ tố chất sau : 1/ Tạo dấu ấn ngôn ngữ giáo viên Ngôn ngữ bao gồm ngôn ngữ nói (giọng vừa nghe, ấm áp, chậm rãi thân thiện); ngôn ngữ viết (không nên lạm dụng máy chiếu project mà cần phải dùng đến bảng nữa); ngôn ngữ cử (giáo viên phổ thông không nên ngồi giảng chỗ nhƣ giảng viên đại học) cuối ngôn ngữ câm (nhiều lúc phải cố tạo khoảng trống không nói để tạo ấn tƣợng) 2/ Ngƣời học trung tâm hoạt động Luôn hƣớng đến ngƣời học, tất ngƣời học Giáo viên phải cho ngƣời học mà họ cần đƣa cho họ ta có Kiến thức (đúng kinh nghiệm lịch sử xã hội) phải từ đầu ngƣời giáo viên sau qua trái tim phát thành lời 3/ Nâng cao hiệu sử dụng phƣơng tiện dạy học Phƣơng tiện dạy học bao gôm phƣơng tiện đại lẫn phƣơng tiện truyền thống Nhiều lúc dạy học địa lý mẫu đá tạo đƣợc hiệu tâm lý đoạn băng video 4/ Luôn cập nhật thông tin Thông tin cần cho sống đặc biệt dạy học địa lý sách giáo khoa không cập nhật nổi.Chẳng hạn Diêm Vƣơng không đƣợc gọi mà dạy cho học sinh hệ mặt trời có hành tinh không ổn… HIỆU QUẢ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CỦA BẢN THÂN : 1/ Học sinh thích học môn địa lý , học sinh động tạo hứng thú trình thực thao tác mà giáo viên vận dụng ( trao đổi nhóm , cặp đôi , hình thành ô chử , trò chơi nhỏ theo tiểu mục …) 2/ Kết cuối năm tỉ lệ học sinh lớp đƣợc phân công giảng dạy : Xếp loại TB từ 80% trở lên 3/ Hàng năm có học sinh đạt giải hoc sinh giỏi môn địa lí cấp tỉnh cấp quốc gia ( Năm học 2008-2009 : h/s , năm học 2009-2010 : có 01 h/s đạt giải ba cấp quốc gia ) Riêng cấp tỉnh hầu nhƣ năm có số lƣợng đạt dẫn đầu trƣờng so với môn khác trƣờng 4/ Tỉ lệ học sinh khối 12 thi môn Địa lý TNPT : Năm học 2008-2009 đạt 96,5% , năm học 20092010 đạt 98,2 % năm học 2010-2011 đạt 89,4% 5/ Tỉ lệ học sinh dự thi Đại học Khối C với môn Địa lí có điểm 05 trở lên chiếm tỉ lệ 92% Bản thân rút đƣợc vấn đề trình giảng dạy tiếp tục nghiên cứu sâu để thật hoàn thiện môn khoa học xã hội nói chung nhƣ môn địa lý nói riêng môn học sinh thích học Rất chân thành cám ơn Xác nhận Ban giám Ngƣời viết hiệu LÊ PHƢƠNG ... phục vụ dạy học phƣơng tiện dạy học thiếu chƣa đồng Chính điều , thân với tƣ cách đạo môn địa lý toàn tỉnh nhƣ có số kinh nghiệm trình giảng dạy rút đƣợc việc thực bƣớc trình đổi giảng dạy môn nhƣ... Giáo viên giảng dạy môn địa lý đơn vị : THPT Phan Bội Châu – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận Qua trình giảng dạy từ phƣơng pháp truyền thống chuyển đổi sang phƣơng pháp giảng dạy theo hƣớng... TỔ ĐỊA LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Phan Thiết ngày 20 tháng năm 2011 BÁO CÁO V/V ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ - Họ tên : LÊ PHƢƠNG - Giáo viên giảng

Ngày đăng: 03/12/2015, 07:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan