skkn-sử dụng thí nghiệm hoá học để dạy học hoá học theo hướng dạy học tích cực vận dụng dạy loại bài tính chất của các chất

11 2.1K 4
skkn-sử dụng thí nghiệm hoá học để dạy học hoá học theo hướng dạy học tích cực vận dụng dạy loại bài tính chất của các chất

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC CHUYÊN ĐỀ: Sử Dụng Thí Nghiệm Hoá Học Để Dạy Học Hoá Học Theo Hướng Dạy Học Tích Cực Vận Dụng Dạy Loại Bài Tính Chất Của Các Chất I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Qua nghiên cứu loại “ Tính chất chất cụ thể” Hầu hết phương pháp chung sử dụng thí nghiệm theo hướng nghiên cứu từ: Dự đoán tính chất hoá học  kiểm tra dự đoán  kết luận tính chất  vận dụng Để kiểm tra dự đoán rút kết luận tính chất hoá học chất đòi hỏi phải sử dụng thí nghiệm hoá học Nếu không sử dụng thí nghiệm hoá học dạy hoá học đáp ứng theo yêu cầu đặc trưng môn Đồng thời không theo tinh thần đổi phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực Thí nghiệm cầu nối lý thuyết thực tiễn, tiêu chuẩn đánh giá tính chân thực kiến thức, hỗ trợ đắc lực cho tư sáng tạo phương tiện giúp hình thành học sinh kỹ năng, kỹ xảo thực hành tư kỹ thuật Thí nghiệm thực tất khâu trình dạy học Chẳng hạn thí nghiệm biểu diễn giáo viên sử dụng nghiên cứu tài liệu mới, khâu hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo (ôn tập, tổng kết) Thông qua thí nghiệm, học sinh nắm kiến thức cách hứng thú, vững chắc, sâu sắc 2 CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC Chính xuất phát từ vấn đề mà chọn đề tài với phương pháp: “SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC ĐỂ DẠY HỌC HOÁ HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC _VẬN DỤNG DẠY LOẠI BÀI TÍNH CHẤT CỦA CÁC CHẤT” II/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Để đáp ứng phương pháp “Sử dụng thí nghiệm hoá học để dạy học hoá học theo hướng dạy học tích cực” phải nói đến vị trí, vai trò thí nghiệm hoá học dạy học hoá học Vì phương pháp thí nghiệm hoá học phương pháp dạy học mang tính đặc thù khoa học hoá học – khoa học thực nghiệm Thí nghiệm hoá học sử dụng theo mục đích nguồn HS khai thác, tìm tòi phát kiến thức, giúp phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, phát huy lực nhận thức tư khoa học hoá học 1/ Bản chất phương pháp: Thí nghiệm hoá học sử dụng theo cách khác để giúp học sinh thu thập xử lý thông tin nhằm hình thành khái niệm, tính chất chung tính chất chất vô cơ, hữu cụ thể Thí nghiệm hoá học giáo viên biểu diễn thí nghiệm HS thực hiện, giúp HS tìm hiểu tính chất hoá học chất, hình thành khái niệm thực hành vận dụng tính chất hoá học học Tuy nhiên thực tế có cách sử dụng thí nghiệm hoá học khác nhằm phát huy tính tích cực học sinh 3 CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC Thí dụ: - Thí nghiệm nghiên cứu nhóm HS thực để phát tính chất hoá học Ví dụ: Nghiên cứu tác dụng bazờ tác dụng muối bazơ - Thí nghiệm biểu diễn giáo viên theo hướng nghiên cứu giúp HS quan sát nhận xét rút kết luận Ví dụ: GV biểu diễn thí nghiệm đốt cháy sắt bình khí Clo “tính chất hoá học kim loại” để HS nghiên cứu tính chất kim loại với phi kim - Thí nghiệm kiểm chứng nhằm kiểm tra dự đoán, suy đoán lý thuyết Ví dụ: Sau HS dự đoán phản ứng Nhôm với dd kiềm NaOH HS làm thí nghiệm:Cho dây nhôm vào dd NaOH kiểm tra dự đoán - Thí nghiệm đối chứng nhằm rút kết luận đầy đủ xác quy tắc, tính chất chất Ví dụ: Thí nghiệm nghiên cứu khả kim loại sắt đẩy Cu khỏi muối CuSO 4, Cu không đẩy Fe khỏi dd muối FeSO4 - Thí nghiệm nêu vấn đề (giúp HS phát vấn đề) Ví dụ: Khi nghiên cứu tính chất H2SO4 đặc GV yêu cầu HS thực thí nghiệm: Cho dây Cu vào H2SO4 đặc, nóng thấy có phản ứng xảy Vấn đề đặc là: Hiện tượng có sai không? lý thuyết trước (Kim loại đứng sau H không tác dụng với dung dịch axit) không - Thí nghiệm giải vấn đề Ví dụ: Như phần trên, GV thực thêm thí nghiệm cho giấy quỳ tím ẩm lên miệng ống nghiệm Cu CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC H2SO4 đặc, nóng yêu cầu HS nêu tượng xác định khí có phải khí hiđrô không? Qua vấn đề giải quyết: Với H 2SO4 đặc, khí tạo thành khí hiđrô mà khí SO2, làm giấy quỳ tím ẩm hoa đỏ Do phản ứng không trái với tính chất dd axit H2SO4 loãng học mà tính chất H2SO4 đặc, nóng: Phản ứng với kim loại kể kim loại đứng sau H tạo thành muối không giải phóng hyđrô 2/ Quy trình thực hiện: Hoạt động GV hoạt động HS cần ý: Hoạt động giáo viên - GV chọn thí nghiệm bảo đảm: + Đạt mục tiêu học CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC Hoạt động học sinh - Biết mục đích thí nghiệm cách tiến hành thí nghiệm + Dễ thành công - Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất + An toàn - Tiến hành thí nghiệm theo - GV hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm hướng dẫn GV - Rút kết luận - GV hướng dẫn HS quan sát sau thí nghiệm, nêu tượng, giải thích rút kết luận • Sử dụng thí nghiệm lý thuyết Sử dụng thí nghiệm coi tích cực thí nghiệm nguồn kiến thức để HS khai thác, tìm kiếm kiến thức nhiều hình thức khác Tuỳ theo cách sử dụng mà thực phương pháp có điểm khác 6 CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC Những thí nghiệm thực theo hướng chứng minh cho lời giảng GV tích cực TN sử dụng theo hướng nghiên cứu Mức 1(ít tích cực): GV HS thực TN biểu diễn – HS quan sát tượng để chứng minh có phản ứng xảy tính chất, quy luật mà GV nêu Mức (tích cực): HS nghiên cứu TN GV biểu diễn HS biểu diễn: + HS nắm mục đích thí nghiệm + Quan sát mô tả tượng + Giải thích tượng + Hs rút kết luận Mức (Rất tích cực): Nhóm HS trực tiếp thực hiện, nghiên cứu thí nghiệm + HS nắm mục đích thí nghiệm + HS làm TN + HS quan sát mô tả tượng + Giải thích tượng + Rút kết luận • Một số điểm cần ý: Sử dụng TN theo hướng tích cực sử dụng loại hoá học Tuy nhiên cần ý tới mục đích thí nghiệm, điều kiện dụng cụ hoá chất để chọn nội dung TN, cách tiến hành (do GV hay HS) Và ý cần hướng dẫn HS khai thác TN cách hiệu nhằm giúp HS nắm vững kiến thức rèn luyện kỹ Đối với GV: - cần chuẩn bị để TN thành công, an toàn theo mục đích loại 7 CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC - Chú ý có phiếu học tập để hướng dẫn HS tiến hành khai thác hết tượng thí nghiệm 3/ Vận dụng: Sử dụng thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực vào cụ thể “Tính chất sắt”: 3.1 Sử dụng thí nghiệm, GV biểu diễn theo hướng nghiên cứu: Ví dụ: TN hình thành tính chất sắt tác dụng với phi kim: Sắt cháy khí Clo: GV biểu diễn TN, HS quan sát tượng  giải thích  viết PTHH  kết luận Vấn đề đặt ra: Sản phẩm FeCl hay FeCl2- Cho HS so sánh màu sắc sản phẩm với lọ đựng FeCl3 rắn để dự đoán chất tạo thành điền kết vào bảng : Thí Hiện tượng nghiệm Sắt cháy Có khói khí vàng Clo nâu Phương trình hoá Kết luận học màu Fe(r ) + Cl2( tạo FeCl3(r ) thành k) Sắt tác dụng với Clo tạo thành muối sắt(III) Clorua Gọi HS lên bảng ghi lại PTHH điền trạng thái màu sắt chất tham gia sản phẩm Cho 1HS kết luận tính chất sắt ( ý sắt có hoá trị III) 3.2 Sử dụng thí nghiệm kiểm chứng nhằm kiểm tra dự đoán tính chất: Ví dụ: Sắt tác dụng với dung dịch axit GV đặt câu hỏi: Sắt có tác dụng với dd HCl H 2SO4 loãng không? Tại sao? CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC GV cho HS tiến hành thí nghiệm điền kết vào bảng : Thí Hiện tượng nghiệm Cho đinh Có sắt vào tượng ống bọt(khí nghiệm không Phương trình hoá học Kết luận Fe(r) + 2HCl(dd) FeCl2(dd) + Sắt tác dụng sủi H2(k) với dd axit Fe(r)+H2SO4(dd)  FeSO4(dd)+ tạo màu H2(k) thành muối sắt III đựng dd tạo thành, và giải HCl dung dịch phóng khí tạo thành có hyđrô ống đựng màu lục nhạc H2SO4 loãng Gọi HS nêu kết thí nghiệm cho HS so sánh màu sản phẩm với lọ dd FeCl3 để dự đoán sản phẩm ( Chú ý hoá trị sắt: Hoá trị II) Gọi HS viết PTHH minh hoạ, điền trạng thái, màu sắc chất tham gia sản phẩm gọi HS kết luận tính chất sắt 3.3 Sử dụng thí nghiệm nêu vấn đề: Ví dụ: Thí nghiệm sắt tác dụng với HNO đặc, nguội H2SO4 đặc, nguội GV nêu vấn đề: Sắt tác dụng với HCl, H 2SO4 loãng liệu sắt có (tác dụng) phản ứng với HNO3 đặc nguội H2SO4 đặc, nguội không? CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC GV tiến hành thí nghiệm  HS quan sát  nêu tượng  giải thích  kết luận Vấn đề giải quyết: Sắt không phản ứng với H2SO4 đặc, nguội HNO3 đặc, nguội 3.4 Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu có so sánh đối chiếu(Thí nghiệm đối chứng) để rút tính chất hoá học chất: Ví dụ: Nghiên cứu tính chất hoá học sắt tác dụng với dung dịch muối GV: Sắt tác dụng với dd muối sau đây: CuSO4, MgSO4 HS dự đoán sau kiểm tra thực nghiệm thí nghiệm theo nhóm điền kết vào bảng sau: Thí Hiện tượng Phương trình hoá học Kết luận nghiệm (Sắt + -Có màu đỏ CuSO4) bám quanh Fe(r)+CuSO4(dd)  FeSO4(dd)+ với dd Cho đinh đinh sắt sắt vào -Dung Sắt tác dụng Cu(r) dịch Trắng xám – Xanh Lục nhạt Đỏ muối kim loại ống màu xanh hoạt nghiệm nhạt dần động (1) đựng xuất dd muối màu lục nhạt CuSO4 tạo thành muối sắt III giải phóng kim loại 10 Cho vào có muối Sắt không tượng có tác dụng sắt Không ống nghiệm CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC với dd muối (2) chứa có kim loại dd muối mạnh MgSO4 sắt Sau GV cho đại diện nhóm trình bày kết Viết PTHH GV hỏi: Có phải kim loại sắt tác dụng với dung dịch muối không? Vậy điều kiện để phản ứng sắt với dd muối thực gì? Từ dẫn đến kết luận tính chất sắt tác dụng với dd muối (Chú ý hoá trị sắt) III/ KẾT LUẬN VẤN ĐỀ: Kết qua phương pháp trên, thấy việc dạy học hoá học theo hướng tích cực đem lại hiệu cao, HS hứng thú say mê học tập Bởi dạy học hoá học không trình dạy truyền thụ kiến thức, thông báo thông tin, rót kiến thức vào HS mà chủ yếu trình GV thiết kế, tổ chức, điều khiển hoạt động tích cực HS để đạt mục đích cụ thể bài, chương cụ thể Nhìn chung, sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực cần ý: vai trò thí nghiệm dạy học hoá học, loại thí nghiệm, sử dụng thí nghiệm tích cực định hướng sử dụng thí nghiệm hoá học để dạy học tích cực 11 CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG CHUYÊN ĐỀ: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌCĐỂ DẠY HỌC HOÁ HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC _ VẶN DỤNG DẠY LOẠI BÀI TÍNH CHẤT CỦA CÁC CHẤT Người trình bày: TRẦN QUỐC TUẤN Tổ khoa học tự nhiên Trường THCS Kim Đồng GV dạy minh hoạ: Đinh Thị Xuân Hiền Tháng 11 năm 2008 [...]...11 CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG CHUYÊN ĐỀ: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌCĐỂ DẠY HỌC HOÁ HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC _ VẶN DỤNG DẠY LOẠI BÀI TÍNH CHẤT CỦA CÁC CHẤT Người trình bày: TRẦN QUỐC TUẤN Tổ khoa học tự nhiên 2 Trường THCS Kim Đồng GV dạy minh hoạ: Đinh Thị Xuân Hiền Tháng 11 năm 2008 ... CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC Chính xuất phát từ vấn đề mà chọn đề tài với phương pháp: “SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC ĐỂ DẠY HỌC HOÁ HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC _VẬN DỤNG DẠY LOẠI BÀI TÍNH CHẤT CỦA CÁC CHẤT”... ĐỀ: Để đáp ứng phương pháp “Sử dụng thí nghiệm hoá học để dạy học hoá học theo hướng dạy học tích cực phải nói đến vị trí, vai trò thí nghiệm hoá học dạy học hoá học Vì phương pháp thí nghiệm hoá. .. định hướng sử dụng thí nghiệm hoá học để dạy học tích cực 11 CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG CHUYÊN ĐỀ: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌCĐỂ DẠY HỌC HOÁ HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC

Ngày đăng: 03/12/2015, 10:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan