0

SKKN quản lý_ Một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên THPT

13 1,178 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 17:01

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁO VIÊN THPT" 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo, đổi mới công tác quản lí là khâu đột phá, có tính then chốt và quyết định. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) đặt ra như một yêu cầu cấp bách hàng đầu của việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới giáo dục – đào tạo hiện nay. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng đã khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lí giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí là khâu then chốt”. Cán bộ quản lí trường học là người có trách nhiệm và thẩm quyền về mặt hành chính và chuyên môn, đại diện cho Nhà nước về mặt pháp lí, chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lí cấp trên để cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết trên bằng các Quyết định quản lí, tác động điều khiển các thành tố trong hệ thống nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục được quy định bằng luật pháp hoặc bằng các văn bản do các cấp có thẩm quyền ban hành. Để đáp ứng được vị trí, vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ, đội ngũ CBQL ở các trường trung học phổ thông (THPT) phải có đủ những phẩm chất, năng lực cần thiết theo tiêu chuẩn về chất lượng cán bộ quản lí trường THPT, chấp nhận sự thay đổi và mạnh dạn đổi mới theo điều kiện thực tiễn của từng địa phương . 2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CBQL Ở CÁC TRƯỜNG THPT THUỘC ĐịA BÀN HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI. 2.1 Về phẩm chất và năng lực của CBQL: Qua khảo sát tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi nhận thấy: Về năng lực, CBQL các trường THPT đã đáp ứng được các công việc hiện tại. Tuy nhiên, xét góc độ trình độ quản lí lâu dài và tính chuyên nghiệp, đội ngũ CBQL trường THPT huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai còn nhiều hạn chế sau: - Năng lực của đội ngũ CBQL chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ luôn luôn đổi mới. - Tính chuyên nghiệp chưa cao, đặc biệt trong việc thực thi công vụ, khả năng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các lĩnh vực còn hạn chế. - Trình độ năng lực, kỹ năng điều hành quản lí còn bất cập. Đa số còn làm việc dựa trên kinh nghiệm cá nhân, chưa chú trọng công tác dự báo, xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động. Cung cách làm việc thường rơi vào tình trạng bị động, lúng túng, sự vụ, tình thế. Một số CBQL trường THPT còn có tâm lí ỷ lại, thiếu chủ động, chưa sáng tạo, ỷ lại trông chờ vào hướng dẫn của cấp trên, chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề của cơ sở. Sự linh hoạt, mạnh dạn trong công tác quản lí, khả năng thuyết phục quần chúng còn hạn chế, phương pháp làm việc chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ. - Kiến thức về pháp luật, về tổ chức bộ máy, về quản lí nhân sự và tài chính còn hạn chế, do đó còn lúng túng trong thực thi trách nhiệm và thẩm quyền. Việc chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong nhà trường còn thiếu tính hệ thống, mang tính đối phó, kém hiệu quả. - Việc thanh tra, kiểm tra trong nhà trường chưa được chú trọng đúng mức. Chế độ báo cáo còn thiếu thường xuyên và thống nhất, số liệu thiếu độ tin cậy. Sở dĩ có các tồn tại nêu trên đây, nguyên nhân là do các cấp lãnh đạo chưa đủ thời gian đầu tư công sức cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, kiện toàn, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, chưa có giải pháp tạo động lực cho CBQL phát huy tài năng. Đồng thời bản thân các CBQL trường THPT chưa ý thức sâu sắc về nhiệm vụ của mình, chưa xác định rõ được yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ để tự rèn luyện, phấn đấu, còn bằng lòng với những gì mình đã có. 2.2 Về công tác quy hoạch đội ngũ CBQL Ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đã xây dựng quy hoạch CBQL của trường học nói chung và trường THPT nói riêng giai đoạn 2001 – 2010 và giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện quá trình trên Sở GD&ĐT Đồng Nai yêu cầu Hiệu trưởng trường THPT trong tỉnh phải xây dựng được quy hoạch CBQL của trường mình. Hàng năm, Sở GD-ĐT Đồng Nai tổ chức khảo sát nhu cầu công việc bồi dưỡng CBQL trường học, phối hợp với các học viện quản lí giáo dục và trường CBQL giáo dục TP hồ Chí Minh để xây dựng nội dung bồi dưỡng cho các CBQL. Công tác bồi dưỡng CBQL trường THPT tỉnh Đồng Nai được tiến hành đồng thời với công tác bồi dưỡng giáo viên. Sở GD & ĐT cũng đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBQL trường THPT, trong đó quy định tất cả các CBQL mới được đề bạt, bổ nhiệm chậm nhất trong vòng 02 năm phải tham dự lớp bồi dưỡng CBQL tại Trường Cán bộ QLGD thuộc Bộ GD&ĐT. Qua khảo sát cho thấy số CBQL đã được bổ nhiệm được bồi dưỡng sau khi bổ nhiệm là 8/8. Tuy nhiên, hình thức và thời gian đào tạo, bồi dưỡng chưa đa dạng, chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động của CBQL các trường THPT trên địa bàn. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng chưa theo kịp với những đổi mới của giáo dục phổ thông, chưa gắn liền với yêu cầu xây dựng một đội ngũ chuẩn hoá, hiện đại hoá phục vụ nhu cầu của sự nghiệp đổi mới. Như vậy, việc quản lí công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL các trường THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai hiệu quả chưa cao. Nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng chưa trở thành nhu cầu tự thân của mỗi CBQL. Một số CBQL trường THPT tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nhằm mục đích tiêu chuẩn hoá chứ chưa xuất phát từ nhu cầu công việc hàng ngày, chưa thực sự gắn kết việc đào tạo, bồi dưỡng trong trường lớp với việc tự bồi dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn công tác. 2.3 Về việc đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đội ngũ CBQL Đội ngũ CBQL các trường THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trưởng thành và được tuyển chọn chủ yếu từ hoạt động thực tiễn của họ trong nhà trường cùng với việc theo dõi, đánh giá của cơ quan quản lí nhân sự. Tất cả đều là những giáo viên đã đạt chuẩn, giáo viên giỏi theo quy định trong Điều lệ trường THPT và đạt các tiêu chuẩn khác theo quy định của Nhà nước và của địa phương. Do vậy, việc đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển CBQL các trường THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã được các cấp có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định, đúng thủ tục, có sự phối kết hợp giữa quản lí ngành, quản lí theo lãnh thổ và sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng. Thông qua việc tuyển chọn, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng, bố trí đội ngũ này phát triển năng lực, sở trường. Từ đó ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW 7 (Khoá VIII), nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng công tác; đồng thời làm căn cứ xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBQL. Qua đó, xây dựng được đội ngũ CBQL vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức, có tinh thần trách nhiệm và năng lực hoạt động, sáng tạo. Chính vì vậy, cơ quan quản lí của đội ngũ CBQL trường THPT hiểu rõ hơn về cán bộ, chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lí đội ngũ CBQL trường THPT của ngành. Tuy nhiên, việc đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiễm, luân chuyển đội ngũ CBQL trường THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai còn những bất cập cần khắc phục. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ ít có tác dụng trong việc động viên, khuyến khích, giáo dục cán bộ. Các tiêu chí đánh giá còn chung chung, thiếu các tiêu chí đặc thù nghề nghiệp, không dựa vào hiệu quả công việc, chưa căn cứ vào từng vị trí công tác, đặc thù từng địa phương, từng trường. Vì vậy, chưa khuyến khích sáng tạo lao động, chưa tạo nên những động lực lớn cho đội ngũ CBQL. 2.4 Về chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBQL UBND tỉnh Đồng Nai và Sở GD&ĐT Đồng Nai đã chỉ đạo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ CBQL các trường THPT của tỉnh nói chung và của huyện Nhơn trạch nói riêng.Việc tổ chức và thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương đã hiệu quả thiết thực đối với việc góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL các trường THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. điều đó được thể hiện qua hiệu quả của việc đào tạo, bồi dưỡng CBQL trường THPT và việc tuyển chọn, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển CBQL trường THPT. Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBQL các trường THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn còn bộc lộ sự bất hợp lý, chưa thoả đáng, chưa tạo được động lực đủ mạnh để phát huy tiềm năng của đội ngũ và nâng cao hiệu quả sử dụng, khác phục hạn chế, yếu kém. Cụ thể: - Hệ thống các chính sách đãi ngộ theo hướng “dàn hàng ngang”, không chú ý đến kết quả và năng lực thực hiện chuyên môn nghiệp vụ dẫn đến nảy sinh tư tưởng trung bình chủ nghĩa. - Chưa có các chế độ khuyến khích CBQL trường THPT tự học, tự nâng cao năng lực khiến cho không ít CBQL trường THPT ít chịu tự học tự bồi dưỡng nâng cao năng lực. - Việc chăm lo cung cấp, hỗ trợ các điều kiện, phương pháp giúp CBQL trường THPT tự học tự nghiên cứu và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của nhà trường còn hạn chế. Kinh phí chi cho công tác quản lí còn thấp. Công tác xã hội hoá trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL các trường THPT trên địa bàn chưa phát huy hết tiềm năng một địa bàn có sự phát triển về kinh tế. - Công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật còn mang nặng tính hình thức, chạy theo thành tích và thiếu các chính sách hậu đánh giá. Vì vậy, ít có tác dụng trong việc động viên, khuyến khích, giáo dục CBQL trường THPT. Công tác khen thưởng, kỉ luật còn có điểm chưa tốt, ít có tác dụng. Việc khen thưởng, bình xét thi đua bị khống chế theo tỉ lệ hoặc chỉ tiêu, không căn cứ vào quá trình và thực chất CBQL. Chế độ khen thưởng ít, chưa chú trọng đến vật chất, chưa hợp lí nên chưa có tác dụng lớn đối với việc thúc đẩy, động viên CBQL trường THPT. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBQL trường THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bước đầu đã có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên khuyến khích đội ngũ CBQL trường THPT nỗ lực lao động, sáng tạo, cống hiến cho ngành, cho địa phương. Tuy nhiên, hệ thống chế độ, chính sách này còn bị động, thiếu đồng bộ chưa tạo được động lực để tập hợp, thu hút nhân tài, những người làm việc có hiệu quả. Vì vậy, cần được hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung nhằm tác động thiết thực vào đội ngũ CBQL trường THPT, đem lại hiệu quả quản lí cao hơn. 2.5 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL Các trường THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã sâu sát, kịp thời, đúng trọng tâm, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và ngành GD&ĐT Đồng Nai trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng, thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn bộc lộ một số thiếu sót làm hạn chế hiệu quả của công việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL. Việc tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp quản lí cũng còn nhiều bấp cập. Các cấp uỷ còn chưa có những nghị quyết chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL. Việc phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ nên hiệu quả của hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL các trường THPT huyện Nhơn Trạch chưa cao. Vì vậy, việc đề xuất và thực hiện các giải pháp quản lí chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL các trường THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là một nhu cầu cấp thiết. 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQLGD Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI 3.1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, sử dụng, luân chuyển cán bộ cán bộ quản lí Quy hoạch cán bộ là sự chuẩn bị xây dựng lực lượng đội ngũ cán bộ làm cơ sở để bố trí, sắp xếp cán bộ theo kế hoạch, theo dự kiến và liên quan chặt chẽ đến các khâu của công tác cán bộ như đào tạo, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ. Tuyển chọn CBQL các trường THPT là nhằm phát hiện người có "tâm", "tầm" và "tài" để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lí nhà trường. Tuyển chọn CBQL các trường THPT phải lựa chọn trong số nguồn quy hoạch CBQL và nhu cầu thực tế của mỗi nhà trường. Tuyển chọn đúng sẽ góp phần duy trì sự ổn định và phát triển nhà trường, ngược lại nếu tuyển chọn sai sẽ gây tư tưởng hoài nghi không những đối với tập thể lãnh đạo mà còn mất lòng tin đối với giáo viên, nhân viên nhà trường. Tuyển chọn CBQL trường THPT phải đảm bảo "chuẩn" do cấp có thẩm quyền ban hành; phải dựa trên nguyên tắc công khai, dân chủ và thu thập đầy đủ các thông tin, nhằm trọng dụng người có tài, có đức, có năng lực quản lí thực sự. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, sử dụng CBQL các trường THPT phải căn cứ vào Quyết định số 27/2003/NĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Việc bổ nhiệm CBQL trường THPT được tiến hành khi có nhu cầu, nhưng là một công việc quan trọng trong công tác cán bộ. Bởi người CBQL là người góp phần quyết định đến chất lượng, hiệu quả của tổ chức và hoạt động của nhà trường. Do đó, việc lựa chọn và bổ nhiệm CBQL có đủ phẩm chất và năng lực cho các nhà trường vừa củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng công tác, vừa làm căn cứ để các cấp quản lí xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chính sách đối với cán bộ. Việc miễn nhiệm CBQL các trường THPT nhằm củng cố và tăng cường sức mạnh bộ máy quản lí, tạo môi trường lành mạnh cho nhân tố mới phát triển; miễn nhiệm đúng đối tượng, đúng thời điểm là đem lại niềm tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và còn có tác dụng giáo dục cán bộ. Việc giáng cấp, hạ bậc quản lí, hạ bậc công chức đối với cán bộ quản lí giáo dục ít xảy ra, nhưng vấn đề này phải thường xuyên được quán triệt như một biện pháp có tính ngăn ngừa, răn đe nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí. Luân chuyển CBQL sẽ khắc phục được tình trạng quan liêu, trì trệ, kinh nghiệm, chủ quan, không chịu đổi mới, từ đó tự thân chủ động rèn luyện, phấn đấu trong hoàn cảnh mới, môi trường mới. 3.2. Sử dụng cán bộ quản lí Đây là một khâu quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong điều kiện hiện nay. Sử dụng đúng chỗ, đúng năng lực, sở trường sẽ phát huy được năng lực và phẩm chất của người cán bộ. Sử dụng cán bộ không đúng năng lực, theo định kiến và ý muốn chủ quan của cá nhân, không những không phát huy được năng lực của cán bộ mà làm tổn hại đến chất lượng của cơ sở giáo dục. Sử dụng cán bộ là cả một nghệ thuật của người đứng đầu và của các cấp quản lí trực tiếp cán bộ; phải coi trọng việc kiểm tra, đánh giá cán bộ là việc làm thường xuyên; phải ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện làm giảm lòng tin đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. 3.3. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí Đây là giải pháp nhằm khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực trong mỗi con người, bù đắp những thiếu hụt, khiếm khuyết của mỗi cá nhân trong quá trình hoạt động. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng là quá trình tạo ra chất mới và sự phát triển toàn diện trong mỗi con người. Phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ quản lí không chỉ được rèn luyện trong thực tiễn mà còn kết hợp với việc thường xuyên được cung cấp, bồi dưỡng tri thức và phương pháp làm việc, phương pháp quản lí. Đối với cán bộ đương chức thì việc đào tạo, bồi dưỡng là yêu cầu tất yếu. Phải kết hợp vừa bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch và tự bồi dưỡng, trong đó coi trọng việc tự bồi dưỡng là điều kiện tốt nhất để nâng cao phẩm chất, năng lực. Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, định kì theo hình thức tập trung, tại chức, tự bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm. Đa dạng hoá hình thức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. Đối với CBQL trong quy hoạch thì công tác đào tạo, bồi dưỡng trước và sau quy hoạch đều có ý nghĩa quan trọng. Trước quy hoạch, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn đưa vào quy hoạch. Trình độ cán bộ được đào tạo càng cao thì nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch càng phong phú và có chất lượng. Không có nguồn cán bộ đã được đào tạo sẽ phải quy hoạch gượng ép hoặc làm một cách hình thức. Sau quy hoạch, việc đào tạo, bồi dưỡng có vai trò quyết định kết quả thực hiện quy hoạch. Xây dựng xong quy hoạch mới là bước khởi đầu, sau đó sẽ là một quá trình phải đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện đối với cán bộ trong quy hoạch. Vì vậy, khi tiến hành quy hoạch cán bộ hàng năm, cần lựa chọn những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, thời gian công tác trong ngành ít nhất 5 năm trở lên, có tinh thần cống hiến, có uy tín trong cán bộ, giáo viên. Việc đào tạo bồi dưỡng phải gắn với bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo bồi dưỡng. [...]... thông có nhiều cấp học Quy định nêu rõ đối tượng tham gia đánh giá gồm: thủ trưởng cơ quan quản lí trực tiếp; giáo viên, cán bộ, nhân viên nơi cán bộ công tác và tự đánh giá của chính cán bộ quản lí đó 3.6 Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí Là một giải pháp có tính nguyên tắc Các cấp uỷ Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, chăm lo xây dựng đội ngũ... chủ trương chính sách liên quan đến phát triển đất nước, phát triển giáo dục và đào tạo; các thông tin về giáo dục toàn cầu 3.5 Đổi mới công tác đánh giá cán bộ quản lí Là một giải pháp để không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ, là một trong những căn cứ để tuyển chọn, xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, miễn... trường theo hướng hiện đại hoá đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay Cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, nhà trường Giao quyền tự chủ về quản lí tổ chức bộ máy, quản lí ngân sách cho các trường học theo Nghị định 43 của Chính phủ để nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lí các nhà trường Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng... cùng với yếu tố về chất lượng (phẩm chất và năng lực) của đội ngũ CBQL trường THPT nếu được áp dụng trong giai đoạn hiện nay theo các tiêu chí sẽ có tác dụng tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường THPT huyện Nhơn Trạch nói riêng, tỉnh Đồng Nai nói chung trở thành hiện thực Bên cạnh sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ CBQL và đội ngũ nhà giáo trường THPT, còn phải kể đến vai trò quan trọng và sự... phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ đổi mới giáo dục – đào tạo và sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước 4 KẾT LUẬN Để đạt được mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL các trường THPT trong giai đoạn hiện nay cần phải nghiên cứu thực trạng nhiều mặt để đánh giá khách quan hơn Bài viết này là một thông tin, một khía cạnh để khảo sát nghiên cứu Tuy chưa toàn... thông qua các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên Các cấp uỷ Đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Chủ trương, Chính sách của Đảng về công tác cán bộ Vì vậy, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường THPT là một yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc làm cho đội ngũ CBQL trường THPT đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, mạnh về chất... bộ quản lí Là một giải pháp quan trọng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ CBQL Thực hiện đầy đủ các chế độ về lương và các loại phụ cấp theo quy định hiện hành Đầu tư thoả đáng cho việc đào tạo, bồi dưỡng CBQL các trường THPT, cần kết hợp đào tạo bồi dưỡng những kiến thức mang tính hàn lâm với tham quan học tập các mô hình, điển hình tiên tiến Có chính sách hỗ trợ cho CBQL đào tạo nâng cao. .. cán bộ là cơ sở vững chắc để đào tạo và sử dụng hợp lí cán bộ, tạo ra động lực để cán bộ đảng viên cống hiến sức lực, tâm trí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đánh giá cán bộ không đúng, không chính xác dẫn đến sử dụng cán bộ một cách tuỳ tiện, làm mất đi động lực phấn đấu của từng cá nhân, có khi làm xáo trộn tâm lí của cả một tập thể, gây nên sự trầm lắng, trì trệ trong công việc Bởi vậy đánh giá... tin hỗ trợ công tác quản lí Trong thời đại bùng nổ thông tin và hội nhập quốc tế, thì thông tin cùng với tri thức là cơ sở cho việc ra các quyết định quản lí Thông tin giúp cho CBQL có những cơ sở dữ liệu đồ sộ liên quan đến nhà trường, nhà giáo, người học, môi trường giáo dục bên trong và môi trường bên ngoài; các chủ trương chính sách liên quan đến phát triển đất nước, phát triển giáo dục và đào tạo;... trò, trách nhiệm CBQL Có biện pháp mạnh đối với những CBQL không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm ảnh hưởng tới uy tín nhà trường, uy tín của người CBQL Chính sách cán bộ được thực hiện thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, tuy nhiên tuỳ tình hình thực tế của từng địa phương để có chính sách ưu đãi đối với CBQL giỏi, đào tạo thu hút nhân tài, chính sách cán bộ nữ Phải xem quản lí là một nghề, vì vậy cần . KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁO VIÊN THPT& quot; 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo, đổi mới công tác quản lí là khâu đột phá,. CBQL trường THPT tự học, tự nâng cao năng lực khiến cho không ít CBQL trường THPT ít chịu tự học tự bồi dưỡng nâng cao năng lực. - Việc chăm lo cung cấp, hỗ trợ các điều kiện, phương pháp giúp. nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL các trường THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là một nhu cầu cấp thiết. 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQLGD Ở CÁC TRƯỜNG THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN quản lý_ Một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên THPT, SKKN quản lý_ Một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên THPT,