0

SKKN kết hợp giáo dục nhà trường với đời sống xã hội tại trường THCS

20 1,529 5
  • SKKN kết hợp giáo dục nhà trường với đời sống xã hội tại trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 23:07

Mai công Tuất - Trờng Trung học cơ sở Vinh Quang Mục Lục A. Phần mở đầu: I.Lí do chọn đề tài. II.Nhiệm vụ của đề tài. B. Phần nội dung: Chơng I: Những vấn đề về lí luận. Chơng II: Thực trạng việc kết hợp giáo dục nhà trờng với đời sống xã hội tại trờng THCS Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng. Chơng III: Phơng pháp kết hợp nhà trờng, gia đình và xã hội. I.Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của nhà trờng, gia đình và xã hội. 1.Nhà trờng XHCN Việt Nam. 2.Gia đình 3.Xã hội (cộng đồng nơi ở của học sinh) II.Nội dung phơng pháp kết hợp nhà trờng với đời sống xã hội. 1.Liên kết nhà trờng với gia đình và hội phụ huynh học sinh. 2.Nhà trờng kết hợp với cộng đồng nơi ở của học sinh và cơ quan làm việc của cha mẹ học sinh. C. Kết luận. D. Các tài liệu đã sử dụng. A.Phần mở đầu. I/ Lý do chọn đề tài. Ngày nay nhân loại đang tiến lên không phải bằng cơ học, mà bằng trí tuệ thông thái của mình.Trí tuệ đã thực sự trở thành động lực quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nớc, trong văn kiện Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII có viết: 1 Mai công Tuất - Trờng Trung học cơ sở Vinh Quang Khoa học và giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn bộ xây dựng xã hội và bảo vệ Tổ quốc, là động lực đa đất nớc thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, vơn lên trình độ tiên tiến của thế giới. Đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ, coi đó là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con ngời, động lực phát triển Mục đích của nền giáo dục XHCN Việt Nam là giáo dục và phát triển con ngời toàn diện có đầy đủ những phẩm chất, năng lực, có khả năng hoà nhập và thích ứng một cách năng động, sáng tạo với cuộc sống đang đổi mới toàn diện sâu sắc, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Thực hiện chủ trơng đờng lối của Đảng, để giáo dục đào tạo thế hệ trẻ trở thành con ngời mới xây dựng thành công tổ quốc Việt Nam XHCN. Sự nghiệp giáo dục đào tạo đã không ngừng đổi mới cả nội dung, phơng pháp hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả chất lợng giáo dục. Trong những nhân tố mới mang lại hiệu quả giáo dục cao thì việc kết hợpgiáo dục giữa nhà trờng và đời sống xã hội đang đợc quan tâm thực hiện rất rộng rãi. Việc kết hợp giữa giáo dục với nhà trờng với đời sống xã hội không chỉ là mục đích mà còn là nôị dung, hình thức phơng tiện để giáo dục hình thành nhân cách. Nói cách khác nhà trờng và đời sống xã hội có quan hệ hữu cơ khăng khít với nhau. Việc chủ trơng thực hiện xã hội hóa giáo dục cụ thể bằng nội dung kết hợp giáo dục nhà trờng với đời sống xã hội trong những năm gần đây đã có nhiều triển biến tích cực. Gia đình tế bào xã hội, đảm bảo bền vững cơ cấu xã hội, gia đình là môi trờng của con ngời từ tấm bé đến lúc trởng thành là một trong những môi trờng chính hình thành và phát triển nhân cách con ngời, nhà trờng cần làm cho gia đình hiểu về tài sản vô giá của mình để lại cho con cái về mặt giáo dục.Do đó cha mẹ tạo điều kiện cho con em đến trờng, chăm lo sự học hành ở nhà của con cái và đóng góp trong điều kiện có thể xây dựng giáo dục ở địa phơng. Nhà trờng là môi trờng văn hoá giáo dục của địa phơng nơi trực tiếp tiến hành công tác giáo dục và phối hợp với các nơi, trực tiếp tiến hành công tác giáo dục. Các lực lợng xã hội chăm lo xây dựng môi trờng có cơ sở hạ tầng, nề nếp kỉ cơng, không khí học tập niềm vui của trẻ đến trờng, quan hệ lành mạnh trong sáng Tất cả vì học sinh thân yêu. Kính thầy, yêu bạn, Tiên học lễ, hậu học văn Ngợc lại nhà trờng cũng là nơi tiếp nhận sự tham gia giám sát đánh giá của gia đình và xã hội về mặt chất lợng, về môi trờng s phạm một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Môi trờng giáo dục xã hội đợc thể hiện bằng sự phối hợp liên ngành chức năng trong xã hội, tuỳ từng hoạt động giáo dục mà các ngành sẽ có phần thần tham gia đối với giáo dục những ngành có sự phối hợp th- 2 Mai công Tuất - Trờng Trung học cơ sở Vinh Quang ờng xuyên là mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, các đơn vị đóng trên địa bàn. Sự phối hợp liên ngành không đơn thuần là một hành động hỗ trợ nhất thời mà phải đợc xác định trong một chơng trình dài hạn đợc xây dựng trên cơ sở chiến lợc con ngời nói chung và trên một địa bàn dân c nhất định, sự huy động các lực lợng trên đây sẽ tạo cho công tác giáo dục nói chung và công tác giáo dục ngoài nhà trờng nói riêng. Làm đợc nh vậy là do đa công tác giáo dục vào từng cộng đồng thực hiện vì lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên nhiều nơi việc kết hợp giáo dục với đời sống xã hội còn bộc lộ nhiều điều bất cập. Không ít địa phơng cha thực quan tâm tới giáo dục, còn phó mặc công tác giáo dục cho nhà trờng. Nhận thức về ý nghĩa, về tầm quan trọng của việc kết hợp nhà trờng với đời sống xã hội trong việc giáo dục học sinh còn hời hợt, các nhà trờng phần nhiều còn lúng túng trong nội dung và phơng pháp phối hợp với địa phơng, với các đoàn thể chính trị xã hội nơi trờng đóng để giáo dục học sinh, từ đó đã làm hạn chế rất nhiều đến hiệu quả và chất lợng giáo dục đào tạo. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dạy:Giáo dục trong nhà trờng chỉ là một phần còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình đẻ giúp cho việc giáo dục trong nhà trờng tốt hơn. Giáo dục trong nhà trờng dù tốt đến mấy nhng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả giáo dục cũng không toàn diện. Nh vậy từ cơ sở lý luận và thực tiễn cho ta thấy đợc sự cần thiết của việc kết hợp nhà trờng với gia đình và xã hội để giáo dục học sinh. Sự kết hợp giữa nhà trờng với đời sống không chỉ là mục đích mà còn là nội, hình thức phơng tiện để giáo dục, hình thành nhân cách học sinh, đồng thời nó là một chủ trơng của Đảng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Vấn đề đặt ra là phải tổ chức phối kết hợp nh thế nào để nhà trờng, các tổ chức đoàn thể, gia đình và hội phụ huynh hcọ sinh phát huy đợc vai trò, nhiệm vụ, chức năng của mình tạo ra sự đồnh bộ, sức mạnh tổng hợp để giáo dục học sinh. Đây là vấn đề đã, đang và sẽ còn tiếp tục nghiên cứu tìm ra biện pháp phù hợp giúp cho việc phối hợp các lực lợng giáo dục, giáo dục học sinh tốt hơn. Là một cán bộ đợc sống và làm việc trong ngành giáo dục tôi thấy bản thân cần phải có những suy nghĩ tìm tòi để rút ra những phơng pháp phối kết hợp nhà trờng, gia đình, xã hội trong việc giáo dục học sinh góp phần đẩy mạnh phong trào giáo dục của trờng cả về lợng lẫn về chất. Đó là lý do tôi chọn đề tài Giáo dục nhà trờng kết hợp với đời sống xã hội. II.Nhiệm vụ của đề tài. -Tìm hiểu về mặt lý luận, phơng pháp luận về mối quan hệ giữa nhà trờng và đời sống xã hội. 3 Mai công Tuất - Trờng Trung học cơ sở Vinh Quang -Trên cơ sở lý luận và phơng pháp luận đề xuất những biện pháp nhằm làm tốt việc kết hợp giữa nhà trờng và đời sống xã hội ở địa ph- ơng. -Đề xuất một ý kiến nhỏ với các cơ quan có thẩm quyền đẩy mạnh và nâng cao chất lơng, hiệu quả của công tác giaod dục. B.Phần nội dung. Chơng I: Những vấn đề lý luận. Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục Việt Nam đã đợc thể hiện rõ trong nghị quyết Ban Chấp Hành TW lần thứ II khoá VIII là: Xây dựng những con ngời và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý trí kiên cờng xây dựng và bảo vệ tổ quốc, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và con ngời Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có t duy sáng tạo, có kĩ năng thực hiện giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kĩ thuật, có sức khoẻ, là những ngời kế thừa xây dựng CNXH vừa hồng vừa chuyên nh lời dặn của Bác Hồ. Con ngời mới chúng ta cần phải xây dựng đó là con ngời phát triển toàn diện. Để có đợc những con ngời nh vậy rõ ràng trách nhiệm khônh phải chỉ riêng của nhà trờng mà là của toàn xã hội. Nói về con ngời C.Mác đã đa ra một quan điểm rất khoa học Bản chất con ngời không phải là cái gì chung chung trừu tợng vốn có của mỗi cá nhân riêng biệt, trong tính thực hiện của nó, bản chất của con ng- ời là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội. Nh vậy theo Các Mác con ngời có rất nhiều mối quan hệ tác động đến, bản chất của con ngời bao giờ cũng đợc hình thành, đợc bộc lộ, đợc thể hiện ra trong chính cuộc sống, trong hoạt động đa dạng và phong phú của nó. Tồn tại khách quan xung quanh con ngời bao giờ cũng tác động vào con ngời thông qua các mối quan hệ xã hội nh quan hệ sản xuất,quan hệ chính trị, quan hệ cộng đồng, quan hệ giai cấp và quan hệ tôn giáo Đồng thời với t cách là một chủ thể hoạt động có ý thức của con ngời sẽ tác động trở lại tồn taị khách quan làm biến đổi môi trờng tự nhiên, môi trờng sống làm thay đổi các mối quan hệ xã hội. 4 Mai công Tuất - Trờng Trung học cơ sở Vinh Quang Dựa trên quan điểm Các Mác các nhà giáo dục đã chỉ ra rằng việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh chịu sự tác động của nhiều yếu tố giáo dục, môi trờng giáo dục và sự tự giáo dục. Trong quá trình giáo dục học sinh chịu sự ảnh hởng của nhiều tác động, từ nhiều phía khác nhau của nhà trờng, gia đình, xã hội. Trong gia đình học sinh chịu sự chỉ bảo của cha mẹ, ông bà, các thành viên trong gia đình và nếp sống của gia đình nói chung. Trong nhà trờng học sinh chịu sự tác động của giáo viên, tập thể lớp, các tổ chức Đoàn, Đội, của bạn bè với nhiều hình thức tổ chức giáo dục đa dạng và phong phú. Ngoài xã hội học sinh chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố nh các luồng thông tin đại chúng phim ảnh, của cơ chế thị trờng, của các tổ chức đoàn thể, của cộng đồng dân c Có thể có bao nhiêu mối quan hệ, có bao nhiêu loại hình tác động thì có bấy nhiêu tác động đến học sinh, các tác động đó đan kết với nhau rất mật thiết có thể tạo nên hớng tích cực hỗ trợ nhau, cũng có thể ngợc chiều nhau gây khó khăn cho quá trình giáo dục. Chính vì vậy các nhà giáo dục phải tổ chức kết hợp các môi trờng giáo dục nh thế nào để các tác động đến học sinh thống nhất theo hớng tích cực và hạn chế tác động ngợc chiều, nhằm đạt tới hiệu quả giáo dục cao nhất. Kết hợp với giáo dục nhà trờng đối với đời sống xã hội là nhằm tạo nên sự thống nhất cả về quan điểm, nội dung, phơng pháp giáo dục học sinh nhằm tạo nên các tác động cùng chiều tích cực huy động đợc sức mạnh cộng đồng trong việc xây dựng con ngời mới, đồng thời hạn chế mức dạy hcọ thấp nhất những tác động ngợc chiều nh ở trờng: Dạy học sinh không hút thuốc lá, ăn sống uống nớc lã, nói năng thiếu văn minh. Nhà trờng gia đình xã hội, mỗi tổ chức có một chức năng khác nhau nhng có mối quan hệ rất khăng khít với nhau trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng con ngời mới. Nhà trờng là nơi chuyển giao cho học trò những gì mà nhân loại đã học đợc về bản thân mình, về thiên nhiên, tất cả những gì thiết yếu mà nhân loại đã sáng tạo ra- (Jaques Delors). Cụ thể nhà trờng có nhiệm vụ giảng dạy cho học sinh các kiến thức: Kiến thức về văn hoá, về đạo đức, về lao động, về rèn luyện sức khoẻ Có thể nói đó là những lí thuyết về cuộc sống. Lí thuyết đó cần phải đợc vận dụng trong thực tế (ở gia đình và xã hội); định hớng cho các hoạt động của học sinh, học sinh sẽ hoạt động tốt hơn khi có lí thuyết ở nhà trờng. Cũng nh từ hoạt động thực tiễn các kiến thức các em đợc củng cố vững chắc hơn. Khi thống nhất đợc nội dung, phơng pháp giáo dục học sinh với gia đình và xã hội thì uy tín của nhà trờng đợc nâng lên. Học sinh đợc củng cố niềm tin và kiến thức đã đợc tiếp thu, hoạt động của học sinh cả nhà trờng, gia đình và cả xã hội đúng hớng và có hiệu quả hơn. Chơng II. Thực trạng việc kết hợp giáo dục nhà trờng với đời sống xã hội 5 Mai công Tuất - Trờng Trung học cơ sở Vinh Quang tại trờng THCS Vinh Quang-Tiên lãng Hải Phòng. 1.Qua nghiên cứu thực tế về việc kết hợp nhà tr ờng với đời sống xã hội tại tr ờng THCS Vinh Quang. Có thể sơ qua đôi nét về vùng đất và con ngời nơi đây. Vinh Quang là vùng đất (một xã) địa đầu phía Đông nam của huyện Tiên Lãng, là vùng đất nằm giữa hai cửa sông Văn úc và sông Thái Bình, phía bắc giáp huyện Kiến Thuỵ, phía tây giáp xã Tiên Hng và Hùng Thắng, hai phía Đông Nam đợc biển Đông bao bọc, cách khu du lịch Đồ Sơn 6Km. Con đờng 212 nối xã với huyện lỵ Tiên Lãng dài 17 Km. Dân số Vinh Quang cho tới nay ớc chừng: Trên 9.000 ngời. Điều kiện tự nhiên đã tạo cho Vinh Quang giàu tiềm năng đất đai, khoáng sản, nguồn lợi thuỷ sản, giao thông vận tải và du lịch Ngày nay về với Vinh Quang đi trên con đờng đê biển đồ sộ đợc trải nhựa, thấy thiên nhiên khoác lên vùng đất này một màu xanh cây cối ruộng đồng của trời xanh và biển cả mênh mông. Bằng trí tuệ, mồ hôi và máu xơng các thế hệ ngời Vinh Quang đã xây dựng làng quê mình thành một vùng đất trù phú, xây nên truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cờng. Vùng đất Vinh Quang hiện nay là kết quả bồi tụ phù sa của hai con sông Văn úc và Thái Bình. Trong lịch sử quá trình bồi tụ ấy kéo dài từ thế kỷ XVII cho đến tận những năm cuối thế kỷ XIX và cho đến tận ngày nay, đất đai Vinh Quang vẫn tiến mãi ra khơi. Bên cạnh sự hình thành về địa thế thì con ngời cũng bắt đầu đến đây sinh sống từ nửa cuối thế kỷ XIX. Vật lộn với thời gian, thiên nhiên, áp bức, cờng quyền con ngời nơi đây cũng đợc phát triển và lớn lên cùng năm tháng. Vinh Quang là vùng đất trẻ nhng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội an ninh - quốc phòng. Cách mạng tháng tám nh vầng dơng soi sáng, muốn đổi đời đa đất n- ớc tiến lên, trờng học đã mọc lên đào tạo biết bao ngời qua bao thế hệ. Trong những năm kháng chiến Trờng cấp 1, cấp 2 Vinh Quang luôn đợc công nhận là tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa. Đó là những năm trong kháng chiến, dốc lòng dốc sức cho kháng chiến, khi hoà bình lập lại đất nớc chuyển sang một giai đoạn mới, thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá. Cơ chế chuyển đổi không tránh khỏi những khó khăn. Đòi hỏi cơ sở vật chất cũng cần phải nâng cấp, trờng học kiên cố đợc mọc lên, nhân dân trong xã quyết tâm đổi mới. Là một trong những tr- ờng đầu tiên trong huyện có nhà cao tầng (1982 1983) Song cũng do quy hoạch về phát triển dân số không đều, chế độ chính sách còn nhiều bất cập. Quy mô trờng lớp cần phải thay đổi cho phù hợp với xu thế phát triển chung. 6 Mai công Tuất - Trờng Trung học cơ sở Vinh Quang Cơ sở vật chất ban đầu Trờng THCS chỉ có 6 phòng học, 2 phòng học chức năng. Nhng với tinh thần tự lực, khắc phục khó khăn, giáo dục gắn liền với đời sống xã hội. Ban Giám Hiệu đã tranh thủ sự đầu t của cấp trên, sự hỗ trợ của các đơn vị đóng trên địa bàn nh đồn 46. Hội cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể trong toàn xã theo đúng tinh thần điện, đờng, trờng, trạm. Đến năm 1996 trờng đã có thêm 8 phòng học cao tầng, ngôi nhà cao tầng thứ hai. Cho tới nay trờng đã có tổng thể 24 phòng to nhỏ, 15 phòng dùng làm phòng học, 9 phòng dùng làm phòng chức năng nh: th viện, thí nhgiệm, đồ dùng, nhạc họa, ngoại ngữ Khu tập thể khang trang, sân tr- ờng đợc bê tông hoá trên 2000 m 2 và đợc trng trí bởi những bồn hoa hợp lí. Có thể nói cơ sở vật chất lúc này đảm bảo đủ điều kiện cho hoạt động dạy và học. Hàng năm BGH và hội đồng nhà trờng đã chủ trong làm nòng cốt trong việc kết hợp các đoàn thể xã hội, tổ chức kinh tế và cộng đồng dân c, sử dụng đợc nhiều hình thức phối hợp có hiệu quả để giáo dục học sinh. Mỗi địa phng, mỗi thôn, qua mỗi kỳ, sau mỗi năm học sự kết hợp càng có hiệu quả hơn do đó kết hợp các mặt giáo dục ngày càng đợc nâng cao. Tuy nhiên mặt hạn chế khó khăn của công tác này cũng không tránh khỏi. Đó là địa bàn dân c quá rộng, phức tạp, phong tục mỗi thôn có chút khác nhau nên việc tổ chức phối kết hợp những hoạt động ngoài nhà tr- ờng không tránh khỏi những khó khăn. Không ít chi uỷ, chính quyền thôn cha nhận thức đúng mục tiêu xã hội hoá giáo dục của Đảng, cho rằng giáo dục là nhiệm vụ của nhà tr- ờng, của cơ quan quản lí giáo dục do đó dẫn tới tình trạng trông chờ ỷ lại vào nhà nớc khoán trắng cho nhà trờng, thiếu quan tâm cả về tinh thần lẫn vật chất cho giáo viên và học sinh, coi nhẹ việc phối kết hợp nhà tr- ờng gia đình và xã hội. Cơ sở vật chất của nhà trờng cũng nh của địa phơng, các tổ chức xã hội còn nghèo nàn làm hạn chế tới hiệu quả của các hoạt động giáo dục. Đội ngũ giáo viên thì có môn thừa, môn thiếu. Chất lợng giáo viên thì không đồng đều, số giáo viên dạy giỏi 19,5%,khá 25%,đạt yêu cầu 44,4% cha đạt yêu cầu 11,1%. Đời sống nhân dân nằm trong huyện thuần nông nên mức thu nhập thấp, trình độ dân trí còn thấp do đó thiếu quan tâm đến việc giáo dục học sinh. Nói tóm lại, việc phối kết hợp giáo dục giữa nhà trờng với đời sống xã hội trên địa bàn toàn xã còn có rất nhiều khó khăn yếu kém, chính vì thế đã ảnh hởng không nhỏ tới phong trào và chất lợng giáo dục. Trớc tình hình đó vấn đề đạt ra là phải làm thế nào để phong trào giáo dục đợc phát triển? Chất lợng giáo dục đợc nâng lên? 2.Thực trạng việc kết hợp giáo dục giữa nhà tr ờng với đời sống xã hội ở tr ờng THCS Vinh Quang. 7 Mai công Tuất - Trờng Trung học cơ sở Vinh Quang Do địa thế của trờng và dân c trên địa bàn xã rải rác, đờng xá đi lại khó khăn. Nhng giám hiệu nhà trờng và đội ngũ giáo viên công nhân viên hoạt động rất thống nhất đó là do kế hoạch của hiệu trởng, công tác chỉ đạo chuyên môn của các đồng chí phó hiệu trởng luôn luôn đặt nhiệm vụ giáo dục lên hàng đầu. Giáo viên có trình độ chuyên môn tơng đối tốt, đợc bồi dỡng nâng cao theo các lớp học nâng cao từ đó chất lợng giáo dục từng bớc đợc phát triển. Về phía địa phơng trờng luôn luôn quan hệ khăng khít tổ chức các buổi lao động tình nghĩa, lao động cộng sản gây quỹ chi đoàn, quỹ lớp mua áo lụa tặng bà, ủng hộ đồng bào bão lụt, mua sổ tiết kiệm tặng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thơng binh liệt sĩ. Từ những việc làm tốt đẹp ấy tạo nên mối liên hệ thân thiết gắn bó giữa thầy và trò làm cho các em có tinh thần hiếu học hơn. Về phía phụ huynh học sinh, nhà trờng một năm thờng mời tối thiểu 3 lần để thông báo tình hình xin ý kiến và xây dựng kế hoạch phối kết hợp hoạt động. Đại diện có một ban liên lạc chuyên nắm bắt tình hình giữa nhà trờng với địa phơng để thông baó kịp thời, hay có những biện pháp vận động. Hội cũng đã xây dựng quỹ hội để chi cho các hoạt động khen thởng cho học sinh giỏi. Thăm hỏi phụ huynh, giáo viên, học sinh khi ốm đau hoặc gặp rủi ro. Có những món quà đầy ý nghĩa tặng nhà trờng, giáo viên nhân ngày lễ, tết. Từ đó mối quan hệ nhà trờng, gia đình ngày thêm thắt chặt thầy yêu nghề hơn, trò dễ hiểu, hiếu học hơn dẫn tới kết quả giáo dục đạt khả quan hơn. Sau đây là kết quả thống kê 2 mặt giáo dục của nhà trờng trong mấy năm gần đây. Năm học 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 Tổng số học sinh 863 920 968 957 Hạnh kiểm Tốt 675=78,2% 728=79,1% 743=76,8% 706=73,77% Khá 170=19,6% 162=17,6% 198=20,6% 201=21% TB 18=2,2% 30=3,3% 27=2,8% 49 = 5,12% Yếu 0=0% 0=0% 0=0% 1 = 0,01% Học lực Giỏi 108=12,5% 122=13,3% 152=15,7% 126=13,17% Khá 378=43,6% 406=44,1% 461=47,6% 428=44,72% TB 366=42,63% 382=41,5% 352=36,4% 367= 38,5% Yếu 11=1,27% 10=1,1% 3=0,3% 36 = 3,76% Kém 0=0% 0=0% 0=0% Tuy nhiên việc giáo dục nhà trờng kết hợp với đời sống xã hội ở tr- ờng THCS Vinh Quang ban đầu cũng còn thể hiện nhiều yếu kém đó là: 8 Mai công Tuất - Trờng Trung học cơ sở Vinh Quang -Nhà trờng còn lúng túng trong việc kết hợp với các tổ chức xã hội để giáo dục học sinh, sự lúng túng đó thể hiện rõ. +Việc phối kết hợp giáo dục trong nhà trờng có những lúc bị phong tục địa phơng chi phối. +Trình độ dân trí còn thấp nên tiếp cận phối hợp còn gặp khó khăn. -Địa bàn rộng cơ sở vật chất còn đơn điệu. Nói tóm lại từ việc phối kết hợp nhà trờng với đời sống xã hội cho thấy rằng nếu nơi nào, xã nào, thôn nào thực hiện tốt nguyển lý giáo dục cơ bản của Đảng, kết hợp giáo dục nhà trờng gắn liền với đời sống xã hội thì nơi đó cho thấy kết quả giáo dục sẽ cao. Chơng III. Phơng pháp kết hợp nhà trờng, gia đình và xã hội. I.Chức nănh, nhiệm vụ, vai trò của nhà trờng, gia đình, xã hội. 1.Nhà tr ờng XHCN Việt Nam. Nhà trờng XHCN Việt Nam là nơi bảo đảm cho thế hệ trẻ đợc giáo dục về mọi mặt: Đức, tria, thể, mỹ, lao động một cách bài bản, có tổ chức, có hệ thống chơng trình nội dung thống nhất. Nhà trờng giữ vai trò định hớng giáo dục xã hội thông qua nhà trờng, tổ chức giáo dục của các nhà s phạm là một quá trình nhằm hạn chế tối đa những ảnh hởng tiêu cuực không thuận lợi của môi trờng sồng đồng thời phát huy tối đa yếu tố tích cực, nhng điều kiện thuận lợi cfuỉa hoàn cảnh sống. Tác động giáo dục trong nhà trờng mang tính định hớng tạo điều kiện cho tiềm năng cá nhân phát triển. Các nhiệm vụ giáo dục trong nhà trờng phổ thông là nhằm hình thành, phất triển các phẩm chất và năng lực của công dân Việt Nam: Tự chủ, năng động, sáng tạo có kiến thức tự hào dân tộc, có ý chí vơn lên, có năng lực tự học và thói quen học tập suốt đời, có năng lực đi thực tiễn kinh tế xã hội, góp phần hiệu quả làm cho dan giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng văn minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN (Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng). 2.Gia đình. Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của một con ngời, gia đình luôn luôn là môi trờng ssống, môi trờng giáo dục suốt đời của sự hình thành và phát triển hoàn thiện nhân cách mỗi ngời từ lúc lọt lòng cho đến lúc chết. Gia đình có nhiệm vụ và tác động rất to lớn đối với các thành viên trong gia đình nhất là đối vơí tuổi trẻ. Đối với quá trình hình thành và phát triển nhân cách, tác động của gia đình trớc hết là của ngời mẹ là tác động có tính giáo dục đầu tiên. Trong quá trình trởng thành của mỗi ngời cũng là qua trình mở rộng giao tiếp xã hội đợc hởng thụ tác động của giáo dục xã hội nhiều khi ngẫu nhiên (không chủ định, nhiều khi vô thức, nhng tất cả đều có ảnh hởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách nh quan hệ họ hàng, làng xóm, nhà trờng lao động xã hội đến quan hệ quốc gia) quốc tế 9 Mai công Tuất - Trờng Trung học cơ sở Vinh Quang Trong quan hệ xã hội về không gian dù trực tiếp hay gián tiếp con ngời sống trong đó thì gia đình với đúng nghĩa của nó vẫn là quan hệ chủ yếu quan trọng nhất chi phối các quan hhẹ khác của xã hội. Dù sống ở đâu, công tác ở bất kì vị trí nào thì ảnh hởng của gia đình vẫn có ý nghĩa không nhỏ. Tình cảm gia đình, tác động của gia đình tốt giúp mỗi con ngời có thêm nghị lực, sức mạnh vợt qua khó khăn, cám dỗ để vơn lên tự hoàn thiện nhân cách, ảnh hởng của gia đình có sức mạnh vô hình đó là sức mạnh của truyền thống tâm lý, ý thức xã hội đợc cá nhân hoá biến thành ý thức. Tự ý thức là yếu tố quyết định năng lực điều chỉnh nhận thức, hành vi tình cảm của con ngời từ lúc nhỏ cho đến lúc nhắm mắt về cõi vĩnh hằng. ảnh hởng của gia đình đối với học sinh có hai chiều hớng, nếu gia đình tốt thì những dấu ấn tốt sẽ khắc sâu trong tâm khảm học sinh tạo ra bản linh thông minh sáng tạo trong cuộc sống. Kết quả nghiên cứu trong cuộc sống cho thấy những ngời chân chính phần nhiều đợc trởng thành trong quan hệ gia đình lành mạnh tốt đẹp. Ngợc lại những gia đình có quan hệ không lành mạnh, cha mẹ không phải là những mẫu mực về nhân cách xã hội, không có phơng pháp giáo dục đúng đắn sẽ để lại những dấu ấn không lành mạnh, sẽ dẫn đến những sai lệch về nhân cách ở đứa trẻ và đến một lúc nào đó có điều kiện đến tuổi trởng thành những ngời này dễ mắc sai lầm trong cuộc sống. 3.Xã hội cộng đồng nơi ở của học sinh. Cộng đồng nơi học sinh sống, học tập, lao động, vui chơi đó là thôn xóm làng xã, phố phờng là môi trờng gần gũi quen thuộc đối với các em, là không gian đầy ắp những mối liên hệ, quan hệ, hoạt động giao lu của tuổi trẻ. Cộng đồng nơi ở của học sinh là môi trờng sống, khung cảnh học tập vui chơi của học sinh, ảnh hởng trực tiếp cuả sự hình thành, phát triển của con ngời về nhiều mặt. Cộng đồng nơi ở của học sinh xét về mặt sinh thái có ý nghĩa quyết định đối với học sinh trớc hết với t cách là một thực thể học sinh. Là thực thể học sinh xã hội, con ngời sống trong môi trờng tự nhiên, nhng lại giao tiếp xã hội có cá nhân mình và ngời khác do đó đã hình thành những mối quan hệ chằng chịt giữa các hiện tợng và môi trờng xã hội đang diẽen ra quanh mình. Cộng đồng với t cách là môi trờng xã hội trực tiếp của các tác động vào đời sống của con ngời từ công việc, nếp sinh hoạt,đến cả tình cảm, ngôn ngữ, t tởng mọi hiện tợng và quá trình xã hội diễn ra trong cộng đồng đều đợc con ngời tiếp nhận và phản ánh bằng các thao tác, các hoạt động tâm lý của những cá nhân nằm trong một xã hội nhất định. Chính vì cộng đồng nơi ở giữ một vị trí vô cùng to lớn trong việc hình thành tâm lý xã hội và nhân cách của mỗi cá nhân. Trong cộng đồng nơi ở của học sinh có các tổ chức chính quyền, các tổ chức Đảng, Đoàn thể và các tổ chức kinh tế. Mỗi tổ chức có một chức năng, nhiệm vụ và phơng thức hoạt động riêng, nhng trong lĩnh vực giáo dục tất cả đều có vị trí vai trò và trách nhiệm giáo dục học sinh, việc hiểu đợc vị 10 [...]... giáo dục nhà trờng kết hợp với đời sống xã hội chỉ những hoạt động kết hợp do các tổ chức đoàn thể và gia đình học sinh tham gia Các tiềm năng giáo dục của các lực lợng ấy rất to lớn đợc thể hiện trong mọi lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, văn hoá giáo dục, nghệ thuật, chính trị, đạo đức Phối hợp nhà trờng với đời sống xã hội để làm tốt công việc giáo dục thế hệ trẻ với hai nội dung chính sau: 1.Phối hợp. .. giáo dục kết hợp các lực lơng chính là tổng hợp sức mạnh của toàn xã hội để giáo dục, ở đây nhà trờng phải là trung tâm của mọi sự kết hợp phát huy vị trí tác dụng, là trung tâm văn hoá giáo dục ở địa phơng thu hút và kết hợp mọi nguồn lực, mọi lực lợng tham gia vào việc tổ chức thực hiện các mục tiên giáo dục theo định hớng chung Đồng thời nhà trờng còn có nhiệm vụ cung cấp cho các lực lợng giáo dục. .. nhiệm vụ của hội phụ huynh học sinh -Việc kết hợp giáo viên chủ nhiệm với hội cha mẹ học sinh phải đợc tiến hành thờng xuyên Kế hoach, chơng trình, nội dung, phơng pháp phải đợc điều chỉnh hoàn thiện phù hợp với thực tế của nhà trờng và địa phơng môi trờng đó 2 .Nhà trờng kết hợp với cộng đồng nơi ở của học sinh Phối hợp với công đồng nơi ở của học sinh thực chất là phối hợp với cá đoàn thể xã hội, các... Việc phối hợp phải nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo tạo ra những con ngời mới Việt Nam XHCN .Nhà trờng phối hợp với các đoàn thể xã hội để giáo dục học sinh ở mỗi địa phơng có rất nhiều tổ chức đoàn thể xã hội, trách nhiệm của cac nhà s phạm là phải phối hợp với tất cả, huy động tối đa mọi lực lợng để giáo dục học sinh Tuy nhiên cũng cần phải quan tâm phối hợp chặt... chính trị xã hội đối với việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh liên kết họ lại thống nhất quan điểm nội dung, phơng pháp giáo dục là việc làm cần thiết, phối hợp với cộng đồng nơi ở của học sinh thực chất là phối hợp các tổ chức đoàn thể xã hội, các cơ quan ban ngành ở địa phơng nơi trờng đóng II Nhiệm vụ, nội dung, phơng pháp kết hợp nhà tỷờng với gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh... các nhà s phạm Điều 18 luật giáo dục của nhà nớc CHXHCH Việt Nam ra đời tháng 12 năm 1998 có ghi: Nhà trờng có trách nhiệm phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục Các nhà s phạm là những ngời đợc đào tạo về chuyên môn về giảng dạy giáo dục học sinh phải là ngời chủ động phối hợp và tuyên truyền vận động để các lực lợng xã hội nhận thức đầy đủu ý nghĩa của việc phối hợp. .. giáo dục xã hội những kiến thức về giáo dục học sinh, thống nhất về quan điểm, nội dung về phơng pháp giáo dục xã hội trên cơ sở không ngừng đổi mới *Cơ quan nhà nớc, tổ chức chính trị xã hội, tổ chuíc xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân có trách nhiệm -Giúp nhà nớc tổ chức các hoạt động và nghiên cứu khoa học tạo điều kiện cho nhà giáo dục, ngời... dụng 1 .Giáo dục học ĐHSP Hà Thế Ngữ (NXB Giáo dục 1991) 2 Giáo dục học THSP Hà Thế Ngữ - Phạm Thị Diệu Anh (NXB Giáo dục 1992) 3 .Giáo dục đại cơng Nguyễn Văn Huy Nguyễn Văn Lê (NXB Giáo dục 1997) 4.Tâm lý học Phạm Minh Hạc (NXB Giáo dục 1992) 5.Tổ chức hoạt động giáo dục Hà nhật Thăng Lê Tiến Hùng (NXB Giáo dục 1997) 19 Mai công Tuất - Trờng Trung học cơ sở Vinh Quang 6.Nghị quyết Đại hội. .. thực tiễn giáo dục học sinh đã khẳng định để giáo dục học sinh trở thành những con ngời mới XHCN Việt Nam vừa hồng vừa hồng vừa chuyên nh lời dạy của Bác Hồ thì không thể không thực hiện xã hội hoá giáo dục, không thể không phối hợp chặt chẽ nhà trờng, gia đình và xã hội Nhân tố giữ vai trò chủ đạo trong việc liên kết thống nhất các lực lợng xã hội để công tác giáo dục không ai khác phải là nhà trờng... trách nhiệm giáo dục đối với thế hệ trẻ.Mặt khác con em của các gia đình sẽ thấy rõ trách nhiệm trong học tập ở trờng có liên quan đến cả bố mẹ ở cơ quan công tác mà gắng chăm ngoan học giỏi 16 Mai công Tuất - Trờng Trung học cơ sở Vinh Quang C .Kết luận Giáo dục nhà trờng kết hợp với đời sống xã hội là một hoạt động không thể thiếu đợc trong việc giáo dục con ngời mới XHCN Việt Nam Song song với ý nghĩa . nguyển lý giáo dục cơ bản của Đảng, kết hợp giáo dục nhà trờng gắn liền với đời sống xã hội thì nơi đó cho thấy kết quả giáo dục sẽ cao. Chơng III. Phơng pháp kết hợp nhà trờng, gia đình và xã hội. I.Chức. lợng giáo dục. Trong những nhân tố mới mang lại hiệu quả giáo dục cao thì việc kết hợpgiáo dục giữa nhà trờng và đời sống xã hội đang đợc quan tâm thực hiện rất rộng rãi. Việc kết hợp giữa giáo dục. II: Thực trạng việc kết hợp giáo dục nhà trờng với đời sống xã hội tại trờng THCS Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng. Chơng III: Phơng pháp kết hợp nhà trờng, gia đình và xã hội. I.Chức năng, nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN kết hợp giáo dục nhà trường với đời sống xã hội tại trường THCS, SKKN kết hợp giáo dục nhà trường với đời sống xã hội tại trường THCS,

Từ khóa liên quan