SKKN Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Địa lí trường THCS

26 525 0
SKKN Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Địa lí  trường THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS MC LC Danh mc Trang Phn TH NHT : t Lý chn SKKN b Thi gian thc hin v trin khai SKKN Phn TH HAI : gii quyt c s lớ lun ca Thc trng ca Cỏc bin phỏp ó tin hnh gii quyt Hiu qu ca SKKN Phn iii : kt lun Kt lun Kin ngh 02 05 02 04 05 05 26 05 07 07 12 12 25 25 26 27 28 27 28 28 DANH MC CH VIT TT STT 10 11 12 CH Sng kin kinh nghim Giỏo dc mụi trng Trung hc c s Hc sinh Gio vin Giỏo dc bo v mụi trng Giỏo dc o to Bo v mụi trng Trung hc ph thng Tiu hc VIT TT SKKN GGMT THCS HS GV GDBVMT GD-T BVMT THPT TH Phn th nht : T VN Lý chn SKKN: Mụi trng l khụng gian sinh sng ca ngi v sinh vt, l ni cha ng nhng ngun ti nguyờn cn thit cho i sng v sn xut, l ni cha ng v phõn hu cỏc cht thi ngi to cuc sng v hot ng sn -1 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS xut Mụi trng cú vai trũ cc kỡ quan trng i vi i sng ngi ú khụng ch l ni tn ti, sinh trng v phỏt trin m cũn l ni lao ng, ngh ngi, hng th v trau di nhng nột p hoỏ, thm m Gia mụi trng v ngi chỳng ta cú mi quan h mt thit vi v t ngi sinh ú l mi quan h thun Cng vi s tin b ca xú hi loi ngi v theo thi gian dõn s ngy mt tng lờn, nhu cu ca ngi ngy cng phc hn s hiu bit v mụi trng khụng y khin cho mi quan h tr nờn mõu thun, nhn thc ú ú dn n mt lot cỏc s c v mụi trng ( Hiu ng nh kớnh, l thng tng ụ zụn, trỏi t núng lờn, ụ nhim mụi trng ) Tnh hnh ú ú t cho ton nhõn loi mt thm ha, khc phc thm ú cỏc cuc hi tho, hi ngh tm c quc t ú din ra: - T ngy mng n ngy 16 thỏng nm 1972 hi nghi quc t v mụi trng v ngi c t chc ti Stc khụm(Thy in ) - T ngy 13 n ngy 22 thỏng 10 nm 1975, IEEP ú t chc hi tho hi tho quc t v gio dc mi trng ( GDMT ) ti Bờụgrat - Thỏng 11 1976 hi tho mụi trng chõu c t chc ti Bng Cc ( Thỏi Lan ) - Ngy 14 n ngy 26 thỏng 10 nm 1977 hi ngh quc t v GDMT c t chc ti Tbilisi ( Gru dia ) - T ngy 17 n ngy 21 thỏng nm 1987 UNESCO v UNEP t chc hi ngh quc t v GDMT ti Matxcva Tt c nhng k hi ngh, hi tho trn mc d din khong thi gian khc nhng u cú mt im chung l nhn mnh mi quan h gia ngi v sinh quyn mi lnh vc kinh t, xú hi, húa, giỏo dc GDMT ú vt biờn gii chớnh tr, t tng ca cỏc quc gia trờn th gii Vit Nam bo v mụi trng cng ang l c quan tõm sõu sc Ngh quyt s 41/NQ-T ngy 15 thỏng 11 nm 2004 ca B Chớnh tr v tng cng cụng tỏc bo v thi kỡ cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc; Quyt nh s 1363/Q-TT ngy 17/10/2001 ca th tng chớnh ph v vic phờ duyt -2 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS ỏn: a cỏc ni dung bo v mụi trng vo h thng giỏo dc quc dõn Ngy 31/1/2005, B trng b giỏo dc v o to ó ch th v vic tng cng cụng tỏc giỏo dc bo v mụi trng, xỏc nh nhim v trng tõm cho giỏo dc ph thụng l trang b cho hc sinh kin thc, k nng v mụi trng bo v mụi trng bng hỡnh thc phự hp cỏc mụn hc v thụng qua cỏc hot ng ngoi khoỏ, xõy dng mụ hỡnh nh trng xanh, sch, p phự hp vi cỏc vựng, Hin nay, GDBVMT ú tr thnh nhim v ca mn hc trng ph thụng Ni dung chng trnh mn hc a lý ph thụng cú nhiu thun li vic a GDBVMT lng ghộp, tớch cc vi ni dung mụn hc Giỏo dc cho hc sinh hiu c s cn thit ca BVMT, t ú hc sinh cú ý thc trch nhim BVMT Trong thc t ging dy b mụn khoa hc a lý cú nhiu giỏo viờn cha nhn thc sõu sc trờn, t ú h cha tớch cc tm bin php tt a GDBVMT vo quỏ trnh ging dy mn hc Cc hnh thc v phng phỏp GDBVMT qua ging dy b mụn a lý cn thp, hiu qu bi dy cha cao Nhiu hc sinh cha hiu r cc nim v mi trng, t nhn thc cha tt ú cỏc em cha cú hnh vi tt bo v mụi trng Bờn cnh ú cn cỳ tnh trng hc sinh cho rng bo v mi trng l trỏch nhim ca chớnh quyn hoc ca ngi ln Thc trng ú ú lm hn ch n quỏ trnh pht trin kinh t nc nh, gõy tỏc hi cho sc khe cng ng V vy tm nhng bin php bo v mụi trng a phng, t nc v ton cu ang cn c quan tõm Khỳ cỳ th lm c iu ú m giỏo dc mụi trng xú hi, mi hc sinh cha nhn thc c ny quỏ trnh tch hp vo kin thc tng mn hc Vn giỏo dc mụi trng c ỏp dng c th cho HS tt c cc bc hc l mn Khoa hc t nhin v xú hi (Bc Tiu hc) v mn Gio dc cng dừn, a lớ v cỏc mụn hc khỏc cú liờn quan n mụi trng (Bc THCS v bc THPT) Trong qu trnh dy hc, tớch hp cỏc ni dung ca mụn a lớ hay s dng cỏc kin thc k nng ca cỏc mụn hc khỏc vo vic dy hc a lớ ca mnh l cn quan tõm hin Tớch hp dy hc a lớ l dng tng hp -3 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS cỏc kin thc k nng ca cỏc phõn mụn chng trnh a lớ vo vic nghiờn cu tng hp v a lớ mt chõu lc Mt khỏc tớch hp cng cn l vic s dng cc kin thc, k nng ca cỏc mụn hc khỏc cú liờn quan n a lớ Vic tớch hp giỏo dc mụi trng dy hc a lớ l cn quan từm, giỳp hc sinh nhn thc ỳng v mụi trng thi i mi Cng vi s phỏt trin khoa hc k thut, tri thc ging dy nh trng l nhng kin thc c bn, hin i sỏt thc t l c s to cho cỏc th h tr lm hnh trang bc vo th h mi Vic giỏo dc mụi trng bi dy a lớ trang b nhng hiu bit rốn luyn k nng v cung cp c hi cho hc sinh THCS phỏt trin kh nng tớch hp kin thc dng vo thc t a phng T ú cỏc em cú th tin hnh tớch hp giỏo dc mụi trng cú hiu qu mụn a Lớ Thc t nhng nm ging dy ti trng THCS Hỏn bn thõn tụi luụn i mi phng phỏp dy hc theo hng tớch cc Tớch cc hoỏ hot ng hc luyn ca hc sinh, hnh thnh cc phng phỏp dy hc tớch cc, t giỏc hc tp, ch ng khai thỏc kin thc, chim lnh tri thc bi hc Bn thõn tụi luụn lng ghộp tớch hp cỏc kin thc c bn bi hc vi vic giỏo dc mụi trng mụn a lớ Tuy vy trc yờu cu mi ca GD - T, vi lng tõm v trỏch nhim ngh nghip ú thc bch ti vic lm th no mụi trng chỳng ta luụn sch, dng liờn h vo mụn a lớ hc sinh nhn thc c Giỏo dc mụi trng cỏc mụn hc Vi lớ trờn tụi chn SKKN: " Tớch hp giỏo dc mụi trng dy hc a lớ trng THCS" Thi gian thc hin v trin khai SKKN: Phn th hai: GII QUYT VN C s lý lun ca : a Mụi trng - Hiu mt cch qut th mi trng l tng hp cỏc iu kin bờn ngoi cú nh hng ti mt vt th hoc mt s kin Mụi trng sng ca ngi l -4 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS tng hp cỏc iu kin vt lớ, hoỏ hc, sinh hc bao quanh v cú nh hng ti s sng v phỏt trin ca cỏc cỏ nhõn v cng ng ngi - Khỏi nim mụi trng rt rng, bao gm c h thng t nhiờn ln nhõn to Mụi trng l ton b cỏc h thng t nhiờn v cỏc h thng ngi to xung quanh mnh, ú ngi sinh sng v lao ng, ú khai thc cc ngun ti nguyn t nhin hoc nhừn to cho php tho mún nhu cu ngi - Trong khoa hc theo ngha rng, mụi trng bao gm cc nhừn t t nhin v cc nhừn t kinh t xú hi nh hng ti cht lng cuc sng ngi v cỏc ngun ti nguyờn cn thit cho s sng - Theo ngha hp, mụi trng bao gm cỏc nhõn t t nhiờn v xú hi, trc tip lin quan n cuc sng ngi khụng xem xột n ti nguyờn ú b Giỏo dc mụi trng Cú nhiu nh ngha giỏo dc mụi trng, nhiờn khuụn kh ca vic giỏo dc mụi trng thụng qua mụn a lớ nh trng cú th hiu: Giỏo dc mụi trng theo nh ngha l mt quỏ trnh to dng cho ngi nhng nhn thc v mi quan tõm n mụi trng v cỏc v mụi trng Giỏo dc mụi trng gn lin vi vic hc kin thc, rốn luyn k nng, hnh thnh thi v lng nhit tnh hot ng mt cỏch c lp hoc phi hp nhm tm gii phỏp cho mụi trng hin ti v tng lai c Mc ớch ca giỏo dc mụi trng * Giỏo dc mụi trng nh trng nhm t n mc ớch cui cựng l tr em c trang b nhn thy c ý ngha ca vic gio dc mi trng vic nõng cao cht lng ging dy mụn a Lớ nhm xõy dng mt mụi trng tt p Giỏo dc mụi trng nhm giỳp cỏc em: + Mt ý thc trỏch nhim sõu sc i vi s pht trin bn vng ca Trỏi t + Mt kh nng cm th, ỏnh giỏ v p nn tng ca mụi trng + Mt nhõn cỏch c khc sõu bi nn tng o lớ mụi trng + L mt thc th mang tớnh xuyờn sut cỏc mụn hc, GDMT mang li cho cỏc em c hi khỏm phỏ mụi trng v hiu bit v cỏc quyt nh ca ngi -5 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS liờn quan n mụi trng Giỏo dc mụi trng cng to c hi hnh thnh, s dng cc k nng liờn quan n cuc sng hụm v ngy mai ca cỏc em Tt c iu ny cho chỳng ta nim hy vng tr em cú nhiu ý tng sỏng to v tham gia tớch cc vo quỏ trnh phn u cho mt th gii phỏt trin lnh mnh nhm xõy dng mt mụi trng tt p * Cỏc mc tiờu Giỏo dc mụi trng - Nhn thc: Giỳp cho cỏc on th xú hi v c nhừn t c mt nhn thc v nhy cm i vi mụi trng v nhng cú liờn quan - Kin thc: Giỳp cỏc on th xú hi v c nhõn tớch lu c nhiu kinh nghim khỏc v cú s hiu bit c bn v mụi trng v nhng cú liờn quan - Thỏi : Giỳp cỏc on th xú hi v c nhừn hnh thnh c nhng giỏ tr v ý thc quan từm v mi trng cng nh ng c thỳc y vic tham gia tớch cc vo vic bo v v ci thin mụi trng - K nng: Giỳp cỏc on th xú hi v cc nhừn cỳ c cỏc k nng vic xỏc nh v gii quyt cỏc v mụi trng - Tham gia: To c hi cho cỏc on th xú hi v c nhõn tham gia mt cỏch tớch cc mi cp vic gii quyt nhng v mụi trng d Giỏo dc mụi trng Vit Nam - Nm 1962, Bỏc H khai sinh " Tt trng cừy" , cho n nay, phong tro ny ngy cng phỏt trin mnh m Nm 1991, B Giỏo dc - o to ú cỳ chng trnh trng cừy h tr pht trin GD - T v bo v mụi trng ( 1991 - 1995 ) + T nm 1986 tr i, cựng vi cỏc ti nghiờn cu khoa hc v bo v mụi trng, cỏc ti liu v mụi trng ú xut hin + Thụng qua vic thay sỏch giỏo khoa ( 1986- 1992 ) cỏc ti liu chuyờn ban v thớ im tỏc gi sỏch giỏo khoa ú ch trng n vic a ni dung giỏo dc mụi trng vo sỏch, c bit l mụn Sinh, a, Hoỏ, K thut -6 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS + Trong" K hoch hnh ng quc gia v mụi trng v phỏt trin bn vng Vit Nam giai on 1996 - 2000" giỏo dc mụi trng c ghi nhn nh mt b phn cu thnh + T nm 1995, d ỏn giỏo dc mụi trng nh trng ca B GD - T UNDP ti tr nhm vo cỏc mc tiờu c bn - H tr xõy dng mt bn chớnh sỏch v chin lc thc hin quc gia v giỏo dc mụi trng ti Vit Nam - Tng cng nng lc ca B GD - T vic truyn t nhng ni dung v phng phỏp giỏo dc mụi trng vo cỏc chng trnh o to gio vin - Xõy dng cỏc hot ng giỏo dc mụi trng c th thc hin cỏc cp Tiu hc n Trung hc - Cỏc mc tiờu trờn c th hin mc chi tit v c th hn thụng qua d ỏn VIE 98/018 Thc trng giỏo dc mụi trng v tớch hp giỏo dc mụi trng dy hc a lớ bc THCS Ngay t nm 1960 bo v mụi trng ú c t nghiờm tỳc v ú c nghiờn cu tớch hp vo chng trnh dy hc cc trng THCS nhng vi mc cn hn ch u thp k 80 ni dung GDMT ú c tớch hp vo chng trnh ging dy cc mn cỳ nhiu kh nng tớch hp, ú mụn a Lớ c coi l phự hp nht Tuy nhiờn chng trnh GDMT trng THCS núi riờng v cỏc cp bp hc khỏc núi chung cha thng nht Cỏc phng phỏp GDMT cn nng v cung cp kin thc hn l hnh thnh thi xỳc cm, hnh vi quan tõm n mụi trng v v mi trng cho hc sinh Qua qu trnh ging dy ti trng THCS Hỏn Ti tin hnh kho sỏt nm hc 2010 - 2011 kt qu ỏnh giỏ hc sinh mụn hc a lớ vi tớch hp giỏo dc mụi trng bi " S pht trin v phừn b thu sn, lừm nghip" Bi - a Lớ * Hot ng tớch hp : i v õu * V tr tch hp: Ti nguyn rng -7 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS 1: Hin ti nguyờn rng ú b cn kit nhiu ni (10 phỳt) Giỳp hc sinh hiu c ti nguyờn rng hin b cn kit b tn phỏ nng n m nguyờn nhõn chớnh l s tỏc ng ca ngi Vic cht phỏ rng quỏ mc dn ti ti nguyờn rng b suy gim, t ú lm cho t ngy cng xu i v hu qu tt yu l cuc sng chm ci thin c bit cỏc vựng nỳi * Chun b: - GV ph t t ri s - Hc sinh tm mt s tranh nh ti liu lin quan n ti nguyờn rng Vit Nam Thng tin t ri s 1: ( Km theo) * Phng php tin hnh: - GV yờu cu hc sinh cnh cựng trao i v vch cỏc mi tờn ni cỏc ụ t ri s theo mt trnh t tip ni hp l - Chn mt s t ri ú hon thnh dn ln bng v t chc hc sinh c lp phi hp vi gio vin xc nh cỏc hng tip ni ỳng- sai, hon thin mt s t ri cú cỏc mi tờn ni hp lớ cỏc em va theo di va trao i, sa cha trờn t ri c nhừn - Gv cht li ton b s ỳng bng bng ph (Km theo) Thng tin t ri s 1: Em húy ni mi tn vo s sau th hin vic cht phỏ rng quỏ mc gõy nhng hu qu no? T ri s Nng sut g gim st Kh hn -8 Tng cng tri Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS Thiu ci un Thiu phừn chung Cht ph rng qu mc Chn nuụi ng vt gim Xỳimn t Thiu thc n gia sỳc Gim ph nhiu Nng sut thp v khụng n nh Cn phi khai thc rng hp l v cỳ k hoch * Chun xc kin thc t ri s Nng sut g gim sỳt Kh hn -9 Tng cng tri Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS Thiu ci un Xỳi mn t Cht ph rng qu mc Chn nuụi ng vt gim Thiu phừn chung Thiu thc n gia sỳc Gim ph nhiu Nng sut thp v khụng n nh Cn phi khai thc rng hp l v cỳ k hoch Qua qu trnh kho st ni dung tch hp t kt qu sau: Lp Tng 9A s 36 Gii SL 05 Kh % 14,1 SL 11 % 30,6 - 10 Trung bnh Yu SL 13 SL 07 % 36,1 % 19,4 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS 3.1 Phng phỏp ging dy b mụn khoa hc a lý, th hin ni dung GDBVMT ging dy cỏc bi a lý t nhiờn, kinh t cỏc lp chng trỡnh THCS a Phng phỏp ging dy lng kin thc GDBVMT vo ni dung bi hc b Phng phỏp dựng li núi: ging thut, k chuyn, c ti liu, c th minh ho c Phng phỏp m thoi d Phng phỏp trc quan e Phng phỏp ngoi khoỏ 3.2 Vn dng ni dung phng phỏp GDBVMT vo ging dy c th( mt s bi ) b mụn a lý chng trỡnh ging dy trng THCS ( Phn minh ho ) 3.2.1 Ging dy a lý gn lin vi giỏo dc mụi trng cuc sng qua ni dung bi ging bng phng phỏp lng ghộp kin thc a lý vi GDMT - Ging dy b mụn a lý ni dung gn lin vi thc t cuc sng Vỡ cuc sng rt gn gi vi cỏc em Hiu cuc sng, yờu quý cuc sng,t ú cỏc em cng thy t nhiờn tr nờn gn gi v gn bú vi cuc sng hin ti, t nhiờn to s sng v tn ti xó hi loi ngi- gia ngi v mụi trng t nhiờn cú mi quan h khng khớt vi khụng tỏch ri Trong ging dy a lý kin thc trang b cho cỏc em v a lý t nhiờn tng i hon chnh v cú h thng, khụng cp n cỏc t nhiờn phc tp, m phự hp gn gi vi cỏc em v rt cn thit cuc sng Qua ging dy vic giỏo dc ý thc s dng hp lý ti nguyờn thiờn nhiờn, ci to t nhiờn cng cú kt qu dng tt thc t ca hc sinh V a lớ 6: Vớ d 1: Khi dy ni dung phn lp thu quyn a lý lp giỏo viờn cn lm rừ hc sinh mt s khỏi nim cỏc bi 23+24 giỏo viờn cho hc sinh hiu nc ngt trờn Trỏi t chim t l rt ớt ( 2%) tng lng trờn b mt Trỏi t, c tn ti mi ni, di nhiu hỡnh thc khỏc ( cú ao h, sụng sui, nc ngm) Trong i sng hng ngy nc ngt khụng th thiu c i - 12 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS vi sinh hot v sn xut S liờn h rt gn gi vi cỏc em qua hỡnh thnh khỏi nim v cỏc em bit gn vo vi thc t Ni dung chng trỡnh phn lp thu quyn lm rừ mt s khỏi nim bi 23: Sụng v h , bi 24: Bin v i dng lp T cỏc khỏi nim c hc giỳp cỏc em hiu nhiu cỏc iu kin t nhiờn, cỏc khỏi nim t nhiờn giỳp cỏc em suy ngh, liờn tng v lit kờ nhiu cuc sng: iu kin t nhiờn nh hng n s phỏt trin kinh t nh th no? cỏc em phi bo v sao? Cỏc em hiu sõu sc kin thc m bit dng vo thc t cuc sng hng ngy ca cỏc em thờm sinh ng Vớ d 2: Vai trũ ca sụng sui, bin v i dng i vi i sng hng ngy ca cỏc em nh th no? Tỏc ng phỏt trin t nhiờn v kinh t sao? - V nh hng t nhiờn: + Cung cp hi nc: To vũng quay liờn tc lp nc trờn Trỏi t ( kho nc vụ tn cung cp hi nc chớnh l i dng) + iu ho khớ hu: Ni cú bin v i dng ( ụng m ỏp, hố mỏt m, lng nc ln thun li phỏt trin kinh t) - Vn kinh t: Sụng sui, bin v i dng: + Cung cp ngun thc phm thc n cho ngi: tụm, cua, cỏ + Thun li giao thụng ti, i li giao lu gia nhiu ni khac + Cho ta nhiu giỏ tr kinh t khỏcSong nỳi ( Sc nc cụng nghip thu in), ti phự sa bi p ng bng) Di bin v i dng cho ta nhiu khoỏng sn quý: du mthun li phỏt trin kinh t cụng nghip Ngoi cũn cho ta nhiu giỏ tr kinh t khỏc Vớ d :Dy phn lp khụng khớ trờn Trỏi t ( a lý 6) - Giỏo viờn cho hc sinh hiu mt s khỏi nim: Thi tit, khớ hu, cỏc yu t ca thi tit, cỏc khỏi nim c xõy dng gn gi vi cỏc em song cng tru tng Giỳp cỏc em hiu ni dung khỏi nim dng vo cuc sng sinh hot sn xut nh: - 13 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS + Ni cú khớ hu núng m, ma nhiu nhiu rt thun li cho cõy ci phỏt trin, t mu m, ni cuc sng dõn c ụng ỳc, trự phỳ + Ni cú khớ hu khụ khan: iu kin t khụ cn, ng vt, Thc vt nghốo nn, dõn c ớt, kinh t kộm phỏt trin Vỡ vy hc sinh cng hiu sõu mi quan h gia t nhiờn v phỏt trin kinh t- giỏo viờn phi cú trỏch nhim truyn th kin thc a lý cho hc sinh phi gn vo GDBVMT t nhiờn cho hc sinh thờm phong phỳ v cú hiu qu cao V a lớ7: Vớ d 1: Dy bi 3: Qun c ụ th hoỏ, mc 2: ụ th hoỏ cỏc siờu ụ th - Hc sinh bit c quỏ trỡnh phỏt trin t phỏt ca cỏc siờu ụ th v ụ th mi (c bit cỏc nc ang phỏt trin) gõy nờn nhng hu qu xu cho mụi trng - Phõn tớch mi quan h gia quỏ trỡnh ụ th hoỏ v mụi trng - Hc sinh cú ý thc gi gỡn, BVMT ụ th; phờ phỏn cỏc hnh vi lm nh hng xu n mụi trng ụ th Vớ d 2: Dy bi 16: ụ th hoỏ i ụn ho , mc 2: Cỏc ca ụ th - Hc sinh hiu c s phỏt trin, m rng quỏ nhanh ca cỏc ụ th ó gõy nhng hu qu xu i vi mụi trng i ụn ho; bit phõn tớch nh a lớ v ụ nhim khụng khớ, ụ nhim nc ụ th; ng h cỏc ch trng, bin phỏp nhm hn ch sc ộp ca cỏc ụ th ti mụi trng V a lớ Vớ d1: GDBVMT gn cn thit dy n BVMT kin thc qua bi 24: Vựng Bin Vit Nam v bi 33: Sụng ngũi Vit Nam a lý + Khai thỏc ti nguyờn hp lý chng ụ nhim nc sụng, nc bin v i dng ( c bit nhng ni cú du m khai thỏc trỏnh ri rt mt bin tiờu dit cỏc sinh vt phự du v ng vt bin) + Cm dựng cht n, li in, xic in ỏnh bt ng vt, cn khai thỏc cú k hoch hp lý nhm bo v ngun ng vt di nc + Chng l lt nhng vựng cú lng ma ln + Chng xúi mũn nhng ni cú dũng chy dc - 14 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS Vớ d 2: Dy bi 37: c im sinh vt Vit Nam, mc 1: c im chung - Hc sinh bit t nc ta cú ngun ti nguyờn sinh vt phong phỳ v a dng, ú cú nhiu loi ng vt v thc vt quý him; song tỏc ng ca ngi, nhiu h sinh thỏi t nhiờn b tn phỏ bin i v suy gim v cht lng v s lng, t ú hc sinh bit bo v ti nguyờn mụi trng v bo v ti nguyờn sinh vt V a lớ Vớ d 1: Dy bi 2: Dõn s v s gia tng dõn s( a lớ ), mc II: Gia tng dõn s - Hc sinh hiu dõn s ụng v gia tng nhanh ó gõy sc ộp i vi ti nguyờn v mụi trng; thy c s cn thit phi phỏt trin dõn s cú k hoch to s cõn bng gia dõn s v mụi trng, ti nguyờn nhm phỏt trin bn vng - Hc sinh cú k nng phõn tớch biu , bng s liu v dõn s v dõn s vi mụi trng - Hc sinh cú ý thc chp hnh cỏc chớnh sỏch ca nh nc v dõn s v mụi trng Khụng ng tỡnh vi nhng hnh vi i ngc vi chớnh sỏch ca ng v nh nc v dõn s, mụi trng v li ớch cng ng Vớ d 2: Dy bi7: Cỏc nhõn t nh hng n s phỏt trin v phõn b nụng ngip( a lớ ), mc 1: Cỏc nhõn t t nhiờn - 15 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS - Hc sinh hiu c t, khớ hu, nc v sinh vt l nhng ti nguyờn quý giỏ v quan trng phỏt trin nụng nghip nc ta Vỡ vy cn s dng hp lớ ti nguyờn t, khụng lm ụ nhim v suy thoỏi v suy gim cỏc ti nguyờn ny - Phõn tớch, ỏnh giỏ c nhng thun li v khú khn ca ti nguyờn thiờn nhiờn i vi s phỏt trin nụng nghip nc ta - Hc sinh khụng ng h nhng hot ng lm ụ nhim, suy thoỏi v suy gim t, nc, khớ hu, sinh vt Vớ d 3: Dy bi 43: a lớ tnh Hi Dng ( a lớ ) Mc V: Bo v ti nguyờn v mụi trng - Hc sinh bit c tỡnh hỡnh khai thỏc, s dng ti nguyờn; Hin trng suy gim ti nguyờn, ụ nhim mụi trng ca tnh Hi Dng, nguyờn nhõn v hu qu - Hc sinh bit mt s bin phỏp c ỏp dng bo v ti nguyờn v mụi trng tnh Hi Dng - Hc sinh nhn bit c cỏc du hiu suy gim ti nguyờn v ụ nhim mụi trng ca tnh Hi Dng, t ú cú ý thc quan tõm n bo v mụi trng ca a phng Tớch cc tham gia ccỏc hot ng bo v mụi trng a phng Vỡ vy hc sinh cng hiu sõu mi quan h gia t nhiờn v phỏt trin kinh tgiỏo viờn phi cú trỏch nhim truyn th kin thc a lý cho hc sinh phi gn vo GDBVMT t nhiờn cho hc sinh thờm phong phỳ v cú hiu qu cao 3.2.2 Ging dy a lớ GDMT cú th dựng li c ti liu b sung minh ho Phng phỏp c ti liu cng l phng phỏp s dng cú hiu qu quỏ trỡnh GDBVMT Trong cỏc bi hc, tu theo ni dung m giỏo viờn cú th c cỏc ti liu b sung minh ho ,cỏc bi hc nh ni dung phn ỏnh cỏc hin tng c th Nh cỏch vit sinh ng gii thớch cỏc rừ rng nờn cú th giỳp cho hc sinh cú nhng hiu bit , cú nhng n tng sõu sc v mt s khớa cnh ca mụi trng Cỏc bi hc cú ni dung GDBVMT cú th tỡm thy trờn hng lot cỏc bỏo v khỏc nhau.Vớ d bi bỏo vit v hóy cu ly rng thng ngun sụng - 16 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS Gianh ca Vừ Minh Chõu ngy 4-4-1992 Bi bỏo núi v s khai thỏc rng ba bói vựng núi trờn gõy hu qu tai hi cho nhõn dõn Hoc bi bỏo Hi chng cht rng Tõy u bỏo Nhõn dõn ngy 26-12-1985 núi v thit hi ca rng axit gõy Bi bỏo Kho bỏu rng cm Nam Cỏt tiờn bỏo Quõn i nhõn dõn ngy 30-06-1986 gii thiu v ti nguyờn ng vt v thc vt ca rng cm c bo v Bi Vn Súc trng mt bi bỏo gii thiu mt hờn tng nh ú l n di chựa Di ti Súc trng Nh ý thc quý trng loi vt chựa khụng bn git di nờn di khp cỏc ni t v õy rt ụng , cú ti hng ,to mt sinh cnh c ỏo hp dn vi khỏch du lch thm quan Hnh nh Cha Di - 17 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS Nhỡn chung rt nhiu bi bỏo núi v cỏc hin tng ,s vt khỏc nhau, nu giỏo viờn a lý chu khú thu thp s cú ngun t liu thc t rt b ớch cho vic ging dy 3.2.3 Ging dy a lý GDBVMT qua phng phỏp s dng trc quan gi dy i vi hc sinh trng THCS cỏc em cũn nh, vic s dng trc quan ging dy cú ý ngha ln, õy cng l phng phỏp ging dy c trng ca b mụn hc sinh d hiu, d nh khc sõu kin thc nh lõu, t bi tt cú hiu qu cao Vỡ vy GDBVMT cú th dựng bn , tranh nh v phim nh c bit l tranh cú tỏc dng gõy hng thỳ v n tng sõu sc cho hc sinh Cỏc bn s giỳp cho cỏc em hiu rừ s phõn b, c im v t nhiờn, kinh t ca cỏc chõu lc, cỏc khu vc, cỏc nc, cỏc a phng cỏc em hc Cũn cỏc biu s giỳp cho em thy rừ mc bin i phỏt trin, ca cỏc hin tng v s vt Vớ d: Qua bn thc vt, hc sinh cú th bit c cỏc vựng cú ph rng, cỏc vựng b khai thỏc cn kit thnh i trc, cỏc vựng rng mi trng V biu hc sinh cú th cú th hiu v tc phỏt trin dõn s, tc khai thỏc rng V tranh nh giỏo viờn cú th dựng tranh nh liờn quan n mụi trng gii thiu cỏc gi ging trờn lp Vớ d: nh hng v s t rng v kốm theo ú v s tn phỏ ca l lt, nh hng v s ụ nhim mụi trng thnh th ( rỏc bn, nc thi cỏc khu ph) Giỏo viờn cũn su tm nhiu tranh nh v mụi trng thun cho vic ging dy a lý gn vi giỏo dc v bo v mụi trng cho thờm sinh ng cú kt qu tt - 18 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS 3.2.4 Ging dy GDBVMT thụng qua phng phỏp tho lun v hot ng ngoi khoỏ * GDBVMT ging dy b mụn a lý bng phng phỏp tho lun Bn cht ca phng phỏp tho lun l GV t chc cho hc sinh tho lun (theo lp hoc nhúm) gii quyt cỏc cú liờn quan n ni dung bi hc Phng phỏp ny to cho hc sinh c hi trỡnh by, ý kin suy ngh ca mỡnh v nghe ý kin ca cỏc bn lp v mt no ú, phng phỏp tho lun thng c s dng giỏo viờn mun bit ý kin v kinh nghim ca hc sinh, hoc nhng ý kin v kinh nghim ny s rt thỳ v v hu ớch i vi cỏc hc sinh khỏc lp Ch tho lun l nhng v mụi trng cú liờn quan n ni dung bi hc Qua tho lun, giỏo viờn cú th ỏnh giỏ s hiu bit, thỏi , cm xỳc ca hc sinh, khuyn khớch hc sinh hỡnh thnh chớnh kin cú c s ca mỡnh i vi cỏc ang tho lun Cỏc bui tho lun s giỳp cho hc sinh kim chng ý kin ca mỡnh v cú th thay i nhn thc, quan im, thỏi i vi tho - 19 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS lun, mc dự vic thay i nhn thc quan im thng ch xy hc sinh ó suy ngh v bui tho lun ú Cng nh mt s phng phỏp, s dng phng phỏp tho lun, trc ht GV cn xỏc nh rừ rng mc tiờu cn t c bui tho lun, sau ú nờu hoc mt s cõu hi thớch hp hc sinh tho lun phỏt trin tho lun, cỏc cõu hi m s hu ớch hn cỏc cõu hi úng vỡ nú ũi hi cõu tr li ca hc sinh chi tit hn v mang tớnh cỏ nhõn hn, cỏc cõu hi cn xp xp theo mt trỡnh t hp lớ cú th hỡnh thnh cỏc mc tiờu ó nh trc Hỡnh thc tho lun cú th l tho lun c lp hoc tho lun nhúm Nu l tho lun nhúm thỡ trc ht phi chia nhúm, b trớ ch ngi cho cỏc nhúm, mi ngi tham gia tho lun cn phi nhỡn thy mt mt cỏch rừ rng, vỡ th ngi theo hỡnh trũn l cỏch b trớ tt nht Phng phỏp tho lun cú th tin hnh nh sau : + Bc 1: GV nờu ch cỏc cõu hi tho lun + Bc 2: HS tho lun ( c lp hoc nhúm ) + Bc3: HS trỡnh by ni dung tho lun (cú s nhn xột ca cỏc nhúm khỏc) + Bc4: GV túm tt cỏc ý kin tho lun, cng c cỏc im chớnh Vớ d 1: Bi 38, 39, a lớ 9: Phỏt trin tng hp kinh t v bo v ti nguyờn mụi trng bin o - Vn tho lun: phỏt trin bn vng cỏc nghnh kinh t bin cn phi quan tõm n nhng gỡ? Nờu mt s bin phỏp c th - Mc tiờu tho lun: HS cn nờu c Nhng cn quan tõm: bo v ngun ti nguyờn bin, chng ụ nhim mụi trng bin Mt s bin phỏp c th: khụng khai thỏc ba bói, quỏ mc cỏc ti nguyờn bin, khụng xy cỏc s c trn du, hn ch cht thi bin t cỏc nh mỏy, cỏc khu ụ th - 20 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS Vớ d 2: Khi ang hc v sụng ngũi Vit Nam ( chng trỡnh lp 8) cú th cho hc sinh tho lun v ngun ti nguyờn nc ta, ch ny giỏo viờn cú th t cỏc : - Ngun ti nguyờn nc nc ta nh th no? - Cỏc sụng ngũi nc ta cú nhng giỏ tr gỡ? - Liu ngun nc nc ta b cn kit khụng? Trong thc t, vic tho lun thng gp nhiu khú khn thi gian hn hp, ú giỏo viờn cú th la chn ch v chun b cho hc sinh mt cỏch chu ỏo mi cú hiu qu * GDBVMT qua hot ng ngoi khoỏ - Cng nh cỏc b mụn khỏc nh trng ph thụng: Nh b mụn sinh vt, lch s v mụn a lý cú th t chc cho hc sinh tin hnh hot ng ngoi khoỏ GVBVMT, mc ớch ca hot ng ny nhm: + Thụng bỏo thc t a phng giỳp hc sinh hiu bit v tỡnh hỡnh mụi trng v tỏc ng ca ngi n mụi trng mt cỏch c th + Xõy dng cho cỏc em tỡnh cm yờu thiờn nhiờn, yờu phong cnh p, t ú bit yờu quờ hng t nc v ý thc bo v mụi trng Rốn luyn cho cỏc em mt s k nng v phng phỏp bo v mụi trng thụng thng cỏc em cú th tham gia vo cụng tỏc BVMT a phng - Hỡnh thc hot ng ngoi khoỏ: Cú rt nhiu hỡnh thc khỏc tu theo iu kin, giỏo viờn cú th la chn mt s hỡnh thc sau: + Núi chuyn cỏc mụi trng: Hỡnh thc ny nhm m rng kin thc lý thuyt cng nh thc tin v mụi trng v cỏc bin phỏp bo v mụi trng Sau nghe bỏo cỏo giỏo viờn t chc hng dn hc sinh vit thu hoch v nhn thc cng nh tỡnh cm ca mỡnh i vi c nghe + Tỡm hiu, nghiờn cu mụi trng a phng: GV hng dn HS quan sỏt v tỡm hiu nghiờn cu cỏc thc t ca tng khu vc (tu thuc vo a phng) - 21 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS Vớ d 1: i vi HS nỳi cn cho hc sinh hiu tỡnh hỡnh khai thỏc rng a phng, nhng hin tng gỡ hay xy nhng ni b cht, b t phỏ rng? -Tỡnh hỡnh xúi mũn a phng nh th no? -Nhng ch trng ca ng v Nh nc vic khai thỏc rng, s dng t a phng Vớ d 2: i vi HS thnh ph, th trn cn t chc cho hc sinh hiu bit v ụ nhim khụng khớ, nc v vic s lý cht thi, trờn c s ú cho hc sinh tỡm hiu nguyờn nhõn gõy lờn cỏc tỡnh trng ụ nhim mụi trng ú * T chc tham quan, dó ngoi: õy l hỡnh thc rt hp dn i vi HS, nhu cu m rng hiu bit thiờn nhiờn v cuc sng xó hi, cỏc em rt thớch n nhng ni xa l, nhng ni cú phong cnh p hp dn ú l c s thun li t chc hỡnh thc ny Vớ d: Cho HS thm quan cỏc di tớch hoỏ, lch s v cỏc phong cnh p nh n Hựng (Phỳ Th); Cụn Sn (Hi Dng), Vnh H Long ( Qung Ninh), khu di tớch Bớch ng (Ninh Bỡnh), nỳi Ng Honh Sn (Qung Nam- Nng), vựng nỳi Thỏp Chm (Phỳ Yờn), Thnh ph Lt ( Lõm ng), thnh ph Hu Hoc cỏc cụng trỡnh xõy dng ln cú ý ngha kinh t v ci to mụi trng: p thu in Thỏc B (Trờn sụng Chy), thu in Ho Bỡnh (sụng ), thu in Tr An ( Sụng ng Nai) Cỏc khu rng Quc gia nh:Cỳc Phng ( Ninh Bỡnh), Bỡnh LõmPhc Bu( ng Nai), Cỏt B ( Hi Phũng) Vnh H Long Thy in Thỏc B - 22 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS Qua cỏc t thm quan dó ngoi hc sinh cú dp hiu bit thờm v cỏc cụng trỡnh kin trỳc, cỏc di tớch lch s hoỏ, m rng tm nhỡn v mụi trng t nhiờn v xó hi cng nh c thng thc phong cnh p ca quờ hng t nc Qua thc t ú, cỏc em cũn thy nhng tỏc ng tiờu cc ca ngi vi mụi trng v hu qu ca nú vi s phỏt trin kinh t v cuc sng ca ngi Tt c nhng iu ú s hỡnh thnh dn cỏc em tỡnh yờu quờ hng t nc, cú ý thc bo v mụi trng cng nh phm cht tt p ca ngi mi 3.3/ Bi ging thc nghim: Hiu qu ca SKKN: GDMT qua mụn a lớ l mt iu kin ht sc thun li so vi phõn mụn khỏc Vi mụn a Lớ lp THCS tụi cng ú p dng t nm 2010 2011 Vi nm hc 2011 2012 tụi cng tip tc trin khai thy c hiu qu ca bi tụi ú dng hai bi kim tra vi hnh thc khc ỏnh giỏ cht lng hc sinh ca tng lp khỳa hc 2010 2011, 2011 2012 - Bi kim tra th nht: Bng cừu hi trc nghim sau tit hc - Bi kim tra th hai: Kim tra vit 15 phỳt kt qu thu c nh sau: * Trong nm hc 2010 2011: TS Hc sinh Cha nhn bit Sl 20 % 55,6 Cỳ nhn bit Sl 16 % 44,4 Cỳ ý thc Sl 10 % 27,8 Bit dng Sl % 11,1 * Trong nm hc 2011 2012: TS Hc sinh Cha nhn bit Cỳ nhn bit Cỳ ý thc Bit dng Sl % Sl % Sl % Sl % 23,5 26 76,5 14 41,2 12 35,3 * Chờnh lch t l gia nm hc l: - 23 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS Nm hc Cha nhn bit Cỳ nhn bit Cỳ ý thc Bit dng 2010 2011 55,6 44,4 27,8 11,1 2011 2012 23,5 76,5 41,2 35,3 T l chnh lch 32,1 32,1 13,4 24,2 Nh vy: Kt qu ca bi kim tra ú cho thy c s tin b ca hc sinh nhn thc v mụi trng c th l khúa hc 2011 2012 so vi khúa hc 2010 2011 t l hc sinh cha nhn bit gim 32,1 % cn t l cỳ ý thc tng 13,4% c bit l s hc sinh ú bit dng, tng lờn 24,2 % Nhng kt qu trờn ch mi bc u quỏ trnh thc hin vic gn kt GDMT vic dy v hc a lớ cng nh quỏ trnh theo di thc nghim ca bn thõn ti a phng nhng vi tụi nhn thy õy l mt kt qu ỏng mng v cỳ th p dng tt vic Tớch hp giỏo dc mụi trng ging dy mụn a Lớ THCS Phn th ba : KT LUN Kt lun: Trong qu trnh dy hc, ti rt ch trng ti vic gio dc cho hc sinh cc b i n p h ỏ p b o v m ụ i t r n g T i n h n t h y, v i c h c s i n h c t i p c n nhng ht sc gn gi cuc sng ú lm cho cc em hc si ni, ch ng v tớch cc hn Cỏc em rt hng thỳ vic tm hiu, a nguyờn nhõn gõy ụ nhim mụi trng, ng thi a cỏc bin phỏp giỏo dc bo v mụi trng v mt iu quan trng m tụi nhn thy l cỏc em ú bit quan từm n mụi trng nhiu hn, cú ý thc tham gia bo v mi trng tt hn - Qua nhng kt qu t c nh ú nu trn , ti nhn thy rng vic a ni dung tớch hp giỏo dc v bo v mụi trng vo chng trnh a lớ v cỏc mụn hc khỏc bc THCS cng nh cỏc bc hc khc l mt ht sc cn thit v gio dc mi trng s em li cho ngi hc cỏc sau: - 24 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS + Hiu bit bn cht ca cỏc mụi trng, tnh phc tp, quan h nhiu mt, nhiu chiu, tnh hu hn ca ti nguyn thin nhin v kh nng chu ti ca mi trng, quan h cht ch gia mụi trng v pht trin, gia mi trng a phng, vựng, quc gia vi mụi trng khu vc v ton cu + Nhn thc c ý ngha, tm quan trng ca cỏc mụi trng nh mt ngun lc sinh sng, lao ng v pht trin ca mi c nhừn, cng ng, quc gia v quc t T ú cú thỏi , cỏch ng x ỳng n trc cỏc v mụi trng, xừy dng quan nim ỳng v ý thc trỏch nhim, v giỏ tr nhõn cỏch dn hnh thnh cc k nng thu thp s liu v phỏt trin s ỏnh giỏ thm m + Cú tri thc, k nng, phng phỏp hnh ng nõng cao nng lc la chn phong cỏch sng, thớch hp vi vic s dung hp lớ v khụn ngoan cỏc ngun ti nguyn thin nhin, cỳ th tham gia cỳ hiu qu vo vic phng nga v gii quyt cc mụi trng c th ni sinh sng v lm vic + Trong ging dy ngi thy, ngi cụ phi l ngi yờu ngh mn tr Phi cú nng lc sỏng to luụn cú ý thc i mi phng phỏp dy hc phự hp vi thi k mi, to khng kh vui ti hng thỳ gi hc Song mi tit hc tớch hp kin thc a lớ vo giỏo dc mụi trng tu thuc vo tng i tng hc sinh v kh nng dng kin thc ca cỏc em m mụi trng cng phỏt trin theo tng mc nht nh bc hc THCS Kin ngh: - Cc cp lúnh o cú k hoch cp thờm cho trng u chiu projecter to iu kin thun li cho giỏo viờn ging dy bng giỏo ỏn in t - S Giỏo dc v o to cn t chc hc chuyờn Phng phỏp tớch hp giỏo dc bo v mụi trng v chuyờn S dng tit kim nng lng cú hiu qu i vi b mụn a lớ Nhng suy ngh trờn õy ca bn thõn tụi ch l mt khớa cnh v mc nht nh, kớnh mong cỏc ng nghip, cỏc cp qun lớ giỏo dc tham kho, gúp ý - 25 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng dạy học Địa lí trờng THCS cho lng ghộp ni dung giỏo dc mụi trng mụn hc a lớ t kt qu cao Xin chõn thnh cm n ! Hỏn , ngy 01 thỏng 09 nm 2011 Ngi vit Phm Hi Sừm ti liu tham kho SGK, SGV a lý 6,7,8,9 NXB giỏo dc 2.Ti liu v giỏo dc bo v mụi trng mụn a lớ THCS ( NXB giỏo dc ) 3.Ti liu giỏo dc bo v mụi trng mụn a lớ THCS (NXBGD) a lý i cng Vit Nam 1,2 ( HSP H Ni) Giỏo dc mụi trng th gii ( HSP H Ni) Ti nguyờn du lch( Bựi Hi Yn ch biờn- NXB giỏo dc) Mụi trng v phỏt trin bn vng( Nguyn ỡnh Hoố ch biờn) - 26 Năm học 2011 - 2012 [...]... Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng trong dạy học Địa lí trờng THCS cho vn lng ghộp ni dung giỏo dc mụi trng trong mụn hc a lớ t kt qu cao Xin chõn thnh cm n ! Hỏn , ngy 01 thỏng 09 nm 2011 Ngi vit Phm Hi Sừm ti liu tham kho 1 SGK, SGV a lý 6,7,8,9 NXB giỏo dc 2.Ti liu v giỏo dc bo v mụi trng trong mụn a lớ THCS ( NXB giỏo dc ) 3.Ti liu giỏo dc bo v mụi trng trong mụn a lớ THCS (NXBGD)... thng ngun sụng - 16 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng trong dạy học Địa lí trờng THCS Gianh ca Vừ Minh Chõu ra ngy 4-4-1992 Bi bỏo núi v s khai thỏc rng ba bói vựng núi trờn gõy hu qu tai hi cho nhõn dõn Hoc bi bỏo Hi chng cht rng Tõy u trong bỏo Nhõn dõn ra ngy 26-12-1985 núi v thit hi ca rng do axit gõy ra Bi bỏo Kho bỏu trong rng cm Nam Cỏt tiờn trong bỏo Quõn i nhõn dõn.. .Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng trong dạy học Địa lí trờng THCS 9B 37 05 13,5 14 37,8 17 45,9 1 0,3 T tnh trn ti nhn thy cn phi cỳ nhng bin php trong vn giỏo dc mụi trng v tớch hp giỏo dc mụi trng trong bi dy a lớ trng THCS t hiu qu cao Vi vn giỏo dc mụi trng, giỏo viờn cn b sung kin thc cho hc sinh hiu bit cỏc hot ng ca giỏo dc mụi trng Trong thc tin s phm, mi mụi trng... trnh trng thnh ca mnh Trong hon cnh ú, nhng quan tõm v thỏi ca cỏc em i vi vn mụi trng cú c hi bc l mt cỏch thnh thc v t ú nhu cu hin ti s ny sinh mt cỏch t nhiờn cú liờn quan n i sng 3 Cc bin php ú tin hnh gii quyt vn - 11 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng trong dạy học Địa lí trờng THCS 3.1 Phng phỏp ging dy b mụn khoa hc a lý, th hin ni dung GDBVMT trong ging dy cỏc bi a... khỏch du lch thm quan Hnh nh Cha Di - 17 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng trong dạy học Địa lí trờng THCS Nhỡn chung rt nhiu bi bỏo núi v cỏc hin tng ,s vt khỏc nhau, nu giỏo viờn a lý chu khú thu thp s cú ngun t liu thc t rt b ớch cho vic ging dy 3.2.3 Ging dy a lý GDBVMT qua phng phỏp s dng trc quan trong gi dy i vi hc sinh trng THCS cỏc em cũn nh, vic s dng trc quan ging dy... mỏy, cỏc khu ụ th - 20 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng trong dạy học Địa lí trờng THCS Vớ d 2: Khi ang hc v sụng ngũi Vit Nam ( chng trỡnh lp 8) cú th cho hc sinh tho lun v ngun ti nguyờn nc ta, trong ch ny giỏo viờn cú th t ra cỏc vn : - Ngun ti nguyờn nc nc ta nh th no? - Cỏc sụng ngũi nc ta cú nhng giỏ tr gỡ? - Liu ngun nc nc ta b cn kit khụng? Trong thc t, vic tho lun thng... c nh sau: * Trong nm hc 2010 2011: TS Hc sinh Cha nhn bit Sl 20 % 55,6 Cỳ nhn bit Sl 16 % 44,4 Cỳ ý thc Sl 10 % 27,8 Bit vn dng Sl 4 % 11,1 * Trong nm hc 2011 2012: TS Hc sinh Cha nhn bit Cỳ nhn bit Cỳ ý thc Bit vn dng Sl % Sl % Sl % Sl % 8 23,5 26 76,5 14 41,2 12 35,3 * Chờnh lch t l gia 2 nm hc l: - 23 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng trong dạy học Địa lí trờng THCS Nm hc Cha... giỏo viờn cn lm rừ hc sinh mt s khỏi nim trong cỏc bi 23+24 giỏo viờn cho hc sinh hiu khi nc ngt trờn Trỏi t chim t l rt ớt ( 2%) tng khi lng trờn b mt Trỏi t, c tn ti mi ni, di nhiu hỡnh thc khỏc nhau ( cú ao h, sụng sui, nc ngm) Trong i sng hng ngy nc ngt khụng th thiu c i - 12 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng trong dạy học Địa lí trờng THCS vi sinh hot v sn xut S liờn h rt gn... nghiờn cu cỏc vn thc t ca tng khu vc (tu thuc vo a phng) - 21 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng trong dạy học Địa lí trờng THCS Vớ d 1: i vi HS min nỳi cn cho hc sinh hiu tỡnh hỡnh khai thỏc rng a phng, nhng hin tng gỡ hay xy ra nhng ni b cht, b t phỏ rng? -Tỡnh hỡnh xúi mũn a phng nh th no? -Nhng ch trng ca ng v Nh nc trong vic khai thỏc rng, s dng t a phng Vớ d 2: i vi HS thnh... mụi trng gii thiu trong cỏc gi ging trờn lp Vớ d: nh hng v s t rng v kốm theo ú v s tn phỏ ca l lt, nh hng v s ụ nhim mụi trng thnh th ( rỏc bn, nc thi cỏc khu ph) Giỏo viờn cũn su tm nhiu tranh nh v mụi trng thun cho vic ging dy a lý gn vi giỏo dc v bo v mụi trng cho thờm sinh ng cú kt qu tt - 18 Năm học 2011 - 2012 Skkn Tích hợp giáo dục môi trờng trong dạy học Địa lí trờng THCS 3.2.4 Ging dy

Ngày đăng: 29/04/2016, 14:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan