Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở THCS

24 2.3K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:27

. tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường THCS Thiệu Khánh 1. Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường trong những năm gần đây: 1 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo. Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh A. ĐẶT VẤN ĐỀ I . Lời mở đầu Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay l tà ăng cường gi¸o dục đạo đức cho học sinh, . chữ cho tốt còn phải lưu tâm, hết 16 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh lòng giáo dục các em phát triển toàn diện cả tài lẫn đức. Những vấn đề cơ bản về giáo dục đạo đức

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan