SKKN Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học

29 2K 6
SKKN Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài nghiên cứu Trong mỗi con người, đạo đức được xem là một phần rất quan trọng, góp phần quyết định sự nghiệp, tương lai của mỗi người. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã có cái nhìn, đánh giá về đạo đức con người trong xã hội hiện tại và tương lai là vô cùng quan trọng: “Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Đạo đức gắn liền với văn hoá, chủ nghĩa nhân văn, triết học và luật pháp của một xã hội. Hay nói một cách dễ hiểu, đạo đức là những khuynh hướng tốt trong tâm hồn con người, mà những khuynh hướng đó tạo nên những lời nói hành vi bên ngoài phù hợp với những quy tắc ứng xử của cộng đồng, xã hội khiến cho mọi người xung quanh được yên vui, lợi ích và chuyển hoá. Hơn hai thế kỉ trước, đại thi hào Nguyễn Du đã khẳng định: Thiện căn là ở lòng ta Chữ tâm còn trọng bằng ba chữ tài Chữ tâm chính là đạo đức của con người. Đạo đức là cốt lõi, là thước đo nhân cách, phẩm giá của mỗi con người. Tức là con người phải có nhận thức đúng về sự vật hiện tượng và từ đó có cử chỉ, lời nói, hành vi tốt đẹp, đúng đắn với sự vật hiện tượng. Để có được những nhận thức đúng đắn đó thì giáo dục là điều không thể thiếu. Đạo đức của con người không phải có sẵn mà phải được giáo dục. Giáo dục (GD) nói chung và giáo dục đạo đức (GDĐĐ) nói riêng phải được thực hiện ngay từ tuổi ấu thơ, từ lứa tuổi bậc Tiểu học. Vì vậy, GDĐĐ là một mặt GD cần phải đặc biệt coi trọng. Sự phát triển của kinh tế xã hội đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống GD, đòi hỏi nền GD phải đào tạo ra những con người : “Phát triển về trí tuệ, cường tráng về thể lực, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức”. Trong đó, GDĐĐ là một bộ phận hữu cơ của quá trình GD, là một bộ phận có tính cốt lõi, nền tảng của công tác GD thế hệ trẻ. Bậc Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Bất kì người công dân nào dù công tác, lao động ở lĩnh vực nào trong xã hội đều phải trải qua nhà trường Tiểu học. Lí luận và thực tiễn đều khẳng định rằng dấu ấn của trường Tiểu học có một ảnh hưởng sâu sắc đến cả cuộc đời của học sinh. Chính vì vậy, T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng 1 SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học việc giáo dục đạo đức ở bậc Tiểu học đã được tất cả các nước (trong đó có Việt Nam) rất coi trọng và tiến hành ngay từ lớp 1. Giáo dục đạo đức cho thiếu nhi lứa tuổi tiểu học ở nước ta là một vấn đề hết sức quan trọng có tính nền tảng của giáo dục nói chung nhằm xây dựng cơ sở ban đầu của nhân cách người công dân, người lao động “có lòng nhân ái, mang bản sắc con người Việt Nam”, giúp các em phát triển toàn diện về các mặt đức, trí, thể, mĩ. Để thực hiện được mục tiêu GDTH nêu trên và đặc biệt là mục tiêu GDĐĐ cho học sinh (HS), thì đội ngũ giáo viên (GV) là nhân tố quyết định. Chất lượng đội ngũ GV và động lực dạy học của họ quyết định chất lượng GD của nhà trường và đặc biệt là biện pháp quản lý, chỉ đạo hoạt động(HĐ) GDĐĐ trong nhà trường. Căn cứ vào những lí do trên, chúng tôi chọn vấn đề này làm đề tài nghiên cứu: " Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học Yên Sơn". 2. Mục đích nghiên cứu. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác GDĐĐ cho HS trường Tiểu học Yên Sơn để góp phần giáo dục toàn diện cho HS trường Tiểu học (TH) Yên Sơn nhằm hướng tới đạt mục tiêu GD tiểu học. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. - Khách thể nghiên cứu: Công tác giáo dục toàn diện trong nhà trường TH. Người tham gia quá trình nghiên cứu là BGH, GV và HS trường Tiểu học Yên Sơn. - Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp chỉ đạo công tác GDĐĐ cho HS ở trường Tiểu học Yên Sơn. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học ở nhà trường. - Nghiên cứu thực trạng về biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường TH Yên Sơn. - Tổ chức thực nghiệm khoa học cải tiến biện pháp chỉ đạo GDĐĐ cho HS ở trường TH Yên Sơn. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận: T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng 2 SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: đọc sách, các loại tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu; nghiên cứu công văn và các loại văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng tập thể SP nhà trường vững mạnh nhằm thu thập những thông tin khoa học mang tính lí luận làm cơ sở khoa học cho đề tài nghiên cứu. - Phương pháp phân tích, tổng hợp: thu thập, hệ thống và tập hợp các tư liệu, thông tin khoa học nhằm xây dựng cơ sở lí luận chung ở chương một làm cơ sở khoa học để định hướng và chỉ đạo toàn bộ quá trình nghiên cứu của đề tài này. 5.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp điều tra cơ bản (bằng phiếu điều tra) kết hợp với phương pháp đàm thoại, phỏng vấn, trò chuyện, được sử dụng để nghiên cứu thực trạng về biện pháp chỉ đạo GDĐĐ cho HS trường TH Yên Sơn. - Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo GDĐĐ cho HS trường TH Yên Sơn cũng được thực hiện để xử lí thông tin ở chương 2 của đề tài này. - Phương pháp quan sát được thực hiện trong toàn bộ quá trình nghiên cứu đề tài này, đặc biệt ở chương hai và chương ba. - Phương pháp thực nghiệm khoa học được tiến hành để kiểm nghiệm biện pháp chỉ đạo GDĐĐ cho HS trường TH Yên Sơn (chương ba). - Phương pháp tham khảo ý kiến tư vấn của chuyên gia về biện pháp chỉ đạo GDĐĐ cho HS trường TH Yên Sơn. - Phương pháp thăm lớp, dự giờ, dự các HĐ giáo dục được tổ chức trong nhà trường được thực hiện ở chương hai và chương ba của đề tài. 5.3. Các phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: - Phương pháp thống kê toán học được dùng để thống kê, phân tích số liệu điều tra và thực nghiệm như tính phần trăm, tính trung bình ở chương hai và chương ba. Có ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình nghiên cứu đề tài này. 6. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu - Thời gian: Năm học 2012 - 2013 và 2013-2014. - Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác quản lí hoạt động giáo dục (GDĐĐ cho HS) ở trường TH Yên Sơn. T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng 3 SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Một số căn cứ khoa học của đề tài * Luật Giáo dục (ban hành năm 2005) Trong Luật giáo dục, chương hai, mục 2, điều 23 chỉ rõ mục tiêu giáo dục tiểu học: “Giáo dục tiểu học nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để HS tiếp tục học trung học cơ sở”. Chương 1, Điều 3 có chỉ rõ HĐGD phải thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội. * Mục tiêu giáo dục tiểu học Trong Luật giáo dục (ban hành năm 2005) ở điều 27 có chỉ rõ mục tiêu của giáo dục tiểu học là “ Nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để HS tiếp tục học trung học cơ sở” (Điều 27 Luật Giáo dục 2005). Mục tiêu giáo dục Tiểu học cũng chỉ rõ: "Giáo dục Tiểu học phải đảm bảo cho học sinh nắm vững các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, tính toán, có những hiểu biết cần thiết về thiên nhiên, xã hội và con người. Có lòng nhân ái, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, yêu quý anh chị em, kính trọng thầy cô giáo, lễ phép với mọi người lớn tuổi, giúp đỡ bạn bè và các em nhỏ, yêu lao động, có kỉ luật, có nếp sống văn hóa, có thói quen rèn luyện thân thể và giữ vệ sinh, yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình ". * Nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 của trường tiểu học: - Tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; - Chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ CMNV cho GV và cán bộ quản lí GD. T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng 4 SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học - Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học phù hợp với từng đối tượng HS. - Thực hiện tốt chủ đề năm học “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lí tài chính”. - Triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực. 1.2.Một số khái niệm công cụ của đề tài nghiên cứu * Khái niệm về Đạo đức và Giáo dục đạo đức - Thế nào là đạo đức? Đạo đức là tổng hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ nó con người tự giác điều chỉnh hành vi hoạt động của mình phù hợp với lợi ích, hạnh phúc và tiến bộ chung của xã hội trong mối quan hệ xã hội. Đạo đức là hệ thống những quy tắc, chuẩn mực biểu hiện sự tự giác trong các mối quan hệ xã hội. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội cho nên vấn đề giáo dục đạo đức đặc biệt là giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh là việc làm cần thiết và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có hệ thống ngay từ các lớp nhỏ. Các chuẩn mực đạo đức, các hành động đạo đức được thực hiện thông qua việc biến các yêu cầu chuẩn mực bên ngoài thành thái độ bên trong và thành phẩm chất đạo đức của nhân cách. Khi nói đến việc học trong chế độ mới Hồ Chí Minh đã nói “Bây giờ phải học, học để yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức” (Hồ Chí Minh toàn tập - Tr 82-83). - Như thế nào là GDĐĐ? GDĐĐ là xây dựng ý thức đạo đức, bồi dưỡng tình cảm đạo đức và rèn luyện thói quen hành vi đạo đức nhằm hình thành cho HS những phẩm chất đạo đức quan trọng của nhân cách đáp ứng yêu cầu của mục tiêu giáo dục. * Phân biệt HS hư, HSchậm tiến, HSchưa ngoan: - Học sinh hư: là HS không đạt được những chuẩn mực tối thiểu về đạo đức mà gia đình, nhà trường và xã hội quy định (bao gồm quy định thành văn bản của Nhà nước, của trường, các chuẩn mực truyền thống đạo đức xã hội, các tập quán ). - Học sinh chậm tiến: là những HS có biểu hiện hư đã được tập thể lớp, nhà trường kết hợp với gia đình, xã hội giáo dục nhưng sự chuyển biến, tiến bộ rất chậm hoặc chỉ tiến bộ nhất thời, nếu không có sự giám sát chặt chẽ là vi phạm lại. T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng 5 SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học - Học sinh chưa ngoan: Là những HS không đạt được những chuẩn mực đạo đức mà gia đình, nhà trường và xã hội quy định, là những HS vi phạm nội quy của nhà trường, lười học, hay gây gổ với bạn và đôi khi có những biểu hiện hỗn láo với người lớn tuổi. * Đặc điểm tâm -sinh lí của HS tiểu học : Đối với HS tiểu học là giai đoạn chuyển tiếp từ tuổi mầm non sang là tuổi nhi đồng và thiếu niên. Sự chuyển đổi giai đoạn này có biến động lớn trong sự phát triển tâm lý của trẻ. Trẻ phải tập trung làm quen với việc tự lập khi đến trường. Đi học ở trường Tiểu học là bước ngoặt trong đời của trẻ. Đến trường, trẻ em có một hoạt động mới giữ vai trò chủ đạo quyết định những biến đổi tâm lý cơ bản. Có nhiều những mối quan hệ mới với thầy cô giáo, với bạn bè cùng tuổi được hình thành. Trẻ rất hiếu động, tò mò, ham hiểu biết, hồn nhiên, chân thực, dễ nhớ và cũng chóng quên. Nhận thức của các em là nhận thức mang tính trực quan cảm tính, tư duy cụ thể là chủ yếu và giữ vai trò quan trọng; kinh nghiệm sống còn nghèo nàn. Ngày nay các gia đình đều sinh ít con. Con cái trở thành tài sản quí giá, hiếm hoi, là nguồn hạnh phúc lớn lao của mọi gia đình. Vì vậy mọi gia đình đều chăm lo con cái của mình. Thực hiện đường lối đổi mới nên đời sống của nhân dân tăng lên. Họ tạo điều kiện thuận lợi cho con cái học hành. Vì vậy trẻ em ngày nay đặc biệt là trẻ em thành phố được nuông chiều, không phải bươn chải, vật lộn với cuộc sống, không phải tự lực vượt mọi khó khăn. Vì vậy một số phẩm chất ý chí và đạo đức chậm phát triển so với thế hệ trước. Mặt khác HS ngày nay được nuôi dưỡng tốt hơn, điều kiện tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin văn hoá, khoa học kĩ thuật trong và ngoài nuớc. Do đó sự phát triển ở các em diễn ra nhanh về nhiều mặt: Thể chất, sinh lí, tâm lí, nhân cách. Trẻ em có thể có những hiểu biết phong phú về nhiều lĩnh vực mà nhiều khi cha mẹ, thầy cô không biết. Điều này làm cho trẻ dễ tưởng rằng chúng đã trưởng thành và có khả năng quyết định đúng đắn những vấn đề của bản thân, gia đình và xã hội. Vì thế các em xem nhẹ lời khuyên của cha mẹ. Đó là mầm mống nảy sinh mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. * Vai trò của GDĐĐ cho HS trong trường tiểu học T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng 6 SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học Đạo đức là phẩm chất quan trọng nhất của nhân cách, là nền tảng để xây dựng thế giới tâm hồn của mỗi con người. Vì vậy bất cứ ở quốc gia nào, thời đại nào việc GDĐĐ cho thế hệ trẻ cũng là trung tâm chú ý quan tâm của Đảng và Nhà nước. Từ xưa tới nay, nhân dân ta rất coi trọng việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ. Dân tộc ta được như ngày nay là nhờ ông cha ta đã tốn bao công sức GDĐĐ và truyền thống cho con cháu. GDĐĐ đặt viên gạch đầu tiên cho sự hình thành ở các em cơ sở ban đầu của nhân cách người công dân, người chủ xã hội tương lai, cũng như những hành vi ứng xử phù hợp với những chuẩn mực xã hội từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao. Mặt khác, GDĐĐ còn giúp các em hình thành những cơ sở ban đầu của “sức đề kháng” chống lại sự tấn công của những cái xấu từ bên ngoài và gột rửa những cái xấu dễ bị tiêm nhiễm, trừ bỏ đi những cái đi ngược lại với các chuẩn mực xã hội. Mục tiêu của bậc Tiểu học là coi trọng việc GD và phát triển nhiều mặt của HS. HSTH đến trường để học cách sống, học cách học. Học cách sống là học cách cư xử ở mọi nơi, mọi lúc đúng với chuẩn mực đạo đức phù hợp với đạo đức mới của con người mới, của người công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. * Đặc điểm của công tác GDĐĐ hiện nay: - Đạo đức HS hiện nay đang trên đà suy thoái. Về mặt xã hội trong những năm qua chúng ta đã thực hiện đường lối đổi mới trong kinh tế - xã hội, chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, thực hiện chính sách mở cửa và mở rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sự đổi mới đường lối kinh tế - xã hội, nghĩa là sự lựa chọn mới về hệ thống giá trị cơ bản của xã hội đã kéo theo sự biến đổi hệ thống định hướng giá trị trong mỗi con người, mỗi thành viên của xã hội. Đó là một đặc điểm rất quan trọng của đạo đức. Bên cạnh đó nhiều hiện tượng tiêu cực đã nảy sinh khi chuyển sang nền kinh tế thị trường và đã có ảnh hưởng xấu đến đạo đức của thế hệ trẻ. - Nội dung đạo đức hiện nay hiện nay đang có sự điều chỉnh. Đạo đức là một phạm trù lịch sử. Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới đang diễn ra toàn cầu, việc phá hoại môi trường đang đe doạ sự tồn vong của nhân loại thì nội dung của đạo đức không chỉ là lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu con người, lòng nhân ái mà còn phải bao gồm cả các vấn đề khác như giữ gìn và phát huy truyền thống tốt T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng 7 SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học đẹp của dân tộc và đang được bổ sung cập nhật những vấn đề mang tính toàn cầu và thời đại như: GD và bảo vệ môi trường, môi trường và sinh thái, vấn đề dân số, tệ nạn xã hội, chống bạo lực, an toàn giao thông, kế hoạch hóa gia đình - Biểu hiện của đạo đức ngày nay rất phong phú, đa dạng và phức tạp. Những biểu hiện yếu kém về đạo đức được thể hiện ở các em là: + Thiếu ý thức tổ chức kỉ luật, lười học, lười lao động, hay trốn học, bỏ tiết học để đi chơi, quay cóp trong học tập, mất trật tự trong giờ học. + Thiếu lễ phép với thầy cô giáo, với cha mẹ, đánh bạn bè, hay gây gổ, cãi lại cha mẹ và anh chị em trong gia đình, đánh nhau hoặc bạo lực với mọi người ngoài xã hội. + Có trường hợp lấy cắp tiền của bố mẹ để chi tiêu cá nhân + Nói tục, chửi bậy, ăn mặc lố lăng; hút thuốc lá trong và ngoài nhà trường, hay la cà ăn uống bê tha, đi lại ngông nghênh, dáng đi khệnh khạng, trộm cắp, gian dối + Mơ hồ về truyền thống dân tộc, không có hiểu biết về lịch sử dân tộc, nên chưa có ý thức tự hào về đất nước và con người Việt Nam + Chưa có động cơ và thái độ học tập đúng đắn, thường chủ yếu là hướng vào lợi ích cá nhân, và chỉ quan tâm đến điểm số trung bình chủ nghĩa để đối phó với thầy cô giáo và cha mẹ…. Có thể nói khái quát rằng đó là những hành vi không phù hợp với yêu cầu của xã hội, với yêu cầu của gia đình, với nội quy của nhà trường (còn gọi là hành vi xã hội lệch chuẩn). Tóm lại: Những vấn đề lí luận được nghiên cứu nghiêm túc, thu thập một cách công phu, sắp xếp có hệ thống trong đề tài này chính là cơ sở khoa học để định hướng và chỉ đạo toàn bộ quá trình nghiên cứu đề tài này. T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng 8 SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỀ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SƠN 2.1. Đặc điểm và tình hình chung của trường TH Yên Sơn * Thuận lợi: Nhiều năm liền trường Tiểu học Yên Sơn luôn đạt danh hiệu trường Tiên tiến. Liên đội nhiều năm được công nhận là Liên đội mạnh cấp Huyện, cấp thành phố các đoàn thể của nhà trường cũng luôn được đánh giá là vững mạnh. Số lượng GV của trường trong năm học là 36 thầy, cô. Số lượng học sinh là 656 em. Tổng số cán bộ, GV và NV toàn trường là 46 người. Trong đó có 3 cán bộ quản lý, số GV giảng dạy là 36 người, GV đạt trình độ trên chuẩn là 36 người (chiếm tỉ lệ 100%); GV giỏi cấp trường có 10/36 người (chiếm tỉ lệ 27%); chiến sỹ thi đua cấp huyện: 5 đ/c đạt 10% so với tổng số lao động tiên tiến. Đội ngũ giáo viên có khả năng chuyên môn và tay nghề vững vàng chiếm tỷ lệ tương đối cao. Giáo viên có ý thức học hỏi và vươn lên trong giảng dạy, thực sự yêu nghề mến trẻ. Tập thể sư phạm nhà trường là một khối đoàn kết. * Khó khăn: Trường có tổng 22 phòng học, chưa có nhà hiệu bộ, chưa có nhà thể chất. 2 phòng thư viện học sinh ở 2 khu,2 phòng học tin học, phòng làm việc cho BGH và các bộ phận hành chính của nhà trường còn làm nhờ ở các phòng học cấp 4 đã xuống cấp . Trường Tiểu học Yên Sơn nằm trên địa bàn của một xã mà xuất thân từ một xã thuần nông. Địa bàn rộng chia thành 3 điểm trường, đa phần phụ huynh học sinh đều là làm nông nghiệp. Do đó trình độ văn hóa và điều kiện kinh tế của phụ huynh là rất hạn chế. Việc đầu tư thời gian để quan tâm và kinh phí cho học tập cũng như các HĐGD khác cho con em mình do vậy gặp nhiều khó khăn. HS là con em của những người làm nông nghiệp nên có bản tính chất phác, giản dị, mộc mạc, hiền T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng 9 SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học lành, ít nói, không mạnh dạn, ít có điều kiện được đi đây đi đó như các bạn khác ở Thành phố hoặc thị trấn. 2.2. Tổ chức nghiên cứu thực trạng biện pháp chỉ đạo công tác GDĐĐ cho HS ở trường TH Yên Sơn 2.2.1. Mục đích và yêu cầu: * Mục đích: Khảo sát thực trạng về biện pháp chỉ đạo công tác GDĐĐ cho HS ở trường Tiểu học Yên Sơn: - Xác định các biện pháp chỉ đạo công tác GDĐĐ cho HS ở trường Tiểu học Yên Sơn. - Phân tích tìm hiểu nguyên nhân, lấy đó làm cơ sở khoa học cần để cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác GDĐĐ cho HS ở trường TH Yên Sơn. * Yêu cầu: Để nghiên cứu thực trạng đạt kết qủa tốt, cần quán triệt nghiêm túc các yêu cầu sau: - Tính kế hoạch - Chuẩn bị chu đáo - Tính thực tiễn - Tính đối tượng - Đảm bảo vừa nguyên tắc vừa linh hoạt, mềm dẻo - Tính trung thực trong quá trình điều tra. 2.2.2. Nội dung và cách tiến hành : * Nội dung khảo sát: - Khảo sát những biểu hiện ưu và nhược trong đạo đức của các em. - Khảo sát nội dung và biện pháp chỉ đạo HĐ giảng dạy môn Đạo đức trong trường TH Yên Sơn trong năm học 2012-2013. - Khảo sát biện pháp chỉ đạo tổ chức các hình thức của HĐGDNGLL cho HS trong trường TH Yên Sơn năm học 2012-2013. - Khảo sát những khó khăn và thuận lợi khi tổ chức HĐ dạy học môn Đạo đức và tổ chức các HĐGDNGLL ở trường TH Yên Sơn. * Cách tiến hành khảo sát: Để hoàn thành việc khảo sát cho đề tài nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành kết hợp một số biện pháp, cách thức như: T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng 10 [...]... nghĩa giáo dục cao cho học sinh BGH chỉ đạo chưa cụ thể thiếu sâu sát 2.3 Đề xuất cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác GDĐĐ cho HS: 15 T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học - Tăng cường chỉ đạo khai thác nội dung GD đạo đức trong bài học theo chương trình môn học Đạo đức và thực hiện triệt để đổi mới PPDHTC - Tổ chức tích hợp công tác. .. tính đúng đắn, thiết thực, khả thi và phù hợp của biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục truyền thống cho học sinh thông qua hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của Nhà trường 16 T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học - Sự thành công của biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục truyền thống cho HS thông qua hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn... tham gia công tác GD đạo đức cho HS Các biểu hiện yếu kém của hành vi đạo đức của HS giảm hẳn nhường chỗ cho 17 T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học các biểu hiện tốt của đạo đức Xu thế phát triển đạo đức tốt ở HS không chỉ thể hiện ở hành vi đạo đức mà còn biểu hiện ở cả thái độ đạo đức và nhận thức đúng về các vấn đề đạo đức (thể... cơ sở khoa học cần thiết để chúng tôi cải tiến, đề xuất biện pháp chỉ đạo công tác GD đạo đức cho HS ở trường TH Yên Sơn trong thời gian tới Song các biện pháp chỉ đạo đó có đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và khả thi hay không cần phải được kiểm nghiệm trong thực tế giáo dục của nhà trường CHƯƠNG 3 TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SƠN... Quang Th¾ng SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trung tâm và giữ vai trò chủ đạo, còn các lực lượng khác là cùng hợp tác, hỗ trợ tạo điều kiện cần thiết để thực hiện công tác GDĐĐ cho các em Công tác huy động cộng đồng và XHH được triển khai với nội dung và cách tiến hành phong phú, phù hợp như: Các lực lượng GD ngoài nhà trường đóng góp ý kiến cho nhà trường... HĐ tham quan cho GV và HS nhằm tăng cường GDĐĐ cho HS - Với BGH trường TH Yên Sơn - : Quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí và thời gian giúp chúng tôi hoàn thành khóa học 26 T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ GD&ĐT - Điều lệ trường Tiểu học, Nxb Giáo dục, năm 2000 2 Bộ GD & ĐT - Luật Giáo dục 2005 3 Bộ.. .SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học - Dự giờ thăm lớp tiết dạy môn Đạo đức (đại diện mỗi khối dự một tiết) kết hợp nghiên cứu giáo án, nghiên cứu sổ sinh hoạt chuyên môn của các tổ CM trong nhà trường nhằm phân tích thu thập thông tin về khai thác nội dung, phương pháp, phương tiện khi dạy học môn Đạo đức - Dự HĐGDNGLL khi nhà trường... thiết để cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác GDĐĐ cho HS - Kết quả thực nghiệm khoa học (chương 3) đã khẳng định tính đúng đắn, tính khoa học và tính hiệu quả của việc cải tiến và ứng dụng những biện pháp chỉ đạo công tác GDĐĐ cho HS ở Trường TH Yên Sơn 2 Khuyến nghị - Phòng GD&ĐT: Tăng cường cho các nhà trường cơ sở vật chất (trang thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học, sách và truyện đọc cho học sinh) và... quả học tập môn Đạo đức của HS kỳ I năm học 2012-2013 A+ KHỐ SỐ I LỚP 1 5 SỐ HS S GHI A % SL % CHÚ L 153 60 39.2 23 93 60.8 T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 2 5 125 50 40 75 60 3 4 110 45 40.9 65 59.1 4 4 135 61 45.2 74 54.8 5 4 92 37 40.2 55 59.8 Tổng 22 615 288 46.8 327 53.2 Bảng 3.4 Kết quả học tập môn Đạo đức của HS năm học. .. GVTPT, Đoàn thanh niên, Đội nhi đồng, đại diện Ban phụ huynh HS nhà trường) về công tác GD đạo đức cho HS trong nhà trường - Các bộ phận (TTCM, các lớp) trực tiếp triển khai thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo của BGH nhà trường 14 T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học - Ban thi đua giám sát và chấm thi đua, kết hợp đánh giá của các tổ CM, . Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỀ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SƠN 2.1 cuộc đời của học sinh. Chính vì vậy, T¸c gi¶: NguyÔn Quang Th¾ng 1 SKKN: Cải tiến biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học việc giáo dục đạo đức ở bậc Tiểu học đã được. giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học ở nhà trường. - Nghiên cứu thực trạng về biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường TH Yên Sơn. - Tổ chức thực nghiệm khoa học cải

Ngày đăng: 25/12/2014, 09:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan