Tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể cho học sinh tiểu học - luận văn thạc sĩ GDTH

92 4.1K 22
Tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể cho học sinh tiểu học - luận văn thạc sĩ  GDTH

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh đinh thị thu huyền Tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể Tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể cho học sinh Tiểu học cho học sinh Tiểu học Luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2007 Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh đinh thị thu huyền Tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể Tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể cho học sinh Tiểu học cho học sinh Tiểu học Chuyên ngành: Giáo dục học (Cấp tiểu học) Mã số: 60 14 10 Luận văn thạc sĩ giáo dục học Ngời hớng dẫn khoa học: TS. Trịnh quốc thái Vinh - 2007 Mục lục Trang Mở đầu 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phơng pháp nghiên cứu 3 7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4 8. Đóng góp mới của đề tài 4 9. Cấu trúc luận văn 5 Chơng 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể 6 I. Cơ sở lý luận 6 1.1. Lịch sử vấn đề 6 1.2. Trò chơi 8 1.2.1. Khái niệm 8 1.2.2. Đặc điểm của trò chơi 9 1.2.3. Bản chất của trò chơi 12 1.2.4. Vai trò của trò chơi 13 1.2.5. Phân loại trò chơi 17 1.2.6. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động vui chơi ở Tiểu học. .22 1.3. Sinh hoạt tập thể 24 1.3.1. Khái niệm 24 1.3.2. Mục tiêu của chơng trình SHTT 25 1.3.3. Đặc điểm của giờ SHTT 26 1.3.4. Nội dung chơng trình hoạt động của giờ SHTT ở Tiểu học 27 1.4. Đặc điểm học sinh tiểu học 31 1.4.1. Đặc điểm tâm lý HSTH 31 1.4.2. Đặc điểm nhận thức 35 1.4.3. §Æc ®iÓm nh©n c¸ch 36 II. Thực trạng của việc tổ chức giờ SHTT ở trờng Tiểu học 36 2.1. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng 36 2.1.1. Đối tợng khảo sát 36 2.1.2. Nội dung nghiên cứu thực trạng 38 2.1.3. Phơng pháp nghiên cứu thực trạng 38 2.2. Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng 39 2.2.1. Thực trạng về sử dụng trò chơi ở trờng Tiểu học 39 2.2.2. Thực trạng về sử dụng trò chơi trong giờ SHTT 42 2.2.3. Mức độ hứng thú của HS khi tham gia các trò chơi trong giờ SHTT 45 2.2.4. Khó khăn và thuận lợi khi tổ chức trò chơi trong giờ SHTT 46 2.3. Kết luận chơng 1 47 Chơng 2. Quy trình tổ chức trò chơi cho HSTH trong giờ SHTT 49 2.1. Các nguyên tắc tổ chức trò chơi 49 2.1.1. Nguyên tắc lựa chọn trò chơi 49 2.1.2. Nguyên tắc tổ chức trò chơi 49 2.2. Quy trình tổ chức trò chơi trong giờ SHTT 51 2.2.1. Cơ sở xây dựng quy trình 51 2.2.2. Quy trình tổ chức trò chơi trong giờ SHTT cho HSTH 54 2.3. Thiết kế chơng trình trò chơi trong giờ SHTT 56 2.3.1. Căn cứ để thiết kế chơng trình trò chơi trong giờ SHTT.56 2.3.2. Thiết kế trò chơi 58 Chơng 3. Thực nghiệm s phạm 76 3.1. Khái quát chung 76 3.2. Tổ chức thực nghiệm 77 Kết luận và kiến nghị 86 1. Kết luận 86 2. Kiến nghị 87 Tµi liÖu tham kh¶o 88 Những từ viết tắt trong luận văn HS : Học sinh GV : Giáo viên HSTH : Học sinh tiểu học SHTT : Sinh hoạt tập thể GD : Giáo dục GDNGLL : Giáo dục ngoài giờ lên lớp XHCN : Xã hội chủ nghĩa mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Thực hiện Nghị quyết Đại hội và Hội nghị Trung ơng, đặc biệt là Hội nghị Trung ơng lần thứ t (Khóa VII) và Hội nghị Trung ơng lần thứ hai (Khóa VIII), nền GD nớc ta đã có bớc phát triển mới. Đứng trớc những đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nớc và những thách thức của bối cảnh quốc tế trong thế kỉ mới, ngành GD nớc ta đứng trớc những nhiệm vụ nặng nề, nhu cầu phát triển giáo dục là rất bức thiết. Không những chỉ Việt Nam, mà nhiều nớc trên thế giới đã đặt GD vào vị trí quốc sách hàng đầu. Con ngời đợc giáo dục và biết tự giáo dục đợc coi là nhân tố quan trọng nhất, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển bền vững của xã hội. GD đang trở thành một bộ phận đặc biệt của cấu trúc hạ tầng xã hội, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng và an ninh; bởi lẽ, con ngời đợc giáo dục tốt và biết tự giáo dục mới có khả năng giải quyết một cách sáng tạo và có hiệu quả tất cả những vấn đề do sự phát triển xã hội đặt ra. Bậc Tiểu học là bậc học đầu tiên và đợc xác định là bậc học nền tảng của hệ thống GD quốc dân (Điều 2, Luật phổ cập giáo dục Tiểu học). Bậc Tiểu học có bản sắc riêng và có tính độc lập tơng đối của nó. Bậc học này tạo những cơ sở ban đầu rất cơ bản và bền vững cho trẻ em tiếp tục học lên bậc học trên; hình thành những cơ sở ban đầu, đờng nét ban đầu của nhân cách. Những gì thuộc về tri thức và kĩ năng, về hành vi và tính ngời đợc hình thành và định hình ở HSTH sẽ theo suốt đời mỗi ngời. Những gì đã hình thành và định hình ở trẻ em rất khó thay đổi. Trong chiến lợc phát triển GD 2001-2010 đã chỉ rõ mục tiêu phát triển GD Tiểu học là: Thực hiện GD toàn diện về đức, trí, thể, mĩ. Phát triển những đặc tính tự nhiên tốt đẹp của trẻ em, hình thành ở HS lòng ham hiểu biết và những kĩ năng cơ bản đầu tiên để tạo hứng thú học tập và học tập tốt. Trò chơi là một hoạt động rất quen thuộc, gần gũi với con ngời. Cũng nh lao động, học tập trò chơi là một loại hình hoạt động sống của con ngời. Đối với lứa tuổi trẻ em, trò chơi có ý nghĩa đặc biệt, nó tạo điều để trẻ em thể hiện nhu cầu tự nhiên về hoạt động, tạo ra ở trẻ em những rung động thực tế và quan trọng cho cuộc sống. Trò chơi còn là một phơng tiện nhằm thu hút, tập hợp và giáo dục thiếu nhi nhanh nhất, có hiệu quả nhất. Nó góp phần điều hòa phần năng lợng d thừa trong quá trình trao đổi chất, đảm bảo sự hoạt động bình thờng trong cơ thể trẻ em. Trò chơi vừa là nhu cầu tự nhiên, vừa là phơng tiện giáo dục toàn diện cho HSTT. Thực hiện theo phơng châm học mà chơi, chơi mà học trò chơi đợc coi là một hình thức dạy học, giáo dục hiệu quả. ở Tiểu học, trò chơi đợc sử dụng hầu nh trong tất cả các môn học. Để thực hiện mục tiêu GD toàn diện cần phải thực hiện đồng thời cả hai hoạt động; đó là hoạt động học tập và hoạt động GD ngoài giờ lên lớp. Trong thực tế ở các trờng Tiểu học, việc tổ chức các hoạt động GD ngoài giờ lên lớp cha thực sự đợc coi trọng đúng mức. SHTT là một hoạt động ngoài giờ lên lớp, do Đội tổ chức dới sự điều hành, hớng dẫn của GV. Vì những lí do khách quan khác nhau, mà việc tổ chức giờ SHTT không thờng xuyên, không đồng bộ nên cha đạt đợc mục tiêu giáo dục. Hầu hết GV coi đây là một giờ tuyên truyền của Đội, vì thế mà các hình thức tổ chức hoạt động trong giờ SHTT cha đợc quan tâm, cũng nh cha đợc sự đầu t của GV dẫn đến không gây hứng thú cho HS. Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài: Tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể cho học sinh Tiểu học . 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài này nhằm xác định thực trạng của việc tổ chức các giờ sinh hoạt tập thể ở trờng Tiểu học. Trên cơ sở đó xây dựng quy trình tổ chức trò chơi cho HSTH trong giờ sinh hoạt tập thể nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở Tiểu học. 3. Đối tợng và khách thể nghiên cứu - Khách thể: Tổ chức trò chơi cho HSTH - Đối tợng: Quy trình tổ chức trò chơi cho HSTH trong giờ SHTT 4. Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc quy trình tổ chức trò chơi trong giờ SHTT phù hợp với đặc điểm nhận thức của HSTH và nội dung của buổi SHTT thì có thể nâng cao chất lợng buổi SHTT ở Tiểu học, góp phần thực hiện mục tiêu GD toàn diện ở Tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề xây dựng quy trình tổ chức trò chơi cho HSTH trong giờ sinh hoạt tập thể. 5.2 . Xây dựng quy trình tổ chức trò chơi cho HSTH trong giờ SHTT. 5.3. Thử nghiệm quy trình đã đề ra. 5.4. Kết luận khoa học. 6. Phơng pháp nghiên cứu 6.1. Nhóm phơng pháp nghiên cứu lí luận - Dùng để nghiên cứu, phân tích tổng quan các tài liệu, sách báo có liên quan để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. - Nhóm PP nghiên cứu gồm PP: phân tích; tổng hợp lý thuyết; phân loại hệ thống hóa lý thuyết; giả thuyết. 6.2. Nhóm phơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Phơng pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm tổ chức các hoạt động trong giờ sinh hoạt tập thể cho HSTH của Phòng GD - ĐT và các trờng Tiểu học trên địa bàn. - Phơng pháp lấy ý kiến chuyên gia: Trao đổi, tham khảo ý kiến và chỉ dẫn của các chuyên gia trong một số lĩnh vực nh: Giáo dục học, tâm lý học, văn hóa, GD thể chất - Phơng pháp điều tra: [...]... các hoạt động giáo dục khác Đã có nhiều tài liệu, nhiều công trình nghiên cứu đến vấn đề tổ chức trò chơi ở trờng Tiểu học: Tổ chức hoạt động vui chơi ở tiểu học nhằm phát triển tâm lực, trí tuệ và thể lực cho học sinh do tác giả Hà Nhật Thăng (chủ biên) đã giới thiệu các trò chơi vận động cho học sinh tiểu học Các trò chơi đó đợc vận dụng trong việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trờng tiểu học. .. trò chơi và việc tổ chức trò chơi; mối quan hệ giữa giờ SHTT với mục tiêu giáo dục toàn diện cho HS tiểu học - Đánh giá thực trạng tổ chức giờ SHTT ở Tiểu học - Xây dựng quy trình tổ chức trò chơi cho HSTH thông qua giờ SHTT 9 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung luận gồm 3 chơng: Chơng 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tổ chức trò chơi trong giờ SHTT Chơng... sử, văn hoá, viện bảo tàng quê 1- 2 hơng, đất nớc - Văn nghệ ca ngợi quê hơng, Đảng và Bác Hồ - Giáo dục an toàn giao thông - Giáo dục vệ sinh răng miệng - Phát động thi đua học tập chăm ngoan, làm nhiều việc tốt chào mừng ngày 8-3 Yêu quý mẹ - Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào và cô giáo mừng 8-3 và 2 6-3 3 - Giáo dục quyền trẻ em Hoà bình - Giáo dục An toàn giao thông - Tổ chức cho học sinh. .. tranh, ảnh học tập hữu nghị và hoạt động của thiếu nhi các nớc trong khu vcj và trên thế giới - Tổ chức hội vui học tập, câu lạc bộ khoa học, 4 nghệ thuật - Văn nghệ chào mừng ngày 3 0-4 và 1-5 - Thi tìm hiểu về thời niên thiếu của Bác Hồ Bác Hồ kính yêu - Học tập năm điều Bác Hồ dạy - Văn nghệ ca ngợi công ơn của Đảng và Bác, kỷ 5 niệm ngày sinh nhật Bác 1 9-5 - Hớng dẫn hoạt động hè cho học sinh khối... linh hoạt về thời gian, không gian, địa điểm, quy mô hoạt động - Phải kích thích đợc hứng thú, tính sáng tạo trong hoạt động của HS b) Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động tự chọn: - Sinh hoạt câu lạc bộ với các chủ đề, chủ điểm - Hoạt động giao lu văn hoá giữa các nhóm, các lớp hoặc địa phơng - Hoạt động vui chơi giải trí với nhiều loại trò chơi khác nhau: trò chơi dân gian, trò chơi thi đấu - Hoạt. .. loại trò chơi trên 1.2.6 Các nguyên tắc tổ chức hoạt động vui chơi ở Tiểu học a) Nắm vững mục tiêu GDTH Mục tiêu GD cũng chính là mục tiêu của tổ chức hoạt động vui chơi Nói một cách khác, tổ chức hoạt động vui chơi phải quán triệt mục tiêu GD toàn diện ở Tiểu học, nghĩa là trong hoạt động vui chơi đó phải phát triển đợc trí lực, tâm lực, thể lực góp phần nâng cao nhận thức, mở rộng hiểu biết cho trẻ,... cứu - Số lợng HS lớp 3- 4: 100 em (tơng ứng với ba lớp) - Độ tuổi: 8-9 tuổi (tơng ứng với HS lớp 3-4 ) - Địa bàn nghiên cứu: Tại hai trờng Tiểu học Hng Lộc, Hng Dũng 1 (thành phố Vinh), và trờng Tiểu học Nghi Ân (huyện Nghi Lộc) - Phạm vi nghiên cứu: Tập trung khai thác quy trình tổ chức trò chơi trong giờ SHTT cho HSTH 8 Đóng góp mới của đề tài - Góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về trò chơi. .. cảnh quê hơng - Các hoạt động chăm sóc, làm sạch, đẹp nghĩa trang liệt sỹ - Tổ chức thăm hỏi, giao lu với cựu chiến binh của địa phơng - Kỷ niệm ngày quốc phòng toàn dân - Tổ chức hội vui học tập - Giáo dục môi trờng - Tìm hiểu về truyền thống văn hoá quê hơng - Tìm hiểu về tết cổ truyền Việt Nam Giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc - Hoạt động tìm hiểu, tổ chức các trò chơi dân tộc - Tham quan, (nghe... giúp cho học sinh giảm bớt sự căng thẳng trong giờ học Những trò chơi vui nhộn trong sinh hoạt tập thể là cuốn sách của tác giả Trần Phiêu (200 5- NXB trẻ) Đây là cuốn sách giới thiệu tuyển tập các trò chơi khá hấp dẫn và vui nhộn, mong rằng những buổi sinh hoạt, vui chơi của các bạn nhỏ ngày càng hấp dẫn, sinh động và thiết thực hơn Tác giả Bùi Sĩ Tụng và Trần Quang Đức đã biên soạn cuốn 150 trò chơi. .. có thể định hớng cho các em tự lựa chọn tác phẩm văn học, tự phân vai Ngời ta thờng cho rằng những trò chơi với đồ vật và trò chơi theo chủ đề và trò chơi đóng kịch là những trò chơi sáng tạo Song trò chơi thực sự sáng tạo chỉ khi nào trẻ em có năng lực xây dựng những hình tợng mới trong trò chơi Trẻ em càng chơi nhiều loại hình trò chơi này và sự hớng dẫn, điều khiển của ngời lớn đối với trò chơi . tạo Trờng đại học vinh đinh thị thu huyền Tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể Tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể cho học sinh Tiểu học cho học sinh Tiểu học Luận văn thạc sĩ giáo. dục học Vinh - 20 07 Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh đinh thị thu huyền Tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể Tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể cho học sinh Tiểu học cho. của trò chơi 9 1 .2. 3. Bản chất của trò chơi 12 1 .2. 4. Vai trò của trò chơi 13 1 .2. 5. Phân loại trò chơi 17 1 .2. 6. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động vui chơi ở Tiểu học. .22 1.3. Sinh hoạt tập thể

Ngày đăng: 20/12/2014, 19:09

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • C¸c quan niÖm

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan