0

Tổ chức trò chơi trong dạy học Tiếng Anh lớp 7

18 4,512 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 10:45

. khi tham gia các hoạt động trong tập thể. Thứ năm: Tổ chức trò chơi trong giờ dạy học Tiếng Anh cũng là một trong những cách nâng cao hiệu quả dạy học. Vận dụng trò chơi một cách sáng tạo, hợp. 2 . Tiến trình tổ chức một trò chơi + Bớc 1: Hớng dẫn - Thời gian + Bớc 2: Thành lập đội chơi. + Số lợng đối với mỗi trò chơi: - Trò chơi với cả lớp - Trò chơi theo nhóm: - Trò chơi theo đội: +. Giáo viên phải nhận thức đợc vai trò quan trọng của trò chơi trong dạy học Tiếng Anh và yêu cầu của việc tổ chức trò chơi. Thứ hai: - Giáo viên hiểu rõ một số trò chơi thờng sử dụng ví dụ nh :
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức trò chơi trong dạy học Tiếng Anh lớp 7, Tổ chức trò chơi trong dạy học Tiếng Anh lớp 7,

Từ khóa liên quan