0

SKKN Dạy khẩu ngữ trong môn Tiếng Anh cho học sinh ở THCS

18 1,956 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 10:47

. một học sinh giúp giáo viên nhắc nhở học sinh khác dùng Tiếng Anh trong lớp. C. Kết luận : Nh chúng ta đã biết học sinh chúng ta là học sinh nông thôn, 17 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS. đến Tiếng Anh vì họ nghĩ học Tiếng Anh chẳng để làm gì. Vì vậy họ đã không thực sự tạo điều kiện cho con em học tập đến nơi 16 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS. thể kết hợp các ngữ pháp theo cách cho học sinh lặp lại một câu rồi đa ra một chỉ dẫn ngắn để học sinh theo đó mà 13 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thi u Nguyen chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Dạy khẩu ngữ trong môn Tiếng Anh cho học sinh ở THCS, SKKN Dạy khẩu ngữ trong môn Tiếng Anh cho học sinh ở THCS,

Từ khóa liên quan