0

SKKN PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT VĂN TỰ SỰ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8

14 2,433 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:26

. giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự ? Qua quá trình dạy học và tìm tòi tôi đã có đợc những biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chơng trình Ngữ văn lớp 8. Trong những biện pháp. trình ngữ văn THCS, ở lớp 8 học sinh đợc học văn tự sự từ bài 1 đến bài 10 (chiếm gần 1/3 số bài trong chơng trình) . Tuy học sinh đã học văn tự sự từ lớp 6 nhng vì nhiều lí do nên các em làm. xin trình bày Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chơng trình Ngữ văn 8 (tập 1) ở trờng THCS Thiệu Dơng. Những biện pháp này đợc áp dụng ở 2 lớp do tôi dạy: Lớp 8D và 8E.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT VĂN TỰ SỰ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8, SKKN PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT VĂN TỰ SỰ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8,

Từ khóa liên quan