0

SKKN Phương pháp giúp học sinh học tốt môn tiếng Anh THCS

15 2,825 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 20:26

. tài nói đến phơng pháp hớng dẫn họch sinh làm thế nào để học cho tốt. Muốn có trò giỏi không những thầy phải có phơng pháp dạy giỏi mà học sinh cũng phải có phơng pháp học tập tốt. Bởi lẽ ngời. phơng pháp dạy học giỏi thì học sinh sẽ hiểu bài mới ngay trên lớp một cách dễ dàng. Nhng đó mới chỉ là điểm xuất phát của học sinh. Muốn có kiến thức mở rộng thì học sinh phải có phơng pháp học. Học sinh có sự hệ thống hoá kiến thức, có sự say mê, yêu thích môn học. Có kiến thức xã hội và cuộc sống. 3.Bài học kinh nghiệm: Thực chất của việc đổi mới phơng pháp hớng dẫn học tốt môn tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp giúp học sinh học tốt môn tiếng Anh THCS, SKKN Phương pháp giúp học sinh học tốt môn tiếng Anh THCS,

Từ khóa liên quan