Nghiên cứu, đề xuất quy trình chuẩn hóa dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Lấy ví dụ tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

99 750 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:48

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Ngọc Anh NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI (Lấy ví dụ tại xã Trung Lƣơng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hà Nội – 2013 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Ngọc Anh NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI (Lấy ví dụ tại xã Trung Lƣơng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Chuyên ngành:Quản lý đất đai Mã số: 60850103 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. NGUYỄN HIỆU Hà Nội – 2013 i MỤC LỤC MỤC LỤC i CHỮ CÁI VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH VẼ vi SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 1.Tính cấp thiết 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Nội dung nghiên cứu 2 4. Cấu trúc luận văn 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Tổng quan về dữ liệu đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 4 1.1.1. Khái niệm về dữ liệu đất đai và thành phần dữ liệu đất đai 4 1.1.2. Khái niệm về cơ sở dữ liệu đất đai 4 1.2 Chuẩn hóa dữ liệu đất đai 5 1.2.1. Tổng quan về công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai 5 1.2.2. Vai trò, ý nghĩa của chuẩn hóa dữ liệu đất đai đối với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 5 1.2.3. Vai trò, ý nghĩa của chuẩn hóa dữ liệu đất đai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 6 1.2.4. Tổng quan nghiên cứu chuẩn hóa dữ liệu đất đai 7 1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 11 1.3.1. Quan điểm chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 11 1.3.2. Yếu tố quy định kỹ thuật, đánh giá chất lƣợng sản phẩm liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 12 1.3.3. Yếu tố chính sách (sự thay đổi luật đất đai và các văn bản dƣới luật qua các thời kỳ liên quan đến việc sử dụng đất) 13 ii 1.3.4. Tiến bộ khoa học kỹ thuật ảnh hƣởng đến công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai. 13 1.4. Quan điểm tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 14 1.4.1. Quan điểm tiếp cận 14 1.4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 14 1.5. Phạm vi nghiên cứu 16 1.5.1. Phạm vi khu vực nghiên cứu 16 1.5.2. Phạm vi khoa học 16 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN HÓA DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI HIỆN CÓ 17 2.1. Các yếu tố đánh giá hiệu quả của công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai 17 2.1.1. Các yếu tố đảm bảo mức độ chính xác, đầy đủ và đồng bộ của cơ sở dữ liệu đất đai 17 2.1.2. Các yếu tố đánh giá hiệu quả của công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai đối với nền kinh tế 18 2.2. Đánh giá hiện trạng dữ liệu địa chính hiện nay 18 2.2.1. Hiện trạng dữ liệu không gian địa chính 18 2.2.2. Hiện trạng dữ liệu thuộc tính địa chính 20 2.3. Nội dung dữ liệu địa chính đƣợc quy định trong chuẩn địa chính 25 2.3.1 Dữ liệu địa chính 25 2.3.2. Hệ quy chiếu không gian và thời gian áp du ̣ ng cho dữ liệu địa chính 26 2.4. Thực trạng công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai đang đƣợc áp dụng ở một số địa phƣơng 27 2.4.1 Tình hình chung 27 2.4.2 Thực trạng quy trình chuẩn hóa đã đƣợc áp dụng tại một số địa phƣơng . 29 2.4.3 Đánh giá chung 34 2.5. Tổng quan về khu vực nghiên cứu 35 2.5.1. Đặc điểm tự nhiên và tình hình kinh tế xã hội 35 2.5.2. Hiện trạng hồ sơ, dữ liệu đất đai 38 iii CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ QUY TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TẠI 45 XÃ TRUNG LƢƠNG, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN 45 3.1. Quy trình chuẩn hóa bản đồ địa chính 46 3.2. Quy trình chuẩn hóa tài liệu đo đạc khác 52 3.3. Quy trình chuẩn hóa dữ liệu thuộc tính địa chính 55 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 85 iv CHỮ CÁI VIẾT TẮT CSDL Cơ sở dữ liệu GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GCNQSHNƠ&QSDĐƠ Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở QSD Quyền sử dụng VLAP Vietnam Land Administration Project – Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa Hệ thống quản lý Đất đai Việt Nam SDĐ Sử dụng đất UBND Ủy ban Nhân dân v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Thống kê diện tích đất theo hiện trạng sử dụng đất 39 Bảng 2.2. Tổng số thửa các loại đất đã đo đạc trên địa bàn 12 xã 41 Bảng 2.3. Thống kê tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Định Hóa 43 Bảng 3.1. Bảng mã loại đất theo luật đất đai 2003 48 Bảng 3.2. Bảng phân cấp hạng nhà [9] 60 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1. Cấu trúc của cơ sở dữ liệu đất đai 4 Hình 1.2. Một phần của mô hình Chuẩn thông tin địa chính của Hàn Quốc 9 Hình 2.1. Bản đồ hành chính huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 35 vii SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1. Quy trình chuẩn hóa dữ liệu không gian địa chính 54 Sơ đồ 3.2. Quy trình chuẩn hóa dữ liệu địa chính 81 viii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cám ơn đặc biệt tới PGS.TS. Nguyễn Hiệu, người đã định hướng cho tôi trong lựa chọn đề tài, đưa ra những nhận xét quý giá và trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong khoa Địa lý- Trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội đã dạy bảo tận tình cho tôi trong thời gian học tập tại trường. Tôi xin cảm ơn tập thể lớp cao học niên khóa 2011 - 2013 – Quản lý Đất đai đã luôn giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện luận văn. Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Nguyễn Ngọc Anh [...]... lựa chọn đề tài Nghiên cứu, đề xuất quy trình chuẩn hóa dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (lấy ví dụ tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) ” nhằm phân tích, đánh giá nội dung thông tin của các loại dữ liệu đất đai hiện có ở các giai đoạn, các thời kỳ, từ đó nghiên cứu đƣa ra các quy trình chuẩn hóa các dữ liệu đất đai này phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để... công tác quản lý đất đai của đất nƣớc ta hiện nay 2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá đƣợc vai trò của việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai để phục vụ việc xây dựng CSDL đất đai - Đánh giá đƣợc hiện trạng dữ liệu đất đai hiện có tại xã Trung Lƣơng, Định Hóa, Thái Nguyên - Đề xuất các quy trình chuẩn hóa dữ liệu đất đai để phục vụ xây dựng CSDL đất đai 3 Nội dung nghiên cứu Để đạt đƣợc các mục tiêu nghiên cứu trên,... vực nghiên cứu Trên cơ sở đó hoàn thiện nội dung, phƣơng pháp chuẩn hóa tƣ liệu, dữ liệu đất đai phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời thí điểm chuẩn hóa dữ liệu đất đai tại Trung Lƣơng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 15 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Phạm vi khu vực nghiên cứu Khu vực nghiên cứu đƣợc giới hạn trong phạm vi đơn vị hành chính xã Trung Lƣơng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái. .. sở dữ liệu đất đai tại xã Trung Lƣơng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan về dữ liệu đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 1.1.1 Khái niệm về dữ liệu đất đai và thành phần dữ liệu đất đai - Dữ liệu đất đai: là thông tin liên quan đến đất đai dƣới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tƣơng tự - Thành phần của dữ liệu đất đai: ... phƣơng tiện điện tử Cơ sở dữ liệu đất đai đƣợc xây dựng tập trung thống nhất từ Trung ƣơng đến các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng và các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh [8] - Cấu trúc của cơ sở dữ liệu đất đai: CSDL quy hoạch SDĐ CSDL địa chính Cơ sở dữ liệu Đất đai CSDL giá đất CSDL thống kê, kiểm kê Hình 1.1 Cấu trúc của cơ sở dữ liệu đất đai 4 1.2 Chuẩn hóa dữ liệu đất đai 1.2.1 Tổng... Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 1.5.2 Phạm vi khoa học Đề tài tập trung vào nghiên cứu về thực trạng của một phần dữ liệu đất đai đó là dữ liệu địa chính, về thực trạng công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai hiện nay và đề xuất một số quy trình chuẩn hóa dữ liệu địa chính phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn nghiên cứu 16 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN HÓA DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI HIỆN CÓ 2.1 Các... tƣơng tự - Thành phần của dữ liệu đất đai: bao gồm dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai [8] 1.1.2 Khái niệm về cơ sở dữ liệu đất đai - Cơ sở dữ liệu đất đai: là tập hợp thông tin có cấu trúc của dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai đƣợc sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác,... quy trình chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ việc xây dựng CSDL đất đai tại khu vực nghiên cứu 4 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc cấu trúc thành 3 chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu Chƣơng 2: Thực trạng công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai hiện có Chƣơng 3: Đề xuất một số quy trình chuẩn hóa dữ liệu đất đai phục vụ xây dựng cơ sở dữ. .. số quy định kỹ thuật về nội dung của cơ sở dữ liệu đất đai và các sản phẩm dạng số của cơ sở dữ liệu đất đai chúng ta bƣớc đầu đã ban hành để làm cơ sở thực hiện Hiện nay, một số tỉnh đã bƣớc đầu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cụ thể nhƣ: Thành phố Hồ Chí Minh: năm 2013 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 20/24 quận /huyện của thành phố Tỉnh Đồng Nai: cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu. .. luật trong lĩnh vực đất đai đƣợc ban hành làm cơ sở pháp lý cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhƣ thông tƣ 17/2010/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính, thông tƣ 04/2013/TT-BTNMT quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai v.v Những văn bản này cũng sẽ làm cơ sở pháp lý cho việc chuẩn hóa các nguồn dữ liệu đất đai phức tạp hiện nay để đƣa về một khuôn dạng dữ liệu thống nhất trong . hồ sơ, dữ liệu đất đai 38 iii CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ QUY TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TẠI 45 XÃ TRUNG LƢƠNG, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN. Nguyễn Ngọc Anh NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI (Lấy ví dụ tại xã Trung Lƣơng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) LUẬN VĂN. Nguyễn Ngọc Anh NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI (Lấy ví dụ tại xã Trung Lƣơng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đề xuất quy trình chuẩn hóa dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Lấy ví dụ tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Nghiên cứu, đề xuất quy trình chuẩn hóa dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Lấy ví dụ tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Nghiên cứu, đề xuất quy trình chuẩn hóa dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Lấy ví dụ tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 2 Chuẩn hóa dữ liệu đất đai, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN HÓA DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI HIỆN CÓ, CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ QUY TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TẠI XÃ TRUNG LƯƠNG, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm