0

GVCN với công tác giáo dục đạo đức cho HS TIỂU HỌC

10 960 6
  • GVCN với công tác giáo dục đạo đức cho HS TIỂU HỌC

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 10:07

          !   "#        $ %&'!(             )*+,"#   !"#$%&'()*+, -.  /0"1231 4323".5  0" &67879:6*;<= 23>"#3*<?*" *<2 29#@A2,6?BC>8*+*;<? .  DEF$%"# *;E,">G- *A    %  >    *; #&  6F *<#&-#@6H*I $ F>7$>BC"> -;A*;.4A >-JF$J!(-;2K%>LMN,? 8E,OP, #@9#&OJQ9+ &E$-*;>O.  )-.$ # /)01234567 R*;F$++#&*<"#$: 2S6T2,F$*>$U#&"#    -9?*<$J,>&'"F$> F?6#&-6H&K!.  V *;  F +$     6 6 H F   9K)"#+$+28OQ Q*+**F9*HF  :$% #SJ#9H,9+6*+'$&8.  8)09:67;0<;30120=>6 8)/)?@6A<33B60345672C@0D2A=60 WX"#6H*; A8%">T6 6QN  W X" # *; L C  ; ">  7 - %>   7>")6"=>##E.  WX"#8$J>$>"M. 46  H   K   ? *   +$  K> 7 <> $ $>YN  8)8)E<2FG6067?HI660J6KL6FM63B60345672C@0D2A=60# Z9I 96%*A8+ -9;":  ;K-#&+9.  [9#&9J6Q> & >&\8. V)6-$%#&]$&\96 H >-6H"F$##E2^ _%*; ".     [998U*\>-$%A+&\ *;,9.Z8G2S)$?9* O>#&8:>$6#&&#9.  Z 9%>&\Q ?J,  2TO-:?. 4?9J*FC9K_?*; 6`K &\>7(.V)6>-66*FB8.  a*;"F$I R+$"6#T#&JHJ,#,#' ) -.0 EJ, _9_82ML"%,.  a&J"#I1K*9 H"#>6 '&+-%2K _?".  a%SI-S89L*;>"O:$% "O.  a%SI-%8978>7F$HbO.  a*;BCI 0>9K#$%%?6CE _O> -OO"F$>#K $.D $HK-- ?-"##E9 ->;.  V,#cI    V*;-8 >6d,>?U> *'*+>e2. a#&-6>=22*f>8KLH6F>  .  8)N)=O=;0<; 8)N)/)P=QR=0D2A=60KS67?HI660J67=@FB60  <$@+9"#.V*;BQO 9"#H9H>U>'*<%3*#SJ, 9&+-.V)6E+6HS"9!2 $d<$.  g$$K J%&*89*L&+" #.08&+-"#*<J,2%9 6Q9#S?#@E$_6% 7OL>7B.  gK6#SE$fF$H+$38J".h6_F 89*<"*;J,%,$%6+"*;.  +TKU# ijhkl&896Q\>?J, -6H*;F$;"6m:;L+$m K78' K'>J98-*& 'HK+$n9-.;;-AK&'  $>E:-8J F*#6-C2^ #H8K -88.PS2MT- &d %K -V*L%?++$ 7LA6*;# ,  .V)6A #- hk l  >A  Q"L.X-"+$o*;DbpA"#O.  8)N)8)P=QR=0D2A=60KSVW=349X670D23Y;#    pF+$>:$%9Hn%93*,#? )-H)66U!+$"#$d<$.  3$%9>F,+9.j%#, #>J, ->H)66%2K#$d<$+F !G"#.  0-%SI:$%_F8% Q?S_9q  0-%SIE:-*A*+F$ H+$>?_&2d8O>2:2:_%8SA% ,>J;-*A.  8)N)N)P=QR=0D2A=60KSVW=349X67Z[0\=# 0'A$"#B-$2-: $% *<H 6  2$d <$ 6? _! U    b.  +TKU# Rh0n"#+$r ms tQ"ussreussvw.D +$*; 7<>K>O_FK+$"9 /K5t90nLK+$uUw.p6Kf,G+ 0n970n.V;"0n F$9" >*;T"AL h9H9 $&L-A$!K$6&\J,9$% # 0n7%*A%?/K5?KL.  VC$$$-J, L H2$%>#*+B-".X] +$H$'99"F$0n.P     +$80n9;LK=9E'$- bL-:.V9%\>2d;@ ,:272HE$-%F*<E#-2: U.V;"?-*A2dTm O. 4&Q-CK2"#  ]8%#S&'-.  8)N)])P=QR=0D2A=60KS3JVA=60^T# 0 " #    : *< ' A> & '  - *; B.0"#*;8Q*8$8$ 26-$%H'A*;B.  4-6>27F  LH*;6%> *;B>?b+"*;BJ.[9FE:J , _L.V +E ,9 AA>K  EbF$H+$HE8*<#SJ,"*;) 6B%%,. +=KU# i0MXV8 >;"F$- %6"$KBJK3 "*<>-6FB=8bO!:+$ 8#+$". D&+->-#'AF-*AG-6 H&;">F-bBJG<'A- V*;B+-V;#K.XLm 9-VC6H ?S"F$>3*6c !L9#+$.            ) _`_# aV0D2 I62<b=>3 c?6aV ?P=6aV 8dd]8dde V:V7h l  tR+$r ms w 0T " >  ; " D " >  L> 6     ? S $H;". jhkl tR+$r ms w X"*<*6 F 6 2&  8 b   K +$t)+$xw V?   6 #Y U>  ,; \. 4& Q K " # O>   " #OA*;8$u. Rh0n tR+$r ms w 07<>JF $> ,    + K O _  > 6 Q  G>  KB. 4Q "> 6     " F$>     > E$ f K> 6 QM$=$+:. t"# w 8dde8ddf 0MX V tR+$r ms w R*;">" $ K ,   > B%)C. y !  9  # >Ec-% >"$ K6 " F$t"# w 0MV7p V` tR+$r ms w V*;BT "  $=$> "*;>8b K+$ 46   >  " > ? S    $*K 2C. 8ddf8ddg 0MV7 VV tR+$r ms w R*; ">  6 2&  8 b  K >  F$ 4Ec-%   ? S $ H B, 2S >  b      ; ". +K(. M3h?O#  aV0D2 iAP D2A=607=j= D2A=60 3=I63=M6 ussxzussr rs uvtru{w uxtx|{w ussrzussv rm u|trx.}{w u~txr.m{w ussvzusso xo u|tr}.v{w m}txs.x{w  +)!*k$+   46#S $&<$@*;9.  j??S"#>%T"#&"O"  E$-(6J-&"F$.V+$" # .    DO$%6/,5+>9^K.  X"#$%US8+%,.  j%6#S$&<$&9*;+6J%.  +)l !#  [K*;J%8$!K$8AFH ">6CQA.2 &"#•OATL:O%2K>U !+$"6 $$%B,2S*<9n'6: .a&2K"#*+ $%H,c"#>*L"    -.0*;H"$%*;O,c"#.V)6+ $,b-H2&.  0*;*<%?>"#"# * $%]"K&8E$-"F$6 ?".46*< 9*;+98*<2.  +)(#  X$*L$$%2KA&xr-*+#, J"L9; $BE+"# +$%O*;$%K=>Q.0 ''%>?"#:$%%J *<9& B%+$.Z6>$%8€Q+$ +$>$&<$+>B,2SJ€;; +$]$>F$#U:-2•K +$>-#:3+-.  4%$$CSKJ%>" 6HE$?*<b$3*<#S6$c.      79X=Q=M3     7?Hm60G=V(@6 
- Xem thêm -

Xem thêm: GVCN với công tác giáo dục đạo đức cho HS TIỂU HỌC, GVCN với công tác giáo dục đạo đức cho HS TIỂU HỌC, GVCN với công tác giáo dục đạo đức cho HS TIỂU HỌC

Từ khóa liên quan