0

công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường thcs

22 1,725 7
  • công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường thcs

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 21:19

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm PHềNG GIO DC EAHLEO CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM TRNG THCS Lấ LI c lp - T do - Hnh phỳc **** TI SNG KIN KINH NGHIM T ờ n ti CễNG TC GIO DC O C CHO HC SINH TRONG TRNG THCS Nguyễn Kỹ Thuật - Lê Lợi EaHleo - Đăk Lăk 1 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm PHN I: M U 1 . L í DO C H N T I . L ý do kh ỏ c h quan : Nm ch m nh giỏo dc cn phi tõm n l: c; Chớ; Th; Trớ; Cụng. Trong ú, c dc hóy lờn hng u. o c l nhng chun mc xó hi v thỏi , hnh vi, ý thc ca mt cỏ nhõn. Mt xó hi mi khụng nhng phi cú nn kinh t mi m cn phi cú con ngi mi. c im ca ch ta l ch xó hi ch ngha, quan im giỏo dc ca ng ta l o to nhng con ngi mi xó hi ch ngha. Con ngi phi phỏt trin ton din tr thnh ch th cú ý thc trong s sỏng to lch s. Giỏo dc o c cho hc sinh hin nay l vn cp bỏch vỡ xó hi cú nhiu biu hin tiờu cc nú nh hng ln n s hỡnh thnh nhõn cỏch con ngi mi xó hi ch ngha. Giỏo dc o c cho hc sinh bi dng nhõn sinh quan cng sn cho cỏc em, gt ra nhng hnh vi xu di trỏ, la o nhng biu hin tiờu cc trong xó hi gúp phn to nờn mt xó hi vn minh tin b. Lý do ch quan. Trong mt thi gian gn õy, ngi ta ch chỳ trng n mi mt vic hc nờn cho rng: i n trng, hc c, hc vit, hc tớnh, thi , ri i lm, Vỡ hiu nh vy m lm sai lch c mc ớch ca vic giỏo dc. Thu hp vic giỏo dc vo ch hc kim tin thụi, ó hng c cụng trỡnh giỏo dc vo mt vic tm thng. Hin nay, thc tin cht lng o c trng hc v ngoi xó hi: Xung cp cho nờn vn giỏo dc o c trong nh trng phi c t v trớ u tiờn, ht sc quan trng v cp thit. Vỡ vy, m tụi cho rng vn giỏo dc o c l vn cn phi chỳ trng v quan tõm hn na trong trng ph thụng núi chung v trng THCS núi riờng. ú cng l trỏch nhim v l bn phn ca i ng giỏo viờn, ngi lm cụng tỏc giỏo dc. Do ú, tụi ó tỡm hiu, nghiờn cu v thc hin ti nghiờn cu khoa hc giỏo dc ca mỡnh. Nguyễn Kỹ Thuật - Lê Lợi EaHleo - Đăk Lăk 2 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm 2 . M Ụ C Đ Í C H N G H I Ê N C Ứ U . Nghiên cứu để rút ra phương pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Lê Lợi - huyện EaH’leo - tỉnh Đăk Lăk. 3 . K H ÁCH T H Ể V À Đ ỐI T Ư Ợ N G N G HIÊ N C Ứ U . - Khách thể nghiên cứu: Giáo viên và học sinh trường THCS Lê Lợi. - Đối tượng nghiên cứu: Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh - Trường trung học cơ sở Lê lợi. 4 . N G HIÊN C Ứ U C Ơ S Ở L Ý L U Ậ N . - Nghiên cứu thực trạng, nghiên cứu các phương pháp. - Phân tích các kết quả, nguyên nhân. - Tìm ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Để đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở Lê Lợi. 5 . P HƯƠ N G P H Á P N G HIÊN C Ứ U : a. Các phương pháp chủ yếu. - Phương pháp quan sát. - Phương pháp điều tra giáo dục. - Phương pháp thực nghiệm giáo dục. - Phương pháp vấn đáp, trò chuyện. b. Các phương pháp hỗ trợ. - Phương pháp tổng kết. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu, sản phẩm hoạt động. - Phương pháp phân tích tổng hợp lí thuyết. PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo đạo đức học chủ nghĩa Mác Lê nin thì đạo đức là phạm trù có ý thức xã hội. Nó là cấu trúc kinh tế xã hội của một xã hội cụ thể trong lịch sử. Đạo đức mang NguyÔn Kü ThuËt - Lª Lîi – EaH’leo - §¨k L¨k 3 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm tính vĩnh hằng, tính lịch sử, tính giai cấp. Mỗi giai cấp có chuẩn mực đạo đức khác nhau. Đạo đức là những chuẩn mực xã hội về thái độ hành vi và ý thức của một cá nhân. Trong nhà trường xã hội chủ nghĩa thì giáo dục đạo đức tức là giáo dục khái niệm đạo đức, niềm tin đạo đức, giáo dục tình cảm đạo đức, giáo dục hành vi thói quen đạo đức. Đó chính là giáo dục cho học sinh những phẩm chất đạo đức. - Thói quen biết lễ độ: Biết chào hỏi niềm nở, lễ phép biết nói lời cảm ơn, xin lỗi khi cần thiết. Tôn trọng thư từ, đồ đạc của người khác. Có cử chỉ, điệu bộ tự nhiên, vui vẻ mà không suồng sã, không nói leo, không ngắt lời người khác, vui vẻ khi trả lời…. Thói quen lễ độ sẽ là cơ sở để xây dựng các tình cảm cao đẹp như lòng nhân ái, tình bạn bè. Đồng thời thói quen này được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống cũng như trong học tập. - Thói quen cư xử ân cần, quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác như: dắt cụ già, em bé qua đường, mang hộ đồ đạc cho người già yếu… - Thói quen tự kiềm chế rất cần thiết để giúp trẻ tự điều chỉnh hành vi của mình ở mọi nơi. Có thói quen này sẽ tránh được những sai phạm, những xung đột, những hành vi vô kỷ luật, biết kiên trì chờ đợi khi cần thiết. Đó là cơ sở của kỷ luật tự giác, cơ sở của tự giáo dục. - Thói quen chính xác, đúng giờ, biết giữ lời hứa: là cơ sở để xây dựng tình cảm tôn trọng người khác như: Đi học đúng giờ, đi họp đúng giờ, trả sách nộp bài đúng hạn, làm đầy đủ công việc được giao. 2. TÂM SINH LÝ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ. Đối với học sinh trường THCS có tuổi đời từ 12 đến 15 nói chung còn những vùng khó khăn thì rộng hơn từ 12 đến 18 tuổi. Đây là giai đoạn quá độ từ trẻ con lên người lớn, sinh lý có nhiều phức tạp, bí ẩn và đây là giai đoạn khó giáo dục nhất. Các em muốn vươn lên so sánh mình với người khác nhất là người lớn. Đời sống nội tâm của các em phức tạp. Lứa tuổi cả thèm chóng chán. Tuổi 12, 13 là lúc chán chuyện chuyện trẻ con rồi, đã bắt đầu nhìn vào cuộc đời của người lớn. Tuổi 14, 16, trẻ lớn nhanh trông thấy, thân thể gần đầy đủ để trở thành người lớn. Ham xem phim ảnh, ham đọc tiểu thuyết để thỏa mãn tính hiếu động. NguyÔn Kü ThuËt - Lª Lîi – EaH’leo - §¨k L¨k 4 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Tui 17,18 khụng phi l tr con na, m cng cha nờn ngi ln. Lỳc ny tớnh hay thay i, yờu thỡ yờu quỏ, ghột thỡ cng ghột quỏ. Nhng cn c trong xó hi s nhỡn bng con mt mi, lm lỳc xỳc ng, lm lỳc sõu xa, lung lay c tõm tớnh. CHNG II: THC TRNG BAN U. 1. THC TIN DIN BIN O C TRNG TRUNG HC C S Lấ LI. Nhng iu kin t nhiờn, xó hi nh hng n mt c dc ca hc sinh Lờ li xó Eahiao, huyn Eahleo, tnh k Lk. + iu kin t nhiờn: a bn rt rng, cú 23 thụn buụn v nhiu dõn tc anh em sng an xen.Thnh phn gia ỡnh hu ht l nụng dõn.Hc sinh + Hon cnh gia ỡnh - xó hi: i nhõn dõn trong xó u ph thuc vo c phờ v mt s cõy nụng sn cho nờn cuc sng bp bờn, ph thuc nhiu vo giỏ c th trng. Cho nờn vn giỏo dc cha c ngi dõn quan tõm ỳng mc ch tp trung vo lm kinh t gia ỡnh. Cha m, anh ch núi riờng mi on th núi chung h u chy ua kinh t, li nhun vt cht vic gia ỡnh con cỏi phú thỏc cho nh trng.Vic gia ỡnh hc sinh cỏ bit cũn phú thỏc cho cỏc on th l ch yu. Sinh hot tp th xó hi rp khuõn. Cha to s chuyn bin ý thc hc tp v vui np sng vn minh. Vic t chc lao ng tu tin khụng chỳ ý n khớa cnh o c ca lao ng. Nhng hnh vi phm phỏp ngoi xó hi tỏc ng trc tip n hng ngy vi hc sinh v nhng hnh vi y gõy cho hc sinh mt nim tin cuc sng. Nhng tiờu cc xó hi qua phim nh thc tin ó thng o lý gia ỡnh trong nh trng chỳng ta. + Nh trng: Cht lng giỏo dc núi chung v cht lng o c núi riờng. Do mụi trng giỏo dc cha thng nht. Gia ỡnh, ngi m a tr tip xỳc u tiờn li cha c chỳ ý ti. Mun giỏo dc hc sinh theo 5 iu Bỏc dy trc tiờn cỏc em phi yờu cha m, anh ch, bn bố n yờu quờ hng, yờu T quc. Do nhn thc ca gia ỡnh cũn non. i vi xó hi cũn cú nhng bt cụng trm cp, ỏnh nhau gõy thng tớch vn khụng b trng tr ớch ỏng, phỏp lut ca ta cha tht nghiờm Nguyễn Kỹ Thuật - Lê Lợi EaHleo - Đăk Lăk 5 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm minh. Vỡ vy, cỏc em biu hin nhng hnh vi xu. La tui cỏc em rt d lnh hi cỏi mi, k c cỏi xu, cỏi tt. Nhng iu thy cụ dy bo trng nú mõu thun nhng hnh vi bờn ngoi xó hi. Nh trng mi dy cỏc em vi hỡnh thc lý thuyt sỏch v cha gn lin vi thc tin m nh ta ó bit giỏo dc o c l quỏ trỡnh liờn tc nú bt u t khi con ngi mi sinh ra v kộo di trong sut cuc i. + i ng giỏo viờn: cha nm c c im tõm lý la tui vỡ do o to bt cp. - S dng cỏc bin phỏp giỏo dc cha khoa hc. Do iu kin kinh t m vic i sõu nm tỡnh hỡnh c im ca hc sinh cỏ bit cũn ớt. Do vy m i n bin phỏp gii phỏp cha khoa hc cỏ bit cũn ớt. Do vy m i n bin phỏp gii quyt cha khoa hc nh hay nhn mnh cỏc khuyt im nhc li nhiu ln khuyt im c khi hc sinh sai phm ũi hi hc sinh phi sa cha ngay khuyt im. iu ny ngc vi khoa hc s phm v khụng phự hp vi tõm lý hc la tui ca hc sinh. - Nhiu khi giỏo viờn thiu lng, thm chớ xỳc phm n nhõn cỏch ca tr. Cỏc giỏo viờn núi nhng li ma mai thng hi ngay trc tp th lm cho hc sinh t ỏi, phn ng gõy ra xung t. Vỡ th mi li khuyờn sau ú vụ tỏc dng. - Giỏo viờn a ra nhiu yờu cu trong mt lỳc thm trớ cú nhng yờu cu vụ lý hoc a ra hng chc vic nghiờm cm hc sinh thc mc vi nhiu iu vụ lý ú. Theo quy lut tõm lý cng nghiờm cm thỡ ý mun vi phm o c cng cao. - Trong nhiu trng hp giỏo viờn ỏnh giỏ v trng pht hc sinh mt cỏch vi vó, thiu khỏch quan khụng da vo tp th hc sinh. iu ú lm cho hc sinh suy ngh thy thiờn v yờu em ny ghột em kia, khụng cú s cụng bng hoc l li dng hc sinh vo nhng iu khụng cn thit v nh th tỏc ng giỏo dc s hn ch. - Cỏc bin phỏp giỏo dc ca giỏo viờn khụng nht thit vi tp th, trng lp. i vi hc sinh phm li cú khi cú thỏi th lónh m ca tp th v ú l dp nú lm bn vi tr h khỏc hoc mt s b phn trong lp bao che cho hc sinh Nguyễn Kỹ Thuật - Lê Lợi EaHleo - Đăk Lăk 6 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm phạm lỗi làm cho giáo viên rất tốn thời gian trong việc điều tra phát hiện người phạm lỗi. CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP Đà THỰC HIỆN. I/. GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG: Trước hết, trong nhà trường, mỗi người thầy giáo, cô giáo, người làm công tác giáo dục cần có một số “hiểu biết thông thường” về bản chất tự nhiên của một con người, một số phương pháp cơ bản trong việc điều chỉnh hành vi của học trò. Từ đó mới định hướng cho bản thân về các phương pháp giáo dục một cậu bé, cô bé để từng bước trở thành một con người, đó là: * Tính thiện: “Người đẻ ra, tính vốn lành”. Nguyên tính vốn lành, nhưng bị sai lạc đi, cũng khá nhiều. Hiểu biết rằng người ta sẵn có tính lành là một việc hiểu biết rất quan trọng. Vì tin rằng cũng sẵn có tính lành nên trong giáo dục đỡ ngay được cái ngờ vực. * Người dạy được: Nếu chúng ta biết hiểu cẩn thận về thiên tính của học sinh thì việc giáo dục quyết có hiệu quả. Trẻ dù có đứa ngu khờ cũng có thể khai tâm, nuôi tính, rồi thành người dùng được. Mỗi người bị ruồng bỏ là một gánh nặng cho đất nước. Dạy dỗ được một người là đỡ được hai gánh nặng cho nước nhà. * Thiên nhiên: Trời đất, cây cỏ, muông chim là cái cảnh vừa thích hợp với thiên tính, vừa thích hợp với tuổi trẻ con. Trường học nên có cây, có hoa, có chổ trồng trọt, … cho trẻ đủ cái nhẫn nại chờ cây nẩy mầm, ra hoa, kết quả, có chổ nuôi trí tò mò, xem xét, nghe ngóng. Yêu cây cỏ, yêu giống vật, mạnh cho lòng yêu người, yêu đời. * Tự sửa chữa: Không một đứa bé nào tự nhiên là tốt. Không một đứa bé nào đáng bỏ đi. Một đứa bé mới vào trường khác nào một tờ giấy trắng, trên đó ông bà cha mẹ anh chị em đã viết một phần. Phần còn lại là của ông thấy đấy chăng ? Ông viết vào là phải, nhưng hãy khoan, ông giúp cho trò tự viết vào là hơn. Ông mà viết lấy thì trò đành phải chịu, nhưng rồi nó sẽ quên đi, rồi ra giả dối suốt đời. Ta hãy NguyÔn Kü ThuËt - Lª Lîi – EaH’leo - §¨k L¨k 7 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm tỡm xem mm tt, mm xu ca tr. Mm xu thỡ b ó nh, mm tt ta bi b v giỳp cho tr bi b ly. * Mt thy mt trũ: Phi cho tr d mt phn vo vic dy gia nú. Phi lm cỏch no cho nú cm thy mỡnh cn sa cha v nú cú th tt c. Th vy m thy giỏo ng n ngi trờn cao gieo mt li xung ớt ra l ba chc hc trũ. Tt rng: Thy núi cho c lp, núi gỡ cho mt mỡnh ta, ta ch nghe thỡ ó cú a bờn cnh nghe h. Th ri ngu nhiờn cú vo tai ny cng s thoỏt ra tai kia. Nh giỏo phi núi th no, núi cho c lp m mi trũ thy nh thy núi cho mỡnh mỡnh. Nhng phng phỏp hay th no cng khụng th hay cho c lp. Vy, tt nht thy phi tỡm dp núi vi mi mt trũ. * Trng tr: Trũ cú li. Trng tr l iu m thy thng dựng nhng phi mng, phi pht thỡ trũ ch chc chng ch. Chng ch khụng c, l oỏn phỏt ra. Lỳc ú rt khú cho vic giỏo dc ca thy. Chi bng, bi vỡ khụng bit mi lm li: vy lm cho hiu, hn l trng tr. * Tin: Thy phi cú lũng tin vo trũ v phi lm cho trũ thy mỡnh cú th lm c iu ú. Tin l cho mt sc mnh. * Trỏch nhim: Tp cho tr quen trỏch nhim, khụng ựn y. Vic c nhn ó nh, vic hng cng phi c quyt nhn. * Sỏng kin: Ti sỏng kin l mt cỏch biu l ca t cỏch cỏ nhõn. Khi trao cho trũ mt vic thỡ nờn hng dn mc ớch v cho trũ t do tỡm cỏch thi hnh. Sau s ch ch hng cho trũ t mỡnh lo toan tỡm cỏch tt hn. * Lm gng: Thy phi l tm gng v trũ cng l tm gng cho trũ. * Thúi quen: Phi xõy dng cho trũ nhng thúi quen tt. I VI BAN GIM HIU 1/. iu tra c bn. Tng trong nh trng, giỏo dc nhn thc cho giỏo viờn hc sinh iu tra xõy dng k hoch, cú s iu tra xp loi o c ca hc sinh tng khi lp, thụng qua xp loi hng tun hng thỏng v hc tp, lao ng, o c ca giỏo viờn ch nhim thy c s xung cp v o c ca hc sinh ton trng. T ú mi cú k hoch ch o. Nguyễn Kỹ Thuật - Lê Lợi EaHleo - Đăk Lăk 8 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm 2/. Xõy dng k hoch v o c. Qua thc trng hc sinh li hc, khụng xỏc nh ỳng ng c hc tp phi xõy i ng giỏo viờn cú nhn thc t tng tt hiu v nm c mc tiờu giỏo dc ca ng nhy bộn trong tỡnh hỡnh thc t, giỏo dc i ng giỏo viờn thnh tm gng sỏng ton diờn, sỏng v hnh vi o c, nhit tỡnh ging dy hc sinh noi theo. + Ly 5 iu Bỏc H dy lm mc tiờu giỏo dc o c. Thụng qua gi dy giỏo dc cụng dõn, thụng qua bui cho c u tun, u tit hc. + Hng tun cú tuyờn dng khen thng nhng em cú hnh vi o c trong hc tp, trong cuc sng, phờ bỡnh ch trớch ỳng mc hc sinh h. + Hng thỏng phi cú ch phn u rừ rng. 3/. xõy dng tp th s phm. Ban giỏm hiu phi nm chc tỡnh hỡnh i ng giỏo viờn cỏn b v mi mt: Nng lc, phm cht, hiu qu cụng tỏc, nm c v lch s cỏ nhõn, quỏ trỡnh o to cụng tỏc, hon cnh gia ỡnh, s trng, nguyn vng. Chn nhng ni dung phc v cho mc ớch bi dng v s dng i ng. * Bin phỏp nm tỡnh hỡnh giỏo viờn. - Nghiờn cu h s, gp riờng, ỏnh giỏ qua quỏ trỡnh cụng tỏc, qua sinh hot. Ngi qun lý lng nghe phõn tớch da trờn d lun tp th v nghe nhng ý kin ỏnh giỏ. - Sp xp s dng giỏo viờn cỏn b. - Bi dng i ng v mt chớnh tr t tng, v vn hoỏ ngoi ng. M rng trỡnh hiu bit cho giỏo viờn v khoa hc k thut v vn hoỏ xó hi, qua bỏo chớ v cỏc phng tin thụng tin. c bit giỏo dc v gi gỡn sc kho- phn u mi thy cụ giỏo khụng ch dy hc sinh bng hiu bit ca mỡnh m dy hc sinh bng tt c cuc i. Cht lng giỏo dc ph thuc vo phn ln i ng giỏo viờn. Vỡ th cụng tỏc bi dng cú tm quan trng chin lc khi trỡnh i ng giỏo viờn cũn nhiu non yu so vi yờu cu ci cỏch giỏo dc. - Chm lo i sng vt cht tinh thn tỡnh cm ca mi thnh viờn to iu kin v thi gian phng tin cho giỏo viờn hon thnh tt nhim v. m bo s Nguyễn Kỹ Thuật - Lê Lợi EaHleo - Đăk Lăk 9 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm lónh o ca ng, s h tr tớch cc ca cỏc t chc qun chỳng trong nh trng v hi cha m hc sinh trong vic xõy dng tp th s phm. Cn lm cho cp u chớnh quyn a phng, cỏc t chc xó hi v cha m hc sinh thy rừ vai trũ ca ngi giỏo viờn gúp phn nõng cao uy tớn ca ngi giỏo viờn trong xó hi, phỏt huy truyn thng : Tụn s, trng o trong hc sinh v nhõn dõn. Ngi qun lý phi hp vi cụng on xõy dng tp th giỏo viờn cỏn b lm tm gng sỏng cho hc sinh noi theo. Trong mt nh trng m i ng giỏo viờn cỏn b u gii chuyờn mụn, sng mu mc v ht lũng thng yờu hc sinh cỏc em s phn khi, tin tng v quyt tõm phn u, cỏc em yờu mn v t ho v nh trng. I VI GIO VIấN CH NHIM Trc ht chn i ng giỏo viờn cú y nhng nng lc phm cht l tm gng sỏng cho hc sinh noi theo, giỏo viờn cú y iu kin v nhn thc trỡnh . Giỏo viờn ch nhim l ngi trc tip tin hnh s thnh bi ca quỏ trỡnh giỏo dc m bo mc tiờu. Giỏo dc i ng giỏo viờn thnh tm gng sỏng ton din, sỏng v hnh vi o c nhit tỡnh ging dy hc sinh noi theo. Ly 5 iu Bỏc H dy lm mc tiờu giỏo dc o c, thụng qua giỏo dc cụng dõn, thụng qua cỏc mụn hc khỏc qua bui cho c u tun, u tit hc. Ly gng ngi tt, vic tt trờn bỏo trờn thc t a phng giỏo dc hc sinh. - Hng tun cú tuyờn dng khen thng nhng em cú hnh vi o c trong hc tp trong cuc sng, phờ bỡnh trỡ trớch ỳng mc hc sinh h. Hng thỏng phi cú ch phn u rừ rng. Giỏo viờn ch nhim phi vch c th k hoch thc hin tng ch thit thc. - T chc tt cho giỏo viờn sinh hot trớnh tr y nõng cao nhn thc. - T chc tt cỏc bui sinh hot chuyờn mụn nõng cao cht lng v chuyờn mụn. - Uy tớn ca giỏo viờn b tn thng phi bit u tranh cho l phi. * lm tt cụng tỏc trờn, cn phi xõy dng k hoch bi dng i ng. Tỡm hiu nm chc tỡnh hỡnh i ng. Nguyễn Kỹ Thuật - Lê Lợi EaHleo - Đăk Lăk 10 [...]... tham gia vo vic giỏo dc hc sinh Tt c nhng bin phỏp nờu trờn nh th no c ỏnh giỏ qua khõu ny Nhn xột hc sinh tỡm ra cỏc kt qu gúp phn cho mi hc sinh tu dng v rốn luyn Vic nhn xột hc ỳng n cú c s to iu kin cho nh trng lm tt Quỏn trit ng li ni dung phng phỏp giỏo dc Rỳt ra kinh nghim cho thy giỏo, hc sinh, cho hiu trng Ni dung nhn xột cỏ nhõn hay tp th tu thuc vo yờu cu giỏo dc trong tng thi k nhng cn phi... khộp kớn trong ú gia ỡnh v xó hi phi l ni va cú nhim v chun b tt cho hc sinh tip thu nh hng theo la tui v trỡnh trng thnh v o c ca tr em Cỏc lý tng o c ca cỏc em cú th l mt nhõn vt c th, ngi thõn, nhõn vt trong vn hc l hỡnh tng khỏi quỏt sau ú cỏc em hc sinh s ly o c ca con ngi v xõy dng lờn hỡnh nh nhõn vt lý tng ca mỡnh Giỏo viờn cú vai trũ quan trng trong vic hỡnh thnh cỏc lý tng o c cho hc sinh bng... nht phng chõm hnh ng Kp thi v thng xuyờn lm cho giỏo viờn, cỏn b on th trong trng cha m hc sinh v cỏc lónh o a phng nm vng nhng yờu cu ni dung, bin phỏp giỏo dc o c trong cựng thi k Nh trng xõy dng np sng vn minh, gia ỡnh vn hoỏ kt hp vi hi cha m hc sinh c bit phi liờn minh cht ch vi on th i, on a phng, hng thỏng phi cú nhng to m vi a phng bn v giỏo dc o c hc sinh To in hỡnh, nhõn in hỡnh v c dc ca cỏ... hc sinh chng li nhng tiờu cc Chun b cho cỏc em nim tin cuc sng bi tr mờ tớn d oan, suy ngh hp hũi, ớch k ú l vic h thp phm giỏ ca mỡnh Phi ngn chn tớnh ớch k hp hũi Nh trng l ni chng li nhng biu hin tiờu cc Vỡ tui thiu niờn cỏc em thy nhng nguyờn tc cao c ca o c b vi phm m trong thc t khụng cú ai u tranh thc hin nguyờn tc ú T chc vui chi cú hng dn cho hc sinh bng trũ chi mỳa tp th Cú ý ngha tt trong. .. dy hc sinh phõn tớch hnh vi ca nhng ngi xung quanh, phõn bit o c chõn chớnh vi cỏi gi di bờn ngoi Nguyễn Kỹ Thuật - Lê Lợi EaHleo - Đăk Lăk 14 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm i vi hc sinh cỏ bit, ngoi thi gian t chc thng k hp ph huynh hc sinh cn cú nhng cuc gp g, hi ý riờng lỳc cn thit kp thi un nn nhng hin tng sai lch Cui cựng vic lm khụng th thiu trong quỏ trỡnh giỏo dc ú l khõu nhn xột hc sinh õy... chc cho cỏc em I VI TNG PH TRCH I Ngoi nhng vic theo dừi thng xuyờn v t chc cỏc hot ng phong tro núi trờn cũn phi tỡm hiu, giỏo dc hc sinh cỏ bit Hc sinh cỏ bit l hc sinh chm tin v o c, yu v vn húa, xa ri tp th Hn ai ht tng ph trỏch i phi hiu c tõm sinh lý ca tng em hc sinh cỏ bit Mun thỳc y con ngi hot ng, mun ch o hng dn hot ng ca h giỳp h sa cha nht thit phi hiu cỏc hot ng tõm lý, hon cnh gia ỡnh... nhng gia ỡnh neo n, ph trỏch Sao nhi ng Giỏo dc cho cỏc em lũng bit n cỏc gia ỡnh lit s Nh trng v i t chc cho hc sinh i tham quan, tỡm hiu cỏc ngụi nh truyn thng, i tng nim,vo nhng ngy l ln Thu hỳt cỏc em vo nhng hot ng b ớch, lớ thỳ Giỏo dc tớnh t chc k lut Tng cng vai trũ hot ng ca tng ph trỏch i, phi thy rừ õy l t chc ca cỏc em ch khụng phi t chc cho cỏc em I VI TNG PH TRCH I Ngoi nhng vic theo... - ON TH TRONG NH TRNG Nguyễn Kỹ Thuật - Lê Lợi EaHleo - Đăk Lăk 11 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Quỏ trỡnh hỡnh thnh o c khỏc vi quỏ trỡnh hỡnh hỡnh thnh trớ dc Trớ dc cú th hỡnh thnh trong s hot ng giao tip, quan h Chớnh vỡ vy, t chc cho cỏc em tham gia hot ng on, i l con ng giỏo dc rt quan trng V hỡnh thc hot ng on i phi tht phong phỳ phự hp vi tõm lý cỏc em Hng nm t chc tt nhng ngy l ln cho cỏc... xó hi Nguyễn Kỹ Thuật - Lê Lợi EaHleo - Đăk Lăk 13 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Gia ỡnh l t bo xó hi cho nờn thay i hon cnh xó hi trc ht trong gia ỡnh phi cú s chuyn bin ú l iu nht trong vic giỏo dc o c hin nay Phi kt hp gia gia ỡnh nh trng-xó hi Nh trng l mụi trng lý tng, ni hon thin nht, m bo nht cho ngi phỏt trin ton din Nú l t chc c thự vỡ gia ỡnh l ni m cõy, nh trng l ni trng cõy Cú m cõy tt khi... tài sáng kiến kinh nghiệm PH N III : KT L U N CH UN G Cú ti m khụng cú c l ngi vụ dng, cú c m khụng cú ti lm vic gỡ cng khú, mc ớch ca chỳng ta l em l tr con ngi ta trao cho m rốn gia sao cho nờn ngi ti c, lm ngi cú ớch cho gia ỡnh, cho t nc Hin nay, xó hi ang trờn phỏt trin mnh m v khoa hc k thut Chỳng ta l nhng ngi chin s trờn mt trn t tng vn hoỏ Trc tiờn hn ai ht ta hiu rừ vai trũ nhim v ca ngi . dục khái niệm đạo đức, niềm tin đạo đức, giáo dục tình cảm đạo đức, giáo dục hành vi thói quen đạo đức. Đó chính là giáo dục cho học sinh những phẩm chất đạo đức. - Thói quen biết lễ độ: Biết. mực đạo đức khác nhau. Đạo đức là những chuẩn mực xã hội về thái độ hành vi và ý thức của một cá nhân. Trong nhà trường xã hội chủ nghĩa thì giáo dục đạo đức tức là giáo dục khái niệm đạo đức, . lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Lê Lợi - huyện EaH’leo - tỉnh Đăk Lăk. 3 . K H ÁCH T H Ể V À Đ ỐI T Ư Ợ N G N G HIÊ N C Ứ U . - Khách thể nghiên cứu: Giáo viên và học sinh trường
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường thcs, công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường thcs,

Từ khóa liên quan