Một vài phương pháp nâng cao chất môn nhảy xa trong trường THPT

25 1.8K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:07

. để nâng cao chất lượng bộ môn học thể dục nói chung, bộ môn nhảy xa nói riêng tôi chọn đề tài : “ Một vài phương pháp nâng cao chất lượng môn nhảy xa trong trường phổ thông” nhằm đưa ra một. độ xa. 15 Sáng kiến kinh nghiệm : “ Một vài phương pháp nâng cao chất môn nhảy xa trong trường phổ thông” • Nhiệm vụ 7 : Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa và nâng cao thành tích. - Thực hiện nhảy xa. Một vài phương pháp nâng cao chất môn nhảy xa trong trường phổ thông” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan