SKKN Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS

16 38K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:31

. sở và lý do tôi lựa chọn đề tài: " ;Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy các môn Nhảy cao ở trường THCS& quot; Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 SKKN: Một số phương pháp huấn luyện. PHƯONG PHÁP HUẤN LUYỆN MÔN NHẢY CAO 1. Thực hiện các nguyên tắc huấn luyện Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 SKKN: Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS Khi. dụng vào thực tiễn giảng dạy và huấn luyện học sinh của tôi, đây là vấn đề Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 13 SKKN: Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS nghiên

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan