SKKN Khai thác hệ thống kênh hình trong SGK lịch sử lớp 9

32 1.6K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:04

. , hay hệ thống kênh hình trong SGK lớp 9 nói riêng, không chỉ dừng lại ở giá trị "minh hoạ" cho hệ thống kênh chữ - mà chính thiết bị, đồ dùng dạy học (trong đó có hệ thống kênh hình. tiện trực quan luôn có trong tay, luôn phải sử dụng trong mọi tiết dạy, đó chính là hệ thống kênh hình trong SGK. Hãy khai thác triệt để kênh hình, kết hợp với khai thác tốt kênh chữ , chúng ta sẽ. băng hình ,phim đèn chiếu Trong phạm vi của đề tài này , tôi xin đề cập tới việc : Khai thác hệ thống kênh hinh trong SGK lịch sử lớp 9 . A.NHẬN THỨC CŨ - GIẢI PHÁP CŨ : 1) Nhận thức cũ : SGK lớp

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • B .NHẬN THỨC MỚI - GIẢI PHÁP MỚI

    • Lời, hình và hành động

  • C .KẾT QUẢ

    • D. BÀI HỌC

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan