0

SKKN: Một số kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn lịch sử lớp 9

23 2,956 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2014, 07:18

Đây là bộ đề tài hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các thầy cô giáo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy bộ môn, phục vụ tốt việc giảng dạy. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các thầy cô trong công tác giảng dạy. ƯRT HN SCHT GNỜ NA NƠ H MĂN 3102 CỌ - 4102 H v ọ rT :nêt à hniM năV nầ ik gnáS 9 pớl ửs hcịL nôm mệihgn hnik nế 1 M .A UẦĐ Ở V TĂĐ .I ỀĐ NẤ : .1 hT d ồđ gnụd ửs cệiv aủc gnạrt cự rt gnù cọh yạd gnort )QTDĐ( nauq cự l đ ửs hcị h iò :tếyuq iảig ểđ iớm páhp iảig óc iảhp iỏ đ at gnúhc ưhN ib ã rt iav óc ửs hcịL nôm tế rt nauq ò iồb cệiv gnort gnọ ưd óh năv ,cứht nếik ềv ẻrt ệh ếht gnỡ ưt ưt ,a v cứđ oạđ tấhc mẩhp ,ịrt hníhc ,gnở à s hcác gnohp hn gnũc ửs hcịL .gnố h nôm các ư rt iav óc ,cáhk cọ l ot ò gnort nớ iv gn noc nếđ gnộđ cát cệ ư m ệut írt ềv ỉhc gnôhk iờ c nòc à t ềv ả ưt ư t ,gnở c hnì .mả ht me các púiG đ yấ ư rt áuq cợ irt táhp hnì ấđ tộm aủc nể ưn t m cột nâd tộm ,cớ à r h gnộ c àl nơ x ả h ã ol iộ ưgn ià v gnọrt nauq nầhp póg ,iờ iv oà h cệ nâhn hnàht hnì ht ,nauq hnis .cọh aohk nauq iớig ế ht gnort gnưhN iv oáig cệiv yan nệih ết cự d nê yạ – h hc ửs hcịL nôm cọ aư t hnàht nàoh rt iav tố c ò m aủ .hnì n uềihn Ở g ,iơ v nêiv oái gnằb cọh yạd uếy ủhc nẫ d páhp gnơưhp iv oáig ,gnốht nềyurt cọh yạ yurt ol nê gnud iộn gnữhn tếh tạđ nề h nòc ,aohk oáig hcás gnort m gnud iộn gnữhn iạl ihg gnắg ốc hnis cọ nêiv oáig à đ ôc .gnọ ht gnort óđ oD iv oáig yạd gnảig ết cự ưđ yuh táhp aưhc nê ợ c hcít hnít c ,cự h yâg aưhc .hnis cọh ohc úht gnứ V hc ,hnis cọh aíhp ề h mât úhc aư nôm cọh gnằr ohc nẫv me uềihn ,pật cọ L l ửs hcịL ,nahk ôhk nệik ựs uềihn áuq ớhn ihg iảhp ửs hcị h nôm à ihgn cọ c nê uứ v m ,ứhk áuq ề hk áuq à l ứ hn à đ iác gnữ ht gnôhk auq ã yaht ể đ n iổ hc nê áuq ohc ỉ hk v gnụd pá gnôhk ứhc ứ ht oà .nễit cự M l ửs hcịl ,cáhk tặ m à ht cặđ cọh nôm tộ ik ,ù l ửs hcịl cứht nế ik à ềv cứht nế hk áuq đ nệik ựs gnữhn óC .ứ id ã gn hcác ar nễ ht măn nàgn gnàh ,mărt gnàh yan yà mậ c uêY .nơh uâl íhc đ nôm ộb uầ h iò hk ,iỏ hn i ựs gnữhn nệih iát iảhp hnis cọh cứht nậ ik t nệih ,nệ ư hn gnộđ gnốs hcác tộm óđ gnợ id gnađ ư rt ar nễ ư m tắm cớ c nêB .hnì hnạ hk ,óđ t gnăn ả c yud ư c SCHT hnis cọh aủ h nò n ếhc nạ iv nê hp gnụd ửs cệ it gnơư nệ rt l nệih iát hnis cọh púig ểđ nauq cự m à yugn tộ t nê ắ d gnort c cúl gnorT .ửs hcịl cọh yạ it gnơưhp các ,óđ c yan nệih ửs hcịl cọh yạd ụv cụhp nauq cựrt nệ ihn nò .ếhc nạh uề it gnơưhP hp gnôhk aừv iạl uếiht aừv nệ h ù ,ồđ nảb gnốht ệh ềv ụd ív yấl ửhT .pợ ht óc at gnúhc v ồđ nảb gnốht ệh gnằr uềiđ tộm hnịđ gnẳhk ể à hnart gnort ửs hcịl hnả m hnad d ồđ cụ B od gnù h táhp cụd oáig ộ đ gnôhk àl hnà b các ohc ủ d ià B .yạ c nê hnạ hc hnêk óđ v ữ ih ík các à đ gnụd ửs ểht gnôhk ỏhn áuq uệ ư nảb ốs tộm óc íhc mậht ,cợ đ c ồ uht uâm nò L( aohk oáig hcás ở cứht nếik iớv nẫ ư art gnohp các ồđ cợ m hcác o gnạ m aohk oáig hcás ở hnả hnart cáC .)9 pớl ở s uà c cắ nò iđ nơđ v uệ iht à ,ộb gnồđ uế k aưhc t mihp nếđ ể il ià ht uệ h ì hn uầ v oS .óc gnôhk ư y iớ c uê v nôm ộb aủc ar tặđ uầ à đ h hnị ư hp iớm iổđ gnớ ođ iaig gnort páhp gnơư ht yan nệih nạ ht óc ì hn : gnằr ión ể gnữ it gnơưhp đ gnứ páđ gnôhk cọh yạd nệ ư y cợ c uê v uầ ht gnôhk à n oạt ể h nê cọh úht gnứ t .hnis cọh ohc pậ ƯRT HN SCHT GNỜ NA NƠ H MĂN 3102 CỌ - 4102 H v ọ rT :nêt à hniM năV nầ ik gnáS 9 pớl ửs hcịL nôm mệihgn hnik nế 2 uM đ cụhp cắhk nố ư n ềđ nấv cợ iv ìht yà cọh ohc pật cọh úht gnứh yâg cệ iđ àl hnis V .ửs hcịL cọh ờig gnort uếiht ểht gnôhk uề ht ì hp iớm iổđ ế páhp gnơư s ụd ử iht gn rt ở ửs hcịL cọh yạd ịb tế ư c cọh gnurt gnờ s ơ l )SCHT( ở iv à l cệ ôv mà c gnùc iv oáig óđ auq gnôht ểđ ,tếiht nầ d nê h ễ in iáhk hnàht hnì cọh ohc ửs hcịl mệ oh hnis b aủc gnud iộn ĩk ớhn ,uâl ớhn me các púig cặ .ià V l ,yậ ht mà n ế đ oà t úht gnứh óc hnis cọh ể ig gnor l óĐ ?ửs hcịL cọh ờ uâc à h m iỏ m à rt ởrt nărt nôul oáig ôc ,oáig yầht iỗ ư l ihk cớ b nê ừt táhp tấuX .gnảig cụ ht v gnạrt cự hn à hn aủc óc nẵs nệik uềiđ gnữ ưrt à t ềđ nọhc iôt ,gnờ ik gnás ià nế ihgn hnik mệ : " M d ồđ gnụd ửs mệihgn hnik ốs tộ rt gnù ứ óc nauq cự d gn gnôc gnụ hgn „9 pớl ửs hcịL nôm cọh yạd gnort nit gnôht ệ hgn Ý .2 v aĩ d cát à :páhp iảig aủc gnụ iH gn ,yan nệ d oáig hnà hp iớm iổđ hnạm yẩđ cụt pếit gnađ nẫv cụ gnơư d páhp h oeht cọh yạ ư l hnis cọh yấl gnớ ưgn ,mât gnurt mà rt iav ữig yầht iờ t ò ổ hc ,cứ ưh t ,gnộđ ủhc cực hcít hnis cọh nẫd gnớ l ,áhp máhk ,iòt mì nếik iộh hnĩ ht V .iớm cứ v ì iv oáig iỗm ,yậ c nê iớm iổđ cực hcít oạt gnás ,gnộđ ủhc ựs óc nầ d páhp gnơưhp H .hnis cọh ohc nôm ộb pật cọh úht gnứh yâg mằhn cọh yạ aò ht ux gnort gnuhc x aủc nểirt táhp ế ã h gn iộ iv ,yan yà d ồđ gnụd ửs cệ rt gnù cự ig gnort nauq l yạd gnả m à l cệiv tộ r mà v tếiht nầc tấ t hnít gnam à nầhp póg ,uếy tấ yul nèr gn aủc tếiht nầc tấhc mẩhp ốs tộm hnis cọh ohc nệ ư iờht gnort nâd gnôc iờ đ n tấđ aóh iạđ nệih ,aóh pệihgn gnôc iạ ư d ửs cệiV .cớ d ồđ gnụ rt gnù nauq cự hp hp iớm iổđ cệiv ohc ụv cụ d páhp gnơư l cọh yạ m à h gnữhn gnort tộ ư hcít gnớ c hp iớm iổđ cệiv gnort tấhn ảuq uệih ,tấhn cự d páhp gnơư V .cọh yạ đ à ộb iớv iố L nôm d ồđ gnụd ửs ,ửs hcị rt gnù v nauq cự ig oà l yạd gnả m à l cệiv tộ r mà nầc tấ iht ế d me các púig ,t h ễ l gnud hnì x aủc nểirt táhp ựs iạ h ã ol iộ ưgn ià v iờ yâg à h .hnis cọh ohc pật cọh úht gnứ ưrT đ iờđ ar hnít yám ,tậuht ỹk cọh aohk aủc ẽm hnạm nểirt táhp ựs cớ m ã ar ở m iớm iạđ iờht tộ - ht yạd cệiv iớv iốĐ .)TTNC( nit gnôht ệhgn gnôc iạđ iờ h ộb cọ l nôm rt ở ửs hcị ư iv oáig púig ẽs TTNC aủc ợrt ỗh ựs ,gnôht ổhp gnờ d nê d ễ gnà gnứ d d ồđ ếk tếiht ểđ mềm nầhp các gnụ d gnù b ,cọh yạ ig ià d ồđ ,ửt nệiđ gnả rt gnù nauq cự ư yuq iv oáig iờht gnồĐ .cớ iđ óc nê l ểđ nit gnôht nồugn cáht iahk nệik uề gnohp mà úhp h mêht t gnốht ệ il ià C .cọh yạd uệ nò đ gnort TTNC gnụd gnứ cệiv ,hnis cọh iớv iố ig v ý úhc ựs oạt ,cứht nếik ềv uâs uểih púig ẽs cọh ờ h yâg à .pật cọh úht gnứ d gnorT rt ,ếk tếiht ểht óc TTNC aủc ợrt ỗh ựs iớv ,ửs hcịl cọh yạ ihc hnì các uế ol l ,hnả hnart iạ ư cợ đ in ,ồ ib nê s ,uể đ ơ gn ohc ồ ư uâc tặđ iớv pợh tếk ,tás nauq cọh iờ h n ,cứht nậhn iỏ v uê ,nậul tếk ar túr ểđ uếihc iốđ ,hnás os ,hcít nâhp cứhc ổt ểđ ềđ nấ ig v tếyuq iả v à hN .ar tặđ ềđ nấ v ư gn ohc púig ỉhc gnôhk yậ ư cứht nếik ớhn ihg cọh iờ l m ửs hcị ih nòc à uể ib v gnữv nềb ,cắs uâs hcác tộm ửs hcịl tế irt táhp à t nể c yud ư gnũ k ưhn .uếihc iốđ ,hnás os ,hcít nâhp gnăn ĩ Đ v cứht nậhn ềv cọh aohk ,nauq hcáhk téx nậhn gnữhn óc ể ht à cệiv aủc nễit cự v gnựd yâx ểđ TTNC gnụd gnứ s à d ồđ gnụd ử rt gnù ĐQTDĐ( ửt nệiđ nauq cự )T d gnort rt ở ửs hcịl cọh yạ ư l SCHT gnờ c năc mà ihgn cệiv ohc ứ c nê đ iôt ,uứ it ã nế ƯRT HN SCHT GNỜ NA NƠ H MĂN 3102 CỌ - 4102 H v ọ rT :nêt à hniM năV nầ ik gnáS 9 pớl ửs hcịL nôm mệihgn hnik nế 3 iđ hnàh v tás oảhk ,art uề à rt iạt yạd gnảig gnụd gnứ ư hN SCHT gnờ v nA nơ ốs iớ ưl v 9 pớl 40 gnợ h 021 à gnữhn iớv úht gnứh hnis cọh ốs ađ ,yấht ohc ảuq tếK .hnis cọ it m cọh tế à s iôt d ồđ gnụd ử d gnù iv oáig ốs ađ ,TTNC gnụd gnứ óc cọh yạ d nê ờig ự đ v gnựd yâx ểđ TTNC gnụd gnứ cệiv aủc gnăn cứhc ềv téx nậhn óc uề s à gnụd ử v( TĐQTDĐ l aừ ugn à l aừv ,cứht nếik nồ it gnơưhp à .ửs hcịl yạd gnort )aọh hnim nệ ig ,nêihn yuT iv oáig các aữ hk nê s óc gnô rt yuq ềv tấhn gnốht ự ht hcác ,hnì nệib ,cứ páhp v gnựd yâx ểđ TTNC gnụd gnứ s à n ửs hcịl yạd gnort TĐQTDĐ gnụd ử tí nê ihn h hnả uề ư l tấhc nếđ gnở ư rt ảuq tếk gnữhn ừT .cọh ờig gnợ b ,nê nậhn iôt nâht nả ht tếiht páhp iảig gnữhn ar ềđ iảhp tếiht nầc ựs yấ ht gnort TĐQTDĐ gnụd ửs ềv cự d v yạd ảuq uệih oac gnân nầhp póg mằhn ửs hcịl yạ h à hn gnort ửs hcịl nôm ộb cọ à ưrt .yan nệih gnờ hP .3 ihgn iv mạ c nê t ềđ uứ :ià Đ t ề t yàn ià ihgn gnurt pậ c nê v uứ m ar aưđ à yạd cứhc ổt mệihgn hnik ốs tộ h cọ l 9 pớl ửs hcị iv auq cệ sử d l tắt iọg( TTNC gnụd gnứ óc QTDĐ gnụ đ à d ồ gnù rt )ửt nệiđ nauq cự hn pật cọh úht gnứh oạt ,cứht nếik pấc gnuc ,nệik ựs nệih iát mằ b .hnis cọh ohc ửs hcịl nôm ộ it páhp gnơưhP .II h nế :hnà s ơC .1 v nễit cựht ,nậul ýl ở hc hnít óc à h hnịđ tấ ư cệiv ohc gnớ c nêihgn ,uứ ig mìt t ềđ aủc páhp iả :ià 1.1 s ơC :nậul ýl ở S it cụm aủc iớm iổđ ự d oáig uê v cụ n à y ar tặđ cụd oáig gnud iộ c uê iảhp uầ đ hp iớm iổ d páhp gnơư r ,uềihc tộm ụht nềyurt iốl cụhp cắhk ,cọh yạ yul nè nệ n hnàht t pế t gnás yud ư b gnừT .hnis cọh aủc oạ ư cớ d pá hp các gnụ nêit páhp gnơư it v nế it gnơưhp à v iạđ nệih nệ d hnìrt áuq oà v yạ h à hcít hnít yuh táhp mằhn cọ c d iồb ,hnis cọh aủc oạt gnás ,gnộđ ủhc ,cự ư hp gnỡ t páhp gnơư r ,cọh ự yul nè nệ k đ cứht nếik gnụd nậv gnăn ỹ h ã v cọ ht oà t nếđ gnộđ cát ,nễit cự ưt ư gnở c hnìt ,mả l međ .hnis cọh ohc pật cọh úht gnứh iuv mềin iạ ih ,nêihn yuT l tấhc yan nệ ư v yạd gnảig gnợ h à hc ửs hcịl nôm pật cọ ht aư cự s l ự h ãx ohc mà V .mât na iộ v ì d ồđ gnụd ửs cệiv yậ rt gnù gnort ửt nệiđ nauq cự d đ ửs hcịl cọh yạ ư l mex cợ m à c gnữhn gnort tộ c gnô cực hcít aủq uệih iạl međ ụ iv gnort hp iớm iổđ cệ d páhp gnơư v yạ h à l ,ồđ nảb ,hnả hnart gnốht ệH .cọ ư ồđ cợ iđ ửt nệ s đ me cáC .pật cọh gnort me các ohc úht gnứh uềihn oạt ẽ ư ,nậc pếit cợ hn k áuq iớv nầg ,gnộđ gnốs hcác tộm ửs hcịl nệik ựs các cứht nậ h h ứ v oS .nơ iớ hn b gnữ ig ià ht gnôht gnả ư t iảhp hnis cọh ,gnờ ư t gnở ư ựs gnữhn uầđ gnort gnợ ik m tậv nâhn ,nệ ht à hN .gnảig tếyuht ôc yầ v gnư rt cọh cệiv iớ d nê cựrt ục gnụ iđ nauq đ ẽs hnis cọh ửt nệ ư tậv nâhn ,nệik ựs gnữhn iớv gnộđ hnis nauq cựrt cợ l tộm ửs hcị c hcác rt áuq hcíht hcík púig ểht ụ t hnì c yud ư iộn óđ ừt ,hnis cọh aủ ik gnud v ủđ pậht uht hnis cọh ửs hcịl cứht nế hk à h uâs cắ hn írt gnort oàv nơ aủc ớ me các M . ửs cáhk tặ d d ồđ gnụ rt gnù ửt nệiđ nauq cự sẽ h nêiv oáig púig ếhc nạ b c ểđ gnảig tếyuht nầhp tớ ht ó v nậul oảht naig iờ ưc gnăt à iốđ táos mểik ựs gnờ ƯRT HN SCHT GNỜ NA NƠ H MĂN 3102 CỌ - 4102 H v ọ rT :nêt à hniM năV nầ ik gnáS 9 pớl ửs hcịL nôm mệihgn hnik nế 4 v ihn yuT.hnis cọh iớ đ nê d ồđ tộm óc ể rt gnù ảuq uệih ụv cụhp ửt nệiđ nauq cự ig iàb ohc đ ,gnả h iò iv oáig iỏ hp nê rt óc iả hnì đ gnữv cứht nếik óc ,tốt cọh nit ộ hnìrt óc ,gnàv đ t ộ hp àv oac yud ư t uầđ iả hk ư ihn á v naig iờht uề s gnôc à ểđ cứ uhc b ohc ịb nẩ ig ià .gnả s ơC 2.1 :nễit cựht ở ht gnorT b iạđ iờ n gnù hn nit gnôht ệhgn gnôc ổ ih ư hnart gnốht ệh ,yan nệ l ,ồđ nảb ,hnả ư rt ửt nệiđ ồđ cợ m nê iv oáig ốs tộM .uềihn áhk gnạ đ nê ã s ử d gnụ đ d ồ rt gnù t nệiđ nauq cự ử d oàv hn cọh yạ k gnư hc ảuq tế ihN .oac aư iv oáig uề nê hc đ tếib ỉ hn ar aư h gnữ hnì m hnả ib gnôhk à h cáht iahk tế hnì hn óđ hnả ht ư n ế ,oà oh hc cặ ib aư l tế ih các mà b uểik các yạd ihk gnứ uệ ưl óc ià nậrt nếib nễid ồđ cợ C hnáđ nò đ ẫv me uềihn ,hnis cọh iớv iố r ohc n l yâđ gnằ hp" nôm à óđ od "ụ hp gnôhk t uầđ iả ihn ư d ồđ gnụd ửs óc ờig cáC .naig iờht uề d gnù me các cọh yạ hc h mex iồgn ỉ hnì hn ết cựht ừT hnả v ư y ,yậ c uê iv oáig uầ hp nê hp óc iả gnơư h ùhp ,gnúđ páhp b gnud iộn iớv pợ h ià đ yâg ểđ cọ ư ật cọh úht gnứh cợ đ p iớv iố h .hnis cọ d hnìrt áuq auQ t nôul nôul iôt ,cọh yạ h ,iòt mì pệihgn gnồđ nạb các iỏh cọ đ l ể ig iàb ohc oas mà óc gnả s ử d d ồđ gnụ rt gnù ửt nệiđ nauq cự đ đ tạ ư ảuq uệih cợ hn oac b gnừt tấ ư l tấhc oac gnân cớ ư .nôm ộb gnợ ib cáC .2 h nếit páhp nệ ht ,hnà ig iờ t na :páhp iảig ar oạ c nêihgn ihK t ềđ uứ d pá iôt yàn ià hp gnụ ht páhp gnơư pá ết cựht auq mệihgn cự d v gnụ h hnìrt áuq oà .téx nậhn ,hcít nâhp ,iớv pợh tếk cọ - ưgN :tás nauq páhp gnơưhP t ềđ nệih cựht iờ t ià t ự c nêihgn iòt mì h nếit ,uứ hnà d ự ig .pệihgn gnồđ aủc pớl măht ờ - đ oart páhp gnơưhP cựht óc ,pệihgn gnồđ aủc ờig ựd ihk uaS :nậul oảht ,iổ ih h nếit ểđ gnảig ờig gnort nit gnôht ệhgn gnôc gnụd gnứ nệ đ oart hnà nậul oảht ,iổ đ .yạd tếit ohc mệihgn hnik gnữhn ar túr óđ ừt ể - ht páhp gnơưhP iv oáiG :mệihgn cự it nê h nế d hnà cụm oeht mệihgn ểht yạ c uêy hcíđ .cọh tếit aủc uầ - iđ páhp gnơưhP iv oáiG :art uề ik nê hnis cọh aủc cứht nếik uht pếit cệiv art mể ig auq hp hnỉhc uềiđ gnữhn óc ểđ cọh ờ h ù .pợ - hT ar oạt naig iờ ig ht nệih cựhT :páhp iả ư yux gnờ ig hnìrt áuq gnort nê yạd gnả t ừ h măn 1102 cọ - đ 2102 3102 cọh măn nế - ,4102 đ l tệib cặ hn à b gnữ ihn óc ià uề l ,hnìh hnêk ư v ồđ cợ c à s gnụd gnỨ .ạoh hnim mihp nạođ gnữhn tếiht nầ đ ơ ửt nệiđ ồ đ b ốc gnủc ể h ià v cọ b à im ểđ gnộđ ồđ nả oh hn nếihc các ,hnáđ nậrt các nếib nễid ạ d hcị ƯRT HN SCHT GNỜ NA NƠ H MĂN 3102 CỌ - 4102 H v ọ rT :nêt à hniM năV nầ ik gnáS 9 pớl ửs hcịL nôm mệihgn hnik nế 5 N .B GNUD IỘ M .I IT CỤ :UÊ M hp gnữhn gnort tộ đ páhp gnơư rt cặ c gnư l ửs hcịL nôm ộb aủ hp à yâg iả ưđ đ yuh táhp ,úht gnứh cợ ư l óđ hnis cọh aủc pật cọh cực hcít hnít cợ s à ồđ gnụd ử c gnôc ,gnùd m gnúđ cọh yạd ụ y ,hcíđ cụ c uê oáig ,yâđ Ở .cứht nậhn cệiv aủc uầ òrt iav óc nêiv đ oeht ảuq uệih óc gnúđ gnụd ửs hnis cọh púig gnọrt nauq tệib cặ n b aủc gnud iộ h ià gnohp tấr nit gnôht ệhgn gnôc gnụd gnứ gnằb cọh yạd iởB .cọ d ađ ,úhp v gnạ đ hnis à hn gnộ h :ư hnì s ,hnả đ ơ ,ồ ưl h gnăb ,ồđ cợ od hnì óđ ưgn đ óc me các óđ ừT .gnud iộn gnúđ cáht iahk hnis cọh púig iảhp yầht iờ ư ựs cợ h v pật cọh gnort úht gnứ ưđ yuh táhp à t gnăn ảhk nểirt táhp ,oạt gnás hnít cợ ư k các hnàht hnìh ,yud v gnăn ỹ b à d iồ ư t gnỡ c hnì b mắn cệiv auq gnôht mả các tắ s t nệih ,nệik ự ư iv oáig púiG .gnợ h àv nê rt iav gnúđ cứht nậhn hnis cọ v ,ò aủc írt ị b hn gnort ửs hcịL nôm ộ ưrt à c cọh gnurt gnờ s ơ nit gnôht ệhgn gnôc gnụd gnỨ .ở d gnort h úht gnứh oạt ửs hcịL cọh yạ h ohc nơ gnân mằhn pật cọh gnort hnis cọ hc oac l tấ ư đ gnợ t oà .oạ ihN t ềđ aủc ụv mệ c nêihgn àl ià il ềđ nấv ốs tộm uứ rt nauq nê nếđ pếit cự n t ềđ aủc gnud iộ ih mìt :ià hp ,gnăn cứhc uể v ,páhp gnơư ộb aủc ụv mệihn ,írt ị đ iáht ,nôm t ộ ưt ư …nôm ộb iớv iốđ hnis cọh aủc gnở Đ páhp iảig ốs tộm tấux ề hp póg gnứh yâg nầ h úht ,nit gnôht ệhgn gnôc gnụd gnứ ihk hnis cọh ohc pật cọ hc oac gnân l tấ ư v yạd gnợ h à .nôm ộb cọ T ÔM .II T ỀĐ AỦC PÁHP IẢIG CÁC Ả :IÀ yuhT .1 :iớm hnít hnim tế M 1.1 cệiv aủc hcíđ cụ s d ồđ gnụd ử rt gnù nauq cự d gnort :ửs hcịl yạ iV đ nệih ệhgn gnôc gnụd ửs cệ đ iạ h iò gn iỏ ư iv oáig iờ hp nê gnăn ỹk óc iả iht v ná oáig ếk tế s à hp gnữhn gnụd ử yurt páhp gnơư v yahT .iớm tạđ nề hp ì nấ rt cệiv ,gnốht nềyurt neđ gnảb gnắ s d ồđ gnụd ử d gnù ẽs ửt nệiđ cọh yạ iàb ohc màl ig đ gnả ư v úht gnứh yâg ,gnộđ hnis hcác tộm nệih cựht cợ à ưđ yuh táhp hnít cợ c hcít iv oáig ảc aủc cự h àv nê đ iáC .hnis cọ ư óc gnảig tếit iỗm ở tấhn nớl cợ s ử d d ồđ gnụ d gnù ửt nệiđ cọh yạ l gnam àl hníhc l tộm iạ ư h ,cứht nếik nớl gnợ hnì hnả rt đ gnộđ hnis nauq cự ư yugN .hnis cọh nếđ iảt nểyuhc cợ t nê gnort nauq cựrt cắ d rt iav gnóđ ửs hcịL cọh yạ rt nauq ò l ón ,gnọ h ohc mà v úht gnứh hnis cọ hn à nậ ht v ứhk áuq nệik ựs các cáx hníhc hcác tộm cứ hn ihg à h uâl ớ .nơ B h gnữhn gnằ hnì t hnả il ư s ,uệ đ ơ l ,ồ ư rt ạoh hnim mihp nạođ ,ồđ cợ yám nê s hnít ohc púig ,ứhk áuq iạl nệih iát ẽ ig iàb đ túh uht gnả ư v ý úhc ựs cợ t à gnứh oạ h ohc úht t uừrt hnít mảig ,cứht nếik uht pếit hnis cọh ợrt ỗh ,hnis cọ ư iộn aủc gnợ h iàb gnud v ,cọ v ì h úht gnứh hnis cọh yậ ig gnort nơ đ ểht óc me các iởb cọh ờ ư cợ s c iạl gnố l gnù h các auq ửs hcị hnì t hnả il ư uệ t cọh ohc tếiht nầc nệik uềiđ oạ ht hnis h cự đ hnà h ể yul nèr àv hnàht hnì hp iớm iổđ nầhp póg ,gnăn ỹk các nệ gnơư ƯRT HN SCHT GNỜ NA NƠ H MĂN 3102 CỌ - 4102 H v ọ rT :nêt à hniM năV nầ ik gnáS 9 pớl ửs hcịL nôm mệihgn hnik nế 6 d páhp v cọh yạ đ à ợrT .hnis cọh aủc pật cọh ảuq tếk áig hnáđ ,art mểik iớm iổ iv gnort nêiv oáig ohc púig h cệ ư ,iớm cứht nếik cọh hnis cọh nẫd gnớ yuh táhp c áhp máhk ,iòt mìt hnít h gnụd ửs ihK .hnis cọh aủ hnì t mihp ,hnả il ư nảb các ,uệ đ đ oạt ẽs nắhc cắhc ,aọh hnim ểđ …ửt nệiđ ồ ư t nấ cợ ư .me các ohc ẽm hnạm gnợ hn hníhC n uềiđ gnữ s yà v iớm óig gnồul tộm iổht ẽ l oà v ,cọh pớ ihn oà tếyuh tệ hgn ủc pệihgn ề c oàv àv nêiv oáig a ểđ hnis cọh aủc pật cọh yas gnăh nầht hnit ả l gnam h oac cụd oáig ảuq uệih iạ .nơ c uêY .2.1 uầ s d ồđ gnụd ử rt gnù nauq cự iđ ửt nệ d gnort :ửs hcịl yạ d gnorT y cọh yạ c uê iv oáig iỗm uầ hp nê ửs ihk oạt gnás gnứ hcíht ựs óc iả d d ồđ gnụ rt gnù ự ig iàb các gnort nauq c ihn yuT .gnả hp gnôhk nê b iả c oàn ià gnũ s d ồđ gnụd ử rt gnù uềihn yan nệih ết cựht gnort iởB .ảuq uệih óc ửt nệiđ nauq cự l áuq nêiv oáig d ồđ gnụd ửs gnụd mạ rt gnù v ửt nệiđ nauq cự d oà rt yạd ,cọh yạ nà đ gnôhk nal h hnị ư đ gnớ ư l cợ ư ếik gnợ ht n l ểĐ .hnis cọh ohc tạđ nềyurt nầc cứ mà t n uềiđ tố hp nêiv oáig ,yà v aựd iả n oà v gnud iộ k nèr à ềđ hcíđ cụm tạđ ểđ gnăn ĩ ht ìV .ar iv oáig ế c nê ihgn iảhp nầ c nê b ỹk uứ d ià d ồđ gnụd ửs ,yạ rt gnù nauq cự iđ hp ửt nệ h ù b ohc oac ảuq uệih iạl gnam pợ ig ià G .gnả hp nêiv oái hnịđ cáx iả ưđ d ồđ gnụd ửs cợ rt gnù l ỉhc nauq cự c gnôc à oáiG .cọh yạd ohc hcí uữh ợrt ỗh ụ ihn ar aưđ hnárt nêiv h uề hnì m hnả s uà l cắ ol eò ht gnữhn cặoh tẹ ư t mihp cớ il ư uệ ihk iàd áuq m mex cệiv nếđ ý úhc ỉhc hnis cọh nế ưđ yuh táhp gnôhk à hc ựs cợ ủ đ t cực hcít ,gnộ ,ar iàogN .yud ư d ồđ gnụd ửs gnụd gnứ rt gnù ửt nệiđ nauq cự ik hnàht hnìh c ửs hcịl cọh yạd gnort hnis cọh ohc cứht nế ig ohc màl nò ởrt cọh ờ đ hnis nên đ nốuc iôl ,tạhn ẻt ,nahk ôhk ịb gnôhk ,gnộ ư cọh aig maht hnis cọh cợ t đ ủhc ,cực hcít pậ c gnộđ me các ohc oạt ,gnộ íhk gnôhk àv ơ h .iám iảoht pật cọ n àl yâĐ .ảuq uệih hcác tộm ửs hcịl cọh aohk cứht nếik uht pếit cệiv ohc gnảt nề s ihK ht hcík óc ửs hcịl hnả cứb gnữhn gnụd ử ư iv oáig ,ỏhn cớ hp nê iđ iả ux h pớl gnố ư d ửs ,tás nauq hnis cọh nẫd gnớ l gnụ ư t oert ồđ cợ ư iv oáig gnờ nê hp in pậl uến cặoh ,oert gnôc tấm iả ib nê s ẽv ,uể đ ơ rt ửs hcịl ịht ồđ ,ồ b nê neđ gnả c nêiv oáig ìht ht uềihn áhk tấm gnũ ig ì v cáx nẩuhc ộđ óđ ihk gnort ,ờ ht hnít à mẩ m gN .oac gnôhk iạl ĩ ư iv oáig uến ,iạl cợ s nê d ồđ gnụd ử gnù rt ẽs ,ửt nệiđ nauq cự đ nêiv oáig púig v ảv tấv ỡ ig nơđ à h nả r nơ đ naig iờht ,uềihn tấ ư ađ iốt mệik tếit cợ rt hnít àm iv oáig ,yâđ Ở .oac iạl ĩm mẩht ,nauq cự hc nê ểđ ”tộuhc nấhn“ nầc ỉ ihc hnìrt v uế ưh à ỗm gnort ,cứht nếik gnud iộn cáht iahk hnis cọh nẫd gnớ hnìh i k ,hnả s hnìh hnê đ ẽ ư rt ot gnóhp cợ l hnìh nàm nê nauq pớl ảc hnis cọh ểđ ủđ nớ hN .tás t iũm gnữ yuhc nê t ihk gnộđ nể ư h ,hnáđ nậrt tộm ềv tậuht gnờ ư nất gnớ oh ,gnôc s cệiv cặ đ ơ t iốđ ohc aóh ểht ục ,gnọrt nauq naig iờht cốm các aóh ồ ư gnợ c im nầ t uê rt ả nê l hnìh nàm k nớ l oeht mè rt iờ hnis yàb hnì đ iv oáig aủc gnộ s nê ẽ đ cát óc h úht gnứh pật cọh yấht mảc me các ,hnis cọh íl mât iớt nớl gnộ ih ,nơ uệ uq v nậhn pếit ả hn ihg à h tốt cứht nếik ớ .nơ ib cáC .3.1 h nếit páhp nệ s hnà d ồđ gnụd ử rt gnù nort ửt nệiđ nauq cự g d ửs hcịl yạ ƯRT HN SCHT GNỜ NA NƠ H MĂN 3102 CỌ - 4102 H v ọ rT :nêt à hniM năV nầ ik gnáS 9 pớl ửs hcịL nôm mệihgn hnik nế 7 Đ d ồđ gnụd ửs cệiv ể rt gnù v ửt nệiđ nauq cự d oà óc ,ảuq uệih ửs hcịl cọh yạ r h uềihn tấ ht hnì hn cứ hk nôuhk gnort gnư t ềđ aủc ổ s 1 ar aưđ iôt yàn ià ềđ nấv ố :uas ưhn S 1.3.1 h gnụd ử hnì b gnud iộn ohc aọh hnim ểđ ửt nệiđ hnả h ià cọ : M hn gnort tộ l ửs hcịL cọh nôm aủc ếht iợl gnữ r óc à t uềihn tấ il ư h gnằb uệ hnì .hnả H l ửs hcịl cọ h à n ứhk áuq cọ h nê đ hcíht tấr hnis cọ ư h gnữhn mex cợ hnì hnả ht l ứhk áuq aủc ết cự c óc me các ohc mà hn cáig mả s gnađ ư c gnố v gnù k iờht iớ ì l H .óđ ửs hcị hnì l hnả ugn à t nồ ư il d ồđ gnụd ửs ihk tấhn úhp gnohp uệ rt gnù cự iđ nauq v ửt nệ d oà b ,cọh yạ h ià n cọ s óc oà d ồđ gnụd ử rt gnù ht ửt nệiđ nauq cự ì h iàb h óc óđ cọ hnì h tốt cáht iahk uếN .aọh hnim hnả hnì đ nẫd pấh ẽs hnả ư cọh cợ h púig ,hnis h uâs uểih hnis cọ àb nơ h ì h cọ .nơ hn yuT aưđ nên gnôhk nêiv oáig nêi ihn áuq h uề hnì h cặoh hnả hnì b gnud iộn iớv nầg gnôhk hnả h ià nếihk óđ uềiđ ,cọ h ohc v tếib nậhn óhk hnis cọ hk à h iah óC .cứht nếik uâs cắ ht hnì h gnụd ửs cứ hnì :hnả hnìH .a cứht nếik gnud iộn ohc aọh hnim ửt nệiđ hnả : đ ihk uaS ã hp gnox yàb hnìrt b gnừt ,cụm gnừt aủc cứht nếik gnud iộn nầ ià h các ar aưđ nêiv oáig hnì b gnud iộn ohc aọh hnim hnả .coh ià d íV : 1 ụ d ihK b yạ 22 ià m hcác oàrt oaC“ iớt nếit gnạ T máT gnáht aĩhgn iởhk gnổ 5491 ưrT iv oáig tếh cớ nê ưh ás nauq hnis cọh nẫd gnớ t b rt hnả cứ hnìh nàm nê ưđ cợ c uêy àv ot gnóhp n me các uầ uê hn nêl hn gnũc téx nậhn gnữ ư hn m aủc tếib uểih gnữ v hnì iộđ ề iV yut maN tệ yurt nê iảig nề .nâuq gnóhp iT iv oáig óđ pế t uêim nê tếk iờht gnồĐ .hníhc ý gnữhn gnus ổb hcít nâhp ,ả h h cặoh( cọđ iớv pợ ư nớ d g ht ịht ỉhc )cọđ hnis cọh nẫ l hnà yut maN tệiV iộđ pậ nê yurt rt ủhc yấht nậhn ểđ ,nâuq gnóhp iảig nề đ gnúđ àl yàn gnơư v iởb ,nắ m hcác ì gnạ hp d iả b gnù ht ẻk iạl gnốhc gnạm hcác cựl oạ ht hnàig ,ù cựl óc iảhp óđ od ,iợl gnắ ưl h gnart ũv gnợ m gnù n ohC .hnạ Đ“ nê yut maN tệiV iộ yurt nê l nâuq gnóhp iảig nề à đ đ nâuq iộ hn óc ón ohc gnom ,hna nà đ nâuq iộđ gnữ .”cáhk me nà t nêiv oáiG :iỏh uâc iờl ảrt SH ohc cứhc ổ hgn ý v aĩ c òrt iav à maN tệiV iộđ aủ yurt nêyut aĩhgn iởhk gnổT ịb nẩuhc cộuc gnôc iớv iốđ nâuq gnóhp iảig nề hnàig yuq hníhc ?nề ƯRT HN SCHT GNỜ NA NƠ H MĂN 3102 CỌ - 4102 H v ọ rT :nêt à hniM năV nầ ik gnáS 9 pớl ửs hcịL nôm mệihgn hnik nế 8 h ihk uaS iv oáig iờl ảrt hnis cọ hn nê v téx nậ hc à .ý tố d íV :2 ụ d ihK b yạ 32 ià T“ v 5491 măn máT gnáht aĩhgn iởhk gnổ s à ự l hnàht n pậ ư h gnộC ủhc nâD maN tệiV cớ ”aò ưh nêiv oáiG áig hcás gnort hnả tás nauq hnis cọh nẫd gnớ hn nêl uên ,aohk o nậ c téx iv oáig iờl ảrt hnis cọh ihk uaS .nâht nảb aủ nê ht óc im ể t uê t ,ả ư hn tậuht gnờ ư n rt gnud iộ ,nê hnìH .b :cứht nếik uâs cắhk ửt nệiđ hnả h ar aưđ nêiv oáiG hnì v hnả ưh à h cáht iahk hnis cọh nẫd gnớ hnì uaS .hnả hn ar túr óđ gnữ v b aủc cứht nếik ềđ nấ h ià .mât gnọrt cứht nếik uâs cắhk mằhn ,cọ V n ềđ nấ l nêiv oáig gnưhn óhk gnôhk yà ht ý úhc yah gnôhk iạ ư cặoh auq ỏb gnờ h ohc yaht màl .hnis cọ d íV 92 tếiT yạd ihK :ụ - .42 iàB hP cặig ,ióđ cặig tếyuq iảiG .III nầ d v tố v năhk óhk à ề .hníhc iàt h ohc nêiv oáiG tás nauq hnis cọ KGS( 24 hnìh – g póg nâd nâhN oạ hc rt )ióđ cặig gnố l hnìh nàm nê .nớ ưh nêiv oáiG gnớ d hnis cọh nẫ n cáht iahk c cứht nếik gnud iộ b ơ ,nả h uâc oeht mèk hn ởm iợg iỏ :uas ư h ohc nêiv oáiG tás nauq hnis cọ b rt cứ t àv hna các iờl ảrt SH ohc cứhc ổ ƯRT HN SCHT GNỜ NA NƠ H MĂN 3102 CỌ - 4102 H v ọ rT :nêt à hniM năV nầ ik gnáS 9 pớl ửs hcịL nôm mệihgn hnik nế 9 h uâc :uas iỏ ib ohc yãH b gnồđ iọg uệk ,mệik tếit gnộđ nậv cộuc tế ưhn oà c gnờ s mơ nễid oá ẻ ht ưhn ar n ế ?oà hgn Ý ?óđ gnộđ nậv cộuc aủc aĩ rt SH ihk uaS v téx nậhn VG iỏh uâc iờl ả hc à hn ý tố n ư rt gnud iộ .nê h ihk uaS t hnis cọ đ oar iv oáig ,gnox iờl ảrt ,iổ hn nê v téx nậ k à iộn ềv nậul tế b gnud h cứ B :hnì h cứ hc nêrt hnì pụ g póg at nâd nâhn ,5491 măn ióđ uức oạ gnort hn gn gnữ đ yà iv oáiG .5491 măn máT gnáhT gnạm hcác uas uầ c nê nếik áoh ểht ụ ht h ,gnảig iờl gnằb cứ hnì b ểđ hnả ig ià gnả đ hnis mêht :nẫd pấh gnộ T gn iọm ảc tấ ư hn iọm ảc tất ,iờ đ à nệih cựht uềđ ,"ióđ uức oạg ũh pậl“ uề đ yàgN“ hn oạg ũh ihk "mât gnồ hnìm à đ n iớt međ ,yầ g póg nêyuq iơ aủc gnuhc oạ c l ả hC .gnà đ ẽs ,yấ uihc tắhc mếih ýuq oạg ỗ ư đ cợ t aư n iớ g yag ióđ iơ h tắ đ ,nơ ể đ b gnồ ưđ óc oà c gnếim cợ hn iđ auq ohc oáhc táb ,mơ gn gnữ hk yà .óhk nố iT iv oáig óđ pế k nê g mất ềv nệyuhc uâc gnữhn ể hN“ gnơư ủhc aủc nă nị t n hcị ư gn gnữhn gnort "cớ đ năhk óhk yà t cụd oáig ể ưt ư t ,gnở c hnì cứđ oạđ ,mả Đ .me các ohc l hníhc yấ yurt à tốt gnốht nề đ ,nan naig gnorT .at cột nâd aủc pẹ hk c ,óhk nố b gnás gnà l gnừ hgn nê :ửc aĩ B“ uầ l gnơưht iơ c íb yấ ,gnù r yuT hn gnốig cáhk gnằ m gnuhc gnư ig tộ ".nà s ,óđ auQ h nâd nâhn yấht me các ohc ẽ ư k iờl gnứ gnở g uê iọ ưhN'' c gnờ s mơ ẻ ''oá àv H'' ''ióđ uức oạg ũ c ủhc aủ t t tệihn ,iổn iôs hcác tộm hniM íhC ồH hcị ht hnì ể ih ođ ựs nệ k nà l gnồđ ,tế c gnò c at nâd nâhn aủ b mùđ uahn gnù gn gnữhn auq cọ yà hk t nầht hnit iớv óhk nố đ iá gnơưt ,nâht gnơư b gnồ đ at oà s aihc ã púig oạg mắn gnừt ẻ đ b gnồ ưv oà c auq tợ oh nơ cứb mex ihK .nạn nạ đ ẽs me các ,hnả ư oh cợ s hnìm à gnố v gnùc ot iớ t nâd nà gn gnữhn gnort cộ c àv năhk óhk yà đ nậhn mả ư aủc pá mấ ựs cợ s ,iá nâhn gnòl t nit iởhk nấhp ự ư ot aủc gnở t nâd nà v cộ s oà l ự hnã đ aủc ,gnảĐ aủc oạ hc .hniM íhC ồH hcịt ủ t gnơưT ự d ihk tếyuq iảig ềv yạ n ốd nạ t ưh nêiv oáiG : cọh nẫd gnớ b tás nauq hnis rt hnả cứ hnìh nàm nê l v nớ đ oart gnùc à ệh oeht nậul oảht iổ ht đ iỏh uâc gnố ã đ rt hnị ư .cớ ig ihk uaS gn nệik ựs uệiht iớ yà hc 5491/9/8 cắs ar hniM íhC ồH hcịt ủ l ht hnệ l hnà B ahn pậ h nâd hnì v ụv cọ à g uêk iọ n áox m nạ hc ù .ữ nêiv oáiG ig B “ :uểih hnis cọh ohc hcíht iả hnì h nâd l "ụv cọ h à l ,pật cọ hgn à ụv aĩ c gn iọm aủ ư V .nâd iờ h óc ì óc iớm cọ ƯRT HN SCHT GNỜ NA NƠ H MĂN 3102 CỌ - 4102 H v ọ rT :nêt à hniM năV nầ ik gnáS 9 pớl ửs hcịL nôm mệihgn hnik nế 01 ưđ . iớm gnốs cộuc ,iớm nềyuq hníhc gnựd yâx ểđ cứht nếik cợ b mex SH ohc nêiv oáiG rt hnả cứ k nê hnis gnảig iờl iớv pợh tế đ me các ểđ ,gnộ ht h ựs yấ ư h óc cệiv auq gnôht at nâd nâhn aủc tệihn gnồn gnứ gnở v gnà gn nạ ư iờ c aig maht rt gnohp ohc ộr mầr ũv ổ id oà .tốd cặig tệ M b pớl tộ h nâd hnì nab ụv cọ rt óC :mêđ ig óc ,ẻ đ ,iág óc ,iart óc ,à s yas gnađ iổut aứl iọm ủđ yầ h aư b cọ l ,ià nầ đ it uầ n nê rt o“ ữhc tếiv tón nắ hn nò uq ư g gnứrt ả im àm ,”à rt gnũc gnệ m ,nò tắ c rt gnũ gn ìv nò ihn cạ ưs gnus àv nê gnớ . iT ữhc gnừt ờt i nầv hnáđ gnế c iác gnữhn aủ h iv cọ l nê B pớ h nâd hnì k iờht tộm aủc cứn oán ựs ,gnộđ cúx mềin yấht at ohc ụv cọ ì l gn gnữhn gnort cột nâd aủc ửs hcị đ yà ig iớm uầ đ hnà pậl cộ c gnás hná gnữhn aủ gn đ nọ d nè l ẽs ,yan môh uầ b mà t gnás gnừ c ial gnơư gn ở cột nâd aủ g( iam yà oái ht óc nêiv ht ểk ể yuhc mê m gnổC": nệ n áox oàrt gnohp gnort "ù m nạ hc ù gnort ữ hn gn gnữ đ yà it uầ )…yàn nê M n hnả cứb aữn nầl tộ s yà t nấ me các ohc oạt ẽ ư tấđ hnảc iốb ềv mậđ uâs gnợ ưn 5491 măn gnữhn gnort cớ - hp mêht me các púig óđ auQ .6491 it ,iởhk nấ ưt n gnở uc gnôc oàv g ion ểđ pật cọh cứs ar iờht gnồđ at nâd nâhn aủc nếihc gnáhk cộ ht gnơư ế h rt iđ hna ahc ệ ư .cớ v ưhN rt cệiv ,yậ ihc hnì rt hnả cứb uế l hnìh nàm nê t oediv iớv pợh tếk nớ ư il h ểđ ửs hcịl uệ ư im ,tás nauq hnis cọh nẫd gnớ t uê h tếk ,nệyuhc ểk ,ả uâc iớv pợ h V .pật cọh gnort úht gnứh ,cực hcít hnít yuh táhp hnis cọh púig ẽs ởm iợg iỏ à n hn uế s gnôhk ư d ồđ gnụd ử d gnù ht ửt nệiđ cọh yạ h ì hn ễd hnis cọ àv náhc mà ig đ tạđ gnôhk cọh ờ ư v ĩhgn yus ,tás nauq hnis cọh ihk uaS .oac ảuq tếk cợ rt à ả l iv oáig ,iờ k nê h ẽs nậul tế ib me các ohc hnàht hnì t uể ư r gnợ ht nâhc ,tén õ ềv cự hnìh rt gnohp hnả id oà tốd cặig tệid ,ióđ cặig tệ hN . ớhn ,uâs cắhk ẽs me các ,óđ ờ ik uâl n ửs hcịl nệik ựs gnữhn ềv cứht nế hn gnôhk ,yà hcịl nệik ựs các iớv nẫl mầ s .cáhk ử S .2.3.1 gnụd ử k hnaht mâ h iớv pợh tế hnì hnả iđ ar túr ,aọh hnim ửt nệ n b gnud iộ h ià cọ : n oeht yùT b aủc gnud iộ ht óc nêiv oáig ià l gnud péhg gnồl ể ư hnaht mâ gnợ h ùhp h iớv pợh tếk ,pợ hnì l hnả h iàb mêht úhp gnohp mà iổđ yaht iờht gnồđ ,cọ m gnort íhk gnôhk hcịL cọh ờig tộ s :ử d íV :ụ iT 82 tế - T :32 iàB gnổ hk v 5491 máT gnáht aĩhgn iở s à ự l hnàht N pậ ư ủhc nâd maN tệiV cớ c h gnộ aò - hP iG .III nầ hníhc hnà yuq n ảc gnort nề ư .cớ D aủc gnud iộn nầhp iớt yạ đ nôgn nêyuT pậl cộ ohc nêiv oáig , h íhC ồH hcịt ủhc hnả cứb mex hnis cọ hniM đ yuT cọ đ nôgn nê gn pậl cộ yà [...]... Giáo vi ên ph ải biết sử dụng công nghệ thông tin v ào dạy học một cách thu ần th ục, biết thiết kế bản đồ điện tử với các hiệu ứng phù h ợp với từ ng ki ểu bài - Giáo vi ên ph ải cân nhắc tránh lạm dụng ứng dụ ng c ông nghệ thông tin trong d ạy học - T ăng cư ờng q uá trì nh ki ểm tra việc r èn luy ện kỹ năng qua các giờ học có sử dụng ứng dụng công nghệ thô ng t in, giúp các em có tư duy độc lập về b... giúp cho người học ghi nhớ kiến thức lịch sử mà còn hiểu biết lịch sử một cách sâu sắc, bền vững và phát triển tư duy cũng như kĩ năng phân tích, so sánh, đối chiếu Sử dụng ĐDTQ điện tử trong giảng dạy lịch sử là một việc làm đơn giản nhưng hiệu quả người dạy lại khá thành công, không tốn công bao nhiêu nhưng rất thuận tiện, có sơ đồ động hay một phim tư liệu lịch sử có thế giảng dạy nhiều lớp và nhiều... học Lịch sử nói riêng và quá trình dạy học nói chung Họ và tên: Trần Văn Minh 18 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 9 TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 C K ẾT LUẬN I K ẾT LU ẬN: Như vậy, việc ứng dụng cô ng nghệ thô ng tin v ào dạy học lịch sử đã thể hi ện m ối q uan hệ bi ện c hứng về con đư ờng nhận th ức của học s inh đi từ “tr ực quan s inh đ ộng” đến “tư duy tr ừu tượn g” Ở đây, nhờ được quan. .. vậy, điểm số của học sinh cũng cao hơn so với trước đây 3 Lợi ích kinh tế xã hội: Việc sử dụng ĐDTQ điện tử giảng dạy Lịch sử là một bước đột phá mới so với các thao tác cổ điển, nó vừa đem lại hiệu quả giảng dạy vừa gây hứng thủ học tập cho HS, làm giảm sự căng thắng của GV và HS trong tiết học Với tính năng đa truyền thông, các phần mềm CNTT được ứng dụng trong dạy học lịch sử sẽ có ưu thế trong việc... Nam ở lớp 9 là nội dung kiến thức rất nhiều và trừu tượng Giáo viên tường thuật trên lược đồ trên bảng hoặc vẽ trên những đồ dùng dạy học bình thường trước đây đều là "hình chết" trong lúc sử dụng lược đồ động, phim tư liệu lịch sử chỉ sử dụng cách đơn giản mà HS lại nhớ lâu Nếu HS nào có điều kiện có thể sao chép và xem lại 1 cách dể dàng Vì vậy, sử dụng ĐDTQ điện tử trong giảng dạy lịch sử là 1 việc... 19 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 9 TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 - Có bi ện p háp phù h ợp quan tâm đối với từng đối tượng học s inh (khá, gi ỏi, tr ung b ình, yế u, kém) để đảm b ảo t ới mức cao n hất h ọc s inh nhận thức được ki ến thức cơ bản củ a b ài h ọc, của cả k hoá trìn h… II KI ẾN NGHỊ: Sử dụ ng ĐD TQ đ iện tử trong dạy học Lịch sử nhằm g ây h ứng t hú học tập bộ môn cho học. .. 30 /9/ 2008 c ủa Bộ trư ởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng d ạy, đ ào t ạo và ứng dụ ng cô ng nghệ thô ng tin tr ong ngành gi áo d ục gi ai đoạn 2008- 2012 2 Tài liệu về đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử trung học cơ sở ( tài liệu tham khảo) Bộ Giáo dục và Đào tạo 3 Cuốn "Phương pháp dạy học Lịch sử" - Phan Ngọc Liên Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội 2002 4 Hướng dẫn sử dụng đồ dùng trực quan trong. .. trên một cách hữu hiệu nhất Sau 3 năm dày công thiết kế và áp dụng đề tài, tôi thấy bản thân đã đạt được các yêu cầu đề ra: Cách nhìn nhận của giáo viên về ứng dụng ĐDTQ điện tử vào dạy học môn lịch sử cũng đã khác trước Qua các tiết giảng dạy có giáo viên dự giờ tôi nhận thấy: hầu hết giáo viên rất thích việc sử dụng ĐDTQ điện tử Họ rất mong muốn cần có nhiều ĐDTQ có ứng dụng CNTT hơn trong dạy - học. .. xẻ trong công tác giảng dạy Họ và tên: Trần Văn Minh 15 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 9 TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 2.3 Kết quả th ực hi ện: 2.3.1 Trư ớc khi áp dụng đề tài: Lớp Sĩ số Năm h ọc 2010- 2011 Giỏi Khá Tr ung bì nh Yếu SL % SL % SL % SL % 9A2 32 3 9, 4% 12 37, 5% 11 34, 4% 6 18, 8% 9A3 30 4 13, 3% 10 33, 3% 9 30, 0% 7 23, 3% 2.3.2 Sau khi áp dụ ng đề tài: Lớp Sĩ số Năm học. .. kèm theo theo sáng kiến kinh nghiệm gồm có: - 03 bài giảng minh họa - 07 lược đồ, sa bàn điện tử - 08 đoạn video tư liệu, - 02 file âm thanh Mp3 Họ và tên: Trần Văn Minh 22 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 9 TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NHÀ TRƯỜNG Họ và tên: Trần Văn Minh 23 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 9 . nếik uâs cắhk ễ c b aủ .ià Đ 13 tếiT iớv iố - 52 iàB - hN ot nếihc gnáhk cộuc aủc uầđ măn gnữ uq nà cố hc ố ht gn 6491( páhP nâd cự - hP .)0591 I nầ -M ot nếihc gnáhK :1 cụ uq nà gnốhc cố ưl mâx. íhk gnôhk hcịL cọh ờig tộ s :ử d íV :ụ iT 82 tế - T :32 iàB gnổ hk v 5491 máT gnáht aĩhgn iở s à ự l hnàht N pậ ư ủhc nâd maN tệiV cớ c h gnộ aò - hP iG .III nầ hníhc hnà yuq n ảc gnort nề ư .cớ. uềiđ gnữhn óc ểđ cọh ờ h ù .pợ - hT ar oạt naig iờ ig ht nệih cựhT :páhp iả ư yux gnờ ig hnìrt áuq gnort nê yạd gnả t ừ h măn 1102 cọ - đ 2102 3102 cọh măn nế - ,4102 đ l tệib cặ hn à b gnữ ihn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Một số kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn lịch sử lớp 9, SKKN: Một số kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn lịch sử lớp 9,

Từ khóa liên quan