SKKN: Một số kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn lịch sử lớp 9

23 3K 11
SKKN: Một số kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn lịch sử lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là bộ đề tài hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các thầy cô giáo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy bộ môn, phục vụ tốt việc giảng dạy. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các thầy cô trong công tác giảng dạy.

TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 A MỞ ĐẦU I ĐĂT VẤN ĐỀ: Thực trạng việc sử dụng đồ dùng trực quan (ĐDTQ) dạy học lịch sử địi hỏi phải có giải pháp để giải quyết: Như c húng ta bi ết môn Lịch sử có vai trị quan tr ọng việc bồi dư ỡng hệ trẻ kiến th ức, văn hóa, tư tư ởng, c hính trị, p hẩm c hất đ ạo đ ức phong c ách sống Lịch sử mơn học khác, có vai trò to l ớn tr ong vi ệc tác đ ộng đến ngư ời khơng trí tuệ mà cịn tư tư ởng, t ình c ảm Giúp em th đư ợc trì nh phát tri ển c đất nư ớc, dân tộc mà rộng h ơn xã h ội lo ài ngư ời, góp phần quan trọng v vi ệc h ình nh nh ân s inh quan, giới quan khoa học Nhưng tr ong thực tế việc giáo vi ên d ạy – học mơn Lịch sử chưa hồn nh t ốt vai trị c m ình Ở nhiều n ơi, g iáo viên v ẫn c hủ yếu dạy h ọc phương pháp dạy h ọc truy ền th ống, g iáo viên lo truyền đạt hết n hững nội dung s ách giáo k hoa, học s inh cố g ắng g hi lại nhữ ng n ội dung mà giáo viên cô đ ọng Do th ực tế giảng dạy gi áo vi ên chưa ph át huy tính tích c ực, chưa g ây hứng thú c ho học s inh Về p hía h ọc s inh, ch ưa t âm h ọc tập, nhiều em cho học môn L ịch sử ph ải ghi nhớ nhiều kiện khô khan, L ịch sử môn h ọc nghi ên cứu k hứ, mà khứ nh ững c qua khô ng thể th ay đ ổi n ên cho q uá khứ k hông áp dụng v thực tiễn Mặt khác, lịch sử môn học đặc thù, kiến thức lịch sử kiến thức khứ Có kiện diễn cách ngày hàng trăm, hàng ngàn năm chí lâu u cầu mơn địi hỏi, nhận thức học sinh phải tái kiện, tượng cách sống động diễn trước mắt Bên cạnh đó, khả tư học sinh THCS hạn chế nên việc sử dụng phương tiện trực quan để giúp học sinh tái nguyên tắc dạy học lịch sử Trong lúc đó, phương tiện trực quan phục vụ dạy học lịch sử nhiều hạn chế Phương tiện vừa thiếu lại vừa không phù hợp Thử lấy ví dụ hệ thống đồ, khẳng định điều hệ thống đồ tranh ảnh lịch sử danh mục đồ dùng Bộ giáo dục phát hành không đủ cho dạy Bên cạnh kênh chữ kí hiệu q nhỏ khơng thể sử dụng được, chí có số đồ cịn mâu thuẫn với kiến thức sách giáo khoa (Lược đồ phong trao cách mạng lớp 9) Các tranh ảnh sách giáo khoa màu sắc đơn điệu thiếu đồng bộ, chưa kể đến phim tài liệu khơng có So với u cầu đặt môn định hướng đổi phương pháp giai đoạn nói : phương tiện dạy học không đáp ứng yêu cầu tạo nên hứng thú học tập cho học sinh Họ tên: Trần Văn Minh Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 Muốn k hắc phục đư ợc vấn đề vi ệc g ây hứng thú học tập cho học s inh ều kh ông t hể thiếu h ọc Lị ch sử Vì đ ổi ph ương ph áp sử dụ ng thi ết bị dạy học L ịch sử trường trung học sở (THCS) vi ệc l àm vô c ần thi ết, để th ơng qua gi áo viên dễ h ình t hành khái ni ệm lịch sử cho học s inh ho ặc giúp c ác em nhớ lâu, nhớ kĩ nội dung b ài V ậy, làm n để học s in h c ó ng thú t rong học Lịc h s ử? Đó câ u h ỏi mà m ỗi th ầy giáo, cô giáo trăn trở trư ớc l ên bục giảng Xuất p hát từ th ực trạng nhữ ng điều kiện s ẵn có nhà trư ờng, tơi ch ọn đề t ài s kiến kinh n ghiệm:"Một số kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan có ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn Lịch sử lớp 9„ Ý nghĩa tác dụng giải pháp: Hi ện nay, ngành gi áo dục v ẫn ti ếp tục đẩy m ạnh đ ổi ph ương pháp d ạy h ọc theo hư ớng lấy học s inh l àm tru ng tâm, ngư ời thầy giữ vai trò tổ ch ức, hư ớng d ẫn học s inh tích cực chủ động, t ìm tịi, khám phá, l ĩnh hội kiến th ức Vì v ậy, giáo viên c ần có chủ động, s tạo tích cực đ ổi phương pháp d ạy h ọc nhằm gây hứng thú học tập môn cho học s inh H òa chung xu phát tri ển xã h ội ng ày nay, vi ệc sử dụng đồ d ùng trực quan giảng dạy việc làm cần thiết m ang tí nh tất yếu, góp ph ần r èn luy ện cho học s inh số phẩm chất cần thiết người công dân tro ng thời đ ại c ông nghi ệp hóa, đại hóa đ ất nư ớc Vi ệc sử dụng đồ d ùng trực qu an ph ục vụ c ho vi ệc đ ổi ph ương pháp dạy học m ột t rong nh ững hư ớng tích c ực nh ất, hiệu n hất tro ng việc đổi ph ương pháp d ạy học Và đ ối với môn Lị ch sử, sử dụng đồ d ùng tr ực quan v gi ảng dạy m ột việc l àm cần thiết, giúp em dễ h ình dung l ại phát tri ển xã h ội lo ài ngư ời gây h ứng thú học tập cho học s inh Trước phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, máy tính đời mở thời đại - thời đại công nghệ thông tin (CNTT) Đối với việc dạy học môn lịch sử trường phổ thông, hỗ trợ CNTT giúp giáo viên dễ dàng ứng dụng phần mềm để thiết kế đồ dùng dạy học, giảng điện tử, đồ dùng trực quan quy ước Đồng thời giáo viên có điều kiện khai thác nguồn thông tin để làm phong phú thêm hệ thống tài liệu dạy học Còn học sinh, việc ứng dụng CNTT học giúp hiểu sâu kiến thức, tạo ý gây hứng thú học tập Trong dạy học lịch sử, với hỗ trợ CNTT thiết kế, trình chiếu loại tranh ảnh, lược đồ, niên biểu, sơ đồ cho người học quan sát, kết hợp với đặt câu hỏi nhận thức, nêu vấn đề để tổ chức phân tích, so sánh, đối chiếu để rút kết luận, giải vấn đề đặt Như không giúp cho người học ghi nhớ kiến thức lịch sử mà hiểu biết lịch sử cách sâu sắc, bền vững phát triển tư kĩ phân tích, so sánh, đối chiếu Để có nhận xét khách quan, khoa học nhận thức thực tiễn việc ứng dụng CNTT để xây dựng sử dụng đồ dùng trực quan điện tử (ĐDTQĐT) dạy học lịch sử trường THCS làm cho việc nghiên cứu, tiến Họ tên: Trần Văn Minh Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 hành điều tra, khảo sát ứng dụng giảng dạy trường THCS Nhơn An với số lượng 04 lớp 120 học sinh Kết cho thấy, đa số học sinh hứng thú với tiết học mà sử dụng đồ dùng dạy học có ứng dụng CNTT, đa số giáo viên dự có nhận xét chức việc ứng dụng CNTT để xây dựng sử dụng ĐDTQĐT (vừa nguồn kiến thức, vừa phương tiện minh họa) dạy lịch sử Tuy nhiên, giáo viên khơng có thống quy trình, cách thức, biện pháp ứng dụng CNTT để xây dựng sử dụng ĐDTQĐT dạy lịch sử nên nhiều ảnh hưởng đến chất lượng học Từ kết trên, thân nhận thấy cần thiết phải đề giải pháp thiết thực sử dụng ĐDTQĐT dạy lịch sử nhằm góp phần nâng cao hiệu dạy học môn lịch sử nhà trường Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề t ài tập tru ng nghiên c ứu đưa m ột số kinh nghi ệm tổ ch ức d ạy h ọc lịch sử lớp qua việc sử dụng ĐD TQ có ứng dụng C NTT ( gọi t đồ dù ng trực quan ện tử) nh ằm tái kiện, cung cấp ki ến thức, tạo hứng thú học tậ p môn lịch sử cho học s inh II Phương pháp tiến hành: Cơ sở lý luận, thực tiễn có tính chất định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp đề tài: 1.1 Cơ sở lý luận: Sự đổi m ục ti giáo d ục nội dung giáo dục đặt y c ầu p hải đ ổi ph ương ph áp d ạy h ọc, khắc p hục lối truy ền thụ chiều, rèn luyện thành n ếp tư sáng t ạo học s inh Từng bước áp d ụng c ác ph ương ph áp ti ên ti ến ph ương ti ện đại v trình d ạy h ọc nhằm phát huy tính tích c ực, chủ độ ng, s tạo học s inh, bồi dư ỡng ph ương p háp tự học, r èn luyện kỹ nă ng v ận dụ ng ki ến thức học vào th ực ti ễn, tác độn g đ ến tư tư ởng tình cảm , đem l ại niềm v ui ng thú học tập c ho h ọc s inh T uy n hiên, chất lượng giảng dạy h ọc t ập môn lịch sử ch ưa thực l àm cho xã h ội an tâm Vì vi ệc sử dụng đồ dùng trực quan ện tử tr on g d ạy học lị ch sử xem m ột tro ng c ông cụ đem lại hiệu qủa tích c ực vi ệc đổi ph ương pháp d ạy h ọc Hệ thống tranh ảnh, đồ, lư ợc đồ ện tử tạo nhiều hứng thú cho em h ọc tập C ác em đư ợc tiếp cậ n, nh ận th ức ki ện lịch sử cách s ống động, gần với khứ h ơn So v ới nh ững b ài giả ng th ông thường, học sinh phải tưởng tư ợng tr ong đầu n hững ki ện, nhân vật mà th ầy cô thuy ết giản g Nh ưng v ới việc h ọc tr ên d ụng cụ trực quan ện tử học si nh đư ợc trực q uan s inh động với nhữ ng kiện, n hân vật l ịch sử cá ch cụ thể giúp kích thí ch trình tư học s inh, từ nội dung ki ến th ức lịch sử học s inh t hu th ập đủ khắc s âu h ơn vào tr ong trí nhớ em Mặt khác sử dụng đồ dùng trực quan ện tử gi úp giáo vi ên h ạn chế b ớt phần thuy ết giả ng để có th ời gian t hảo luận tăng cư ờng kiểm s oát đối Họ tên: Trần Văn Minh Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 v ới học s inh.Tuy nhi ên để có đồ d ùng trực qu an điện tử phục vụ hi ệu qu ả cho giảng, đ òi h ỏi giáo vi ên ph ải có tr ình độ tin h ọc tốt, có kiến th ức v ững vàng, có trình độ tư cao ph ải đầu tư nhi ều thời gian công s ức để chu ẩn bị c ho b ài giả ng 1.2 Cơ sở th ực tiễn: Tr ong th ời đại bù ng nổ công nghệ thông tin hi ện nay, hệ thống tr anh ảnh, đồ, lư ợc đ điện tử mạng nhiều M ột số giáo vi ên sử dụng đồ dùng tr ực quan đ iện tử v d ạy h ọc nh ưng k ết ch ưa c ao Nhiều giáo viên bi ết đưa nh ững h ình ảnh mà kh ông bi ết khai thác hì nh ảnh nào, ho ặc ch ưa bi ết l àm hiệu ứng dạy kiểu b ài có lư ợc đồ diễn biến trận đánh C òn đ ối với học sinh, nhiều em cho r ằng đ ây môn "ph ụ" khơng ph ải đầu tư n hi ều thời gian C ác có sử dụng đồ d ùng d ạy học e m ngồi x em hì nh ả nh Từ thực tế v ậy, y c ầu gi áo vi ên ph ải có ph ương pháp đúng, phù h ợp với nội dung b ài h ọc để gây đư ợc hứng thú học tập đ ối với h ọc s inh Qua q trình d ạy h ọc, tơi ln ln tìm tịi, h ọc hỏi b ạn đồng ng hiệp để c ho gi ảng có sử dụ ng đồ d ùng tr ực quan ện tử đạt đư ợc hi ệu qu ả cao nh ất từ ng bư ớc nâng cao chất lượng môn Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp: Khi nghiên cứu đề tài áp dụng phương pháp thực nghiệm qua thực tế áp dụng vào trình học kết hợp với, phân tích, nhận xét - Phương pháp quan sát: Người thực đề tài tự tìm tịi nghiên cứu, tiến hành dự thăm lớp đồng nghiệp - Phương pháp trao đổi, thảo luận: Sau dự đồng nghiệp, có thực ứng dụng cơng nghệ thông tin giảng để tiến hành trao đổi, thảo luận để từ rút kinh nghiệm cho tiết dạy - Phương pháp thực nghiệm: Giáo viên tiến hành dạy thể nghiệm theo mục đích yêu cầu tiết học - Phương pháp điều tra: Giáo viên kiểm tra việc tiếp thu kiến thức học sinh qua học để có điều chỉnh phù hợp - Thời gian tạo giải pháp: Thực thường xuyên trình giảng dạy từ năm h ọc 2011-2 012 đ ến năm học 013- 2014, đặc biệt có nhiều kênh hình, lược đồ cần thiết đoạn phim minh hoạ Ứng dụng sơ đồ điện tử để củng cố học đồ động để minh hoạ diễn biến trận đánh, chiến dịch Họ tên: Trần Văn Minh Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 B NỘI DUNG I MỤC TIÊU: Một t rong ph ương ph áp đặc trưng môn Lị ch sử ph ải gây đư ợc h ứn g thú, phát huy đư ợc tí nh tí ch c ực h ọc tậ p học s inh đ ó l sử dụn g đồ dùng, công cụ dạy h ọc mục đích, y c ầu c việc nh ận thức Ở đây, giáo viên có vai trò đặc biệt qu an trọng giúp học s inh sử dụng đ úng có hiệu theo n ội dung c b ài học B ởi dạy học ứng dụng công n ghệ thông tin p hon g phú, đa ng si nh đ ộng nh ư: hì nh ảnh, sơ đồ, lư ợc đ ồ, băng h ình ngư ời thầy p hải giúp học s inh kh thác nội d ung Từ em có h ứng thú học tập ph át huy đư ợc tính s tạo, ph át triển khả n ăng t duy, hình th ành c ác kỹ n ăng b ồi dưỡ ng t ình cảm th ơng q ua vi ệc nắm b kiện, tư ợng Giúp giáo vi ên h ọc s inh nhận th ức đ úng vai trị, vị trí mơn L ịch sử nhà trư ờng tr ung h ọc sở Ứng dụng công ng hệ thông tin d ạy học Lịch sử tạo hứng thú cho học s inh tr ong học tập nh ằm nâng cao ch ất lư ợng đ t ạo Nhi ệm vụ c đề tài nghi ên c ứu số vấn đề li ên quan tr ực tiếp đến n ội dung đề t ài: tìm hi ểu c hức năn g, ph ương ph áp, vị trí, nhiệm vụ mơn, thái độ tư tư ởng học s inh mô n… Đề x uất số giải pháp góp phần gây h ứng thú học t ập cho h ọc s inh k hi ứng dụng công nghệ th ông tin, nâng cao ch ất lượng dạy học mơn II MƠ TẢ CÁC GIẢI PHÁP C ỦA ĐỀ TÀI: Thuyết minh tính mới: 1.1 M ục đích vi ệc sử dụng đồ d ùng trực quan tro ng d ạy lịch s ử: Vi ệc sử dụng cơng nghệ đ ại đ ịi h ỏi ngư ời giáo viên ph ải có kỹ nă ng thi ết kế giáo án sử dụng phư ơng pháp truy ền đạt T hay phấn trắng bảng đen truy ền thống, việc sử dụng đồ dùng dạy học điện tử làm cho gi ảng đư ợc th ực c ách s inh độ ng, gây h ứng thú phát h uy đư ợc tính tích c ực giáo vi ên học s inh C đư ợc lớn tiết giảng có sử dụng đồ dùng dạy học điện tử ma ng l ại m ột lư ợng lớn kiến th ức, hình ảnh trực quan s inh động đư ợc chu yển tải đến học s inh Nguyên t ắc trực qu an tr ong d ạy học Lịch sử ng vai trị quan tr ọng, l àm cho học s inh hứng thú nhận th ức c ách chín h xác kiện q uá khứ ghi nhớ lâu h ơn B ằng nhữ ng hình ảnh tư li ệu, sơ đồ, lược đồ, đoạn p him mi nh hoạ tr ên m áy tính tái hi ện lại q uá khứ, giúp c ho gi ảng t hu hút đư ợc ý tạo h ứng thú cho h ọc sinh, hỗ trợ học s inh tiếp thu kiến th ức, giảm tí nh trừu tượng nội dung học, học s inh hứng thú h ơn tr ong học em đư ợc s ống lại cù ng lịch sử qua h ình ả nh tư li ệu t ạo điều kiện cần thi ết cho học s inh th ực h ành để hì nh thành r èn luyện kỹ năng, góp p hần đổi ph ương Họ tên: Trần Văn Minh Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 pháp d ạy học đổi kiểm tra, đánh giá k ết q uả h ọc tập học s inh Trợ giúp cho gi áo viên vi ệc hư ớng dẫn học s inh học kiến thức mới, phát huy tính tìm tịi, khám p há học s inh Khi sử dụng h ình ảnh, p him tư li ệu, b ản đồ ện tử… để minh họa, ch ắc chắn tạo đư ợc ấn tư ợng mạnh mẽ cho e m C hính nh ững điều n ày thổi luồng gió vào l ớp học, v nhiệt hu yết nghề nghi ệp giáo viên vào tinh thần hăng s ay h ọc tập học s inh để mang l ại hiệu gi áo dục cao h ơn 1.2 Yêu c ầu sử dụng đồ d ùng trực quan ện tử t rong d ạy lịch s ử: Tr ong d ạy học yêu c ầu giáo vi ên ph ải có thích ứng s tạo sử d ụng đồ d ùng trực q uan tro ng gi ảng Tuy nhiên k hô ng ph ải b ài n sử dụng đồ dù ng trực quan ện tử có hi ệu B ởi tr ong th ực tế nhiề u giáo viên q uá l ạm d ụng sử dụng đồ d ùng tr ực q uan ện tử v d ạy h ọc, dạy tràn lan không đị nh hướ ng đư ợc lư ợng kiến th ức cần truy ền đạt cho học s inh Để làm t ốt điều n ày, gi áo vi ên ph ải dựa vào nội dung r èn kĩ n ăng để đ ạt mục đích đề Vì giáo vi ên c ần ph ải nghi ên cứu kỹ b ài dạy, sử dụng đồ d ùng tr ực qu an ện tử phù hợp ma ng lại hi ệu c ao cho b ài giảng Gi áo viên ph ải x ác đị nh đư ợc sử dụng đồ dù ng trực qu an c hỉ c ông cụ hỗ trợ hữu ích cho dạy học Giá o viên trá nh đưa nhi ều hì nh ảnh màu sắc lòe loẹt ho ặc nh ững thước phim tư li ệu d ài k hiến học si nh ý đến vi ệc x em mà không p hát huy đư ợc chủ đ ộng, tích cực tư d uy Ngo ài ra, ứng d ụng sử dụ ng đồ dù ng tr ực q uan điện tử hình th ành kiến thức cho học s inh tr ong dạy học lịch sử làm cho h ọc trở nên s inh đ ộng, không bị khô khan, tẻ nh ạt, lôi học s inh tham gia học t ập tích c ực, chủ độ ng, tạo cho em động không k hí h ọc tập th oải má i Đây tảng cho việc tiếp thu ki ến th ức khoa h ọc lịch sử cách hiệu Khi sử dụng n hững ảnh lịch sử có kích thư ớc nhỏ, giáo vi ên ph ải xu ống lớp hướng d ẫn học s inh q uan sát, sử d ụng lư ợc đồ tr eo tư ờng giáo viên ph ải m ất c ông t reo, lập niên bi ểu, vẽ sơ đồ, đồ t hị l ịch sử bả ng đ en giáo viên c ũng k há nhiều giờ, tr ong độ c huẩn xác tính thẩm mĩ lại khơng c ao Ngư ợc lại, giáo vi ên sử dụng đồ dùng trực qu an điện tử, giúp giáo viên đỡ vất vả đơn giản hơ n nhi ều, thời gian đư ợc tiết kiệm tối đ a mà tính tr ực qu an, thẩm mĩ lại cao Ở đây, giáo viên c ần “nh ấn chu ột” để trình chi ếu hướng dẫn học s inh khai thác nội dung ki ến thức, hình ảnh, kênh hình đư ợc phó ng to hình l ớn đủ để học s inh lớp quan s át Nh ững mũi t ên chuy ển đ ộng tư ờng thuật m ột tr ận đ ánh, hư ớng công , ho ặc việ c sơ đồ hó a m ốc thời gian q uan trọng , cụ t hể hóa c ho đ ối tượng c ần mi tả hình l ớn k èm th eo l ời tr ình b ày s inh đ ộng giáo vi ên có tác đ ộng lớn tới t âm lí học s inh, em cảm thấy học tập hứng thú h ơn, hiệu tiếp nh ận ghi nhớ kiến thức tốt 1.3 Các bi ện pháp tiến h ành sử dụng đồ d ùng trực quan điện tử d ạy lịch sử Họ tên: Trần Văn Minh Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 Để việc sử dụng đồ d ùng tr ực quan điện tử v d ạy học lịch sử hiệu quả, có nhiều h ình th ức nh ưng t rong k huôn khổ đề t ài n ày t ôi đưa số v ấn đề s au: 1.3.1 Sử dụng hình ảnh điện tử để minh họa cho nội dung học: Một lợi môn học Lịch sử có nhiều tư liệu hình ảnh H ọc lịch sử h ọc k nên h ọc s inh thí ch đư ợc xem nh ững hình ản h th ực tế k l àm cho c ác em có c ảm giác đ ang s ống c ùng v ới thời kì l ịch sử Hì nh ảnh nguồn tư liệu p hong phú sử dụng đồ dù ng trực quan ện tử vào dạy học, b ài học có sử dụng đồ d ùng trực quan điện tử h ọc có h ình ả nh minh họa N ếu k hai thác tốt hình ảnh hấp dẫn đư ợc học s inh, giúp h ọc s inh hiểu s âu h ơn bàì học h ơn T uy nh iên giáo viên không n ên đưa nhiều h ình ả nh hình ảnh k hơng gần với nội dung b ài h ọc, điều ến cho h ọc s inh khó nh ận biết khắc sâu kiến th ức Có h hì nh thức sử dụng hình ảnh: a Hình ảnh điện tử minh h ọa c ho nội dung kiến thức: Sau tr ình bày xong ph ần nội dung kiến thức c mục, giáo viên đ ưa h ình ảnh minh họa c ho nội dung b ài hoc Ví dụ : Khi dạy 2 “Cao trào c ách mạng t iến tới Tổng k hởi nghĩa thá ng Tám 1945 Trước hết giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát ảnh hình phóng to yêu cầu em nêu lên nhận xét hiểu biết đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân Tiếp giáo viên miêu tả, phân tích bổ sung ý Đồng thời kết hợp với đọc (hoặc hướng dẫn học sinh đọc) thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, để nhận thấy chủ trương đắn, cách mạng phải dùng bạo lực cách mạng chống lại kẻ thù, giành thắng lợi, phải có lực lượng vũ trang hùng mạnh Cho nên “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đội quân đàn anh, mong cho có đội quân đàn em khác” Giáo viên tổ chức cho HS trả lời câu hỏi: ý nghĩa vai trò đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cơng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành quyền? Họ tên: Trần Văn Minh Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 Sau học sinh trả lời giáo viên nhận xét chốt ý Ví dụ 2: K hi d ạy b ài 23 “Tổ ng k hởi ng hĩa tháng Tám năm 1945 thành l ập nước Việt Nam Dân chủ Cộ ng hò a” Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát ảnh sách giáo khoa, nêu lên nhận xét thân Sau học sinh trả lời giáo viên miêu tả, tường thuật nội dung trên, b Hình ảnh điện tử khắc sâu kiến t hức: Giáo vi ên đưa hì nh ảnh hướng dẫn học s inh k hai th ác h ình ảnh Sau rút nh ững vấn đề kiến thức b ài h ọc, nhằm k hắc s âu kiến thức trọ ng tâm V ấn đề n ày k hơng k hó giáo viên l ại khơng hay c hú ý thư ờng bỏ q ua ho ặc làm thay cho h ọc sinh Ví dụ: Khi dạy Tiết 29 - Bài 24 Phần III Giải qu yết giặc đói, giặc d ốt khó kh ăn t ài Giáo viên cho học sinh quan sát hình 42 (SGK – Nhân dân góp gạo chống giặc đói) hình lớn Giáo viên hướng d ẫn học s inh khai thác n ội d ung kiến thức bản, kèm theo c âu h ỏi gợi mở s au: Giáo viên cho học sinh quan sát tranh tổ chức cho HS trả lời Họ tên: Trần Văn Minh Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 câu hỏi sau: Hãy cho biết vận động tiết kiệm, kệu gọi đồng bào nhường cơm sẻ áo diễn nào? Ý nghĩa vận động đó? Sau HS trả lời câu hỏi GV nhận xét chốt ý nội dung Sau học s inh trao đ ổi, trả lời xong , g iáo vi ên nh ận xét k ết luận nội dung h ình: Bức h ình chụp năm 1945, nhân dân ta góp gạo cứu đói tr on g nh ững ng ày đầu sau cách mạ ng Th Tám năm 19 45 Giáo vi ên cụ thể h oá kiến th ức lời giảng, h ình ảnh để b ài giảng thêm s inh đ ộng hấp dẫn: Tất ngư ời, tất nhà đ ều “ lập hũ gạo c ứu đói", thực “Ngày đ ồng t âm" hũ gạo nhà đ ầy, đem tới n qun góp g ạo chung ng Chỗ gạo quý c hắt chiu ấy, đ ưa tới nơi đói gay gắt h ơn, để đ ồng b có đư ợc m iếng c ơm, bát cháo c ho qua nhữ ng ngày kh ốn khó Tiếp giáo vi ên kể nh ững câu ch uy ện t ấm g ương “Nh ịn ăn c hủ t ịch nư ớc" tro ng nh ững ng ày khó kh ăn để giáo dục tư tưởng, t ình c ảm, đ ạo đức cho em Đấy ch ính truy ền th ống tốt đ ẹp dân tộc ta T rong gi an nan, kh ốn khó, cà ng s án g b ừng l ên nghĩa cử: “B ầu thư ơng l bí c ùng, Tuy r ằng khác giốn g nh ưng chung m ột gi àn." Qua đó, cho em thấy nhân dân hưởng ứng lời kêu gọi ''Nhường cơm sẻ áo'' ''Hũ gạo cứu đói'' chủ tịch Hồ Chí Minh cách sơi nổi, nhiệt tình thể đồn kết, đồng lịng nhân dân ta đùm bọc qua ngày khốn khó với tinh thần tương thân, tương đồng bào ta chia sẻ nắm gạo giúp đồng bào vượt qua hoạn nạn Khi xem ảnh, em hồ sống với tồn dân tộc ngày khó khăn cảm nhận ấm áp lòng nhân ái, phấn khởi tin tưởng toàn dân tộc vào lãnh đạo Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh T ương tự dạy giải quy ết n ạn dốt: Giáo viên hư ớng d ẫn h ọc s inh quan s át b ức ả nh tr ên m àn hình l ớn trao đ ổi thảo luận theo hệ th ống câu hỏi định trư ớc Sau giới thiệu kiện ngày 8/9/1945 chủ tịch Hồ Chí Minh sắc lệnh thành lập nha Bình dân học vụ kêu gọi xố nạn mù chữ Giáo viên gi ải thích cho học s inh hiểu: “ B ình dân h ọc v ụ" học tập, nghĩa vụ c ngư ời dân Vì có h ọc có Họ tên: Trần Văn Minh Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 đư ợc kiến th ức để x ây dựng c hính qu yền mới, s ống m ới Giáo viên cho HS xem ảnh kết hợp với lời giảng sinh động, để em thấy hưởng ứng nồng nhiệt nhân dân ta thơng qua việc có hàng vạn người tham gia cổ vũ rầm rộ cho phong trào diệt giặc dốt Một lớp b ình dân h ọc vụ ban đêm: Có trẻ, có già, có trai, có gái, đ ầy đủ lứa tuổi s ay s ưa h ọc b ài, l ần đ ầu ti ên n ắn n ót v iết chữ “o tr ịn trứng gà”, mà mi ệng tr òn, mắt c ũng trịn ng ạc nhi ên su ng sư ớng Tiếng đánh vần i tờ chữ học viên lớp Bình dân học vụ cho ta thấy niềm xúc động, náo nức thời kì lịch sử dân tộc ngày đầu giành độc lập ánh s nh ữn g ng ọn đ èn dầu hôm n ay , l àm b ừng sáng t ương lai c d ân t ộc ng ày mai (giáo viên kể thêm chuy ện :"C mù" tr ong ph ong trào x oá n ạn mù chữ nh ững ng ày đầu tiê n này…) Một lần ảnh tạo cho em ấn tượng sâu đậm bối cảnh đất nước năm 1945-1946 Qua giúp em thêm phấn khởi, tin tưởng vào công kháng chiến nhân dân ta đồng thời sức học tập để noi gương hệ cha anh trước Như v ậy, việc trì nh chi ếu b ức ảnh tr ên hình l ớn kết hợp với video t li ệu lịch sử để hướng dẫn h ọc s inh quan s át, mi tả, kể chu yện, kết h ợp với câ u h ỏi gợi mở giúp học s inh phát huy tí nh tích cực, hứng thú tro ng h ọc tập Và n ếu k hông sử d ụng đồ dùng d ạy học điện tử h ọc sinh dễ nh àm c hán học không đ ạt đư ợc kết c ao Sau học s inh qu an s át, s uy nghĩ trả l ời, giáo vi ên k ết lu ận h ình t hành cho em bi ểu tượng rõ nét, chân thực hình ảnh phong trào diệt giặc đói, diệt giặc dốt Nhờ đó, em khắc s âu, nhớ lâu ki ến thức nh ững kiện lịch sử n ày, không nh ầm lẫn với kiện lịch sử khác 1.3.2 Sử dụng âm t hanh kết h ợp với h ình ảnh điện tử minh họa, rút nội dung học: T ùy th eo n ội dung c b ài giáo vi ên lồng gh ép dung lư ợng âm tha nh phù h ợp, kết hợp v ới h ình ảnh l àm ng phú t hêm học, đồng thời t hay đổi khơng khí học L ịch sử: Ví dụ: Tiết 28 - Bài 23: T kh ởi nghĩa tháng Tám 1945 thành lập Nư ớc Vi ệt N am dân chủ c ộng h ịa - Ph ần I II Gi ành quy ền nước D ạy tới ph ần nội dung Tuyên n gôn đ ộc lập, giáo viên cho h ọc s inh xem ảnh chủ tịch Hồ C hí Minh đọc T un n gơn đ ộc l ập ngày Họ tên: Trần Văn Minh 10 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 2/9/1945, k ết hợp h ình ảnh v ới âm thanh: Ti ếp gi áo vi ên hỏi: Em n n ội d ung Tuy ên N gơn Độc Lập? Học s inh rút đư ợc n ội dung Tuyên ngôn đ ộc l ập Vi ệt N am, kế thừa ti ếp nối m ặt tí ch cực c b ản tuyên ngôn Nhân quyền dân quy ền Ph áp, ên n gôn đ ộc l ập c nư ớc Mĩ để C hủ tịch Hồ C hí Minh viết lên m ột b ản Tuy ên ngôn hào hùng c ho dân t ộc Vi ệt Nam, khẳ ng định v ới giới quy ền tự dân chủ nh ân dân Vi ệt Nam Hơn n ữa c ác em đư ợc nghe thực tế giọng B ác Hồ đ ọc t uy ên ng ôn, em ph ấn khởi h ứng thú h ơn k hi học n hững phần sau dễ kh ắc sâu kiến t hức c b ài Đ ối với Tiết 31 - Bài 25- Nh ững năm đ ầu kháng c hiến to àn qu ốc chố ng th ực dân Pháp (1 946-1950) Phần I-Mục 1: K háng c hiến toàn quốc chống Pháp xâm lư ợc b ùn g nổ Khi d ạy tới n ội dung L ời k g ọi to àn qu ốc kháng ch iến, giáo viên cho h ọc s inh xem b út tích chủ tịch Hồ C hí Minh, hình ảnh p hát lời k g ọi toàn qu ốc kh chi ến, kết hợp h ình ảnh c ùng v ới âm thanh: Ngày 20/12/1946 Đài Tiếng nói Việt Nam phát Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến Hồ Chủ tịch Khi d ạy tới đo ạn c hủ tịch Hồ Chí Mi nh lời k g ọi to àn qu ốc k háng chi ến n ếu trước dạy bình thườ ng giáo viên kh thác nội du ng qua đoạn kê nh chữ sách gi áo kh oa học s inh biết tới lời k g ọi to àn qu ốc k háng chiến q ua giọng đọc gi áo vi ên, n hưng n ếu kết hợp h ình ản h v ới âm lời k g ọi toàn qu ốc kháng c hiến b ằng c hính nét chữ l ời đọc của Chủ tịch Hồ C hí Minh h ọc s inh đư ợc m thấy t ng he, em hứng thú nhi ều học tập cô đ ọng lại ki ến thức gi ảng h ọc s inh 1.3.3 Sử dụng lược đồ điện tử để khai thác nội dung học Bản đồ lược đồ khơng có tác dụng minh họa cho nội dung học, mà nguồn kiến thức thiếu đựợc học Nếu đồ lược đồ sử dụng tốt, huy động tham gia nhiều giác quan, kết hợp chặt chẽ hai hệ thống tín hiệu với nhau: tai nghe, mắt thấy, tạo điêù kiện cho học sinh dễ hiểu nhớ lâu, phát huy đựơc lực ý quan sát, hứng thú học sinh Ưu vi ệc sử dụng lư ợc đồ điện tử dạy h ọc lịch sử b ằng hi ệu ứng gi áo vi ên l àm cho h ọc s inh th đư ợc s inh động tr ong di ễn bi ến tr ận đ ánh th đư ợc qu yết liệt kiện Một đồ đ ộng h ứng thú nhi ều so với đồ tĩnh, nhi ên việc thiết kế b ản đồ ện tử m ột vấn đề khó làm đ ối với giáo vi ên Phương pháp áp dụng cho nhiều chương trình mơn Lịch sử đặc biệt có Họ tên: Trần Văn Minh 11 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 diễn biến phong trào cách mạng, trận đánh lớn Tôi xin nêu trường hợp ứng dụng cụ thể sau: Ví dụ: Khi giảng 27: Cuộc kháng chiến chống thực Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) phần II Các tiến công ta chiến Đông Xuân (19531954) Trước tiên giáo viên cho học sinh trực quan đồ hình máy chiếu, lúc đầu đưa vài nét phạm vi lãnh thổ số địa danh đ ặt câu h ỏi : Vì P háp lại ch ọn đồng b ằng Bắc Bộ nôi t ập tr ung lực lư ợng quân đ ộng? Nêu tí nh ch ất ng uy hiểm kế hoạch NaV a? H ội n ghị Bộ trị tr ung ương Đảng đề kế hoạ ch tác chi ến Đô ng – Xuân 1953 – 1954 nào? Sau giảng diễn biến trận đánh đến đâu giáo viên dùng chuột di chuyển đánh dấu kí hiệu với mầu sắc khác vào tới để thể nội dung kiến thức Khi tường thuật việc địch tập trung quân đồng Bắc Bộ lên tới 44 tiểu đoàn để chủ động đánh ta, thực kế hoạch Nava hòng xoay lại tình chuyển bại thành thắng, giáo viên nhấn chuột vào vị trí đồng Bắc Bộ, xuất hình trịn màu xanh số Ngày 10 tháng năm 1953 ta công Lai Châu bao vây Điện Biên Phủ Nava buộc phải điều tiểu đoàn động đồng Bắc Bộ lên tăng cường cho Điện Biên Phủ làm cho Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung binh lực thứ địch Giáo viên lại nhấn chuột tạo thành mũi tên mầu đỏ từ đồng Bắc Bộ lên vị trí Điện Biên Phủ (hình trịn màu xanh số 2) Họ tên: Trần Văn Minh 12 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 Đầu tháng 12 năm 1953 với đội Pha Thét – Lào ta công Trung Lào giải phóng thị xã Thà Khẹt, uy hiếp Sê Nô, biến Sê Nô thành tập trung binh lực thứ 3, giáo viên tiếp tục nhấn chuột tạo thành mũi tên mầu đỏ từ đồng Bắc Bộ sang vị trí Sê nơ (hình trịn màu xanh số 3) Đầu tháng năm 1954 ta công địch bắc Tây Nguyên giải phóng Kon Tum, uy hiếp Plây trở thành nơi tập trung binh lực thứ địch Giáo viên nhấn chuột tạo thành mũi tên mầu đỏ từ đồng Bắc Bộ sang vị trí Plâycu (hình tròn màu xanh số 4) Cũng thời gian ta công sang thượng Lào Quân đội nhân dân Việt Nam Pha Thét Lào công địch giải phóng vùng Phong Xa Lì, uy hiếp Lng Pha Băng, địch phải tăng cường Luông Pha Băng, Luông Pha Băng trở thành nơi tập trung binh lực thứ địch Giáo viên nhấn chột tạo thành mũi tên mầu đỏ từ đồng Bắc Bộ sang vị trí Lng Pha Băng (hình trịn màu xanh số 5) Qua ký hiệu lên lược đồ giúp học sinh hiểu kiến thức cách dễ dàng Qua đợt công ta quân địch bị phân tán lực lượng chủ yếu từ nơi thành nơi Như địch từ chỗ chủ động tập trung đánh ta, lâm vào bị động phải phân tán để đối phó với ta Như lực lượng chúng bị tiêu hao Từ nhìn vào lược đồ học sinh chứng minh kế hoạch Na Va địch bước đầu bị phá sản Như sử dụng đồ điện tử có tác dụng lớn, thu hút tập trung ý học sinh Các kiện quan sát cách rõ ràng dễ nhớ, tính trực quan, sinh động giúp cho em nhận thức lịch sử cách nhanh chóng, hiệu hơn, sâu sắc Phương pháp sử dụng trình bày diễn biến trận đánh nhiều học môn lịch sử Họ tên: Trần Văn Minh 13 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN h ọc: NĂM HỌC 2013-2014 1.3.3 Sử dụng hệ t hống bảng biểu điện tử để khai thác nội dung Sử dụng bả ng ni ên bi ểu, bả ng so sánh, giúp c ác em kh qu át nội d ung sau m ỗi p hần, b ài, m ỗi gi đ oạn lịch sử H ình thức n ày p hù hợp với ph ương pháp th ảo luận nhóm, so s ánh khác giáo viên hư ớng dẫn học s inh tìm hi ểu s au trì nh bày giáo viên đ ưa k ết luận cu ối c ùng qua b ảng bi ểu Ví dụ : Sau dạy s ong Tiết 24 - Bài 20 – Cu ộc vận động dân chủ 19361939, giáo viên đ ặt câu hỏi s au: So s ánh khác nh au cao tr dân chủ 19 36 – 19 39 v ới p hong trào cách m ạng 1930 – 1931? Giáo viên hư ớng dẫn học s inh tìm hiểu trả lời đến nội du ng giáo viên b ấm m áy k ênh chữ c n ội dung ra, học s inh v ừa ng he ghi đượ c n ội dung chí nh theo yêu c ầu Sau hư ớng d ẫn học s inh trả lời tạo th ành b ảng so sánh theo yêu cầ u, giáo viên nh ận xét: Do ho àn c ảnh giới nư ớc thời kì khác Đảng ta có chủ tr ương, sách lư ợc, hì nh thức tập hợp lực lượng, hình th ức đấu tra nh khác phù h ợp với từ ng thời kì Chủ tr ương c đả ng thời kì 1936 – 939 ma ng tính chất s ách lược s ong kịp t hời phù h ợp với t ình h ình, tạo c ao tr đ ấu tra nh sôi Họ tên: Trần Văn Minh 14 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 Đi ều chứng tỏ Đ ảng ta trư ởng nh đủ khả nă ng đ ối phó với tì nh hình di ễn biến ph ức tạp, đ ưa cá ch mạng Việt Nam ng ày phát tri ển T uy n hiên d ạng b ài đ òi h ỏi gi áo viên c ần ph ải thao tác hợp lý hi ệu ứng, kh ông d ẫn tới t ình trạ ng học s inh tr ình bày xong n ội dung, giáo viê n ch ốt ý đ ưa b ảng hệ thống kiế n thức Làm v ậy vừa khô ng khoa học, m ặt khác học s inh c ũng không kịp thời theo d õi, dễ hứng thú học tập môn c học s inh Khả áp dụng: 2.1 Thời gian áp dụng thử nghiệm có hiệu quả: Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014 2.2 Khả thay giải pháp có khả áp dụng đơn vị: Sử dụng ĐDTQ nhờ vào công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm soạn giảng Microsoft powerpoint, tư liệu phim ảnh để để minh hoạ trận đánh, chiến dịch, chiến dịch như: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến Chịch Hồ Chí Minh…Như khơng sử dung ĐDTQ điện tử học sinh khó nắm nội dung học, không hiểu bán chất vấn đề Nếu trận đánh mà giáo viên tường thuật chung chung ghi nhớ học sinh Đồng thời, giáo viên chứng minh trận đánh ấy, tạo hứng thủ cho học sinh, giúp em tiếp cận đến kiến thức cách dễ dàng nhanh Chỉ có sử dụng ĐDTQ điện tử giảng dạy em nhớ lâu xác Khó khăn lớn giảng dạy phần Lịch sử Việt Nam lớp nội dung kiến thức nhiều trừu tượng Giáo viên tường thuật lược đồ bảng vẽ đồ dùng dạy học bình thường trước "hình chết" lúc sử dụng lược đồ động, phim tư liệu lịch sử sử dụng cách đơn giản mà HS lại nhớ lâu Nếu HS có điều kiện chép xem lại cách dể dàng Vì vậy, sử dụng ĐDTQ điện tử giảng dạy lịch sử việc làm dễ giúp ta khắc phục khó khăn cách hữu hiệu Sau năm dày công thiết kế áp dụng đề tài, thấy thân đạt yêu cầu đề ra: Cách nhìn nhận giáo viên ứng dụng ĐDTQ điện tử vào dạy học môn lịch sử khác trước Qua tiết giảng dạy có giáo viên dự tơi nhận thấy: hầu hết giáo viên thích việc sử dụng ĐDTQ điện tử Họ mong muốn cần có nhiều ĐDTQ có ứng dụng CNTT dạy - học để chia xẻ công tác giảng dạy Họ tên: Trần Văn Minh 15 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 2.3 Kết th ực hi ện: 2.3.1 Trư ớc áp dụng đề tài: Lớp Sĩ số Năm h ọc 2010- 2011 Giỏi Khá Tr ung bì nh Yếu SL % SL % SL % SL % 9A2 32 9, 4% 12 37, 5% 11 34, 4% 18, 8% 9A3 30 13, 3% 10 33, 3% 30, 0% 23, 3% 2.3.2 Sau áp dụ ng đề tài: Lớp Sĩ số Năm học 2011-2 012 Giỏi Khá Tr ung bì nh Yếu SL % SL % SL % SL % 9A1 30 16,7% 26,7% 12 40,0% 16,7% 9A3 30 20,0% 23,3% 13 43,3% 13,3% Lớp Sĩ số Năm học 2012-2 013 Giỏi Khá Tr ung bì nh Yếu SL % SL % SL % SL % 9A2 30 23,3% 30,0% 11 36,7% 10,0% 9A4 30 26,7% 26,7% 12 40,0% 6,7% Lớp Sĩ số Năm học 2013-2 01 (h ọc kì I) Giỏi Khá Tr ung bì nh Yếu SL % SL % SL % SL % 9A2 30 10 33,3% 10 33,3% 10 33,3% 0,0% 9A3 30 30,0% 11 36,7% 10 33,3% 0,0% 2.3.3 Nhận xét đánh giá: Qua thực tế áp dụng cho thấy phương pháp đem lại nhiều hiệu cao dạy học như: Tạo tính trực quan, sinh động giúp em dễ dàng nắm bắt kiến thức, hiểu sâu kiến thức Xố bỏ cảm giác khơ khan giáo điều học Lịch sử để môn học trở nên gần gũi với em Họ tên: Trần Văn Minh 16 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 Kết thực tế cho thấy đa số em học sinh tỏ hứng thú với phương pháp này, tạo tập trung ý cao độ, từ giúp em khắc sâu biểu tượng kiện tượng lịch sử, từ em thuộc lớp H ọc s inh Khá - Giỏ i: nắm vững, vận dụ ng tốt kiến thức kỹ năng, học b ài, làm r ất tốt H ọc s inh trung b ình: n ắm đư ợc kiến t hức b ản l àm tươ ng đ ối tốt Một số học s inh ch ưa ch ăm h ọc, l àm b ài chưa t ốt, kết không c ao Kết cho thấy, hứng thú học tập tăng lên rõ rệt Đặc biệt phát huy tính tích cực, động học sinh tiết học Từ chỗ thụ động, tiếp thu kiến thức chiều, khơng khí lớp học nặng nề, học sinh trở nên động, tự tin, khơng khí lớp học sơi Ngồi ra, em học sinh tích cực nghiên cứu tài liệu học tập, tham gia xây dựng học làm cho quan hệ học sinh với học sinh, giáo viên với học sinh trở nên gần gũi, thân thiện Không vậy, điểm số học sinh cao so với trước Lợi ích kinh tế xã hội: Việc sử dụng ĐDTQ điện tử giảng dạy Lịch sử bước đột phá so với thao tác cổ điển, vừa đem lại hiệu giảng dạy vừa gây hứng thủ học tập cho HS, làm giảm căng thắng GV HS tiết học Với tính đa truyền thông, phần mềm CNTT ứng dụng dạy học lịch sử có ưu việc giúp học sinh tiếp cận với kiện lịch sử cách chân thực, cụ thể, trực quan sinh động Từ giúp ghi nhớ lịch sử cách tích cự c Ứng dụng CNTT để xây dựng sử dụng ĐDTQ điện tử tạo biểu tượng khơng gian, hồn cảnh địa lý nơi kiện lịch sử diễn Đồng thời tạo biểu tượng lịch sử rõ nét thời gian, trình tự diễn biến niên đại kiện diễn Cụ thể, trình chiếu kiện lịch sử lược đồ, sử dụng tính trình diễn CNTT (hiệu ứng zoom, repeat, đổi màu đối tượng cần nhấn mạnh) để tạo ý học sinh mốc thời gian xảy kiện quan trọng Bên cạnh đó, sử dụng CNTT để cụ thể hóa kiện tạo biểu tượng lịch sử; củng cố, kiểm tra, đánh giá nhận thức học sinh - phần mềm Ms PowerPoint phương tiện có nhiều tính tiện ích Dựa vào phương tiện trực quan hình, giáo viên nêu vấn đề gợi mở nhằm giúp học sinh phát huy khả ghi nhớ, tái hệ thống kiến thức, suy luận góp phần xây dựng bài, điền nội dung vào ô trống để hoàn thành yêu cầu tập Tiến hành củng cố kiến thức thông qua tập trắc nghiệm giấy kết hợp với hình, vận dụng trị chơi lịch sử trị chơi chữ Họ tên: Trần Văn Minh 17 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 Trong dạy học lịch sử, với hỗ trợ CNTT thiết kế, trình chiếu loại tranh ảnh, lược đồ, niên biểu, sơ đồ cho người học quan sát, kết hợp với đặt câu hỏi nhận thức, nêu vấn đề để tổ chức phân tích, so sánh, đối chiếu để rút kết luận, giải vấn đề đặt Như không giúp cho người học ghi nhớ kiến thức lịch sử mà hiểu biết lịch sử cách sâu sắc, bền vững phát triển tư kĩ phân tích, so sánh, đối chiếu Sử dụng ĐDTQ điện tử giảng dạy lịch sử việc làm đơn giản hiệu người dạy lại thành công, không tốn công thuận tiện, có sơ đồ động hay phim tư liệu lịch sử giảng dạy nhiều lớp nhiều năm phim tư liệu lịch sử khó thay đổi, giải phóng sức lao động giáo viên, giúp cho giáo viên hiểu rõ chất kiện Tuy thời gian nghiên cứu chưa nhiều, phạm vi đề tài chưa sâu Nhưng qua thực tiễn thân áp dụng phương pháp đạt nhiều kết tốt đẹp, chân thành mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với bạn đồng nghiệp Hy vọng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy mơn học Lịch sử nói riêng q trình dạy học nói chung Họ tên: Trần Văn Minh 18 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 C K ẾT LUẬN I K ẾT LU ẬN: Như vậy, việc ứng dụng cô ng nghệ thô ng tin v dạy học lịch sử thể hi ện m ối q uan hệ bi ện c hứng đư ờng nhận th ức học s inh từ “tr ực quan s inh đ ộng” đến “tư tr ừu tượn g” Ở đây, nhờ quan s át h ình ảnh s inh đ ộng, đư ợc ng he giả ng tư d uy l ịch sử mà nhữ ng khoảng cá ch thời gian, khô ng gi an kiện dường xích l ại gần với khả nhận th ức c c ác em Về điểm này, nhi ều nhà giáo d ục l ịch sử nh ấn m ạnh: “N ội du ng h ình ảnh lịch sử, b ức tr anh khứ c àng ng phú hệ th ống khái niệm mà học s inh thu nh ận đư ợc c àng v ững nhiêu” Đ ồng thời, việc sử dụ ng nh ững loại đồ d ùng trực q uan có li ên qu an đến phương ti ện kĩ thuật đại khơ ng góp phần tạo biểu tư ợng lịch sử cụ t hể cho h ọc s inh, mi tả bề ngo ài ki ện, mà c òn s âu v b ản ch ất kiện, nê u đ ặc tr ưng, tính ch ất kiện Để vi ệc t hực ch ương trình, s ách gi áo kh oa m ới theo y c ầu ph ương hư ớng đổi có h iệu quả, việc ứng d ụng công nghệ thông tin vào d ạy học m ột y c ầu c ấp thi ết tr ong cô ng tác dạy học Trước ta thường q uan niệm thi ết bị d ạy học mô n L ịch sử n hằm m inh họa l àm c ho kiến thức trở nên ph ong phú, s inh đ ộng Ng ày n ay n gồi chức năng, tác d ụng đó, ngư ời ta đặc bi ệt nh ấn mạnh đ ó tro ng n hững ng uồ n nhậ n thức q uan t rọng việc truy ền bá nh ận th ức lị ch sử Khai th ác triệt để c hức n ăng, tác dụ ng n ày t ạo ều ki ện để giáo vi ên thực h iện tốt việc đổi ph ương p háp soạn giảng Học s inh có ều ki ện chủ động t ích cực tham gia vào trình tự n hận t hức lịch sử c ách t ốt có h ứng t hú học tập m ơn Để sử dụng ĐDTQ điện tử vào d ạy h ọc L ịch sử có hi ệu quả, ngư ời giáo viên c ần có y c ầu s au: - Gi áo vi ên ph ải có kiến th ức c huyên môn, kỹ n ăng sư ph ạm, biết đ ịnh hư ớng học s inh th eo mục ti giáo dục c - Giáo vi ên ph ải biết sử dụng công nghệ thông tin v dạy học cách thu ần th ục, biết thiết kế đồ điện tử với hiệu ứng phù h ợp với từ ng ki ểu - Giáo vi ên ph ải cân nhắc tránh lạm dụng ứng dụ ng c ông nghệ thông tin d ạy học - T ăng cư ờng q uá trì nh ki ểm tra việc r èn luy ện kỹ qua học có sử dụng ứng dụng công nghệ thô ng t in, giúp em có tư độc lập b ài h ọc Họ tên: Trần Văn Minh 19 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 - Có bi ện p háp phù h ợp quan tâm đối tượng học s inh (khá, gi ỏi, tr ung b ình, yế u, kém) để đảm b ảo t ới mức cao n hất h ọc s inh nhận thức ki ến thức củ a b ài h ọc, k hố trìn h… II KI ẾN NGHỊ: Sử dụ ng ĐD TQ đ iện tử dạy học Lịch sử nhằm g ây h ứng t hú học tập môn cho học s inh m ột việc l àm c ần thiết đư ợc quan tâm, nhằm c ủng cố, kh ắc sâu ki ến thức Lịch sử c ho học s inh t hời kỳ hội nhập Để l àm đư ợc điều b ản th ân tơi có số kiến nghị s au: - C ần thư ờn g xuy ên tổ chức c ác chuy ên đề, trao đ ổi kin h ngh iệm gi ữa đ ồng nghi ệp vi ệc sử dụ ng công ng hệ thông tin tr ong d ạy học - Nhà trường n ên tra ng bị máy tính, đầu chiếu đa tới ph òng học để ứng dụng c ông ngh ệ thông tin dạy học cá ch thường xuy ên Tuy nhiên thực đề tài ý tưởng hiểu biết chủ quan cá nhân trình dạy học, q trình thực chắn cịn nhiều thiếu sót, sai lệch, chưa hợp lý, khoa học Vì mong nhận đóng góp ý kiến giúp đỡ chân thành Lãnh đạo phịng Giáo dục, phận chun mơn phịng bạn bè đồng nghiệp để hoàn thiện Cuối xin trân trọng cảm ơn tới bạn đồng nghiệp, thầy cô giáo em học sinh trường THCS Nhơn An giúp hoàn thành đề tài Nhơn An, ngày 10 tháng năm 2014 NGƯỜI THỰC HIỆN Trần Văn Minh Họ tên: Trần Văn Minh 20 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chỉ thị số 55/2 008/CT- BGDĐT ng ày 30/9/ 2008 c Bộ trư ởng Bộ GDĐT tăng cường giảng d ạy, đ t ạo ứng dụ ng cô ng nghệ thô ng tin tr ong ngành gi áo d ục gi đoạn 2008- 2012 Tài liệu đổi phương pháp dạy học môn Lịch sử trung học sở ( tài liệu tham khảo) Bộ Giáo dục Đào tạo Cuốn "Phương pháp dạy học Lịch sử" - Phan Ngọc Liên Nhà xuất Đại học Sư phạm Hà Nội 2002 Hướng dẫn sử dụng đồ dùng trực quan dạy học Lịch sử trường trung học sở - Bộ Giáo dục Đào tạo Cuốn " Khai thác kênh hình SGK Lịch sử" Trịnh Đình Tùng - NXB Giáo dục 2007 Cuốn "Tư liệu Lịch sử 9" Nguyễn Quốc Hùng - Bùi Tuyết Hương - Nguyễn Hoàn Thái Nhà xuất Giáo dục 2007 Họ tên: Trần Văn Minh 21 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 PHỤ LỤC Đĩa CD kèm theo theo sáng kiến kinh nghiệm gồm có: - 03 giảng minh họa - 07 lược đồ, sa bàn điện tử - 08 đoạn video tư liệu, - 02 file âm Mp3 Họ tên: Trần Văn Minh 22 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC 2013-2014 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NHÀ TRƯỜNG Họ tên: Trần Văn Minh 23 Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp ... ch ọn đề t ài s kiến kinh n ghiệm: "Một số kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan có ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn Lịch sử lớp 9? ?? Ý nghĩa tác dụng giải pháp: Hi ện nay, ngành gi áo dục... sát ứng dụng giảng dạy trường THCS Nhơn An với số lượng 04 lớp 120 học sinh Kết cho thấy, đa số học sinh hứng thú với tiết học mà sử dụng đồ dùng dạy học có ứng dụng CNTT, đa số giáo viên dự có. .. dựng sử dụng đồ dùng trực quan điện tử (ĐDTQĐT) dạy học lịch sử trường THCS làm cho việc nghiên cứu, tiến Họ tên: Trần Văn Minh Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp TRƯỜNG THCS NHƠN AN NĂM HỌC

Ngày đăng: 26/11/2014, 07:18

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan