SKKN Kinh nghiệm giảng dạy chương dung dịch HÓA HỌC 9

12 1.8K 6
SKKN Kinh nghiệm giảng dạy chương dung dịch HÓA HỌC 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. kiÕn kinh nghiÖm – Ho¸: 9 L· ViÕt Xu©n – THCS Céng HiÒn KINH NGHIỆM KHI GIẢNG DẠY CHƯƠNG DUNG DỊCH I/LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI -Trong khi giảng dạy môn hoá học ở trường THCS tôi thấy chương dung dịch. lượng giảng dạy ít,nhưng số bài tập liên quan đến dung dịch lại rất nhiều có thể nói là gần hết chương trình. -ở chương dung dịch SGK mới chỉ đưa ra khái niệm về dung dịch và một số nồng độ dung dịch. công thức hóa học và cân bằng PTHH. 4-THÀNH LẬP HỆ THỐNG CÂU HỎI CHO BÀI GIẢNG -Khái niệm về nồng độ dung dịch và cách tính nồng độ dung dịch của nhiều chất tan trong một dung dịch: +Dung dịch có

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:19

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan