SKKN KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ 9)

21 1,220 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:09

Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI "BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT" (LỊCH SỬ LỚP 9) Nguyễn Quỳnh Liên GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ I- NHẬN THỨC CŨ - TÌNH TRẠNG CŨ 1. Bài "Bối cảnh trong nước và trên thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất" là một bài học quan trọng trong chương trình lịch sử lớp 9, góp phần hình thành những khái niệm và kiến thức cho chương I: "Bước tiến mới của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam". Mục địch, yêu cầu của bài là: giới thiệu một số nét trong đời sống kinh tế, xã hội nước ta và phong tào cách mạng thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm giúp học sinh hiểu được một cách khái quát những điều kiện của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam; trong thời kỳ này, tập cho học sinh đi từ số liệu đến nhận xét về những biến đổi trong xã hội, bồi dưỡng cho học sinh sự cảm thông với cảnh áp bức, bóc lột của nhân dân ta trong thời kỳ này. 2. Trong những năm qua từ việc thăm lớp, dự giờ của các đồng nghiệp, nhất là những giáo viên chưa có kinh nghiệm, đang dạy theo phương pháp cũ, tôi thấy bài học này thường có những hạn chế sau: - Giáo viên không đặt bài học trong mối quan hệ với toàn chương và hệ thống chương trình. - Giáo viên không tạo được mối quan hệ giữa lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới. - Các kiến thức lịch sử được chuyển tại đến học sinh một cách cứng nhắc, rập khuôn theo giáo khoa. - Học sinh không có hứng thú học tập, nên kết quả không cao. 3. Như vậy, tình trạng chung của bài này là: Giáo viên không chịu khó đầu tư suy nghĩ, giáo viên chỉ trình bày những kiến thức theo sách giáo khoa thi học sinh không có cái nhìn tổng quát về hệ thống kiến thức cơ bản, mối quan hệ giữa bài này và bài khác. Đặc biệt bài Phòng và công đoàn giáo dục - Diễn châu Tg 1/21 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu này có vị trí quan trọng trong chương I, giáo viên thường không giới thiệu qua về chương cho học sinh. 4. Là bài học cso liên quan chặt chẽ đến phần lịch sử thế giới. Học sinh được khắc sâu một lần nữa nội dung "ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam". Những kiến thức về cách mạng tháng Mười, cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người từ xưa đến nay, học sinh đã được học ở phần lịch sử thế giới. Ở bài này, giáo viên cần nhắc lại tác động của cách mạng tháng Mười và phong trào cách mạng thế giới đối với cách mạng Việt Nam như thế nào. 5. Như vậy, lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới có mối quan hệ chặc chẽ. Người giáo viên không chuẩn bị tốt, không có phương pháp tốt sẽ dẫn đến tình trạng học sinh hiểu vấn đề lịch sử một cách hời hợt, không thấy được vị trí lịch sử dân tộc đối với lịch sử thế giới, không có một nhận thức chắc chắn về hệ thống kiến thức đã được học. Từ kinh nghiệm của bản thân, tìm hiểu và trao đổi với đồng nghiệp, tổ chuyên môn, tôi xin đua ra một vài ý kiến nhỏ khi giảng bài "Bối cảnh trong nước và thế giới sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất" như sau: II- NHẬN THỨC MỚI - GIẢI PHÁP MỚI. A- NHẬN THỨC MỚI. 1. Với vị trí quan trọng của chương, của bài, giáo viên cần dành hai phút để giới thiệu chương I: Bước tiến mới của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Quá trình vận động của cách mạng Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930 là giai đoạn thể hiện sự phát triển của cách mạng Việt Nam, chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Đông Dương. Khi giảng dạy chương này, cần chú ý làm nổi bất những nội dung cơ bản sau: - Những tiền đề khách quan của phong trào cách mạng Việt Nam từ sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc. Đó là sự biến chuyển sâu sắc về kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp. Tính chất của xã hội Việt Nam đã thay đổi từ xã hội Phong kiến trở thành xã hội thuộc địa nửa Phong kiến, với sự xuất hiện của nhiều tầng lớp xã hội mới. Những mâu thuẫn xã hội chồng chéo, nhưng nổi lên hai mâu thuẫn cơ bản: Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với Phòng và công đoàn giáo dục - Diễn châu Tg 2/21 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu chủ nghĩa đế quốc Pháp và mẫu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân lao động mà chủ yếu là giữa nông dân với phong kiến địa chủ cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp. - Sự phát triển đồng thời của hai xu hướng cách mạng Việt Nam trong những năm sau chiến tranh, đó là xu hướng cách mạng theo con đường dân chủ tư sản và xu hướng cách mạng theo con đường vô sản. Sự phát triển của hai xu hướng đó là nội dung chủ yếu của cuộc vận động cách mạng Việt Nam trước khi Đảng ra đời. - Sự phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam sẽ dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam (chương II). Bằng những hoạt động tích cực, bền bỉ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, truyền bá con đường đó vào Việt Nam, dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cách mạng và tổ chức cộng sản. 2. Mục đích của bài học: Qua bài này, học sinh phải nắm được bối cảnh trong nước và trên thế giới của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Những tiền đề khách quan đó đã chi phối toàn bộ nội dung sự phát triển của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trước khi Đảng ra đời. - Mục đích và nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp nhằm tận lực khai thác, bóc lột Đông Dương cùng các thủ đoạn cai trị thâm độc nham hiểm của đế quốc Pháp. Các chính sách về kinh tế, chính trị và xã hội đó đã làm cho xã hội Việt Nam có những biến chuyển sâu sắc và toàn diện, đã thay đổi căn bản tính chất của xã hội Việt Nam từ xã hội phong kiến trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Sự xuất hiện những giai cấp mới và những mẫu thuẫn xã hội mới. - Sự phân hoá sâu sắc của xã hội Việt Nam, sự xuất hiện những lực lượng xã hội mới, đặc biệt là giai cấp công nhân Việt Nam. Sự xuất hiện những giai cấp mới làm cho mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam càng chồng chéo phức tạp, nhưng nổi lên hai mâu thuẫn cơ bản: Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa đế quốc Pháp và mẫu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân (nông dân) với phong kiến. - Nông dân Việt Nam là lực lượng xã hội đông đảo nhất, là chủ lực quân của cách mạng, và thực chất của vấn đề dân tộc là vấn đề nông dân. Phòng và công đoàn giáo dục - Diễn châu Tg 3/21 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu - Giai cấp công nhân Việt Nam với những đặc điểm chung và riêng đã liên minh chặt chẽ, hữu cơ với giai cấp công nhân, giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo cuộc cách mạng chống đế quốc và phong kiến của dân tộc Việt Nam đến thắng lợi. - Trên cơ sở nhận thức được nâng lên củng cố niềm tin vào sự thắng lợi tất yếu của sự nghiệp cách mạng vào sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng tiên phong: Đảng Cộng Sản Việt Nam. - Để nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản nêu trên, các thao tác tư duy của học sinh phải được phát huy cao độ nhằm phân tích, khái quát để rút ra những kết luận như mục tiêu của bài học đã xác định. 3. Trọng tâm, kiến thức cơ bản và những khái niệm cần hình thành và củng cố: + Trọng tâm: Bài dạy cần 3 mục, trọng tâm là mục 2. + Kiến thức cơ bản: - Sự biến đổi sâu sắc của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. - Sự thay đổi tính chất của xã hội Việt Nam. - Sự xuất hiện các giai cấp mới và thái độ các giai cấp đối với yêu cầu cách mạng. + Những khái niệm và thuật ngữ cần hình thành: "Chương trình khai thác lần thứ hai", "tăng cường đầu tư", "xã hội thuộc địa nửa phong kiến", "liên minh công nông", "khả năng cách mạng", "lãnh đạo cách mạng". B. GIẢI PHÁP MỚI: Nội dung và phương pháp dạy học. Học sinh vừa mới học xong tập 1 lịch sử thế giới hiện đại, phần lịch sử Việt Nam tập 2 là tiếp nối chương trình lớp 8. Giáo viên cần nêu khái quát quá trình vận động cách mạng giải phóng dân tộc từ cuối thế kỷ XIX và những năm đầu thế kỷ XX đến cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác, bóc lột như thế nào? 1. Đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác, bóc lột. * Mục này có 3 nội dung: - Nguyên nhân Pháp đẩy mạnh khai thác, bóc lột lần hai. - Các chính sách bóc lột, khai thác. Phòng và công đoàn giáo dục - Diễn châu Tg 4/21 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu - Nhận xét về tình hình đất nước ảnh hưởng chính sách khai thác của Pháp. a/. Nguyên nhân thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác, bóc lột lần thứ hai. Giáo viên cần nêu rõ: - Thời gian khai thác lần 1: Sau phong trào Cần Vương đến trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất. - Thời gian khai thác lần 2: Sau chiến tranh thế giới lần 1. - Hoàn cảnh khai thác lần 2 của Pháp: + Sau chiến tranh lần thứ nhất, tuy thắng trận nhưng kinh tế Pháp bị tàn phá năng nề. + Do bản chất của kẻ đi xâm lược. Như vậy, chương trình khai thác thuộc địa lần hai là sự tiếp nối và nhất quán trong mục đích xâm lược và thống trị của thực dân Pháp nhưng mức độ tàn bạo và thâm độc hơn. b/. Nội dung của chương trình khai thác. Để hiểu rõ thủ đoạn khai thác, bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp qua chương trình khai thác thuộc địa lần 2, giáo viên cùng học sinh làm bảng so sánh về việc khai thác lần 1 và lần 2 của Pháp. Nội dung Khai thác lần 1 Khai thác lần 2 - Thời gian - Người thực hiện - Vốn đầu tư - Lĩnh vực đầu tư khai thác - Sự chuyển biến về xã hội - Trước CTTG thứ nhất - Đế quốc Pháp - Còn ít - Thuê, chiến đất, đồn điền - 2 giai cấp cũ (Phong kiến, nông dân), các tầng lớp giai cấp khác còn nhỏ bé - Trước CTTG thứ nhất - Đế quốc Pháp - Tăng 6 lần - Nông nghiệp, than, thươg nghiệp, giao thông, thuế - Các giai cấp cũ và mới (công nhân, tư sản, tiểu tư sản) tiếp tục phân hoá. Về chương trình khai thác thuộc địa lần 2 giáo viên cần nêu nổi bất chủ trương tăng cương đầu tư ồ ạt của Pháp qua các số liệu đã nêu trong sách giáo khoa (số vốn đầu tư tăng gấp 6 lần so với trước). Điều đó thể hiện rõ tính chất đế quốc chủ nghĩa của sự bóc lột. Mặt khác, việc mở rộng quy mô khai thác trên nhiều lĩh vực nhằm huy động tối đa tài nguyên dồi Phòng và công đoàn giáo dục - Diễn châu Tg 5/21 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu dào, nhân lực phong phú và một thị trường đầy hấp dẫn, tất cả dem lại lợi nhuận tối đã của chủ nghĩa đế quốc Pháp những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong giờ học, giáo viên cần đưa ra một số câu hỏi cho học sinh thảo luận như: - Thực dân Pháp tăng cường đầu tư vào Việt Nam nhằm mục đích gì? - Thực dân Pháp có thể tận lực khai thác những tiềm lực to lớn của Đông Dương trên lĩnh vực nào? Dựa vào những số liệu trong sách giáo khoa, học sinh có thể thấy rõ hơn quy mô, mức độ của chương trình khai thác thuộc địa lần 2. Cái vòi bạch tuộc của tư bản Pháp đã bám vào tất cả các nghành kinh tế của thuộc địa: Nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, tài chính, thế khoá. Do vậy mà ngân sách Đông Dương trong thời gian ngắn đã tăng gấp ba lần so với trước đây. + Nông nghiệp: Bao chiếm đất đai, mở đồn điền. + Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường Đông Dương. + Tài chính, thuế khoá: Tăng cường vơ vét. + Công nghiệp: Chú trọng khai thác, sản xuất hàng tiêu dùng, xuất khẩu. Như vậy, tính chất thuộc địa lạc hậu là đặc điểm rõ nét của kinh tế Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, gây nhiều tội ác với nhân dân ta. c/. Nhận xét tình hình đất nước ta sau chiến tranh khai thác thuộc địa lần thứ 2 của Pháp: - Chính sách tăng cường đầu tư đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của Việt Nam những năm sau chiến tranh, từ một nền kinh tế phong kiến nông nghiệp lạc hậu, giờ đây nền kinh tế mang tính chất thuộc địa, lạc hậu, phiến diện và quê quặt lệ thuộc chặt chẽ vào nền kinh tế của nước Pháp. Tài nguyên của đất nước ngày càng cạn kiệt dần vì chính sách của Pháp. - Bên cạn nền kinh tế phong kiến, nước ta xuất hiện thêm quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, điều này năm ngoài ý định của thực dân Pháp. Cuối mục 1, giáo viên nêu câu hỏi chuyển tiếp mục 2: Đế quốc pháp đẩy mạnh khai thác, bóc lột có ảnh hưởng như thế nào đối với xã hội Việt Nam? Cơ cấu giai cấp trong xã hội có gì thay đổi? 2. Những biến đổi trong đời sống chính trị. Phòng và công đoàn giáo dục - Diễn châu Tg 6/21 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu * Đây là phần trọng tâm của bài, mang tính chất khái quát và lý luận. Để giúp cho học sinh nhận thức quá trình phân hoá xã hội sâu sắc và sự xuất hiện các giai cấp, giáo viên cần nêu những nội dung chủ yếu: Dưới tác động của các chính sách thống trị và bóc lột của thực dân Pháp, tính chất nền kinh tế và tíh chất của xã hội Việt Nam thay đổi. - Về kinh tế, đó là nền kinh tế thuộc điạ, lấy nong nghiệp là chính nhưng bên cạnh đó đã có những bộ phận kinh tế công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp. - Về xã hội, từ xã hội phong kiến với hai giai cấp cơ bản là phong kiến và nông dân, trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Trong xã hội này, các giai cấp cũ vẫn tồn tại và phân hoá, đã xuất hiện các tầng lớp giai cấp mới. * Về sự xuất hiện các giai cấp mới trong xã hội, bên cạnh các giai cấp cũ giáo viên lần lượt trình bày: - Giai cấp phong kiến. - Giai cấp nông dân. - Giai cấp công nhân. - Giai cấp tư sản. - Giai cấp tiểu tư sản. Mỗi giai cấp phải nêu các điểm sau: - Nguồn gốc và quá trình hình thành. - Địa vị, quyền lợi xã hội các giai cấp. - Thái độ chính trị của các giai cấp đối với thời cuộc. * Ở phần này giáo viên cần khái quát: Khi Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần 2 các giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam không còn như cũ; các giai cấp mới và cũ tiếp tục phân háo mạnh mẽ. Để phân tích thái độ chính trị của các tầng lớp xã hội, giáo viên hướng dẫn học sinh nhẫn thấy những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Đó là mẫu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam đối với thực dân Pháp và của nông dân Việt Nam đối với chủ địa phong kiến. Khả năng cách mạng và thái độ chính trị của giai cấp nông dân, chủ lực quân của cách mạng - Giáo viên cần nhấn mạnh thực chất của vấn đề dân tộc là vấn đề nông dân. Phòng và công đoàn giáo dục - Diễn châu Tg 7/21 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu Quyền lãnh đạo cách mạng thuộc về giai cấp vô sản. Những đặc điểm chung và riêng đã khẳng định giai cấp vô sản sớm trở thành một lực lượng chính trị độc lập, thống nhất, tự giác nhanh chóng vươn lên nắm độc quyền lãnh đạo cách mạng. Giáo viên nêu câu hỏi: - Dựa trên cơ sở nào để khẳng định rằng giai cấp nông dân là chủ lực quân của cách mạng? - Vì sao giai cấp công nhân sớm trở thành một lực lượng chính trị độc lập và nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam? l m n i b t s bi n i tính ch t kinh t , xã h i c a t ng giai c p, giáo viên cóĐể à ổ ậ ự ế đổ ấ ế ộ ủ ừ ấ th l p b ng so sánh:ể ậ ả Trước chiến tranh lần thứ nhất Sau chiến tranh 1914 - 1918 Kinh tế - Nông nghiệp chủ đạo. - Nền kinh tế khác nhỏ bé. - Nông nghiệp lạc hậu. - Công thương nghiệp tư bản yếu ớt, lệ thuộc vào Pháp. Xã hội - Hai giai cấp cơ bản là phong kiến và nông dân, cùng các tầng lớp xã hội khác còn nhỏ bé. - Xã hội phân hoá sâu sắc. Các giai cấp cũ: + Địa chủ phong kiến. + Nông dân. Các giai cấp mới: + Tư sản. + Tiểu tư sản. + Công nhân. Tính chất xã hội Xã hội phong kiến Xã hội thuộc địa nửa phong kiến 3. Ảnh hưởng cách mạng Tháng Mười và phong trào cách mạng thế giới. Đây là phần bài học đã học ở học kỳ 1, giáo viên cần có phương pháp gợi ý để học sinh nhớ lại kiến thức đã học. Giáo viên cần rút ra được những kiến thức cơ bản: - Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi dẫn tới sự ra đời của Liên bang cộng hoà XHCN Xô Viết, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cách mạng thế giới. - Quốc tế cộng sản là bộ tham mưu chung cho phong trào cách mạng thế giới. - Đảng cộng sản được thành lập ở nhiều nước. Phòng và công đoàn giáo dục - Diễn châu Tg 8/21 Nhng kinh nghim v giỏo dc - Din chõu Nh vy, trong lỳc xó hi Vit Nam ang phõn hoỏ sõu sc hon cnh th gii ó phỏt huy nh hng thun l n cỏch mng Vit Nam. Trong nh hng chung ca cỏch mng Thỏng Mi, "thng li v i ca cỏch mng Thỏng Mi ó dy cho giai cp cụng nhõn, nhõn dõn lao ng v cỏc dõn tc b ỏp bc trờn ton th gii nhiu bi hc ht sc quý bỏu, bo m cho s nghip gii phúng trit cho giai cp cụng nhõn v c loi ngi" (H Chớ Minh) cỏch mng Vit Nam ó tỡm thy chn lý cu nc ca dõn tc. III- VI KT QU THU C SAU KHI P DNG SNG KIN KINH NGHIM. Vi vic nghiờn cu k chng trỡnh, sỏch giỏo khoa, c cỏc ti liu tham kho, bi "Bi cnh trong nc v trờn th gii sau chin tranh th gii th nht" ó c chun b khỏ chu ỏo, cụng phu. Trong quỏ trỡnh ging dy tụi nhn thy rng: hiu c ht ý nh ca ngi vit giỏo khoa tht khụng d, nhng truyn t nhng kin thc c bn ú n hc sinh cng khú khn hn. tỏi to li khụng khớ lch s, lm cho mi s kin lch s tr nờn sng ng, hp dn i vi hc sinh, ngoi vic nghiờn cu giỏo khoa, ngi dy cn cú lũng say mờ, nhit tỡnh v ý thc tớch lu, tỡm hiu kin thc ngoi sỏch giỏo khoa. Nhng bi dy c chun b chu ỏo, giỏo viờn t tin khi lờn lp, hc sinh nm c bi. bi ny hc sinh ó cú mt cỏch nhỡn khỏi quỏt v chng 1 "Bc tin mi ca phong tro gii phúng dõn tc Vit Nam". T nột khỏi quỏt ú, hc sinh hiu c mc ich, yờu cu ca bi: Nguyờn nhõn, hỡnh thc nh hng ca chớnh sỏch khai thỏc thuc a ca Phỏp Vit Nam, nhng bin i trong i sng chớnh tr v nh hng ca cỏch mng Thỏng Mi v phong tro cỏch mng th gii i vi cỏch mng Vit Nam nh th no. Cui bi hc tụi cho hc sinh kim tra nhanh 5 phỳt ỏnh giỏ li nhn thc ca hc sinh v "Nhng bin i trong xó hi Vit Nam". So sỏnh vi kt qu khi cha ỏp dng SKKN, tụi thy rng cỏc em ó nhn thc vn tt hn, c th l: CHA P DNG P DNG SNG KIN KINH NGHIM Năm học 1999 - 2000 Năm học 2000 - 2001 Sĩ số 48 Số lợng Tỷ lệ % Sĩ số 48 Số lợng Tỷ lệ % Sĩ số 48 Số lợng Tỷ lệ % Giỏi 09 em 19 Giỏi 13 em 27 Giỏi 16 em 33 Khá 12 em 25 Khá 15 em 31 Khá 19 em 40 T.Bình 18 em 37 T.Bình 15 em 31 T.Bình 11 em 23 Yếu 09 em 19 Yếu 05 em 11 Yếu 02 em 04 Phũng v cụng on giỏo dc - Din chõu Tg 9/21 Nhng kinh nghim v giỏo dc - Din chõu Nh vậy, với những suy nghĩ, cố gắng ban đầu, tôi thấy rằng khi giáo viên tập trung đầu t công sức, kiến thức vào bài dạy, học sinh tiếp thu bài nhanh hơn, hứng thú hơn. Chính sự ham học của học sinh là động lực thức đẩy giáo viên cần phải đổi mới t duy, phơng pháp dạy học. Mỗi giờ học mà các em đạt kết quả cao, đã thể hiện phần nào tâm huyết của ngời dạy. IV- BI HC KINH NGHIM 1. Giỏo viờn phi thc s tõm huyt vi ngh nghip, yờu ngh, yờu hc sinh. Nhng bi dy trờn lp ca giỏo viờn th hin mt cỏch sinh ng, c th nht trỏch nhim v lng tõm ca ngi dy. 2. i vi tng nm hc, tng hc k, giỏo viờn cn cú k hoch cỏ nhõn t nõng cao nhn thc, nng lc s phm ca mỡnh. Giỏo viờn phi cú k hoch trong phong tro "t hc, t rốn". Chng hn k 1 cn u t cho nhng bi dy phn lch s th gii, k 2 cn u t cho nhng bi dy phn lch s Vit Nam Song song vi nhng k hoch ny l quỏ trỡnh tp trung tớch lu ti liu, sỏch tham kho cho bn thõn. Sỏch giỏo khoa l phỏp lý. Nhng hiu c sỏch giỏo khoa, chuyn ti n hc sinh nhng ni dung ú, giỏo viờn cũn c thờm nhiu ti liu tham kho phc v cho vic ging dy ca mỡnh t kt qu cao hn. 3. Lch s l mt khoa hc, nghiờn cu v tt c nhng s kin, hin tng ó xy ra. i tng hc sinh cp 2 ang nhn thc t trc quan sinh ng n t duy tru tng. Vỡ vy giỏo viờn cn tỏi to li khụng khớ, s kin lch s mt cỏch sng ng, hp dn, gõy hng thỳ cho hc sinh khi hc tp. Trỏnh tỡnh trng nhi nhột, n gin hoỏ, c li s kin lch s cho hc sinh ghi chộp. 4. S dng dựng trc quan trong ging dy lch s l mt cụng vic ht sc cn thit. Giỏo viờn cn khai thỏc ht cỏc kờnh hỡnh, kờnh ch (nh) trong giỏo khoa. Cn nghiờn cu k cỏc loi bn , sa bn, tranh nh, ti liu hc sinh hiu thu ỏo nhng dựng trc quan giỏo viờn a ra, gõy hng th trong khi hc tp. 5. Khi ging dy, giỏo viờn cn kt hp nhun nhuyn cỏc phng phỏp dy hc nh miờu t, tng thut, k chuyn c bit chỳ ý phng phỏp dy hc tớch cc ly hc sinh lm trung tõm. Phũng v cụng on giỏo dc - Din chõu Tg 10/21 [...]... Nhng kinh nghim v giỏo dc - Din chõu 1 Bi "C nc trc tip u tranh chng M cu nc" (1965 - 1968) l mt bi hc quan trng trong chng trỡnh lch s lp 9, gúp phn lm cho hc sinh cú cỏi nhỡn h thng v cuc khỏng chin chng M cu nc anh dng ca dõn tc Mc ớch yờu cu ca bỡa hc l: Thy rừ quc M tht bi trong "chin tranh c bit" nờn bt buc phi l b mt xu xa amng quõn trc tip xõm lc Min Nam v gõy chin tranh phỏ hoi Min Bc Trong. .. th bi 19 tit 1 tụi chn cỏch 2 Trong cuc khỏng chin chng M cu nc, xó din K - Din Chõu - Ngh An nm trong a bn chin lc quan trng, cú cỏc tuyn giao thụng huyt mch chy qua nh: Quc l 1A, ng xe la, tnh l 38 v sụng Bựng, nờn trong cuc chin tranh phỏ hoi l trong im ỏnh phỏ ca ch Chớnh t v trớ ú, nhõn dõn Din K ó anh dng va sn Phũng v cụng on giỏo dc - Din chõu Tg 14/21 Nhng kinh nghim v giỏo dc - Din chõu... giỳp hc sinh tỡm hiu lch s a phng nh sau: 1 M a chin tranh ra Min Bc mc ny, cú cỏc ni dung chớnh cn truyn t n hc sinh - a chin tranh ra Min Bc, M dng lờn s kin Vnh Bc B 05/08/1964 - Mc ớch ca M khi a chin tranh ra Min Bc - Mc tiờu bn phỏ, hỡnh thc chin tranh chun b cho gi dy ny, tụi ó cho hc sinh mt s cõu hi v lch s a phng cỏc em v nh tỡm hiu H thng cõu hi trong tng bi tụi sp xp theo tng phn mc,...Nhng kinh nghim v giỏo dc - Din chõu 6 Núi cho cựng, cụng vic gang dy ca giỏo viờn lch s, l t nhng s kin, hin tng lch s, giỏo viờn giỳp hc sinh nhn thc v rỳt ra cho mỡnh bi hc lch s, quy lut lch s trỡnh cp 2, qua bi "Bi cnh trong nc sau chin tranh th gii th nht" hc sinh cn nhn thc rng: Trong 5 giai cp, giai cp cụng nhõn s m ng s mnh lch s: lónh... tc vi lch s a phng 3 Trong cu to chng trỡnh lch s THCS, cựng vi vic hc tp lch s dõn tc, lch s th gii, hc sinh ó bc u lm quen vi lch s a phng Theo phõn phi chng trỡnh lch s a phng c b trớ nh sau: + Lp 6, 7: 1 tit + Lp 8: 2 tit + Lp 9: 3 tit Lch s a phng l lch s mt n v hnh chớnh: Xó, huyn, tnh, khu vc Phũng v cụng on giỏo dc - Din chõu Tg 13/21 Nhng kinh nghim v giỏo dc - Din chõu Trong iu kin chng trỡnh... Nam anh hựng Trờn õy l mt vi kinh nghim nh ca tụi, chc chn cũn nhiu thiu sút Rt mong c s gúp ý ca bn bố, ng nghip, cỏc thy, cỏc cụ Xin cm n! Ngy 20 thỏng 5 nm 2002 NGI VIT Nguyn Qunh Liờn Bc 4KK tnh Phũng v cụng on giỏo dc - Din chõu Tg 11/21 Nhng kinh nghim v giỏo dc - Din chõu SNG KIN KINH NGHIM GểP PHN NNG CAO NHN THC LCH S A PHNG CHO HC SINH QUA BI DY "C NC TRC TIP U TRANH CHNG M CU NC" (1965 -... min khụng ngng ln mnh Vi bi hc ny, giỏo viờn cn giỏo dc cho hc sinh tỡnh cm anh em rut tht, Nam Bc mt nh 2 Trong nhng nm qua t vic thm lp, d gi ca ng nghip, nht l nhng giỏo viờn cha cú kinh nghim, ang dy theo phng phỏp c, tụi thy nhng bi hc ny thng cú nhng hn ch sau: - Giỏo viờn khụng c bi hc trong mi quan h vi ton chng v h thng chng trỡnh - Giỏo viờn khụng to c mi quan h gia lch s dõn tc v lch s a... hiu H thng cõu hi trong tng bi tụi sp xp theo tng phn mc, mc 1 tụi cho cỏc em chun b nhng cõu hi sau: - Trong chin tranh phỏ hoi, a phng Din K, quc M tp trung bn phỏ nhng im no? - Em hóy k li mt s ti ỏc m quc M li trờn a phng Din K? hc sinh nhn thc cỏc ni dung trờn mt cỏch sinh ng, tụi ó m rng nh sau: a phng Din K, thi k ny vi a bn giao thong quan trng, ó tr thnh ni tp kt hng hoỏ chi vin cho... ln hng v tin tuyn ln thc hin khỏt vng ca c dõn tc Vit Nam: gii phũng Min Nam thng nht t nc III- KT QU THU C SAU KHI P DNG SNG KIN KINH NGHIM Vi vic nghiờn cu k chng trỡnh, sỏch giỏo khoa, c cỏc ti liu lch s a phng, bi "C nc trc tip u tranh chng M cu nc" (tit 1) ó c chun b khỏ chu ỏo, cụng phu Trong quỏ trỡnh ging dy tụi nhn thy rng: Gia lch s dõn tc v lch s a phng luụn cú mi quan h khng khớt, bin chng... khụng nm bt c lch s a phng s khụng hiu c v trớ lch s a phng i vi lch s dõn tc T kinh nghim ca bn thõn, qua trao i vi ng nghip, t chuyờn mụn, tụi xin a ra mt vi ý kin nh nhm gúp phn nõng cao nhn thc lch s a phng cho hc sinh qua bi dy "C nc trc tip u tranh chng M cu nc" (Bi 19 - tit 1 - Lch s lp 9 tp 2) II- NHN THC MI - GII PHP MI Trong iu kin trng THCS, giỳp hc sinh cú nhn thc ỳng n v lch s a phng gúp . Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI "BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT" (LỊCH SỬ LỚP 9) Nguyễn. DIỄN KỶ I- NHẬN THỨC CŨ - TÌNH TRẠNG CŨ 1. Bài " ;Bối cảnh trong nước và trên thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất& quot; là một bài học quan trọng trong chương trình lịch sử lớp 9, góp. hiểu và trao đổi với đồng nghiệp, tổ chuyên môn, tôi xin đua ra một vài ý kiến nhỏ khi giảng bài " ;Bối cảnh trong nước và thế giới sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất& quot; như sau: II-
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ 9), SKKN KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ 9), SKKN KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ 9)

Từ khóa liên quan