0

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

259 2,151 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 14:31

Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin (CNTT) và thương mại điện tử (TMĐT) đã xâm nhập vào mọi góc cạnh của đời sống xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. Đối với doanh nghiệp, thương mại điện tử góp phần hình thành những mô hình kinh doanh mới, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và dễ dàng ký kết hợp đồng với mọi đối tác trong và ngoài nước. Đối với người tiêu dùng, thương mại điện tử giúp người mua có thể ngồi tại nhà mà vẫn có thể lựa chọn hàng hóa, dịch vụ trên các thị trường ở mọi nơi trên thế giới chỉ bằng một vài động tác kích chuột và sử dụng bàn phím. Đó chính là những thủ tục đơn giản đầu tiên của quy trình ký kết hợp đồng điện tử mà thời gian đầu được gọi là sự trao đổi dữ liệu điện tử, giao dịch “không giấy tờ”. Nhờ những thành tựu có được từ công nghệ thông tin, giao dịch “không giấy tờ” đã đem lại những lợi ích thật bất ngờ: một dịch vụ mua bán vé máy bay trực tuyến trung bình trước đây phải mất 10.00 USD nhưng khi tiến hành qua Internet (phi giấy tờ) chỉ mất chi phí khoảng 1.00 USD 59, tr.18. Bên cạnh đó, thời gian giao dịch qua Internet chỉ bằng 7% thời gian giao dịch qua Fax và bằng 0,5% thời gian giao dịch qua bưu điện 72, tr.25. Điều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp và người tiêu dùng tích cực khai thác và ứng dụng những thành tựu của CNTT trong kinh doanh. Mục lục Mục lục i Danh mục các từ viết tắt iii Danh mục các bảng v Danh mục các hình và biểu đồ vi LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ 7 1.1. Tổng quan về thương mại điện tử và hợp đồng điện tử 7 1.1.1. Tổng quan về thương mại điện tử 7 1.1.2. Khái niệm về hợp đồng điện tử 15 1.1.3. Đặc điểm của hợp đồng điện tử 17 1.1.4. Phân loại hợp đồng điện tử 19 1.1.5. Cấu trúc của hợp đồng điện tử 24 1.1.6. Cơ sở pháp lý của hợp đồng điện tử 25 1.2. Ký kết hợp đồng điện tử 26 1.2.1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng điện tử 26 1.2.2. Chủ thể của hợp đồng điện tử 27 1.2.3. Quy trình ký kết hợp đồng điện tử 29 1.2.4. So sánh việc ký kết HĐĐT với ký kết hợp đồng truyền thống 43 1.2.5. Điều kiện đảm bảo ký kết hợp đồng điện tử thành công 44 1.3. Thực hiện hợp đồng điện tử 56 1.3.1. Quy trình thực hiện hợp đồng điện tử 57 1.3.2. Thanh toán và giao hàng trong thực hiện HĐĐT 64 1.3.3. Vi phạm hợp đồng điện tử và tranh chấp về hợp đồng điện tử 66 1.3.4. Giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng điện tử 74 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 78 2.1. Thực trạng ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử trên thế giới 78 2.1.1. Sự phát triển thương mại điện tử trên thế giới 78 2.1.2. Khung pháp luật cho việc ký kết và thực hiện HĐĐT trên thế giới. .82 i 2.1.3. Thực trạng ký kết và thực hiện HĐĐT tại một số nước trên thế giới91 2.2. Thực trạng ký kết và thực hiện HĐĐT tại Việt Nam 132 2.2.1. Ký kết hợp đồng điện tử tại Việt Nam 132 2.2.2. Tình hình thực hiện hợp đồng điện tử tại Việt Nam 145 2.3. Đánh giá về tình hình ký kết và thực hiện HĐĐT tại Việt Nam 155 2.3.1. Một số kết quả đã đạt được trong việc ký kết và thực hiện HĐĐT 155 2.3.2. Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân tồn tại 156 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 164 3.1. Dự báo về sự phát triển của thương mại điện tử và nhu cầu về ký kết hợp đồng điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới 164 3.1.1. Việt Nam hội nhập KTQT và dự báo triển vọng phát triển TMĐT đến năm 2020 164 3.1.2. Triển vọng sử dụng hợp đồng điện tử trên thế giới 165 3.1.3 Triển vọng sử dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam 166 3.2. Các giải pháp phát triển nhanh chóng việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử tại Việt Nam 168 3.2.1. Nhóm giải pháp về phía Chính phủ Việt Nam 168 3.2.2. Nhóm giải pháp về phía doanh nghiệp Việt Nam 175 3.3. Một số kiến nghị và đề xuất mô hình ký kết và thực hiện HĐĐT đối với doanh nghiệp 183 3.3.1. Một số kiến nghị nhằm lưu ý các doanh nghiệp trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử 183 3.3.2. Đề xuất quy trình và mô hình phần mềm ứng dụng trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử của các doanh nghiệp 190 KẾT LUẬN 196 Danh sách các công trình của tác giả liên quan đến luận án i Tài liệu tham khảo iii Các phụ lục x ii Danh mục các từ viết tắt Danh mục từ viết tắt tiếng Anh Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AFACT Asia-Pacific Council for Trade Facilitation and E-Business Hội đồng Kinh doanh điện tử và Thuận lợi hóa thương mại Châu Á – Thái Bình Dương B2B Business To Business (electronic commerce) Thương mại điện tử giữa DN và DN B2Bi Business To Business Integration Tích hợp hệ thống thương mại điện tử B2B B2C Business To Consumer (electronic consumer) TMĐT giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng C2C Consumer To Consumer (electronic commerce) TMĐT giữa người tiêu dùng và người tiêu dùng CA Certification Authority Cơ quan chứng thực CKĐT CISG Convention on International Sales of Goods Công ước Viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế CRM Customer Relationship Management Quản trị quan hệ khách hàng eCoSys Electronic Certificate of Origin System Hệ thống khai báo C/O điện tử EDI Electronic Data Interchange Trao đổi dữ liệu điện tử EDIFACT United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport EDI trong quản lý, thương mại và vận tải ERP Enterprise Resource Management Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp E-SIGN Electronic Signature on Global and National Commerce Luật CKĐT trong TM quốc gia và quốc tế của Hoa Kỳ ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Cơ quan quản lý về tên miền quốc tế IDC International Data Corporation Công ty dữ liệu quốc tế ITC Information and Communication Technology Công nghệ thông tin và truyền thông OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standard Tổ chức xúc tiến các chuẩn thông tin có cấu trúc iii Root CA Root Certification Authority Cơ quan chứng thực chữ ký điện tử gốc SCM Supply Chain Management Quản trị chuỗi cung ứng UCC Uniformed Commercial Code Luật thương mại thống nhất của Hoa Kỳ UETA Uniformed Electronic Transaction Act Luật Giao dịch điện tử thống nhất của Hoa Kỳ UN/ CEFACT United Nations Centre for Trade Facilitation and E-Business Trung tâm của LHQ về Thuận lợi hóa TM và KD điện tử UNCITRAL United Nations Commission for International Trade Law Ủy ban của Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế UNCTAD United Nations Conference for Trade and Development Ủy ban của Liên hợp quốc về Thương mại và phát triển UNeDocs United Nations electronic Trade Documents Hệ thống xử lý chứng từ điện tử trong TM quốc tế của LHQ UPS United Parcel Service Công ty dịch vụ chuyển phát nhanh United Parcel Service WIPO World Intellectual Property Organization Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới R&D Research & Development Nghiên cứu và phát triển CMS Content Management System Hệ thống quản trị nội dung XAMPP X-cross platform, A-Apache, M-MySQL, P-Php, P-Perl Gói phần mềm máy chủ web và cơ sở dữ liệu Danh mục từ viết tắt tiếng Việt Chữ viết tắt Tiếng Việt CKĐT Chữ ký điện tử CKS Chữ ký số CNTT Công nghệ thông tin CNTT&TT Công nghệ thông tin và truyền thông CTĐT Chứng thực điện tử GDĐT Giao dịch điện tử HĐĐT Hợp đồng điện tử TMĐT Thương mại điện tử iv Danh mục các bảng Bảng 1.1. Chủ thể của hợp đồng điện tử trong các mô hình TMĐT 28 Bảng 1.2. Những khác biệt giữa việc ký kết HĐ truyền thống với HĐĐT 44 Bảng 1.3. Một số ưu điểm của chữ ký số so với chữ ký trên giấy 46 Bảng 1.4. Phương thức thực hiện hợp đồng điện tử 65 Bảng 2.1. Số người sử dụng Internet theo khu vực trên thế giới năm 2008. .78 Bảng 2.2. Top 10 Website có số lần giao dịch trực tuyến nhiều nhất 79 Bảng 2.3. Tỷ lệ các DN ký kết HĐĐT qua Internet trong năm 2006 80 Bảng 2.4. Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và giải pháp GDĐT 104 Bảng 2.5. Tăng trưởng về dịch vụ CNTT tại EU 114 Bảng 2.6. Các nhà cung cấp DV chứng thực CKĐT tại một số nước 117 Bảng 2.7. Mức độ sử dụng máy tính trong doanh nghiệp 136 Bảng 2.8. Điều kiện về kết nối mạng Internet (2008) 138 Bảng 2.9. Mục đích sử dụng Internet trong doanh nghiệp 141 Bảng 2.10. Các phương thức nhận đơn đặt hàng điện tử 142 Bảng 2.11. Tính năng chính của website thương mại điện tử 144 Bảng 2.12. Tình hình ứng dụng TMĐT trong quản trị doanh nghiệp 146 Bảng 2.13. Các phương thức giao hàng trong thực hiện HĐĐT 149 Bảng 2.14. Các phương thức thanh toán trong thực hiện HĐĐT 149 Bảng 2.15. Thực trạng giao dịch tìm kiếm đối tác trên ECVN 151 Bảng 2.16. Doanh số bán hàng trên website www.25h.vn 154 Bảng 3.1. Mục đích sử dụng Internet của doanh nghiệp 2008 175 Bảng 3.2. Cản trở đối với thương mại điện tử 176 Bảng 3.3. Tác dụng của thương mại điện tử 179 Bảng 3.4. Các hình thức nhận đơn đặt hàng điện tử 180 Bảng 3.5. Một số giải pháp thương mại điện tử 181 Bảng 3.6. Đề xuất hệ thống phần cứng và phần mềm để ký kết HĐĐT 191 Bảng 3.7. Đặc điểm và tính năng của website thương mại điện tử 191 v Danh mục các hình và biểu đồ Hình 1.1. HĐĐT hình thành qua quá trình duyệt web (browse-wrap) 20 Hình 1.2. HĐĐT hình thành qua kích chuột (click-wrap) 21 Hình 1.3. HĐĐT hình thành trong giao dịch tự động 22 Hình 1.4. Hợp đồng điện tử hình thành qua các email 23 Hình 1.5. Minh họa HĐĐT (mua điện thoại di động trên Internet) 24 Hình 1.6. Một số mô hình cổng thương mại điện tử B2B điển hình 33 Hình 1.7. Quy trình ký kết và thực hiện HĐĐT trên SGD điện tử 37 Hình 1.8. Hợp đồng điện tử B2C giữa Amazon.com và khách hàng cá nhân 41 Hình 1.9. Thiết bị tạo chữ ký điện tử và nhận dạng chữ ký điện tử 45 Hình 1.10. Minh họa nội dung của chứng thư số 47 Hình 1.11. Quy trình tạo chứng thư điện tử 48 Hình 1.12. Quy trình ký số và xác thực chữ ký số 49 Hình 1.13. Quy trình ký kết hợp đồng điện tử có sử dụng chữ ký số 50 Hình 1.14. Các bộ phận cấu thành hệ thống giao dịch điện tử 54 Hình 1.15. Phần mềm catalogue điện tử của HP Shopping.com 55 Hình 1.16. Các bên liên quan đến thực hiện HĐĐT B2B trên Bolero.net 57 Hình 1.17. Quy trình thực hiện các hợp đồng điện tử B2B của Dell 59 Hình 1.18. Quy trình thực hiện hợp đồng điện tử B2C 62 Hình 1.19. Mô hình tổ chức thực hiện hợp đồng điện tử B2C 64 Hình 1.20. Điều kiện đặt hàng trực tuyến trên website NWA 68 Hình 1.21. Chào hàng trực tuyến trên website của Kodak 70 Hình 1.22. Điều kiện sử dụng dịch vụ của UPS 73 Hình 1.23. Các tranh chấp liên quan đến TMĐT được ODR giải quyết 75 Hình 1.24. Smartsettle và mô hình giải quyết tranh chấp trực tuyến 76 Hình 1.25. Phương tiện điển hình trong giải quyết tranh chấp trực tuyến 76 Hình 2.1. Tỷ lệ các doanh nghiệp EU nhận đơn đặt hàng trực tuyến 81 Hình 2.2. Tỷ lệ các doanh nghiệp EU sử dụng HĐĐT 81 Hình 2.3. Website về chuẩn giao dịch điện tử ebXML 95 Hình 2.4. Chuẩn GDĐT của UN/CEFACT 97 Hình 2.5. Quy trình ký kết hợp đồng điện tử trên hệ thống của OASIS 98 Hình 2.6. Mô hình khung ký kết HĐĐT - BCAF 100 vi Hình 2.7. Mô hình 4W về các yếu tố tác động tới HĐĐT 100 Hình 2.8. Mô hình các giai đoạn ký kết và thực hiện HĐĐT 102 Hình 2.9. Minh họa HĐĐT trên Goodle Adwords 105 Hình 2.10. Ứng dụng TMĐT trong một số ngành hàng tại EU và Hoa Kỳ.112 Hình 2.11. Ứng dụng CNTT và GDĐT trong ngành thép tại EU 113 Hình 2.12. Các yếu tố hỗ trợ giao dịch điện tử 115 Hình 2.13. Mức độ sử dụng CNTT&TT trong các doanh nghiệp EU 116 Hình 2.14. Tỷ lệ hộ gia đình truy cập Internet băng rộng tại Singapore 124 Hình 2.15. Nguồn nhân lực CNTT&TT tại Singapore, 1999-2008 124 Hình 2.16. Tỷ lệ người dân mua sắm trực tuyến tại Singapore 125 Hình 2.17. Hệ thống GDĐT trên Trade Exchange 126 Hình 2.18. Mô hình dịch vụ e-Logistics của CWT 128 Hình 2.19. Khối lượng giao dịch điện tử tại Trung Quốc qua các năm 129 Hình 2.20. Doanh thu thương mại điện tử của Malaysia (1997-2005) 131 Hình 2.21. Giá trị giao dịch điện tử từ hai mô hình TMĐT B2B và B2C 131 Hình 2.22. Các ứng dụng CNTT trong DN 139 Hình 2.23. Tỷ lệ nhân viên sử dụng máy tính thường xuyên trong công việc 140 Hình 2.24. Các tính năng chính trên website thương mại điện tử 141 Hình 2.25. Các phương thức giao dịch điện tử phổ biến 142 Hình 2.26. Tỷ lệ doanh nghiệp có website qua các năm 143 Hình 2.27. Các hoạt động liên quan đến ký kết và thực hiện HĐĐT 145 Hình 2.28. Khai trương hệ thống thanh toán điện tử 147 Hình 2.29. Dịch vụ thanh toán cho giao dịch thương mại điện tử 148 Hình 2.30. Các phương thức vận chuyển trong thực hiện HĐĐT 149 Hình 2.31. Các phương thức thanh toán trên website 150 Hình 2.32. Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên cổng TMĐT 151 Hình 2.33. Chào hàng trực tuyến trên sàn TMĐT 25h.vn 152 Hình 2.34. Minh họa website bán vé điện tử trực tuyến của Jetstar 153 Hình 2.35. Thanh toán bằng tiền ảo trên VTC PayGate 159 Hình 3.1. Mức độ ứng dụng TMĐT trong DN 177 Hình 3.2. Minh họa quy định về đăng bài trên AAAS 187 Hình 3.3. Minh họa website ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử 192 vii Hình 3.4. Minh họa quy trình ký kết hợp đồng điện tử 193 viii LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin (CNTT) và thương mại điện tử (TMĐT) đã xâm nhập vào mọi góc cạnh của đời sống xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. Đối với doanh nghiệp, thương mại điện tử góp phần hình thành những mô hình kinh doanh mới, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và dễ dàng ký kết hợp đồng với mọi đối tác trong và ngoài nước. Đối với người tiêu dùng, thương mại điện tử giúp người mua có thể ngồi tại nhà mà vẫn có thể lựa chọn hàng hóa, dịch vụ trên các thị trường ở mọi nơi trên thế giới chỉ bằng một vài động tác kích chuột và sử dụng bàn phím. Đó chính là những thủ tục đơn giản đầu tiên của quy trình ký kết hợp đồng điện tử mà thời gian đầu được gọi là sự trao đổi dữ liệu điện tử, giao dịch “không giấy tờ”. Nhờ những thành tựu có được từ công nghệ thông tin, giao dịch “không giấy tờ” đã đem lại những lợi ích thật bất ngờ: một dịch vụ mua bán vé máy bay trực tuyến trung bình trước đây phải mất 10.00 USD nhưng khi tiến hành qua Internet (phi giấy tờ) chỉ mất chi phí khoảng 1.00 USD [59, tr.18]. Bên cạnh đó, thời gian giao dịch qua Internet chỉ bằng 7% thời gian giao dịch qua Fax và bằng 0,5% thời gian giao dịch qua bưu điện [72, tr.25]. Điều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp và người tiêu dùng tích cực khai thác và ứng dụng những thành tựu của CNTT trong kinh doanh. Rõ ràng CNTT là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển, là nhân tố chính đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới. Nhờ ứng dụng CNTT và TMĐT, nhờ việc tích cực ký kết hợp đồng điện tử mà các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam ở vùng sâu, vùng xa cũng có thể dễ dàng tiếp cận với các thị trường rộng lớn ở trong nước cũng như ngoài nước. Mạng Internet làm cho hoạt động kinh tế vượt ra khỏi phạm vi quốc gia và trở thành hoạt động mang tính toàn cầu. Nhận thức rõ tác động tích cực của việc ứng dụng CNTT, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định sự cần thiết phải “ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực kinh tế quốc dân, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả; hình thành mạng thông tin quốc gia, liên kết với một số mạng thông tin quốc tế” [1, tr.20]. Để cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và cũng để đẩy nhanh tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam, năm 2005, hàng loạt các văn bản pháp luật đã được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý phù hợp để Việt Nam thực hiện 1 các cam kết quốc tế, trong đó có cam kết về thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử. Tiêu biểu trong số đó là Luật Giao dịch điện tử, Luật thương mại và Luật công nghệ thông tin… Các văn bản pháp luật này đã tạo môi trường pháp lý quan trọng cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử. Đặc biệt, Luật Giao dịch điện tử đã dành hẳn chương IV với 6 điều khoản (từ điều 33 đến điều 38) để hướng dẫn việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử. Mặc dù vậy, trong thực tế, việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử ở Việt Nam phát triển chưa mạnh mẽ như mong muốn. Sự phức tạp về mặt công nghệ, sự đầu tư thiếu đồng bộ về cơ sở hạ tầng, sự thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ nguồn nhân lực… cũng đang là rào cản làm cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử gặp nhiều khó khăn. Các quy định trong các văn bản pháp luật về ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử còn chung chung, quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử còn chưa được chuẩn hóa và còn rất phức tạp; Nhiều cá nhân, tổ chức, thậm chí nhiều doanh nghiệp vẫn còn xa lạ với việc ký kết hợp đồng điện tử. Làm thế nào để tháo gỡ những vấn đề này? Làm thế nào để xây dựng được quy trình, thủ tục ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam? Làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hơn nữa đến việc ký kết hợp đồng điện tử và coi đây là phương tiện hữu hiệu để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của mình, như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã nhấn mạnh: “từng doanh nghiệp phải khẩn trương đổi mới từ tư duy đến phong cách quản lý, đổi mới công nghệ, giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh” [2, tr.20]. Để trả lời những câu hỏi này cần phải có sự nghiên cứu vấn đề một cách đầy đủ và toàn diện. Đó chính là lý do để vấn đề “ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế” được chọn làm đề tài luận án tiến sỹ. 2. Tình hình nghiên cứu 2.1. Ở nước ngoài Ở nước ngoài cũng đã có một số công trình nghiên cứu, các bài viết về vấn đề hợp đồng điện tử và thực trạng pháp luật cho hợp đồng điện tử. Tiêu biểu trong số đó là công trình của các tác giả: Endshaw A, 2001, “Internet and Ecommerce Law”, Prentice Hall, Singapore; Jens T Werner, 2000, “Legal Issues Raised by Online Contracting”, London School of Economics; Thomas J. Smedinghoff, 2006, Online Transactions: The Rules for Ensuring Enforceability in a Global Environment, The 2 [...]... vấn đề chung về thương mại điện tử, hợp đồng điện tử, ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử Chương 2: Thực trạng ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử trên thế giới và ở Việt Nam Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển nhanh chóng việc ký kết và thực hiện HĐĐT ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 7 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ, KÝ KẾT VÀ... đích nghiên cứu Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử; sau khi phân tích thực trạng ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử trên thế giới và ở Việt Nam trong thời gian qua, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường việc ký kết và thực hiện HĐĐT; đáp... của hợp đồng điện tử Những khía cạnh kỹ thuật đó là: - Về cách thức ký kết và công cụ để thực hiện hợp đồng điện tử: Đặc điểm nổi bật nhất của hợp đồng điện tử là cách thức ký kết và công cụ để thực hiện Hợp đồng điện tử, như đã nêu ở trên, được ký kết và được tạo lập bởi các thông điệp dữ liệu Để hiển thị các nội dung của hợp đồng điện tử cần có các thiết bị điện và điện tử ví dụ như máy tính, điện. .. giải pháp để hoàn thiện quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử tại Việt Nam 5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử, trong đó đặc biệt chú trọng đến những vấn đề về thủ tục ký kết, quy trình ký kết hợp đồng điện tử, các mô hình chuẩn và điển hình để ký kết hợp đồng điện tử giữa doanh nghiệp... cứ vào hai phương tiện điện tử được sử dụng phổ biến trong ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử là web và email để phân loại hợp đồng điện tử Hợp đồng điện tử được ký kết qua web có thể tiếp tục chia thành các loại hợp đồng điện tử như: hợp đồng truyền thống được một bên đưa lên web, hợp đồng điện tử được hình thành qua giao dịch tự động trên web Cụ thể như sau: 20 1.1.4.1 Hợp đồng điện tử được ký kết. .. phối việc ký kết hợp đồng điện tử trong thực tế 25 1.1.6 Cơ sở pháp lý của hợp đồng điện tử Vấn đề đầu tiên các bên tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử quan tâm là những hợp đồng này có giá trị pháp lý hay không Ở phạm vi thế giới, các tổ chức quốc tế đã xây dựng khung pháp luật về thương mại điện tử và hợp đồng điện tử để giải quyết vấn đề này Cơ sở pháp lý của hợp đồng điện tử đã từng... thống và cụ thể những vấn đề lý luận và thực tiễn về ký kết và thực hiện HĐĐT trong điều kiện Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới; - Phân tích một cách cụ thể quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử từ ba góc độ là kỹ thuật, thương mại và pháp lý, ở Việt Nam, ở phạm vi quốc tế, ở một số nước phát triển và đang phát triển; - Đánh giá thực trạng ký kết và thực hiện hợp đồng. .. thủ tục ký kết HĐĐT, về chữ ký điện tử; về chứng thực chữ ký điện tử và các biện pháp phòng tránh rủi ro về mặt kỹ thuật và pháp lý liên quan đến ký kết và thực hiện HĐĐT Đề tài cũng giới hạn phạm vi nghiên cứu về ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong lĩnh vực thương mại Về mặt không gian, luận án phân tích việc ký kết và thực hiện HĐĐT ở Việt Nam, ở một số nước trên thế giới như Mỹ, EU, Singapore,... đến nay, cơ sở pháp lý của hợp đồng điện tử đã liên tục được xây dựng và hoàn thiện để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng đúng đắn và hiệu quả công cụ này 1.2 Ký kết hợp đồng điện tử 1.2.1 Nguyên tắc ký kết hợp đồng điện tử Như phần trên đã trình bày, hợp đồng điện tử cũng là hợp đồng Vì vậy, khi ký kết hợp đồng điện tử, các bên vừa phải nắm được nguyên tắc ký kết hợp đồng nói chung vừa phải tuân... Hợp đồng điện tử hình thành qua các email Nguồn: Bài giảng Thương mại điện tử, 2008, Trường Đại học Ngoại thương, tr.126 Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, chữ ký số từng bước được sử dụng trong việc ký kết và thực hiện những hợp đồng điện tử có giá trị lớn, đòi hỏi sự an toàn và bảo mật trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng điện tử được ký kết và thực hiện qua web và qua email đều . quan đến hợp đồng điện tử 74 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 78 2.1. Thực trạng ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử trên thế giới 78 2.1.1 trạng ký kết và thực hiện HĐĐT tại Việt Nam 132 2.2.1. Ký kết hợp đồng điện tử tại Việt Nam 132 2.2.2. Tình hình thực hiện hợp đồng điện tử tại Việt Nam 145 2.3. Đánh giá về tình hình ký kết và thực. mại điện tử trên thế giới 78 2.1.2. Khung pháp luật cho việc ký kết và thực hiện HĐĐT trên thế giới. .82 i 2.1.3. Thực trạng ký kết và thực hiện HĐĐT tại một số nước trên thế giới9 1 2.2. Thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM, ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM, , CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ, iv. Vai trò của thương mại điện tử đối với Chính phủ, ii. Hợp đồng điện tử hình thành qua giao dịch tự động trên web, i. Sàn giao dịch thương mại điện tử của Cisco System, iii. Giao dịch TMĐT B2B qua mạng trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), i. Những phần mềm cần thiết để ký kết hợp đồng điện tử B2C, - Phần mềm xử lý giao dịch điện tử (Transaction Processing), ii. Thực hiện hợp đồng điện tử tại Dell Corporation, ii. Tranh chấp về lỗi nhập dữ liệu trong giao dịch điện tử, iv. Tranh chấp liên quan đến nội dung hợp đồng điện tử, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM, Một số quy định liên quan đến ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử:, i. Thực trạng khung pháp luật của Hoa Kỳ về ký kết HĐĐT, - Đã ban hành Luật chữ ký điện tử trong thương mại quốc gia và quốc tế của Hoa Kỳ năm 2000, ii. Thực trạng điều kiện kỹ thuật và ứng dụng CNTT&TT trong ký kết HĐĐT, iii. Một số mô hình ký kết hợp đồng điện tử tại Hoa Kỳ, - Mô hình các giai đoạn ký kết và thực hiện HĐĐT, (2). Tình hình thực hiện HĐĐT tại một số doanh nghiệp Hoa Kỳ, i. Thực trạng khung pháp luật của EU về ký kết HĐĐT, - Đã ban hành Chỉ thị số 2000/31/EC về Thương mại điện tử, ii. Một số chương trình điển hình của EU khuyến khích việc ký kết HĐĐT, iii. Thực trạng về kỹ thuật để ký kết hợp đồng điện tử tại EU, (1). Thực trạng ký kết hợp đồng điện tử tại Singapore, (2). Thực hiện HĐĐT tại một số doanh nghiệp điển hình của Singapore, vi. Giảm lượng hàng lưu kho khi thực hiện HĐĐT tại Maxtor Singapore:, i. Đã ban hành Luật Giao dịch điện tử năm 2005 nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử., - Luật GDĐT đã có quy định cụ thể về chữ ký trong giao kết HĐĐT, ii. Mức độ kết nối mạng trong doanh nghiệp Việt Nam, - Xây dựng hệ thống trao đổi DLĐT liên kết các ngân hàng để thực hiện thanh toán điện tử, iv. Bán lẻ sản phẩm điện tử trực tuyến B2C, CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, iii. Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp cho TMĐT và HĐĐT, - Tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử, - Cung cấp nội dung hợp đồng rõ ràng trên website, ii. Đề xuất quy trình thực hiện hợp đồng điện tử, Tài liệu tham khảo, Phụ lục 5. Minh họa hợp đồng điện tử B2B và quá trình ký số, Quy trình ký số lên Hợp đồng điện tử, Phụ lục 16. So sánh một số nguồn luật về TMĐT, Phụ lục 17. So sánh một số nguồn luật về chữ ký điện tử trên thế giới, Phụ lục 18. So sánh các nguồn luật về HĐĐT tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm